PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE

PRAVILA DOPING KONTROLE

1

LJUBLJANA, JUNIJ 2000

PZS pravila Doping kontrole so prevedena nova FINA pravila Doping kontrole, katera so stopila v veljavo 01. junija 1999. Plavalna zveza Slovenije kot polnopravna članica FINAe je zavezana upoštevati norm ative in pravila FINAe ter jih direktno aplicitariti v pravila zveze, katerim naj bi se podrejali tekm ovalci, trenerji, zdravniki, vodje ekip in klubi. Antidoping kom isija pri PZS bo upoštevala FINA pravila Doping kontrole Predsednik ADK Boro Štrum belj

Vsebina: STATUT FINE PRAVILA FINE ZA DOPING KONTROLO PRILOGA A: Prepovedane substance na tekmovanju PRILOGA B: Prepovedane substance zunaj tekmovanj

KAZALO: Vsebina:...................................................................................................................................... 2 STATUT FINE (začne takoj delovati) ........................................................................................... 4 C 17 Preiskovalni (pregledni) odbor doping kontrole.................................................................. 4 FINA PRAVILA DOPING KONTROLE........................................................................................... 5 DC 1 UVOD................................................................................................................................. 5 DC 2 DOPING............................................................................................................................... 5 DC 3 PREPOVEDANE SUBSTANCE............................................................................................. 7 DC 4 PREPOVEDANE TEHNIKE................................................................................................... 7 DC 5 ODGOVORNOST ZA DOPING KONTROLO ........................................................................ 9 DC 6 DOPING KONTROLA NA TEKMOVANJIH FINE.................................................................... 9 DC 7 NENAPOVEDANA TESTIRANJA FINE............................................................................... 10 DC 8 POSTOPKI......................................................................................................................... 11 DC 9 SANKCIJE......................................................................................................................... 13 DC 10 STROŠKI......................................................................................................................... 16 DC 11 IZSTOP, PRENEHANJE.................................................................................................... 16 DC 12 POROČANJE IN PRIZNANJE........................................................................................... 17 DODATEK A .............................................................................................................................. 18 PRILOGA A: Prepovedane substance na tekmovanju................................................................ 2 PREPOVEDANE SUBSTANCE – NA TEKMOVANJU.................................................................. 18 DODATEK B .............................................................................................................................. 21

2

Prepovedane substance – izven tekmovanj............................................................................. 21

3

FINA PRAVILA DOPING KONTROLE STATUT FINE (začne takoj delovati)
C 10.8.3 Ugovor na odločitev Biroja ali FINA Doping odbora mora biti naslovljen na Arbitražno sodišče za šport (CAS), Lozana, Švica, v enakem terminu kot v C 10.8.2. Edini ugovor na odločitev Doping odbora je lahko na CAS. CAS ima lahko ekskluzivno jurisdikcijo nad zač asnimi ukazi in nobeno drugo sodišče nima pooblastila za reševanje zač asnih ukazov povezanih z zadevami pred CAS–om. Odloč itve naj bi bile dokončne in zavezujoče, podvržene samo predpisom Švicarskega zasebnega mednarodnega pravnega akta, sekcija 190. Nov o prav ilo C 17 (preštev ilčenj e naslednj ih prav il): C 17 Preiskov alni (pregledni) odbor doping kontrole C 17.1 FINA Preiskovalni odbor doping kontrole (v nadaljevanju DCRB – FINA Doping Control Rewiev Board) mora biti sestavljen iz osmih č lanov, ki jih imenuje Biro. Iz iste države ali športne države ne smeta biti dva člana. Več ina č lanov DCRB mora biti ali zdravnikov z licenco interne medicine, endokrinologije, klinič ne farmakologije ali športne medicine, s specifično usposobljenostjo v interpretaciji profila steroidov v urinu, ali analitič nih kemikov z izkušnjami v laboratorijih MOK-a ali njim enakovrednim. C 17.2 Če ima oseba katerikoli drugo odgovornost v FINI ne more biti član DCRB. C 17.3 Biro določi predsednika DCRB izmed članov DCRB. C 17.4 DCRB lahko deluje z več inskim glasovanjem ali preko delegirane odgovornosti z večinskim glasovanjem na določenega člana ali člane DCRB. C 17.5 DCRB lahko pregleduje ali daje priporočila Biroju v zvezi z FINA programom doping kontrole in lahko daje predloge za dodajanje ali amandmaje Pravilom doping kontrole v preučitev Kongresu.

4

FINA PRAVILA DOPING KONTROLE (Velj ati začnej o 1. j unij a 1999) Ta nov a Prav ila doping kontrole zamenj uj ej o tiste obj av lj ene v FINA priročniku 1998-2000. FINA napotki za doping kontrolo tudi niso v eč v elj av ni. Kadarkoli dejstvo ali kontekst tako zahtevata v zvezi z dajanjem učinka tem pravilom in predpisom, besede v ednini vključ ujejo tudi množino, besede v množini vsebujejo tudi ednino; besede v moškem, ženskem ali nevtralnem spolu vključujejo katerikoli spol, razen v specifikaciji tekmovanja za moške in ženske tekmovalce; in popravki ali očitne napake v pisavi morajo biti odpravljene. DC 1 UVOD DC 1.1 Doping je strogo prepovedan kot kršenje FINA pravil. DC 1.2 Vsi člani FINE se morajo podrediti tem DC pravilom. Statut in pravila č lanov zveze morajo navesti, da so Pravila doping kontrole FINE direktno veljavna za tekmovalce, trenerje, zdravnike, vodje ekip ter klubov in predstavnike Zveze pod jurisdikcijo dane članice zveze. Vsaka članica zveze, s tem, da je članica FINE soglaša, da bo: a) prijavila vse rezultate doping kontrole ustrezno s DC 12; b) omogočila FINI izvajanje doping kontrole na državnih prvenstvih vseh kategorij ali kateregakoli tekmovanja pod njeno jurisdikcijo; in c) omogočila FINI nenapovedana testiranja vsakega tekmovalca pod jurisdikcijo članice. DC 1.3 Vsi tekmovalci se morajo podvreči doping kontroli, ki jo izvaja FINA na tekmovanjih, izven tekmovanj, napovedani ali nenapovedani. Tekmovalec se mora podvreč i kadarkoli to zahteva avtorizirana oseba. DC 1.4 Vsak odklon iz postopka navedenega v teh pravilih ne pomeni nujne razveljavitve odkritja navzočnosti prepovedanih snovi v vzorcu, ali uporabe nedovoljenih tehnik, razen če ni odklon tak, da bi povzroč il resničen dvom v odkritje.

