UPUTSTVO ZA KORIŠ ENJE TOTAL TV DEKODERA

0

TOTAL TV DEKODER .................................................................. 4 Povezivanje prate e opreme sa dekoderom........................................4 Ubacivanje Total TV kartice .................................................................4 Uklju ivanje dekodera ..........................................................................4 Procedura podešavanja prilikom prvog uklju ivanja ............................5 Vra anje podešavanja na po etne vrednosti .......................................6 ELEKTRONSKI TV VODI

............................................................ 7

Glavni meni...........................................................................................7 Poruka „Obaveštenje o emisiji“ ............................................................8 Informacija o sadr+aju emisije ..............................................................8 Poruka „Jezik zvuka i titla“....................................................................9 Obaveštenje o izabranoj emisiji............................................................9 TV vodi ..............................................................................................10 Promena kanala i tra+enje emisija .....................................................10 Brojevi kanala .....................................................................................11 Kontrola ja ine zvuka .........................................................................11 Bez zvuka (Mute)................................................................................11 Izgled TV vodi a .................................................................................12 Pristupanje TV vodi u ........................................................................13 Informacija o emisiji ............................................................................14 Gledanje emisije koja se trenutno prikazuje.......................................14 Podsetnik za emisiju koja tek treba da po ne ....................................14 Otkazivanje podsetnika ......................................................................17 Blokirani kanali ...................................................................................18 Ukoliko niste pretpla eni na odre5eni kanal.......................................18 Omiljeni kanali ....................................................................................18 Blokada programa u cilju zaštite dece................................................20 1

Elektronska pošta (B-mail) .................................................................20 PIN kod...............................................................................................21 Pomo za izabranu opciju ..................................................................22 Meni za kanale ...................................................................................23 PROGRAMSKI MENI ................................................................. 24 TV vodi ..............................................................................................24 Omiljeni kanali ....................................................................................24 Izabrane emisije .................................................................................24 9anr ....................................................................................................24 B-mail meni.........................................................................................25 Meni za li na podešavnja ...................................................................25 Jezik menija........................................................................................25 Odaberi Audio 1 i Odaberi Audio 2.....................................................26 Biranje jezika titla................................................................................27 Trajanje prikazivanja poruke „Obaveštenje o emisiji“ na ekranu .......27 Automatsko prebacivanje na izabranu emisiju (za koju ste podesili podsetnik) ...........................................................................................28 Stanje ra una .....................................................................................28 9aštita dece ........................................................................................28 Promena PIN koda .............................................................................29 Meni za podešavnja sistema ..............................................................30 Hitna obaveštenja...............................................................................30 Izbor signala .......................................................................................30 Napredna podešavanja ......................................................................32 Napredno podešavanje – podešavanje LNB-a ..................................32 Napredna podešavanja – podešavanje TV-a.....................................33 Napredna podešavanja - izlazni UHF kanal.......................................34 2

Dijagnostika ........................................................................................34 Meni za pomo ...................................................................................35 Objašnjenje zna enja ikonica.............................................................35 Kontakt ...............................................................................................35 Uklju ivanje i mod pripravnosti (Standby Mode) ................................36 Prekid signala .....................................................................................36 Zamena Total TV kartice ....................................................................36 Poruke o greškama u vezi sa pristupom ............................................38 Preuzimanje softvera..........................................................................40 Transparentno preuzimanje ...............................................................40 Unapre5enje sa manjim promenama vrednosti parametara ..............41 Unapre5enje sa velikim promenama vrednosti parametara...............41 Prekid programa usled preuzimanje softvera.....................................41

3

preko RCA izlaza ili preko antenskog kabla. Ukoliko imate suround sistem. Uklju/ivanje dekodera Uklju ite dekoder u struju. a zatim pritisnite dugme ON/OFF sa zadnje strane dekodera. Televizor mo+ete povezati na 3 na ina: preko SCART kabla.TOTAL TV DEKODER Povezivanje prate&e opreme sa dekoderom Da biste povezali dekoder sa satelitskom antenom kabl antene priklju ite na ulaz LNB IN. Ukoliko ve imate još jedan dekoder njega mo+ete uklju iti na ulaz LOOP OUT. Ubacivanje Total TV kartice Total TV karticu u dekoder ubacujete tako što otvorite poklopac na prednjoj strani dekodera i ubacite karticu u odgovarju i otvor. Obratite pa+nju da je potrebno da slika bude sa gornje strane i da karticu ubacite u nazna enom smeru. Video rekorder tako5e mo+ete povezati na dekoder preko SCART kabla. 4 . Ukoliko imate bilo kakvu drugu antenu uklju ite je u RF IN. tako da bude na polo+aju ON. mo+ete ga povezati putem S/P DIF izlaza.

da bi ih ponovo podesio po upustvu. Kada sve proverite pritisnite dugme <OK> za nastavak. Tako5e mo+ete pritisnuti dugme <+> da bi prikazli ekran „Napredna podešavanja“ gde mo+ete podesiti ostale parametre dekodera. Da bi podešavanje dekodera bilo kompletno potrebno je pro i kroz sve ekrane sekvence. Prvo se pokazuje ekran za odabir jezika menija Zatim se pojavljuje ekran „Provera podešavanja“ koji sadr+i spisak stavki koje morate proveriti da bi uspešno primali program. 5 . Kada upalite dekoder vide ete ekran sa porukom „Molim sa ekajte“. Dok se ne izvrši kompletna procedura podešavanja. 2. Ovlaš eni serviser ili korisnik mo+e vratiti podešavanja na po etne vrednosti. nakon ega dekoder prikazuje kanal sa najmanjim rednim brojem. Procedura podešavanja prilikom prvog uklju/ivanja Kada prvi put uklju ite dekoder automatski zapo inje sekvenca podešavanja u kojoj ovlaš eni serviser (ili vi) odre5uje osnovne operativne parametre. Ekrani za podešavanja se pojavljuju slede im redosledom: 1. funkcionišu samo oni dugmi i koji su potrebni za podešavanje. Da biste mogli da gledate TV program ili koristite elektronski TV vodi potrebno je kompletno podesiti dekoder.Pritisnite dugme „STAND BY“ na prednjoj strani dekodera.

Ovaj proces menja samo parametre dekodera.“ Obratite pa+nju da je ovo prva stvar koju morate pritisnuti kada se dekoder uklju i u struju. dugme za smanjivanje zvuka i dugme „< >“.3. 3. 6 . Isklju ite dekoder iz struje Ponovo uklju ite dekoder u struju Pritisnite istovremno slede u dugmad na prednjoj strani dekodera: dugme za poja avanje zvuka. Dr+ite ih pritisnute dok se ne pojavi ekran sa porukom „Isklju ite dekoder iz struje. Da bi inicirali vra anje podešavanja na po etne vrednosti potrebno je da: 1. 2. Na kraju se pojavljuju ekrani „Izbor signala“ i „Parametri signala“ Vra&anje podešavanja na po/etne vrednosti Proces vra anja podešavanja na po etne vrednosti se naziva resetovanje. a zatim ga ponovo uklju ite u struju. dok informacije o pretplati i elektronskoj pošti (b-mail) ostaju nepromenjene.

Kada stignete do opcije koju +elite da izaberete pritisnite <OK>. pritisnite dugme <OK>. Da biste se kretali po meniju usluga i izabrali neku od stavki koristite dugmad sa strelicama levo i desno na daljinskom upravlja u.4. 7 . a zatim ga ponovo uklju ite u struju. Na taj na in ste vratili podešavanja na po etne vrednosti i automatski zapo inje procedura podešavanja prilikom prvog uklju ivanja. • Meni opcija. • U video prozoru se prikazuje trenutno izabrani kanal. Otvori e vam se ekran za datu opciju. ELEKTRONSKI TV VODI Glavni meni Da biste pristupili Glavnom meniju dok gledate program. Isklju ite dekoder iz struje.. Da biste se kretali po meniju opcija koristite dugmad sa strelicama gore i dole. Glavni meni ine dva podmenija: meni usluga i meni opcija: • Meni usluga.

Tako se mo+ete informisati o sadr+aju emisije koju trenutno gledate. kao i na drugim kanalima u Informacija o sadr9aju emisije Informaciju o sadr+aju emisije mo+ete dobiti pritiskom na dugme <+>. e se prikazivati na trenutno izabranom kanalu. ovu poruku mo+ete dobiti kada pritisnete dugme <?> dok gledate program. kao i o emisijama koje narednom periodu. Tako5e.Poruka „Obaveštenje o emisiji“ Poruka„Obaveštenje o emisiji“ se automatski prikazuje na ekranu svaki put kada promenite kanal. dok je na ekranu poruka „Obaveštenje o emisiji“ 8 .

Ukoliko potvrdite izbor dekoder se automatski prebacuje na odgovaraju i kanal u vreme kada po inje izabrana emisija. Ukoliko ništa ne pritisnete ponašanje dekodera zavisi od podešavanja koja ste napravili u meniju „Li/na podešavanja“ u opciji „Prebacivanje na emisiju“. 9 . Ako +elite da isklju ite prikaz titla izaberite opciju „None“ („Nijedan“) sa liste jezika za titl. Ono pokazuje trenutno odabrani jezik za zvuk i za titl. Pritiskom na dugme <OK> potvr5ujete izbor. Ako +eljeni jezik odabran za zvuk ili titl nije dostupan. Da biste promenili jezik zvuka koristite dugmad sa strelicama na gore i dole. a pritiskom na dugme < > poništavate izbor. Obaveštenje o izabranoj emisiji Sa Total TV vodi em imate priliku da koristite podsetnik za po etak vaših omiljenih emisija.Poruka „Jezik zvuka i titla“ Pritiskom na dugme <+> dok gledate program mo+ete videti „Obaveštenje o jeziku“. Obaveštenje o izabranoj emisiji prikazuje se na ekranu neposredno pre nego što po ne izabrana emisija. on se na listi jezika pojavljuje precrtan sa dve linije. Da biste promenili jezik titla koristite dugmad sa strelicama na levo i desno.

da bi promenili vreme. koji vam omogu ava da vidite program za naredne dane. ili Promena kanala i tra9enje emisija Emisije mo+ete tra+iti na slede i na in: • 10 Tako što ete koristiti dugmad kanal gore i kanal dole (<CH+> i <CH->) da biste promenili kanal.TV vodi/ Informacije o programskoj šemi mo+ete videti koriste i TV vodi . Kad se pritisne dugme <+> dobija se informacija o sadr+aju emisije. Kada se pritisne dugme <OK> ako je emisija u toku dekoder se automatski prebacuje na kanal na kome je ta emisija. tako što dugmad sa strelicama levo-desno. TV vodi mo+ete videti ako pritisnete dugme <Guide> tokom gledanja programa. • Kad se pritisne dugme <?> pojavljuje se ekran „vreme“. pri emu imate mogu nost da aktivirate podsetnik za izabranu emisiju. Kretanje kroz TV vodi vrši se na slede i na in: • • • • Dugmad sa strelicama na gore i dole omogu avaju kretanje kroz spisak kanala Dugmad sa strelicma na levo i desno omogu avaju kretanje kroz raspored emitovanja emisija. . ili ako u glavnom meniju odaberete opciju „TV vodi/“. Ukoliko emisija tek treba da po ne dekoder se prebacuje na opciju „Informacija o sadr9aju emisije“ . ete koristiti dugmad sa strelicama gore-dole da bi promenili dan.

ponovo pritisnite isto dugme. npr. Tako što ete odabrati opciju „:anr“ u glavnom meniju. Brojevi kanala Ukoliko +elite da prebacite na odre5eni kanal preporu ujemo da broj kanala unesete kao trocifreni broj. Kada ponovo +elite da uklju ite zvuk. Kontrola ja/ine zvuka Zvuk mo+ete poja ati ili utišati koriste i dugmad <VOL+> za poja avanje i <VOL-> za utišavanje. a onda odabrati emisiju sa spiska. Tako što ete odabrati kanal sa menija za kanale iz glavnog menija. Bez zvuka (Mute) Ako +elite da isklju ite zvuk pritisnite dugme <Mute>. 11 . promenu kanala ete ekati 2 sekunde. kao što je ranije • • Tako što ete na odre5eni kanal oti i sa poruke „Obaveštenje o emisiji“.• • Tako što ete direktno uneti broj kanala. Ukoliko pritisnete samo 9. jer je tada promena kanala trenutna. za kanal 9 pritisnite 009. Tako što opisano) ete koristiti opciju „TV vodi “ (pritiskom na dugme <Guide> ili izborom opcije u glavnom meniju.

Ako informacija o rasporedu emisije nije dostupna onda se u tom redu u tabeli pojavljuje ispis „Informacija nije dostupna“. ne e biti zvuka kada se dekoder vrati u normalan mod rada. Emisije du+e od 90 minuta prikazane su podeljene u sekcije od 90 minuta i sve nose isti opis emisije. Da biste videli program za narednih 90 minuta koristite dugmad sa strelicom na desno. Tabela uvek prikazuje 90 minuta programa. Izgled TV vodi/a TV vodi se pojavljuje u obliku tabele u ijim redovima je dat program razli itih kanala. 12 . a mo+ete se vratiti pritiskom na dugme sa strelicom na levo.Ako dekoder ode u mod pripravnosti (standby mode) dok je uklju ena opcija „mute“. Sat koji prikazuje trenutno lokalno vreme nalazi se u gornjem desnom uglu ekrana. a u kolonama vremenski intervali prikazivanja emisija. Izabrane emisije su u tabeli posebno obele+ene.

Vodi takodje prikazuje prethodne poruke u slu ajevima da: • • TV vodi nije neposredno dostupan zato što je u procesu a+uriranja. ako se ova još nije u itala. Ako pokušate da pristupite TV vodi u odmah nakon uklju ivanja dekodera. Ako ho ete da iza5ete iz TV vodi a i vratite se na kanal koji ste gledali pritisnite dugme <TV>. Dekoderu je potrebno nekoliko minuta po uklju ivanju da u ita kompletan raspored emisija. odnosno „Nema informacija“ umesto informacije o rasporedu emisija. vodi prikazuje „U/itavam“ umesto imena kanala ako se kanali još nisu u itali.Pristupanje TV vodi/u TV vodi u mo+ete pristupiti na dva na ina: • • Tako što ete odabrati opciju „TV vodi/“ iz glavnog menija Tako što ete pritisnuti dugme <Guide> dok gledate neki program Kad uklju ite TV vodi emisija koju trenutno gledate bi e obele+ena. ili U slu aju da vodi ponovo u itava imena kanala i raspored emisija pošto je promenjen jezik menija. 13 . Ako +elite da se vratite na prethodni ekran (glavni meni ili poslednji gledani kanal) pritisnite dugme < >.

podešeno na lokalno vreme korisnika. iz ekrana „Obaveštenje o emisiji“ ili iz opcije „Izaberite 9anr“ (u sva tri slu aja 14 . Ako je progam blokiran zbog zaštite dece. što mo+ete uraditi iz TV vodi a. vremena po etka i kraja emisije. odgovaraju e ikonice za opis sadr+aja.Informacija o emisiji Pritisnite dugme <+> dok posmatrate TV vodi slede im informacijama o emisiji: • • • • • • naziv kanala na kome se prikazuje emisija. tako da morate uneti PIN kod da biste gledali tu emisiju. Podsetnik za emisiju koja tek treba da po/ne Da biste podesili podsetnik za emisiju koja tek treba da po ne. kratak sadr+aj emisije. kanal je blokiran i na ekranu se prikazuje obaveštenje da nemate odobrenje za gledanje tog kanala. i pojavi e se ekran sa Gledanje emisije koja se trenutno prikazuje Kada se nalazite u TV Vodi u i odaberete emisiju koja se trenutno prikazuje. odgovaraju u ikonicu o uzrastu dece za koji je emisija podesna za gledanje. treba da odaberete +eljenu emisiju. naziv emisije. dekoder se prebacuje na kanal na kome je ta emisija. Ukoliko nemate autorizaciju za gledanje te emisije. prikazuje se ekran sa oznakom za starije od nazna enog uzrasta.

prikazuje se ekran „Izabrane emisije“. Imate mogu nost da otka+ete podsetnik za jednu od emisija ili da ostavite podsetnik za obe emisije. Na ekranu za „Informacije o emisiji“ pritisnite dugme <OK>: • Ako nema konflikta sa ve postoje im izborom. U tom slu aju. Ukoliko se desi da izaberete emisiju koji se preklapa sa drugom izabranom emisijom (na primer. Prikaza e vam se ekran „Informacije o emisiji“. Na ovom ekranu e se pojaviti nazivi obe emisije posebno obele+ene.pritiskom na dugme <OK>). prikazuje se ekran sa informacijom da postoji konflikt. Ako otka+ete podsetnik za jednu emisiju više nema konflikta. U TV vodi u izabrane emisije e biti posebno obele+ene. Ako zadr+ite oba 15 . izabrali ste emisiju koja traje jedan sat i po ine u 16:00 i drugu emisiju koja po inje u 16:30) prikaza e se ekran „Konflikt izabranih emisija“. • Ako postoji konflikt sa ve postoje im izborom. mo+ete pritisnuti dugme <OK> da biste videli ekran „Izbrane emisije“.

Da biste se sa ekrana „Informacije o emisiji“ vratili na TV vodi .podsetnika. na ekran „Obaveštenje o emisiji“ ili na ekran „Izaberite emisiju“ pritisnite dugme < >. podsetnik za emisiju koja po inje kasnije e se pojaviti na ekranu prekidaju i emisiju koju gledate. Ovo uklanja oznaku ( ) ispred naziva emisije. a ranije ste je odabrali. ali emisija ostaje na spisku sve dok ne pritisnete dugme < > i ne izadjete iz tog ekrana. 16 . Na ekranu „Izabrane emisije“: • • Kada ozna ite emisiju i pritisnete dugme <+> prikazuje se informacija o emisiji na posebnom ekranu. Pritiskanjem dugmeta <OK> poništavate izbor. Poništena emisija više se ne pojavljuje kada se vratite na ekran „Izabrane emisije“ i ta emisija u TV vodi u više ne e biti posebno ozna ena.

ili na ekran „Izaberite emisiju“). Kada se podsetnik za po etak emisije pojavi na ekranu pritisnite dugme <OK> da odstranite informacioni ekran i potvrdite izbor. na ekran „Obaveštenje o emisiji“. Otkazivanje podsetnika Podsetnik mo+ete otkazati na dva na ina: • Koriste i opciju „Izabrane emisije“ u glavnom meniju. Obele+ite emisiju na ovom ekranu i pritisnite dugme <OK>. Mo+ete izabrati maksimalno 10 emisija za koje ete aktivirati podsetnik. koji prikazuje ekran sa izabranim emisijama. Podsetnik se pojavljuje jedino kada gledate kanal preko celog ekrana. Sa ekajte da se pojavi podsetnik o izabranoj emisiji. Dekoder se ne prebacuje na kanal na kom je izabrana emisija ako podsetnik nije prikazan. a ne pojavljuje se ako ste tog trenutka u glavnom meniju. dekoder tada automatski prebacuje na odgovaraju i kanal kad emisija po ne.• Kad pritisnete dugme < > vra ate se na ta ku gde je emisija odabrana (na TV vodi . i onda pritisnite dugme < >. Ponašanje dekodera u tom slu aju zavisi od podešavanja koje ste uneli u opciji menija „Prebacivanje na emisiju“ koji se nalazi u glavnom meniju u sekciji li nih podešavanja. 17 . Ako ne pritisnete ni jedno dugme podsetnik ostaje na ekranu do po etka emisije. Ako pritisnete dugme < > dekoder ne e automatski prebaciti na odgovaraju i kanal.

Na kanalu se trenutno emituje emisija koja je blokirana u cilju zaštite dece. Ukoliko niste pretpla&eni na odre?eni kanal Ako odaberete kanal na koji niste pretpla eni. Postoji problem ili greška koja se odnosi na Total TV karticu. (4)“ Omiljeni kanali Ukoliko +elite mo+ete izabrati do 20 vaših omiljenih kanala na 20 rezervisanih mesta (kanali od broja 900 do 919). Niste pretplatla eni za tu vrstu usluga. Podešavanje omiljenih kanala vršite koriste i opciju „Omiljeni kanali“ u glavnom meniju. 18 . prikazuje se poruka se imenom kanala.Blokirani kanali Odre5eni kanali mogu biti blokirani iz slede ih razloga: • • • • • • Total TV kartica nije uba ena. Na taj na in e vam biti lakše da na5ete odredjeni kanal. Kada ste na blokiranom kanalu. Emisija/kanal je blokiran zatamnjenjenjem ekrana. kanal je blokiran i na ekranu se javlja poruka sa tekstom: „Pozovite korisni ki servis da biste se pretplatili na ovaj kanal. Niste pretpla eni na odre5eni kanal. nema zvuka i poruka pokazuje zašto je kanal blokiran.

prittisnite dugme sa strelicom na levo. Ukoliko +elite da poništite neki od izabranih omiljenih kanala u drugom spisku izaberite „slobodno“ i pritisnite dugme <OK>. a zatim pritisnite dugme <OK>.Pritiskom na dugmad sa strelicama na gore i dole se pomerate do broja koji +elite da dodelite omiljenom kanalu. Pritisnite dugme <OK> ili dugme sa strelicom na desno da obele+iva pomerite do drugog spiska gde se na isti na in pomerate do kanala koji +elite da obele+ite tim brojem. a da ne odredite omiljeni kanal. Ukoliko +elite da se vratite na prvi spisak. 19 .

Elektronska pošta (B-mail) Emiter je u mogu nosti da šalje poruke korisnicima putem svoje elektronske pošte (b-mail). jer su blokirane u cilju zaštite dece. a onda ga ponovo uklju ite. ne e biti potrebno da ponovo unosite PIN kod. • • • Ako izvadite. prikazuje se ekran „Zaštita dece“ i morate uneti PIN kod da biste je gledali. Ako prebacite dekoder u mod pripravnosti (standby mode). Od vas e biti tra+eno da ponovo unesete PIN kod za istu emisiju: • Ako prebacite kanal i du+e od 2 minuta gledate neki drugi kanal za koji vam nije potreban PIN kod (što uklju uje gledanje kanala u video prozoru u glavnom meniju. pa se nakon toga vratite na ovu emisiju. Oznaka se isklju uje kada pro itate sva nova obaveštenja. Ako isklju ite dekoder. na prednjoj strani dekodera se pali odre5ena oznaka. Ukoliko ste druge kanale gledali kra e od 2 minuta. Te poruke ostaju u memoriji i ako se dekoder isklju i. 20 .Blokada programa u cilju zaštite dece Poruka „Obaveštenje o emisiji“ se prikazuje i za one emisije koje ne mo+ete da gledate. kao i preko celog ekrana). Kada primite novo hitno obaveštenje (poruku). Umesto videa. a potom ponovo ubacite Total TV karticu. a onda ga ponovo uklju ite. Da biste se vratili na kanal koji ste pre toga gledali pritisnite dugme < >.

pritiskom na dugme < > ga sklanjate i vrat ate se na prethodni ekran. Hitna obaveštenja mo+ete izbrisati jedino ako do njih dodjete preko glavnog menija. ekran obaveštenja dozvoljava da pritisnete dugme <OK> i tako zatvorite taj ekran i izbrišete obaveštenje. Ako je poslato nekoliko hitnih obaveštenja. Kontrolisanje pristupa ekranu za promenu PIN koda. PIN kod Li ni identifikacioni broj (PIN) slu+i da vam omogu i kontrolu nad slede im funkcijama i ograni enjima: • • • • Blokada programa u cilju zaštite dece. a da ga ne izbrišete. Do b-mail obaveštenja mo+ete do i i kroz glavni meni.Da biste odmah pro itali hitno obaveštenje pritisne dugme <?>. Kontrolisanje pristupa ekranu koji prikazuje stanje na ra unu. ikonica ostaje na ekranu sve dok ne pro itate sva obaveštenja. Ako prika+ete hitno obaveštenje pritiskaju i dugme <?> onda se opcija za brisanje obaveštenja ne prikazuje na ekranu. 21 . Ukoliko +elite. mo+ete isklju iti prikazivanje ikonice za hitna obaveštenja koriste i opciju „Hitna obaveštenja“ u glavnom meniju. Kad pro itate obaveštenje. Ukoliko obaveštenje mo+e da se izbriše. Kontrolisanje pristupa ekranu za podešavanje parametara signala. Uvek mo+ete pritisnuti dugme < > da zatvorite ekran obaveštenja.

pojavljuje se ekran gde treba da ga unesete. Kada se od vas tra+i PIN kod. Dugme <OK> je aktivno samo kada unesete sve etiri cifre. a emiter ga mo+e ponovo vratiti na njegovu po etnu vrednost: 0000. Da biste obrisali poslednju cifru pritisnite dugme sa strelicom na levo. Pošto se radi o šifri. Ako unesete neispravan PIN kod prikaza e vam se ekran koji vas obaveštava o grešci.• Kontrolisanje pristupa meniju za napredna podešavanja PIN kod se nalazi u memoriji Total TV kartice. Pomo& za izabranu opciju Glavni meni vam omogu ava da dobijete pomo (objašnjenje) za onu opciju koja je ozna ena u meniju pritiskom na dugme <?>. Tekst 22 . Tada treba da pritisnete dugme < > da biste se vratili na ekran za unošenje PIN koda i da pokušate ponovo. kada unosite brojeve na ekranu se pojavljuju znakovi *. Cifre unosite koriste i dugmad sa brojevima.

kanal koji trenutno gledate bi e posebno obele+en. Ako je kanal blokiran. strelicu na dole. Da biste uklonili ovu informaciju pritisnite bilo koje dugme za kretanje < >. Pritiskom na dugme <OK> izabrani kanal se pojavljuje u video prozoru.objašnjenja e se pojaviti preko glavnog menija. Meni za kanale Kada se na ekranu pojavi meni za kanale.. iznad video prozora mo+ete videti poruku sa razlogom blokade. Da bi se taj odabrani kanal prikazao preko itavog ekrana ponovo pritisnite dugme <OK>.. strelicu na gore. 23 .

onda i po broju kanala). Tu tako5e mo+ete otkazati podsetnik za bilo koju od tih emisija.PROGRAMSKI MENI TV vodi/ Ako u glavnom meniju odaberete opciju TV Vodi sa programskom šemom. po ev od prve emisije koja je na redu u odnosu na trenutno vreme. Izabrane emisije Opcija Izabrane emisije vam omogu ava da vidite listu emisija za koje +elite podsetnik. Kada odaberete +anr prikaza e se ekran „Izaberite emisiju“ gde se navodi do 70 emisija odabranog tipa. Emisije su pore5ane po vremenu po etka emitovanja (a u slu aju da po inju istovremeno. (ili pritisnete dugme <Guide> na vašem daljinskom upravlja u) pokazuje se tabela TV vodi a Omiljeni kanali Opcija omiljenih kanala omogu ava vam da odaberete do 20 kanala na 20 rezervisanih mesta. :anr Ako odaberete ovu opciju pojavi e se ekran „Izaberite 9anr“. 24 .

Na ekranu ete imati spisak svih raspolo+ivih jezika. B-mail meni U B-mail meniju se nalazi spisak poruka koje ste primili. Ako ovom ekranu pristupite preko glavnog menija. Jezik menija Opcija „Jezik menija“ vam dozvoljava da odredite na kom jeziku +elite da vam se ispisuju poruke i stavke menija. kao i dan kada se prikazuje emisija ozna ena na spisku. Ako nema poruka. prikazuje se ispis „Nema poruka“. poruke e biti na srpskom jeziku. Meni za li/na podešavnja Meni za li na podešavanja sadr+i opcije koje podešavate po li nom izboru. Pritiskom na dugme <OK> mo+ete aktivirati podsetnik za ozna enu emisiju. Do ovog ekrana mo+ete do i preko glavnog menija ili kroz proceduru podešavanja prilikom prvog uklju ivanja. Ako je u pitanju procedura podešavanja prilikom prvog uklju ivanja. a još nisu izbrisane. 25 . poruke su na onom jeziku koji ste poslednji upotrebljavali.Iznad ovog spiska na ekranu ete videti +anr koji ste odabrali na prethodnom ekranu.

Da biste odabrali jezik ozna ite jezik prema +elji i pritisnite dugme <OK>. kao i frazu „Ne. tako što ete pritisnuti dugme < > ili tako što ete Odaberi Audio 1 i Odaberi Audio 2 Da biste odabrali glavni ili drugi jezik za zvuk koristite opcije „Odaberi Audio 1“ i „Odaberi Audio 2“. ete odabrati odgovaraju u opciju. Pojavi e se ekran za potvrdu koji pokazuje tekst na odabranom jeziku. 26 .Da biste odabrali neki od jezika pritisnite dugme <OK>. (ime jezika))“ i pritisnite dugme <OK>. drugi jezik“. Svoj izbor mo+ete poništiti dok posmatrate neki program tako što e koristiti ekran „Jezik zvuka i titla“. drugi jezik“ na svakom od raspolo+ivih jezika. Na prethodni ekran mo+ete se vratiti tako što odabrati bilo koju od opcija „Ne. Ovi ekrani navode imena svih jezika na kojima je zvuk dostupan. Da biste potvrdili promenu ozna ite opciju za potvrdu (to je fraza „Da.

• Ako odaberete opciju „DA“. Ova opcija vam omogu ava i da odredite kada e se pojaviti podsetnik za odabranu emisiju (koliko minuta pre po etka emitovanja emisije). Trajanje svih drugih obaveštenja i poruka je fiksno. Ekran „Izaberite jezik titla“ navodi imena svih raspolo+ivih jezika za titl. Svoj izbor mo+ete poništiti dok posmatrate neki program tako što e koristiti ekran „Jezik zvuka i titla“. • Ako odaberete opciju „NE“. Titlovi se onda pokazuju samo kada je zvuk na drugom jeziku. Prikaza e se ekran „Prikaz titla“ koji vas pita da li da se titlovi pokazuju kada je jezik za zvuk koji se koristi isti kao i onaj koji je odabran za titlove. onda se titlovi (kada postoje) pokazuju na odabranom jeziku i u slu aju kada je zvuk na istom tom jeziku. Trajanje prikazivanja poruke „Obaveštenje o emisiji“ na ekranu Trajanje prikazivanja poruke „Obaveštenje o emisiji“ mo+ete promeniti koriste i opciju “Du9ina obaveštenja“. Ovo je korisno posebno za one gledaoce koji imaju ošte en sluh. 27 .Biranje jezika titla Da biste odabrali jezik titla koristite opciju „Jezik titla“. ne pokazuju se titlovi kada je odabrani jezik titla isti kao i jezik koji se koristi za zvuk. Da biste odabrali jezik ozna ite jezik prema +elji i pritisne dugme <OK>.

Ako odaberete NE. :aštita dece Opcija „Zaštita dece“ vam omogu ava da spre ite decu da gledaju emisije koje zbog svog sadr+aja ne bi trebalo da gledaju. Ako odaberete DA. 28 . Automatsko prebacivanje na izabranu emisiju (za koju ste podesili podsetnik) Ova opcija vam omogu ava da dekoder automatski prebaci na kanal na kome je emisija za koju ste podesili podsetnik bez obzira da li ste pored dekodera ili ne.Mo+ete isklju iti prikazivanje poruke „Obaveštenje o emisiji“ na ekranu (poruka se pojavljuje pri promeni kanala ili nakon pritiska dugmeta <?>) tako što ete u opciji „Du9ina obaveštenja“ kao vreme prikazivanja odabrati 0 sekundi. Ovu informaciju dobijate putem b-mail poruke. Stanje ra/una Da bi videli stanje vašeg ra una izaberite opciju „Stanje ra/una“ i unesite vaš PIN kod. dekoder se automatski prebacuje na kanal na kome se emituje izabrana emisija u trenutku kad ona po ne. dekoder ostaje na kanalu na kome se nalazio pre po etka emisije.

Ako unesete pogrešan PIN kod pojavi e se ekran o grešci.Biranjem ove opcije prikazuje se ekran „Zaštita dece“ koji slu+i za odre5ivanje uzrasta za koji nije potrebno uneti PIN kod. da bi mogli da pokušate ponovo.) Ako unesete ispravan PIN kod pojavi e se ekran „Unesite novi PIN kod“. Pored uzrasta za koji nije potrebno uneti PIN kod prikazan je simbol Pored uzrasta za koji je potrebno uneti PIN kod prikazan je simbol Promena PIN koda Da biste promenili svoj PIN kod izaberite opciju „Promena PIN koda“ Unesite svoj sadašnji PIN kod i pritisnite dugme <OK> (Ako zaboravite svoju PIN lozinku pozovite korisni ki servis da bi vam PIN kod vratili na podrazumevanu vrednost “0000“. Na ekranu „Unesite novi PIN kod“ unesite vaš novi PIN kod i pritisnite dugme <OK> posle ega e se pojaviti ekran „Potvrdite novi PIN kod“. 29 . Tada morate pritisnuti dugme < > da bi se vratili na ekran „Izaberite PIN kod“.

Hitna obaveštenja Opcija „Hitna obaveštenja“ vam dozvoljava da onemogu ite prikazivanje ikonice za hitna obaveštenja. koja se pojavljuje kada takvo obaveštenje stigne. Ako ste oba puta uneli isti PIN kod pojavljuje se glavni meni. Meni za podešavnja sistema Meni za podešavanje sistema sadr+i opcije za ovlaš enog servisera (ili korisnika sa potrebnim znanjem) da podesi ili modifikuje parametre dekodera.Ponovo unesite novi PIN kod i opet pritisnite dugme <OK>. pri emu ovlaš eni serviser (ili korisnik) podešava opcije transpondera koji se koristi kao ulazna ta ka (entry point). Izbor signala Ekrani kojima se pristupa preko ove opcije menija tako5e su prikazani kao deo procedure podešavanja prilikom prvog uklju ivanja. izaberite opciju „Uklju/eno“. Da biste ovo postigli potrebno je da izabere opciju „Isklju/eno“. tako da ga morate uneti. Ova opcija je zašti ena PIN kodom. 30 . Ako se uneti PIN kodovi razlikuju ponovo se pojavljuje ekran “Unesite novi PIN kod“. Da biste omogu ili ponovo prikazivanje te ikonice.

symbol rate i FEC. Dekoder se podešava na tu ulaznu ta ku i pojavljuje se ekran „Parametri signala“ koji obezbe5uje grafi ki prikaz ja ine i kvaliteta signala. ime se potvr5uje da je kabl od satelitske antene do dekodera pravilno povezan i poma+e instalateru (ili korisniku) kod usmeravanja satelitske antene. Posle ekrana za FEC ponovo se pokazuje ekran “Izbor signala“. a korisnik mo+e da pritisne dugme <OK> da bi dovršio proces instalacije i vratio se u glavni meni. 31 . Ulaznu ta ku (entry point) birate pritiskom na dugme <OK>. Kada izaberete ovaj transponder pojavljuje se i opcija ‘+ Setup’. polarizaciju. Aktuelni nivo signala pokazuje se u numeri kom obliku zajedno sa aktuelnim BER-om. Kada su ja ina signala i njegov kvalitet na minimumu prihvatljivih vrednosti ili iznad njega i kad se dekoder zaklju a na odre5eni signal pojavljuje se ikonica sa katancem pored imena ulazne ta ke.Ekran „Izbor signala“ prikazuje listu transpondera kod kojih samo jednom mo+ete menjati parametre. Kad odaberete ovu opciju mo+ete uneti +eljenu frekvenciju.

Ako je prebacivanje lokalnog oscilatora mogu e generisanjem tona. kasnije mo+ete podesiti gornji i donji opseg frekvencija.Promene u parametrima ulazne ta ke ne e biti sa uvane ako proces instalacije nije kompletan. Ovde podešavate: • • • LNB TV izlazni UHF kanal Pristup ovoj opciji zahteva unošenje PIN koda. 32 . Napredno podešavanje – podešavanje LNB-a Ova opcija vam omogu ava da podesite parametre LNB-a. tako da ih ne treba dirati ako niste sigurni šta radite. Kad odaberete ovu opciju slede i ekrani se pokazuju ovim redosledom: • „Na/in promene lokalnog oscilatora“ vam omogu ava da izaberete na in promene lokalnog oscilatora. Napredna podešavanja Promena parametara do kojih dolazite preko opcije „Napredna podešavanja“ mo+e dovesti do toga da izgubite neke programske mogu nosti. Instalacione parametre mo+ete vratiti na prethodno memorisane vrednosti tako što ete isklju iti dekoder iz struje (a zatim ga uklju iti) pe nego što se proces završi. Podrazumevana opcija je „Ni jedan“.

Ukoliko je bilo koji od LNB parametara promenjen prikaza e vam se ekran za potvr5ivanje zajedno sa upozorenjem da signal mo+e biti izgubljen ako su LNB parametri pogrešno uneti. PAL I i PAL D/K. Ako ste izabrali „Ni jedan“ onda mo+ete podesiti samo za donji opseg frekvencija. • Ako Ako opseg je frekvencija lokalnog oscilatora nije kompletno kompletno konfigurisan ponovo se prikazuje ekran „Izaberi lokalni oscilator“. Imate mogu nost da prihvatite izmene ili da se vratite nazad. • “Podesi frekvenciju lokalnog oscilatora“ vam omogu ava da podesite frekvenciju lokalnog oscilatora i da odredite da li je spektar invertovan ili ne. Ekran „Izaberite video standard“ prikazuje listu sa opcijama: PAL B/G. 33 .• “Izaberi lokalni oscilator“ vam omogu ava da podesite gornji i donji opseg frekvencija lokalnog oscilatora. opseg frekvencija lokalnog oscilatora konfigurisan niz se zarvšava. Napredna podešavanja – podešavanje TV-a Ova opcija vam dozvoljava da odredite video standard i tip ekrana televizora koji e biti povezan sa dekoderom. Obe opcije vas vra aju na meni „Napredna podešavanja“. ako ste na ekranu “Na/in promene lokalnog oscilatora“ izabrali „Tonski“.

izlazni UHF kanal Ova opcija vam dozvoljava da podesite izlazni UHF kanal (ovo je kanal na koji treba podesiti TV da bi primao modulisani izlazni video signal dekodera). Dijagnostika Opcija „Dijagnostika“ vam omogu ava da vidite dijagnosti ke informacije u obliku spiska.Kad odaberete video standard. pojavi e se ekran „Izaberite tip ekrana“ sa opcijama „16:9 Široki ekran“ i „4:3 Normalan ekran“. Biranjem broja kanala podešava se izlazni video signal na taj kanal. Ukoliko promenite broj kanala prikaza e vam se ekran za potvr5ivanje zajedno sa upozorenjem da mo+ete izgubiti sliku ako je izabran pogrešan kanal. kanal. Ovaj ekran pokazuje listu brojeva kanala u opsegu 21-69. Ako prihvatite izbor vra ate se na „Napredna podešavanja“. Napredna podešavanja . Podrazumevana vrednost je 36. 34 . Imate mogu nost da prihvatite izmene ili da se vratite nazad. Opcija za povratak vas vra a da ponovo izaberete izlazni UHF kanal.

Meni za pomo& Ekrane koji sadr+e pomo mo+ete dobiti za slede e opcije: • • • • • Pomo za koriš enje mogu nosti „zaštite dece“. Pomo za izabranu opciju je dostupna za sve opcije glavnog menija. Pomo za omiljene kanale. Zna enje ikonica koje opisuju programski sadr+aj. Pomo za odabir jezika zvuka i titla. Informaciju o korisni kom servisu. Objašnjenje zna/enja ikonica Kontakt Izaberite ovu opciju da vidite telefonske brojeve preko kojih mo+ete kontaktirati Total TV korisni ki servis. 35 .

o obavestiti prikazom poruke „Nema signala“. emu e vas dekoder Zamena Total TV kartice Total TV kartice e periodi no biti zamenjivane da bi se spre ila piraterija. kada se struja vrati ili ponovo uklju ite dekoder u struju. kao na primer. Prekid signala Razne okolnosti. Ako niste definisali ni jedan omiljeni kanal. • Kada uklju ite dekoder koji je bio u modu pripravnosti. dekoder se vra a u ono stanje u kome je bio pre nestanka struje. Ukoliko vam nestane struja ili isklju ite dekoder iz struje. Kopiranje podataka sa stare kartice po inje kada novu karticu ubacite u dekoder i sistem autorizuje prenos podataka na novu karticu. dekoder prikazuje kanal sa najmanjim rednim brojem. na ekranu se pojavljuje kanal koji ste poslednji gledali.Uklju/ivanje i mod pripravnosti (Standby Mode) • Kada upalite dekoder vide ete ekran sa porukom „Molim sa/ekajte“. vremenske nepogode ili greška u emitovanju mogu prouzrokovati prekid signala. Podešavanje nove Total TV kartice se radi na slede i na in: 1) Ubacite novu Total TV karticu u dekoder. 36 . Ako ste definisali jedan ili više omiljenih kanala. dekoder prikazuje prvi definisani omiljeni kanal.

Ako u bilo kom koraku ove procedure ubacite pogrešnu karticu. a zatim pritisnite dugme <OK>. prikazuje se poruka o grešci. proces se nastavlja. 37 . Tada se procedura obustavlja i vra ate se na kanal ili ekran na kome ste bili pre nego što ste ubacili novu karticu. 5) Ponovo 6) Od vas ete videti poruku „Molim sa/ekajte“ dok se podaci e biti tra+eno da naizmeni no ubacujete staru ili novu upisuju na novu karticu. Ako je zapo eto kopiranje kartice. ta procedura se mora dovršiti (ne postoji opcija da obustavite proceduru). vra ate se na kanal ili ekran na kome ste bili pre nego što ste ubacili novu karticu. dok se svi podaci is itaju sa stare kartice i upišu na novu. 7) Kada se proces završi. Ako odaberete opciju NE ili pritisnete dugme < > vra ate se na kanal ili ekran na kome ste bili pre nego što ste ubacili novu karticu. Izvadite novu karticu i ubacite staru karticu u dekoder. Ako odaberete opciju DA. a onda pritisnite dugme <OK>. Po završetku u itavanja vide ete poruku „Ubacite novu karticu:“. Ako za vreme kopiranja do5e do greške sistema. karticu. Sad izvadite staru karticu i ubacite novu karticu.2) Pojavi e se ekran sa pitanjem: „Da li +elite da podesite novu Total TV karticu?“. vide ete ekran sa porukom koju karticu treba da ubacite. 3) Pojavi e se poruka „Ubacite staru karticu:“. 4) Dok dekoder u itava podatke sa stare kartice vide ete poruku „Molim sa/ekajte“.

nakon automatski nestaje sa ekrana. „Molimo vas da ubacite vašu Total TV karticu. (2)“ Ova poruka se pojavljuje ako postoji problem u komunikaciji izme5u kartice i dekodera. (6)“ Ova poruka se pojavljuje ukoliko kartica koju ste ubacili nije autorizovana od strane sistema za proveru kartice. prikazuju dok traje greška. „Molimo vas da proverite vašu Total TV karticu i da je ponovo ubacite. Poruke se. (1)“ Ova poruka se pojavljuje ako kartica nije uba ena u dekoder.molim sa ekajte. „Total TV kartica nije autorizovana . (4)“ Ova poruka se pojavljuje ako pokušate da gledate kanal na koji niste pretpla eni. „Pozovite korisni ki servis da biste se pretplatili na ovaj kanal. Nemojte je vaditi. uglavnom. na ekranu ete videti poruku koja e vas obavestiti o problemu i o tome šta treba da preduzmete. pre nego što pozovete korisni ki servis. U ovoj situaciji pokazuje se poruka o grešci „Ubacite novu Total TV karticu (16)“. osim ako se to ne bude tra+ilo od vas.Greška sistema ili nestanak struje za vreme procedure kopiranja mogu da dovedu do toga da i stara i nova kartica postanu neva+e e. Poruke o greškama u vezi sa pristupom Kada se pojavi greška u vezi sa pirstupom. Ovo je poruka koju 38 ete videti ega poruka .

„9ao nam je. Uparivanje je proces kojim se Total TV kartica vezuje za odre5eni dekoder i njegov serijski broj. „9ao nam je.prilikom instalacije dekodera. ovaj kanal trenutno nije dostupan za vaše podru je. Ova Total TV kartica nije autorizovana za koriš enje u ovom dekoderu. recimo ako je kartica namenjena drugom emiteru. „Molimo vas da kontaktirate korisni ki servis. usled mogu eg kvara dekodera. mogu e je da je vaš dekoder bio neko vreme bez struje. (14)“ Ova poruka se pojavljuje ukoliko je uba ena kartica uparena sa drugim dekoderom. Ovu poruku tako5e mo+ete videti ukoliko ubacite neva+e u karticu. 39 . „Molimo vas da kontaktirate korisni ki servis. mogu e je da vaš dekoder nije ispravan. (8)“ Ova poruka se pojavljuje ukoliko dekoder ne mo+e da prika+e kanal. (7)“ Ova poruka se pojavljuje ukoliko dekoder ima problem sa autorizacijom kartice. (11)“ Ova poruka se pojavljuje ukoliko postoji sigurnosni problem u vezi sa karticom. „Molimo vas da kontaktirate korisni ki servis. (10)“ Ova poruka se pojavljuje ukoliko je dekoder nekoliko nedelja bio bez struje. ovaj kanal nije dostupan. „Molimo vas da kontaktirate korisni ki servis. (9)“ Ova poruka se pojavljuje ukoliko je kanal blokiran za odre5eno podru je.

za koji još nije izvršena autorizacija.molim sa ekajte. (25)“ Ova poruka se pojavljuje ukoliko ubacite pogrešnu karticu (karticu koja nije Total TV kartica). 40 . (28)“ Ova poruka se pojavljuje kada sistem proverava autenti nost uba ene kartice. Preuzimanje softvera Softver u dekoderu se mo+e unaprediti preuzimanjem sa satelita. „Nova Total TV kartica . Da bi ovo uradili nije vam potreban ovlaš eni serviser. (26)“ Ova poruka se pojavljuje ukoliko ubacite novu Total TV karticu.„Ubacite novu Total TV karticu (16):“ Ova poruka se pojavljuje ukoliko je došlo do greške ili nestanka struje prilikom zamene Total TV kartice.molim sa ekajte. Transparentno preuzimanje Transparentno preuzimanje ne dovodi do promene bilo kakvih parametara u dekoderu. „Inicijalizujem Total TV karticu . a od vas e biti tra+ena minimalna ili nikakva intervencija. „Ovo nije Total TV kartica.

Ako dekoder ne mo+e da izvrši preuzimanje. Ovaj tip unapre5enja mo+e dovesti do toga da je potrebno ponovo pro i kroz „proceduru podešavanja prilikom prvog uklju/ivanja“. proverava ih i u itava u memoriju. ne mo+ete gledati ni jedan kanal. 41 . dekoder preuzima podatke. Dekoder se resetuje im se proces preuzimanja završi. Unapre?enje sa velikim promenama vrednosti parametara „Unapre?enje sa velikim promenama vrednosti parametara“ dovodi do toga da se vrednosti svih parametara vrate na po etne vrednosti. Preuzimanje softvera mo+e biti: • normalno preuzimanje – proces preuzimanja po inje pribli+no 60 sekundi nakon što korisnik prebaci dekoder u mod pripravnosti (stand by) • prinudno preuzimanje – proces po inje odmah. Prekid programa usled preuzimanje softvera Preuzimanje softvera se vrši koriš enjem nezavisnog programa koji se nalazi u dekoderu. bez obzira šta korisnik radi u tom trenutku (ako je dekoder uklju en u struju i ima signal) Ukoliko postoji novi softver za vaš tip dekodera. Dok ovaj proces traje.Unapre?enje sa manjim promenama vrednosti parametara „Unapre5enje sa manjim promenama vrednosti parametara“ ima za cilj da promeni vrednosti nekoliko specifi nih parametara bez uticaja na ostale. prikazuje se poruka o grešci.

molimo pozovite korisni ki centar. Total TV korisni ki centar Tel.Nadamo se da ete u ivati prate i kanale iz TotalTV ponude! Ukoliko su vam potrebne detaljnije informacije. 011 / 333 27 27 42 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful