You are on page 1of 4

ZAKON O OVERAVANJU POTPISA, RUKOPISA I PREPISA ("Sl. glasnik RS", br.

39/93) I UVODNE ODREDBE lan 1 Overavanje potpisa ili rukopisa jeste potvrivanje njihove autentinosti. Overavanje prepisa jeste potvrivanje istovetnosti prepisa sa njegovom izvornom ispravom. Overavanje fotografskog snimka izvorne isprave obavlja se po postupku za overavanje prepisa. Ovim overavanjima ne potvruje se istinitost sadraja isprave. lan 2 Overavanje potpisa, rukopisa i prepisa obavlja optinski sud, ako ovim ili drugim zakonom nije drukije odreeno. Overavanje potpisa, rukopisa i prepisa obavlja i optinska uprava kao poverene poslove. Overavanje vri slubeno lice odreeno reenjem. lan 3 Overavanje potpisa, rukopisa i prepisa zabeleava se u upisniku za overavanje. II OVERAVANJE POTPISA I RUKOPISA lan 4 Za dokaz autentinosti potpisa potrebno je: 1) da podnosilac isprave pred slubenim licem svojeruno potpie izjavu, ili 2) da prizna, kao svoj, potpis koji se ve nalazi na ispravi. Na nain utvren u stavu 1. taka 1) utvruje se i autentinost otiska prsta. Za dokaz autentinosti rukopisa potrebno je da podnosilac isprave, pred odreenim slubenim licem, izjavi da je isprava napisana njegovom rukom. lan 5 Potvrda o overi potpisa i rukopisa stavlja se na izvornu ispravu sa naznakom datuma overe i broja pod kojim je isprava zavedena u upisniku za overavanje. Overa se potvruje peatom nadlenog organa i potpisom odreenog slubenog lica. lan 6 Kad se overava potpis slepih ili potpis ili otisak prsta lica koja ne znaju itati, mora se podnosiocu proitati isprava na kojoj se overava potpis ili otisak prsta. Kad se overava potpis ili otisak prsta gluvih koji ne znaju itati, podnosiocu se mora pomou tumaa proitati isprava na kojoj se overava potpis ili otisak prsta. Kad se overava potpis ili otisak prsta lica koje ne razume jezik na kome je isprava

napisana, mora se podnosiocu prevesti sadrina isprave. Ako slubeno lice koje vri overu ne moe samo prevesti ispravu, prevee je sudski tuma i proitati njenu sadrinu podnosiocu. Ako je postupljeno po st. 1. i 2. ovog lana, to se mora naznaiti u potvrdi o overi. lan 7 Ako slubeno lice koje obavlja overu ne razume jezik na kome je isprava napisana odredie da ispravu prevede sudski tuma. Ako je isprava bila prevedena, u potvrdi o overi to e se navesti. lan 8 Pre overavanja potpisa, otiska prsta ili rukopisa, slubeno lice e utvrditi identitet podnosioca, osim ako ga lino poznaje. Identitet se utvruje uvidom u legitimaciju izdatu od nadlenog organa ili svedoenjem dva punoletna ili verodostojna svedoka koje slubeno lice lino poznaje, odnosno iji identitet utvrdi uvidom u njihove legitimacije. U potvrdi o overi navee se na koji je nain slubeno lice utvrdilo identitet podnosioca isprave. lan 9 Ako treba overiti potpis lica kao zastupnika drugog lica, preduzea ili druge organizacije, slubeno lice e overu izvriti poto prethodno utvrdi da je to lice ovlaeno na zastupanje. U potvrdi o overi navee se na osnovu ega je podnosilac ovlaen na zastupanje. III OVERAVANJE PREPISA lan 10 Prepis koji se ima overiti mora se uporediti sa izvornom ispravom. Prepis se mora sa izvornom ispravom slagati i u pravopisu, interpunkciji i skraivanju rei. Ako su u izvornoj ispravi neka mesta ispravljena, preinaena, brisana, precrtana, umetnuta ili dodana, to e se u potvrdi o overi prepisa navesti. Ovako e se postupiti i u sluaju kada je isprava pocepana, oteena ili je inae po spoljanjem obliku sumnjiva. lan 11 U potvrdi o overi izriito e se navesti da li je to prepis izvorne isprave, ili prepis overenog ili prostog prepisa izvorne isprave. U potvrdi o overi navee se i to da li je izvorna isprava pisana rukopisom ili na maini za pisanje, kojim drugim mehanikim ili hemijskim sredstvom, olovkom ili perom, kao i broj tabaka izvorne isprave i gde se, prema znanju slubenog lica koje obavlja overu ili prema tvrenju stranke, nalazi izvorna isprava. Ako je izvornu ispravu doneo podnosilac, potrebno je u potvrdi overe naznaiti lino ime i adresu stanovanja podnosioca. Potvrda overe naznaie se brojem i datumom overe prepisa. Potvrdu e potpisati slubeno lice koje obavlja overu i staviti peat nadlenog organa. lan 12 Kad se overava prepis samo jednog dela isprave ili izvod iz koje isprave, prepis e se

