Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Lonen en bonussen in overheidsbedrijven blijven gemoederen beroeren. Beloon efficiëntie!

Lonen en bonussen in overheidsbedrijven blijven gemoederen beroeren. Beloon efficiëntie!

Ratings:
(0)
|Views: 27|Likes:
Lonen en bonussen in overheidsbedrijven, blijven gemoederen beroeren, Beloon efficiëntie, Infor VBO 16, 18 mei 2012:
Toplonen bij de overheidsbedrijven aftoppen op het niveau van de verloning van de premier? Privépensioenregelingen aftoppen op het niveau van het pensioen van de hoogste ambtenaren? Bonussen verbannen uit overheidsbedrijven? Naarmate de gevolgen van de crisis zich meer doen voelen en men meer mensen inspanningen vraagt, zal er onvermijdelijk meer voedingsbodem ontstaan voor ideeën die bij het brede publiek vlot ingang vinden, maar die in de bestuurderskamer niet hanteerbaar zijn en leiden tot nodeloze conflicten...
Verder: Begroting, Planbureau wijst op te hoge structurele uitgavenquote, Preventiebeleid, Leiderschap en werknemersparticipatie,
KMO'S, Actieplan van minister Laruelle, Economie en leefmilieu, Fostplus, essentiële schakel van kringloopeconomie, Dienstenrichtlijn, Voor een volledige en ambitieuze omzetting, Belgian Contact Centre Awards, CAVIARS voor onderscheidende bedrijven
Lonen en bonussen in overheidsbedrijven, blijven gemoederen beroeren, Beloon efficiëntie, Infor VBO 16, 18 mei 2012:
Toplonen bij de overheidsbedrijven aftoppen op het niveau van de verloning van de premier? Privépensioenregelingen aftoppen op het niveau van het pensioen van de hoogste ambtenaren? Bonussen verbannen uit overheidsbedrijven? Naarmate de gevolgen van de crisis zich meer doen voelen en men meer mensen inspanningen vraagt, zal er onvermijdelijk meer voedingsbodem ontstaan voor ideeën die bij het brede publiek vlot ingang vinden, maar die in de bestuurderskamer niet hanteerbaar zijn en leiden tot nodeloze conflicten...
Verder: Begroting, Planbureau wijst op te hoge structurele uitgavenquote, Preventiebeleid, Leiderschap en werknemersparticipatie,
KMO'S, Actieplan van minister Laruelle, Economie en leefmilieu, Fostplus, essentiële schakel van kringloopeconomie, Dienstenrichtlijn, Voor een volledige en ambitieuze omzetting, Belgian Contact Centre Awards, CAVIARS voor onderscheidende bedrijven

More info:

Published by: VBO-FEB, Federation of Enterprises in Belgium on May 16, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/16/2012

pdf

 
>
INFOR
 VBO
Toplonen bij de overheidsbedrijven aftoppenop het niveau van de verloning van de pre-mier?
Privépensioenregelingen aftoppen ophet niveau van het pensioen van de hoogsteambtenaren? Bonussen verbannen uit over-heidsbedrijven? Naarmate de gevolgen van decrisis zich meer doen voelen en men meermensen inspanningen vraagt, zal er onvermij-delijk meer voedingsbodem ontstaan voorideeën die bij het brede publiek vlot ingangvinden, maar die in de bestuurderskamer niethanteerbaar zijn en leiden tot nodeloze con-flicten. Het gaat hier nu eenmaal over eenmaterie waarover langetermijnafsprakengemaakt worden, die niet om de haverklapkunnen bijgesteld worden volgens de waanvan de dag. Als we op dit heikele terreinbeleid uittekenen, moeten wij blijven beseffendat we een kleine open economie zijn en moethet gezond verstand ons weghouden vanexcessen in de één of andere richting. Dit zalniet in het minst nodig zijn in de kwestie vande verloning bij de overheidsbedrijven. Hetbedrijfsleven heeft behoefte aan goed functio-nerende en kosteneffectieve overheidsbedrij-ven die geleid worden door teams van top-kwaliteit.Managementverloning in overheidsbedrijvendie actief zijn in de marktsector zal noodge-dwongen moeten vertrekken van marktvergelij-kingen veeleer dan van het loon van depremier of van enig ander politicus. De markt-referenties zullen trouwens verschillen infunctie van de aard van het overheidsbedrijf.Een verzelfstandigde administratie die eenvolstrekt monopolie geniet, een tv-zender diemoet concurreren of een groot beursgenoteerdoverheidsbedrijf dat marktaandeel dreigt teverliezen, vereisen andere profielen aan detop. Ook de sectoren zijn erg verschillend. Netomdat hun verloning tegelijkertijd complex isen hypergevoelig ligt bij de bevolking, dientmen, meer dan vandaag, ‘in tempore non sus-pecto’ beginselen en systemen te definiërenen te communiceren. Hierdoor voorkomt menimprovisatie en een deel van de kritiek.Daarbij zullen de pers en de publieke opinieook moeten aanvaarden dat mensen die aan-gezocht worden om een instelling uit het moe-ras te halen of een zwalpend schip op koers tekrijgen, evengoed op niveau moeten betaaldworden.Dat de overheid de marktvergelijkingen echteraan haar eigen vertaalslag onderwerpt, is eengoede zaak om twee redenen. Vooreerst heb iker al eerder voor gepleit om (zeker ook in deprivésector) niet zomaar toe te geven aan deopwaartse druk die ingebakken zit in de rap-porten en tabellen die door consultants opge-steld werden.Ten tweede is het normaal dat, zoals al doorprofessor Xavier Baeten van de Vlerick LeuvenGent Management School in zijn proefschriftis aangeduid (*), de overheid veeleer de lagereregionen van de verloningsvork in die vergelij-kingen opzoekt en ook kiest voor een meerbescheiden variabel deel. Overheden moetenimmers extra aandachtig zijn voor de maat-schappelijke aanvaardbaarheid van hun loon-pakketten. De keerzijde van de medaille moetechter ook voor iedereen duidelijk zijn: in demate dat de overheid wijselijk afspreekt dateen beperkt deel van de verloning variabel isen in de mate dat de overeengekomen doel-stellingen gehaald worden, moet de uitbe-taling correct kunnen gebeuren zonder dat ertelkens weer een oeverloos debat ontstaat over
    W    W    W .    V    B    O .    B    E
Worden managers van overheids-bedrijven echt wel afgerekend viahun variabele verloning op eeningrijpende verbetering van dekostenefficiëntie?
Nieuwsbrief voor decision makers
[
18 MEI 2012 – Nr. 16
]
>
BEGROTING
> Planbureau wijst op te hoge structureleuitgavenquote
PREVENTIEBELEID
> Leiderschap en werknemers-participatie
KMO’S
> Actieplan van minister Laruelle
WEKELIJKS – AFGIFTEKANTOOR: SINT-NIKLAAS – P409959
Belastingdruk in 2012
De vooruitzichten van het Planbureau geven aan datde begrotingsinspanning voornamelijk langs deinkomstenzijde is geleverd. De belastingdruk stijgtvan 43,4% van het bbp in 2011 naar 45% in 2012.De sociaaleconomische hervormingen die zijn doorgevoerd slagen er niet in omde uitgaven in de pas te laten lopen met wat de economische groei toelaat.
 
45%
CIJFER VAN DE WEEKBLIKVANGER
Lonen en bonussen in overheidsbedrijven blijven gemoederen beroeren
Beloon efficiëntie!
>
 
Op 25 april 2012, enkele dagen na hetEuropese startschot,
schoot ook België de nieu-we tweejaarlijkse campagne ‘Samen sterk voorpreventie’ 2012-2013 op gang met een kick-off meeting georganiseerd door het Belgischefocal point van het Europees Agentschap voorveiligheid en gezondheid op het werk. De cam-pagne richt zich op het dubbele concept vanmanagementleiderschap en werknemersparti-cipatie bij het verbeteren van de veiligheid engezondheid op het werk.Een groot aanbod aan campagnemateriaal,casestudy’s, publicaties, checklists, praktischetools en promotiemateriaal is gratis ter beschik-king op de campagnewebsite (*). Bovendienheeft het Europees Agentschap een nieuw ani-matiefilmpje Napo ontwikkeld over samenwer-ken (Napo in… samenwerken), dat u kuntbekijken op de website van Napo (**).
Een preventiebeleid is maar succesvolals het gedragen wordt door het topmanage-ment. Zichtbaar en sterk leiderschap geeft stu-ring en voeding aan het beleid. Het is nu aande bedrijfswereld om te tonen dat dit geen hol-le woorden zijn. Het VBO zal daarom zijnschouders mee onder de campagne zetten. Ookfederaties en bedrijven kunnen als nationalestakeholders mee de koers van de campagnebepalen.
Kris De Meester – kdm@vbo-feb.be
(*) www.healthy-workplaces.eu/nl/hw2012/(**) www.napofilm.net/nl/napos-filmsZie ook www.vbo.be > Publicaties >Gratis brochures > Van risico tot aanpak.Succesvol preventiebeleid
KMO’S
Actieplan van ministerLaruelle
De Belgische situatie van de kmo’s is nietslecht,
maar staat onder druk omwille van deonvermijdelijke verbondenheid ervan met dezevan de andere landen van de Europese Unie.Toch staat de Belgische economie in de nabijetoekomst voor een aantal belangrijke uitdagin-gen zoals de vergrijzing van de bevolking en hetcreëren en aanboren van het groeipotentieel.Dit waren de conclusies van Carole de Vergnies,adviseur Middenstand en Kmo’s op het kabinetvan minister Laruelle, tijdens de jongste ver-gadering van de Juridische commissie van hetVBO. Vervolgens verduidelijkte zij dat ministerLaruelle wil anticiperen op deze problematie-ken met een beleid inzake kmo’s voor dezelegislatuur rond vijf actiepunten: (1) de finan-ciering van de bedrijven, (2) administratievevereenvoudiging, (3) het sociaal statuut vanzelfstandigen, (4) de tewerkstelling bij kmo’saanmoedigen, en (5) de internationaliseringvan kmo’s. Via de uitwerking op korte termijnvan deze actiepunten wil de minister opnieuween gunstig ondernemingsklimaat creëren.Hierbij zullen de engagementen uit het regeer-akkoord zoals de doelstelling voor een admini-stratieve lastenverlaging met 30%, evenals debeloftes om de creatie van tewerkstelling te
>
Werkgeversfederaties uit deBalkan op het VBO
Op 9 mei kreeg het VBO bezoek van deKosovaarse, Albanese, Servische, Monte-negrijnse, Bosnische, Kroatische en Mace-donische werkgeversfederaties. Het bezoekstond in het teken van het BOSMIP-programmadat werkgeversfederaties van toekomstige EU-lidstaten voorbereidt op EU-lidmaatschap.Olivier Joris, hoofd van het Europees departe-ment van het VBO, gaf een presentatie over dewerking van het VBO en over het belang van deinternationale instellingen in Brussel voor delokale en Belgische economie. Nadien introdu-ceerde Michèle Claus, eerste adviseur bij hetSociaal departement van het VBO, de aanwezi-gen tot het Belgische sociaal overlegmodel.Vooral dit laatste leende zich tot een vraag- enantwoordsessie waaraan zeer intensief werddeelgenomen.
Pieter-Jan Van Steenkiste pvs@vbo-feb.be
Peter Praet (EuropeseCentrale Bank) op het VBO
Het VBO en ICC België hebben Peter Praet,nieuwe chief economist van de EuropeseCentrale Bank (ECB), als gastspreker ontvan-gen. Hij kwam terug op de achtergrond en decontext van de interventiesvan de ECB ten aan-zien van de financiële en de soevereineschul-dencrisis.Deorganisatorenlegdendenadrukopde noodzaak om de euro te beschermen en hetonlangs goedgekeurde arsenaal ter versterkingvan de begrotingsdiscipline en de convergentievan het sociaaleconomische beleid in Europaeffectief te realiseren. Peter Praet wees ook ophet belang van de vergroting van het concur-rentievermogen van Europa en zijn onderne-mingen.
Olivier Joris – oj@vbo-feb.be
>>
VBO-ACTIE
>>
Peter Praet, chief economist van de EuropeseCentrale Bank
                  [
    I    N    F    O    R    V    B    O    1    6  —    1    8    M    E    I    2    0    1    2
                  ]
de toelaatbaarheid van bonussen in overheids-bedrijven. En ja, zelfs in een overheidsbedrijfin moeilijkheden moet een variabele verloningkunnen.Het komt erop aan de doelstellingen goed tekiezen. En laat het nu net op dat punt zijn dathet bedrijfsleven grote vragen heeft: wordenmanagers van overheidsbedrijven echt welafgerekend via hun variabele verloning op eeningrijpende verbetering van de kostenefficiën-tie? Net nu elke euro telt voor het deficit moetdie doelstelling extra zwaar wegen!
RUDI THOMAES, GEDELEGEERD BESTUURDER
(*) Meerderheidsaandeelhouders houdenCEO-verloning binnen de perken.
PREVENTIEBELEID
Leiderschap en werknemersparticipatie
>
 
Het Federaal Planbureau heeft de economische vooruitzichten voor deperiode 2012-2017 bekendgemaakt.
Voor dit jaar verwacht hetPlanbureau een economische groei van 0,1%. De werkgelegenheid zallichtjes stijgen (+7.800 personen), maar doordat de actieve bevolkingnog sneller stijgt, zal het aantal werklozen blijven toenemen. Met devooruitzichten van het Planbureau wordt ook de impact van de maatre-gelen – genomen door de federale regering – op de begroting voor deeerste keer geëvalueerd. Het goede nieuws is dat deze maatregelen blijk-baar voldoende zijn om dit jaar onze begrotingsdoelstelling van 2,8%van het bbp te realiseren. Het minder fraaie nieuws is dat de vooruit-zichten van het Planbureau aangeven dat de inspanning voornamelijklangs de inkomstenzijde is geleverd: de belastingdruk stijgt bijvoorbeeldvan 43,4% van het bbp in 2011 naar 45% in 2012. Niettegenstaandede sociaaleconomische hervormingen die zijn doorgevoerd (bv. inzakepensioenen, werkloosheid,…), slagen deze er niet in om de uitgaven inde pas te laten lopen met wat de economische groei toelaat. De redenhiervoor is dat deze besparingen nog steeds meer dan gecompenseerdworden door de sterke stijging van de pensioen- (o.a. door de vergrij-zing en welvaartsenveloppe) en gezondheidsuitgaven (o.a. door eennorm die zich nog steeds op een te hoog niveau bevindt, gegeven onzelagere economische groei).
Tegen 2015 moet de begroting opnieuw in evenwicht zijn. HetPlanbureau toont aan dat er inzake sociaaleconomische hervormingennog een extra tandje moet bijgestoken worden. Een verdere verhogingvan de belastingdruk is immers abso-luut geen optie voor een land datreeds tot de top behoort op dat vlak.Efficiëntiewinsten genereren bij alleoverheden moet eveneens toppriori-teit worden.
Bernadette Adnet – ba@vbo-feb.beGeert Vancronenburg – gva@vbo-feb.be
Een verdere verhogingvan de belastingdruk isabsoluut geen optie vooreen land dat reeds tot detop behoort op dat vlak.
BEGROTING
stimuleren en het investerings- en ontwikke-lingsklimaat voor bedrijven te bevorderen,benadrukt worden. Om het groeipotentieel vande kmo’s te activeren, wil de minister ten slot-te de kmo’s sensibiliseren voor de voordelenvan het internationaal ondernemen.
Anneleen Dammekens – ada@vbo-feb.be
ECONOMIE EN LEEFMILIEU
Fostplus, essentiëleschakel vankringloopeconomie
Fostplus is een private organisatie die instaatvoor de promotie, coördinatie en financieringvan de selectieve inzameling,
sortering en recy-clage van huishoudelijk verpakkingsafval inBelgië. De organisatie, die gefinancierd wordtdoor de verpakkingsproducenten, heeft haarambitieuze weddenschap gewonnen: de con-sumptiewijzen van de Belgische gezinnen iniets minder dan 20 jaar tijd veranderen. Metrecordcijfers als 91,7% recyclage en 95% nut-tige toepassing is Fostplus tot volle ontwikke-ling gekomen. Uit een Europese vergelijkendestudie blijkt dat Fostplus het beste systeem isin termen van ‘optimalisatie van de middelen’.Het is een essentiële schakel van de kring-loopeconomie, d.w.z. deze economie in geslo-ten kring waar afval opnieuw als grondstof inde economische kringloop wordt geïntegreerd.Op zijn academische zitting van 14 mei ver-welkomde Fostplus Kurt Vandenberghe, kabi-netschef van Europees Commissaris voorLeefmilieu Janez Potoˇcnik.
Dat was voor het VBO de gelegenheidom Fostplus te feliciteren met zijn resultaten.Deze zijn het bewijs dat wanneer de politiek deteugels in handen van de privésector geeft, hetniet alleen mogelijk is zeer ver te komen, jazelfs de beste van Europa te zijn, maar dat ookmet de minste kosten te realiseren.
Isabelle Callens – ic@vbo-feb.be
DIENSTENRICHTLIJN
Voor een volledige enambitieuze omzetting
Uit een nota opgesteld door de EuropeseCommissie over de macro-economische impactvan de dienstenrichtlijn
blijkt dat sinds deimplementatiedeadline van de richtlijn in2009 de gemiddelde impact op het Europesebnp +0,8% bedraagt. Voorts tonen de bevin-dingen een significante impact op grensover-schrijdende dienstverlening en directebuitenlandse investeringen aan. Wat betreftBelgië, raamt de Commissie het effect op hetbnp op +0,6%, terwijl de export met 3% en deimport met 2,3% zou zijn toegenomen alsgevolg van de dienstenrichtlijn. Toch blijkt datin België nog steeds een groot aantal barrièresblijven bestaan in bepaalde sectoren.
Gezien het belang van de interne marktvoor diensten voor de competitiviteit en hetgroeipotentieel van de Europese economie, envoor het vervolledigen van de interne markt inhet algemeen, pleit het VBO voor een volledi-ge en ambitieuze omzetting van de diensten-richtlijn. Ook de belangrijke mate vankruisbestuiving en interdependentie tussendiensten en industrie zetten deze oproep extrakracht bij. Dit is in het bijzonder van belangvoor een kleine, open economie zoals deBelgische.
Pieter-Jan Van Steenkiste – pvs@vbo-feb.be
>>
>
Planbureau wijst op te hoge structurele uitgavenquote
>
                  [
    I    N    F    O    R    V    B    O    1    6  —    1    8    M    E    I    2    0    1    2
                  ]

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->