You are on page 1of 3

ENERGETSKA BILANCA STANA, KUE ILI ZGRADE

Zgrade su najvei pojedinani potroa energije i zbog dugog ivotnog vijeka se ne mogu zanemariti. Negativni uinci na okoli u direktnoj su vezi s koliinom koritene energije i aktivnou koja se u zgradi obavlja. U zgradama se energija koristi za razliite potrebe ovisno o karakteristikama njezinog oblika i konstrukcijskih materijala, energetskih sustava (sustava grijanja, klimatizacija, i dr.), klimatskih uvjeta podneblja na kojem se nalazi i navikama korisnika.
Potronja namijenjena za grijanje, pripremu tople vode i klimatizaciju predstavlja najznaajniji dio energetske potronje u zgradama. Glavni cilj energetske uinkovitosti u zgradarstvu je uspostaviti mehanizme koji e trajno smanjiti energetske potrebe pri izgradnji i koritenju novih zgrada, kao i rekonstrukciji postojeih. Osnovni pojmovi za analizu potronje energije u zgradama su toplinski gubici i dobici, koeficijent prolaza topline, stupanj grijanja i stupanj korisnog djelovanja i oni su kljuni za odreivanje energetske bilance zgrade. Energetska bilanca zgrade podrazumijeva sve energetske gubitke i dobitke zgrade, odnosno koliko je energije potrebno da bi se zadovoljile toplinske potrebe zgrade. Dok god su toplinski dobici energije dovoljni za pokrivanje toplinskih gubitaka, u zgradi e se odravati eljeni uvjeti toplinske ugodnosti. eljeni uvjeti toplinske ugodnosti predstavljaju stanje toplinske ravnotee koja se moe izraziti na sljedei nain:

Q + Qin + Qsun = Qtrans + Qgg + Qven


gdje je Q primarna energija goriva koje se koristi za grijanje prostora,Qin unutarnji toplinski dobici, Qsun toplinski dobici od Sunca, Qtrans transmisijski gubici, Qvent ventilacijski gubici te Qgg gubici u sustavu grijanja.

Energetski-certifikat-zagreb.com

Lijeva strana jednadbe prikazuje toplinske dobitke iz goriva koje se koristi za zagrijavanje : primarna energija Q, toplinska energija dobivena od korisnika i ureaja unutar prostora (unutarnji ili interni toplinski dobici Qin) te toplinska energija Sunca Qsun. Desna strana jednadbe opisuje toplinske gubitke. Primarna energija Q vea je od korisne energije, jer se unutarnja energija goriva ne moe iskoristiti u potpunosti, a tehniki sustavi koji se koriste isto imaju svoje gubitke Qgg(gubici zbog nepotpunog izgaranja i preko isputenih dimnih plinova te zbog zraenja i konvekcije). Prolazom (transmisijom) toplinske energije kroz elemente ovojnice zgrade nastaju transmisijski gubici Qtrans. Oni ovise o konstrukcijskim elementima zgrade (materijalima izrade vanjske ovojnice npr. opeka, armirano-betonska konstrukcija), debljini toplinske zatite, tipu prozora, vrata, itd. Pored njih postoje i gubici zbog provjetravanja, tzv. ventilacijski gubici (Qvent), koji se odreuju natemelju potrebnog broja izmjena zraka, propisanih normama.

Slika - Energetska bilanca zgrade

Energetski-certifikat-zagreb.com

Slika - Raspodjela termikih gubitaka

Navedeni elementi energetske bilance ukazuju osnovnu ideju postizanja energetske uinkovitosti u zgradarstvu tj. manje vrijednosti primarne energije Q. Kako bi se postignula ista toplinska ravnotea kao i u sluaju kad nisu provedene mjere energetske uinkovitost, potrebno je transmisijske, ventilacijskih gubitke i gubitke u sustavu grijanja smanjiti na najmanju moguu mjeru, a poveati toplinske dobitke od Sunca. Struktura potronje energije po energetskim sustavima u zgradi ovisi o klimatskim prilikama. Udio potronje energije u sustavu grijanja moe varirati od 30 do 60%, dok udio potronje energije u rashladnom sustavu moe varirati od 3 do 15%. Najvei utjecaj na potronju energije u zgradi (osim ponaanje korisnika) imaju oblik graevine (omjer grijane i ukupne povrine graevine), toplinska izolacija i izvedba energetskih sustava.

Energetski-certifikat-zagreb.com