tako sainiti da se iz njega jasno vidi koji su delovi isprava ostali neprepisani. lan 13 Ako slubeno lice koje obavlja overavanje ne zna jezik na kome je isprava napisana, odredie da uporeenje prepisa sa izvornom ispravom ili sa prepisom izvorne isprave obavi sudski tuma. IV POSEBNI SLUAJEVI OVERAVANJA 1. Overavanje isprava za inostranstvo lan 14 Overavanje isprava namenjenih za upotrebu u inostranstvu obavljaju optinski sudovi. Pre dostavljanja ovih isprava na overu saveznom organu nadlenom za inostrane poslove u smislu zakona kojim se ureuje legalizacija isprava u meunarodnom saobraaju, predsednik optinskog suda dostavie ih ministarstvu nadlenom za poslove pravosua radi overe potpisa slubenog lica koje je izvrilo overu i radi overe peata optinskog suda kod kojeg je overa izvrena. Isprave koje izdaju republiki organi uprave dostavljaju se radi overe za upotrebu u inostranstvu neposredno saveznom organu nadlenom za inostrane poslove. lan 15 Optinski sud overava samo isprave koje su izdate od organa i organizacija koje imaju sedita na podruju toga suda. 2. Overavanje potpisa u zemljino knjinim stvarima lan 16 Overavanje potpisa u zemljino knjinim stvarima obavljaju sudovi u skladu sa odgovarajuim propisima. 3. Overavanje za ostvarivanje prava iz radnih odnosa lan 17 Overavanje potpisa i prepisa isprava za potrebe organa, preduzea ili druge organizacije za ostvarivanje prava iz radnih odnosa lica u radnom odnosu moe obaviti i rukovodilac toga organa, preduzea ili druge organizacije u kojem je radnik zaposlen ili lice koje on ovlasti. 4. Overavanje prepisa spisa lan 18 Kad dravni organ, preduzee ili druga organizacija koja vri javno ovlaenje izdaje stranci, kao i licu koje za to ima pravni interes, overeni prepis spisa koji se kod organa, odnosno organizacije nalazi, overu obavlja slubeno lice koje je za to ovlaeno u tom organu, preduzeu ili drugoj organizaciji. V PRELAZNE I ZAVRNE ODREDBE lan 19 Propise o obliku upisnika i o nainu njegovog voenja i o nainu overavanja potpisa,

rukopisa i prepisa donosi ministar nadlean za poslove pravosua. lan 20 Poslove overavanja isprava namenjenih upotrebi u inostranstvu za koje su, prema zakonu kojim se ureuje legalizacija isprava u meunarodnom saobraaju, ovlaeni republiki, odnosno pokrajinski organi uprave obavljae republiki organ dravne uprave nadlean za poslove pravosua. lan 21 Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da vai Zakon o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa ("Slubeni glasnik SRS", broj 45/71). lan 22 Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slubenom glasniku Republike Srbije".