DC 2 DOPING DC 2.1 Kršitve dopinga so: a) ugotovitev nedovoljenih substanc (DC 3.1) v tekmovalčevih telesnih tkivih ali tekočinah; b) uporaba ali pridobivanje prednosti z nedovoljeno tehniko (DC 4.1); c) priznanje, da so imeli prednost zaradi, ali so vzeli, prepovedano substanco ali prepovedano tehniko; d) neuspešna ali odklonitev tekmovalca, da se podvrže doping kontroli; e) pomagati ali vzpodbujati ostale, da uporabijo prepovedano substanco ali prepovedane tehnike, ali priznanje, da je pomagal ali vzpodbujal druge, da bi delali tako; f) nakupovanje, trgovanje, preprodajanje, razdeljevanje ali prenašanje kakršnekoli prepovedane substance. DC 2.2 Priznanje (DC 2.1 (c)) pomeni pisno ali ustno izjavo, vendar v preverljivi obliki, osebe, ki je lahko obtožena kršitev dopinga, priznanje direktno ali indirektno kršenja teh DC Pravil.

5

DC 2.3 Uspeh ali neuspeh uporabe prepovedanih substanc ali prepovedane tehnike ni materialen. Dovolj je povedati, da je bila povedana substanca ali tehnika uporabljena ali izvršena za prekršek, da se smatra storjena.

6

DC 3 PREPOVEDANE SUBSTANCE DC 3.1 Razen kot je določeno v DC 3.5, naj bi bile prepovedane na testiranjih na tekmovanjih naslednje vrste substanc: a) b) c) d) e) f) g) h) i) Poživila (stimulansi) Narkotiki Anabolični agensi Diuretiki in maskirni agensi Peptidni hormoni, mimetiki in podobne snovi Marihuana Blokatorji beta receptorjev (samo Skoki in Sinhrono plavanje) Kortikosteroidi Lokalni anestetiki

in naslednje vrste substanc naj bi bile prepovedane na testiranjih izven tekmovanj: j) k) l) Anabolni agensi Diuretiki in maskirni agensi Peptidni hormoni, mimetiki in podobne snovi

DC 3.2 Priloga A tem Pravilom doping kontrole bolj specifič no prikazuje substance prepovedane od FINE na tekmovanjih. DC 3.3 Priloga B tem Pravilom doping kontrole bolj specifič no prikazuje substance prepovedane od FINE izven tekmovanj. DC 3.4 Biro lahko doda ali odstrani substance iz Priloge A ali Priloge B, ali kako drugače modificira Prilogo A ali Prilogo B, glede na priporočila Preiskovalnega odbora doping kontrole (DCRB). Vsaka sprememba Priloge A ali Priloge B v skladu s tem DC 3.4 naj bi začela učinkovati (veljati) z dnem, ki ga določi Biro, ki ne sme biti manj kot 30 dni po sprejetju takšne spremembe s strani Biroja in publicirana v FINA Novicah ali podobnih publikacijah splošnega dosega. DC 3.5 Izvršni odbor FINE, po priporočilu DCRB, lahko dovoli posameznemu tekmovalcu pravico do uporabe sicer prepovedane substance ne, da bi se prekršila Doping pravila.Pred dovoljenjem za tako izjemo mora tekmovalec prepričati DCRB in Izvršni odbor, da je izjema medicinsko upravičena in ne bo povzročila prednosti tekmovalcu. Izvršni odbor lahko dovoli izjemo pod temi pogoji, če presodi, da sigurno ne bo prišlo do tekmovalne prednosti. DC 3.6 Tekmovalčeva dolžnost je, da nobena prepovedana substanca ne vstopi v njegovo/njeno telesno tkivo ali tekočino. Tekmovalci so odgovorni za vsako odkrito substanco v njihovem vzorcu. DC 4 PREPOVEDANE TEHNIKE DC 4.1 Prepovedane tehnike (tako na, kot izven tekmovanja) vključujejo: a. krvni doping, ki je transfuzija krvi, rdeč ih krvnih celic, umetnih prenašalcev kisika in povezanih krvnih produktov športnikom vključno z uporabo eritropoetina (EPO); b. farmakološko, kemič no in fizično manipulacijo, ki uporablja substance in/ali metode, ki vplivajo, poskušajo vplivati ali bi lahko upravičeno vplivale na integriteto in veljavnost urinskega vzorca uporabljenega na doping kontroli vključujoč, brez omejitev, kateterizacijo, zamenjavo urinskega vzorca in/ali ponarejanje, inhibicija ledvičnega izločanja s tehnikami kot z uporabo

7

prebenicida ali podobnih substanc, sprememb v merjenju testosterona ali epitestosterona s tehnikami kot administracija epitestosterona ali administracija bromotana. c.

8

DC 5 ODGOVORNOST ZA DOPING KONTROLO DC 5.1 FINA je upravičena izvajati doping kontrolo na in izven tekmovanj na vsakem tekmovalcu članu zveze. DC 5.2 Trenutno vodenje doping kontrole na vseh FINA dogodkih je odgovornost Komisije za doping kontrolo iz ene ali več oseb, ki jih določi Biro FINE. FINA lahko imenuje vsako vladno agencijo ali neko tretjo stranko, ki je smatrana primerna s strani FINE, da pobere vzorce skladno s temi pravili. Tako imenovan se smatra v teh pravilih kot »Zastopnik ali Agencija za jemanje vzorcev« (»Sampling Agent-SA«). DC 5.3 Na Olimpijskih igrah, Izvršni odbor FINE, na priporočilo DCRB in v povezavi z Medicinsko komisijo MOK-a in Organizacijskega komiteja, določi število tekmovalcev, ki mora biti testirano vsak dan in za vsako disciplino, in kasneje morajo biti procedure pripravljene vnaprej v potemtekočih Medicinskih kodah MOK-a. Podoben postopek mora biti izpeljan na vseh ostalih dogodkih, ki jih ne organizira FINA v povezavi z ostalimi medicinskimi ali organizacijskimi komiteji ali primernimi. DC 5.4 Na vseh drugih dogodkih (razen, kjer se vrši doping kontrolo po pravilih drugega športnega telesa), ki jih kontrolira č lanica zveze ali na katere ozemlju je dogodek, je odgovorna za izvajanje doping kontrole. Članica zveze mora izvajati proceduro FINE ali procedure v glavnem podobne tistim predhodnim v teh pravilih, s čimer se lahko razume, da se dana procedura lahko razlikuje od FINA procedure do takrat, ko razlika ne vpliva na veljavnost rezultatov. FINA biro lahko sankcionira članico zveze č e ne izvaja procedur v skladu s temi Pravili. DC 5.5 Kadar postopek doping kontrole rezultira v pozitivnem testu na tekmovalcu, ki ni član članice zveze, ki je izvedla doping kontrolo, mora čimprej javiti rezultate testa članici zveze, ki ponavadi izvaja jurisdikcijo nad tistim tekmovalcem in bo izvedla primeren postopek zaslišanja in uvedla primerne sankcije tekmovalcu. Članica zveze, ki je vodila doping kontrolo mora poslati FINI kopijo njenega poročila pozitivnega testa. DC 6 DOPING KONTROLA NA TEKMOVANJIH FINE DC 6.1 Izbor tekmovalcev za testiranje na FINA dogodkih naj bi bil določen s strani komisije za doping kontrolo skupaj z delegatom Biroja na tem tekmovanju. Vsi nastopajoč i tekmovalci pridejo v poštev. Izbor naj bi bil narejen pred vsakim startom ali tekmovanjem. V vaterpolu naj bi bilo žrebanje neposredno po začetku zadnje č etrtine tekme. DC 6.2 Vsak tekmovalec, ki doseže ali preseže svetovni rekord naj bi opravil doping kontrolo po tekmovanju. Kadar štafeta doseže ali izenač i svetovni rekord naj bi bili testirani vsi člani štafete. Če se doping kontrola ne izvaja na tekmovanju, naj bi športnik opravil doping kontrolo ne pozneje kot 24 ur po tekmovanju. Noben svetovni rekord naj se nebi priznal brez potrdila o negativnem doping testu. Odgovornost vsakega tekmovalca je, da se zaveda ali bo testiranje na tekmovanju na katerem se lahko doseže svetovni rekord. DC 6.3 Če plavalec doseže državni rekord na FINA dogodku in ni že določen za doping kontrolo, pravila članice zveze pa so podobna DC 6.2, lahko članica zveze zaprosi FINO, da izvede doping kontrolo na takem tekmovalcu s plačilom, ki ga razumno določi FINA. DC 6.4 Po izboru tekmovalca za doping kontrolo naj bi bil izpeljan naslednji postopek: DC 6.4.1 Član Komisije za doping kontrolo, ali njen imenovanec (»spremljevalec«) naj bi napisal ime tekmovalca na oznanilno kartico in jo predstavil tekmovalcu, kar najbolj diskretno,

9

takoj po dogodku (plavanju). Tekmovalec naj bi se podpisal, da je prejel kartico na prejemnico in obdržal kopijo. Čas podpisa naj bi bil biti označen na kartici. Tekmovalec naj bi ostal na očesu spremljevalca, dokler se ne javi v postaji doping kontrole. DC 6.4.2 Če tekmovalec zavrne, da bi se podpisal na oznanilno kartico, naj bi spremljevalec to takoj prijavil Komisiji za doping kontrolo, ki naj bi storila vsakršen napor, da obvesti tekmovalca za njegovo obvezo, da opravi doping kontrolo. Če tekmovalec zavrne podpis na oznanilo ali se ne javi na doping kontrolo v eni uri od oznanila naj bi se ga smatralo, kot, da je odklonil doping kontrolo z namenom DC 2.1(d) in DC 9.2. Četudi se tekmovalec upira javiti v postajo za doping kontrolo, naj bi imel spremljevalec tekmovalca na vidu, dokler ni več vprašanje, da je tekmovalec odklonil, da se javi na doping kontrolo. DC 6.4.3 Tekmovalec se mora javiti v postajo doping kontrole v 60 minutah po oznanilu. Vendar, če ima tekmovalec nek drugi, takojšnji, naslednji nastop, lahko s prošnjo na imenovano Komisijo za doping kontrolo, zamudi s prihodom v postajo doping kontrole do 60 minut po zaključku zadnjega nastopa v tistem delu. Če tekmovalec zavrne doping kontrolo, naj bi se to zabeležilo in sporočilo izvršnemu odboru FINE. DC 6.4.4 Tekmovalec je upravičen, da je spremljan v postajo doping kontrole z akreditiranim predstavnikom njegove zveze na tekmovanju. DC 6.4.5 Tekmovalec mora pokazati identifikacijo v postaji doping kontrole. Če je bila akreditacija pobrana s strani uradne osebe (sodnika) na progi pred tekmovanjem, to zadostuje. Tekmovalčev čas prihoda v postajo doping kontrole naj bi bil zabeležen v protokol dopinga. DC 6.4.6 Če mora tekmovalec zapustiti postajo doping kontrole iz kakršnegakoli opravičljivega razloga, lahko to naredi samo pod stalno kontrolo spremljevalca. DC 6.4.7 Samo naslednje osebe so lahko prisotne v postaji doping kontrole: a) b) c) d) e) Komisija za doping kontrolo Osebje dodeljeno postaji Avtorizirani prevajalci Tekmovalci izbrani za doping kontrolo in njihovi akreditirani predstavniki Ostale osebe samo z dovoljenjem Komisije za doping kontrolo.

Mediji in novinarji naj nebi imeli vstopa v postajo doping kontrole. Vrata postaje ne smejo ostajati odprta. Nobena fotografija naj nebi bila posneta v ali okoli postaje za doping kontrolo. DC 7 NENAPOVEDANA TESTIRANJA FINE DC 7.1 FINA lahko kadarkoli izvaja nenapovedano doping kontrolo, vključno med ali v kraju kateregakoli tekmovanja v vsaki državi č lanici zveze. Zaželjeno je, da se izvaja brez predhodne napovedi tekmovalcu ali njegovi zvezi. Vsak tekmovalec, ki je č lan katerekoli članice FINE se mora obvezno podvreči nenapovedani doping kontroli, ki jo določ i FINA. Kadar je nenapovedana doping kontrola izvedena med tridnevnim tekmovanjem na katerem je določeni tekmovalec tekmoval ali je prijavljen oziroma se pričakuje, da bo tekmoval, se ga mora smatrati kot, da je na tekmovanju in upošteva se DC 3.2; vse ostale nenapovedane doping kontrole se smatra kot izven tekmovalne in uporablja se DC 3.3. DC 7.2 Vsaka članica zveze naj bi vključila v svoja pravila določilo, ki obvezuje to članico, da dovoljuje nenapovedano doping kontrolo na kateremkoli športniku pod njeno jurisdikcijo. Dolžnost vsake zveze članice je, da pomaga FINI in, če je potrebno ostalim članicam zveze pri

10

izvajanju nenapovedanih testiranj. Vsaka članica zveze, ki preprečuje, ovira ali kako drugače preprečuje izvajanje testov naj bi bila podvržena sankcijam glede na Pravilo C 10. DC 7.3 FINA naj bi vodila evidenco tekmovalcev, ki so bili podvrženi nenapovedani doping kontroli. Članice zveze se morajo obvezati, da predložijo imena, trenutne kraje bivanja, naslove, čas in mesto treninga in telefonske številke za plavalce, ki jih zahteva FINA, da se omogoč i FINI, da izvaja nenapovedana testiranja. DC 7.4 Obveznost vsakega tekmovalca na lestvicah najboljših 50 v vsaki disciplini, kot tudi tekmovalč eve zveze naj bi bila, da ohranja FINO informirano, kje se lahko tekmovalca dobi za nenapovedane kontrole kadarkoli, z uporabo Obrazca FINE o lokaciji. Če tekmovalec ne more biti najden za nenapovedano testiranje zaradi netočnih ali nezadostnih podatkov, ki se jih dostavi FINI, naj bi bila zveza, kateri tekmovalec pripada obvezna plačati stroške zaradi neuspešnega poskusa testiranja. DC 7.5 Če FINA poskuša izvesti nenapovedana testiranja, vendar dvakrat ne more dobiti tekmovalca na naslovu ali lokaciji, ki je bila predložena FINI v ta namen, naj bi FINA poslala obvestilo v zvezi s situacijo tako tekmovalcu, kakor tudi njegovi zvezi, in zahtevala bolj podrobne informacije o tekmovalčevem urniku. Če po tem tekmovalec ne more biti najden za test doping kontrole med obdobjem dvanajstih (12) mesecev, od prvega dneva ko ni bilo mogoče najti tekmovalca, naj bi se tekmovalca smatralo kot, da se ni podvrgel doping kontroli v zvezi z DC 2.1. DC 8 POSTOPKI DC 8.1 Pobiranje vzorcev urina na tekmovanjih FINE DC 8.1.1 Vsak tekmovalec katerega se vpraša za vzorec naj bi tudi dal informacije, v obliki kot jo določi FINA. Tekmovalčevo ime, država, kodna številka in številka dogodka bo vpisana v obrazec, kakor tudi vsakršna zdravila, ki jih jemlje tekmovalec, ki (a) so na listi prepovedanih substanc (DC 3.2 ali DC 3.3), ki pa so lahko dovoljena pod določenimi okoliščinami specificiranimi v opombah dodatku A ali dodatku B; ali (b) so bila odobrena za legitimno jemanje v medicinske namene v skladu z DC 3.5. Obrazec naj bi vseboval imena oseb prisotnih v Postaji doping kontrole povezanih s pridobivanjem vzorcev, vključ no s komisijo za doping kontrolo in vodjo postaje. Vsake nepravilnosti morajo biti registrirane na obrazec. Obrazec naj bi vseboval kopije, ki se jih razdeli: a) kopija, ki jo zadrži predstavnik FINE; b) kopija, ki se izroči tekmovalcu; c) posebna kopija, ki se jo pošlje v laboratorij, ki izvaja analizo. Kopija, ki se pošlje v laboratorij, ne sme vsebovati nikakršne informacije, ki bi lahko identificirala tekmovalca, ki je dal vzorec; d) dodatno kopijo, za distribucijo č e se zdi FINI primerno. DC 8.1.2 Tekmovalec lahko izbere posodo za odvzem iz večjega števila takšnih posod, vizualno pregleda, da je prazna in čista, in prične s preskrbo najmanj 75 ml urina pod direktnim nadzorom in pod vpogledom agenta (zastopnika) za vzorec (ang. SA – sampling agent), ki mora biti enakega spola kot tekmovalec. Da se zagotovi avtentič nost vzorca lahko SA zahteva takšno slačenje, kot je to potrebno, da se potrdi, da je bil urin produciran s strani tekmovalca. Nihče drug razen tekmovalca in SA naj nebi bil prisoten, ko se pridobiva vzorec. DC 8.1.3 Tekmovalec naj bi ostal v postaji za doping kontrolo, dokler on ali ona ni izpolnila nalogo, da priskrbi zadostno količino urina. Če tekmovalec ni zmožen preskrbeti zadostne količine, naj bi bil zbrani urin zapečaten v posodo in pečat naj bi bil odstranjen, ko je

11

tekmovalec sposoben priskrbeti dodatni urin. Tekmovalec naj bi obdržal nadzor nad zapečateno posodo ko čaka, da bo priskrbel dodatni urin. DC 8.1.4 Ko je tekmovalec priskrbel vsaj 75 ml urina, on ali ona lahko izbere od večjega števila vrečk, vrečko za kontrolo urina, ki vsebuje dve posodi za vzorca (A in B). Tekmovalec naj bi pregledal, in bil tako siguren, da sta posodi prazni in čisti. DC 8.1.5 Tekmovalec, ali njegov predstavnik naj bi nalil približno dve tretjini urina iz posode za zbiranje v posodo A in eno tretjino v posodo B. Nekaj kapljic urina mora ostati v posodi za zbiranje vzorca za merjenje kislosti in specifične teže. Tekmovalec naj bi nato zapečatil obe posodi in preveril, da ne more priti do odtekanja. Tekmovalec naj bi tudi preveril, da imata obe posodi isto številko kode. SA lahko, z dovoljenjem tekmovalca, asistira tekmovalcu v proceduri v tem DC 8.1.5. DC 8.1.6 Predno se posode, ki vsebujejo urin zapakirajo, mora biti potrjeno, da so prisotni vsi odvzeti vzorci in da je število skladno s seznamom števila kod. Zapeč atene posode se morajo namestiti v transportni zaboj (kontejner), ki mora prav tako biti zapečaten za transport v laboratorij. Če bo prišlo do kakršnekoli zakasnitve v transportu vzorcev v transportnem kontejnerju do laboratorija, naj bi bil kontejner, ki vsebuje vzorce, dan v zamrzovalnik v postaji doping kontrole, do trenutka ko lahko pride do transporta. Organizacijski odbor tekmovanja je odgovoren za varen transport kontejnerjev čimprej po doping kontroli. DC 8.1.7 Transportni kontejner naj se nebi odpiral med transportom do laboratorija. FINA bo priskrbela identifikacijske nalepke, če so potrebne, za carinske namene. Odpiranje transportnega konteinerja ne bo samo po sebi razveljavilo doping kontrolo. DC 8.2 Zbiranj e v zorcev urina na nenapov edanih testiranj ih DC 8.2.1 Ko je bil tekmovalec izbran za nenapovedano doping kontrolo, se lahko SA ali najavi, da se sreča s tekmovalcem ali pa pride nenapovedan na tekmovalčev trenažni prostor, bivališče ali katerikoli drugi prostor, kjer bi lahko dobil tekmovalca. V vsakem primeru naj bi SA dokazal identiteto in pokazal kopijo pisma določitve s strani FINE. SA naj bi tudi zahteval dokaz identitete tekmovalca. Aktualno zbiranje vzorca naj bi bilo kar najbolj skladno z DC 8.1, kot tudi razumno izvedljivo. DC 8.2.2 Izvedba zbiranja vzorcev naj bi bila opravljena kar č imprej po domenku s tekmovalcem. Tekmovalčeva odgovornost je, da preveri določ en datum, čas in točno lokacijo srečanja. DC 8.2.3 Ko pride SA nenajavljen mora dati tekmovalcu zadosten č as, da dokonča razumno aktivnost katero izvaja, vendar mora testiranje prič eti takoj ko je to možno. DC 8.2.4 Vsak izbrani tekmovalec, ki je izbran za nenapovedano testiranje mora izpolniti obrazec podoben obrazcu opisanem v DC 8.1.1. DC 8.2.5 Če tekmovalec odkloni, da priskrbi vzorec urina, mora SA to zabeležiti na obrazec za doping kontrolo, napisati njegovo ime na obrazec in vprašati športnika, da podpiše obrazec. SA naj bi zabeležil vsako drugo nepravilnost v procesu doping kontrole. DC 8.2.6 Narava nenapovedane, izven tekmovanja, doping kontrole je taka, da je zaželjeno, da je majhno ali nikakršno predhodno opozorilo tekmovalcu. SA mora vložiti kar največji napor, da pridobi vzorec hitro in učinkovito z minimalno prekinitvijo tekmovalčevega treninga, socialnega

12

ali delovnega okolja. Če pa vseeno pride do prekinitve nobeden tekmovalec ne sme delovati, da bi dobil kompenzacijo za vsakršno neprijetnost. DC 8.3 Analiza v zorcev DC 8.3.1 Vsi vzorci, ki jih priskrbijo tekmovalci za doping kontrolo postanejo takoj last FINE. DC 8.3.2 Analiza vseh vzorcev naj bi bila narejena v laboratorijih akreditiranih s strani MOK-a. Za takšne laboratorije se smatra, da bodo izvedla testiranja in analizo vzorcev skladno z najvišjimi znanstvenimi standardi in za rezultate takih analiz naj bi se predvidevalo, da so znanstveno korektni. Za take laboratorije naj bi se predvidevalo, da so izvajali varstvene procedure skladno s prevladujočimi in sprejemljivimi standardi previdnosti; te predpostavke se lahko spodbijajo z dokazovanjem nasprotnega. DC 8.3.3 Rezultati analiz morajo biti poslani FINI v kodirani obliki, v poročilu, ki ga podpiše avtorizirani predstavnik laboratorija. Vse komunikacije morajo biti narejene tako, da so rezultati analiz zaupni. DC 8.3.4 Če pride neugodno poročilo o vzorcu A, ki nakazuje prisotnost prepovedane substance ali uporabo prepovedane tehnike, naj bi FINA o tem obvestila tekmovalca in tekmovalčevo zvezo. Priprave za izvedbo testiranja B vzorca naj bi se izvedle v naslednjih treh tednih. B vzorci naj bi bili analizirani v istem laboratoriju z drugim osebjem ali izvedeni v drugem akreditiranem laboratoriju MOK-a. DC 8.3.5 Tekmovalec o katerem je prišlo neugodno poroč ilo o A vzorcu, je lahko začasno suspendiran s strani Izvršnega odbora FINE, brez zaslišanja, vendar po konzultacijah s DCRB, dokler FINA Doping odbor ne izvede zaslišanja po testiranju B vzorca. DC 8.3.6 Vzorec B naj bi bil testiran, da se ugotovi ali vzorec odkriva prisotnost enake prepovedane substance odkrite v A vzorcu ali nakazuje enako prepovedano tehniko, vendar pa lahko tekmovalec sprejme rezultate testa A vzorca, tako da obvesti FINO v štirinajstih (14) dneh po prejemu oznanila, da A vzorec odkriva prisotnost prepovedane substance ali uporabe prepovedane tehnike. Tekmovalec, ki je sprejel rezultate testa A vzorca je vseeno pozvan na zaslišanje pred Doping odborom FINE. DC 8.3.7 Tekmovalcu in/ali njegovemu zastopniku naj bi bilo omogočeno, da so prisotni pri analizi B vzorca. Tudi predstavniku tekmovalč eve zveze, kot tudi predstavniku FINE naj bi bila omogočena prisotnost. DC 8.3.8 Če se B vzorec izkaže negativen, naj bi se celoten test smatral za negativnega in o tem se obvesti tekmovalca, njegovo zvezo in FINO. DC 8.3.9 Če B vzorec pokaže pozitivnost in se identificira prepovedano substanco ali prepovedano tehniko, naj bi se odkritje sporočilo tekmovalcu, njegovi zvezi in Doping odboru FINE za nadaljnji premislek v zvezi s FINA pravilom C 18.5. V primeru, da je doping kontrolo izvajala članica zveze FINE, naj bi se odkritja prijavila primernemu odboru za zaslišanje, ki je kontroliran v skladu z državno zakonodajo in pravili članice zveze, kateri tekmovalec pripada. DC 8.4 Izvršni odbor FINE, po priporočilu DCRB, lahko določi na katerikoli točki po neugodnih ugotovitvah A vzorca in pred konč no odločitvijo, v primeru doping kontrole, da v primeru ni zadostnih znanstvenih ali dejanskih osnov, da se nadaljuje postopek naprej proti vpletenemu tekmovalcu. DC 9 SANKCIJE

13

DC 9.1 Sankcije za doping prestopek, ki vključujejo prepovedane substance naj bi bile: DC 9.1.1 Za doping prestopek, ki vključuje anabolne agense, diuretike, maskirne agense, peptidne hormone, mimetike in podobne snovi, in kemično ali farmakološko povezane substance: Prvi prestopek: a) minimalno štiri (4) leta suspenzije; plus b) retroaktivne sankcije vključujoč izbris vseh rezultatov doseženih na tekmovanjih v obdobju pred datumom ko je nastopil suspenz, ki se ga podaljša nazaj za šest (6) mesecev pred pridobitvijo pozitivnega vzorca, naj bi se naložile. Drugi prestopek: c) doživljenska izključitev; plus d) retroaktivne sankcije vključujoč brisanje vseh rezultatov doseženih na tekmovanjih med tekmovalč evo kariero, naj bi se naložile. DC 9.1.2 Za doping prestopek, ki vključ uje stimulanse drugačne od tistih navedenih v DC 9.1.4, beta-blokatorje, beta-2 agoniste in povezane substance: Prvi prestopek: e) do dve (2) letna suspenzija. Drugi prestopek: f) minimalno dvo (2) letna suspenzija do doživljenska izključ itev. DC 9.1.3 Za doping prestopek, ki vključ uje narkotike: Prvi prestopek: g) do dve (2) letna suspenzija. Drugi prestopek: h) do doživljenska izključitev. DC 9.1.4 Za doping prestopek vključujoč efedrin, psevdoefedrin, fenilpropnaolamin, katin, kafein, kanaboidi, in vse ostale prepovedane substance, ki niso drugač e navedene v DC 9.1.1 do DC 9.1.3; Prvi prestopek: i) do tri (3) mesečna suspenzija. Drugi prestopek: j) tri (3) mesečna do dvo (2) letna suspenzija. Tretji prestopek: k) dvo (2) letna suspenzija do doživljenska izključitev. DC 9.1.5 Pravica do zaslišanja povezana s prestopkom pod DC 9.1 lahko vključuje le: a) b) c) d) ali ali ali ali je bilo analizirano pravilno telesno tkivo ali tekočina; se je telesno tkivo ali tekočina poslabšala ali bila oskrunjena; so bile laboratorijske analize korektno izpeljane; bi morala biti minimalna suspenzija za prvi prekršek prekoračena; in

14

e) ali je lahko minimalna sankcija zmanjšana v zvezi z DC 9.10. Odkritje prepovedane substance v tekmovalč evem telesnem tkivu ali tekočini naj bi predstavljalo prekršek, ne glede na to, da tekmovalec dokazuje, da on ali ona nista namerno uporabljala prepovedano substanco. DC 9.1.6 Če rezultati katerihkoli dveh doping testov narejenih v več kot desetih (10) dneh narazen, pri istem tekmovalcu pokažejo pozitivnost za enako substanco, naj bi se to sodilo kot dva ločena doping prestopka, četudi rezultati prvega testa niso bili znani dokler je bil izveden drugi test, razen če prizadeti tekmovalec lahko z jasnimi dokazi in nesporno dokaže, da so rezultati drugega testiranja osnovani na jemanju identificirane substance v prvem testu in da takšna substanca ni bila zaužita med obema testoma. DC 9.2 Doping prestopka pod DC 2.1 (b) ali DC 2.1 (d)naj bi se smatrala kot prestopek pod DC 2.1 (a) in naj bi se sankcionirala glede na DC 9.1.1; v primeru sankcij osnovanem na DC 2.1 (d), je relevantno obdobje za retroaktivno brisanje rezultatov obdobje za nazaj do šestih (6) mesecev pred neuspešno izvedeno ali odklonjeno doping kontrolo. DC 9.3 Sankcije za doping prestopek pod DC 2.1 (e) ali DC 2.1 (f) naj bi bile enake kot za drugi prestopek nesporne uporabe prepovedane substance. DC 9.4 Sankcije za doping prestopek pod DC 2.1 (c) naj bi bile osnovane na poddelu DC 2.1 ali DC 9.1.1 na podlagi katerega je dopustna pogojnost, saj imajo kompetentne avtoritete možnost upoštevati okoliščine posameznih primerov. DC 9.5 Kjer je bilo prekršeno katerokoli DC pravilo od č lana štafete ali dueta ali ekipe v sinhroniziranem plavanju ali sinhronih skokih, naj bi bila duet oziroma ekipa diskvalificirana s tekmovanja. Kjer je bilo katerokoli DC pravilo prekršeno od č lana vaterpolo ekipe, naj bi se rezultat tekme v kateri je tekmovalec sodeloval (ali vse tekme v katerih je tekmovalec sodeloval na turnirju, če je prestopek v povezavi s DC 9.1.1, DC 9.1.2 ali DC 9.1.3) izbrisal in nadaljnje sankcije v povezavi z ekipo lahko odloč i kompetentna avtoriteta. DC 9.6 Izvršni odbor FINE naj bi imel avtoriteto začasno suspendirati tekmovalca brez zaslišanja do odloč itve Doping odbora. Taka zač asna suspenzija je lahko pred ali po analizi tekmovalč evega B vzorca. Pri odločanju ali naj ali ne, zač asno suspendira tekmovalca, naj bi Izvršni odbor upošteval verjetnost, da bo tekmovalec najden, da je kršil ta doping pravila in krivičnost dopustiti tekmovalcu, ki je obtožen jemanja snovi zaradi katere se ga obtožuje, da tekmuje do končne odločitve. Vsakršen čas v katerem je tekmovalec onemogočen tekmovati zaradi začasne suspenzije, naj bi se odštel od suspenzije, ki jo določi Doping odbor ali druge kompetentne avtoritete, če primer ni pod jurisdikcijo FINE. DC 9.7 Dodatno ostalim sankcijam, ki bi lahko bile naložene v skladu s tem DC 9, naj bi bil tekmovalec diskvalificiran za vse dogodke izvedene na ali po testiranju doping kontrole, ki privede do doping prestopka v skladu z DC 2.1 (a) ali 2.1 (b) in pred določitvijo suspenza s strani kompetentnih pooblaščenih oseb. DC 9.8 Tekmovalec, ki je bil sankcioniran glede na ta Pravila, se mora opraviti doping kontrolo, ko jo določi FINA, kot pogoj za obnovitev tekmovanj. DC 9.8.1 Ko je bil tekmovalec suspendiran za obdobje pod 9.1.1, in bi želel nadaljevati s tekmovanji, ko se je obdobje suspenzije izteklo, mora tekmovalec obvestiti FINO vsaj devet (9) mesecev predno on ali ona načrtuje povratek na tekmovanja in biti na razpolago za nenapovedan, izven tekmovanja test kadarkoli med preostalim obdobjem suspenza. Med

15

takšnim preostalim obdobjem suspenzije, morajo biti izvedeni najmanj trije testi, ki jih izvede tekmovalčeva zveza članica, vsaj na vsake tri mesece med vsakim testiranjem. Rezultati takšnih testiranj naj bi se javili FINI. Dodatno se mora tekmovalec neposredno pred koncem obdobja suspenza, podvreči testiranju FINE za prepovedane substance za testiranje izven tekmovanj (DC 3.3 in Dodatek B). DC 9.8.2 Ko se je enkrat tekmovalčeva suspenzija iztekla, in je tekmovalec zadostil pogojem za ponovno vključitev, bo on/ona potem postala avtomatično ponovno primerna. Nobena prošnja tekmovalca ali njegove/njene članice zveze ne bo potrebna. DC 9.9 Če so štirje ali več prestopkov povzročeni od tekmovalcev v isti disciplini, od članov iste članice Zveze, v obdobju dvanajstih (12) mesecev od prvega prestopka in sankcionirani glede na DC 9.1.1, naj bi bila Zveza suspendirana v tej disciplini za štiriindvajset (24) mesecev. Doping prestopek, ki se stori pod jurisdikcijo in jo sporoči FINI članica Zveze, naj nebi bil vključen v to pravilo. DC 9.10 Kjer pravila narekujejo minimalni termin suspenzije, se lahko minimum zmanjša, če tekmovalec lahko jasno dokaže, kako je prepovedana substanca prišla v tekmovalčevo telo ali tekočino in da prepovedana substanca ni prišla tja kot direktni ali indirektni rezultat vsakršne malomarnosti tekmovalca. Vsak tekmovalec ima osebno odgovornost, da zagotovi, da naj nebi nobena prepovedana substanca prišla v njeno ali njegovo telo in da ne bo nobena prepovedana tehnika uporabljena na tekmovalč evem telesu, in noben tekmovalec se ne sme zanašati na kakršenkoli nasvet tretje osebe s tem v zvezi. DC 9.11 Kot je običajno v DC Pravilih, naj bi »suspenzija« pomenila, da naj nebi sankcionirana oseba sodelovala v nobeni aktivnosti FINE ali nobene njene zveze članice, v nobeni disciplini, vključno delujoč kot tekmovalec, delegat, trener, zdravnik ali drugače predstavnik FINE ali njene zveze članice. Suspenzija naj bi uč inkovala od datuma določenega s strani pristojnega organa, ki naj bi bil v FININIH primerih Doping odbor, ali v primeru začasne suspenzije v skladu z DC 9.6 s strani izvršnega odbora. Kot je običajno v DC Pravilih, naj bi »izključitev« pomenila doživljensko suspenzijo. DC 10 STROŠKI DC 10.1 Članica zveze naj bi bila obvezna povrniti FINI vse stroške (vključno z laboratorijskimi honorarji in potnimi stroški) povezanimi z doping prestopkom, ki ga stori oseba včlanjena v to Zvezo. DC 11 IZSTOP, PRENEHANJE DC 11.1 Tekmovalec, ki je rangiran med prvih 50 v katerikoli disciplini naj bi bil podvržen tem DC Pravilom, vključno z obveznostjo, da je na voljo za nenapovedana testiranja (DC 7.5), razen in dokler tekmovalec ne objavi FINI, da on ali ona preneha tekmovati. DC 11.2 Tekmovalec, ki je dal obvestilo o prenehanju FINI naj nebi ponovno nastopal, razen če on ali ona ne obvesti FINO vsaj devet (9) mesecev predno on ali ona, načrtuje povrnitev na tekmovanja in je na razpolago za nenapovedana testiranja, kadarkoli med obdobjem pred dejansko povrnitvijo na tekmovanja, za prepovedane substance za testiranja izven tekmovanj (DC 3.3 in Dodatek B). DC 11.3 Vsakemu tekmovalcu, ki se ga odkrije, da je storil doping prekršek med ali po prenehanju, naj bi se sodilo, da je naredil drugi prestopek, ne glede na to ali je tekmovalec kadarkoli storil prvi prestopek.

16

DC 12 POROČANJE IN PRIZNANJE DC 12.1 Vse članice zveze naj bi se podredile tem DC Pravilom. Predpisi č lanic zveze naj bi navajali, da naj bi se vsa FININA pravila, vključ no s Pravili doping kontrole, smatrala kot vključena v in naj bi se bila direktno aplicirala v pravila, in naj bi se jim podrejali tekmovalci, trenerji, zdravniki, vodje ekip, in klubi in predstavniki Zveze pod jurisdikcijo dane članice zveze. Taka pravila naj bi tudi vključevala razumljivo reguliranje dopinga, da bi bili člani informirani o njihovih pravicah, postopku jemanja dopinga, in disciplinskih postopkih in sankcijah. Članice zveze naj bi FINI poročale na koncu vsakega četrtletja (31 Marec, 30 Junij, 30 September in 31 December) o vseh rezultatih doping kontrol pod njihovo jurisdikcijo. DC 12.2 Vsaka članica zveze naj bi javila FINI rezultate vseh plavalnih dosežkov, ki spadajo v lestvice najboljših 50 FININIH svetovnih rezultatov. Poročilo mora biti dano FINI v 60 dneh po nastopu. Lestvica najboljših 50 FININIH rezultatov naj bi bila objavljena s strani FINE z datumom 31 Maj za rezultate v malih bazenih in 31 December, za rezultate v 50 m bazenih. DC 12.3 Vsaka članica zveze naj bi javila FINI postopek in zaključke vseh zaslišanj, kot rezultat doping kontrol, ki jih izvede članica. Te zadeve naj bi se obravnavale v tridesetih (30) dneh od prejetja takega poročila s strani izvršnega odbora, ki lahko upošteva takšno akcijo ali jo podvrže nadaljnji preučitvi na osnovi zaslišanja od FINA Doping odbora. Razen če zadeva ni podvržena Doping odboru v skladu z DC 12.4, bodo vse odločitve Članice zveze v zvezi z doping prestopki dokončne in obvezne za vse članice, ki morajo podvzeti ustrezne postopke, da spremenijo tak rezultat v dejaven. Če je zadeva podvržena Doping odboru, bo odločitev Doping odbora obvezujoča za FINO in njene Članice, podvržena pritožbi CAS-u in v skladu z C 10.8.3. DC 12.4 Če Biro smatra, da Članica zveze ni sledila FINA Pravilom v zvezi z doping kontrolo pod njeno jurisdikcijo, tako v zadevi sporočeni Biroju v skladu z DC 12.3 ali v zadevi, ki jo opazi FINA iz drugih razlogov, lahko Biro napoti zadevo Doping odboru v ponoven pregled, in v tem primeru naj bi imel Doping odbor polnomočje za preučitev dejstev in uporabo pravil. DC 12.5 FINA lahko prizna rezultate doping kontrole izvedene s strani športnega telesa, ki ni od FINE ali njene Članice zveze, ali člana takšnega športnega telesa, pod pravili in procedurami drugačnimi od tistih od FINE, tako dolgo, dokler so bila testiranja pravilno izvedena in pravila telesa, ki je izvajalo teste, nudijo zadostno zaščito tekmovalcem. Po prejetju poročila iz kateregakoli vira v skladu s tako doping kontrolo, mora Izvršni odbor predati zadevo v nadaljnjo obravnavo na podlagi zaslišanja Doping odbora. Če je zadeva predložena Doping odboru, bo odločitev Doping odbora obvezujoča za FINO in njene članice, in podvržena pritožbi CAS-u v skladu z C 10.8.3.

17

DODATEK A PREPOVEDANE SUBSTANCE – NA TEKMOVANJU Substance naštete spodaj so prepovedane s strani FINE na tekmovanjih. Spiski niso zaključni ali vseobširni, vendar vključujejo »sorodne substance«, tj. substance povezane v dani razred glede na njihove farmakološke učinke, kemične strukture, ali oboje. Dodatno so prepovedani tudi metaboliti navedenih ali povezanih substanc.

A. STIMULANSI Amineptin Amfepramon Amifenazol Amfetamini Bambuterol Kofein* Karfedon Katin** Kokain Kropropamid Krotetamid Efedrin** Etamivan Etilamfetamin Etilefrin Fencamfamin Fenetilin Fenfluramin Formoterol Heptaminol Mefenoreks Mefentermin Mesocarb Metamfetamin Metoksifenamin Metilendioksiamfetamin Metilefedrin** Metilfenidat Niketamid Norfenfluramin Parahidroksiamfetamin Pemolin Pentilentetrazol Fendimetrazin Fentermin Fenilpropanolamin** Foledrin Pipradol Prolintan Propiheksedrin Psevdoefedrin** Reproterol Salbutamol*** Selegilin Strihnin Salmeterol*** Terbutalin*** ... in povezane substance.

* Za kofein je pozitiven rezultat odvisen od koncentracije kofeina v urinu. Koncentracija urina naj nebi presegala 12 mikrogramov na mililiter. ** Za katin, efedrin in metilefedrin, je definicija pozitivnosti koncentracija v urinu večja od 5 mikrogramov na mililiter; za fenilpropanolamin in psevdoefedrin, je definicija pozitivnosti koncentracija v urinu večja od 10 mikrogramov na mililiter. Če je več kot ena od teh substanc prisotna niže od navedenih pragov, morajo biti dodane koncentracije. Če je vsota večja od 10 mikrogramov na mililiter, naj bi se vzorec smatral za pozitivnega. *** Dovoljeno je samo inhaliranje, za preprečitev ali zdravljenje astme in astme zaradi vadbe. Uporaba mora biti navedena (deklarirana) na obrazcu v času testiranja in verifikacija medicinske potrebe naj bi bila zahtevana. B. NARKOTIKI Buprenorfin Dekstromoramid Diamorfin (heroin) Hidrokodon

18

Metadon Morfin* Pentazocin

Petidin ... in sorodne substance

* Za morfin je pozitivnost testa odvisna od koncentracije morfija v urinu; koncentracija naj nebi presegla 1 mikrogram na mililiter. C. ANABOLIKI 1. Anabolični androgeni steroidi (Dokazi pridobljeni iz presnovnega profila ali merjenja razmerja izotopov so lahko uporabljeni za potegnitev končnih zaključkov glede anabolnih androgenih steroidov.) Metandriol Androstendiol Metiltestosteron Androstendion Miboleron Boldenon Nandrolon Clostebol 19-norandrostendiol Danazol 19-norandrostendion Dehidroklormetiltestosteron Noretandrolon Dehidroepiandrosteron (dhea) Oksandrolon Dihidrotestosteron (dht) Oksimestron Drostanolon Oksimetalon Fluoksimestron Salmeterol Formebolon Stanazolol Gestrinon Testosteron* Mesterolon Trenbolon Metandion ... in sorodne substance Metenolon * Prisotnost testosterona (T) glede na razmerje s epitestosteronom (E) večje od šest (6) proti ena (1) v urinu tekmovalcev predstavlja prestopek, razen če ni dokazov, da je to razmerje zaradi fizioloških ali patoloških stanj, tj. majhna ekskrecija epitestosterona, androgena produkcija tumorja, ali encimska pomanjkanja. 2. Beta-2 agonisti bambuterol clenbuterol fenoterol terbutalin* reproterol salbutamol* formoterol ... in sorodne substance

* Dovoljene samo za inhalacijo, za preprečevanje in zdravljenje astme in astme kot posledice vadbe. Uporaba mora biti deklarirana na obrazcu v času testiranja, in verifikacija medicinske nujnosti naj bi bila potrebna.

19

D. DIURETIKI IN MASKIRNI AGENSI Acetazolamid Bendroflurmetiazid Bromantan Bumetanid Canrenon Klortalidon Epitestosteron Etakrinska kislina Furosemid Hidroklortiazid Indapamid Manitol* Mersalil Probenecid Spironolakton Triamteren ...in sorodne substance

* Dovoljen samo kadar je predhodno dovoljen (DC 3.5) in jeman drugače kakor z intravensko inekcijo. E. PEPTIDNI HORMONI, MIMETIKI IN PODOBNO Humani horionski gonadotropin - HCG Hipofizni in sintetični gonadotropini (LH) Kortikotropin (ACTH, tetrakosaktid) Rastni hormon (hGH) Inzulin-kot rastni hormon (IGF-1) ... in vsi sproščajoči dejavniki (in njihovi analogi) teh substanc. Eritropoetin (EPO) Inzulin * * Dovoljen samo kadar je predhodno odobreno (DC 3.5) za zdravljenje inzulinsko-odvisne diabetike. F. KANABINOIDI Marihuana* Hašiš* * Koncentracija v urinu 11-nor-delta 9-tetrahidrocannabinol- 9 –carboxylic acid (carboxy-THC višja od 15 nanogramov na mililiter je prepovedana. G. BETA BLOKATORJI (Uporabno samo v skokih in sinhronem plavanju.) acebutolol alprenolol atenolol betaksolol bisoprolol bunolol labetol mateprolol nadolol oksprenobol propranolol sotalol ...in sorodne substance

20

H. KORTIKOSTEROIDI* Kortikosteroide je prepovedano dajati oralno ali s sistemskimi injekcijami ali rektalno; lahko se jih jemlje s topično aplikacijo (analno, auralno, dermatološko, nazalno, oftamološko) in z inhalacijo, vendar mora biti priznano (deklarirano) na obrazcu v času testiranja, in verifikacija medicinske potrebe naj bi bila potrebna. I. LOKALNI ANESTETIKI Bupivakain* Lidokain* Mepivakain* Prokain* .. in sorodne substance* * Dovoljene samo kadar so dajane z lokalno ali intraartikularno injekcijo. Uporaba (vključ ujoč diagnozo, doziranje in način dajanja) mora biti priznana (deklarinana) na obrazcu v času testiranja, in verifikacija medicinske potrebe naj bi bila potrebna.

DODATEK B PREPOVEDANE SUBSTANCE – IZVEN TEKMOVANJ Substance naštete spodaj so prepovedane s strani FINE izven tekmovanj. Spiski niso zaključni ali vseobširni, vendar vključujejo »sorodne substance«, tj. substance povezane v dani razred glede na njihove farmakološke učinke, kemične strukture, ali oboje. Dodatno so prepovedani tudi metaboliti navedenih ali povezanih substanc.

A. ANABOLIKI 1. Anabolični androgeni steroidi (Dokazi pridobljeni iz presnovnega profila ali merjenja razmerja izotopov so lahko uporabljeni za potegnitev končnih zaključkov glede anabolnih androgenih steroidov.) Androstendiol Metandriol Androstendion Metiltestosteron Boldenon Miboleron Clostebol Nandrolon Danazol 19-norandrostendiol Dehidroklormetiltestosteron 19-norandrostendion Dehidroepiandrosteron (dhea) Noretandrolon Dihidrotestosteron (dht) Oksandrolon Drostanolon Oksimestron Fluoksimestron Oksimetalon Formebolon Salmeterol Gestrinon Stanazolol Mesterolon Testosteron* Metandion Trenbolon Metenolon ... in sorodne substance * Prisotnost testosterona (T) glede na razmerje s epitestosteronom (E) večje od šest (6) proti ena (1) v urinu tekmovalcev predstavlja prestopek razen č e ni dokazov, da je to razmerje zaradi

21

fizioloških ali patoloških stanj, tj. majhna ekskrecija epitestosterona, androgena produkcija tumorja, ali encimska pomanjkanja. 2. Beta-2 agonisti bambuterol clenbuterol fenoterol terbutalin* reproterol salbutamol* formoterol ... in sorodne substance

* Dovoljene samo za inhalacijo, za preprečevanje in zdravljenje astme in astme kot posledice vadbe. Uporaba mora biti deklarirana na obrazcu v času testiranja, in verifikacija medicinske nujnosti naj bi bila potrebna.

D. DIURETIKI IN MASKIRNI AGENSI Acetazolamid Bendroflurmetiazid Bromantan Bumetanid Canrenon Klortalidon Epitestosteron Etakrinska kislina Furosemid Hidroklortiazid Indapamid Manitol* Mersalil Probenecid Spironolakton Triamteren ... in

sorodne

substance

* Dovoljen samo kadar je predhodno dovoljen (DC 3.5) in jeman drugače kakor z intravensko inekcijo. E. PEPTIDNI HORMONI, MIMETIKI IN PODOBNO Humani horionski gonadotropin - HCG Hipofizni in sintetični gonadotropini (LH) Kortikotropin (ACTH, tetrakosaktid) Rastni hormon (hGH) Inzulin-kot rastni hormon (IGF-1) ... in vsi sproščajoči dejavniki (in njihovi analogi) teh substanc. Eritropoetin (EPO) Inzulin * * Dovoljen samo kadar je predhodno odobreno (DC 3.5) za zdravljenje inzulinsko-odvisne diabetike.

22

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful