ZABRANA ŠKOLSKOG VJERONAUKA U DOBA KOMUNIZMA

Kratki prikaz na temelj p!"ije#ni$ iz"!ra% # p!#e&nim !#"rt!m na Rep &lik 'r"at#k i p!(r )je *ak!"a)ke i Srijem#ke &i#k pije UVOD Nakon što je u Sovjetskom Savezu došla na vlast komunistička partija, iz te zemlje stizale su zastrašujuće vijesti o dokidanju vjerskih sloboda i progonu vjernika. One su ujedno najavljivale da će se slično dogoditi i u drugim zemljama u kojima bude zavladao komunizam. I doista, uspostavom komunističke vlasti na našim prostorima došla su teška vremena za Katoličku rkvu, njezin !ivot i djelovanje, što se napose osjetilo na području vjerske obuke. Istina, na zasjedanjima "#$NO%&a, na kojem su bili nazočni i neki svećeni'i, donijeti su zaključ'i i dane sugestije koje su jamčile slobodu vjeroispovijesti, no kako se u novoj dr!avi komunistička vlast učvršćivala, tako su ta jamstva bivala sve slabija dok na kraju nisu ostala samo deklarativna, sadr!ana samo u (stavu. ( ovom prilogu iznijet ćemo kako je postupno došlo do potpune zabrane obuke vjeronauka u dr!avnim školama, ali i kako se rkva borila za pravo i slobodu na vjersku pouku svojih vjernika, napose mlade!i i dje'e. )oda'i i dokumenti uzeti su iz *ije'ezanskog arhiva u +akovu i #rhiva %rvatske biskupske kon,eren'ije u "agrebu. Oni osvjetljavaju što se doga-alo ne samo na području tadašnje Narodne .epublike %rvatske, nego i šire. *okumente većinom objavljujemo u 'ijelosti, kako bi i drugim istra!ivačima mogli poslu!iti za znanstvenu obradbu tog zanimljivog i do sada neistra!enog pitanja. $rlo stručan članak o sličnoj temi, s drago'jenim poda'ima, objavio je mr. Mark! Jerk!"i+, pro,esor katehetike na /eologiji u +akovu. 0 .ad posvećujemo mudrim biskupima i hrabrim svećeni'ima koji su u onim teškim vremenima shvatili svoj poziv i obvezu, posvećujemo svjesnim roditeljima koji su 1plebis'itarno2 zahtijevali kršćanski odgoj za svoju dje'u, kao i vjeroučeni'ima, od kojih su mnogi bili hrabri 1'on,essores2, svjedo'i svoje vjere. Neka ovaj rad bude pobuda novim genera'ijama svećenika, redovnika i redovni'a te ostalih vjernika, vjeroučitelja i kateheta koji su se uključili u sveto i odgovorno djelo katehiza'ije. Nalazimo se na istom poslu, u suprotnom smjeru3 sa !upnog vjeronauka prelazimo na školski, istovremeno uporno čuvajući tradi'iju i blagodat !upne kateheze. I, OD -AKUL.A.IVNOG /REDME.A DO /O./UNOG ISKLJU0ENJA IZ ŠKOLE ( Kraljevini 4ugoslaviji izme-u dva svjetska rata vjerska pouka u školama, tj. vjeronauk, nije bila samo teoretski zajamčena, nego i u praksi provo-ena. $jeroučitelji su bili
(sp. 5. 46.KO$I7, Školski vjeronauk u Hrvatskoj nakon Drugog svjetskog rata (1945.1952.), Diacovensia, teološki prilo i, 08099:., str. 9;. & 0<=.
0

;

dr!avni činovni'i s dr!avnom plaćom, a svećeni'ima koji su uz svoju svećeničku >!upničku? slu!bu bili i vjeroučitelji, bio je plaćen podvoz. Od 09<@. godine djelovalo je %rvatsko katoličko katehetsko društvo koje je s ostalim društvima dokinula diktatura Aeograda, a mjesto njega je osnovana Aratovština kršćanskog nauka, najprije u "agrebačkoj nadbiskupiji >09:;.?, a poslije i u drugim biskupijama. ; Dr, Ant n Ak1am!"i+, biskup -akovački i srijemski, sazvao je *ekansku kon,eren'iju svoje biskupije, i odr!ao je 0<. svibnja 09::. godine u +akovu, u auli Aogoslovnog sjemeništa, na kojoj je o vjeronaučnoj pou'i imao re,erat Marijan Jelen)i+, duhovnik Sjemeništa i poznati kateheta. .e,erent je na temelju 'rkvenih dokumenata i već započete prakse predlo!io da se mjesto dokinutog %rvatskog katoličkog katehetskog društva osnuje !ratovština krš"anskog nauka. On je svoj prijedlog obrazlo!io3 1.azlozi osnutka Aratovštine kršćanskog nauka i u našoj Aiskupiji jesu ova tri3 a? !elja rkve istaknuta u kan. =00 B ;C b? mišljenje svećenika da 1bez te pouke nema prave i !ive vjere u puku2C '? 1spremanje za svaku eventualnost, da nas teška vremena, koja bi mogla nadoći, ne na-u nepripravne. ( slučaju kakve kulturne borbe, koja bi mogla izba'iti svećenike iz škola, imat ćemo već ovim bratovštinama osnovane svoje katehetske 'entre, gdje će se moći nastaviti katehetska pouka mlade!i.2: *oga-aji koji su se zbili petnaestak godina kasnije potvrdili su da su njegova predvi-anja bila točna. Dlanovi Aratovštine bili bi učitelji, pomoćni'i i dobrotvoriC učitelj ili učitelji'a >katehist, katehista?. Odlučeno je da o ostvarenju te odluke vodi brigu re,erent 5arijan 4elenčić. Na *ekanskoj kon,eren'iji, odr!anoj u +akovu četiri godine kasnije, tj. 09. listopada 09:=. godine, nazočni svećeni'i iznijeli su samo teškoće 1u predmetu podavanja podvoza svećenstvu za polazak u školu na ,ilijalna sela2. Nakon ustanovljenja banovina svećeni'ima je isplaćivan honorar od @<< dinara, ali njime nisu mogli podmiriti niti troškove podvoza.E "a vrijeme Neza"i#ne Dr2a"e 'r"at#ke, od 09E0. do 09EF. godine, vjeronauk se u školama nastavio dalje predavati, i s tim u vezi izdane se odredbe, priručni'i, planovi i programi objavljeni i u Narodnim novinama.

0. Gkolska godina 09EE.809EF. a? Na području #) $ojvodine 4oš prije nego što je partizanska vojska probila 1Srijemski ,ront2 #acionalni ko$itet oslo%o&enja 'ugoslavije - (overeništvo a prosvetu #utonomne )okrajine $ojvodine izdalo je odredbu da se vjeronauk u školi mo!e slobodno poučavati, ali kao )akultativni pre*$et. /ekst odredbe glasi3
(sp. 5. ).#N4I7, !ratovština krš"anskog nauka ($e&u Hrvati$a) , u3 5. ).#N4I7 >prir.?, +eligijsko-pe*agoško kate,etski -eksikon, Katehetski salezijanski 'entar, "agreb, 0990., str. 99.&0<<.
; :

.apisnik Dekanatske kon)erencije 19//. go*., *ije'ezanski arhiv, br. F:E809::.

E

(sp. Dekanska kon)erencija u 0akovu 19/1. , str. @. u *ije'ezanski arhiv, Hond biskupa S. AIuerleina, ,as'ikl Dekanske kon)erencije.

:

N# ION#JNI KO5I/6/ OSJOAO+6N4# 4(KOSJ#$I46 )overeništvo za )rosvetu k br. L:. ,ebruara 09EF. godine A6OK.#* Nadbiskupskom Ordinarijatu A6OK.#* ( vezi sa $ašim dopisom od ;<. I. 09EF. god. dostavlja vam se rešenje Na'ionalnog Komiteta Oslobo-enja 4ugoslavije po pitanju verske nastave3 0. verska nastava u školama predavaće se kao ,akultativni predmet, što znači da veronauka ostaje kao nastavni predmet sve dotle dok ne bude drukčije rešenoC ;. versku nastavu smeju izvoditi u školama oni veroučitelji, čije dr!anje za vreme narodno&oslobodilačke borbe nije bilo u opre'i sa interesima i 'iljevima te borbe. Samo takvi veroučitelji mogu pru!iti dovoljnu garan'iju, da će verska nastava biti u skladu sa 'iljevima narodno&oslobodilačke borbe. $eroučitelje predla!e nadle!na 'rkvena vlast, a rad im dozvoljava nadle!na narodna vlastC :. verska nastava nije obavezna. Nje će biti oslobo-eni svi oni učeni'i čiji se roditelji izjasne da ne !ele, da im de'a budu vaspitana u religioznom duhu. "bog toga, pri rasporedu časova, veronauku raspore-ivati u zadnje časove rasporeda. Sve osnovne i srednje škole na teritoriju 4ugoslavije obavezne su da se dr!e ovih osnovnih instruk'ija. S5./ H#GI"5( M SJOAO*# N#.O*(N )overenik za )rosvetu NKO4&a 6dvard Ko'bek s.r. F

( travnju iste godine A(am 3a&ar!"i+% dekan )etrovaradinskog dekanata, poslao je Aiskupskom ordinarijatu u +akovu tekst navedenog naputka i Izvještaj o stanju u )etrovaradinskom, "emunskom i 5itrovačkom dekanatu. Kako je u tom dijelu Aiskupije vjersko stanje bilo teško, potvr-uje i činjeni'a da su mnoge !upe, npr. Srijemski Karlov'i, Derević&Aeočin, In-ija %rtkov'i, Nikin'i, )utin'i i .uma, ostale bez svećenika. $ećina od njih bila je njemačke narodnosti. )od točkom 2tanje o% iro$ na vjeronau3nu o%uku, dekan piše3 1)rema prile!ećemu .6G6N4( Na'ionalnog Komiteta Oslobo-enja 4ugoslavije od mjese'a ,ebruara 09EF. br. L:809EF. koje je primio od )ovjereništva za )rosvjetu preč. Nadbisk. Ordinarijat u Aeogradu gotovo u svim !upama ovih triju dekanata predaje se vjeronauk u osnovnim i srednjim školama kao ,akultativni predmet po 0 sat tjedno u svakom razredu. .oditelji su se gotovo u svim !upama u 9< O izjavili za vjeronaučnu obuku. ( nekim !upama školske vlasti tra!e da vjeroučitelji, u smislu prile!ećeg .6G6N4#, budu potvr-eni od dr!avnih vlasti, pak bi bilo potrebno da prečasni Naslov takav predlog postavi i uputi Klavnom Narodnom Oslobodilačkom Odboru 8Odelenje za )rosvjetu8 koji
F

$idi3 *ije'ezanski arhiv, Hond biskupa S, AIuerleina, ,as'ikl 4jeronauk, >*opis se čuva u prijepisu?.

E

se za ovaj teritorij nalazi u Novom Sadu. /o je već učinjeno sa uspjehom za Subotičku administraturu. (putno bi bilo da se odredi jedan svećenik i predlo!i dr!avnim vlastima kao ovlašteni posrednik izme-u dr!avnih i 'rkvenih vlasti, kako je to tako-er učinjeno za Subotičku apostol. administraturu, a koji će stajati u direktnom kontaktu sa dr!avnim vlastima.2@ Nedugo nakon toga, stigla su i druga izvješća iz tog dijela Aiskupije. /ako 4iril K!#, kapelan u 5itrovi'i, piše Aiskupskom ordinarijatu u +akovu3 1$jeronauk u školi nije obvezatan predmet. Svojevremeno sam skupio dje'u za prvu )ričest, njih preko L<, koje je g. Ivanuš= pripravio za taj sakramenat te su mu i pristupili na Aijelu Nedjelju. Sada sam pozvao svu dje'u i roditelji su ih u velikom broju i poslali. $jeronauk je u školi za sad nemoguće dr!ati, nego u 'rkvi, dok se škola iz privatnih kuća ne preseli u vlastite zgrade. *je'e ima oko 0F< i kad se uredi raspored bilo bi valjda L & 0< sati tjedno. Neprilika ima, do sada doduše malo, i sa strane nastavničkog osoblja, ali valjda će se i to urediti. $jeronauk na gimnaziji još nije započeo. "a ni!e razrede moraju dopuštenje dati roditelji, a za više razrede je prepušteno vlastitoj volji. Kotovo su se svi učeni'i prijavili za učenje vjeronauka. *akako da će radi malog broja morati biti kombinirana odjeljenja, pa čak i razredi, bude li potrebno. Sigurno je da će se osjetiti manjak svećenika, ali valjda će Aog dati mogućnost da se ovo mjesto popuni. $jeroučitelj valjda neće moći biti, jer ga treba plaćati, a dr!ava vjerojatno neće. Ona će ga samo, kako sam čuo, potvrditi nakon imenovanja sa strane duhovne vlasti... /oliko o školi. ( istočnijim krajevima Srijema obuku već vrše i u školi i izgleda nemaju toliko komplika'ija koliko ih ima ovdje u ovoj PsvetojP 5itrovi'i2. 5itrovi'a ;=. travnja 09EF. 7iril Kos, kapelan.2L Nekoliko dana kasnije isti je svećenik obavijestio Aiskupski ordinarijat kako se rješava pitanje vjeronauka u Srijemskoj 5itrovi'i3 1)o dolasku u 5itrovi'u, prva mi je bila stvar da predam dekrete za gimnaziju i za osnovnu školu Okru!nom Odboru 8Otsjek za prosvjetu8. Oni su dekrete zadr!ali, stvar uzeli na znanje i meni odobrili 8to je u njihovoj kompeten'iji8 da mogu odmah nastupiti u školi. Oni će te dekrete slati u Novi Sad na KNOO$ na odobrenje. /ek nakon rješenja iz Novog Sada će biti njihova privremena odluka pravovaljana, odnosno biti će povučena u koliko oni u Novom Sadu na primjer nepovoljno riješe. Sada ću stvar urediti sa samim ravnateljstvom jedne i druge škole i ići ću u školu u koliko mi to budu dopuštale prilike. Načelno se pitanje vjeronauka riješava ovako3 Svako mjesto u kojem se nakon provedene ankete me-u -a'ima, odnosno njihovim roditeljima isti izjasne za učenje vjeronauka ima poslati 8!upnik ili škola8 dopis u tom predmetu na Aiskupski ordinarijat, koji će kao nadle!na 'rkvena vlast imenovati vjeroučitelja na osnovnoj školi. /o se imenovanje šalje
@

*ije'ezanski arhiv, br. @:=809EF, od ;<. travnja 09EF. .iječ je o 4osipu Ivanušu, svećeniku +akovačke i Srijemske biskupije, koji je tada bio još klerik.

=

L

*ije'ezanski arhiv, br. @=:809EF, od 9. F. 09EF.

odnosno pokrajine o kojoj se radi. mjesni ga šalje na sreski odbor. /ek je riješenje KNOO$& a kompetentno i jedino va!no. . !up. ali u slučaju da KNOO$ nepovoljno riješi onda jasno to privremeno odobrenje ne vrijedi. a ovo su drugo instan'e preko kojih se molba upućuje. u školi ostaje kri! na počasnom mjestu. konačno.0< +akovo.@&09EF. u vezi s Kan. na sljedećem . čim im se imenovanje preda na odobrenje. 9 Ondje. b? Na području N. .. i . Smrt . . i 0:. )rosvjetni odjel poslao je @. %oće li to vrijediti i na vašem teritoriju.*IN#. svibnja 09EF. 5itrovi'a. @:=809EF. odre-eno je da se započinje molitvom Očenaš. ap. Izme-u ostaloga.ormularu3 AISK()SKI O. 7iril Kos upr. i to jedan sat tjednoC zatim. .ebruara mjese'a 09EF. srpnja 09EF. 0< Ondje. vjeronauk je proglašen .29 Aiskupski ordinarijat u +akovu odmah je izdao dekret o imenovanju za vjeroučitelje na području #) $ojvodine. ovim $as imenujem vjeroučiteljem na pučkoj školi u &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ( tu $am se svrhu daje potrebita kanonska misija i 'rkvena jurisdik'ija. :<. %rvatske Na zasjedanju "#$NO%&a doneseno je niz odredbi koje se tiču nastave vjeronauka. Ove ni!e instan'e mogu dopustiti predavanje vjeronauka odmah. /akvo mi je riješenje danas priopćeno. a ovaj na Klavni NOO $ojvodine.ašizmu M sloboda naroduN Aiskup.I4#/ +#KO$O Aroj3 )redmet3 imenovanje vjeroučiteljem $elečasni gospodin Na temelju Kan. br. ". O rezultatu izvolite obavijestiti ovaj Aiskupski ordinarijat. ( smislu odredbe na'ionalnog Komiteta Oslobo-enja 4ugoslavije u Aeogradu broj L:&EF od . ". 4edino gimnazije imaju mogućnost da svoje dopise i molbe u gornjem predmetu šalju izravno na Okru!ni odbor ne obazirući se na ni!e instan'ije 8mjesni i sreski odbor8.0L. . godine na temelju ovoga dekreta izvolite putem ravnateljstva škole od nadle!nih narodnih vlasti ishoditi potrebitu saglasnost i odobrenje za rad u povjerenoj $am školi..F mjesnom odboru. godine Aiskupskom ordinarijatu u +akovu raspise Oblasnog NOO&a za Slavoniju o vjerskom obrazovanju >::@8EE? i pozdravu u osnovnim školama >E=L8EE?. & to je drugo pitanje.akultativnim predmetom. njega mogu predavati svećeni'i koji se nisu ogriješili o narodnu vlast. Kotarski NOO +akovo. priznaje se pravo svetkovanja nedjelje i zapovjedanih blagdana.:L. E@=. br. sreski ga odbor šalje na okru!ni. admin.9.

te se ona odnose i na vjerska. ( pogledu rasporeda sati moraju ići učitelji na ruku vjeroučitelju.r. Svuda se mjesto 1Oče naš1 mo!e moliti molitva koja je odobrena od zakonitih predstavnika raznih religija3 ( ime O'a i Sina i *uha Svetoga #men.. a osobito svećeni'i svih religija koji imaju jednako pravo kao i drugi gra-ani. #men. dostavio je u predmetu vjerskog obrazovanja u školi sljedeće3 1(pute "#$NO%&a za rad na prosvjetnom polju stavljaju kao jedan osnovni prin'ip ovo3 1$jersko obrazovanje u školi nije obvezno. radio bi protiv prin'ipa NO)&a. koju zastupa. gdje se ne doka!e suprotna !elja naroda ovako3 ( katoličkim krajevima 1Oče naš1 na hrvatskom jeziku. neka ga namjesti mjesni NOO. odj. /o narod bolno osjeća i taj ga osjećaj često zadr!ava od aktivnog sudjelovanja u NO)&u. Neki tumače da su Aog i vjera u NO)&u apriori 8unaprijed8 izbačeni iz škole. na ispovijed. ( krajevima sa mješovitim pučanstvo 1Oče naš1 na hrvatskom i na staroslavenskom jeziku.ašizmu M sloboda naroduN Oblasni vjerski re. neprijateljski ili štetno za politički i političko ekonomski značaj NO)&a :. (čeni'i svake religije imadu pravo da svetkuju nedjelju i svoje zapovjedane blagdane. ( pravoslavnim krajevima 1Oče naš1 na staroslavenskom jeziku. rkt. na jednom prije.r. $II.. molit će se u svim školama. "ato ne trebaju tra!iti posebne potvrde programa za vjeronauk od vlasti NO)&a ali moraju izbjegavati svako tumačenje koje bi bilo suprotno. koji se odnose na sva pitanja. NOO&a za "a Slavon.. Naša nova dr!ava temelji se na najosnovnijim prin'ipima. . svećenik 6do $ajnaht.@ (puta "#$NO%&a u 'ijelosti glasi3 Oblasni NOO za Slavoniju. #ko ga nema. da u slučaju kakvog nesporazuma ili neispravnosti stave predloge i tra!e objašnjenja od narodnih vlasti. "ato se o tom pitanju daju slijedeće upute3 0. F. $jeroučitelji moraju predavati vjeronauk prema propisima svoje religije.akultativno 8po volji8. )rema tome u našim školama mora postojati najveća vjerska toleran'ija i zato je učenje vjeronauka . Smrt . )romjena vlasti zahtijevala je i promjenu pozdrava u školi. Isto tako imadu pravo da nesmetano od školskih vlasti vrše svoje vjerske du!nosti. (čitelj ne smije utje'ati negativno na polazak satova vjeronauka. !eli da se počima obuka i svršava sa molitvom. Oblasni NOO&i izdali su posebnu uputu o tom pitanju3 OAJ#SNI NOO "# SJ#$ONI4( Odjel narodne prosvjete broj E=L . "akoniti predstavnik religije & svećenik & ima pravo u svakoj našoj školi dr!ati sedmično 0 sat vjeronauka po razredu za dje'u one religije. Onaj učitelj. Ovaj stav NO)&a prema religiji mnogima još nije jasan. koji bi odvraćao dje'u od vjerskih du!nosti. neka i ostane. a narod !eli da se postavi. da svaka naša molitva i svako naše djelo s /obom započne i s /obom započeto dovrši. Audući da su neki učitelji postavili pitanje po *rava u školi. E. Obl. Narod katolički i pravoslavni u velikoj većini. 4anko )etan. *a se udovolji !elji naroda. )o Kristu Kospodinu našem. Kdje je kri! u školi 8krst8 na počasnom mjestu. )rosvjetni odjel. da djela naša svojom milošću pratiš. na pričest itd. 5olimo /e Svemogući Ao!e. v. Aroj ::@8EE od 0E. 09EE. na drugom poslije obuke. koje su svetkovali i prije. Sa ovom okru!ni'om neka se upozna narod.erent3 )ročelnik prosvj. v. da idu na misu. ( ime O'a i Sina i *uha Svetoga.

0.ašizmu M sloboda naroduN )retsjednik )ročelnik $idović. kojom je pozvao da se osnuje bratovština kršćanskoga nauka te. 9@F809EF. . protivno bo!anskom i naravnom pravu. protivno pozitivnim odredbama svete rkve i svim kršćanskim običajima hrvatskoga naroda.ašističkog.2 0. da vas upozorim na neke činjeni'e. 6do $ajnaht. u .edovita katehiza'ija mlade!i neka bude prva i najveća briga svakog dušobri!nika2. /o svjedoči i zagrebački nadbiskup i predsjednik Aiskupske kon. da ste du!ni tra!iti za svoju dje'u vjersku obuku u školama. $III. EE. sve"enstvu o pou3avanju školske $la*e6i . što bi bilo na uštrb vjerskom i moralnom uzgoju vaše dje'e. odjel narodne prosvjete ( vezi sa postavljenim pitanjem nekih drugova učitelja kakav je 1slu!beni2 pozdrav u školi. u ni!im je i pučkim . kako dje'a moraju pozdravljati u školi itd.= dne :0.0. od . te ništa ne dokida ni u kojoj školi ili razredu.akultativna.as'ikl 5kru6nice i 5%avijesti 1945.. 00 Ondje. da vaše pravo u 'ijelosti poštuje. /o nije za vas nikakva milost nego vaše sveto pravo i zato najstro!a du!nost dr!avne vlasti.r.1952 . i o tom bi imali odlučiti roditelji dje'e.r. da nije znao... pa ma i uz 'ijenu !ivota. a u višim razredima pučkih škola proglašenje .1945. %r. . Njegovati kod dje'e osnove lijepe navike 'iviliziranog svijeta. Al!jzije Stepina5 koji je u svojoj okru!ni'i upravljenoj vjerni'ima upozorio na neke postupke koje je nametnula nova vlast. o čemu se radi i što mu je bila du!nost. )redmet3 )ozdrav u školi Okru!ni NOO. 00 Iako je nova vlast u načelu izdavala odredbe u prilog vjeronauku. 5kru6nica.. kao što je dokinuće vjeronauka u višim razredima srednje škole. ( mnogim našim ranije oslobo-enim selima uobičajen je naš borbeni pozdrav. praksa je bila drugačija.eren'ije (r. izme-u ostaloga. O tome on piše3 1Smatram svojom teškom pastirskom du!nošću.akultativnim predmetom. Neki učitelji u takvim mjestima ne neguju taj pozdrav i zanemaruju uopće svaki pozdrav. ( nekim selima mo!e proći tko pored školske dje'e a da ni jedno nikako ne pozdravi. v. dajemo ova uputstva3 O ovom kao i svim drugim pitanjima polazimo sa široko političko demokratskog stanovišta3 *je'a izvan škole pozdravljaju učitelja kao i sve ostale odrasle ili starije no do sada uobičajeni način našim borbenim ili narodnim pozdravom.. *ije'ezanski arhiv. kolovoza 09:F. upozoriti vas na vaše du!nosti i vaša prava i reći $am.. dokinuta je u višim razredima srednjih škola posve vjeronaučna obuka.. 09EE. godine. *u!nost je učitelja da više pa!nje posvete pristojnom i 'iviliziranom ophodnjom dje'e sa starijima. . Smrt . 44//745. ( našoj domovini. 4a sam kao pastir du!an. ( tom pogledu ne mo!emo spriječiti ni jedan pozdrav osim . . rekao3 1..agre%u *ne 24. br. da se ne bi danas sutra tko izgovarao. Isto tako mogu dje'a pozdravljati i u školi. u )rilog 19atoli3ko$ -istu2 br.48. v. /om zgodom nadbiskup je ponovno potvrdio ono što je napisao prije deset godina u 5kru6nici 33.

tj. Kad je on protestirao kod mjerodavnih vlasti.809E@. jer vjeronauk na svim osnovnim školama imade pravo vršiti samo svećenik /etar S 1il!"i+. br.:8AK&EF. br. !albe na postupak s vjeronaukom u školi dolazile su sa svih strana. b? u ni!im je razredima 0: $idi #rhiv %rvatske biskupske kon. #rhiv %rvatske biskupske kon.esionalne škole zabranjene i da se časnim sestrama oduzima pravo dr!ati nastavu u svim školama. o čemu svjedoče brojni dokumenti arhiva te kon. FL8AK&09EF. 5inistarstvo prosvjete. što je ono i učinilo. srpnja piše3 1)itanje vjeronauka u školama nije potakla rkva već oni. 1agita'ija2 zabranjena. Ondje. zašto to ne vrijedi i za više razredeQ Očito je da je kod donošenja odluke o dokidanju vjeronauka u višim razredima bio odlučujući drugi moment. 0. da to nije bio motiv prijateljstva prema vjeri i rkvi. Sigurno je. stoji3 1Istom odlukom zabranjuje se svako sazivanje i skupljanje dje'e po naslovu. br. 0:08AK&EF. /ako on u )redstav'i od . 8 vještaj o stanju u !anja -uci. (koliko se naslov i dalje gornjoj odlu'i bude suprotstavljao i dje'u skupljao radi ma kojeg uzroka moraće se poduzeti potrebni kora'i & še.2 0@ "a vrijeme školskih praznika )redsjedništvo Aiskupske kon. 0: I sljedećih godina Aiskupska kon. načelnik za prosvjetu odgovorio mu je da je to u svoj dr!avi učinjeno i to na temelju zaključaka #$NO4&a. otsjeka 7ejvan s. prve poteškoće Na početku školske godine 09EF.eren'ije.08AK&EF. /ako je 6ra Mir!n K!zin!"i+ iz Aanja Juke obavijestio Aiskupsku kon.akultativnost vjeronauka za ni!e razrede srednjih škola. bio je prijavljen vlastima koje su to zabranile. (sp. Gkolska godina 09EF.. koji su bez sporazuma i pristanka i jednog ovlaštenog 'rkvenog predstavnika i bez pitanja širokih narodnih masa.akultativan predmet. Kad je on ipak uveo jedan sat vjeronauka u školama i u zabavištima i dao da ga predaju časne sestre.r.eren'ije u "agrebu upravilo je predsjedniku ministru (r. prilog br. 0F 0@ . da vjeronauk u školama nije dokinut.eren'ije.eren'ija je slala ili ispravke ili 'ijeli Nastavni plan i program mjerodavnim tijelima i ujedno predlagala ud!benike za vjeronauk.eren'ije da u 1Nastavni program za nauk vjere rimo&katoličke mlade!i u osnovnoj školi2 unese neke nadopune. me-u kojima i protiv postupka prema vjeronauku. I to narodne mase jasno osjećaju. 0:<8AK&EF. osnovnim i srednjim školama. A?.eren'ije. /o nikako nije u skladu s načelom slobode vjeroispovijedanja i slobode savjestiC jer ako je iz toga načela izvedena . 0. obavijestio 1Dasne sestre *rago'jene Krvi i sv. u kojima im je mali krug ljudi dozvolio da o tome odlučuju. predsjednik Aiskupske kon. )rosvjetni odsjek.eren'iju u "agrebu da su sve katoličke kon. 0E 5e-utim. (za sve protivne tvrdnje. 0F ( dopisu kojim je Kradski narodni odbor Aanja Juke. Odjel osnovne nastave zatra!ilo je od )redsjedništva Aiskupske kon. a? $jeronauk & . 0E Ondje. stoje činjeni'e3 a? da je sasvim ukinut u višim razredima srednjih škola. Vla(imir Bakari+ )redstavku koju je potpisao (r. u zabavištima. koje danas plebis'itarno šalju dje'u na vjeronauk u svim školama. $inka2 da se obustavlja nastava u svim privatnim školama. što vrijedi kao zakon i od toga se neće nikako odustati. ( njoj je )redsjedništvo prosvjedovalo protiv nekih nepravednih postupaka novih vlasti. 0.eren'ije.L .809E@.98AK&EF.0. Al!jzije Stepina5.

Nalazim da ste u nekim stvarima krivo in. kako se tvrdi. )ripominjem.eren'ije. kao da Katolička rkva i njezini vjerni'i u %rvatskoj uopće ne postoje. kojemu je kroz duga desetljeća. godine. da ste potpuno u pravu. plebis'itarno odgovorili pozitivno za vjerski odgoj putem škole. (r. !akari"a na pre*stavku .. #rhiv %rvatske biskupske kon..ederalnim jedini'ama s prete!no katoličkim pučanstvom. da je ono. 4l. što je za svakoga čovjeka najdublje i što po priznanju objektivnih pedagoga bez obzira na njihov svjetovni nazor pripada prvo mjesto u školi vrednota ljudskog !ivota. tj.akultativan i redu'iran na 0 sat. da se učeni'i viših razreda gimnazije u velikom broju spontano javljaju za učenje vjeronauka. @@8AK& EF. stoji3 1Svršetak je rata u mjese'u svibnju o. osniva na odlu'i predsjedništva 1"#$NO%#2. vjeronauku. br. #rhiv %rvatske biskupske kon.ederalne %rvatske. 0L . kolovoza 09EF. @E8AK&EF. '? u pučkim je školama . I to upravo onih roditelja.2 0= Na to je (r.akultativni predmet i redu'iran je na jedan sat. bez ikakvih obzira prelaziti. u čije ime mogu govoriti. odgovorio3 1"ahvalan sam $am na iskrenom priopćenju $ašeg mišljenja. koji se. donio Katoličkoj rkvi u 4ugoslaviji bitnu promjenu na čitavom području odgojnog rada3 ponajprije je u . 0= 5*govor *r. da je sve to učinjeno bez ikakva sporazuma s 'rkvenim vlastima i širokim masama katoličkih vjernika. Vla(imir Bakari+. ( točki o vjerskom odgoju.eren'ija upravio )redstavku dr. upravo sektaško iskrivljavanje narodne voljeQ )rimjećujem.eren'ije. 00. 4oš više. mo!emo kazati i stoljeća u školskim svjedočbama bilo dano prvo mjesto. nijedan novinski članak ne mo!e pobiti ni osporiti. $ladimiru Aakariću. kao %rvatskoj i Sloveniji..ormirani. $jerskoj komisiji i Saveznom ministarstvu prosvjete *emokratske Hederativne 4ugoslavije u Aeogradu. kod nas degradirano na posljednje mjesto. te )redsjedništvu vlade . br. ili kao da su oni nešto. pa onda u Aosni i %er'egovini ukinuto obligatno obučavanje vjeronauka u svim razredima i osnovnih i srednjih škola. da poštuje svoju vjeru kao najveću svetinjuQ 4e li to ispravno tumačenje ili samovoljno. koji su svojevremeno donosili odluke o ovom polo!aju vjeronauka u %rvatskoj predvidjeli ovakve odgovore širokih narodnih masa.9 sveden na . a u nekim nalazim. izme-u ostalog. Al!jzije Stepina5 je ponovno u ime )redsjedništva biskupskih kon. Ne mogu a da na ovom mjestu ne odam izraz negodovanja zbog ovog postupka školskih vlasti u %rvatskoj. jer nisu u skladu s narodnim mišljenjem. 1.2 0L Nedugo nakon toga. koju nijedna izjava. danas je maćuhinski ostavljeno posljednje mjesto iza sviju vještina. 21.. /ime je ta stvar došla u očiti sukob s voljom ogromne većine katoličkih roditelja. "ar je taj postupak školskih vlasti u %rvatskoj. *a su oni. u skladu s javno izra!enom voljom naroda. jamačno ne bi donijeli takve odluke. da li !ele vjerski odgoj dje'e. predsjedniku $lade . izme-u ostalog..g. /o su suhe činjeni'e. u nekima se sa $ašim gledištem ne sla!em. "ašto je njima oduzeta sloboda u ime PslobodePQ.ederalne %rvatske. god. (re*sje*nik !9 . /ime je na vanjski upadljivi način rečeno. preko čega ima svatko pravo. koji su po samim školskim vlastima upitani.. /o je činjeni'a. On duboko vrije-a i prava roditelja na vjerski odgoj dje'e. (re*stavka 4la*i ra*i ure&enja o*nosa i $e&u :rkve i Dr6ave. 45. kao što je nepovredivo pravo dje'e na vjerski odgoj.

09L9.< (re*stavka na*%iskupa 2tepinca o vjeronauku u škola$a i o uki*anju privatni. ==8AK&EF.ezultat je bio u osnovnim školama taj. i to ne samo oni ni!ih razreda.209 Na )redstavke i !albe odgovorio je i mar1al J 7!#la"ije J!#ip Br!z . =E8AK&EF. da su školske vlasti roditelje dje'e u gradovima %rvatske. ( godišnjim svjedod!bama u %rvatskoj vjeronauk je stavljen na posljednje mjesto. @08AK&EF. )onajprije u pitanju vjeronauka u školama. . Dinjeni'a je.F. =F8AK&EF. što potvr-uju interventi i drugih biskupa pa i same Aiskupske kon. da su stanoviti ljudi uklonili raspela iz školskih soba. koje su bile u skladu s odlukama "#$NO4&a. hoće li slušati vjeronauk ili ne.< No s vremenom su poteškoće postajale sve brojnije i te!e. %iskupa 'ugoslavije. 1945.. R.0 5.2. .< . školske vlasti ne posvećuju vjerskoj obu'i ni one brige. Ima dosta primjera u "agrebu i po provin'iji. br. +akovački Sel'i.. izdano s opće Aiskupske kon. br. . danas se u nekim školama samo tolerira. o stanju vjeronauka donosi3 1Na odgojnom području zadan je Katoličkoj rkvi čitav niz udara'a. koji samoj dje'i prepuštaju slobodu odlučivanja. & 0. 9.0 *r!avne vlasti su s nastupom nove školske godine počele izdavati odredbe o vjeronauku. S priznanjem i ponosom ističemo..eren'ije. ( svim je školama vjeronaučna obuka proglašena neobavezatnom tako.0< Osim toga.eren'ije. ( srednjim se školama postotak roditelja. . #rhiv %rvatske biskupske kon. J#N*6. 9ar*inal =loj ije 2tepinac. koji hoće vjersku pouku mora za to prijaviti. da se onaj. da sami učeni'i i viših i ni!ih razreda srednjih škola spontano obavljaju molitvu mimo protivnih odredaba starješina. 5e-u njima je i odredba 5inistarstva (re*sje*nik !9 .. /a praksa. I tu se doga-a bezbroj slučajeva.. protivi se jasnoj odredbi zakona.E. da su katolički roditelji upravo plebis'itarno glasovali za vjeronaučnu obnovu u svim školama.eren'ije. gdje su za to bili pitani.eren'ije u "agrebu . nego i viših razreda gimnazije postavili raspela u svoje školske sobe. sata tjedno na 0 sat.. ... Aosne i %er'egovine raznim načinima pitale. škola te pogle*i :rkve na o*goj $la*e6i . Nadalje nastala je promjena u pogledu molitve prije i poslije školske obuke.. 09 5*govor o* 1. Izd. a u drugima je neposredne školske vlasti ukidaju na usmeni nalog 5inistarstva prosvjete. #rhiv %rvatske biskupske kon. da li !ele vjersku obuku dje'e u osnovnim i ni!im razredima srednjih škola. osvrnuvši se najviše na ton predstavke.. kako je stara i sama škola.8AK&EF. rujna 09EF. =. )oznato (astirsko pis$o katoli3ki.<. Osim toga je u svim školama. osnovnim i srednjim vjerska obuka skraćena od . )rotivna praksa nekih učitelja i nastavnika. da je skoro 0<<& postotni broj roditelja tra!io vjerski odgoj i vjeronauk u školi. ali i na sadr!aj. str. koja je u našim krajevima tako stara. koju pokazuju prema drugim neobligatnim predmetima u pitanju njihova polaska i odr!anja dis'ipline.it!. Kotovo svagdje su sami učeni'i. )ored toga u mnogim su srednjim školama sami učeni'i viših razreda u ogromnoj većini tra!ili. ( višim razredima srednjih škola u %rvatskoj vjerska je pouka sasvim ukinuta. =08AK&EF. koji !ele obuku vjeronauka u ni!im razredima kreće izme-u 9: do 9@O... Supni ured +akovački Sel'i. 0. godine.. da se uvede vjeronauk u njihove razrede.

Načelnik3 Ivo $rančić. %rvatske broj 0@. mo!e upravitelj škole odnosno učitelj obavijestiti roditelje i na roditeljskom sastanku . 09EF8E@.r. . Osim toga.akultativan predmet u svim školama. ali ako ne !ele.L8AK&EF. listopada 09EF. zasjedanja "#$NO%&a o slobodi vjeroispovijesti i slobodi savjesti. /o je predvo-eno i nastavnim planom i programom za osnovne škole. Isto je tako u Nastavnom planu i programu za šk. zasjedanja "#$NO%&a o slobodi vjeroispovijesti i slobodi savjesti vjeronauk je .akultativan predmet u svim školama. .. čiji roditelji to !ele po svojoj volji i savjesti. a isto tra!iti izjašnjenja o polasku na skupnim roditeljskim sastan'ima putem glasanja ili bilo kojim drugim načinom. školske će vlasti to shvatiti kao privatnu stvar učenika i roditelja.akultativan. "ato nije potrebna kod upisa nikakva pismena ili usmena izjava ni učenika ni roditelja. učiteljima se daje na volju hoće li biti nazočni vjerskim obredima.IT.S#$# %.. hvarski biskup3 H6*6. . da je vjeronauk . .. +akovo. Smrt . rujna 09EF.. ne moraju. da mogu poha-ati sat vjeronauka. koji izdaje 5inistarstvo prosvjete u "agrebu. /aj dopis u 'ijelosti glasi3 KO/#. #rhiv %rvatske biskupske kon. Gkolske su vlasti u tome potpuno nepristrane.=. )rema tome vjeronauk uči onaj učenik. 5iho )ušić.#JN# *.=. god. )redmet3 (čenje vjeronauka u srednjim školama Svim Kimnazijama Svim NOO&ima 8)rosvjetnim odjeljenjima8.9: od . koji je izdao prosvjetni odjel "#$NO%&a broj @EE od .F. . koji to !eli po svojoj volji i savjesti ili čiji roditelji to !ele. 09EE.eren'ije u "agrebu poslao mons. )rema tome vjeronauk uči onaj učenik. ( duhu te odluke upravio je Kotarski NO +akovo.09EE. vjeronauk je . rujna 09EF. L<: od 0..aspisom 5inistarstva prosvjete H. (čeni'ima će se na početku školske godine kod čitanja rasporeda sati reći. tekst koje je )redsjedništvu Aiskupske kon.akultativan predmet i da nitko ne smije ispitivati ni dje'u ni roditelje o pola!enju vjeronauka niti voditi kakvu agita'iju. Nitko ne smije vršiti nikakvu agita'iju za vjeronauk ili protiv vjeronauka. 0. TI.$#/SK# 5inistarstvo )rosvjete Odjel za srednje škole Aroj3 0F0:E&I$&09EF. s. Na temelju odluke III. )rosvjetni odjel.eren'ije. /o je predvi-eno Nastavnim planom i programom. #ko u pitanju vjeronauka do-e do spora izme-u učenika i roditelja. Aiskupskom ordinarijatu u +akovu dopis kojim ga je obavijestio da je vjeronauk . O neobvezatnosti vjeronauka i o tome u koje dane će se on predavati i koji sat.. koji je izdao )rosvjetni odjel "#$NO%&a br. "abranjuje se uznemirivati roditelje sa tra!enjem bilo kakvih izjava.SKI NO +#KO$O )rosvjetni odjel Aroj3 0<@E0&$II&EF.00 prosvjete. dostavljeno je slijedeće3 1Na temelju odluke III.ašizmu M sloboda naroduN ( "agrebu. .

T.2 Na to mu je Aiskupski ordinarijat odgovorio3 1*o sada Aiskupskom Ordinarijatu nije stigao ni jedan izvještaj iz bilo koje !upe da područje 'ijele naše biskupije. 0::<809EF.epubli'i %rvatskoj i za srez Stara )azova. Kako se u tim pitanjima često griješi. 0=9F809EF. a u slučaju propusta i kršenja ovih uputstava provest će se najstro!iji postupak. Ilok. $inkov'i. a školske se vlasti neće u to uplitati. %rvatske i s područja #utonomne )okrajine $ojvodine obavijestili su Aiskupski ordinarijat u +akovu da s obzirom na predavanje vjeronauka ima poteškoća. treba sat vjeronauka dr!ati prvi ili posljednji sat na rasporedu. Svakako se vjeronauk dje'i u osnovnoj školi i -a'ima u gimnaziji mora predavati.F *ije'ezanski arhiv. tj. *onji 5iholja'.orum2. treba odmah tra!iti novi prijedlog. kao 1'rkveni . (čitelji nijesu obavezni da po svojoj slu!benoj du!nosti prisustvuju vjerskim obredima sa dja'ima u svojstvu slu!benih li'a. u z. ali ne smije sazivati posebni sastanak radi toga pitanja. . godine i svećeni'i s područja N . . TI. predlo!io pojedinim kotarima za vjeroučitelje na osnovnim školama. S. od .O. ili bilo kakovo slično uplitanje. .9.:.r. treba da prosvjetne vlasti njihovom ispravnom postavljanju posvete punu pa!nju i spriječe na vrijeme sve nepravilnosti. dr!at ću vjeronauk u 'rkvi. br. da bi se to u .E Na početku školske godine 09EF. )rosvjetni odjeli du!ni su obavijestiti 'rkveni . Naši'e u . .epubli'i Srbiji. Slavonski Arod. )rijedlog odobrava narodna vlast 8Okru!ni NO8 i o tome na vrijeme obavještava dotični 'rkveni .uma. ( koliko bi pojedinačni prijedlog bio iz opravdanih razloga odbijen. obavijestio Aiskupski ordinarijat u +akovu da poteškoće postoje3 1Gto se tiče vjeronauka u školama se uopće nitko ne brine za to pitanje. I narodne vlasti i učitelji nepristrani su u tom pitanju i zabranjuje se pitanje agita'ije za ili protiv. Smrt . Srijemska 5itrovi'a. $ukovar. )retsjednik3 )ročelnik3 S. pa ne smijem ni ja blizu. radi kojih je sastanak odr!an. Osijek. ( #rhivu postoji popis za kotare +akovo. 0::<8E@. /rubenjak 4ozo. da za područje ovoga kotarskog NO&a predlo!i li'a koja će predavati vjeronauk na osnovnim školama i popis dostavi ovom odjelu.E (sp. novo li'e.: ( smislu tog dopisa Aiskupski ordinarijat je razaslao kotarskim narodnim odborima popis svećenika koje je. *ije'ezanski arhiv.umi ipak dogodilo neka taj !upski ured izvoli obavijestiti Aiskupski ordinarijat. . ( popisu naznačiti ime i prezime vjeroučitelja i škole u kojima predaje vjeronauk.8E@. "a slučaj. od .ilijalama je isto tako.0. . br.oditelji će sami sa svojom dje'om urediti pitanje pola!enja vjeronauka. me-u ostalim stvarima.2 . Gid. da bi svećeni'ima bio zabranjen ulaz u školu i uskraćeno pravo predavanja vjeronauka. 09EF. Svi upravitelji škola i učitelji treba da budu s tim upoznati. & ad. pa makar to bilo izvan škole u 'rkvi ili u sakristiji. Nemaju pravoslavni.F .orum. upravitelj !upe . Na .orum o početku rada u školama svoga kraja i tra!iti. $alpovo. Supanja. 09EF. "ato ću učiniti kao i prije tj.: *ije'ezanski arhiv.uma. koji će ga dalje dostaviti Okru!nom NO&u na odobrenje.ašizmu M sloboda naroduN J. br. *a bi se lakše provela kon'entra'ija obuke. Irig u . (moljava se naslov. da predlo!i potrebne vjeroučitelje. /ako je I"an K $ner. . v.

2 . br.= Ondje. 4oš nisam imenovan vjeroučiteljem.L Bene(ikt S5$ &ert. pa i kod vjeronauka tako. Kerster da mu nije moguće.@ Ondje. ali su stavljeni posvuda na zadnje mjesto. prema tome da se mo!e obdr!avati samo poslije redovitih školskih sati. moglo bi se odr!avati tek u slučaju. .2 . misa. 09EF. "bog zanimljivog sadr!aja koji osvjetljava situa'iju u "agrebu donosimo neke njegove dijelove3 1Stanje vjeronaučne obuke u osnovnim i srednjim školama. 5olitva prije i poslije obuke zabranjena je. )ismo od :0. svećeni'i su počeli *r6ati vjeronauk u crkvi. nare-eno je da obuka bude prvi i zadnji sat. A(am 3a&ar!"i+% dekan "emunskog dekanata.. ( svim osnovnim školama namješteni su doduše katehete..= Iz Osijeka su stigle vijesti da se vjeronauk predaje u i vanškolsko vrije$e3 1Sve srednje škole u Osijeku. studenoga 09EF. pričest tako-er su . 0<. jer ima mnogo -aka i prema tome mnogo odjeljenja. Katehiziranje. )otpisani je predlagao.@ /amo gdje nije bilo moguće dr!ati vjeronauk ili zbog nedostatka vjeroučitelja ili zbog smetnja što su ih postavljali neki u školama. ako nije moguće drukčije.r. upravitelj !upe Osijek III3 1Naša gimnazija >prva realna gimnazija u Osijeku? ne radi sasvim redovito. .. ispovijed i sv. .. Ne primam nit plaće niti akonta'ije..0: Neki ravnatelji od vjeroučitelja nisu tra!ili dekret ili dopuštenje koje im je u te svrhe izdao Ordinarijat. /ako 6ra Ot!n /#ari+ iz "emuna javlja3 1( vezi sa problemom katehiza'ije u "emunu stoji ovako3 0.2 Osijek. Najviše poteškoća bilo je na gimnazijama.. TII.akultativna i to jedan sat na tjedan. što je obuka u vjeronauku . Kilbert. (prava gimnazije veli da vjeronauk nema ništa zajedničkoga s ostalom obukom.esor u miru iz "agreba. Ovo poni!enje u osnovnim školama sastoji se u tom. stud. pa i !enska realna gimnazija rade redovito od 0.akultativne. vršiti vjeronaučnu obuku u zavodu. podnio je Komisiji za vjerske poslove pri )redsjedništvu $lade *emokratske Hederativne 4ugoslavije u "agrebu pismo u kojem je iznio svoja zapa!anja i svoje zahtjeve. ). iako je . a što je još gorje. radi preopterećenosti u školi.akultativno. 0::<8 eU 09EF.=. broj sati je kod svih predmeta stegnut. )ismo od :.. Osnovne škole3 I u osnovnim kao i u srednjim školama obuka u vjeronauku i vjerske du!nosti poni!ene su kao nikada do sada.. Skupljenje dje'e za sv. 09EF.L . 0L0=8EFC Slično piše i 4osip )el'. )laće ne primam. da se vjeronauk uvrsti u raspored sati i da se omogući spajanje razreda.. jer još nisam dobio dekreta namještenja. g. '. da predajem samo 0 sat nedjeljno. .. . Ondje. )ošto nema dosta prostorija.. Sve druge vjerske du!nosti kao sv.. neka se školska dje'a u odre-eno vrijeme pozivaju i sakupljaju u 'rkvi radi vjeronaučne obuke. kako ih je duhovna oblast postavila..2. $jeronauk se predaje u četiri ni!a razreda kao neobligatni predmet pa je i u raspored unešen kao svi neobligatni predmeti u izvan školsko vrijeme. Kateheti su zbrisani iz platnih spiskova i sve do sada nijesu primili od ove dr!ave nikakve plaće. pro. izvještava3 1( pogledu vjeronaučne obuke na osnovnoj školi kod 1Konjičke škole2 izjavio je preč. misu ne smije se vršiti u školi ili pred školom. Kri!evi su odstranjeni. Katehiziranje mlade!i na gimnaziji apsolutno je nemoguće s razloga3 $jeronauk nije ušao u raspored sati u nijednom razredu ni na muškoj ni na !enskoj gimnaziji.

9 #rhiv %rvatske biskupske kon. pro. koji nije donio nikakve pobli!e odredbe o vjeronauku u školi.. misa ispovijeda i sv.L.:<0<&09E@ )redmet3 $jeroučitelji&postavljanje Aiskupski ordinarijat +akovo Od prosvjetnog odjela Okru!nog NO&a u Osijeku pod brojem3 ad 0L. . koji su gotovo plebis'itarno i zatra!ili obuku vjeronauka. rkva je odvojena od dr!ave.las 2lavonije od 0<. što je u srednjoj školi zadr!an jedan kateheta i taj je plaćen i u rangu kao i prije.2 . Aenedikt S'hubert.&2 . 4edina je razlika. :< b? $jeronauk samo uz dopuštenje Kotovo u isto vrijeme Aiskupski ordinarijat u +akovu primio je od Kotarskog narodnog odbora Osijek. a potom se taksiranom molbom obratiti nadle!noj narodnoj vlasti. I. veljače 09E@..0E Srednje škole3 Sve što je rečeno za osnovne škole za molitvu. Osim toga. & od . jedino je načelno zajamčio slobodu vjerskim zajedni'ama u vjerskim poslovima i u vršenju vjerskih obreda. 1( 'ilju podizanja opće kulture naroda. . koja proslije-uje molbu 5inistarstvu prosvjete sa svim potrebnim poda'ima i karakteristikama o dotičnom li'u. )o dobivenom odobrenju obraća se propisno taksiranom molbom nadle!noj narodnoj vlasti.9 "a vrijeme te školske godine donesen je i >stav ?e*erativne #aro*ne +epu%like 'ugoslavije..<... skupljanje mlade!i za sv. misu kao i obuka u vjeri .eren'ije.akultativna to vrijedi i za srednje škole. $jerske zajedni'e. 09E@.8C L8 da se postupak vlasti prema 'rkvi uopće a u školama napose svede na pravu kolotečinu. primili smo raspis slijedećega sadr!aja3 1Svećenik koji !eli da poučava vjeronauk u školi treba najprije da tra!i odobrenje za vršenje te du!nosti od nadle!ne 'rkvene vlasti.2 >Dl.8AK&EF. od Aiskupskog ordinarijata tra!ilo se da dostavi popis vjeručitelja pojedinog područja. 8. )rosvjetni odsjek. :< >stav ?e*erativne #aro*ne +epu%like 'ugoslavije. čije se učenje ne protivi (stavu. KO/#.8. ( "agrebu. kako bi se barem donekle zadovoljili roditelji.F?.. Odredbe o tom pitanju odre-uju sljedeći član'i3 1Kra-anima je zajamčena sloboda savjesti i sloboda vjeroispovijesti. kri!eve. objavljen 0<. listopada 09EF. dopis kojim se odre-uje da svećenik koji !eli predavati vjeronauk mora najprije od nadle!ne 'rkvene vlasti primiti odobrenje. br. dne . 0:. veljače 09E@. godine. u m.SKI NO OSI46K )rosvjetni otsjek Aroj3 . vjerske du!nosti kao sv. (z ovu stvar tra!imo 8.. dr!ava osigurava da škole i druge prosvjetne i kulturne ustanove budu pristupačne svim slojevima naroda. pričest. . *r!ava posvećuje naročitu pa!nju omladini i zaštićuje njezin odgoj. :L?. slobodne su u svojim vjerskim poslovima i u vršenju vjerskih obreda2 >Dl.

9: od . 09EF. :0 *okument od 0E. neka se dva ista razreda spoje u jedan prilikom poučavanja vjeronauka. @E9&S&09E@. . III. 5ilan .$#/SK6 5inistarstvo prosvjete Odjel osnovne nastave Aroj3 .aspored sati vjeronauka u osnovnim školama Oblasnom NO&u za *alma'iju Okru!nom NO&u svima 1( vezi okru!ni'e ovog 5inistarstva broj 0@.SKI NO N#GI 6 )rosvjetni otsjek Naši'e. od . koji je od 9otarskog #5-a #ašice. Jukić Simo. ( koliko bi zbog toga nastale neke nesuglasi'e radi velikog broja razreda. Načelnik odjela osnovne nastave3 Ivo /ošić.ašizmu M sloboda naroduN J. 0E.=. F. )redmet3 )redavanje vjeronauka u osnovnim školama S()NO5 (. a u selima i sva četiri razreda. 09E@.FFE0&III&09EF. 09EF. . u br.=:0&II&EF.6*( KOGK# Od Okru!nog N. primljen je u gornjem predmetu dopis slijedećega sadr!aja3 1( vezi dopisa 5inistarstva prosvjete. 0<9809E@. IT. Arod. o tome je obavijestio Aiskupski ordinarijat A(am K!"a)e"% upravitelj !upne ispostave u Koški.0F Na osnovu prednjeg izvolite ovom prosvjetnom otsjeku dostaviti popis vjeroučitelja.::< od =.2 :0 Nakon toga došla je odredba da nitko ne mo!e dr!ati vjeronauk u školi tko nema za to odobrenje od istog ministarstva. personalni odjel br. T. o dr!anju vjeronauka prvi ili posljednji sat radi lakšeg provo-enja obuke.FFE0&III&09EF )redmet3 .@. 00. Aroj3 :<=9809E@. TII. z. a u vezi okru!ni'e 5inistarstva prosvjete br. 09EF. koji se predla!u za predavanje vjeronauka na osnovnim školama ovoga kotara.agre%a da se vjeronauk preba'uje na zadnji sat i da se razredi spajaju3 N#. 09E@. primio sljedeći dopis3 KO/#. I$.. pod br. )ročelnik3 u z. M *opis istog sadr!aja predočio je Okru!ni NO Slav. S.L9=@8EF. da se vjeronauk dr!i samo posljednji sat. 09EF. preko upravitelja pučke škole. . broj. I.r.O*N# $J#*# %. vjeroučiteljima. prosvjetni odjel br.adosavljević $jeroučitelji -akovačkih škola dobili su upute @inistarstva prosvjete. 5*jel osnovne nastave i . (rosvjetni otsjek. TII..O.ašizmu M sloboda naroduN ( "agrebu. nastavu vjeronauka u školama mo!e vršiti samo ono li'e koja ima dozvolu od 5inistarstva prosvjete. 09E@. 5e-u prvima. a potpisao ga pročelnik u. . & Smrt . okru!ni'u mijenja u toliko. 0<. v.. Smrt .

moram sa starim klasikom ponoviti PO tempora o moresN P i priznati istinitost zasade. *ije'ezanski arhiv. . potrebno je da nam dostavite točan i dostavni prepis rješenja kojim je $ama zabranjen rad u školi..oditeljima ipak ne će moći nitko zabraniti da svoju dje'u sobom vode u 'rkvu. od 0<. me-u njima i (r. a svećenstvo ovog političkog kotara skandalizira se nad dr!anjem dra .. 0::<8EF. kako mi uprava škole saopćuje.. ne mogu više vršiti nastavu sve dok ne dobiju dozvolu od 5inistarstva prosvjete. Audite roditeljima u tom pogledu pri ru'i savjetom i dobrim priručnim knjigama. v. koju treba da uputite na nadle!no mjesto. pa makar taj svećenik imao kakovu dozvolu do sada bilo od mjesnog N. ova naredba odmah stupa na snagu. prosvjete u "agreb.itig. :: Ondje.. da Aog ponizuje prije ili kašnje svakog svećenika. 09E@. . ovo gubi vrijednost. dok se je onako izlo!io u pitanjima. adm. ili od Kotara ili bilo kojim putem. 4. Smrt . 5olimo $as da nas o učinjenom obavjestite2. da su baš sada oni osobito du!ni brinuti se sami za vjerski odgoj svoje dje'e. 0::<809E@. ap. E. ako za to nema posebnu dozvolu od 5inistarstva prosvjete. Ovo se naslovu stavlja do znanja time. 5. koje sam kao 'eremonijar V biskupa Krap'a gledao intra et eUtra muros prigodom stranačke političke kandida'ije dra Jovre . /u su odredbu ni!e instan'ije još postro!ile3 1Svećenik više ne smije dolaziti predavati vjeronauk u školu.@809E@. *a bi i mi mogli čim prije poslati prijedlog za $as u 5inistarstvo. da se ta odredba odnosi. br. da nitko ne mo!e predavati vjeronauk u osnovnim školama. eUp. )avo Hranjković. :E Ondje.2:: Na to je reagirao Aiskupski ordinarijat u +akovu i odmah izdao istom svećeniku. kad se $ama ne dozvoljava rad u školi. da $am se dozvoli rad u školi. pa taj dekret prilo!ite molbi.ašizmu M sloboda narodu2 )ročelnik )redsjednik Stipo Kovačević. ma kakav :. br. na sve škole ovog okruga. . # ja obnavljajući reminis'en'ije na s'ene. te mu zamjera. Vilk! An(erli+% !upnik u Sotinu. :. koja su u očitoj protimbi s odredbama rkve. 00.). pa $i u zgodnim propovijedima & katehetskim poučavajte i dje'u i roditelje. koji je dao svoj komentar3 1Nuzgredi'e spominjem. Ovo stupa na snagu odmah. 09E@. v.O.r..r. $i me-utim upozorite roditelje. što u tom pogledu nema odre-enog rešenja. dok prethodno nema za to odobrenje od 5inistarstva prosvjete. 5i ćemo tako-er s naše strane uputiti molbu za $as na 5inistar. Sokol.. *okument se čuva u prijepisu. )rema gornjem svi koji su do sada na svoju ruku ili bilo kojom dozvolom ušli u školu da predaju vjeronauk.0@ )ročelnika prosvjetnog otsjeka činimo odgovornim. dekret sljedećeg sadr!aja3 1( tu svrhu $am prila!emo još jednom dekret o našem imenovanju za vjeroučitelja. delegat biskupa.adičevića.2:E Klede toga pitanja Aiskupskom ordinarijatu javili su se i drugi svećeni'i. 6ventualno upozorite roditelje neka sa sobom vode dje'u u 'rkvu. a i drugima. eU EF. br. da nitko tko nema dozvolu od 5inistarstva prosvjete ne mo!e da predaje vjeronauk niti sakupljati dje'u. ni sakupljati dje'u ni u 'rkvi niti izvan 'rkve. .itiga. a u kojim je s'enama igrao veliku ulogu i dr. I$. da $am se dozvoli da mo!ete obučavati školsku mlade! u vjeronaučnoj obu'i.

a tako isto da i organi narodnih vlasti budu upućeni kako treba u ovom predmetu postupati.8. zamolio upravitelja škole u Koški da preko njega tu molbu pošalje 5inistarstvu. ili preko uprave škole ili preko 5jesnih NO&a. ne vidi se kojim putem se šalju te molbe 5inistarstvu da se izhodi potrebna dozvola za predavanje vjeronauka.. 09E@. & I $. I$. O. u Osijeku vjeroučitelj.@809E@. Sigulić. koji se preuzetno isprsiva. !upnik u /ordin'ima. (pravitelj škole u Koški je me-utim odbio da primi molbu !upnika u Koški. 09E@.2 :@ Ondje. upravio molbu u kojoj je zatra!io da ono odredi kome svećeni'i trebaju upraviti molbe za dobivanje dozvole za katehiza'iju i koje dokumente uz njih prilo!iti3 1( prilogu pod . )ersonalnom odjelu u "agrebu. nego se samo ka!e da moraju imati dozvolu narodnih vlasti. adm. br. da se molbe šalju putem uprave škole. (mro je u $ukovaru :<. Supnik u Koški je npr. !upnom uredu u Koški iz kojega se vidi da je potrebno. I$. Na $AG&u u +akovu bio je pro. piše3 15jesni učitelj me je obavijestio usmeno. Kojim putem treba da svećeni'i upravljaju svoje molbe 5inistarstvu prosvjete za dozvolu predavanja vjeronauka. da svako li'e koje !eli predavati vjeronauk u osnovnim školama na području Narodne . & 090E. dostavljamo ovjerovljeni prepis dopisa Kotar.89E@. da ne smije dozvoliti poučavanje vjeronauka ako nema dozvole od okru!nog N. da li preko ovog Aiskupskog ordinarijata. jer iz dosadašnjeg postupka se vidi da su razni organi narodnih vlasti različito tumačili ove odredbe. 09E@.2 :@ :F Ondje.. 0:.epublike %rvatske. svibnja 09E@. 5olimo da se taj naputak dade nama. . Aio je !upnik u Aerku i Sotinu. )isao je članke i brošuri'e s područja društvenog !ivota. ap. a opet nije rekao kojim putem da se svećeni'i obraćaju 5inistarstvu. upravljen rkt. Koje priloge treba prilo!iti svakoj takvoj molbi. E. u $ukovaru.2 :F Kad su s obzirom na neujednačeni postupak organa vlasti počele stizati pritu!be pojedinih svećenika. #ntun #kšamović. br. $. kao arbitar svog biskupa. da taj postupak bude jednoobrazan. da je stigao dopis Kotarskog N.. Od područnih !upnih ureda primili smo već sa više strana izvještaje da narodne vlasti tra!e. jer je takav bio naputak od nekih škola. *r. kojom se moli dozvola predavanja vjeronauka u osnovnim školama.0= polo!aj ili čast obnašao. O. eUp. . jer da on za to nije nadle!an. biskup. Aiskupski ordinarijat je 5inistarstvu prosvjete. Napisao prvi priručnik iz katoličkoga društvenog nauka na hrvatskom jeziku. Iz svih ovih navedenih razloga Aiskupski ordinarijat u +akovu kao nadle!na 'rkvena oblast moli 5inistarstvo da nam izvoli izdati naputak i to3 0. & *r. pa niti iz ovoga koji ovdje prila!emo.akultetu Sveučilišta u Audimpešti.?. 0. =L.. ili izravno. 0=. 09F=. gdje je stekao doktorat iz teologije. $ilko #nderlić studirao je na /eološkom . 4edino iz ovoga dopisa Kot&NO&a Naši'e vidljivo je da te dozvole izdaje 5inistarstvo prosvjete.esor so'iologije >0900. Iz nijednog opet dopisa.. NO&a Naši'e broj :<=9&09E@ od 0F. . mora imati dozvolu od 5inistarstva prosvjete. :. da svećeni'i koji predaju vjeronauk moraju imati dozvole narodnih vlasti.. dok iz drugih dopisa narodnih vlasti to nije bilo vidljivo.

:L . zagrebački nadbiskup i predsjednik Aiskupske kon. Al!jzije Stepina5.N. u )etrovaradinu. ( koliko one dozvoljavaju mogu svećeni'i vršiti katehiza'iju ali samo u školama i pod direktnim nadzorom školskih vlasti.O. )ovjerenik je na kon'u ponovno obećao po!uriti riješenje katehiza'ije u )etrovaradinu. ( mjestima u kojima nisu vjeroučitelji imenovani od svjetovnih vlasti ne smiju svećeni'i na nikakav način skupljati dje'u ni u 'rkvi ni drugdje radi katehiza'ije jer postoji opasnost protudr!avnog rada sa omladinom. da se ima podnijeti molba za svakog vjeroučitelja uz predlog 'rkvenih $lasti i to preko 5.eren'ije. o čemu je obavijestio Aiskupski ordinarijat.@809E@ & ad. koji se nisu jasno deklarisali za sadanju Narodnu $last ili su se ogriješili o nju svojim činima.. . $I. da je vjera nesavremena i nepotrebna izjavio je povjerenik da je to odgojiteljima u školi isto tako slobodno kao što je slobodno svećeni'ima >koji imaju pravo predavanja vjeronauka? agitirati kod dje'e za religiju. On je Aiskupski ordinarijat obavijestio i što mu je tijekom razgovora rekao drug Da"i(!"i+% )ovjerenik za prosvetu u Klavnom Odboru $ojvodine8 10. Isti dekan )etrovaradinskog dekanata intervenirao je u mjerodavnom uredu.. *ozvolu predavanja u školama ne mogu dobiti svećeni'i. $ećinom su one brzo stigle. .0L /ri dana nakon toga Aiskupskom ordinarijatu u +akovu javio se -ran Martin)e"i+% !upnik i dekan )etrovaradinskog dekanata3 1)rije nekoliko dana boravio je ovdje na pregledu pučkih škola izaslanik Sreskog Odbora >)rosvetne sek'ije? te saopćio katehetama da im je nedozvoljen svaki rad u školama. 09E@. ( Karlov'ima i u Kameni'i se radi u okviru 'rkve. Nastaje pitanje da li bi bilo uputno da prečasni Ordinarijat jednom predstavkom za sve !upe biskupije predlo!i svećenike koji bi trebali dobiti od svjetovnih $lasti dozvolu katehiza'ije. kao što je to bio slučaj s vjeroučiteljima u )etrovaradinu. no prema svemu izgleda da će se stvar otegnuti do druge školske godine. :. /ako me-u inim povjerenik osobno dr!i da se ne mogu imenovati ni oni koji su čitali )astirsko pismo >u 'rkvi? jer veli da ono nije dozvoljena dobronamjerna kritika nego protudr!avni akt. Iako je po (stavu vjera slobodna to odgoj školske mlade!i spada samo na svjetovne vlasti. dok ne dobiju odobrenje Narodnih vlasti. %urleW?3 1$jerska pouka := Ondje. br. Na pritu!bu da se neka učiteljska li'a izrazuju javno pred dje'om u školi da Aoga nema. Ovako dje'a nenaučena na vjeronauk u 'rkvi slabo dolaze. opisavši je u svom izvještaju #postolskoj nun'ijaturi u Aeogradu >msgr. 5esni Narodni Odbor u )etrovaradinu saopćio je jučer pismeno ovdašnjim !upnim uredima. E. a prijeti i opasnost da se to posvema zabrani. no bilo je i slučajeva da se dobivanje oteglo do druge školske godine. u Ordinarijat prispio 0=. Ondje. $I. ravnatelji škola po!urili su se o tome obavijestiti vjeroučitelje i ujedno im zabraniti da dolaze u školu dok to dopuštenje ne dobiju. 5i me-utim za sada katehizujemo u 'rkvama i parokijama u najmanjem obliku.2:= Kad je izdan naputak da se za predavanje tra!i dozvola od kotarskih narodnih odbora. *opis od 00. ( Aeočinu nema uopće mogućnosti za rad sa dje'om. godine izvijestio je (r. da ne treba učiti vjeronauk.2:L O situa'iji glede vjerske pouke u školama u prvoj polovi'i 09E@.

e. ni od #utonomne $ojvodine ni od Savezne vlade u Aeogradu ni jednog dopisa.. propisa ili upute glede vjerske obuke u školama. . )redavanje je četiri točke obradilo sljedeća pitanja3 0. kad su dje'a sasvim umorna.6. G$6.j. tešku muku i borbu rkve da sačuva vjeronauk u školama. Nun'ijatura >msgr. AK?. Kakvo je stanje i koji su pozitivni propisi za vjersku obuku u *HN. Izvan škole. $. rkvena načela o vjerskom obučavanju u školamaC . AIuerleina. te u Splitskoj i Senjskoj bisk. Hond biskupa S. (prave pojedinih škola tra!ile >su? da vjeronauk bude ne samo zadnji sat. nego dapače da izme-u zadnjeg sata pro.eren'ije. :9 (sp. . Na njihova mjesta nisu imenovani nasljedni'i. E< )rvi naputak 5inistarstva prosvjete N. pa da se na vjeronauk eventualno niti više ne vrate.@809E@. br. travnja 09E@. Slično se doga-a i u provin'iji te u Splitu.. 4jeronau3na o%uka u naši$ škola$a.9. kanonik. od . *ije'ezanski arhiv.2 :9 '? *ekanska kon. Stalno se otpuštaju iz dr!avne slu!be samostalni vjeroučitelji bez navoda razloga otpusta. što je očito protivno slobodi vjeroispovjedanja.E0 "bog izuzetne vrijednosti tog predavanja. . da se dje'a razi-u iz škole.erent je poteškoće koje su nastale s predavanjem vjeronauka sveo na dvije osnovne3 10. a tamo gdje postoji vjeroučitelj za vjeronauk je ostavljen posljednji šesti sat pouke.as'ikl TT$II.. Na ovaj se način podr!aje vjerska pouka u školama samo nominalno. godine u auli Aogoslovnog sjemeništa. On je najprije po!alio što dotada Aiskupski ordinarijat u +akovu nije primio ni od 5inistarstva prosvjete u "agrebu. #p. Dekanska kon)erencija. svibnja 09E@. u 'rkvama. sazvao je u +akovu dekansku kon. br. . Nadbiskup Stepina' izvještava o razvoju doga-aja u "agrebačkoj nadb. 0F. 5olbe ne moraju biti oblo!ene nikakvim prilozima. 09E@.eren'iju koja je odr!ana =. Ant n Ak1am!"i+% biskup.09 u školama postaje iz dana u dan sve rje-a. apostolski administrator -akovački i srijemski. iznijet ćemo veći dio teksta uz jezično& pravopisne ispravke. o teškim povredama vjerske slobode. . *o svih dokumenata Ordinarijat je došao ili privatnim putem ili preko ni!ih organa narodnih vlasti.E< . godine Dr. "agreb. :. E@. ( samom "agrebu otpušteno je do sada 0= svećenika vjeroučitelja. t. podnose se preko prosvjetnih otsjeka Kotarskih narodnih odbora )rosvjetnom odjelu nadle!nog Okru!nog narodnog odbora.erent je u is'rpnom i iznimno dobrom predavanju iznio tadašnju situa'iju. :<L90&II&09E@. L8AK&E@. Na tom va!nom skupu bilo je i jedno predavanje na temu 4jeronau3na o%uka u naši$ škola$a što ga je odr!ao R (!l6 Š"erer. On glasi3 15olbe za odobrenje predavanja vjeronauka na osnovnim školama. 4ugoslavijiC E. bilo je prisutno još .eren'ija. koji je nadle!an da takvo odobrenje iz ili iz opravdanih razloga uskrati. E0 . #rhiv %rvatske biskupske kon. eUp. Katehetsko obučavanje u 'rkvi i izvan školeC :.. osim odobrenjem od strane 'rkvene vlasti2. Očito je koja je bila tenden'ija toga. Stvarno se ona onemogućuje otpuštanjem vjeroučitelja. %urleW.. vlasti ne dozvoljavaju vjerske pouke mlade!i. %rvatske dobio je Aiskupski ordinarijat tek tih dana kad se odr!avala kon. br. u *ije'ezanski arhiv. Konkretni prijedlozi za naš postupak u budućnosti.eren'ija u +akovu 09E@.anih predmeta i vjeronauka mora biti jedan sat pauze.e. premda su sa strane duhovnih oblasti već davno predlo!eni.F svećenika. Osim biskupa.

časopisa uopće i da se ti posu-uju na čitanje po našim obiteljima. *o sada je u svemu tek šest Kotarska NO&a i to3 +akovo. ( mjestima gdje !upni'i. Kod toga neka pazi da radi sistematski i da omladina na taj način. 5ise pred mladima ponove nekoliko pitanja iz katekizma. N. neka nastoje te poteškoće sami ukloniti svojim vezama sa pojedinim ljudima. jer !ivimo u vremenu u kojem se previše govori i piše o vjeri od strane naših protivnika. . ( +akovu je u tom pogledu učinjeno vrlo mnogo preko naših čč. @.2E. "a današnje vrijeme osobito je va!no. EF Na području +akovačke i Srijemske biskupije postojao je prastari običaj da svećeni'i kod sv. neka to odmah učine. da je on sa svoje strane učinio sve da mu se dozvoli polazak škole. odnosno kapelane uz !upnike. Katoličke štampe & mo!emo reći & uopće nemamo. E. EE $eć tada je bilo jasno se ide za tim se vjeronauk izba'i iz škole. (koliko u tome ne uspiju i ukoliko se tra!i bilo kakva . neka nam to jave. sestara. da se uopće dr!e katehetske propovijedi.< . ako bi koji !upnik bio mišljenja. a nemamo katoličke štampe koja bi sve to paralizirala. )redavač je predlo!io da do donošenja konačne odluke o ovom predmetu dušobri!nički kler glede pitanja vjerske obuke postupa prema sljedećim uputama3 10. E: Aiskupski ordinarijat nije htio svoju brigu preba'iti na drugoga. "ato je potrebno da se u svakoj !upi organizira skupljanje starih naših glasnika i katol. . pak ćemo im odmah poslati i to neka prilo!e svojim molbama. :. što su neki od njih već i činili. kako im to ka!u oni. to je sada dalje stvar ordinarijata... Najbolje je. *onjim 5iholja'. Aiskupski ordinarijat je na sve te pozive odmah odgovorio tako. koji to od njih tra!e. nego je zbog postupka nadle!nih vlasti koje su se redovito obraćali ni!ima upozorio !upnike da oni dalje ureduju. neka omladinu kupi u 'rkvi ili u drugoj prikladnoj prostoriji. da prema mjesnim prilikama na-e mogućnosti i načina da školskoj omladini. ako se mo!e dobiti pismeni nalog što se od koje vlasti tra!i i neka nam se taj dokument u prepisu dostavi radi našeg ravnanja i eventualnog daljnjeg uredovanja. odr!i kratku egzortu ili katehetski nagovor. $alpovo i Naši'e najavilo da obuka u školama njihovih teritorija radi i prema nare-enju 5inistarstva mole da se odrede vjeroučitelji za te škole. zato se svećeni'ima preporučivalo da okupljaju dje'u u 'rkvama. 5olbe neka upućuju onim putem i na onaj način. Osijek. neka ne propusti da kod sv.. ( mjestima u kojima bilo uprava škole. bilo organi narodnih vlasti prave bilo kakve poteškoće.E: Svaki !upnik neka se brine. odnosno upravitelje !upa. /o je krivo. npr. da načine molbu Kot. da je za sve škole u !upama tih kotareva predlo!io odnosne !upnike.EF F. odnosno upravitelji !upa bez ikakvih smetnja vrše vjersku obuku & a ima i takvih mjesta & neka ovo pitanje uopće niti ne pokreću.O&u ili 5inistarstvu. ali budući da nije uspio.ormalnost. koje su već sve svoje tavane i knji!ni'e nekoliko puta E. a i ostaloj omladini vjeronauk predaje. makar samo u najkraćim 'rtama dobije temeljne pouke o vjerskim istinama. da ga pomognu u tom svetom nastojanju oko vjerske izobrazbe njihove dje'e. #ko ne u školi.EEa na roditelje neka apelira. Ondje. #ko je u tu svrhu potreban bilo kakav dokument ili dekret Aiskupskog ordinarijata. nego neka i dalje polaze u školu i predaju vjeronauk na način kako su to do sada činili.O&u ili Okru!nom N. 5ise kod koje se kupi omladina. #ko u tom poslu nailazi na kakve poteškoće. Arod. ( svemu neka se uvijek točno obavješćuje Aiskupski ordinarijat. Na skroz bi bilo krivo.

*ije'ezanski arhiv. I$.O*N# .eren'ije >'iklostil?. br.@809E@. godine izvještavamo $as3 0. /e knjige ne bi se smjelo samo prodavati i uništavati. osobito one sa brojnom dje'om i na roditelje apelirati da se kršćanski nauk marljivo čita i tumači.8E@. travnja 09E@. od 0:. pa i molitvenika. molbe ne moraju biti oblo!ene nikakvim prilozima. pa i molitveni'i koji imaju kršćanski nauk & posebno preporučam sada novo izdanje molitvenika Sr'e Isusovo spasenje naše. časopisa. Svijet to mnogo tra!i i voli.6)(AJIK# %. 5olba se u takvom slučaju podnosi preko )rosvjetnog odjela Okru!nog narodnog odbora ovome 5inistarstvu.K. .0 pregledale i potra!ile ovakvu literaturu.r. )redmet3 $jeroučitelji osnovnih škola odobrenje za ketehiza'iju O.ašizmu M sloboda naroduN ( "agrebu. :<L90 & II & 09E@. )o selima su postojale njihove knji!ni'e. Načelnik personalnog odjela3 84osip 5išić.S/$O ). prije polaska na kon. EL E@ ( tom pogledu mnogo su učinila katolička društva kao što su *ruštvo sv. v.9.*IN#. "ato je potrebno da se u svakoj !upi pokupe svi vjeronaučni ud!beni'i. Dekanske kon)erencije. koji je nadle!an da takvo odobrenje izda ili iz opravdanih razloga uskrati. 5olbe za odobrenje predavanja vjeronauka na osnovnim školama podnose se preko )rosvjetnih otsjeka Kotarskih narodnih odbora )rosvjetnom odjelu nadle!nog Okru!nog narodnog odbora. nego bri!no čuvati i posu-ivati u pojedine obitelji. na našu predstavku od 0:.$#/SK# 5INIS/#. 4eronima i kri!arska bratstva i sestrinstva. koji u 'ijelosti glasi3 N#. E= Ondje. itirana okru!ni'a ovoga 5inistarstva odnosi se na odobrenje predavanja vjeronauka u srednjim školama.. )rosvjete N. . :.OS$46/6 )ersonalni odjel Aroj3 :<L90&II&09E@.8E@. Hond biskupa S. $elik dio teksta objavljen je i u "apisniku *ekanatske kon. %rvatske personalni odjel br.. oglasila se i Komisija za vjerske poslove koja je isti dopis u prijepisu poslala Ordinarijatu.2E= ( "apisniku dekanske kon. )ovodom spomenutog dopisa Aiskupskog ordinarijata u +akovu da se razjasne neka pitanja. Svakako je va!no da svaki !upnik misli na to.. 5. =L. osobito u zimskim mjese'ima.I465SK6 +#KO$O Na $aš upit pod br. br.9. travnja 09E@.. 5i stojimo pred posvemašnjom zabranom štampanja naših katoličkih knjiga.I4#/( AISK()I46 AOS#NSKO +#KO$#DK6 I S. iz kojih su se posu-ivale knjige. pa se iz +akova nosi mnogo i po našim okolnim selima. Smrt .). AIuerleina. što su ga izdali Isusov'i u "agrebu. travnja 09E@.as'ikl TT$II.eren'iju stigao je na Aiskupski Ordinarijat dopis 5in. . od .. koje je nadle!no po tom pitanju donijeti meritornu odluku. =L. da u svom !upnom uredu organizira i uredi priručnu knji!ni'u vjeronaučnih ud!benika. uz popratne riječi3 1*ostavljamo $am prednje radi znanja i pravilnog EL .eren'ije stoji napomena3 1Aaš danas na dan *.E@ =. Audući da se ne radi o zasnivanju slu!benog odnosa 8postavljanju8. . 09E@.

. *ostavljamo $am prednje radi znanja i radi saopćenja 'rkvenim vlastima pojedinih zainteresiranih vjerskih zajedni'a kako je to zamoljeno u $ašem dopisu br. dakle onih !upa u Srijemu.. od .8E@. Is'rpnu i javnu karakteristiku dostaviti unutrašnjem odelenju ONO.&a... a ujedno da proveri da li veroučitelj ako moguće odr!ava veronauk ima odobrenje od KIO#)$.8 i da ima tjedno manje od 0L sati na svim Xškolama. $.=9. I$. "# KO5ISI4(3 8*r. Aošnjak. koje spadaju u područje $ojvodine. 09E@. Ovo odelenje će po tome pitanju kao i po svemu ostalom donositi rešenja samo na osnovu predloga Okru!nog Narodnog Odbora i karakteristike koju izda Otsek za unutrašnje poslove dotičnog Okruga. /remski.0.. . godine i (putstvo ovoga 5inistarstva Ar..i u gore naznačenom u dopisu obavestiti 'rkvene vlasti na svojoj teritoriji i dostaviti nam predmet za veroučitelje tek ako sadr!i sledeće3 0. "agreb..&a i naglasiti da je molba otišla preko sreza prosvetnom otseku ONO.6)(AJIK# %. r. @. =L. paroh. svibnja 09E@. postupat će se kao i kod postavljanja drugih dr!avnih slu!benika tj.r. /a uputa glasi3 ( vezi sa dosadašnjim nepravilnostima po pitanju postavljanja veroučitelja izveštavamo $as da ste du!ni izvestiti sve duhovne oblasti $ašeg okruga. svibnja 09E@. Isti dan.&a.9 od 0@.<<8E@ od . s. kojemu će to biti jedino zanimanje 8klerik nije !upnik. )ersonalni odjel Ar.@.i dati dobro obrazlo!eni predlog.6/S46*NIG/$O $J#*6 KO5ISI4# "# $46.. III. ( molbi će kako 5NO. 09E@2. da duhovna oblast ne mo!e upućivati na rad u školu bez prethodnog odobrenja ovoga odelenja za prosvetu kao vlasti3 *uhovna oblast mo!e samo predlo!iti i svoj predlog obavezno slati preko okruga a nikako direktno odelenju za prosvetu KIO#)$. ( slučajevima gdje je potrebno postaviti stalnog vjeroučitelja. )redlog 'rkvene vlasti. kapelan i sl. prednje se Naslovu saopćuje znanja i ravnanja radi. & S5. na kojima je potrebno da se predaje vjeronauk.. ( koliko nema neka redovnim putem podnese molbu i ostalo za dobivanje rešenja. primio je Aiskupski ordinarijat o tom predmetu i uputu Klavnog izvršnog odbora #utonomne $ojvodine 8KIO#)$8 & prosvjetno odjeljenje br.i tako SNO. po (putstvu )retsjedništva vlade. 09E@.. I$. . )redmet3 $jeroučitelji osnovnih škola & odobrenje za vršenje katehiza'ije postupanja. *ije'ezanski arhiv. dne . br. 5aksić s.08E@ od @.=. od . I.& )rednji raspis dostavlja naslovu radi znanja i pridr!avanja.r. tj. v. /ih dana je Komisija za vjerske poslove pri )redsjedništvu $lade upravila Aiskupskom ordinarijatu u +akovu sljedeći dopis3 N#.SK6 )OSJO$6 Aroj3 LF=809E@. :.82.O*(N Nastavni inspektor Ge. Stoga će 5NO. 5.:.O*N# . =./ H#GI"5( M SJOAO*# N#.&a. o postavljanju vjeroučitelja pučkih škola na teritoriju $ojvodine. 5olbu taksiranu sa 0< dinara. E:<98E@. 09E@. Sa tim raspisom upoznajte i (pravu škole. marta 09E@. . opšteg otseka 85.$#/SK# ).

raspisali slijedeću okru!ni'u pod Ar. 09E@. str.=9.. I$.2 )rednje se Naslovu saopćuje znanja i ravnanja radi. 09E@3 Na pitanje Aiskupskog ordinarijata iz +akova kako će se postupati kod davanja odobrenja svećeni'ima za vršenje predavanja iz vjeronauka na osnovnim školama. 09E@. br.<809E@. izvještavamo $as3 0. kapelan i sl.&09E@. =L. Kradskog N.<<8E@ od .*IN#. @. koje je nadle!no po ovom pitanju donijeti meritornu odluku. #ntun #kšamović. 09E@.%. "# KO5ISI4(3 8*r. I$.9 od 0@.&a "agreb8 ovome 5inistarstvu. =L.8 Audući da se ne radi o zasnivanju slu!benog odnosa 8postavljenju8. @. a to je 1izgra-ivati i E9 Ondje.O. )ersonalni odjel Ar. 09E@. suglasno zaključ'ima *ekanske kon. I$. :E:. =L. izvještavamo $as da smo povodom dopisa Aiskupskog ordinarijata Ar. 09EL. I$.O. postupat će se kao i kod postavljanja drugih dr!avnih slu!benika t. Kao što stoji u dekretu osnutka.L&II&)&09E@. 09E@.&a koji je nadle!an da takvo odobrenje izda ili iz opravdanih razloga uskrati. *ostavljamo $am prednje radi znanja i pravilnog postupanja. 1Svrha je ovom institutu davanje direktiva. 5inistarstvo prosvjete je odgovorilo3 Na $aš upit pod br. )osebno bi se pastoralni institut bavio pitanjem3 0.O.08E@ od @.j. a u !elji što intenzivnijeg dušobri!ničkog rada našeg svećenstva na pastoralnom polju.&a *alma'ije. :<L908E@ od . E. 5kru6nice 194A.=.&a 8Oblasnog N.98E@ primila od 5inistarstva prosvjete N. go*ine. /remski8E9 d? )astoralni institut +akovačke biskupije u +akovu ( +akovu je 09E@. paroh..O. upućivanje u metode rada i upozoravati na najaktualnije pastoralne probleme.2 *ostavljamo $am prednje radi znanja i radi saopćenja 'rkvenim vlastima pojedinih zainteresiranih vjerskih zajedni'a kako je to zamoljeno u $ašem dopisu Ar.. na kojima je potrebno da predaje vjeronauk. S5. upućenim )retsjedništvu vlade 8Klavnom tajniku8. br.9 od 0@.O.8 i da ima tjedno najmanje 0L sati na svim školama. :. godine i (putstvo ovoga 5inistarstva Ar. . 09E@.S.eren'ije. kojemu će to biti jedino zanimanje 8dakle da nije !upnik. I$.: AISK()SKI O. molbe ne moraju biti oblo!ene nikakvim prilozima. aktom od 0E. br.8 5olbe za odobrenje predavanja vjeronauka na osnovnim školama podnose se preko )rosvjetnih otsjeka Kotarskih N. odgoja i katehiza'ije mlade!i./ H#GI"5( M SJOAO*# N#. @..O*(N J. osnovao )astoralni institut +akovačke biskupije u +akovu.8E@ od 0:. 0F. 09E@.&a prosvjetnom odjelu nadle!nog Okru!nog N.8 itirana okru!ni'a ovoga 5inistarstva odnosi se na odobrenje predavanja vjeronauka u srednjim školama. . *ije'ezanski arhiv. . $. po (putstvu )retsjedništva vlade. godine biskup dr.I4#/ +#KO$O Ova komisija je na svoj dopis od 0@.. F< . ( slučajevima gde je potrebno postaviti stalnog vjeroučitelja. I$.@.8E@ od 0:.. 5olba se u takvom slučaju podnosi preko )rosvjetnog odjela Okru!nog N. I. III. odgovor slijedećeg sadr!aja3 1( vezi s $ašim dopisom Ar. I$.. br..2 F< $eć u sljedećem broju Okru!ni'a oglasio se )astoralni institut podrobnijim opisom vlastite zadaće.

gdje se vjeronauk uopće ne predaje ne samo u srednjim nego ni u osnovnim školama. tj. Institut je #edi. a potom u $jesniku +akovačke biskupije koji je počeo izlaziti 09EL.2F. str. Ondje. )red očima mu lebde duhovne potrebe svećenstva i vjernika. za vjeronauk se odre-uje najzadnje mjesto i najnezgodnije vrijeme. godine. koje su zakratko zamijenile Klasnik +akovačke i Srijemske biskupije. gdje se predaje. a tako i duhovna obnova u korizmi kako priprava za uskrsnu pričest. Svećeni'ima. Nedatirani letak iz 09E=. najprije u Obavijestima Aiskupije +akovo.esor katehetike i odgojitelj "l). osnova. u kojoj izme-u ostaloga stoji3 1( našim školama slu!beno je dokinuta molitva. odstranjen je. "ato će )astoralni Institut biti usko povezan sa svećenstvom te stalnom suradnjom i okupljanjem svih duhovnih snaga Institut će postati pokretač duhovne obnove biskupije2.E provoditi duhovnu obnovu 'rkve u -akovačkoj biskupiji. F0 4ijesti (astoralnog 8nstituta . 1( zadaću odbora spada3 a? Izradba nove praktične osnove za katehiza'iju. kasnije biskup -akovački i srijemski. prave se poteškoće. # i tamo. *uša i animator Instituta bio je poznati kateheta. istina. )astoralni Institut ima biti Središnji'a svih duhovnih poti'aja. str. On je vodio brigu o odr!avanju vjeronauka u školi. 0E. )astoralni institut velikim je dijelom ispunio postavljenu zadaću3 objavljivao je katehetske propovijedi. prije i poslije obuke. smjerni'a i pothvata.=.. negdje prije negdje poslije.i'ator orporis hristi mWsti'i. )astoralni institut je u jednom svom izvještaju za 09E=. iz naših prostorija znak našega spasenja Kri! KristovC nedjeljom i blagdanima dokinuta je zajednička školska misaC otpale su zajedničke ispovijedi i pričesti školske mlade!i. godine kao nastavak spomenutog Klasnika. )astirska poslani'a Katoličkog episkopata 4ugoslavije. jer da se vjeronauk smije poučavati samo u školskoj zgradi. .? (poznavanje suvremene katehetske i propovjedničke literature. F. e? Osnivanje !upskih knji!ni'a u svrhu promi'anja vjerskog znanja.iječ katoličkih biskupa o kršćanskom odgoju mlade!i2. od . d? Organiziranje katehiza'ije mlade!i u školi i izvan škole. kolovoza 09E@.F0 Institut je imao osam >L? odbora. pro. pomalo pripravljao i upućivao svećenike na vjeronauk u 'rkvi. s naslovom )astoralni institut za Aiskupiju -akovačku. b? Izdavanja novog katekizma. da dje'u skupljaju na vjeronauk u 'rkvi. a peti je bio Odbor za katehiza'iju i propovijedanje. Stjepan B9 erlein. bli!e SvetohraništuN2F: e? Katolički episkopat 4ugoslavije u obranu vjeronauka Kakvo je bilo stanje vjeronauka u školama i raspolo!enje slu!benih vlasti prema vjeri svjedoči i 1. ali ima čitavih područja. go*ine. 0. godinu >na 'iklostilu? napisao3 1Aog nas je doveo natrag u 'rkvu. bli!e oltaru. Kad je rkva stjerana u zidove 'rkve. u 5kru6nice 194A. godine.. koji radi toga prisiljeni. tolerira. g? Izra-ivanje na'rta propovijedi o aktualnim pitanjima. F: . Na nekim se školama vjeronauk. '? Izdavanje i izradba biskupijskog $ijen'a.

;F

)ovodom tih činjeni'a zahtijevamo i očekujemo, da se dje'i i u praksi zajamči i prizna sloboda savjesti, kada oni zajedno sa svojim roditeljima !ele, da prisustvuju obu'i u školi ili 'rkvi...2 FE I u drugim dijelovima %rvatske bilo je velikih poteškoća s vjeronaukom. Načelno su prihvaćene odluke i smjerni'e III. zasjedanja "#$NO%&a, ali praksa je bila sasvim drugačija. /ako je biskupu #ntunu #kšamoviću poslao splitski biskup K"irin B!ne6a)i+ kopiju teksta 1)ro memoria2, na šest tipkanih strani'a, od 0. travnja 09E@. godine, o protuzakonitim postup'ima lokalnih vlasti prema rkvi, o zlostavljanju vjernika i 'rkvenih slu!benika. )rva točka opisuje postupak prema vjeronauku u školi. 10. Neki nastavni'i i nastavni'e na mnogim školama su dje'i sugerirali da izlaze iz razreda, ako do-e vjeroučitelj odnosno svećenik. /ako se ovdje ondje dešavalo, dok nisu roditelji, obaviješteni, prigovarali i svojoj dje'i nalo!ili da uče vjeronauk. #li npr. u Splitu komesari'e po *ječjim domovima uopće zabranjuju dje'i da uče vjeronauk. & ( čitavom pak kotaru Sinjskom, uopće nigdje, u /rogirskom, $rgorskom, Neretvanskom skoro nigdje od oktobra 09EE. do danas nije smio poučavati svećenik u školi vjeronauk. Nikakvo posredovanje kod Kotara, kod Oblasnog N.O. ni pozivanje na zakonske odluke nije pomagalo. (vijek se je otpravljalo pod bilo kojom izlikom. # Kotarski N.O. u /rogiru pod br. ELFL od 0L. $I. 09EF. je pače izdao i nare-enje, u kojem je rečeno3 Pnije potrebno danas da se odr!ava pouka iz vjeronauka po školama, kao ni molitva prije ili poslije učenjaP. )ar kateheta na srednjim školama u Splitu muku muče. ( zidnim novinama u vestibulu škole pod zaštitom školskih uprava se drsko napadaju i vrije-aju. *akle ne priznaju se i ne poštuju odredbe viših vlasti, vlada samovolja organa ni!ih vlasti, a bez odgovornosti i protiv volje narodaN I to je demokra'ija svoje vrste, sile.2FF

K#/OJIDKI 6)ISKO)#/ 4(KOSJ#$I46, +ije3 katoli3ki, %iskupa o krš"ansko$ o*goju $la*e6i, "agreb, ;=. kolovoza 09E@.
FE

*ije'ezanski arhiv, (resi*ijalni spisi %iskupa =ntuna =kša$ovi"a a g. 194A . )opratno pismo biskupa Kvirina Aone,ačića od ;@. travnja 09E@., br. LE:8E@. Aiskup Aone,ačić poslao je taj tekst 1)ro memoria2 $jerskoj komisiji u "agrebu, ali i Aiskupskoj kon,eren'iji u "agreb, vidi #rhiv %rvatske biskupske kon,eren'ije ;=8AK&09E@.
FF

;@

:. Gkolska godina 09E@.809E=. a? Sti!u nove odredbe Nakon što je započela nova školsko&vjeronaučna godina 09E@.8E=., preko Komisije za vjerske poslove, stigle su u Aiskupski ordinarijat u +akovu opširne upute @inistarstva prosvjete, (ersonalni o*jel >Aroj3 :=EF<&II&09E@., od ;F. IT. 09E@.?, o postavljanju vjeroučitelja i izdavanju odobrenja za vršenje katehiza'ije.
5INIS/#.S/$O ).OS$46/6 )ersonalni odjel )redmet3 )ostavljanje vjeroučitelja i izdavanje odobrenja za vršenje katehiza'ije&upute. Komisiji za vjerske poslove "agreb *a bi se u buduće postupalo jednoobrazno i pravilno po pitanju postavljanja vjeroučitelja i po pitanju izdavanja odobrenja za vršenje katehiza'ije, daju se u suglasnosti s 5inistarstvom ,inan'ija pod br. @@;0=8E@ od F.III.09E@. g. slijedeće upute3 I. )OS/#$J4#N46 $46.O(DI/6J4# $jeroučitelji se postavljaju na onim školama, na kojima u svim odjeljenjima ima najmanje 0L 8osamnaest8 sati tjedno iz vjeronauka računajući u svakom odjeljenju osnovne škole po 0 8jedan8 sat tjedno, a u ni!im razredima gimnazije 8I&I$8 po dva 8dva8 sata tjedno. #ko na jednoj školi ima 0L sati tjedno, a u mjestu ima više škola, onda se mo!e postaviti jedan vjeroučitelj na više škola, na kojima će imati ukupno najmanje 0L sati tjedno. "a vjeroučitelja mo!e biti postavljen samo onaj svećenik, kojemu bi to bilo jedino zanimanje, ne i onaj tko bi tu du!nost vršio pored svoje redovite duhovničke du!nosti 8!upni'i, parosi, kapelani i sl.8.. 5olbe se podnose ovom 5inistarstvu preko )ersonalnog odsjeka tajništva nadle!nog N.O&a odnosno Oblasnog N.O&a za *alma'iju ili Kradskog N.O&a "agreb, koja se nadle!nost odre-uje prema mjestu stalnog boravka molitelja. 5olbi valja prilo!iti prijedlog i odobrenje nadle!nog biskupa 8episkopata8, što mora pribaviti sam molitelj. )rema uputama )retsjedništva $lade, )ersonalni odjel A.r 0<.<<<8E@ od 9. $III. 09E@. g. uz molbu moraju biti prilo!eni slijedeći dokumenti3 08 krsni list odnosno izvadak iz mati'e ro-enih, ;8 svjedod!ba o dr!avljanstvu 8domovni'a8, :8 liječnička svjedod!ba, E8 svjedod!ba o školskoj kvali,ika'iji, F8 svjedod!ba o stručnom ispitu 8nastavničkom8, ako ga ima, @8 rješenje 8ukaz8 o polo!ajnoj grupi koju je molitelj imao prije 0<. I$. 09E0., ako je tada bio u dr!. slu!bi, =8 potvrda o biračkom pravu i L8 potvrda suda da molitelju nije osudom oduzeto pravo vršenja dr!avne slu!be odnosno da je ova smetnja po osudi prestala. *okumenti moraju biti u : primjerka u ovjerovljenom prijepisu, ako se moli postavljenje na kojoj srednjoj školi 8osim u "agrebu, gdje je dovoljno po ; primjerka8 kako bi se moglo udovoljiti toč. $II. $III. IT. i TIII. 'it. upute )retsjedništva $lade. (koliko koji kandidat ne bi mogao uslijed ratnih posljedi'a pribaviti potrebne dokumente, mo!e umjesto njih prilo!iti izjave dvoji'e svjedoka, ovjerene kod kojeg Kotarskog narodnog suda, koji će svjedo'i posvjedočiti činjeni'u. )ersonalni odsjek tajništva nadle!nog NO&a postupit će dalje prema rečenim uputama. Konačnu odluku po molbi donosi 5inistarstvo prosvjete, ako se radi o grupi I$8;, a za više grupe donosi odluku )retsjedništvo vlade, kojemu će ovo ministarstvo dostaviti potreban prijedlog.

;=

$jeroučitelji koji nemaju 0L sati tjedno, a to im je jedino zanimanje, primat će honorar po satu kao i ostali honorarni nastavni'i po satu t.j. u osnovnim školama po :< *in., a u srednjim školama E<&F< *in. $isinu honorara na srednjim školama odre-uje nadle!ni Okru!ni NO. 8Oblasni *alma'ije, Kradski "agreb8 po saslušanju sindikalne podru!ni'e. %onorar će se isplaćivati unatrag na temelju potvrda rukovodio'a škole da su satovi doista odr!ani. $jeroučitelji koji tu du!nost vrše pored svoje redovite duhovničke du!nosti 8!upni'i, parosi, kapelani i sl.8 primat će na ime paušalnog iznosa za troškove podvoza i ostale najnu!nije izdatke godišnje po :.<<< *in. za svaku školu izvan sjedišta njihovog stalnog mjesta slu!bovanja. "a katehiza'iju u školama koje se nalaze u sjedištu njihovog mjesta slu!bovanja neće primati nikakve nagrade. )aušal će se isplaćivati mjesečno po :<< *in, na temelju potvrde upravitelja škole da je zaista katehiza'ija u odre-enom broju sati u proteklom mjese'u izvršena. II. O*OA.6N46 "# $.G6N46 K#/6%I"# I46 Nitko ne mo!e vršiti katehiza'iju u školama bez dozvole za to nadle!nog organa narodne vlasti. 5olbe za odobrenje vršenja katehiza'ije na osnovnim školama podnose se )ersonalnom odsjeku tajništva nadle!nog Kotarskog NO&a koji molbu sa potrebnim prijedlogom i mišljenjem dostavlja )ersonalnom otsjeku tajništva višeg NO&a 8Oblasnog *alma'ije, Okru!nog8, koji po molbi donosi svoju odluku o kojoj obavještava zainteresirane i ovo 5inistarstvo. 5olbe za odobrenje katehiza'ije na osnovnim školama na području grada "agreba podnose se neposredno )ersonalnom odjeku tajništva Kradskog NO&a "agreb. 5olbe za vršenje katehiza'ije na srednjim školama podnose se )ersonalnom odsjeku nadle!nog Okru!nog NO&a 8Oblasnog *alma'ije, Kradskog "agreb8, koji ih dostavlja s prijedlogom i mišljenjem ovom 5inistarstvu koje će po toj molbi donijeti odluku. Audući da se ovdje ne radi o postavljanju vjeroučitelja, dakle o zasnivanju slu!benog odnosa, molbama nije potrebno prilagati dokumente kao pod I. Svi )ersonalni otsje'i tajništva NO&a poduzet će odmah sve potrebno da se pitanje postavljanja vjeroučitelja i izdavanja odobrenja za vršenje katehiza'ije riješi u smislu iznijetih direktiva i osigurati potrebne kredite za isplatu honorara i paušala. )o ovim uputama saobrazit dosadašnje slučajeve postavljenja vjeroučitelja i odobravanja vršenja katehiza'ije, u koliko su protivne ovim uputama. Smrt ,ašizmu M sloboda naroduN 5INIS/#. 8*r. ". Sreme' v. r.8 N#.O*N# .6)(AJIK# %.$#/SK# ).6/S46*NIG/$O $J#*6 KO5ISI4# "# $46.SK6 )OSJO$6 Aroj3 0EEE8E@ ( "agrebu, dne 0=. listopada 09E@. AISK()SKO5 O.*IN#.I4#/( +#KO$O *ostavlja se na znanje gornji raspis 5inistarstva prosvjete, )ersonalnog odjela N.% u "agrebu broj :=EF<&II& od ;F. IT. 09E@. glede postavljanja vjeroučitelja i izdavanja odobrenja za izvršenje katehiza'ije )odjedno se umoljava da se sa ovim raspisom upoznaju svi podčinjeni uredi kao i interesirana li'a.

;L

Smrt ,ašizmu M sloboda naroduN "a Komisiju3 8*r. I. /remski, v.r.8 5. ). F@

)rimivši te upute Aiskupski ordinarijat u +akovu odmah je izdao svećeni'ima okru!ni'u s napomenama kako će u tom slučaju postupiti3
AISK()SKI O.*IN#.I4#/ +#KO$O Aroj3 0=:=&09E@. )redmet3 kao gore ( vezi s gornjim uputama 5inistarstva prosvjete N. .. %rvatske, Aiskupski ordinarijat daje svećenstvu ove napomene3 0. Svaki svećenik >!upnik i kapelan, kao i uprav. !upa? mora imati potrebno odobrenje za predavanje vjeronauka od narodnih vlasti. /ko takovo odobrenje nema, neka odmah od Aiskupskog ordinarijata zatra!i dekret za vjeroučiteljsku slu!bu i čim dekret primi, neka sastavi molbu i podnese je narodnim vlastima uz priklop dekreta, koji dobije od Ordinarijata. 5olba se upućuje narodnim vlastima prema uputi kako je označeno u gornjem rješenju 5inistarstva pod br. II. Svaka takva molba se taksira s 0< *in. dr!avnih biljega i ne prila!e se nikakvi drugi prilog, osim dekreta Aiskupskog ordinarijata. Kornja uputa za vršenje vjeroučiteljske slu!be u osnovnim školama vrijedi i za područje #utonomne pokrajine $ojvodine >dakle za naše !upe u Srijemu?, jer je takvu istu uputu izdao Klavni Izvršni Odbor #utonomne )okrajine $ojvodine >KIO#)$?, svojim rješenjem od ;=. marta 09E@. broj E:<98E@, pa u molbama koje se podnose za odobrenje rada u školama treba navesti gornji broj i datum KIO#)$&a. ;. Kornje upute 5inistarstva sadr!e tako-er i naputak za odobrenje rada u srednjim školama. Samo i tim molbama treba prilo!iti imenovanje od strane Aiskupskog ordinarijata, pa to treba prethodno od Ordinarijata zatra!iti. :. ( prvom dijelu (puta 5inistarstva pod br. I. govor je o uvjetima za postavljanje samostalnih vjeroučitelja, pa se time mogu koristiti samo oni svećeni'i u većim mjestima i gradovima. ( +akovu, 0<. studenoga 09E@. Y #N/(N, biskup, ap. admin.

Aiskupski ordinarijat ujedno je izdao ,ormular o kanonskoj misiji vjeroučitelja, sljedećeg oblika3

AISK()SKI O.*IN#.I4#/ +#KO$O Aroj3 ;@&09E@. +akovo, )redmet3 $jeroučitelja imenovanje. Na temelju kanona E@=. i 0:;9, u vezi kanona ;0L; i ;:L;. $as imenujem vjeroučiteljem na
F@

rkvenoga "akona, ovim

*ije'ezanski arhiv, br. 0=:=8E@, dne ;:. T. 09E@.

što je samo odga-alo izdavanje dopuštenja.9 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ( tu svrhu $am se ovim podjeljuje potrebita 'rkvena kanonska misija i sakramentalna jurisdik'ija ( smislu ()(/# 5INIS/#..S/$# ).=. .. @< . piše3 1(jedno se izvješćuje. marta 09E@. admin. *opuštenje je vrlo često kasnilo pa se svećeni'i nisu mogli uključiti s predavanjem vjeronauka na početku školske godine 09E@. vjeroučitelji koji su trebali zasnovati radno mjesto s najmanje 0L sati vjeronauka imali su uz molbu prilo!iti još osam dokumenata. o* 25. . a dje'a ne ostanu bez svake vjerske obuke. 5e-utim. Osijek dne . IT. 6upnika u +etkovci$a. @< 5nogi svećeni'i nisu dobili dopuštenje za predavanje vjeronauka iz najrazličitijih razloga.2 Slično pišu i !upni'i iz Starih 4ankova'a dr. 0=:=8E@.ormi nas u 'rkvi izvjestio roditelje.F. (is$o 8vana @iki"a. 5arko Aaličević. vidi )rivitak.F= Nakon što su dobili kanonsku misiju za dr!anje vjeronauka i nakon što su upravili molbe mjerodavnoj vlasti. te iste zamolio.6)(AJIK# %. *opis od 9.O*N# . stu*enoga 194A.OS$46/6 N. %. koji je na svoju molbu dobio sljedeće rješenje3 N#. )rema odredbi 5inistarstva.:08E@. da mo!ete nesmetano predavati vjeronauk rimokatoličkoj mlade!i te škole. #leksandar Jaurović. o čemu su obavještavali Aiskupski ordinarijat u +akovu. ( tom slučaju svećeni'i su.$#/SK# Okru!ni NO Osijek /ajništvo )ersonalni otsjek Aroj )ers. Ondje. 09E@. da dotle dje'u svoju šalju svakoga utorka i petka izvan školske obuke u 'rkvu na vjeronauk. br. dok ne stigne ta dozvola za predavanje vjeronauka u školi. Ivan (jčić.$#/SK6. broj E:<9&09E@ za područje #utonomne pokrajine $ojvodine. 5e-u njima bio je i (r. od . da sam o toj zabrani u opreznoj . upravitelji !upa ili kapelani samo dekret za predavanje vjeronauka >kanonsku misiju? od Aiskupskog ordinarijata.=.. !upnik u %arkanov'ima. Smrt . a u smislu rješenja Klavnog Izvršnog Odbora #utonomne pokrajine $ojvodine >KIO#)$? u Novom Sadu od . dr!ali vjeronauk u 'rkvi. TII. 09E@.. )ersonalni odjel broj :=EF<&II&09E@. svećeni'i su dobivali dopuštenje za dr!anje vjeronauka. izvolite na temelju ovoga imenovanja od nadle!nih narodnih vlasti zamoliti odobrenje za rad u dotičnoj školi>&ama?.ašizmu M sloboda naroduN biskup. /ako !upnik iz /ovarnika. ap. )redmet3 $ilko #nderlić. 0@0=&09E@. FL 5nogima nije bilo jasno koje dokumente treba prilo!iti. odnosno za postavljanje samostalnim vjeroučiteljem u svojstvu dr!avnog činovnika u koliko ispunjavate uvjete na ovo imenovanje. . za područje Narodne .. a vjeroučitelji koji su dr!ali vjeronauk kao !upni'i. br. a najčešće zbog protudr!avnog djelovanja za vrijeme *rugoga svjetskog rata. Ondje.8E=.epublike %rvatske. prosin'a 09E@. odbijanje molbe F= Ondje. po uputi. sotinski !upnik. Vilk! An(erli+.F9 Na to je reagirao Aiskupski ordinarijat u +akovu i upozorio pojedine Kotarske odbore na (pute 5inistarstva prosvjete i njihovo pravilno tumačenje. FL F9 Ondje. ni!e vlasti su i od tih tra!ile nepotrebne dokumente.

pogotovo zbog pomi'anja vjeronauka na zadnje sate. Nemoguće je zato. ako vjeronauk ima da bude uvijek samo zadnji sat.O*N# . Kao vjeroučitelj odgajao je dje'u u ustaškom duhu i prezirao dje'u drugih narodnosti. onda je nemoguće sastaviti raspored sati tako. %rvatske & (pute & 5inistarstva prosvjete. 8Navode se neki primjeri iz Osijeka. @0 Ondje. )ersonalni odjel broj :=EF<&II&09E@ od .omanić 4osip 5esić@0 Kad je u nastavi vjeronauka nastala zbrka. na osnovu općeg razmatranja donosi sljedeće rješenje #nderlić $ilku. kako je to u spomenutim uputama označeno.. Svećeni'i. Aiskupski ordinarijat u +akovu upravio je 5inistarstvu prosvjete sljedeću molbu i predstavku3 AISK()SKI O. Okrug Osijek. !upnika iz Sotina.*IN#. )roti ovoga rješenja ima pravo !albe na 5inistarstvo prosvjete N. )ostavljanje vjeroučitelja N#. kojom moli da mu se dozvoli predavanje vjeronauka na osnovnoj školi u Sotinu. ranijom jednom odredbom propisano. Ailjeg za rješenje od *in :< nalijepljen na molbi i propisno poništen. . vjeroučitelj.% u roku od L dana od prijema rješenja. da se predmet vjeronauka imade u rasporedu sati postavljati na zadnje satove. pr.SON#JNI O*46J "#K.E sata tjedno i nemoguće je zato. IT. Smrt ..OS$46/6 & )6. Kotar $ukovar.F. što će svaki vjeroučitelj morati preuzeti najmanje . koji imaju u smislu ovih uputa uvjete za postavljanje. da n. 09E@. ovaj Okru!ni N. sve satove dobije zadnji sat.I4#/ +#KO$O 0=:=89E@. )o oslobo-enju pokazao se prividno lojalan kako bi nekako pokrio svoj protivu narodni rad za vreme okupa'ije. *anas je njegov stav prema Narodnoj vlasti u suprotnosti sa narodnim te!njama te je usko povezan sa neprijateljima naših naroda u selu čiji je i stub. Okrug Osijek. /ako je n.$#/SK# 5INIS/#. Aiskupski ordinarijat je obavijestio područno svećenstvo s tim uputama i pozvao interesirane svećenike. studenoga 09E@.ašizmu M sloboda naroduN /ajnik3 )redsjednik3 )ero ..6)(AJIK# %. odbija se molba. iz slijedećih razloga3 Gto je za vrijeme okupa'ije bio simpatizer ustaškog pokreta. 0. te je kao takav pisao članke u katoličkoj štampi i vodio u tome antisovjetsku kampanju. da u smislu danih uputa skupe sve potrebne dokumente i podnesu molbe za postavljanje narodnim vlastima. "a sav rad i navedeno postoje kod ovoga NO konkretni poda'i.S/$O ). br. Kotar $ukovar. 5e-utim postoje i izvjesne smetnje u postupku kod postavljanja za samostalne vjeroučitelje u vezi ranijih uputa davanih po pitanju predavanja vjeronauka u osnovnim i srednjim školama.pr.E sata vjeronauka sedmično.6A Aiskupski ordinarijat u +akovu primio je preko Komisije za vjerske poslove pri )redsjedništvu $lade N. dostavit će u najskorije vrijeme svoje molbe.:< Na osnovu podnesene molbe #nderlić $ilka. svećeniku iz Sotina. Odmah po primitku ovih (puta. koji ima .O. L.8 Ovaj posao će biti nemoguće provesti.. što se ti svi satovi imaju odr!ati na raznim školama koje su i vremenski i prostorno jedna od druge dovoljno daleko udaljene. a da vjeroučitelj pored najbolje volje ne mo!e u njih tako doći da vjeronauk odr!ava samo zadnji sat. #ko ovaj propis i dalje vrijedi.<<809E9. kojom moli odobrenje predavanja na osnovnoj školi u Sotinu.

:0 Iz gornjih razloga Aiskupski ordinarijat upućuje ovu molbu i predstavku 5inistarstvu prosvjete N. 09E@. br. ap. prema mogućnostima.#* )redmet3 )ostavljanje veroučitelja po školama. 0L.6)(AJIK# %.$#/SK# 5INIS/#. da bi to 5inistarstvo u vezi izdanih 1(puta2 od . & ad. studenoga 09E@. 0=:=&E@. broj :=EF<&II&09E@. 09E@.2. 0=:=&E@.ašizmu M sloboda naroduN )O5O7NIK 5INIS/. načinili nov raspored predavanja vjeronauka.AI4# "65#J4SK# KO5ISI4# "# $6.).O*N# . Ondje.&TII&09E@. jer bi to bilo protivno postavljenom nastavnom planu. ( to vrijeme stigao je i dopis iz N. @.SK6 )OSJO$6 Ar. te se ne mogu praviti iznimke za pojedine okruge ili čak i za pojedine škole. Ondje.. Osim toga razlozi. koji vrijedi na čitavom području N. 5olimo hitno rješenje ove naše predstavke. /o posebno vrijedi za grad Osijek. u kojem "emaljska komisija za verske poslove odre-uje tko je nadle!an dati odobrenje za postavljanje vjeroučitelja u školi3 N#./ H#GI"5( M SJOAO*# N#. 09E@. da se satovi vjeronauka mogu u raspored sati metati već i prve satove.O*(N dr.. a i za druge gradove. TI.O*N# . Srbije. br. )rema preporu'i Aiskupskog ordinarijata. Na tu molbu i predstavku @inistarstvo prosvjete je odgovorilo da ne mo!e udovoljiti molbi i da se poteškoće otklone unutar vlastitih nadle!nosti3 N#. #kšamović biskup. sastali su se u Osijeku vjeroučitelji i. da poteškoće koje navodite.*IN#.:.# 8"oran )alčok8 5.%. od L. (jedno su zamolili o'e redovnike da priskoče u pomoć. #. %rvatske. da vjeroučiteljima iza-u u susret toliko.S/$O ). u "agrebu time. )redmet3 )ostavljanje vjeroučitelja AISK()SKO5 O.@.OS$46/6 )ersonalni odjel Aroj3 =9<@<809E@. TI. S5.6)(AJIK# S. "agreb. koje ste naveli u $ašem dopisu su takve naravi. mo!ete sami otkloniti unutar $aše nadle!nosti.F. od . kako bi vjeroučitelji dospjeli odr!avati sve ove predvi-ene satove vjeronauka. @: . izdalo još posebne upute upraviteljima škola. Smrt .I4#/( +#KO$O ( vezi s $ašim dopisom Ar. IT. adm. 0=:=8E@. 9@L . izvještavamo $as da ne mo!emo udovoljiti $ašoj molbi da se satovi vjeronauka uvedu u nekim školama umjesto zadnji satovi obuke u prvi sat školske obuke. A6OK. @: /ako su svećeni'i i postupili.

0=:=809E@. Ondje. & ad. jer bi to bilo protivno duhu naprijed navedenih propisa.TII&09E@ g. I. Aiskupskom ordinarijatu u +akovu dopis br. da će pravo na paušalni iznos po okru!ni'i br. imati oni vjeroučitelji. od sjedišta stalnog mjesta slu!bovanja takvih svećenika. koji vrše katehiza'iju u školama udaljenim manje od : km.8 @F @E Ondje. TII. . & ad. koji tu du!nost vrše pored svoje redovite duhovničke du!nosti 8!upni'i.I4#/( +#KO$O )ošto su u poslednje vreme Okru!nim narodnim Odborima stigli mnogi dekreti nadle!nih 'rkvenih vlasti o postavljenju veroučitelja. kapelani i sl. koje se nalaze u sjedištu njihovog mjesta slu!bovanja i školama udaljenim do : km..*IN#. koje su udaljene više od : 8tri8 km.. kapelani i sl. Smrt . od . vr. glede 1plaćanja paušala vjeroučiteljima1 & objašnjenje i nadopuna okru!ni'e br. 09E@. TII. Ovim se dopunjuje okru!ni'a ovog 5inistarstva br. "a katehiza'iju u školama. od sjedišta mjesta slu!bovanja neće primati nikakvu nagradu. a nije bilo predvi-eno jasno3 ko je nadle!an za davanje takvih dozvola. 09E@. 'eneći ih po ličnim kvalitetama. od . od . godine.<<<&*in.. Srbije pod br.8 u školama. 09E@. :=EF<. ovlastilo prosvetna odelenja ONO i )rosvetno odelenje INO za Aeograd. /remski. & to je 5inistarstvo prosvete 8)ersonalno odelenje8 N. IT.F.8 Iz napred navedenog slijedi.8 primat će na ime paušalnog iznosa za troškove prevoza i ostalih najnu!nijih izdataka godišnje po :. :=EF<8E@. 9o$isija a vjerske poslove. prosin'a 09E@. parosi. za svaku školu. budući da bi osobe. od E. parosi.. g. koji tu du!nost vrše pored svoje redovite duhovničke du!nosti 8!upni'i. udaljenu više od : km. za koja dr!avni slu!beni'i ne mogu dobiti nikakvu naknadu.F@<F od . da se o istom obavjeste zainteresirani vjeroučitelji.ašizmu M sloboda naroduN "a pretsednika član 5irko H. 8*r.:. 0=0F809E@. od . da rešavaju pitanje veroučitelja na svojoj teritoriji. @E (re*sje*ništvo 4la*e. od sjedišta njihovog stalnog mjesta slu!bovanja. 8nečitljivo8 5. udaljena. @F . tako da se odgovarajući stav mijenja i glasi3 1$jeroučitelji. koje nisu u dr!avnoj slu!bi dobile naknadu i 8za8 takva kratka putovanja. IT.2 )rednje priopćuje se na znanje sa zamolbom. )ogrješno je stoga tumačenje nekih NO&a. Smrt . u kojem izme-u stoji3 8. vodeći računa o tome. koliko predlo!ena li'a odgovaraju za nastavničku slu!bu.F. jer se smatra da je u njihovoj du!nosti. da im ONO dozvole predavanje veronauke po školama. O prednjem se izveštavate radi znanja i upravljanja. ukoliko se odnosi na deo te Aiskupije u Sremu. nadle!nost i odobrenje AISK()SKO5 O. 09E@. da bi navedeni paušal pripadao i onim svećeni'ima. od sjedišta njihovog stalnog mjesta slu!bovanja.S. br. 09E@. 0=:=8E@.F.). uputilo je 0L. g. IT. br. da bez posebne naknade vrše putovanja do : km.. :=EF<8E@.ašizmu & sloboda naroduN Načelnik J.:.

. pravaC i? da nije bio organizator. (verenje o moralno&političkom vladanju i to3 d? da ima aktivno i pasivno pravo glasaC e? da nije osu-en na gubitak gra-. koja predaju veronauku. )redmet3 *ostaviti spisak svih li'a.TII.).I.<<9@8E@ dostavlja3 1( vezi tra!enja 5in.ok za podnošenje ovog izveštaja je 0. .unkioner i aktivni član kvislinških organiza'ija i da se nije obele!io kvis. F K. prosvete N. (pravi osnovne škole br. Srbije molimo $as. januar 09E=.O.$. Otsek za prosvetu Ar. broj8 i sadašnje mesto boravka 8tačna adresa8. uputstvo o sastavljanju molbi za predavanje verske nastave. a ovaj treba sa mišljenjem da dostavi svom višem nadle!nom organu.O. uli'a. časti i časnih pravaC .:: I na području #utonomne )okrajine $ojvodine mjerodavne su vlasti izdavale propise i postavljale uvjete za predavanje vjeronauka.? da nije osu-en na gubitak na'ionalne častiC g? da za vreme okupa'ije nije bio pod oru!jem u slu!bi okupatora i njihovih pomagačaC h? da nije izgubio politička i pojedina gra-. u kojoj zainteresirani treba da podnese izme-u ostalog3 a? na kojoj školi !eli da preda veronauku i koji predmet osim veronauke mo!e da predajeC b? školska kvali. preko kojeg je takvo li'e molbu i trebalo da podnese.I. :. .&a o takvom li'u. *okument što ga je izdao Kradski narodni odbor "renjanin mo!e osvijetliti kroz kakve su političke 1iglene uši2 morali proći da dobiju dozvolu za predavanje vjeronauka3 K. 5olba za predavanje veronauke treba da sadr!i3 0. Ovo odelenje će sve take molbe vratiti nadle!nom 5.#. Ovom prilikom !elimo $am skrenuti pa!nju. Svaki predmet mora sadr!ati mišljenje 5.O.ika'ijaC '? gde je boravio za vreme okupa'ije 8mesto. "renjanin )rosvetno odelenje K. i neprekoračiv je.N. da mogu predavati veronauku uz doznaku broja i datum odlukeC b? da li sva ta li'a koja imaju dozvolu za predavanje verske nastave imaju i biračko pravoC '? koje predmete osim veronauke takva li'a mogu da predajuC d? spisak svih onih li'a kojima je zabranjeno predavanje veronauke sa naznakom broja i datuma te odlukeC . :<<:. 5olbu taksiranu sa E< *in.O. da nam dostavite spisak svih li'a koja na $ašoj teritoriji predaju veronauku i to3 a? Koji imaju odluku K.).#.5.N...O*NI O*AO.80.. .#*SKI N#..$ br.E@. radom. da se mnoga li'a direktno obraćaju ovom odelenju da im se odobri verska nastava.

@9 ( svom re. da će odsada predavati veronauku u tom mestu i na toj školi. O vjerskoj pou'i školske dje'e >Stjepan AIuerlein. mjesne vlasti su samovoljno tumačile odredbe 5inistarstva pa je Aiskupski ordinarijat u +akovu morao često intervenirati. Ivan .eratu Stjepan B9 erlein.esor? :. /ako sačinjene uputićete ovom odelenju.O.@= Na !alost. )redvi-en je sljedeći dnevni red3 0.udol.N..:E Kradski odbori isto tako treba da daju mišljenje 'eneći takva li'a prema ličnim kvalitetama uz izveštaj koliki broj dozvola za predavanje veronauke je već izdato za tu školu odnosno mesto. @= @L @9 . sazvao je m!n#. )rilikom dolaska u novo mesto mora javiti 5. Stanje 'rkvene imovine nakon agrarne re. siječnja 09:F.e.esor. "a taj @@ )rijepis tog dokumenta nalazi se u #rhivu %rvatske biskupske kon. 9EE809E=. vjeroučitelj iz Aroda? F.O. Ondje. Izvještaj o djelovanju )astoralnog instituta >dr. .orme >4osip Sokol. upravitelj !upe $uka? E.<8AK&E9. br.eren'iji. rektor sjemeništa? L. godine. prepošt? =. inzistira na otvaranju !upnih 1Katehetskih škola2. /amo gdje je dušobri!niku onemogućeno odr!avanje vjeronaučne obuke u školi. a osim njih po jedan pastoralni svećenik iz dekanata.@809E@. S'hZtz. godine Kodine 09E=. O ovome izvestite sve mesne vlasti i školske uprave a radi eviden'ije nas tačno izvestite o tome iz kojega mesta u koje se pojedini svešteni'i premeštaju. zapisnik i ostali dokumenti. pro. O osnovi za vjersku pouku izvanškolske mlade!i i o vjerskoj pou'i izvanškolske mlade!i >4osip Ivić. dekani i upravitelji dekanata. br. Gto im je činitiQ Kongrega'ija Kon'ila. )oda'i o toj kon. pro. on će otvoriti katehetsku školu u 'rkvi. )ostoje dva načela3 rkva ima pravo na odgoj i nastavu i dušobri!ni'i imaju du!nost odgajati i poučavati. "vonimir 5arković? .ogić.. Osim biskupa. & ad. Izvještaj o stanju i uspjehu 6konomata Aiskupije >dr. dotični veroučitelj u novom mestu stanovanja mo!e da predaje nesmetano sa onom dozvolom. koje će doneti odgovarajuću odluku2 *ostavlja $am se prednje radi znanja s tim da molbe veroučitelja po prednjem uputstvu dostavite što pre prosvetom otseku K. i 9. Na nju su pozvani članovi stolnoga kaptola.eren'iju u +akovu za L. (koliko 'rkvene vlasti premeste ma kog od sveštenika. b? *ekanska kon. Osim njih.eren'ija u +akovu 09E=.erati. Ant n Ak1am!"i+ *ekansku kon.eren'ije. 2a iv Dekanske kon)erencije. kanonik? @. 6ventualia. pozvani su vinkovački !upnik i vukovarski upravitelj !upe.esori $isoke bogoslovne škole. O vjerskoj pou'i srednjoškolske mlade!i >#dam Ivičić. 9EE89E=. br. Svećenički podmladak >dr. upozorio da se tra!e novi putovi za vjeronaučnu obuku onima koji ne mogu u školu. *ije'ezanski arhiv.N. svojom odlukom od 0. . srpnja. (sp. bilo je prisutno :F svećenika. vel. @L >0? . zatim neki pro. br. Nastavni inspektor@@ )red kraj 09E@. sa kojom je predavao u svom ranijem mestu slu!bovanja. *ije'ezanski arhiv. . godine mnogi svećeni'i zatra!ili su od Aiskupskog ordinarijata u +akovu da im izda dekret za vršenje katehiza'ije u kojem će biti točno navedeno u kojim će školama predavati vjeronauk.

koji je izradio vjeronaučni plan za +akovačku i Srijemsku biskupiju. 5o!da bi se dalo urediti da se poučava u 'rkvi.e. (čenike treba podijeliti na dva odjela3 I. A(am I"i)i+% pro.erat uslijedio je kore. osim jedan dio školske godine u +akovu. da je vjeronauk neobligatan predmet. =< "a svoj rad svećenik mora pronaći i odgojiti pomagače dok jednom ne bude organizirana škola za katehiste i katehete.? . =. te putem !albe na 5inistarstvo prosvjete )ersonalni odsjek?. neka je nastoji ishoditi od narodnih vlasti putem koji smatra najzgodnijim npr. Na taj re. . Neka ostane za sada Kerstnerov vjeronaučni plan. i to u $inkov'ima i u Arodu.erent je iznio da u +akovačkoj biskupiji djeluju još samo dvoji'a kateheta na srednjim školama. :.ezolu'ije. Svaki dušobri!nik neka se prema mjesnim prilikama bori svim mogućim dozvoljenim sredstvima da ostane u školi i predaje vjeronauk. /o se bar direktno ne bi moglo spriječiti. Neka se vjeronauk predaje školskoj mlade!i u školi tamo. )rvopričesni'i i II. vjeronauk je ote!an i radi stava škole koja se temelji na prin'ipima dijalektičkog materijalizma. )oučava se u četiri ni!a razreda. ( drugim mjestima naše biskupije u kojima postoje srednje škole nije se poučavao vjeronauk u srednjim školama. na temu 1Kršćanski nauk mlade!i2. dok je pretprošle bio i u nastavnom planu i tiskan je program.:F korak mora disponirati roditelje. !upni dom. no indirektno bi lokalne vlasti po svoj prili'i našle načina da to spriječe. Kotarskih >odnosno Kradskih? NO&a. za mladiće o večernjem zvonu8. re. & 1"aključeno je sljedeće3 0. Ostali. nego nedjeljnu liturgiju. mjesto odr!avanja >škola. /ko dozvole nema. str. =. Herdo Kerstner. gdje je to moguće i dokle god je to moguće.esor vjeronauka iz Aroda.erent je postavio pitanje. uopće ga se ni u jednom aktu nije spominjalo. dekana velikokopaničkog dekanata. razred spadati me-u više razrede.erat /a"e Matije"i+a.erent. >. On je iznio praktičnu stranu pitanja3 gradivo >iz $ijen'a?. S obzirom na . *onosimo samo izvatke iz prvog dijela . je li dobro slijediti isključivo liturgiju na račun sustavnog odgoja mlade!iQ )oslije toga re.aktično stanje.erata razvila se !iva rasprava. . Obuka je ote!ana zbog neobvezatnosti i zbog toga što se vjeronauk odr!ava zadnji sat. jer će dogodine I$. vjerski odgoj. . Ono je imalo dva dijela3 )ravno stanje i . vrijeme 8za djevojke po danu. 'rkva. Ondje.. Osim toga. nakon čega je osnovan odbor stručnjaka koji je bio zadu!en proučiti osnovu. dr!ao je predavanje 1O vjerskoj obu'i srednjoškolske mlade!i2.aktično stanje. svećenik +akovačke i Srijemske biskupije. re. a tada su dje'a obično zadu!ena nečim drugim. . 5jesnih NO&a. istaknuo je re. tj.=0 O osnovi za vjersku pouku izvanškolske mlade!i i vjerskoj pou'i izvanškolske mlade!i govorio je J!#ip I"i+% upravitelj !upe $uka. jer (stav jamči slobodu vjeroispovijesti.ezolu'ija *ekanske kon. Audući da je )astoralni institut predlo!io 1Osnovu2 koja ne slijedi tradi'ionalni katekizam. rad oko svećeničkog podmlatka i :. godišnja parola )astoralnog instituta. Nakon rasprave donesena je .ezolu'ije o vjerskoj pou'i. )rošle školske godine vjeronauk se jednostavno ignorirao. =< =0 *ije'ezanski arhiv. tj.eren'ije o tri temeljna pitanja3 0. katolički dom ili kapelanija?.erent je iznio da zasada još uvijek vrijede propisi koje je izdao #$NO4.apisnik *ekanske kon)erencije.

eren'iji potakne pitanje o izradbi suvremenog i praktičnog priručnika za srednjoškolsku mlade! viših razreda. biskupa da na prvoj Aiskupskoj kon. !ivahan. # ako se iznimno gdjegod prave poteškoće i ote!ava vjerska pouka i u 'rkvi.eren'ija konstatira da je vjerska pouka izvanškolske mlade!i kako muške tako i !enske stroga du!nost svakog dušobri!nika u biskupiji. Ilija #naković?.. suvremen. . /amo gdje svećenik nakon svih pokušaja da ostane kao vjeroučitelj u školi. nego je odmah povezati i nastaviti iza samog blagoslova dok su još svi na okupu. dok )astoralni institut ne izda svoju osnovu i svoj priručnik. apelirajući svim sredstvima na roditelje da dje'u dovedu ili pošalju na vjersku pouku. ipak u školi ne mo!e ostati. .eren'ija predla!e da se po mogućnosti u dogledno vrijeme u sijelu biskupije osnuje 1Katehetska škola2 koju bi za sada u prvom redu poha-ale čč. neka se vjerska obuka predaje u 'rkvi ili prikladnoj 'rkvenoj prostoriji. 5ons. AIuerlein. *ekanska kon.eren'ija moli preuzv. )očetak vjeronaučne školske godine poklapa se kako u školskom. Imajući u vidu manjak i preopterećenost pastoralnog svećenstva *ekanatska kon. tako i u izvanškolskom naučavanju sa gra-anskom godinom. 0<. 1Katehetska nedjelja2. vodeći računa o duhovnom !ivotu i potrebama srednjoškolske mlade!i. koji će osnovu i priručnik izraditi. nego i proširiti i na ostalu mlade! i vjernike koji prisustvuju večernji'i ne dijeleći samu večernji'u na pouke. dr. @. !upnika Kerstnera za . L. poučavat će se >vjerska? školska omladina kao i ostali vjerni'i zajedno sa starijima pod sv. zatim odabrane . g. )rigodom sv. 4akov Aenković. kako i na više razrede produ!nih pučkih škola. 4osip Ivić. 5isom ili pod večernji'om. *ekanska kon. 5arijan 4elenčić. imadu mjesni dušobri!ni'i primijeniti i na srednjoškolsku mlade!. /aj nauk neka bude kratak. neka !upnik kao predstavnik !upe odmah upravi !albu 5inistarstvu prosvjete putem Aiskupskog ordinarijata u +akovu. )rvopričesničko. Salbi neka prilo!i pismenu zabranu.ler&Kramar&Korn. *osadašnji način vjerske pouke poslije večernji'e ima se ne samo zadr!ati za djevojke i djevojačke redove.N. II. Kdje se redovita vjerska obuka ometa i u samoj 'rkvi. F. 5arković. Stj. "a de. a tko radi izvan škole.eren'ija predla!e da se stvar preda u!em odboru stručnjaka. pro.aspored za 1K. 9. sestre. "adnja nedjelja kolovoza svake godine bit će propagandni dan za vjeronaučnu obuku. Istodobno *ekanska kon.2 davat će )astoralni institut.:@ /ko radi u školi. neka zadr!i dosadašnji način rada obzirom na broj razreda i sati. tzv. konkretan i spojen sa vje!banjem 'rkvenog pjevanja. #dam Ivičić. 5isa nedjeljom i blagdanom za koje dušobri!nik znade da ih polazi srednjoškolska omladina. :. vodeći računa kako o sistematskoj pou'i vjerskih istina tako i o liturgijskom pokretu. neka se obra-uje gradivo prema 15alom katekizmu2 od %e. Ostali. Kao minimum gradiva koje se imade obraditi kroz jednu školsku godinu. E. =.ilijale. odnosno prema osnovi pok. )rednja prihvaćena načela u pitanju vjerske obuke školske mlade!i pučkih škola.einda. ili zapisnik o izdanoj usmenoj zabrani s osobama kojima je ta zabrana poznata. "v. ( takvim slučajevima dušobri!nik neka kod svojih propovijedi imade u vidu prvenstveno potrebu neuke dje'e.initivnu redak'iju 1Osnove i priručnika2 za pouku izvanškolske mlade!i. neka dje'u podijeli u dva odjeljenja3 I. koji bi obuhvatio suvremena pitanja i katolički nazor na svijet.. )o mogućnosti neka se ove propovijedi dr!e i za vrijeme školskih praznika. neka se obvezatno dr!i kratka propovijed. >( Komisiju su izabrani3 dr. )avao 5atijević.

Svećeni'i su predavali vjeronauk u onim školama u kojima je uprava škole to konkretno dopuštala. gdje svećeni'i radi malog broja dje'e ili drugih razloga daju mlade!i vjersku pouku u 'rkvi..6)(AJIK# %. u nekojim se školama ne predaje nikako. krizmu i sl. 5inistarstvo )rosvjete zamolilo je ovu Komisiju slijedeće3 15olimo vas da se 'rkvenim vlastima dade uputa da svećeni'i. ali je obećao da će sve svećenike o svemu tome izvijestiti. br. prema tome i korona. o!ujka 09EL.4 & AK.9. nerijetko se to zabranjuje.4 u Aeogradu i svim vladama narodnih republika 4ugoslavije. =. što potvr-uje pismo >predstavka? koje su biskupi sa svoga boravka u Sloveniji. uz potrebnu dozvolu mjerodavnih vlasti. u #rhivu %rvatske biskupske kon. Gkolska godina 09E=. dakako. *a je uz sve načelne odredbe poteškoća bilo. Organiza'ija škole i nastavni plan povjerava se )astoralnom institutu. *ekan zemunskog dekanata javio je da je iz povjerljivih izvora dobio zabranu svećeničkih sastanaka.ezolu'ije *ekanske kon.akultativno predavati.eren'iju je donesen i dokument izdan od Sreskog narodnog odbora Gid.*IN#. *otadašnjim odredbama nadle!nih ministarstava i dopisima Aiskupskog ordinarijata načelno je ure-eno pitanje vjeronauka u školi. koje imaju sposobnosti i zvanja za katehetsku slu!bu.O*N# . od . a drugdje opet uz ograničenja. koji govori o zabrani dr!anja vjeronauka izvan školskih zgrada. )redmet3 Salbe radi uskrate katehiza'ije AISK()SKI O. koji bi se prema dr!avnom školskom zakonu imao .aktori dušobri!ni'ima zabranjivali pripravljati dje'u na prvu sv. "agreb. pričest. koja mu oduzimaju svaku praktičnu va!nost. u kojem izme-u ostaloga stoji3 1$ j e r o n a u k. 09E=. potvr-uje i dopis Komisije za vjerske poslove upravljen Aiskupskom ordinarijatu +akovo3 N#. Ni u drugim dijelovima dr!ave polo!aj vjeronauka nije bio bolji. )redsjedništvu savezne vlade HN.$#/SK# )retsjedništvo $lade Komisija za vjerske poslove Aroj3 ::L&09EL. kako bi se udovoljilo postojećim =: Ondje. 0<8AK&E=. u školskom odgoju. Na Kon. u Jjubljani. /amo. kao i drugi gra-ani. =E . )redstavka više biskupa o polo!aju vjeronauka. gdje su lokalni .eren'ije. upravili )redsjedništvu $isoke savezne vlade HN. podnose svoje !albe redovnim upravnim putem.I4#/ +#KO$O )ovodom !alba Aiskupskih Ordinarijata i pojedinih svećenika protiv odluka Kotarskih NO&a radi uskrate katehiza'ije izravno na 5inistarstvo )rosvjete ili na )retsjedništvo $lade & Komisija za vjerske poslove. Ailo je slučajeva.eren'ije pročitaju svim svećeni'ima na koronama ili nekim drugim putem.2 =: Aiskupski ordinarijat u +akovu je odredio da se "apisnik i . dne E.2 =E E.:= djevojke.809EL. a svećeni'i se radi vršenja svoje du!nosti pozivaju na odgovornost i ka!njavaju.

broj 0::E809E=. na kojoj ima preko 0L sati tjedno vjeronauka. Arodu od . . br.2=F Neki su svećeni'i imali dopuštenje za predavanje vjeronauka.ašizmu M sloboda naroduN =F $idi 4jesnik !iskupije &akova3ke.6A )otpisani na temelju dekreta Aiskupskog ordinarijata u +akovu od 0=. u koliko se ne radi o načelnim i općenitim pitanjima2. )otrebiti prilozi u .OS$46/6 )rosvjetni Odjel "#K. rujna 09E=. Sada slu!bujem kao rimokatolički svećenik kod Aiskupskog Ordinarijata u +akovu. "a svećenika sam zare-en . E. )ersonalni Odjel u "agrebu od . broj. Y #N/(N biskup. . molim ugledno 5inistarstvo )rosvjete. dne :<. Ovo $am se dostavlja do znanja i da na ovo upozorite svoje svećenstvo. imenovan je vjeroučiteljem za Ni!u gimnaziju u +akovu. ap. )rosvjetni Odjel u "agrebu. II.. 09EL. str.6)(AJIK# %. dne 0=. imade za samostalno postavljanje vjeroučitelja uvjet ona škola. Audući da je !elja Aiskupskog Ordinarijata u +akovu. a drugi su morali podnijeti molbe da im se ta slu!ba odobri.F. a svaki prilog sa F dinara. lipnja 09E<. +akovo. j. primjerka prile!e. Odlukom Okru!nog NO&a. E0:L. Kornje se priopćuje svećenstvu radi znanja. da stignu 5inistarstvu od NO&a s potrebnim prijedlogom i mišljenjem. )otpisani je svršio L razreda *r!avne muške realne gimnazije u Osijeku sa velikom maturom i $isoku Aogoslovsku školu u +akovu..O*N# . :=EF<&II&09E@. o!ujka 09EL. II. Smrt . imam dozvolu za predavanje vjeronauka u Kradskoj osnovnoj školi u +akovu.. 09E@. FF. kotar $alpovo. koju slu!bu vršim. 5olba je taksirana sa E< dinara dr!avnih biljega. )rosvjetni Odjel u Slav. rujna 09E=.o-en sam u )etrijev'ima. Kakva se molba morala upraviti mjerodavnim vlastima.$#/SK# 5INIS/#. Smrt . N#.ogošić? Ar.ašizmu M sloboda naroduN "a komisiju3 & član >*r. . FFF809EL. /aj slučaj je kod Ni!e gimnazije u +akovu. molim ugledno 5inistarstvo )rosvjete. . da me imenuje stalnim vjeroučiteljem na Ni!oj gimnaziji u +akovu. godine. admin. zadr!avanja !albi u NO&ima. *a potpisani mo!e tu slu!bu preuzeti i nastupiti. pokazuje sljedeći primjer3 )redmet3 )avić 5atija. br. +akovo. moli postavljanje za stalnog vjeroučitelja na Ni!oj gimnaziji u +akovu. I. Neposredno obraćanje 5inistarstvu bit će potrebno samo u slučajevima ev. ali i u tome slučaju treba da se obraća sama zainteresirana stranka. dne 0F. bez vraćanja nadle!nom Kotarskom NO&u t.:L propisima i načelima upravnog postupka i kako bi se ovakve !albe mogle što prije uzimati u postupak. da preuzmem predavanje vjeronauka na Ni!oj gimnaziji u +akovu.S/$O ). )ersonalni odjel u "agrebu. Okru!ni'om 5inistarstva prosvjete. da me izvoli imenovati za stalnog vjeroučitelja na Ni!oj gimnaziji u +akovu. 09E@. 090@. IT.

molim Kradski Narodni Odbor u +akovu. (vjerenje. nego samo o O*OA. svećenik moli odobrenje rada na )učkoj školi u +akovu K. IT.. Jiječnička svjedod!ba. da nisam sudom osu-ivan. II. )ovjereništvu za prosvjetu 8svima8 kojom je odredilo da se provede revizija svih odluka koje su izdali kotarski narodni odbori vjeroučiteljima kao odobrenje poučavanja vjeronauka3 )ov. svećenik. AIuerleina.ašizmu M sloboda naroduN ( +akovu. . raspusta a prije početka nove školske godine potrebno je provesti reviziju svih odluka koje su izdali kotarski Narodni Odbori vjeroučiteljima kao odobrenje poučavanja vjeronauka. Audući da se ovdje ne radi o postavljanju vjeroučiteljem. == Ondje.:9 0. nije potrebno prilagati nikakve dokumente. =. svećenik +akovo & Gtrosmajerov trg 0 == 5inistarstvo prosvjete. . )rilozi3 *ekret Aiskupskog Ordinarijata. ( toku škol. koji je te slu!be razriješen. F. odnosno Kradskog bud!eta. =@ *ije'ezanski arhiv.8 kotarskim i gradskim NO&ima. 0=E<8EL.=@ #ko je svećenik tra!io odobrenje rada na školi bez zasnivanja radnog odnosa s plaćom iz dr!avnog bud!eta. :. . podijeli O*OA. #psolutorij Aogoslovskog Hakulteta. Smrt .as'ikl 4jeronauk.( +#KO$O *ekretom Aiskupskog ordinarijata u +akovu.#*SKO5 N#. L. )otvrda biračkog prava. Krsni list.6N46 "# K#/6%I"# I4( na *r!avnoj pučkoj školi u +akovu. tada je podnosio molbu sljedećeg sadr!aja3 *ragutina' *imitrije..6N4( "# K#/6%I"# I4(. ( vezi s time. izdalo je okru!ni'u Oblasnom NO&u *alma'ije. @. da mi u smislu (puta 5inistarstva prosvjete N.. 09E@. *omovni'a. kao nadle!ne vrhovne 'rkvene vlasti dobio sam odobrenje za predavanje vjeronauka u )učkoj školi u +akovu na mjesto )avić 5atije. E. Kradskom NO&u 8.F. Hond biskupa S.. . )ersonalni odjel broj :=EF<&II&09E@ od . to u smislu gore spomenutih uputa 5inistarstva prosvjete pod br. god. 09EL. o!ujka 09EL. Svjedočanstvo o $išem tečajnom ispitu 8maturi8. )ersonalni odjel. *imitrije *ragutina'. %rvatske u "agrebu.O*NO5 O*AO. dakle ne radi se o zasnivanju slu!benog odnosa sa plaćom iz dr!avnog. .

Odluku i obrazlo!enje potpisuje uvijek )redsjednik i /ajnik.$#/SK# 5INIS/#.. prosvj.g. Ime i prezime vjeroučitelja.:9. molbe odbijene pa ih početkom nove škol. $III. podnijet ćete 5in. Hond biskupa S. Ipak.ašizmu M sloboda naroduN Načelnik3 5. & O tome su obaviješteni vjeroučitelji na terenu. i br. prosvj. F. Spiskom obuhvatite osnovne i sedmogodišnje škole. Smrt . isključi iz škole. Iz podataka što ih posjedujemo o vinkovačkom kotaru. god. i tada je 5inistarstvo prosvjete izdavalo upute i odredbe o vjerskoj obu'i.( "#K.O*NO5 O*AO.as'ikl 4jeronauk. srpnja. Odluke izdane za poučavanje vjeronauka u školama tokom prošle školske godine ostaju na snazi i za iduću školsku godinu i ne treba ih početkom školske godine obnavljati.6)(AJIK# %. a kojima smo posvetili pa!nju u drugom dijelu ove studije. te broj i datum te odluke. treba donijeti odluke o pravu na poučavanje vjeronauka poništiti. Krubelić=L F. @. godini. !upnik u Gljivošev'ima. . )redmet3 (pute za jedinstveni postupak po školama u pitanju obuke iz vjeronauka. : /ko je izdao odluke za odobrenje poučavanja vjeronauka. od koje su tadašnje komunističke vlasti zazirale. 5olbe sa područja *alma'ije rješavat će Oblasni NO *alma'ije. o. !upnik sizmadia.#*SKO5 N#. )rosvjete spisak vjeroučitelja vašeg kotara >grada? koji su imali odobrenje za vršenje katehiza'ije u prošloj škol.unk'ije. *a li redovito dolazi na satove. & 09EL.E< /očnom analizom rada pojedinog vjeroučitelja utvrditi. OAJ#SNO5 N#. godine obnove. većina je od nje zazirala i malo&pomalo prelazila u 'rkvu. zap. Koliko sati tjedno otpada na svaku školu.( *#J5# I46 K. a treba da sadr!i3 0.ormalne zabrane. =.@809EL. 5jesto boravka >sjedište? njegove . Gkolska godina 09EL.6A I .#*SKI5 NO&ima *ije'ezanski #rhiv. Iz njih se vidi kako je vlastima bilo stalo da se vjeronauk i bez neke . s detaljnim obrazlo!enjem i potpisane po predsjedniku i tajniku. =L . da li su odluke pravilno donesene i ako se utvrdi da se nekoji vjeroučitelji ističu svojim nenarodnim radom u školi i van nje. . Odluke kojima će se uskratiti rad nekojim vjeroučiteljima prije uručenja dostaviti na suglasnost ovom 5inistarstvu s detaljnim obrazlo!enjem potkrepljene konkretnim primjerima radi kojih se donosi takva odluka. . E. kao npr.I46K# S$I5 KI5N#"I4#5# S$I5 (DI/6J4SKI5 GKOJ#5# S$I5 KO/#. AIuerleina.O*NO O*AO. dostavite na rješenje 5in. $jeroučitelji koji do sada nisu imali dozvole za poučavanje vjeronauka ili su im prošle škol. ( "agrebu. (r. razabiramo da je mali broj svećenika dr!ao vjeronauk u školi.809E9.S/$O ). .SKI5 I K.O*N# . 09EL. ( tom prav'u ide i sljedeći dokument3 N#. O njima će donijeti odluku 5in. Na kojim školama vrši katehiza'iju. *o 0F.OS$46/6 Odjel za osnovne i srednje škole Aroj3 )ov. Salbe vjeroučitelja na odluku o zabrani poučavanja vjeronauka rješava 5inistarstvo prosvjete.

#rhiv %rvatske biskupske kon. spojit će se odjeljenja istoga razreda. No nije bila poteškoća samo s vjeronaukom u školi. nego i s katehiza'ijom u 'rkvama. a nastavni'i vjeronauka uzimaju ih odatle prije svojih satova i ubilje!avaju u svoj rad.8 Nastavu iz vjeronauka mo!e se odr!avati samo posljednji sat. (uši"a na pre*sj. br.. Has'ikl 4jerska nastava u 4inkova3ko$ kotaru 194B. Mi$! / 1i+% apostolski administrator "adarske nadbiskupije. tako da se vjeronauk ne bi mogao odr!ati posljednji sat u svim razredima. sat obuke. . za njega se vode posebni dnevni'i. (re*stavka %isk.8 (čeni'i ne mogu početi učiti vjeronauk u toku školske godine. koji će obra-ivati na satovima. glavni imenik i svjedod!be ne unose se o'jene iz vjeronauka. t. . $jeroučitelj nije mogao u isto vrijeme imati u svim razredima zadnji sat. (prave škola će se navedenih uputa strogo pridr!avati. !akari"a u . br. . daju se ove upute za jedinstveni postupak po školama3 0. E. Jukatela8 v. 0=8AK&E9. Smrt . L< (sp. koji uče vjeronaukC učeni'i se na jednoj školi prijavljuju za učenje vjeronauka u toku 'ijele škol. L0 .8 ( priručni imenik.E0 )ovjereništvo za prosvjetu (natoč dosadašnjih nastojanja 5inistarstva prosvjete na školama još uvijek postoji raznovrstan i nepravilan postupak u pitanju obuke iz vjeronauka.2 L< Na to je reagirao svojom )redstavkom na predsjednika dr. 0=8AK& E9. (ovjereništvo prosvjete< (re*$et pou3avanje vjeronauka u crkvi. koji uče vjeronauk sa satova vjeronauka ne dolaze nigdje u obzir i škola ne vodi brigu o tim izostan'ima. 49.eren'ije. $ladimira Aakarića m!n#. Gkole nejednoliko vode eviden'iju o učeni'ima. studenoga 09EL. :. =9 /aj dokument pokazuje da vjeronauk i vjeroučitelji nisu više imali što raditi u školi. L0 =9 Ondje.8 Kao kod ostalih predmeta tako će uprava škole i obu'i vjeronauka posvetiti punu pa!nju posjećivanjem satova.eren'ije. F. (povjerenik -ovrin3evi" 4inka). koliko će biti dovoljno za jednu školsku godinu. i @. a i različito se postupa pri unošenju o'jena. pa je zaključak bio jasan3 povući se u 'rkvu. a nadzorni organi vodit će posebnu brigu o točnom izvršavanju ovih uputa. Kradski NO "adar. Neki narodni odbori. Ovi dnevni'i dr!e se u direk'iji škole. satovi vjeronauka odr!avaju se i ranije. F. godine.r. o* 21. br. 5..8 Satovi vjeronauka se ne unose u redoviti dnevnik rada nego posebno u dnevnik sašiven od toliko araka papira. #rhiv %rvatske biskupske kon.ašizmu & sloboda naroduN )omoćnik ministra 84. $jeronauk više nije bio školski predmet ravnopravan ostalim predmetima. izričito su zabranjivali vjeronauk u 'rkvi3 1Od danas zabranjuje se odr!avanje vjeronauka u 'rkvama. ( "agrebu. kao onaj u Kradski u "adru. koji se čuvaju u direk'iji škole.j. L0<@8E9.agre%u. (koliko bi u pojedinoj školi bilo više sati iz vjeronauka.8 Izostan'i učenika. *a se uskladi postupak u obu'i vjeronauka. jer se to kosi sa predvi-enim uredbama po pitanju obuke dje'e. za njega je rezerviran posljednji sat. a ne samo posljednji sat. @. nejednoliko se na školama tretira izostanak učenika sa satova vjeronauka.

O. . koje će zatra!iti od nadle!nih narodnih $lasti.L. odnosno gradskog N.809F<. Svi kotarski i gradski narodni odbori zatra!it će od zainteresiranih vjeroučitelja da najkasnije do 0F. g.itig. .ješenje o podnesenim molbama donosit će Oblasni narodni odbor & )ovjereništvo za prosvjetu.I4#/ +#KO$O +akovo.adi pravovremenog reguliranja izdavanja dozvola za poučavanje vjeronauka u školama u školskoj godini 09E98F< 5inistarstvo prosvjete izdalo je rješenje sljedećeg sadr!aja3 0. 09E98F<. godine.r. *a bi se mogle obnoviti dozvole onih učitelja vjeronauka koji su imali dozvolu poučavanja u 09EL8E9 god.. Salbe protiv rješenja Oblasnog narodnog odbora rješava 5inistarstvo prosvjete.*IN#. . . Gkolska godina 09E9.adi toga će kotarski odnosno Kradski NO podnesene molbe sa svojim obrazlo!enim mišljenjem uputiti na rješavanje Oblasnom Narodnom Odboru.&a molbu prema gornjim instruk'ijama.8E9. %rvatske u "agrebu raspis broj 0<L. podnese nadle!nom povjereništvu prosvjete kotarskog. (vjerenje o dr!avljanstvu. . Aroj3 0. 09E9. $II.. potvrdu da nije ka!njavan i E.8E9 od . Aiskupski ordinarijat u +akovu primio je od 9o$isije a 4jerske poslove pri (re*sje*ništvu 4la*e #+ Hrvatske u . Svetozar . 09EL8E9 treba da podnesu radi obnavljanja molbu za dozvolu podučavanja u škol.. g.809F<. v. o 1reguliranju izdavanja dozvola za predavanje vjeronauka2. (vjerenje o biračkom pravu. 09E98F< sa naznakom da su takvu dozvolu imali u godini 09EL8E9.2 (moljavate se da u najkraćem roku izdate potvrdu o 'rkvenoj dozvoli za predavanje vjeronauka te da uputite odnosne svećenike koji ispunjavaju gornje uvjete da čim prije pošalju svoje molbe za predavanje vjeronauka prema gore spomenutim uputama sa svim propisanim prilozima. 5olbi treba prilo!iti ove dokumente3 0. podnesu povjereništvu prosvjete kotarskog odnosno gradskog narodnog odbora molbu za dozvolu poučavanja vjeronauka u školama u šk.. obnova molbi za dozvolu predavanja vjeronauka Svim !upnim uredima biskupije -akovačke i #postolske #dministrature na području N. a najkasnije do 0F. a? )onovna obnova dopusni'a za predavanje vjeronauka )red početak školske godine 09E9.ašizmu M sloboda naroduN 5inistar bez port.agre%u raspis broj 0<L. %rvatske Aiskupski ordinarijat je primio od Komisije za $jerske poslove pri )redsjedništvu $lade N. augusta. 5olbi moraju bezuvjetno prilo!iti označene dokumente..g. )redmet3 *ušobri!no svećenstvo. kolovoza o. & prema sporazumu s predstavni'ima 'rkvenih vlasti & isto va!i i za njih tj. :.elja3 *r. Smrt . :<.<<&09E9.E. koji doslovno glasi ovako3 1. .g. u smislu kojega je isti Ordinarijat svećenstvu u Aiskupiji upravio okru!ni'u o obnovi molbi za dopuštenje predavanja vjeronauka3 AISK()SKI O. @. kolovoza o. Savezno s gornjim odredbama poziva se dušobri!no svećenstvo da odmah. oni koji su imali dozvolu podučavanja u školama u šk. kako bi s 'rkvene strane omogućilo se ure-enje pitanje već do 0F. uvjerenje biskupskog ordinarijata da ima dozvolu poučavanja vjeronauka. srpnja 09E9. g.

L. . *4#KO$O /#4NIG/$O )6. dne .O.. E. ali uz uvjet. godine. odmah predadu. 0. stoga tako-er obavjestite i one vjeroučitelje koji su podnijeli radi obnavljanja molbu bez potrebnih dokumenata da iste dostave personalnom otsjeku ovog N.O&a do 0F.E: Napominjemo3 ukoliko koja !upa imade škole za području dvaju ili više kotareva >na pr. biskup.SJON#JNI O/S46K Ar. :. #ko je rješenje negativno. da ove molbe propisno oblo!ene dokumentima. da prilo!i sve gore označene dokumente.ilijalna sela nalaze se u dva ili više kotareva? tada treba podnijeti toliko molbi. 5olbi treba prilo!iti ove dokumente3 0. L.O*N# .O*NI O*AO. a ujedno neka odmah načine !albu protiv negativnog rješenja Oblasnog odbora i tu !albu neka upute 5inistarstvu prosvjete N.6)(AJIK# %. O rezultatu molbe neka svaki !upni ured obavijesti Aiskupski ordinarijat i to3 ako je molba povoljno riješena. ako tu dozvolu do sada nije imao.8 )otvrdu da nije osu-ivan. da će svaki svećenik dobiti dozvolu za predavanje vjeronauka. Hond biskupa S. ap. 09E9. koja Narodna $last je dozvolu izdala.r.I4#/( *4#KO$O 5olimo naslov da obavjestite zainteresovane vjeroučitelje da najkasnije do 0F. & (rud!beni zapisnik br. #ntun #kšamović.. .. na koliko područja kotarskih N..*IN#. 5olba neka se biljeguje sa E< dinara dr!avnih biljega. .&a )repis !albe neka dostave i Aiskupskom ordinarijatu. (ersonalni o*sjek.as'ikl 4jeronauk god. )redmet3 *ozvola za podučavanje vjeronauka AISK()SKO5 O. $III. kolovoza 09E9. )ov =LF809E9 +akovo. %rvatske u "agreb putem povjereništva prosvjete kotarskog odnosno gradskog N.8 (vjerenje od biskupskog ordinarijata da ima 'rkvenu dozvolu za podučavanje vjeronauka. podnesu molbe za dozvolu podučavanja vjeronauka u školama za škol. neka jave.ašizmu M sloboda naroduN Ge. kolovoza o.$#/SK# KO/#. (pozoravamo sve naše svećenike da je va!no. godinu 09E98F<. )ersonalnog otsjeka *ije'ezanski arhiv.8 (vjerenje o biračkom pravu. br. Nekoliko dana nakon spomenutog dopisa Aiskupski ordinarijat u +akovu dobio je dopis i od 9otarskog naro*nog o*%ora. $II.O.g.8 (vjerenje o dr!avljanstvu.eren'ije. 09E9. & $idi i #rhiv %rvatske biskupske kon. jer je Aiskupski ordinarijat primio s najviše strane sigurne garan'ije. od :<.<8AK&E9. %itno jeN *r.&a imaju škole. 09E9. . AIuerleina. tada neka !upni uredi dostave doslovni prepis čitavog rješenja.<<809E9.SKI N#. Smrt . u kojem je izneseno što se sve tra!i za izdavanje spomenutih dozvola3 N#. adm. Ovo se isto odnosi i za one vjeroučitelje koji su imali dozvolu podučavanja vjeronauka u školskoj godini 09EL8E9. v. pod kojim brojem i datumom. .

. kolovoza 09E9. molbe za dozvolu predavanja vjeronauka u školama rješava nadle!ni Oblasni N. & ad Ondje. da $am je Kotarski N.I4#/ & +#KO$O +akovo.6N46 Aiskupski ordinarijat u +akovu kao nadle!na 'rkvena vlast ovim potvr-uje.<<89E9 )redmet3 Salbe u predmetu odbijanja molbe za dozvolu predavanja vjeronauka $elečasni . LE Stoga je Aiskupski ordinarijat odmah izdao obraza' (vjerenja o 'rkvenoj dozvoli podučavanja vjeronauka sljedećeg oblika3 AISK()SKI O.L. a prema rješenju 5inistarstva prosvjete N. )redmet3 (vjerenje o 'rkvenoj dozvoli podučavanja vjeronauka ($46. L: *ije'ezanski arhiv. god. 0.O.<<809E9.IT. a ne Kotarski N. navedite sve razloge zbog kojih se !alite. no oni su često odgovarali da toga dopisa ili nisu dobili.[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ imade u smislu kanona E@= i 0:.<<&09E9..O. %rvatske od . 0.8E9. adm..O. ili nisu na vrijeme uspjeli izvaditi tra!ene dokumente.I5OK#/OJIDKI S()NI (.9 rkvenoga "akonika 'rkvenu dozvolu za podučavanje vjeronauka na [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ Ovo se uvjerenje izdaje g. LE LF ... br. daje $am se ova uputa3 Odmah & u otvorenom roku & podnesite S#JA( Oblasnom narodnom Odboru u Osijeku & )ovjereništvo )rosvjete.O. srpnja 09E9. 0<L. zato molite da se ova !alba proslijedi Oblasnom N. odbio i vratio $ašu molbu kojom molite dozvolu za predavanje vjeronauka u školama. na rješenje. 0.<<809E9. ( smislu okru!ni'e )redsjedništva $lade & Komisije za vjerske poslove & u "agrebu broj 0<L. da g. %rvatske u "agrebu priopćenog nam putem Komisije za vjerske poslove pri )redsjedništvu $lade N. Aroj3 0.LF $elika većina svećenika ili nije dobila odgovore na svoje molbe za dozvolu predavanja vjeronauka ili su im one odbijene.. koju treba dobro obrazlo!iti. biskup.*IN#.L. ili na molbe nisu dobili odgovora. 09E9. br. Ondje.6* [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ Na $aš izvještaj.. 0. srpnja 09E9.I4#/ +#KO$O +akovo[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ Aroj3 0. 09E98F<. ( !albi. ap. kao npr. [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ radi pravovremenog reguliranja izdavanja dozvola za podučavanje vjeronauka u školama u šk.8E9 od . ( tom je smislu svećeni'ima dao sljedeće upute3 AISK()SKI O.EE 8%uml Jjubo8 L: Aiskupski ordinarijat +akovo odmah je javio !upni'ima da postupe po navedenom dopisu.*IN#. *opis od :. ali ih je Aiskupski ordinarijat potaknuo da podnesu !albe.

kao što je to onemogućila mom dekanu učitelji'a u Jovasu. koji je u tom predmetu bio u Osijeku. 5e-utim neovisno o ovom datumu. Navedite i sve druge razloge & u . Aiskupski ordinarijat zatra!io je izvještaj o vjeronaučnoj obu'i mlade!i sljedećom okru!ni'om3 OK. kako to ka!e Kotarski N. Ondje. Navedite da niste mogli molbu na vrijeme predati & ako ju naime niste predali do 0F.&u.EF .L@ Neki su svećeni'i odgovorili da nema smisla obnavljati molbe.O.2 L= Iz godine u godinu predavanje vjeronauka u školama bilo je sve te!e i sve rje-e.(SNI # Ar. odbijen la!. E. ne bih mogao ni ja. zašto sam 09E@. da je in praUi totaliter aliter. Aiskupija je tra!ila izvještaje kako bi dala upute za daljnji rad. . #li i inače imam razloga da ne gledam s puno optimizma na nikakve garan'ije. nije na vrijeme izdala potvrdu o neka!njavanju. )repis !albe dostavite tako-er i ovom Aiskupskom ordinarijatu. /ako već spomenuti !upnik iz Sotina. kada su mi stanoviti zlobni'i htjeli praviti neprilike. :.. svećeni'i su odlazili i u škole. pa se prema tomu molbe mogu još i sada naknadno predavati. )ovjereništvo prosvjete u Osijeku putem $ašeg nadle!nog Kotarskog NO&a.inoj . L= . da sam kao vjeroučitelj odgajao dje'u u ustaškom duhu i prezirao dje'u druge narodnosti. $III. )ovjerenik )rosvjete Oblasnog N. što $am Narodna $last & opet točno navedite koja vlast. gdje god je ikako bilo moguće.8F<. jer se razlozi zbog kojih im je molba odbijena 09E@.O. ustali slo!no na moju obranu i raskrinkali la!ne spletke. da taj datum ne će imati odlučujuću ulogu. godine nisu promijenili. dapače i iz susjednog Opatov'a. mo!e mi polazak škole onemogućiti i učitelj i učitelji'a. jer imam u tom pogledu gorko iskustvo. $III. koji $am je !albu odbio.$III. .O. ap. Osim toga ako bi i dobio dozvolu. *a se ne prepusti pojedin'u da vodi sam o tome brigu. & zato. god. Vilk! An(erli+.. dr!avnih biljega. )redmet3 Izvještaj o vjeronaučnoj obu'i mlade!i Svi !upni'i i upravitelji !upa a tako i samostalni katehete na pojedinim školama du!ni su do kon'a mjese'a srpnja preko nadle!nih dekanatskih ureda dostaviti ovom Ordinarijatu izvještaj o vjeronaučnoj obu'i školske i odrasle mlade!i. $I.ormi & koji govore u korist povoljnog rješenja $aše !albe. 9<0&09F< +akovo. piše3 1I sada sam uvjeren da ću i opet biti odbijen iako su razlozi. Najbolje se je to demantiralo. a ne 0E. Salbi prilo!ite u prepisu rješenje Kotarskog N. Supni'i i upravitelji !upa izvijestit će3 L@ Ondje.. 09F<. 09E9. 4osip Sokol delegat biskupa..O. u koliko koji !upnik do danas još nije molbu predao. $alpovo. )red kraj škol.ok za predaju molbe u smislu okru!ni'e 5inistarstva prosvjete jest 0F. koja je sada premještena u Sotin. (r. Salbu za svaki slučaj biljegujte sa F< din. ipak. adm. kako su svi Srbi iz Sotina. u Osijeku izjavio je delegatu Aiskupskog ordinarijata u +akovu. )a kao što nije mogao dekan proti tome ništa. iako ste $i tu potvrdu na vrijeme zatra!ili.&a. dok samu !albu treba poslati izravno Oblasnom N.

& Samostalni vjeroučitelji neka u svom izvještaju navedu koliko sati dr!e predavanja u pojedinom razredu. upravitelj I. jer je tijekom zime i u vrijeme kiša bilo teško poha-ati vjeronauk. $alpovo. )ričesti i kakav je polazak sv. isti drug ga je otpravio istim riječima. br. Samo dvoji'a svećenika dobila su dopuštenje za predavanje vjeronauka. da li imadu posebnu školsku sv. 8muške8 sedmogodišnje škole. Nije pomogla ni !alba )rosvjetnom odsjeku.<9809EL. $inkov'i. jer su mu ondje odgovorili da je to zato što nije glasovao prigodom posljednjih izbora za Kradski narodni odbor. Kopani'a.0. koliko učenika ostaje na predavanju. E.2 Kad se !alio na mjerodavno mjesto i dobio odobrenje za predavanje vjeronauka.9< Iste školske godine javili su neki vjeroučitelji iz $ukovara da su im stigle dopusni'e za predavanje vjeronauka. +akovo. . izvijestio je Kradsku kontrolnu komisiju u Sl. "emun.ilijalama. riječima3 1Neće biti tako. :. gg. .ranjeva'. Ordinarijat prigodom dostave ovih izvještaja. 5isom ili večernjom u nedjelje. S!6r!nije Šk!(a. L9 9< 90 9. )reč. da li su se tim ovlaštenjem slu!ili. On je obrazlo!io zašto nije išao na izbore. te o tome savjesno izvjeste Aiskup.ilijalama i s kojim uspjehom. 9<0809F<. LL Na taj dopis djelomično su odgovorili svećeni'i iz dekanata Arod. a u gradskim u manjem broju. br. jer su im školske vlasti stvarale smetnje. . & #ko nemaju dozvolu za predavanje vjeronauka u školi kako i na koji način se vršila vjeronaučna obuka kako školske tako i odrasle mlade!i u !upi i u . "bog predavanja vjeronauka u 'rkvama neki su svećeni'i pozivani na odgovornost.%. 9<0809F<..erada. 9<0809F<. 09F<.90 I inače se doga-alo da su u jednog gradu neki vjeroučitelji dobili dopuštenje. *ije'ezanski arhiv. Aiskupski ordinarijat odgovorio je pojedinim svećeni'ima da smiju dr!ati vjeronauk u 'rkvama. ali kad se te jeseni zanimao o vjeronaučnim odjeljenjima. br. Napokon treba izvijestiti da li učeni'i pristupaju sakramentima sv. Supanja. 4iril K!#. u koje su vrijeme dr!ali predavanja u školi. & *a li je obavljena prva pričest dje'e u !upi i .E@ 0. dok su drugima u istom gradu molbe odbijene. $ećina je svećenika odgovorila da dr!e vjeronauk u 'rkvama. od =.. ali ni oni nisu dr!ali predavanja. *je'a su prihvatila taj vjeronauk. upravitelj !upe /rnjani. 5isu. Ondje. 5ise u nedjelje i zapovijedane blagdane. *ekani se upozoruju. jer im to jamči (stav HN. 0. Ispovijedi i sv. Arodu kako je dobio dopuštenje za predavanje vjeronauka. /aj vjeronauk bio je ujedno priprava na prvu pričest i krizmu. No s tim se nisu slo!ile dr!avne vlasti. od . a drugi ne. odbio ga je drug Mate Mileti+. . TII.:. Spaja li se vjeronaučna obuka sa sv. odgovorio je Aiskupskom ordinarijatu u +akovu da mu je je rješenjem Kotarskog narodnog odbora u Sl. )etrovaradin. da točno nadziru vjeronaučnu obuku u svom dekanatu. & *a li imadu dozvolu predavanja vjeronauka u školi i od koga. Ondje.L9 /. u članku . .<<809E9. koliko sati u pojedinim razredima i da li su dje'a u punom broju dolazila na predavanja. oduzeto pravo LL *ije'ezanski arhiv. Arodu & /ajništvo & )ersonalna re. br. god.. vjeroučitelj u brodskim školama. u koje vrijeme mogu predavati i koje su gradivo preduzeli u svojim predavanjima. br. što nije čudno.4 i N. i to u "emunu. u nekim sredinama >seoskim? dolazila su sva. Najslabiji odaziv bio je u . & ad. siječnja 09E9.@. 09E9. Ondje. 9..as'ikl 5%avijesti i 5kru6nice.ilijalnim mjestima.

koji nemaju odobrenja.izičke kazne u školi2. koji je ka!njen s :. lipnja 09F<. br. Smrt . #rhiv %rvatske biskupske kon.ilijalnim 'rkvama svoje !upe. On je o tome i dopisom izvijestio školu. 49. $. da pouku u vjeronauku dr!i u 'rkvi pri kojoj slu!buje.ijski ordinarijat u 5ariboru.. )rema potrebi ovo rješenje mo!ete predočiti i narodnim vlastima u 'ijelosti ili se na njega pozvati.. !iskupski or*inarijat 2plit. .2 9E Neki su vjeroučitelji platili globu. odnosno m!n#. kao npr. 1BA/749. i na druge.eren'iji javio Javantinski ško. )ovjerenik3 8)i'hler8 9: Nakon toga su nadgledali dr!i li upravitelj !upe vjersku nastavu u 'rkvi.<<< dinara. Javantinski ško. uz motiva'iju 1upotrebe . u !upnoj 'rkvi i u .eren'ije..ašizmu M sloboda naroduN ( Slavonskom Arodu. ord. %r. i to vjeroučitelji. Gre7!r Za6!1nik% svećenik katedralne !upe u 5ariboru. u br.N4#NI ( vezi vašega broja .:8E9. Na taj dopis.. izme-u ostaloga. odgovorio je biskup Ant n Ak1am!"i+. *opis od 0<. br. slobodno je svakom svećeniku dušobri!niku.. odmah obavijestite ovo povjereništvo. jer će ga vrag odnijetiN2 Isti svećenik je u svome pismu naveo da su i neki susjedni svećeni'i bili pozivani na odgovornost. 11.:8AK&E9.9@ b? *okidanje >vjerskih? školskih praznika 9: Ondje. Kad je >špijunu? učitelji'a rekla da ne dr!i. upravio je )redstavku na NO Oblasti *alma'ije o poteškoćama na koje nailaze vjeroučitelji pri dobivanju dopusni'a za poučavanje vjeronauka u školi i pri ostvarenju istih. pro. 0<. Kad je počeo okupljati dje'u u 'rkvi i spremati ih za prvu pričest. 09E9. 7iril Kos. pače to je njegova stroga du!nost. na što je preko nje dobio od mjerodavnih iz KNO&a Slavonski Arod dopis sljedećega sadr!aja3 )redmet3 vršenje vjerske nastave u školi OSNO$NO4 GKOJI /. 5aribor br. od :.=8AK&E9. biskup splitski. lipnja 09F<. $ršenje vjerske nastave van škole zabranjeno je svima.. Ondje. . *opis od @. sljedeće3 1S razloga što neki naši svećeni'i nijesu dobili od narodnih vlasti dozvolu predavanja vjeronauka u školskoj zgradi. F. tj. a svaku drugu kombina'iju isključite. a u koliko će i dalje vršiti vjersku nastavu u 'rkvi. netko ga je prijavio vlastima pa je bio pozvan na odgovornost.9F I Aiskupski ordinarijat u Splitu. )rednje saopćite uz potpis na spisu upravitelju !upe 7irilu Kos. 8Arodski dekanat8. koji imaju pismeno odobrenje..E= vjerske nastave u školi. 9@ . 9F (sp. jer je u 'rkvi pripremao dje'u na sakramente. kao što je Aiskupskoj kon. 09E9. Klement B!ne6a)i+. 9E (sp. #rhiv Aiskupske Kon. br.. 0:=<80. 1C. 9<0809F<. 9<0809F<. mislimo da je upravitelju škole poznato da se vjerska nastava mo!e vršiti samo u školskim prostorijama. inspi'ijent je odgovorio3 1I bolje je da ne dr!i.. Ovih naputaka se izvolite dr!ati.eren'ije. pa prema tome i onim vjeroučiteljima.

koje je proglasila $lada Narodne .4. ako više od polovine učenika te škole pripada vjeroispovjesti. skijanja itd.oš %ošan i dan 4om Kipura.F. /remski.amazan bajrama. tri dana Kurban bajrama i jedan dan 5evluda.9= 5e-utim. b8 za muslimane tri dana . svojim rješenjem br. %rvatske donijelo je u vezi s odlukom Komiteta za škole i nauku pri vladi HN.iskulturne svrhe za izlete. da se učeni'ima katoličke vjeroispovijesti opravdavaju izostan'i iz škole samo za Ao!ić 8.4. br..8 dr!avni prazni'i.avnatelji škola su se po!urili i obavijestili učenike da će te godine biti redovita školska obuka na Ao!ić.epublike %rvatske odre-uje se sljedeći prazni'i3 08 dr!avni prazni'i. za pravoslavne dan sv. od 0<. pod svojim brojem L@. $elika Subota i (skrs. =8 Gkole.ašizmu M sloboda naroduN Načelnik3 *r. prosin'a. :8Nova Kodina. nezadovoljstvo i nepovjerenje prema njoj. . 5oli se gornje primiti na znanje. to isto 5inistarstvo. E8 dan završne školske svečanosti 8koji odre-uje za sve škole 5inistarstvo prosvjete. /a odluka izazvala je negodovanje ne samo 'rkvenih vlasti. veljače s tim. br. kojom je veoma smanjen broj vjerskih blagdana.F. i naredilo. . na koju se dotični praznik odnosi. studenoga8. '8 za jevreje dan )ashe. dva dana . broj 0EL@9 od 0:. do zaključno 0<. =LL<<8E9. O prazniku goda mjesne 'rkve donosi odluku kotarski odnosno gradski NO. izdanim u vezi s odlukom Komiteta za škole i nauku $lade HN. ( "agrebu.EL Kroz 'ijelo to vrijeme dr!avne školske vlasti donosile su i druge odredbe koje su unosile zabunu.4.od 0... prosin'a 09E@. Save. 9= $idi #rhiv %rvatske biskupske kon. a prema ukazanoj potrebi glede reguliranja praznika u školama. Ao!ić i drugi dan Ao!ića. donijelo je novu odluku.epubli'i %rvatskoj. @8 a8 za rimokatolike i srpsko&pravoslavne Aadnji dan.epublike %rvatske. koje je proglasila vlada HN. Smrt . v. Osim toga posebno za katolike /ijelovo i Svi Sveti. siječnja 09E=. . =FF. /o znači da se i na te dane trebala dr!ati školska obuka. 0@8AK&E=. . 5inistarstvo prosvjete N.r. Ovo rješenje stupa na snagu s danom potpisa. s tim da će se učeni'ima katoličke vjeroispovijesti u te dane opravdati izostan'i iz škole.. 0<. da ih se prema mjesnim mogućnostima upotrijebi u . F8 zimski prazni'i od uključivo 0. neće raditi za vrijeme navedenih vjerskih praznika u toč'i @. )rvi dan *uhova.. u kojima su učeni'i različite vjeroispovjesti.eren'ije. prosin'a8 i Sve svete 80. godine koje glasi3 1u svim školama Narodne . I.=F&III&09E@. rješenje o školskim prazni'ima u Narodnoj . prosin'a 09EL. siječnja 09E=. +ur-evdan i dan Krsne Slave 8samo oni učeni'i i nastavni'i koji slave8. nego i učenika i njihovih roditelja koji su se sa svih strana +akovačke i Srijemske biskupije obraćali Aiskupskom ordinarijatu s molbom da poduzme sve kako bi se zaštitili vjerski osjećaji i interesi pripadnika katoličke vjeroispovijesti kojima je dr!avnim (stavom zajamčeno slobodno i nesmetano vršenje vjerskih du!nosti. 4edna od njih odnosila se na školske praznike.

da na teritoriju N. v. 5inistar predsjednik savjeta dr. /o čine čak uz 9L *ije'ezanski arhiv. :8 Nedavno ure-enje školskih praznika nije u skladu sa slobodom savjesti. . /omu odre-en je posljednji sat. 99 ..akultativna vjerska pouka. Slovenije mjesne vlasti zabranjuju dušobri!nim svećeni'ima poučavanje dje'e u kršćanskom nauku ne samo u školama nego i u 'rkvama. travnja 09F<.4. nauku i kulturu N.LF&09F0. 09F0. Komisiji za vjerske poslove. O vjeronauku stoji3 108 rkvu u prvom redu interesira sloboda naučavanja Kristova nauka. TII. Istina. koja je nedavno odredila i odobrila da se mjesta koja nastanjuju muslimani snabdjevaju vegetativnim uljem umjesto mašću. 5.. (jedno je zatra!io da upravo Komisija za vjerske poslove.. Nije čudo da je na tu odredbu i na druge postupke prema vjeronauku reagirao )oslovni odbor Aiskupskih kon. Ar.0. a ondje gdje su svećeni'i započeli vjersku pouku u školi ograničen im je za kratko broj sati3 mjesto 0 sata na sedmi'u za svaki razred neke su školske uprave odredile. 1Savjet za prosvjetu. od 0<.@ "akona o narodnim školama2 donio je 1.<< učenika raznih razreda8 dr!i samo po 0 sat vjeronauka sedmično. bilo je i mnogo učitelja koji su imali razumijevanja prema učeni'ima i njihovim roditeljima pa ili nisu reagirali na njihove izostanke ili su im sami dopuštali da izostanu iz škole. /o je protivno svakom pedagoškom načelu i u praksi neizvedivo. %rvatske.eren'ija koji se sastao u "agrebu . kako je za to dobila nalog od samoga svoga bo!anskog (temeljitelja. )redmet3 Gkolski prazni'i.r. Savjet za prosvjetu.@. upravio svoju )redstavku u kojoj brani vjerske i druge slobode i predla!e da dotadašnje predstavke budu baza za razgovor o reguliranju odnosa izme-u $lade HN. kada su dje'a umorna. osim 1nedjelje2. prema ukazanoj potrebi u pogledu reguliranja praznika u školi na osnovu čl.. što roditelji učenika općenito !ele. da se za : do E razreda skupa 8dakle za 0F< & . 5e-utim pita se3 zašto se ne dozvoljava vjerska pouka i u višim razredima. br. Suviše rješenja dotičnih molbi stigla su većinom : i više mjese'i iza otvaranja školske godine. i )redsjedništvu savezne $lade HN. pa i izba'ivanja iz škole. jer se time dokidaju skoro svi katolički blagdani za katoličke -ake. kojoj na čelu stoji svećenik.. 5e-utim kod nas to nije ure-eno u pogledu mla-eg naraštaja... )o svim biskupijama mnogim svećeni'ima nije dana dozvola vjerske pouke iako su na vrijeme prikazali zahtjevane molbe.4 i potpisanih biskupa. %rvatske. pa i sam veliki blagdan Ao!ića. što je jedna od najelementarnijih du!nosti svakog svećenika. Ona je du!na i ima pravo da slobodno poučava u vjeri i moralu svoje članove.89F<. ali uz velika ograničenja i smetnje. @8 *oga-a se na pr. 99 )oznato je da su još godinama mnogi učeni'i katoličke vjere izostajali s nastave na Ao!ić i po 'ijenu teškog ka!njavanja.ješenje o školskim prazni'ima u Narodnoj ..E9 Aiskupski ordinarijat u +akovu podnio je predstavku )redsjedništvu $lade N.epubli'i %rvatskoj2 kojim su. ( ni!im razredima srednjih škola i u osnovnoj školi dozvoljena je . .9L 5jesto da spomenuta Komisija poradi na dokinuću te uredbe. . nauku i kulturu. iz popisa školskih praznika izbačeni svi vjerski prazni'i i blagdani.. Sanko. u kojoj je iznio da je odluka plod nedosljedne politike od strane vlasti. starije i mla-e.<. godine. poradi kod $lade da se ta odredba povuče. Odjelu za vjerska pitanja u Aeogradu..

)oradi tih nepravilnosti Gko. 8 %iskupske kancelarije.=. :08AK&F<. da se tom postupku lokalnih . vrijede i u školskoj godini 09F<. F<. 0. #rhiv %rvatske biskupske kon. da se na mogu uzeti u obzir kao baza za razgovor. a odrasli poradi njih strahuju. 4edva je koji vjeroučitelj mogao ostvariti svoje dopuštenje o poučavanju vjeronauka u školi.. rkva zastupa i brani svoje pravo na vjerski odgoj dje'e i mladih. )redstavke vladi o slobodi namještanja vjerskih slu!benika. neka se članstvo u 7irilo&metodskom društvu ne postavlja kao uvjet za dobivanje dopusni'e. . u prvoj polovi'i školske godine 09F<. 0<. 0<. /o je bila praksa na području 'ijele dr!ave.S2. nije potrebno obnavljati molbu i tra!iti novu dopusni'u. :. 5olimo. a? )ritisak sve veći & dopusni'e sve rje-e Aiskupski ordinarijat u +akovu primio je od 5inistarstva prosvjete N. 0. str. duhovnikov J.809F0. koju (stav garantira za vršenje vjerskih poslova. Gkolska godina 09F<. & 0. nek se pred dje'u ne postavljaju takvi zahtjevi koje oni ne razumiju. F.eren'ije. da su predstavke sastavljene u takvom duhu. 0<< 0<0 $idi #rhiv %rvatske biskupske kon. lokalne vlasti su to zabranjivale. Istina. uz prethodni dogovor s upravom odnosne škole.F< prijetnju teških novčanih kazni. jer se direktno protivi slobodi.@.ijski ordinarijat zatra!io je od )redsjedništva $lade Slovenije da organima narodne vlasti izda uputu prema kojoj se svećeni'ima daje sloboda predavati kršćanski nauk u 'rkvi. "atim.aktora učini kraj. kako u ime zakona i (stava 4ugoslavije te 'rkvenog zakonodavstva tako i u ime *eklara'ije o ljudskim pravima.2 0<< Savezna vjerska komisija odgovorila je )oslovnom odboru 09. /ako je Gko..809F0. pa čak i ka!njavale nepoštivanje tih zabrana.@. 0<0 =. ( novije vrijeme. %rvatske u "agrebu obavijest da sve dopusni'e za vršenje vjeroučiteljske slu!be.. "ato je ovlaštene svećenike Ordinarijat uputio da odmah započnu & ako to već nisu & s predavanjem vjeronauka u školama. te neka se dopusni'e podijele na vrijeme a ne na kraju godine. 4jesnik !iskupije &akova3ke. g. slobodi naučavanja. koju je prihvatila i 4ugoslavija.8F0. dr!avni organi za dopuštenje poučavanja vjeronauka tra!e od svećenika članstvo u 17iril&metodijskem društvu kat. br. o školskim prazni'ima. 09F<. stoji u !albi. neki su zbog toga bili uhićeni i zatvoreni. izdane svećeni'ima od strane narodnih vlasti za prošlu školsku godinu. ali u praksi jedva je kome bilo omogućeno to pravo i ostvariti. br. )rema tome.ijski ordinarijat u Jjubljani upravio predstavku (re*se*stvu vla*e -+2 u -ju%ljani. kad su svećeni'i počeli prelaziti iz škole u 'rkvu i ondje u 'rkvenim prostorijama dr!ali vjeronauk. 09F<. propisi i odredbe o pravu poučavanju vjeronauka bili su načelno jasni. 4jerou3iteljska slu6%a u škola$a.. naglasivši kako joj se to pravo na sve moguće načine onemogućava. ako dje'a i odrasli to slobodno prihvateC ako neke mjerodavne vlasti dopuste da neki svećeni'i predaju vjeronauk u školi. Sve je to zatra!eno u ime činjeni'e da je 4ugoslavija pravna dr!ava Aiskupi u )oslovnom odboru . Gtoviše. u kojoj je iznio što se doga-a na području vjerskog odgoja u Sloveniji. Kad su svećeni'i vjersku pouku počeli izvoditi u 'rkvama. 0:8AK&F<.eren'ije. br. E.

<O uopće ne predaje vjeronauk. nego neka stvar dotle urgiraju. ( tu svrhu neka svaki svećenik predhodno zamoli dekret Aiskupskog ordinarijata za vjeroučiteljsku slu!bu. Ni u kojem slučaju nije dosta samo podnijeti molbu. nakon pet godina. 5olba mora biti biljegovana s E< din. zvani 1Gevo2. 1.. -avantinski or*inarijat @ari%or. 0<F 0<@ *ije'ezanski arhiv. imao je re. 0<: Ondje. 5C.eren'ije navodi da je debata bila veoma !iva. odr!ana *ekanska kon. pou3avanje vjeronauka u školi. 12. koji će potom prilo!iti svojoj molbi. %r. 5C. o* 2C. :<O !upnika ima pristup u škole.izički spriječio odbornik De(i+ Jak!". !iskupski or*inarijat 2plit.eren'ija kojoj je nazočilo . On onih :<O koji vjeronauk predaju u školama. 09F0. 11. 0<E Ondje. neki su svećeni'i dobili dozvole narodnih vlasti za polazak škole nakon opetovanih pismenih i usmenih. treba tra!iti interven'iju Aiskupskog ordinarijata i tom prilikom navesti. 21B/75C. jer !upe i dekanati nisu poslali podatke. napose kad su svećeni'i opisivali poteškoće na koje nailaze. EL8AK&F< >kopija?. 11B475C.ijski ordinarijat u 5ariboru. "apisnik Kon. br.eren'ija u +akovu 09F0. dekana i drugih svećenika.erat o vjerskoj obu'i u školama i 'rkvama. pa i osobne. godine. broj 0=:@&09E9. %r. #ko je rješenje negativno. o čemu je Oblast *alma'ije >/ajništvo? u Splitu izvijestio K"irin B!ne6a)i+% splitski biskup. kao što se to dogodilo i 6ra I"an Štam& k . duhovnik Sjemeništa i pro. a . #ko na podnesenu molbu nakon izvjesnog vremena ne prime nikakvo pismeno rješenje.eren'ije. br. )rema poda'ima kojima Aiskupski ordinarijat raspola!e. neka ne miruju. 0<: )redstavku istog sadr!aja podnio je i Javantinski ško. F<O ih vrši katehiza'iju neredovito u 'rkvi. /ek kada su sve urgen'ije. ako je negativno rješenje izdao Kotarski NOC a 5inistarstvu prosvjete. br. On je iznio činjeni'u da Aiskupski ordinarijat nema točan pregled po tom pitanju. kojega je u tome i . 08AK&09F0. 5olba je biljegovana i zato svaki svećenik ima pravo dobiti pismeno rješenje svoje molbe. lipnja 09F0. vidi #rhiv %rvatske biskupske kon. (re*stavka (re*sje*ništvu 4la*e -+2. 0<@ "aključ'i te kon.L svećenika. treba podnijeti !albu nadle!noj vlasti. 195C. "ato neka svi svećeni'i. 2plit. /44975C.esor.. često su se našli članovi narodnih odbora i drugi revnitelji koji su svećeni'ima onemogućavali ostvarivati pravo. godine ( +akovu je F. dr!avnih biljega. što je sve do sada učinjeno i gdje. 0<E #ko je kojem vjeroučitelju i izdana dopusni'a za predavanje vjeronauka. Hond biskupa S. Stjepan AIuerlein. ostale bezuspješne.F0 i da u drugim republikama svećeni'i mogu dr!ati vjersku pouku i u 'rkvama bez smetnje. %r. D88. F08AK&F<. članova stolnoga kaptola. AIuerleina. . ako je negativno rješenje izdao Oblasni NO. (re*stavka upu"ena na (re*sje*ništvo vla*e -+2 u -ju%ljani. koji još nemaju dozvole za predavanje vjeronauka u školama u toku ovih školskih praznika obnove svoje molbe u smislu uputa Aiskupskog ordinarijata od :. Isto tako je potrebno Aiskupski ordinarijat obavijestiti (sp. Dekanske kon)erencije. urgen'ija. osobnih. /C. dok ne dobiju pozitivno ili negativno rješenje. TI. 0<F b? *ekanska kon. nego treba rješenje dotle urgirati & pa i osobno & dok ne stigne rješenje.ala. Gko. )od naslovom Vjer!na )na !& ka stoji8 1)rema poda'ima s kojima Aiskupski ordinarijat raspola!e =<O naših dušobri!nih svećenika ne predaje vjeronauk u školama.eren'ije objavljeni su kao Okru!ni'a u $jesniku Aiskupije -akovačke. !upniku u Kali >kotar Sinj?. (re*$et< .as'ikl TT$II. .ijski ordinarijat v Jjubljani.

. jamči gra-anima slobodu vjeroispovijesti.20<= ( to vrijeme u nekim !upama & napose u onima koje su imale više . S. o*r6ane 5. 0F=. Narodni odbor kotara Naši'e. On pokreće i tzv. (stava HN. kojemu je dugi niz godina osobno bio na čelu. I$. što su neustanovljenoga dana sa dje'om svojih ro-aka i susjeda odr!avale neprijavljeni vjeronauk. godine. osniva *ije'ezanski katehetski ured. "a slučaj da do početka školske godine ne stigne nikakvo rješenje ili stigne negativno rješenje molbe za predavanje vjeronauka u školama. +akovačku katehetsku školu.i'irao kao prekršaj.&0FL. 0<9 Novi biskup svojim je iskustvom.lanelogra.. stvara odre-eni vjeronaučni nastavni plan. neposredno nakon svoga imenovanja za biskupa -akovačkog. *ije'ezanski arhiv. izdaje plakate. 8 %iskupske kancelarije. prepisom rješenja o pozitivnom rješenju molbe zato.eren'ije 4ugoslavije. . odnosno u 'rkvenim prostorijama. /adašnja vlast nije ni njih poštedjela. 1/ako već 09F0. 4jesnik !iskupije &akova3ke. 0<= 8*r. mons. 009 i :0: novog Krivičnog zakonika smatraju se krivičnim djelima ona djela. # na temelju čl. nego za 'ijelo područje Aiskupske kon. .apisnik Dekanske kon)erencije u 0akovu. =8L. svi su takvi dušobri!ni svećeni'i du!ni vjeronauk predavati u 'rkvi i u tom svetom poslu nema nitko pravo da ih smeta.esor katehetike na $isokoj bogoslovnoj školi u +akovu. Ovdje ne mo!e biti prekršaj iz čl.20<L '? Stjepan AIuerlein imenovan biskupom /e godine. !iskup !Euerlein na %iskupski$ kon)erencija$a. Kodine. 0<L. da Aiskupski ordinarijat mo!e voditi točnu eviden'iju. 4jesnik 0akova3ke i 2rije$ske %iskupije. Hond biskupa S. Na to rješenje one su podnijele !albe Narodnom odboru Oblasti Osijek. da je prvostepeni organ ovo djelo pogrješno kvali.F. 11A1-1951 . lipnja 1951. I. a koji nemaju dozvolu predavanja vjeronauka u školama. prikupljeni dokazni materijal kao i podnijete !albe. koji svećeni'i imadu. u auli !ogoslovnog sje$eništa . 9&0<. Stjepan AIuerelin. pomagala.& toč. 0<L (sp. budući da čl. duhovnik sjemeništa i pro.ilijala & vjeronauk u 'rkvi dr!ali su i lai'i.09F0. )ovjereništvu unutrašnjih poslova. čime su učinile prekršaj iz čl. stručnošću i radom uvelike pridonio da se rkva u nas snašla u vrijeme zabrane predavanja vjeronauka u školi i organiziranja vjeronauka u 'rkvi.. zapisničar8. toč. 5kru6nice.9. . m!n#.2 00< Aiskupa AIuerelina s pravom mo!emo nazvati pionirom katehetske obnove u nas nakon *rugoga svjetskog rata. : "akona o prekršajima protiv javnog reda i mira s obzirom da je skup bio sa dje'om u 'ilju učenja vjeronauka. 0<9 . 5. AIuerleina. br. koje ih je oslobodilo krivnje riječima3 1Ovo je )ovjereništvo razmotrilo napadnute.#KI7. /ako je npr. s jurisdik'ijom reziden'ijalnog biskupa. 009. .F. tj.e i druga kat. )ovjereništvo unutrašnjih poslova. zare-en je za naslovnog biskupa %erakleje )ontske. /aj čin Svete Stoli'e bio je providen'ijalan ne samo za +akovačku i Srijemsku biskupiju.&0<9. Stjepan B9 erlein.as'ikl TT$II. lipnja 09F0. )ovjerenik 5atija Aunjeva'. br. najčešće djevojke vjerni'e. str. . 0990. rješenje. str. SI$KO$I7. kaznilo novčanom kaznom Martin!"i+ Kati5 % /alje"i+ Kat % Š!1tari+ Elz i /ataje5 Jel iz *onje 5otičine 1zbog toga. %r. . : "akona o prekršajima protiv javnog reda i mira2. s kojima se smeta i ometa vjerska sloboda. One su dje'u pripravljale na prvu pričest. naprotiv. a učenje vjeronauka & ma gdje se obdr!avalo & nije zabranjeno.4. Dekanske kon)erencije. te ustanovilo.

:<E. 0990. TI.etska vije"a . u br. 5. 000 Gtoviše.%. Onemogućavanje predavanja vjeronauka u školi bilo je opća pojava na području 'ijele dr!ave. str. Oni nisu !eljeli školu prepustiti komunističko&ateističkom odgoju. odnosno biskup Stjepan B9 erlein% uporno je upozoravao svećenike da se ne daju smesti i da nastave dr!ati vjeronauk. )rečasni gospodin 5sgr *r $ilko #nderlić. donosimo jedan od tih dopisa3 AISK()SKI O.:FL&09F0. /ako je Narodni odbor grada Osijeka. br. bilo je protuzakonito u školske bilje!ni'e pisati predavanja iz vjeronauka. I. *r #nderlić. 09L=. svećeni'i pozivali na odgovornost. str. $idi se prema tomu da je takva instruk'ija dana prosvjetnim vlastima..809F. Kako se to kosi sa našim zakonskim propisima.#N4I7 >priredio?3 +eligijskope*agoško kate.etska škola. a%rana pre*avanja vjeronauka . a? $jeronauk nepo!eljan $jeroučitelji su podnijeli zahtjeve za vrijeme školskih praznika.&. Savjet za prosvjetu i kulturu. . br.I4#/ +#KO$O .09F. upravio dopis g.09F0. onda u 'rkvi. !upnik SO/IN )rimili smo $aš izvještaj o zabrani predavanja vjeronauka i u 'rkvi. . !upniku !upe Osijek 0.. dr Sanku u "agrebu u mjese'u studenom i tra!ili da se svećeni'ima ne prave smetnje u tom pogledu. /akve izvještaje smo do sada primili s više strana iz raznih kotareva. .=. Ni biskupi ni svećeni'i nisu se mirili s takvim stanjem. )redsjednik Savjeta3 8Ing. K.. Gkolska godina 09F0.TII.etski leksikon. od F. lokalne. da se u 'rkvama odr!ava nastava iz vjeronauka. Kao uzorak. . str. odnosno da im se dadu dozvole za predavanje vjeronauka u A. pa su pod svaku 'ijenu !eljeli zadr!ati vjeronauk u školi. H. to se umoljavate da izvolite skrenuti pa!nju vjeroučiteljima o načinu vršenja nastave iz vjeronauka u školama.rvatski. 4jesnik !iskupije &akova3ke i srije$ske 00F.:L=&09F0 :0. & (sp.*IN#. *ije'ezanski arhiv.. +akova3ka kate. 00< (sp. vidi . 7osi81. napose školske vlasti potrudile su se da vjeroučitelji ne u-u u razred. S. 00. ). 4osipu Geperu. jer je odr!avanje vjeronaučne obuke 8nastave8 dozvoljeno samo u školskim prostorijama.:FL8F0. KS .#KI7. Aiskupski ordinarijat u +akovu. Ondje. te da učeni'i u školske bilje!ni'e i 'rtanke bilje!e i 'rtaju predavanja iz vjeronauka. br. ali tijekom prvih mjese'i te školske godine ili su im molbe odbijene ili na njih nisu dobili odgovora.i acije. =n*rijevci. +e*ovnica u slu6%i kate. "agreb. & (sp. zabrana predavanja vjeronauka. 9ate.. 0@=. . 2eleš. poslavši upozorenje sljedećega sadr!aja3 1Ovaj Savjet dobio je obavještenja.L. od 9. #ko su mjerodavne vlasti pojedinim svećeni'ima i izdale dopusni'u. Ne bez razloga. Naši biskupi iz )oslovnog odbora 6piskopata predali su predstavku 5inistru prosvjete N. %iskupija . u 5. izdavali se le'i s prijetnjama. ( novinama su se objavljivali napadi na vjeroučitelje. 000 00. /#*I7.<098F0. najprije u školi. a ako je tamo zabranjen.(I7.I. ..::.F: L.09F0.

jer konačno to je spremanje dje'e za sv. . a to rkva po (stavu mo!e i smije vršiti kod svojih vjernika.00: ( krajnjem slučaju svećeni'i su apelirali i sami na predsjednika N. Y Stjepan AIuerlein. Vilk! An(erli+. br. ali oni ipak i dalje predaju u 'rkvi i do sada se nikome ništa nije dogodilo. br.:0. Sakramente. 09F0. godinu obnoviti i prilo!iti dokumente koji su nabrojeni u 1$jesniku2 od rujna o. (r. $ladimira Aakarića. a izvan svake sumnje je da su i dje'a naši vjerni'i.ormiran je znatan broj novoga učiteljskoga kadra koji je upio novi anti'rkveni duh.g.čisto vjerski posao. učenje molitava itd. 8. Neki još nisu primili ni pozitivno ni negativno rješenje. Aakariću. /o je valjda isti . S više strana smo primili izvještaje da su dozvole uistinu dobili 8Arod. nasl. jer je to goruće pitanje u svim biskupijama. (z dopis !upnik donosi prijepis svoje pritu!be dr. ( gradu Osijeku. pa su mjerodavne vlasti počele izdavati odredbe i zakone o privatnim tečajevima za mlade. . 9. na str. izdaju se i let'i s prijetnjama. )rijetnja je samo tajni'ima i predsjedni'ima 5jesnih NO&a da imaju pod ličnom odgovornosti o tom obavijestiti svećenike na potpis. 5olbe koje nisu bile oblo!ene propisanim dokumentima nisu uzimane u postupak. $inkov'i itd8. 09F0.:L=&09F0. u 1Klasu Slavonije2 bili su napadi na vjeroučitelje. 6upskog ure*a o* 4. eUp.09F0. br. samo je svakako potrebno molbe za ovu škol. kao što je to učinio !upnik iz Sotina. "animajte se zato kod Hranjeva'a kako su oni postupali. Dopis +kt. Na to se !alio samom (redu maršala 4osipa Aroza /ita apostolski administrator Javantinske ško.. 5i smo kura!nijim svećeni'ima savjetovali neka nastave s predavanjem i nemamo izvještaja da se igdje ikome šta dogodilo. 00F Ondje. koje je vrlo karakteristično i za nas svećenike ohrabrujuće.L.& ( 4jesniku !iskupije &akova3ke objavljeno je kako treba napisati molbu za dopusni'u i što uz nju treba prilo!iti. 09F< so začeli nekateri OJO&i kaznovati duhovnike zaradi verskega pouka mladine.ije (r. 00F . 1952.0. koliko smo ih mi primili na uvid.TII. šta će se dogoditi svećeni'ima koji i kraj te zabrane ipak budu predavali vjeronauk. 5i ne smijemo klonuti duhom i uzmaknuti pred prijetnjama.S. n. 0.L. vidi3 I$. dr. Interesantno je da su u $ukovaru . biskup ). Karakteristično je me-utim da u svim tim pismenim zabranama predavanja vjeronauka.:L=8eU 09F0. 00E ( vezi s vjeronaukom i postupkom sa svećeni'ima biskup piše3 1*e'embra 0. Svim svećeni'ima koji su nas do sada pitali za mišljenje u toj stvari svjetovali smo neka podnesu molbu. Mak#imilijan Dr2e)nik. ko se je vršil v zvezi z redno nedeljsko slu!bo bo!jo.g. nigdje nema nikakvih pretnja ni sank'ija. Gtoviše. 00E /ijekom proteklih sedam godina . Aiskupi me-utim i dalje vode zajedničku ak'iju da se ovo bolno pitanje što prije riješi.ranjev'i dobili dozvole &dvoji'a&. mjesne vlasti su primijetile da se 1 rkva snalazi2 u novim prilikama i da iz škole prelazi u 'rkvu i ondje obučava dje'u u vjeri. )rila!emo $am i jedno rješenje )ovjereništva unutrašnjih poslova Osječke oblasti iz g. %rvatske. kako je to objavljeno u 1$jesniku biskupije2 za mjese' rujan o. .str.FE školi.p. o predavanju vjeronauka. Kako će $aš kotar postupati ne znamo. 00: *ije'ezanski arhiv. g. $ največ slučajih je šlo samo za pripravo na prvo sv.orum koji rješava i $aše molbe. 5inistar je tom zgodom usmeno u razgovoru s biskupima obećao da će svećeni'i dobivati dozvole za predavanje u školi. obhajilo in sv. samo je potrebno da u tu svrhu podnesu propisane molbe.

09908F. S$I5 S#$46/I5# "# ).. so se vršili v 'erkvah v zvezi z nedeljsko slu!bo bo!jo neprijavljeni shodi z odraslimi in neodraslimi dr!avljani.@. koja nijesu prijavljena i odobrena u smislu "akona o udru!enjima i zborovima i drugim javnim skupovima. rkva mo!e osnivati samo škole za spremanje svećenika. l. 8III. birmo. =. "abranjeno je takodjer skupljanje školskih obaveznika >po "akona o nar. češ. br. pa je izšla nova uredba o nadzorstvu nad privatnim poučavanjem mladine. 09F. K. kao što su sport. . zborovima i drugim javnim skupovima.98AK&F0. . a samo zakonom se mo!e dopustiti osnivanje privatnih škola. nauku i kulturu kojom se zabranjuje predavanje vjeronauka u narodnim školama. )očam od 0. češ. septembra 09F0. nisu priznate i ne priznaju se nikakve opće&obrazovane škole. godine izdana uputa ministra za prosvjetu. 5aribor. pa ni svećeni'ima bilo koje vjeroispovijesti nije dozvoljeno stalno i organizirano skupljanje dje'e i omladine u društvima. pretstavni'ima vjerskih zajedni'a da stalno i organizirano skupljaju dje'u i omladinu u svrhu razvijanja društvenih djelatnosti. i :9.. t. I. i :9. )rivatni'ima. kulturno&umjetničkog rada. odredaba. zborovima i drugim javnim skupovima..@. & ispušteno3 obra-uje pitanje osnovne škole prije upisa u malo sjemenište8. . E istega zakona. ograničenja i sprečavanja na svim mogućim razinama. dne 0=. )r. %rvatske >čl.$II. čl. )rosvjetni organi su du!ni. %. II. II. I$. s pravom se mo!e reći & nakon mr'varenja & konačno je :0. Isto tako nije dozvoljeno privatni'ima. ( smislu čl. . (stava škole su dr!avne. ukoliko nijesu zato dobili odobrenje u smislu propisa i zakona o udru!enjima.. Savjet za prosvjetu i kulturu Ar.S :=8EF8. koja glasi3 N. pa ni svećeni'ima odn. a ne opće obrazovne škole. ..SKI%. so prizadeti duhovniki omalova!avali dr!avne organe in njihove predpiseC pozneje pa s čl..O*NI% O*AO. . siječnja 09F. $ zadnjem času se je navajala tudi uredba o zasebnih tečajih iz 0.? dajem sljedeće objašnjenje i obavezna uputstva. da u slučaju takve po nadle!nim organima neodobrene aktivnosti.eren'ije.( KO/#. podnesu prijavu nadle!nim organima unutrašnjih poslova.64ONSKI% N#. ukida se dozvola podučavanja vjeronauka u narodnim i ostalim dr!avnim školama.# . Kazni so se sprva utemeljevale z zakonom o prekrških.09EF 8(radni list J. zabave itd. ki je očito naperjena zoper verski pouk mladine v 'erkviC ponekod se je !e začela v tem smislu uporabljati2. )ošto ni jedna bilo privatna bilo vjerska škola opće obrazovnog karaktera nije odobrena zakonom.OS$6/( I K(J/(. kako to propisuje (stav. Stoga se stavljaju van snage dosad izdana odobrenja >predstavni'ima bilo koje vjeroispovjesti? za podučavanje vjeronauka u narodnim školama. koja nije u skladu sa propisima i zakonima u udru!enjima.FF b? 5inistarstvo ukida dopusni'e za predavanje vjeronauka u školama Nakon svih uputa. >t. #rhiv %rvatske biskupske kon. školama? u !upskim uredima i stanovima i privatnim prostorijama u svrhu podučavanja vjeronauka ili bilo kakvog drugog organiziranog nastavno&odgojnog djelovanja. t. *ne :0. .adi dosljednog provodjenja u !ivot propisa "akona o narodnim školama i (stava N.#*SKI% I . 0<?.

5olimo $as. 'edulji'u sljedeća sadr!aja3 1 ijenjeni komšijaN )rema postojećim propisima zabranjeno je okupljanje >organizirano? školske dje'e po svećeni'ima.ašizmu M sloboda naroduN 5inistar predsjednik3 *r. (r. god. 4osipu (jčiću.6)(AJIK# %. . Na to mu je upravitelj !upe odgovorio3 1$aše burgijanje u tom pogledu sam već saznao i od roditelja. 4a dje'u ne organiziram. (pravitelj !upe je u nastavku dopisa Ordinarijatu dodao3 00@ #rhiv %rvatske biskupske kon. 09F. 3ank!. /ako-er je zabranjeno okupljanje školskih obveznika >po "akonu o narodnim školama? u !upskim uredima. koja unatoč $aše zabrane dolaze i dalje ministrirati...ašizmu M sloboda naroduN 5.09F. $ašu 'edulji'u ću poslati Aiskupskom ordinarijatu u +akovo s molbom da je proslijedi vjerskoj komisiji u "agreb da se vidi kako neodgovorna ambi'ija i mr!nja izaziva ono što sigurno ni narodna vlada ne !eli. Sanko 00@ O tome su obaviješteni neki Aiskupski ordinarijati i sve škole.@ i . I glede ministriranja i glede vjeronauka. jer bi to moglo imati neugodnih posljedi'a.$#/SK# Narodni odbor grada Gibenika Savjet za prosvjetu i kulturu Aroj3 0. upravitelj škole. nauku i kulturu g. koji su ga u tu svrhu posjetili dne 09.eren'ije. dr. veljače o. te se stoga stavlja van snage sva dosada izdana odobrenja >predstavni'ima bilo koje vjeroispovjesti? za poučavanje vjeronauka. Sa štovanjem #leksić2.I4#/( GIA6NIK )rema obaveznom (putstvu 5inistra predsjednika za prosvjetu. br. br.*IN#. a u smislu dosljednog sprovo-enja u !ivot "akona o narodnim školama i (stavu N.% čl.eren'ije.. predsjedniku biskupskih kon.r. Sve mjere imaju se sprovesti u !ivot odmah. )redsjednik Savjeta3 Ao!o Stošić 00= ( mnogim školama vrlo hitno su krenuli u provedbu te odredbe. M. Smrt . * ri Bin(er . da gore navedeno primite na znanje..L? ukida se. spontano dolaze. nauku i kulturu N. a i od same dje'e. "a primjer donosimo jedan takav dokument što ga je primio Aiskupski ordinarijat u Gibeniku3 N#.g. 98AK&F. štoviše.eren'ija. stanovima ili privatnim prostorijama u svrhu poučavanja vjeronauka ili bilo kakvog drugog organiziranog odgojnog djelovanja.F8AK&F. koji će se uskoro u 'rkvi odr!avati izvolite se potruditi i pročitati izjavu koju je dao 5inistar & )redsjednik Savjeta za prosvjetu. biskup šibenski. god. nego ona sama. )rema tome mo!e se i ministriranje smatrati kao organizirano okupljanje dje'e te $as na to upozoravam. (koliko mislite da ste u pravu. bili su i prerevni. O navedenom treba obavijestiti sve prosvjetne organe škole. Gibenik... I. #rhiv %rvatske biskupske kon. II.. dne =. . počam od 0.&F.&F. /aj dopis poslao je dr. 5. u "agrebu. upravitelju !upe Kundin'i. Smrt . dozvola poučavanja vjeronauka u narodnim i ostalim dr!avnim školama. imam hrabrosti pojaviti se i pred narodnim sudom. od :0. 00= .II. )otpis2. %rvatske broj3 099. 7iril Aanić. AISK()SKO5 O.F@ $. danu našim biskupima.O*N# . poslao je /etar Alek#i+.

koji je pro!et mr!njom prema vjeri čini i prema dje'i koja svojevoljno dolaze u 'rkvu ministrirati i prema roditeljima koji svoju dje'u iz uvjerenja šalju u 'rkvu.<.# Narodna .. te su 1*ruštva naša dje'a2 pozvana. Na prvo mjesto u odgoju savremenog djeteta dolazi borba protiv odgoja gra-enog na osnovu sredovjekovnih malogra-anskih navika. pozivao nekoliko roditelja i govorio im da je zabranjeno 1sa strane kotara2 da dje'u šalju u 'rkvu na ministriranje. navode3 1(čiteljima.. o!ujka 09F.. Na to su se !alili pojedini biskupi. *ruštvima 1Naša dje'a2 povjerena je vrlo odgovorna i značajna zadaća za koju je du!na da se bori. na kojim osnovama u prvom redu stoji odgojno djelovanje klera. #rhiv %rvatske biskupske kon. osobina mistike idealiziranja.. )redmet3 Aorba za pravilan odgoj dje'e u društvu 1Naša dje'a2 KO/#. 0.eren'ija u "agrebu preko )oslovnog odbora Katoličkog episkopata 4ugoslavije izvijestilo )redsjedništvo $lade HN. & ad. br. I$.. i na!alost prijetnje se realiziraju. br. Izgraditi ličnost koja odgovara našim društvenim so'ijalist.imokatolički !upni ured. veljače 09F:.. .eren'ije..L. da u prvom redu povedu odre-enu i odlučnu borbu. 009 Neki su od dr!avnih ili školskih vlasti zabranjivali ili sprečavali dr!anje vjeronauka u 'rkvama. Aiskupski ordinarijat u Krku.. %rvatske zbog toga što su neki svećeni'i njegove biskupije pozivani na odgovornost čak i ka!njavani zbog dr!anja vjeronauka u 'rkvi. ... J!#ip Sre&rni+% biskup krčki. /ako privatni'ima pa ni svećeni'ima.as'ikl TT$II. S. (sp. kao što to potvr-uje dopis&uputa što ga je izdao Savjet Saveza )ionira3 S#$46/ S#$6"# )IONI.SKI5 N#.. Hond biskupa.g. Napominjem da je isti upravitelj škole 0=. 4ugoslavije o pojavama 1koje ne samo ote!avaju !ivot prema vjerskim načelima. kao npr. dne . zahtjevima savremenog kulturnog naprednog čovjeka.< . od .. Na tom svom zadatku naša vlast u skladu sa propisima (stava preko Savjeta za prosvjetu nauku i kulturu donijela je odre-ene administrativne mjere. :. AIuerleina. nego idu sustavno i progresivno za tim da ga učine iluzornim i nemogućim2.. 00L 009 *ije'ezanski arhiv. da je ostvaruju. . Aiskupi. br. *anas sve napredne snage treba da provedu otvorenu borbu protiv takvog rada.F= 1(moljavam )reč. da se učitelj i učitelji'a *ije'ezanski arhiv. 0.8slijedi navod iz dekreta o ukidanju vjeronauka82. Kotovo su svi roditelji odgovorili jednako3 PKad vi budete imali svoje dje'e onda joj to mo!ete branitiP. III.I5# *. koji je poslao !albu Izvršnom vijeću Sabora N.100L /i pritis'i imali su podrijetlo i podršku u dekretima i dopisima mjerodavnih političkih i drugih organiza'ija. Kundin'i. 8prijepis8. *ošlo je i do toga. O*AO. .98F.< Stvar je poprimila takve razmjere da je )redsjedništvo Aiskupskih kon. nastavni'ima i pro. o. izme-u ostaloga.epublika %rvatska "agreb. . Aroj3 09L8F. Ordinarijat da na nadle!nom mjestu protestira zbog ovakve presije koja se sa strane učitelja. 09F. :@8F..esorima postavljaju se prijetnje da će biti lišeni namještenja. ako budu vršili svoje kršćanske du!nosti. Dekanske kon)erencije. Aisk.@8AK&F: & ad. br.@E&09F:. koje je najčešće protkano i neprijateljskim djelovanjem zbog vlastitih svojih prljavih interesa.(G/$# 1N#G# *46 #2 S$I5# *ragi drugoviN Naš stalni i opći zadatak u društvima 1Naša dje'a2 je u prvom redu opća briga za pravilan odgoj i ličnu izgradnju dje'e.

AIuerleina.: . 5kru6nica %r. lipnja 09F. E. dne 0F. +akovački i srijemski biskup Stjepan AIuerlein izdao je Okru!ni'u pod naslovom 1)redavanje vjeronauka u 'rkvi2. /CC . br. jer smo svjesni. 1proprium a' gravissimum o. 4asno je. da se dje'i onemogući poha-anje vjeronauka u 'rkvi. gg. %rvatske u "agrebu broj 099.. II. Sanko preuzv. nauku i kulturu N.0 Na odredbu o ukidanju vjeronauka u školi reagirali su i biskupi. ( sljedećem broju $jesnika Aiskupije -akovačke Aiskupski ordinarijat je nadopunio tu Okru!ni'u riječima3 1*anas nadopunjujemo gornju obavijest time.. da će biti našim vjerni'ima i nama puna sloboda savjesti i vjeroispovijesti zajamčena i osigurana. u 4jesnik !iskupije &akova3ke. Ova se obavijest ima pročitati vjerni'ima s propovjedaoni'e. da vjeronaučna obuka nije zabranjena u 'rkvama i kapelama. @E.0 *ije'ezanski arhiv. kuda sve to vodi.. Hond biskupa S. (pozoravam. da je istom (redbom Savjeta za prosvjetu nauku i kulturu $lade N&. da je .. 5. ( tu svrhu dajem svim dušobri!ni'ima potrebnu 'rkvenu kanonsku misiju. veljače o. u !upama -akovačke biskupije i ap.F. *je'u. i to3 0? *uhovna pastva mlade!i. koji tumače dje'i kršćanske istine i poduzimlju se razne mjere. administrature na teritoriju N. 0. stanovima ili privatnim prostorijama u svrhu podučavanja vjeronauka ili bilo kakvog drugog organiziranog nastavno&odgojnog djelovanjaP. 0:.i'ium pastorum praesertim animarum est 'ate'heti'am populi 'hristiani institutionem 'urare2.eren'ija u +akovu 09F.erata o vjeronauku što ih je odr!ao sam biskup Stjepan B9 erlein.adi toga svraćamo pozornost Naslova na navedene činjeni'e opravdano očekujući. nauku i kulturu g. . "agreb. .ilijalnim selima jedan put tjedno.. ukida se dozvola za podučavanje vjeronauka u narodnim i ostalim dr!avnim školama na području N..20. da prema . sljedećega sadr!aja3 1Odlukom Savjeta za prosvjetu. Odatle slijedi. . *nevni red je predvidio tri re. i 09. radi znanja i ravnanja.9.. 09F.g.as'ikl Dekanske kon)erencije. str.. /ako je izjavio 5inistar& )redsjednik Savjeta za prosvjetu. tj. a u . travnja 09F... duboko poga-a.FL otpuštaju iz dr!avne slu!be. koja su išla na kršćanski nauk i vršila kršćanske du!nosti . %rvatske tako-er3 P"abranjeno skupljanje školskih obveznika >po "akonu o narodnim školama? u !upnim uredima. naslov. član našega (stava još uvijek na snazi.&F.. veljače 09F. :.izički su ka!njavali i loše o'jenjivali. koji su ga u tu svrhu posjetili dne 09. da svi dušobri!ni'i od sada podučavaju vjeronauk dje'u u 'rkvama i to u sjedištu !upe dva sata tjedno. +akovo.? )ravilnik o vjeronaučnoj pou'iC :? Jai'i katehiste. Savezno s ovom odlukom odre-ujem.. jer su dje'u dali u sjemenište. 5e-utim znademo. )oslovni odbor Katoličkog 6piskopata 4ugoslavije. str.. %rvatske. . koji spomenute pojave pomno pratimo. Y Stjepan. da sve to nas Aiskupe i katoličke vjernike.. biskup. $. 0=. br.: '? *ekanska kon. %rvatske. 0.... 0.1952. *r. Stoga se stavlja van snage sva dosad izdana odobrenja. Ka!njavaju se i svećeni'i.:. godine /e godine odr!ana je *ekanska kon.2 0.. EL.. biskupima. Ondje.20. počam od 0. u "agrebu.. 09F.eren'ija u +akovu.

pa je potrebno izraditi )ravilnik o vjeronaučnoj pou'i. Hond biskupa S.@ . Kovoreći o katehiza'iji mlade!i iznio je sljedeće3 1Kraj svih poteškoća koje u pogledu katehiza'ije imaju svećeni'i. )roblemi iz pastve i administra'ije !upa. ovi su poda'i iz vremena dok su svećeni'i. prije ili poslije školeQ Kako animirati roditeljeQ )rozivati dje'u ili neQ Napose su svećeni'i istaknuli da se ne smije hazardirati. . Napose velike poteškoće imaju svećeni'i i roditelji na području Srbije. . Najslabiji su O u gradovima. a sada je vjeronauk u školi dokinut. dok ne budemo onemogućeni. na vjeronauk dolazi njih L<<.e. hramovima odnosno u drugim prostorijama koje su za to odre-ene.E .erat. Osijek II :FO. I drugi re. ispitivati. danas obična pojava. 4edan od prisutnih spominje da od E<<< dje'e. Nije potrebno uba'ivati se na sigurne mine. 1*uhovna pastva mlade!i2. 0. čak i 0<<O u nekim !upama.&L. barem neki u selima. aje*nica. koji je u čl.akon o pravno$ polo6aju vjerski. @.ekli smo Ondje. a kada sve to ispunimo. Ne smije se prozivati. ako su istiniti i stvarni.. br. posebno u gradovima. 0.20. ( trećem re. AIuerleina . i 0L. . iz škole prešlo se u 'rkvu. ali ne pretvoriti se u strašljiv'e. kada je to zabranjeno.. ( pitanju je egzisten'ija roditelja. da se postigne mučeništvo. što je i razumljivo3 Osijek I . koja je o*r6ana u 0akovu *ne 11. re. Ondje pravoslavni svećeni'i ne katehiziraju. *ije'ezanski arhiv.erat pod naslovom 1)roblemi iz pastve i administra'ije !upa2.erent je iznio teško stanje rkve u našoj zemlji.erat za *ekansku kon. 0.erent je preporučio da se izaberu majke s brojnom dje'om. 9:. "emun 0<O. 0.6. Hond biskupa S. Osijek III F<O.@ . Dekanske kon)erencije. E odredio3 1$jerska nastava >katehiza'ija? u 'rkvama. =<&9<O. Salbe su najprije odbijane zbog političkih inkrimina'ija.F .2 0. go*ine u auli %iskupskog sje$eništa u 0akovu. doći će novi uvjeti.FO. AIuerleina. & 9F.eren'iju u +akovu 0=. Dekanske kon)erencije. "a !upu je opasnije da ostane bez svećenika. .. *ije'ezanski arhiv. što je biskup i učinio. 09F:. Neprestano se ponavljaju napadaji i dolaze sve te!i dani. poda'i kojima raspola!emo zadovoljavaju. pa su naša dje'a izlo!ena pritis'ima. *je'u zastrašuju i učitelji >jedna učitelji'a razbila nos djetetu zato što je išlo na vjeronauk?.eratu. . i 19. Svećeniku će biti onemogućen kontakt s mlade!i.as'ikl TT$II. izazvao je !ivu diskusiju3 Kada i kako dr!ati vjeronauk. Audući da su se prilike promijenile. to ćemo vidjeti u statisti'i na godinu. lipnja 1952. tj.. mogli vjeronauk predavati u školi. aje*nica . djevojke i druge osobe i neka se one malo&pomalo uključe u !upni !ivot. 5e-utim. zato je potrebno spremati laike katehiste.e. a u 'rkvi ote!an. zapisničar8. o'jenjivati.akon o pravno$ polo6aju vjerski. F.apisnik *ekanske kon)erencije. jer bi se time ugrozila !upa a ne svećenik. str. str. dje'a i njihovi roditelji.erata. G$6. slobodna je.. 1)ravilnik o vjeronaučnoj pou'i2.E Kanonik R (!l6 Š"erer imao je re. Ispočetka su to bili pojedinačni slučajevi. 87. "a djevojke se mo!e dr!ati vjeronauk prije večernji'e. KOS. # kako je sada. $I.F d? "akon o pravnom polo!aju vjerskih zajedni'a "avršnu zakonsku riječ o pitanju vjeronauka dao je . uslijedila je !iva rasprava u kojoj su se iznosile poteškoće prijelaza vjeronauka iz škole u 'rkvu3 broj polaznika vjeronauka je opao.F9 Nakon prvog pročitanog re. 4jesnik %iskupije 0akova3ke @.as'ikl TT$II. . pod naslovom 1Jaički katehisti2.

T. ( 'rkvi su govorila o Aogu i ispovijedala svoju vjeru u njega. )ovjereništvo za prosvjetu je . mati'e vjeronaučnih polaznika.=.<=>.= ( koliko se škola vrši vjerska nastavaQ Koliko učenika dolazi na vjersku nastavu po razredimaQ I ukupnoQ Koliko učenika odlazi na vjersku nastavu u 'rkvu i drugdje8gdjeQ ( koliko škola i poprečni postotak učenika iz kojih učeni'i polaze nedjeljom u 'rkvuQ So'ijalni sastav učenika. -akovačkom i srijemskom biskupu. dje'a su trpjela zbog činjeni'e da su odgajana u dva suprotna svjetonazora3 u kršćanskom i ateističko& komunističkom.. koliko puta dolazi u školuQ Koji vjeroučitelj ima plaću od dr!ave ili od bilo koga 8i od koga8 i koliko. . No bez obzira na to.@< 1zakonsku2. a nije provedena !upna kateheza.ARU VINKOV:I . *ije'ezanski arhiv.iječ je o odgovorima što su ih Kotarskom narodnom odboru 8KNO&u8 )ovjereništvu za prosvjetu & $inkov'i. *ogodilo se to da je školski vjeronauk prenesen u 'rkvene prostorije. malo&pomalo unosile su se ploče i spu!ve u vjeronaučne prostorije. Nema podataka o školama u samom gradu. GODINE Kakvo je bilo stanje glede predavanja vjeronauka u školama tri godine nakon uspostave komunističke vlasti u 4ugoslaviji. uvodili prozivni'i i zapisni'i. razlog zbog čega mu nije izdato odobrenjeQ Kako svećenik okuplja roditelje u pitanju vjerske nastave njihove dje'eQ $idi. najvjerojatnije je netko iz ureda )ovjerenstva 'ijeli sveščić predao m!n#.AVI U KO. blizina 'rkve i činjeni'a da su dje'a odgajana u vjeri. Ipak.= Nije poznato kako su ti izvorni dokumenti dospjeli u *ije'ezanski arhiv. F. =. godine poslalo svim školama upite o vjerskoj nastavi >br.. . 0. )ovjereništvo je školama postavilo sljedeća pitanja3 0. ispustivši uobičajene uvode i završetke. kakav je njegov odnos prema učeni'ima. 09EL. a vrše vjersku nastavu u 'rkvi ili bilo gdje drugdje.EFF809EL?.AJI O VJERSKOJ NAS. mogu osvijetliti dokumenti s izvornim poda'ima o vjerskoj nastavi na području Kotara $inkov'i koji se čuvaju u *ije'ezanskom arhivu u +akovu. utje'ale su na njihovu otvorenost prema vjeri. Stjepan B9 erlein . @. jer se tim zakonom nije riješilo pitanje postupka pojedinih učitelja i nastavnika koji su se osvećivali učeni'ima polazni'ima vjeronauka i ka!njavali ih na najrazličitije načine. kako vrši rad. :. Nakon podataka dat ćemo opći pregled stanja vjerske nastave. na kojim školama radi. Hronti.as'ikl 4jerska nastava u vinkova3ko$ kotaru 194B. II. "bog zanimljivih podataka i razmišljanja. 0. Narodnoj vlasti. SLU3BENI IZVJEŠ. L. tj. E. tko mu je dao dozvolu za vršenje vjerske nastave. odnosno o'jena pojedinih učitelja i upravitelja škola. učiteljima. sva izvješća objavljujemo u 'ijelosti. koji polaze vjersku nastavuQ & Na'ionalni sastav učenika koji polaze vjersku nastavuQ )oimenični popis vjeroučitelja. . u ozračju 'rkvene zajedni'e. da li je postavljen kao stalan dr!avni namještenikQ )opis vjeroučitelja koji nemaju odobrenja. Ipak. . /o nije moglo ostati bez posljedi'a. poslali upravitelji osnovnih škola toga područja. u školi su morala odgovarati da Aoga nema. . Izvještaji su došli iz :F osnovnih škola >u #rhivu se nalaze izvješća iz :: škole?. kako je sastavilo )ovjereništvo za prosvjetu.

Kako se masovne organiza'ije odnose prema tomeQ 00.EFF od . 09EL dostavlja se slijedeći Izvještaj3 0. 0.@0 9. T. Neki su bili u odgovorima šturi.? (čitelji ne idu u 'rkvu.? $jeroučitelj ne dr!i vjersku nastavu E. Kojim se sredstvima slu!i vjeroučitelj u okupljanju dje'e na vjersku nastavuQ 0<.00.? 0F O učenika ide u 'rkvu. 09EL.? Niti jedan učenik>'a? ove škole ne poha-a vjersku nastavu. Stanje u pojedinim školama 0? #ndrijašev'i OSNO$N# GKOJ# #N*. & J. :<. Na tra!enje naslova podnosi se izvještaj o vjerskoj nastavi3 0. & ..? #ntin OSNO$N# GKOJ# #N/IN Aroj3 0<9&09EL...? ( školi nema religioznih znakova.=.esionalnu8 gimnaziju ili se nalaze u internatima i sjemeništima i u kim mjestimaQ 0@.S. & @. Gto se poduzelo. ( koliko se škola vrši vjerska nastavaQ Ne provodi se vjerska nastava . #ntin.unk'ije. )redmet3 Izvještaj o vjerskoj nastavi. (loga učitelja u svim gornjim pitanjimaQ 0F. *a li usprkos uputstvima imade i u koliko škola kri! ili bilo kakovi religijski znakoviQ 0. T. 09EL.unk'ijeQ 0E. (pravitelj škole3 Slavko $učeva' . dok su drugi nastojali biti is'rpni. Koliko učitelja polazi u 'rkvu. Koliko učenika obveznika sedmogodišnjih škola polazi u privatnu 8kon. & :. )redmet3 Izvještaj o vjerskoj nastavi ( vezi broj . da se ta omladina uputi u redovno obavezno školovanjeQ Na ta pitanja ravnatelji škola odgovorili su vrlo brzo. *a li koji učitelj orgulja ili vrši slične vjerske . a koliko ih vodi učenike u 'rkvuQ 0:.? (čitelji ne vrše nikakve vjerske .I4#G6$ I Aroj3 0EF&09EL 0. & F.

0:.I7 Aroj3 0=E&09EL. Ne dolaze nikako :F O Ne polaze . 0<. . 09EL. .. )redmet3 Izvještaj o vjerskoj nastavi Na dopis br. izvještava se naslov & negativno J.8.8. =. Ne Nemaju veze .8.S. . šk. namještenik )opis vjeroučitelja koji nemaju odobrenja a vrše vjersku nastavu Kako svećenik okuplja roditelje u pitanju vjerska nastave Koji se sredstvima slu!i vjeroučitelj u okupljanju dje'e na vjersku nastavu Kako se masovne organiza'ije odnose prema tome Ima li škola kri! ili koji religijski znakQ Koliko učitelja polazi u 'rkvu Koliko učitelja vodi učenike u 'rkvu *a li koji učitelj orgulja ili slično (loga učitelja po pitanjima vjerske nastave i odgoja Koliko učenika obveznika sedmogodišnje škole polaze sjemeništa ili dr Gto se poduzelo za njihovo upućivanje u redovno školovanje J. Ne vrši vjersku nastavu Nikako . (pravitelj škole Karabaić 6. . :<. Nema .@. . 9. :. F.8.EFF od . koji polaze vjersku nastavu Na'ionalni 1 1 1 )oimenični popis vjeroučitelja Koji vjeroučitelj je stalni dr!.8. @.=.S. #. :? #pšev'i OSNO$N# GKOJ# #)G6$ I Aroj3 0@L&09EL. L. E. . (pr. T. 0@. 0E.. .. 09EL. 0<.. Koliko učenika dolazi na vjersku nastavuQ )oprečni postotak učenika koji redovno polaze u 'rkvu So'ijalni sastav učenika. 0. erić. 0F.8.8. /omašić E? erić OSNO$N# GKOJ# 6. 00.

=. br..S.unk'iju.@: )redmet3 Izvještaj o vjerskoj nastavi ( vezi dopisa naslova od . Garengrada' F? erna OSNO$N# GKOJ# 6. broj .. (pravitelj škole3 Sj. da bi vjeronauk odr!avao samo pred uskrsnu ispovijed i za prvu pričest.unk'ije.8E=.N# Aroj3 ( erni :<. 0<? Nema niti jednog obveznika sedmogodišnje škole koji bi polazio privatnu >kon. . 9? (čitelj ne vodi dje'u u 'rkvu i 'rkvu rijetko polaze.esionalnu? gimnaziju ili se nalazi u internatu i sjemeništu. *ostavlja se gornji izvještaj s molbom na dalji rad. S.? (čeni'i uopće i nigdje ne odlaze na vjersku nastavu. Ni jedan učenik ne polazi privatnu >kon. 09EL. .esionalnu? gimnaziju i sjemenište. Isti je izjavio. koju polazi 0<&0. T.. premda vjeroučitelj Sivko Kalajd!ić ima dozvolu & br. L? Gkola nema kri! ili bilo koji religiozni znak. da bi na njih vjerski djelovao. 0? (čitelji se striktno dr!e dobivenih uputa.EFF dostavlja se sljedeći izvještaj3 0? ( školi se ne vrši vjerska nastava .. svećenik nigdje i nikada ne dr!i vjersku nastavu F? Svećenik ne okuplja roditelje u pitanju vjerske nastave njihove dje'e. Ni jedan učitelj ne vodi dje'u u 'rkvu te ne orgulja.erentne prema ovome. Hronti i učiteljima je lojalan. O učenika E? $jeroučitelja nema. 0? (čitelj ne orgulja niti vrši sličnu kakvu vjersku . (pravitelj škole Olga Hlik & Hlaker @? *onje Novo Selo OSNO$N# GKOJ# *ON46 NO$O S6JO Aroj3 @=&09EL. )rema Narodnoj vlasti. za prosvjetu.EFF izvještava se sljedeće3 Na ovoj školi se uopće ne odr!ava vjeronauk. ne vrši nikakve vjerske . @? Svećenik se ne slu!i nikakvim sredstvima u okupljanju dje'e na vjersku nastavu. :? ( mjestu se dr!i jedamput mjesečno misa. 0L:. 09EL. 0<. Ne okuplja roditelje a ni dje'u. J. ( vezi raspisa )ovjer. J. =? 5asovne su organiza'ije indi.

nastavni'a je kri! skinula i po 'rkvenom tutoru dala ga u 'rkvu. & Nastava se vrši u 'rkvi.? Na vjersku nastavu dolaze svi učeni'i u ukupnom broju njih 000. & E? *je'a. 0F? Nijedan obveznik škole ne polazi bilo koju kon. +eletov'i. još uvijek se neznaQ Kri! visi u školi. koja polaze vjersku nastavu su seljačka i %rvati. a za ovu škol. II.8EL. . a inače mnoga preko F< O. 0F učenika. $II. 00 učenika.L učenika. )redmet3 Izvještaj o vjerskoj nastavi Galje se naslovu sljedeći poda'i. Gkol.00. razr. Katekizama dje'a nemaju. Na vjersku nastavu odlazi u 'rkvu po razredima3 I. a mla-ima pripovjeda Aibliju. S. učenika. razr. . Odstranjenje kri!a izazvalo je kod pojedina'a ravolt a dje'a nisu ni primjetila da ga nema. Kri! je bio izvješen u 'rkvi na vidljivom mjestu. & "a tri dana kasnije kri! se opet našao na mjestu gdje je bio prije. . Koliko znadem on dje'i govori samo o vjeri a učitelji'a s njim nema nikakve veze ni razgovora. unatoč ispitivanja. god. starijima diktira stari zavjet. razr. & 0. . razr. razr. razr. jer nema vremena. *olazi jedamput na tjedan. & Kakovim načinom. god. $jerska nastava se vrši u jednoj školi. učitelji'a =? +eletov'i OSNO$N# GKOJ# +6J6/O$ I Aroj3 =@&09EL. & 0:? ( ovom mjestu učitelj ne orgulja 0E? Nastavni'a kako je naprijed navela nema ni !upnikovu ni vjersku nastavu. razr. 09EL. & 9? )o ispitivanju dje'e i pregledajuć njihove bilje!ni'e. "a upravu3 5arija $aldman. imao je dozvolu od nadl. @ učenika. 0? ( školi se ne vrši vjerska nastava. $I.@E *ana :<. & @? Koliko znadem !upnik Stanko *ivić nema plaće ni od koga niti je postavljen kao dr!avni namještenik. 0<? 5asovne organiza'ije ne sprječavaju svećeniku pouku niti vode o tome računa. I$. odlaze u Nijem'e na misu nedjeljom gdje im je !upa. F? Supnik Stanko *ivić vrši vjersku nastavu.= učenika. & . :? ( 'rkvu dolaze sva dje'a i to mjesečno jedamput kad je u selu misa. 09EL. . $. III. 0. & 00? )o uputstvu kojeg su nastavni'i dobili u više navrata. & =? Supnik *ivić vrši vjersku nastavu u 'rkvi bez odobrenja jer odobrenje koliko je nastavni'i poznato nije tra!io... )redmet3 Izvještaj o vjerskoj nastavi 0.esionalnu školu. (kupno polazi na vjersku nastavu u 'rkvu 009 učenika. vlasti. nije dozvolu ni tra!io.? ( 'rkvu nastavni'a ne polazi. 09E=. 00 učenika. & J. T. L? Nije mi poznato da li je svećenik radi vjerske pouke okupio roditelje učenika.

eligijskim savjetima i propovijedima se slu!i u okupljanju dje'e na religijsku nastavu. a prema narodnoj vlasti i Hronti dr!i se po straniC isto tako i prema učiteljima. ali je bilo bezuspješno. /ri se učenika nalaze u sjemeništu u "agrebu.EFF dostavlja se izvještaj o vjerskoj nastavi3 ( ovoj školi se ne vrši vjerska nastava niti u školi niti u 'rkvi.. ( školi nema kri!a. Nijedan od učitelja ne orgulja i ne vrši nikakve slične .adi u školi +eletov'i. J. učitelji'a L? Kaboš OSNO$N# GKOJ# K#AOG Kaboš.=. 0. )rema dje'i se odnosi roditeljski. jer dje'a idu sama od kuće. niti bilo kakvi religiozni znakova. (čeni'i polaze nedjeljom u 'rkvu & prosečni postotak >F< O?C učitelj ne polazi 'rkvu. :0&T&EL. tj. E. Stanko *ivić. rkt. @. Nijem'i. E. $inkov'i. Kao dr!avni namještenik nije postavljen. @. jer samovolju roditelja nije bilo moguće pokoriti. jer učiteljstvo ne dolazi u kontakt sa svećenikom. F..9EL. 0&TI&09EL. 9. Savjetovalo se roditelje.unk'ije. vjeroučitelj. So'ijalni sastav učenika koji polaze vjersku nastavu3 FF učenika ratara. . Na'ionalni sastav učenika3 009 %rvata. niti vodi dje'u u 'rkvu. *onje Novo Selo i )odgra-e. )opriečni postotak učenika iz kojih učeni'i polaze nedjeljom u 'rkvu je 0<< O. =. učenika radnikaC 0F učenika namještenikaC L učenika zanatlija. dostavljaju se prema postavljenim pitanjima sljedeći poda'i3 . )redmet3 Izvještaj o vjerskoj nastavi ( vezi vašega raspisa br. a i ne vodi dje'u. Kako svećenik okuplja roditelje dje'e u pitanju vjerske nastave nije poznato. . u 'rkvu. *ozvolu mu je izdao Kotarski N. 0 Slovakinja. F. ( školu dolazi jedanputa nedjeljno.EFF od .@F :. "a upravu škole3 $alputić Katarina. škole3 8nečitljivo8 9? Ilača OSNO$N# GKOJ# IJ#D# Aroj3 9=&09EL. (čiteljstvo ne polazi u 'rkvu.&T&0. . )laću od dr!ave nema. :.. Ilača. O. (čitelji u tom pogledu ne igraju nikakvu ulogu. .S. da ih upišu u javnu gimnaziju. E. evangelika.. . L. ( vezi akta Ar. =. (prav.

esionalnu gimnaziju. J. Isti su po na'ionalnom sastavu %rvati. 09EL. 09E=. . Ova škola nema vjeroučitelja.<=8EL.EFF od . $jersku nastavu u 'rkvi obavlja !upnik Jovrić Stjepan. )redmet3 Izvještaj o vjerskoj nastavi Savezno dopisu naslova broj .. Ne slu!i se nikakvim sredstvima o skupljanju slušača. prema uputstvima izvršnog odbora Kot. O. (pravitelj škole3 potpis nečitljiv 0<? Ivankovo OSNO$N# GKOJ# I$#NKO$O Aroj3 . a dr!i se samo onoj dje'i koja su slučajno toga dana bila u 'rkvi. Ivankovo.? :? E? F? @? =? L? 9? 0<? 00? 0. godine dostavlja se sljedeći izvještaj3 $jerska nastava se ne dr!i u školi. obveznik ne polazi kon. Nema vjeroučitelja. Nastavu dr!i mjesni !upnik %olik $ladoje. T. . (stava H. 5asovne organiza'ije ovo toleriraju. :0. Iz ovoga mjesta ni jedan škol. Odobrenje nije tra!io. T.=. nastava se dr!i samo prisutnim učeni'ima toga dana. )rema članu . nije moguće dati brojčane podatke.. ( učioni'ama ove škole. (čeni'i polaze proizvoljno nedeljom u 'rkvu oko :< O )o so'ijalnom sastavu ovo su seljačka i radnička dje'a. 5jesne organiza'ije se u tu stvar ne miješaju.<&F<?. a prema dobivenim poda'ima ne vodi o tome eviden'iju ni sam !upnik. što predstavlja jedan nestalan broj >. Nije potrebno ništa poduzeti. a skinuti su kri!evi.@@ 0? .? 0:? 0E? 0F? 0@? ( ovoj školi ne vrši se vjerska nastavaC O broju učenika.. učitelj nije ovlašćen da zalazi u gornja pitanja i da vrši nadzor nad vjerskim poslovima svećenika. N. N. 4. već se dr!i nedjeljom poslije rane mise u 'rkvi. a niti ga je tra!io. koji odlaze na vjersku nastavu u 'rkvu.. a i sam sada istu ne posjećuje. odobrenja nema. ( ovoj školi ne vodi dje'u u 'rkvu. (čitelj nije orguljaš. S. Ovo je prepušteno slobodnoj volji učenika i !elji roditelja. Na zahtjev i !elju roditelja !upnik odr!aje vjersku nastavu u 'rkvi. $jerska nastava se obavlja kako je navedeno pod toč. jer ova škola ne vodi o tome nikakve eviden'ije. Svećenik nikako ne okuplja roditelje u pitanju vjerske nastave.&.F.. već kako je prije napomenuto. /rajanje nastave je po prili'i od F&0< minuta. . što bi značilo oko 080.

? Komletin'i OSNO$N# GKOJ# KO5J6/IN I Ar. (pravitelj škole3 8Novačić 4ozo8 00? 4armina OSNO$N# GKOJ# 4#. te za sada dr!i vjeronauk u 'rkvi. (pravitelj3 Krasnik ". J. a za ovu šk. dok nedjeljom i blagdanom učeni'i rimokatoličke vjere polaze sa roditeljima u 'rkvu. 00E&09EL. )očetak nastave počinje sa ustajanjem. a zimi manje.eligijskih znakova u školskim prostorijama nema.5IN# Aroj3 LE&09EL.. 0. god. Nije dr!avni namještenik. & Na'ionalni sastav učenika & %rvati. $jeroučitelj %erbert 5edić prošle godine radio je sa odobrenjem Kotarskog Izvršnog odbora.EFF od . Kao sredstvo za okupljanje dje'e jest proglas u 'rkvi.@= . da učeni'i ove škole ne polaze vjersku nastavu. Nastava se obdr!ava u 'rkvi. već se izdr!ava sa prihoda zemlje 'rkvene općine. >kao i F?.. (čenika obveznika sedmogodišnjih škola nema u kojoj kon. )rema dopisu br3 .=&T&09EL g. & Jjeti više. . jednako polaze radnička kao zemljoradnička dje'a. 0.& )oprečni postotak je =< O učenika koji polaze nedjeljom u 'rkvu. 09EL.esionalnoj školi ni u sjemeništu. Na istu nastavu polaze svi učeni'i ove škole. )redmet3 Izvještaj o vjerskoj nastavi ( vezi $ašeg dopisa br. 00. )redmet3 Izvještaj o vjerskoj nastavi. mu je saopćeno da tra!i produ!enje.EFF& izvještavamo sljedeće3 0? . S. izvještava se naslov. )utem 'rkvenih propovijedi okuplja roditelje. Od učiteljstva nitko ne polazi u 'rkvu. Komletin'i. Iz učioni'a su uklonjeni svi religiozni predmeti. Aez obzira na so'ijalni sastav. 4armina :<&T&EL. J.? :? E? F? @? =? L? 9? ( ovoj osnovnoj školi vrši se vjerska nastava. (čitelja orguljaša nema. a niti učitelji polaze 'rkvu. . jer molitva je uklonjena iz škole. S.

=. )redmet3 Izvještaj o vjerskoj nastavi )ovodom $ašeg dopisa od . 0.9.L OSNO$N# GKOJ# K.L /o se mjesto danas zove Karad!ićevo.EFF od . 09EL.9 OSNO$N# GKOJ# 5I.C u III. 0F? Ne postoje takvi učeni'i koji polaze kon. 09EL. )ošto u ovom selu nema 'rkve. a niti sami polaze. niti od dje'e. 0<. a ni učitelj ne ide u 'rkvu niti jedan puta u godini. ( $. Ogromna većina dje'e učenika ovoga sela nije od svoga krštenja ni bila u 'rkvi. a stanovni'i potječu iz kraja gdje nikada nije bio veliki vjerski utje'aj to niti itko od ljudi. .=.9.IS6$ I Aroj. S. ( vezi s masovnim organiza'ijama učitelj mora svojim zalaganjem objašnjavati dje'i i narodu put ka istini. T. 09EL. učenika8'aC ukupno 00=. TI. . dostavlja $am se sljedeći izvještaj3 0.erentnim. E. .. "a upravu škole )etković 5ira 0:? Kri!ev'i 0.. 0. 09EL. S. . Kri!ev'i.KO$ I Aroj3 =9&09EL. 0. (čitelji ne vode dje'u u 'rkvu.. raz. uč. raz.@L 0<? 00? 0. )o svim ostalim točkama mogu odgovoriti negativno.esionalnu gimnaziju. . učenika8'aC u I$. g.. $jerska nastava vrši se u jednoj školi. raz. (pravitelj3 Aorova' $ojislav 0E? 5irkov'i 0. raz.9 .unk'ije. časova dolaze učeni'i kako slijedi3 I. ( 5irkov'ima. ( školi nema kri! ni bilo kakav drugi religiozni znak.? 0:? 0E? 5asovne organiza'ije dr!e se pri tome indi. J. ( ovoj školi nikada nije postojao krst niti ikakvi drugi vjerski znakovi. Na vjersku nastavu koja se vrši izvan škol. T. 4edino u tom srpsko&pravoslavnom mjestu svećenik dr!i vjeronauk i dje'a poha-aju 'rkvu. br.. . a niti ne vrši nikakve druge .EFF dajem $am sljedeće podatke3 0. razredu ne pohodi vjersku nastavu nijedan učenik. ( ovoj se školi ne vrši vjerska nastava niti se je vršila od oslobo-enja. )redmet3 Izvještaj o vjerskoj nastavi ( vezi $ašeg dopisa broj3 . Nijedan učitelj ne orgulja. 0<@8EL. J.E učenika8'aC u II.

II. 0<. Na vjerskoj obu'i ostaju dje'a radnika i seljaka. 09EL. Arodu. :.O. LF. L i 9.S. #d @8 "a vršenje obučavanja dje'e u vjerskoj nastavi nema od nikoga plaću. 9. )redmet3 Izvještaj o vjerskoj nastavi ( savezu s tamošnjim tra!enjem broj3 .8 Samo je jedan roditelj rimokatoličke vjeroispovijesti izrazio !elju da mu dijete ne polazi vjersku nastavu. 0. @.unk'ije i orguljanje ne vrše učitelji ove škole. u Slav. F. (prav.. od . Obuku vrši jedamput tjedno.@9 )et učenika su adventisti i redovito ne pohode školu subotom. Njegov odnos prema učeni'ima i prema učiteljima je korektan a prema Narodnoj vlasti i Hronti lojalan. 09EL. 09EL. (čitelji ne vode dje'u u 'rkvu. #d E8 rkvu polaze i radnička i obrtnička i seljačka dje'a. Imenovani sveštenik vrši obuku samo na ovoj školi. Imenovani sveštenik od dr!ave ne prima nikakvu plaću. 0. . 0F? Nijem'i OSNO$N# GKOJ# NI465 I Aroj3 0. $jerske . )oprečno nedjeljom idu u 'rkvu sama dje'a >:< & E<O?. 00. 4ovović >Q?8nečitljivo. $jersku obuku vrši sveštenik Jazar Stanimirović. *je'a koja polaze 'rkvu su %rvati.8EL od 0F. škole J.EFF8EL. =. (čitelji se pridr!avaju zakona da je škola odvojena od rkve. #nt. Isti !ivi vrlo povučeno i nikuda se ne miješa.=. #d F8 $jersku nastavu u 'rkvi vrši ovdašnji !upnik Stanko *ivić. ( pitanju vjerske nastave ne okuplja -ačke roditelje i nikakovim se sredstvima ne slu!i u tom pogledu. Odobrenje za vršenje vjerske nastave izdao mu je KNO $inkov'i svojim rješenjem br. podnaša se sljedeći izvještaj3 #d 08 $jerska se nastava ne vrši u školi. #d 98 Isto kao pod br3 L. #d =8 Otpada #d L8 )rigodom nedjeljne propovijedi u 'rkvi navijesti koji dan da roditelji pošalju dje'u u 'rkvu na vjeronauk. TI.@&09EL. T.. Sa svakim razredom dr!i jedanput tjedno vjersku nastavu u 'rkvi. ( ovoj školi nije bilo i nema religijskih znakova i kri!. E. Nijem'i. *ozvolu za vršenje vjerske nastave izdao mu je Okru!ni N. Nema učenika koji se nalaze po internatima sjemeništa. #d . L. dok su svi ostali izrazili !elju da im dje'a polaze vjersku nastavu. #d :8 rkvu polazi po prili'i =< do L< O nedjeljom. Svi učeni'i koji polaze vjersku nastavu su Srbi. $jerska se nastava vrši u 'rkvi i primjećuje se da priličan broj učenika ne odlazi na vjersku nastavu u 'rkvu. 5asove organiza'ije oko toga nemaju posla.

ali za ovu godinu još nije primio nikakvo rješenje. r. III. m & .unk'ije ne vrši. @. $jersku nastavu vrši u 'rkvi rimokatolički !upnik iz Starih 4ankova'a. )o so'ijalnom sastavu učeni'i koji polaze vjeronauk su selja'i. Imenovani je imao prošle godine odobrenje za vršenje katehiza'ije u školi. da dje'a polaze u 'rkvu na vjersku obuku poslije zadnjeg sata obuke ili poslije podne prije negoli obuka u školi počne. te više nikakve vjerske . Imenovanog učenički roditelji svake srede besplatno dovezu radi vršenja katehiza'ije. :0.esionalnu sedmogodišnju školu. . #d 008 ( školskim sobama nema kri!a. =. Neki obvezni'i polaze 'rkvu iz vlastite pobude. )oprečni postotak istih je . :m E !.. 0<. )o na'ionalnom sastavu su %rvati. Nema ni plaćenih vjeroučitelja. kao i po nagovoru roditelja. !. #d 0E8 (čiteljstvo po svim gornjim pitanjima nema nikakove posebne uloge. 0F :. . !. !. dr. #d 0. r. )redmet3 Izvještaj o vjerskoj nastavi 0. & & & $II. & . . Izvjesni učeni'i polaze vjersku nastavu koja se odr!ava u rimokatoličkoj 'rkvi u Novim 4ankov'ima. pod čiju !upu spada ovo selo. 9.8 *je'u u 'rkvu ne vodi niti jedan od učiteljstva. svega = II. #d 0@8 Otpada obzirom na br.0 O. Njihov broj je sljedeći3 I. $I. r. r. Na ovoj školi nema vjeroučitelja. & . . 0F. . r. $. #d 0F8 Niti jedan učenik iz ovog mjesta ne polazi kon.=< #d 0<8 *o sada masovne organiza'ije nijesu u tom predmetu pravile nikakvo pitanje. S3 0@? Novi 4ankov'i OSNO$N# GKOJ# NO$I 4#NKO$ I Aroj3 =E&09EL. I$. 09EL. niti dje'u upućuje na vršenje vjerskih du!nosti. "a upravu škole 8Ivan Stanišić8 J. F. r. r & & & &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& (kupno @ m. Novi 4ankov'i. E. 0m 0 !. #d 0:8 ( 'rkvi orgulja potpisani. a 'rkvu polaze prema prilikama. ( ovoj školi ne vrši se vjerska nastava. . Napominje se. 5arko Aaličević.

pozivao roditelje u 'rkvi da šalju dje'u na vjeronauk. $jeroučitelj Ivan Kabrijelić više ne odr!aje vjersku nastavu niti u 'rkvi. )o gornjim pitanjima učitelji'a Serav 5arija nema nikakve uloge. raz. (čeni'i su dje'a zemljoradnika & %rvati. radi prve pričesti. (čeni'i sedmogodišnje škole ne polaze ni jednu kon. :<. i : učenika iz II. ali ne vodi dje'u. :0. J. Na vjersku nastavu u 'rkvu odlazilo je 9 učenika iz III. J. E.unk'ije. da je 'rkva odvojena od dr!ave. ( učioni'i nema kri!a kao ni drugih vjerskih znakova.. 0<. $jeroučitelj je ranije.. 0. Svećenik ne okuplja roditelje po pitanju vjerske nastave. $.. $jeroučitelj Ivan Kabrijelić iz $o-ina'a nema odobrenje za vršenje vjerske nastave u školi. :. d.S. 9. (čitelj ne orgulja niti vrši kakove druge vjerske . 00. 9. 0<. već su prema istom nezainteresirane. dok sada više ne odlaze. Nuštar. ( školi se ne nalazi kri!. 00. 0E. 0<. ( školi se ne odr!ava vjerska nastava. tj. Nedjeljom polazi 'rkvu :< O učenika. upr. 09EL. @. (čitelji'a Serav 5arija polazi 'rkvu. )redmet3 Izvještaj o vjerskoj nastavi 0. 0. 0:. . razlog zašto nema odobrenje nije poznat.=0 L. raz. 5asovne organiza'ije ne zauzimaju poseban stav po ovom pitanju.esionalnu školu. 0L? Nuštar OSNO$N# GKOJ# N(G/#. Aroj3 0E=&09EL. )redmet3 Izvještaj o vjerskoj nastavi "a upravu škole Serav 5arija . već im na istu ukazuje u 'rkvi za vrijeme propovijedi. 0<. Ne postoji slučaj po točki 0F i 0@.. Na isti način poziva i dje'u na vjeronauk. Novi 5ikanov'i. L. dok je vršio vjersku nast. 5asovne organiza'ije ne vode računa po navedenim pitanjima. 09EL. u 'rkvi. (čitelj ne polazi 'rkvu niti vodi učenike u istu. (čitelj je zauzeo stav po ovim pitanjima prema odredbama našeg ustava.S. pa tako i škola od 'rkve. =. škole Hranjo 8nečitljivo8 0=? Novi 5ikanov'i OSNO$N# GKOJ# NO$I 5IK#NO$ I Aroj3 9:&09EL. F.

listopada 09EL.S. 0:0 . da se na ovoj školi ne vrši verska nastava.. :<. od .O$O Aroj300=&09EL.=. 0. niti se gdje vrši vjerska nastava. Kovačević2 .S. .OJIK Aroj3 0.S. Ostrovo.aić 0:< Stanovni'i toga mjesta su Srbi pravoslavne vjere. ( Nuštru :<. . E. EL. ( školi nema nikakvog religioznog znaka.<? Ostrovo 0:0 OSNO$N# GKOJ# OS/. stoji3 Ništa 00. Izvješćuje se naslov da se u ovoj školi ne vrši vjerska nastava. Svećenika u selu nema te ni u 'rkvu ne idu dje'a ni učitelj. J. 0. Stanovni'i toga mjesta su Srbi pravoslavne vjere.. 0. (pravitelj škole 5. (čeni'i ove škole ne odlaze nikada na vjersku nastavu. T. . do 0<.L&09EL. (čeni'i nedjeljom polaze sami u 'rkvu sa svojim roditeljima. T. 0.EFF. stoji3 Ništa. škole 09? Orolik 0:< OSNO$N# GKOJ# O.. izveštavate se. Ar. J. (pravitelj škole3 N. kao i na točke br. )redmet3 $jerska nastava & izvještaj 1Na primljeni raspis Naslova. ( školskim učioni'ama nema nikakvih vjerskih znakova. J. do 0@. raspisa nema se šta odgovoriti. Orolik.. & 0@ 'itir. školi u Nuštru ne vrši vjerska nastava.. E.=. 09EL. 09EL. Ovim se izvještava naslov da se na osnov. Od br. *. . :. Od br. )oljak upr. 00.

(čitelji su roditeljima i učeni'ima objasnili uklanjanje kri!a i ostalih vjerskih znakova iz škole na prikladan način i prema uputstvima. ( školu uopće ne dolazi.unk'ija. II. J.@ i I$. ( 'rkvu dolaze na vjersku nastavu poprečno svi učeni'i. 09EL. . sastavu zemljoradnička. )redmet3 Izvještaj o vjerskoj nastavi *ostavljaju se poda'i o vjerskoj nastavi. dostavljaju se sljedeći poda'i3 0. .=: .#+6 Aroj3 L=&09EL. ostali . ( 'rkvu odilazi na vjersku nastavu ukupno 0:< učenika i to3 I.. So'ijalni sastav učenika koji polaze vjersku nastavu je sljedeći3 seljaka 0F0. . 0. ( ovoj se školi ne vrši vjerska nastava. :0. Svi su %rvati. 0E. 00. . E. r. 09EL. rkvu polazi . 0. *va obveznika sedmogodišnje škole nalaze se u internatu nadbiskupske gimnazije u "agrebu. & @. /ri učitelja polaze u 'rkvu.. r. 0:. dne 0. .azlog zbog koga mu nije izdato odobrenje nije poznat.0? Otok OSNO$N# GKOJ# O/OK Aroj3 0L@&09EL.S. *je'a su po so'.E.EFF8EL. a gdjekada i četiri. dolazi veoma rijetko !upnik iz Nijema'a. F. L. )redmet3 Izvještaj o vjerskoj nastavi Savezno $ašem tra!enju br. obrtnika :E. r. )odgra-e. & Nedjeljom polazi u 'rkvu poprečno @< O učenika.9. Otok. 0. 0<.:F. namještenika . 0F. ( 'rkvi prigodom mise i propovijedi okupljaju se roditelji i upućuje roditelje na njihovu vjersku du!nost u odgoju dje'e. TI.. 0@. ( školi Otok nema kri!a ni drugih religijskih znakova.< O učenika. )ošto ovo mjesto nema !upe ni !upnika. Nijedan učitelj ne orgulja i ne vrši vjerskih . Nijedan učitelj ne vodi dje'u u 'rkvu. III.? )odgra-e OSNO$N# GKOJ# )O*K. E. :. . ( 'rkvi vrši nastavu !upnik )etar 5arkova'.0. Nepoznato. r. 0<. Nije se moglo ništa poduzeti da se isti odvrate. Na školi Otok ne vrši se vjerska nastava. 9. (pravitelj 8nečitljivo8 . radnika .. :. Na oglasnoj ploči u 'rkvi izvješen je raspored vjerske nastave.< učenika.. . FE. . & =.

( 'rkvi se uopće ne orgulja. (loga učitelja je da to objasne. ( školi nema kri!a ni drugih vjerskih znakova. 0:. & ( 'rkvu polazi 0 nastavnik. /aj ostatak odr!ava se još i danas. L.. 0<. :<. Supnik 5ato )avić ne vrši vjersku nastavu i nema odobrenje. (pr. ( svim napred navedenim pitanjima učitelj nema nikakvu ulogu.eren'ije i dr. /o i činimo.KO$ I Aroj3 =L&09EL. @. 5asovne organiza'ije nastoje da oslabe utje'aj 'rkve na omladinu uopće.=E Nema vjeroučitelja sa dr!av. Nastavni'i ne vrše vjerske . @. J. 0F. . !upnik iz Nijema'a.S.E? )rkov'i OSNO$N# GKOJ# ).:? )rivlaka )(DK# GKOJ# ). J. 0. 1 9. )rivlaka. )rema toč. 0<. škole3 5edić %orst . Iz ovoga mjesta nema uopće polaznika privatnih gimnazija >kon. 0E. 4edan učitelj orgulja.unk'ije. ( školi ne postoji kri! niti ikakvi religiozni znakovi. F. kon. S. T. )rednje se dostavlja na upotrebu. $jerska nastava ne vrši se ni u jednoj školi. . L. F. 9. (čeni'i ne polaze vjersku nastavu ni u školi ni u 'rkvi. (čitelji ne vode učenike u 'rkvu. te dr!e u nedjelju masovne sastanke. nego isti odlaze sami. Nema plaće. 0.3 Nečitljivo . nije potrebno. E.. Isti ne okuplja roditelje. 1 00. 0E.. . broj. 0F. a niko ne vodi dje'u u 'rkvu. kojima bi okupljanje vršio. (čeni'i polaze nedjeljom 'rkvu E< O. :. =. 00. plaćom. (prav. $jera je ostatak prvobitnog vjerovanja ljudi kada nisu znali objasniti prirodne pojave. Naročitih sredstava nema. )redmet3 $jerska nastava ( vezi dopisa naslova od . jer rijetko dolazi. šk. Ne vrši vjersku obuku.EFF obavješćuje se3 0. 0:. =.I$J#K# Aroj3 0:<&09EL.. 09EL.esionalnih? niti se itko nalazi u internatima i sjemeništima. 4edan učitelj polazi 'rkvu. 1 0<. ( 'rkvi dr!i vjersku nastavu *ivić Stanko.=. *a li ima dozvole nije ovome upraviteljstvu poznato. $jersku nastavu ne poha-aju učeni'i.

$jerska obuka se u ovoj školi uopće ne vrši. znak. E.n. *je'a koja polaze nedjeljom u 'rkvu su različitog so'ijalnog sastava & %rvati. . I$.9.S.etkov'i. Ovdašnji učitelj vrlo rijetko polazi u 'rkvu. III. ( školi se ne nalazi kri! niti bilo koji relig. .: :9 . )redmet3 $jerska nastava & izvještaj (pravitelj škole 4akob (!arević na sva je pitanja umjesto odgovora stavio 'rti'u. pitanje o vjeroučiteljima. 0F..etkov'i. .etkova'a?. $jerska nastava se vrši u 'rkvi. 0. na koje je odgovorio3 1Supnik je zatra!io odobrenje.E 00 L 0. Nedjeljom ide u 'rkvu F< O učenika.@? Slakov'i OSNO$N# GKOJ# SJ#KO$ I s. Na vjersku nastavu koja se odr!aje u 'rkvi dolazi iz I. raz. )redmet3 Izvještaj o vjerskoj nastavi 0. 00. F? do 0<? nema se što javiti. jer će iste podatke dostaviti osnovna škola . . Od t. Svi su po na'ionalnosti %rvati. & 0@.6/KO$ I Aroj3 0:<&09EL. & 0E. $I. . 09EL. 0F= :. (čitelj ne vodi brigu o vjerskom odgoju svojih učenika.. 0<. $II (kupno E< .etkov'i OSNO$N# GKOJ# . dok dje'u. 0. F. & upravitelj škole3 5irko $an-ura J. (čeni'i polaze nedjeljom u 'rkvu oko L< O i to svake treće nedjelje >jer svećenik dolazi svake treće nedjelje iz . 0:. Odnos prema vlasti i ostalima dobar. & :.=F )rkov'i. $. s. $jersku nastavu polaze učeni'i boljeg i slabijeg so'ijalnog sastava. E. jer je tamo sjedište istog svećenika. :<. odnosno učenike.F? . II. 09EL. uopće ne vodi. osim na F. ..2 .d. 0<.

0F.8E9. 09EL. 0E. . $II. (čeni'i ne polaze versku nastavu. F. . (čitelji obučavanje u 'rkvi ne nadziru. 9. @.8. 00. 0@. Stanovni'i i toga mjesta su srpske na'ionalnosti. i II. $.ane'.8. III.. 0<. . stoje na prin'ipu. Skreće pa!nju. 0:. ( školi nema nikakvih verskih znakova. zasebno vjersku obuku po \ do :8E h & jedamput na tjedan. =. )rema učeni'ima odnosi se dobro. $jersku obuku dr!i u 'rkvi. ( školi se ne vrši verska nastava. Nema učenika obveznika sedmogodišnjih škola da polaze privatnu gimnaziju. $lasti nije mi poznato.0&09EL.S. Sremske Jaze. 0:.8. . 00. niti su zabranjivale. Obučava u 'rkvi. . niti vrši vjerske .8. Naslovu su poznate prilike ovoga sela i da se postepeno u tim stvarima treba postupati. 0. 5asovne organiza'ije nisu do sada ulazile u to. )rema Nar. (čitelji su i do sada vrlo rijetko polazili u 'rkvu. $I. 0F. (čitelj ove škole pridr!ava se čl.oditelji i dje'a !ele i sami da se vrši vjerska nastava i šalju dje'u na vjeronauk. 0:. a nikako ne vode učenike u 'rkvu. a prema učiteljima drugarski & kolegijalno. 09EL. .. )ostupa se lagano. E.. . :0. 0@.=@ F.8. (čeni'i ne odlaze na versku nastavu nigdje. .=? Sremske Jaze 0:: OSNO$N# GKOJ# S.unk'ije. )redmet3 Izvještaj o vjerskoj nastavi 0. $jeroučitelj ne prima plaću ni od koga. 0<. :. 0. kako ne bi bilo na štetu obuke. jer roditelji !ele inače bi dolazilo do smetnja u nastavi. Hronti i Nar. 0<. 0:: . L. =. da vrše svoju katoličku du!nost. . 0E. . Nema veroučitelja niti se vrši verska nastava. 9. J. i I$. . @. da je 'rkva odvojena od škole. dje'a se poslije obuke skupe u 'rkvi i dr!i I. (čitelj ove škole ne vrši nikakve verske . "nam da se u Hronti ne nalazi. *ozvolu za vršenje vjerske nastave nema. kao i s molitvom koja je uklonjena.0:. kao i na pro'esije. L.8. $jeroučitelj je Ivan Gte. ( školi je kri!. << O >ili L<O nečitljivo? učenika polazi nedeljom u 'rkvu. *okument nije potpisan. odobrenje nije tra!io u god. iz našeg ustava da je 'rkva odvoje od dr!.8.65SK6 J#"6 Aroj3 0.8. (čitelj ne polazi u 'rkvu. Nijedan učitelj ne orgulja u 'rkvi. ( školi nikako ne obučava.unk'ije.

== (pravitelj škole3 $j. )o so'ijalnom sastavu učeni'i koji polaze vjeronauk su selja'i. r. 00 $I.EFF od . = m. Njihov broj je slijedeći3 I. već im o istoj govori za vrijeme mise.E %rvata.I 4#NKO$ I Aroj3 0F=&09EL. ali za ovu godinu još nije primio rješenje za katehiza'iju u školi. 0 Srbin. L. 9 m. 00 !. Svećenik ne okuplja roditelje po pitanju vjerske nastave.. i 0@. obično poslije propovijedi. da polaze vjeronauk kazujući im vrijeme kada će se isti odr!avati. 0<. )o točki 0F. polaze na vjeronauk i u 'rkvu. = !. . Neki obvezni'i ove škole polaze 'rkvu iz vlastite pobude. & @ $II. FL 5a-ara i : Nijem'a. 0E. 0:. r.: III. 00 m. niti pokazuju ikakva interes. E. Nema ni plaćenih vjeroučitelja. )o na'ionalnom sastavu su . E &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ukupno :L m. Stari 4ankov'i. Nijedan učitelj ne orgulja u 'rkvi niti vrši kakove druge vjerske . r. da je 'rkva odijeljena od dr!ave. r : m. r. svega3 L@ :.S. (čitelji ove škole po svim ovim pitanjima zauzeli su stav shodan našem ustavu. 0. )redmet3 Izvještaj o vjerskoj nastavi ( vezi akta naslova broj . =. F. slučaj ne postoji. tj. r. Svećenik okuplja dje'u za vjeronauk pozivajući ih početkom školske godine. Na ovoj školi nema vjeroučitelja. )oprečni postotak istih je 0< O. :0. E m. 5arko Aaličević.< I$. 0< $. podnosim izvještaj u slijedećem3 0.. *a bi otklonili misti'izam predaju učitelji program na čisto naučnoj osnovi i time stvaraju kod učenika pravilne pojmove o promjenama u prirodi kao i o !ivotu uopće.=. 09EL. (čitelji ove škole ne polaze 'rkvu niti vode učenike u 'rkvu. ( ovoj školi nema kri!a po učioni'ama kao ni drugih vjerskih znakova. . J. ( ovoj školi ne vrši se vjerska nastava. L !.H. )rimjećujem da i dje'a aktivista N. poslije propovijedi i to samo na početku školske godine. T. kao i po nalogu svojih roditelja. pa prema tome i škola od 'rkve. 00. 0<. . r & E !. . EL !. svega 0F II. 5asovne organiza'ije uopće ne zauzimaju nikakav stav prema ovom pitanju. @. 0. !.L? Stari 4ankov'i OSNO$N# GKOJ# S/#. Ivanović . 9.unk'ije. $jersku nastavu vrši u 'rkvi mjesni rimokatolički !upnik dr. Imenovani je prošle godine imao odobrenje za vršenje vjerske nastave na ovoj školi. Izvjesni učeni'i polaze vjersku nastavu koja se odr!ava u rimokatoličkoj 'rkvi u Starim 4ankov'ima. E m. 09EL.. @ !.

na gornji broj u predmetu odr!avanja verske nastave na ovoj školi. $II.=.=. )redmet3 Izvještaj o vjerskoj nastavi Na tra!enje naslova od . )etričević :<? Gidski Aanov'i 0:E OSNO$N# GKOJ# GI*SKI A#NO$ I Aroj3 0<@&09EL. @. .. te prema tome ni odr!avanja verske nastave uopće. (pravitelj škole3 A. podnaša se negativan izveštaj.ad vrši poslije obuke u školi. 5ikanov'ima I. Nikakovim. učiteljima. III. 0:E Stanovni'i toga mjesta su Srbi pravoslavne vjere. :L. Odobrenje Okru!nog NO&a Sl. L. Nema kri!eva ni religijskih znakova. 0E. !upnik. Nastavni'i ne polaze 'rkvu niti dje'u vode u 'rkvu. Ispravan odnos prema učeni'ima. F. jer se niti na jednu točku pomenutog raspisa mo!e pozitivno odgovoriti. 09EL. :. S molbom na nadle!nost. I$. Hrontova' je od 09EF. 0 & St. Arod. :=.. T. 9 (kupno 0=E. TI. na koju ne idu ni učitelji ni školska de'a. 9. Nije stalan dr!avni namještenik. )redmet3 Izvještaj o vjerskoj nastavi 0. 0. 5ilošević #ntun. 0:. . :L. 0 O obrtni'i. . Na bogoslu!enje dolazi sveštenik iz /ovarnika svake treće nedelje. $I. 0 Srpkinja. Stari 5ikanov'i. Aanov'ima od oslobo-enja nema sveštenika. "a sada dobro. Narodnoj vlasti. :<. 0<. II. /akovih nema. 09EL.S. . ( vjerske stvari se ne miješaju. Aanov'i. pošto u Gid. školi radi. G. 00. 0<. Na pogrebe >sahrane? bli!njih ro-aka do-u sa roditeljima radi ispraćaja do groblja i školska de'a. 0=< %rvati. E.I 5IK#NO$ I Aroj3 0FL&09EL. Na osn. Nema veze s roditeljima po tom pitanju. $. Ne od nikoga.. /akovih nema. L. . 09EL. E O radni'i. :<. < 9< O zemljoradni'i. Hronti.9? Stari 5ikanov'i OSNO$N# GKOJ# S/#. =. J. god.=L (pravitelj škole3 Hranjo 8nečitljivo8 .

(čenika obveznika sedmogodišnjih škola nema u kon. 0F. godine bio je svega dva puta po jedan sat. 0<. J.T. a koliko je učiteljstvu poznato ne dolaze na isti niti u 'rkvu niti kamo drugdje. (čitelj ne vrši nikakve vjerske .S. 0:.. Giškov'i. 09EL. 00.unk'ije. nije ovoj školi poznato. 0<.. Nijedan učenik ne polazi vjersku nastavu ni u školi ni u 'rkvi ni na drugom mjestu. .? $inkovačko Novo Selo 0:F OSNO$N# GKOJ# NO$O S6JO Aroj3 $ink. E.9. (pravitelj škole3 Krezić 8nečitljivo8 :. *ozvolu ima pravoslavni paroh iz $inkova'a. najviše oko F O. sljedeće podatke3 0. :. 0:F . . jer isti ne dolazi na vjeronauk.. ( ovoj školi se ne vrši vjerska nastava. god. )redmet3 Izvještaj o vjerskoj nastavi ( gornjem predmetu podnaša se sljedeći izvještaj3 0. . 0.EFF8EL. u kojem su prije *rugoga svjetskog rata !ivjeli Nijem'i. Koji je broj iste. izdanu po ministarstvu nastave. (pravitelj škole3 +oka 4. ( 'rkvu odlaze dje'a kad god pokoje. Novo Selo.=9 J. :<. niti drugih religijskih znakova. (čeni'i ne dolaze na vjersku nastavu u školi. %rvati. F. 09EL. (čitelj ne vodi učenike u 'rkvu niti je sam pohodi.esionalnim gimnazijama i internatima.9.. ( osnovnoj školi Giškov'i ne vrši se vjerska nastava već : godine.E. (čeni'i koji polaze 'rkvu su dje'a zemljoradnika. /omić. 09EL. )rošle škol. ( to prigradsko mjesto pokraj $inkova'a. )redmet3 Izvještaj o vjerskoj nastavi (prava škole Giškov'i dostavlja na akt broj3 .S. . :. kolonizirani su stanovni'i srpske narodnosti. Giškov'i. ( školi nema kri!a.F ( 'rkvu polazi nedeljom 0< O učenika & vjeroučitelja nema. učitelj :0? Giškov'i OSNO$N# GKOJ# GIGKO$ I Aroj3 F9&09EL. :.

09EL. 0:@ . 0.. (pravitelj škole3 8Nečitljivo8.T. ::? $o-in'i OSNO$N# GKOJ# $O+IN I Aroj3 000&09EL. I$..O. =. ( mjestu postoji jedna školska zgrada i u njoj se ne vrši vjerska nastava. Nijedan učitelj ne orgulja niti vrši bilo kakve vjerske . 09E=. jer isto ne postoji. )olazni'i vjerske nastave su %rvati. Kabrijelić Ivanu. L. F. ali moglo se primijetiti da je taj postotak vrlo malen. 9. (pravi škole nije poznato da li vjeroučitelj prima kakovu. 0:. (prava škole ne vodi kontrolu polaska 'rkve nedjeljom. 0@. E. 5asovne organiza'ije nemaju razloga išta poduzimati proti okupljanja dje'e na vjeronauk. Nikakovi razlozi nisu 'itirani. Svećenik Ivan Kabrijelić je rodom iz Istre. re. (čitelji su ukinuli molitvu i uklonili kri! iz učioni'a & već davno. ..&a tajništvo & pers. ( školi nema kri!a niti kakvih vjerskih znakova. 0E.erada br.L< @. (pravi škole nije poznato da jedan obveznik sedmogodišnje škole polazi privatnu gimnaziju niti da se nalazi u internatu ili sjemeništu. 0<. F. koliku i od koga plaću. 09EL. $o-in'i. (pravi škole kao niti osobno nastavni'ima nije poznat broj dje'e koja polaze vjersku nastavu. :0. =. nije odobreno predavanje vjeronauka. 0:@ )rema gornjem rješenju imenovani !upnik ne smije dolaziti u školsku zgradu predavati vjeronauk. koliko se moglo povremeno primijetiti broj polaznika je vrlo mali a polazak vrlo neredovit. Nijedan vjeroučitelj ne prima plaću od dr!ave. :. (pravi škole nije poznato. @. *a li istu prima od svoje 'rkvene općine. da svećenik okuplja roditelje u pitanju vjerske nastave dje'e.unk'ije. 0F.S. 00. )redmet3 Izvještaj o vjerskoj nastavi 0. J. (pravi škole nije poznato da vjeroučitelj uopće okuplja dje'u na vjersku nastavu. 9. imenovani nije dolazio niti dolazi predavati vjeronauk u školu. Od dana primitka rješenja tj. pa nije ništa ni poduzimano. 5e-utim.LE89E= od . Na ovoj školi ne djeluje nijedan vjeroučitelj.ješenjem Kotar. . !upniku iz $o-ina'a. a po so'ijalnom sastavu selja'i. budući da se nikakova slu!bena niti privatna veza ne odr!aje sa ovomjesnim !upnim uredom i vjeroučiteljem. osobito što se tiče starijih razreda kojima predmetna nastava traje više sati. te točne postotke podatka ne mo!e dati. nakon talijanske okupa'ije Istre prešao je u +akovačku i Srijemsku biskupiju zajedno s još nekoliko svećenika hrvatske narodnosti. (čitelji ne polaze 'rkvu i ne vode dje'u u nju. koliko je uprava škole mogla doznati putem dje'e i roditelja. )olazni'i po kategorijama imovnog stanja upravi škole nisu poznati. I$. Nijedan vjeroučitelj ne vrši vjersku nastavu u 'rkvi. Nije bilo slučaja. N. nije ovoj školi poznato.

Ivankovo.809EL3 Aroj polaznika škole3 @. Orolik. Komletin'i. (prav.rontovskoj i partijskoj organiza'iji koja bi mogla dati potpunije podatke osobito one pod točkama E.L0 L. . Niti u jednoj prostoriji školske zgrade ne postoji kri! niti drugi koji religijski znak. Novi 4ankov'i. )rivlaka.?. 0:. . Otok. Srijemske Jaze. 0F. uprava škole a isto tako i nastavni'i ove škole. =.unk'iju u 'rkvi. b? Aroj učenika i vjeroučenika Aroj obveznika škole u šk.etkov'i. odgovor nepotreban. Obzirom na prednje ad 0F. (pravi škole do sada nije poznat ni jedan slučaj niti odobravanje niti negodovanje od strane masovnih organiza'ija po pitanju vjerske nastave uopće. Nijem'i. Jipova' >poda'i nisu na-eni u *#?.:?. Stari 4ankov'i. . J. 0@.. te po svim gornjim pitanjima nije imalo nikakvog udjela. osim što je uprava škole prenijela ovdašnjem vjeroučitelju odluku o ne odobrenju predavanja vjeronauka u školskoj zgradi. & : tjedna uslijed bolesti ovdašnji !upnik le!i te ne vrši nikakvu slu!bu. Sa područja ove škole nijedno dijete se ne nalazi na školovanju u privatnoj ili kon. Stari 5ikanov'i >0. erić. +eletov'i.. 9 i 0<. 09E=. Niti jedno učiteljsko li'e ne polazi 'rkvu niti vodi dje'u u 'rkvu. 00. sa!eti poda'i izgledali bi ovako3 a? Odr!avanje vjerske nastave u osnovnim školama $jerska nastava ne vrši se u sljedećim školama3 #ndrijašev'i.adi točnosti izvještavanja navodim da unazad . L. Napomena3 . Nuštar. Ilača. 4armina. Novi 5ikanov'i. #pšev'i. i 9. Niti jedno učiteljsko li'e ne vrši nikakvu .esionalnoj školi. Gidski Aanov'i. 0E. )odgra-e.EFF8EL. #ntin. Giškov'i.E0. $inkovački Aanov'i >poda'i nisu na-eni u *#?. Kri!ev'i. $jerska nastava vrši se u sljedećim mjestima3 *onje Novo Selo. 0<. g. bilo potrebno da se naslov obrati 5jesnoj . F. me-utim da bi za prikupljanje podataka prema dopisu naslova br. #naliza podataka )rema slu!benim izvještajima o stanju vjerske pouke na području Kotara $inkov'i početkom školske godine 09EL8E9. )rkov'i.S. Ostrovo. ne odr!avaju nikakve slu!bene ni privatne veze sa !upnim uredom i svećenikom.. $o-in'i >. L. tako da tokom spomenutog vremena nema uopće nikakve vjerske nastave. Kaboš. 0. $inkovačko Novo Selo. škole3 5arković 8Q8 .. erna. Kako je već naprijed istaknuto. Smatram. (pravi škole kao ni nastavni'ima nije poznato kakovim sredstvima imenovani !upnik okuplja oko sebe roditelje i dje'u i samu dje'u radi vršenja vjerske nastave. 5irkov'i.

kako se učitelji odnose prema tim pitanjima. 5e-utim. tri&četiri učitelja u Otoku. osamnaest >0L? svećenika. jedan u )odgra-u. Mark! Bali)e"i+% !upnik u Starim 4ankov'ima >Novi 4ankov'i. !upnik u Ilači. pošto dozvolu još nije dobio. jedna učitelji'a u Novim 5ikanov'ima. tj. 1jedan sada sam ne posjećuje 8'rkvu82 >Ilača?. !upnik u Nijem'ima >dr!i vjeronauk u +eletov'ima?. odgovori su bili različiti.L.. !upniku u $inkov'ima.809EL.? neki idu povremeno > erić?. (r. 'er&ert Me(i+% !upnik u Komletin'ima. Stari 4ankov'i?. (glavnom su svi upravitelji škola odgovorili da se svećeni'i ne slu!e nikakvim >nedopuštenim? sredstvima i da to čine tijekom mise u propovijedi ili prigodom !upnih vijesti. petnaest >0F? katoličkih tri >:? pravoslavna. u jednom slučaju nastavni'a ne ide u 'rkvu jer nema vremena >*onje Novo Selo?. 1prema prilikama2 >Nijem'i?. Neki ipak sami idu u 'rkvu >dvoji'a u #ntinu. . /roji'a katoličkih svećenika i jedan pravoslavni nisu zatra!ili dozvolu za katehiza'iju. !upnik u Otoku. ipak u novonastalim prilikama svećeni'i nisu dobro došli u školsku zgradu. vjeri i rkvi Na upit.3 srpskoprav. $jeronauk u 'rkvi bez odobrenja mjerodavnih vlasti dr!ali su3 Stjepan L!"ri+. d? (čitelji prema vjeronauku. )rivla'i.<=: . ( školskom rasporedu vjeronauk je stavljan na zadnji sat ili čak premještan u popodnevne sate. i veće slobode predavanja vjeronauka u 'rkvi. ne dr!i u školi. Vla(!je '!lik. 09E=. *r!avne vlasti zanimalo je i pitanje na koji način svećeni'i animiraju roditelje i okupljaju dje'u na vjeronauk u 'rkvi. *rugim svećeni'ima isteklo je odobrenje za vjeroučiteljsku slu!bu. g. J!#ip /a"l!"i+ . /etar Mark!"a5. 09EL.3 '? $jeroučitelji F.E= ( trenutku kad je provedena anketa vjeronauk u školi dr!ala su četvori'a vjeroučitelja3 Stank! Di"i+. Iako nijedan od upitanih upravitelja škole ni za jednog svećenika nije iznio nešto negativno. nakon nastave.3 Aroj onih koji uče vjeronauk3 rkt.azlozi nisu poznati. nego eventualno u 'rkvi3 15jesni !upnik zatra!io je od naslova dozvolu za odr!avanje vjeronauka. Ant n Mil!1e"i+% !upnik u Starim 5ikanov'ima te Lazar Stanimir!"i+% pravoslavni paroh u 5irkov'ima. .. svećeni'i su sve češće dr!ali vjeronauk u 'rkvi. Vink 3i7 li+ % !upniku u /ordin'ima.8E9. Neki su upravitelji škola smatrali potrebnim sugerirati da se vjeronauk od početka šk. naredio je iz . !upnik u Ivankovu. *voji'a učitelja u 'rkvi orguljaju >u Nijem'ima i )rivla'i?. )oradi nedobivanja dopusni'a za predavanje vjeronauka.<:< 0. Na području Kotara $inkov'i bilo je na kraju škol. Nijedan učitelj ne dr!i vjersku nastavu i nijedan ne vodi dje'u u 'rkvu.3 srpskoprav. i I"an Ga&rijeli+ % !upniku u $o-in'ima. god. rkt. /roji'i katoličkih !upnika.L. molba je odbijena.

&a.O. šk. Odstranjenje kri!a izazvalo je kod pojedina'a revolt a dje'a nisu ni primjetila da ga nema. 09EL.20E< 0:= Ondje. 5oli se naslov. da ako mu dozvoli vjeronauk.20:= Neki su se izjasnili o svojem anga!manu u 1prosvjetljivanju neprosvijetljenog puka23 1$jera je ostatak prvobitnog vjerovanja ljudi kada nisu znali objasniti prirodne pojave. /aj ostatak odr!ava se još i danas.2 >Novi 4ankov'i?. (pr. *a bi otklonili misti'izam predaju učitelji program na čisto naučnoj osnovi i time stvaraju kod učenika pravilne pojmove o promjenama u prirodi kao i o !ivotu uopće. )učka škola )rivlaka. utorkom u osam sati u jutro na vjeronauk u 'rkvu. da se ni u kojem slučaju dje'i ne mo!e dozvoliti da u te dane dolaze na vjeronauk. kako ne bi bilo na štetu obuke. tj. Ondje. T. jer roditelji !ele. (loga učitelja je da to objasne. 0:L 0:9 0E< . broj 00=. dva su ravnatelja odgovorila pozitivno.. kao s molitvom koja je ukinjena.2 0:L Ili izjava ravnatelja škole u Starim 4ankov'ima3 1(čitelji ove škole po svim ovim pitanjima zauzeli su stav shodan našem ustavu. "a tri dana kasnije kri! se opet našao na mjestu gdje je bio. )rimljeno . gdje su bila tri takva učenika i iz osnovne škole Otok. /o i činimo. 1učitelj je zauzeo stav po ovim pitanjima prema odredbama našeg ustava. & Kakvim načinom unatoč ispitivanjima. inače bi dolazilo do smetnja u nastavi. )ostupa se lagano. N. Izvješće nepotpisano. i ostali znakovi. Kri!. Naslovu su poznate prilike ovog sela i da se postepeno u tim stvarima treba postupati. a I$. da to bude samo u 'rkvi u vanškolsko vrijeme. drugi su smatrali potrebnim zabilje!iti3 1prema uputstvima izvršnog odbora Kot. i to iz škole +eletov'i. i II.L: 'rkve da I. Odgovori su bili3 1nastavni'a nema ništa ni sa !upnikom ni vjerskom nastavom2 >*onje Novo Selo?.. 4edni su upravitelji škola jednostavno izvijestili da kri!a i drugih religijskih znakova nema. pa prema tome i škola od 'rkve. Izjava učitelja u )rivla'i. ( dvije škole još uvijek se nalazi kri!. skinuti su kri!evi2 >Ilača?. uglavnom su bili uklonjeni iz školskih prostorija. 1učitelji obučavanje u 'rkvi ne nadziru. koliko učenika. ilj mu je & jer njemu uopće nije stalo do vjeronauka & da prika!e narodu kako on hoće odr!avati vjeronauk a to učitelji zabranjuju.2 5ora se priznati da su upravitelji većinom izbjegli izvijestiti mjerodavne vlasti o tim pitanjima. 1učitelji se pridr!avaju zakona da je škola odvojena od 'rkve2 >5irkov'i?. polazi sjemeništa i sl.. Hranjić. da je 'rkva odijeljena od dr!ave.. stoje na prin'ipu da je 'rkva odvojena od škole2 >Slakov'i?.20:9 ( izvješću iz Slakova'a stoji3 1( školi je kri!. i III. Kri! je bio izvješen u 'rkvi na vidljivom mjestu. Na pitanje. do-u ponedeljkom.. iz koje su bila dva učenika. (čitelji'a 5arija $aldman u *onjem Novom Selu to ovako opravdava3 1)o uputstvu kojeg su nastavni'i dobili u više navrata. obveznika sedmogodišnjih škola. Izvještaj iz Osnovne škole *onje Novo 5jesto. još uvijek se ne znaQ Kri! visi u školi. On vrlo dobro zna. nastavni'a je kri! skinula i po 'rkvenom tutoru dala ga u 'rkvu.

bilo bi im lakše. a onda i protuljudskom sustavu. marksizmu. s dobro . i ozbiljno prihvaćen.. prve poteškoće b? $jeronauk samo uz dopuštenje '? *ekanska kon. 5o!da će se netko nakon svega upitati. 1agita'ija2 zabranjena. dizali ne samo protiv vjeronauka u školi. iako većina. 4e li to jeka onih glasova koji su se prije pedesetak godina. SADR3AJ ($O* I. zajedno sa !upnom katehezom i kršćanskim odgojem u našim obiteljima. mo!e pridonijeti reevangeliza'iji društva i autoevangeliza'iji naše rkve. a? Na području #) $ojvodine b? Na području N. E E L 0. Naša rkva je pokazala svu vitalnost u toj borbi za školski vjeronauk s tadašnjom ateističko&marksističkom vlašću.809EF. pravilno shvaćen. Gkolska godina 09EE. što bi ostavilo teških posljedi'a. )odnoseći patnje sa svojim narodom i hrabro braneći pravo na slobodno naviještanje evan-elja. nego u rkvi. Ona je time otupjela njenu ubojitost. O* H#K(J/#/I$NOK ). "a sve ono što su podnijeli boreći se za vjerski odgoj dje'e i mlade!i odajemo im priznanje. %rvatske . +akovo.eren'ija u +akovu 09E@. No znamo. godine 0 .ormama školstva.809E=.. *anas se sve češće čuje mišljenje da vjeronauku nije mjesto u školi. 0.eren'ija u +akovu 09E=. Gkolska godina 09E@. kao što se to dogodilo u zemljama Istočnoga bloka. predstavni'i rkve stje'ali su moralni autoritet od kojega i danas !ivi. ili je to samo izraz poteškoća kroz koje vjeronauk u školi prolazi ne samo u nas. a? $jeronauk&.ormiranim vjeroučiteljima 'rkvenoga duha. . ali i pred svijetom. Gkolska godina 09EF.809E@. ali je pitanje bi li bilo probitačnije. godine d? )astoralni institut +akovačke biskupije u +akovu e? Katolički episkopat 4ugoslavije u obranu vjeronauka :. a za tim je i išla tadašnja vlast. nego i same rkve. Arzo bi se školski odgoj potpuno prepustio ateizmu. nisu li prije trebali napustiti školu i povući se u mir 'rkvenih zgradaQ Svakako. Oni su doista bili 1svjedo'i2. #li. srpnja 0999.LE ZAVRŠNO RAZMIŠLJANJE Sva muka kroz koju su prolazile genera'ije vjernika sa svojim svećeni'ima i biskupima pomalo pada u zaborav.9 := :L E< E< F: . vjeronauk u školi.<. . a? Sti!u nove odredbe b? *ekanska kon. stekavši time stekla moralni autoritet pred našom društvenom zajedni'om. u ime odjeljenja rkve od dr!ave. postali geto.akultativan predmet. a nastavljeno raznim re. . Ne bismo trebali dopustiti nastavak onog pustošenja naše škole koje je započelo dokidanjem vjeronauka kao školskog predmeta.6*56/# *O )O/)(NOK ISKJ4(D6N4# I" GKOJ6 0. nisu se oni borili samo za vjeronauk u školi. koju nisu htjeli prepustiti protuvjerskom. )rije svega. nego u svim dr!avama gdje on postojiQ /eško je reći. vrlo brzo bi vjerni'i u našem društvu. nego i za školu.

KO*IN6 0. a? $jeronauk nepo!eljan b? 5inistarstvo ukida dopusni'e za predavanje vjeronauka u školama '? *ekanska kon. Gkolska godina 09F<.eren'ija u +akovu 09F0.E 0.809F<. godine '? Stjepan AIuerlein imenovan biskupom L. a? )onovna obnova dopusni'a za predavanje vjeronauka b? *okidanje >vjerskih? školskih praznika =.L? Stari 4ankov'i .? Komletin'i 0:. Stanje u pojedinim školama 0? #ndrijašev'i .? )odgra-e ..F . Gkolska godina 09F0. Gkolska godina 09E9.E 0.F? .( $INKO$ 09EL. Kri!ev'i 0E? 5irkov'i 0F? Nijem'i 0@? Novi 4ankov'i 0=? Novi 5ikanov'i 0L? Nuštar 09? Orolik .eren'ija u +akovu 09F.. godine II.SKO4 N#S/#$I ( KO/#.809F0.809EL.? #ntin :? #pšev'i E? erić F? erna @? *onje Novo Selo =? +eletov'i L? Kaboš 9? Ilača 0<.etkov'i .E? )rkov'i .809E9.< 0. SJ(SA6NI I"$46G/#4I O $46.:? )rivlaka . I 9F 9= 9= 9= 99 99 0<< 0<0 0<.? $inkovačko Novo Selo FL @: @@ @@ =F =9 =9 L< L. F. Gkolska godina 09EL.= Sremske Jaze .<? Ostrovo . 00: 00E 00E 00F 00@ 00= 00L 009 009 0.0 0.0? Otok . Gkolska godina 09E=.LF E.@? Slakov'i .: 0. a? )ritisak sve veći M dopusni'e sve rje-e b? *ekanska kon..809F. 0<: 0<: 0<F 0<@ 0<@ 0<= 0<L 0<9 000 00. @. Ivankovo 00? 4armina 0.9? Stari 5ikanov'i :<? Gidski Aanov'i :0? Giškov'i :. L: L: L@ 9.

S#4 0. #naliza podataka a? Odr!avanje vjerske nastave u osnovnim školama b? Aroj učenika i vjeroučenika '? $jeroučitelji d? (čitelji prema vjeronauku.L 0. 0:: . vjeri i rkvi "#$..L 0.@ 0.9 0:< 0:.GNO .#"5IGJ4#N46 S#*.L@ ::? $o-in'i .L 0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful