You are on page 1of 2

јаке стране

:

презиме и име ученика

одељење
слабе стране:

активност на часу:

израда домаћих задатака:

владање ученика:

додатна ангажовања:

оцене I полугодиште:

оцене II полугодиште:

препоруке:

остало:

Цели бројеви
разуме појам негативног броја и скупа целих бројева
представља целе бројеве на бројевној правој
за задати број одређује супротан број
одређује апсолутну вредност броја
упоређује целе бројеве

користи целе бројеве и једноставне изразе са њима
помажући се визуелним средствима
израчуна вредност једноставнијег израза са више
рачунских операција различитог приоритета,
укључујући ослобађање од заграда
одреди вредност сложенијег бројевног израза
користи бројеве и бројевне изразе у једноставним
реалним ситуацијама
користи бројеве и бројевне изразе у реалним
ситуацијама

Троугао
влада појмом троугао (уочава његове моделе у
реалним ситуацијама и уме да га нацрта користећи
прибор)
разликује основне врсте троуглова, зна основне
елементе троугла

конструише углове од 60°, 120°, 30°, 45°, 75°, 135°
изводи конструкције троуглова

одређује однос углова и страница у троуглу

описује кружницу око троугла

примењује збир углова у троуглу

уписује кружницу у троугао

интуитивно схвата подударност троуглова

одређује тежиште троугла

зна ставове подударности троуглова

одређује ортоцентар

примењује ставове подударности у задацима

примењује карактеристичне тачке троугла у
задацима

правоугаоник. са бројевима истог записа одређује вредност сложенијег бројевног израза са бројевима разлчичитог записа користи бројеве и бројевне изразе у реалним ситуацијама користи неједначине у једноставним текстуалним задацима саставља и решава линеарне неједначине користи неједначине решавајући сложеније текстуалне задатке одреди задати проценат неке величине примени процентни рачун у једноставним реалним ситуацијама примени процентни рачун у сложенијим ситуацијама заокругљује величине примењује двојни разломак Четвороугао влада појмовима четвороугао. ромб. трапез и делтоид (уочава њихове моделе у реалним ситуацијама и уме да их нацрта користећи прибор) влада врстама и својствима делтоида примењује збир углова у четвороуглу изводи конструкције паралелограма влада врстама и својствима паралелограма изводи основне конструкције трапеза влада врстама и својствима трапеза уочава осносиметричне фигуре и да одређује осу симетрије Повришна четвороугла и троугла рачуна обим и површину квадрата и правоугоаника на основу елемената који непосредно фигуришу у датом задатку рачуна обим и површину паралелограма на основу елемената који непосредно фигуришу у датом задатку рачуна обим и површину трапеза на основу елемената који непосредно фигуришу у датом задатку рачуна обим и површину троугла на основу елемената који непосредно фигуришу у датом задатку користи одговарајуће јединице за мерење дужине и површине – самостално изводи постављени захтев – уз помоћ наставника изводи постављени захтев САМ ПН рачуна обим и површину квадрата и правоугоаника на основу елемената који нису обавезно непосредно дати у формулацији задатка рачуна обим и површину паралелограма на основу елемената који нису обавезно непосредно дати у формулацији задатка рачуна обим и површину трапеза на основу елемената који нису обавезно непосредно дати у формулацији задатка рачуна обим и површину троугла на основу елемената који нису обавезно дати у формулацији задатка потреби претвара јединице мере. паралелограм. квадрат. рачунајући са њима – ни уз помоћ наставника не изводи постављени захтев * неки други коментар НЕ . реципрочну вредност и апсолутну вредност броја примењује једну основну рачунску операцију са бројевима истог записа помажући се сликом када је потребно израчуна вредност једноставнијег израза са више рачунских операција различитог приоритета укључујући ослобађање од заграда .Рационални бројеви разуме појам рационалног броја и скупа рационалних бројева решава линеарне једначине у којима се непозната појављује само у једном члану користи једначине у једноставним текстуалним задацима представља рационалне бројеве на бројевној правој преведе децимални запис у разломак и обрнуто саставља и решава линеарне једначине користи једначине решавајући сложеније текстуалне задатке решава линеарне неједначине у којима се непозната појављује само у једном члану упоређује рационалне бројеве одређује супротан број.