You are on page 1of 15

Tính toán dmm liên t c vi ti trng phân b bng ANSYS.

Đmu bài đx x cho mt dmm


liên t c vi ti trng phân b nh ½ 1. Tính toán hë s ti trng nu kh năng chng un
ca m t c
t tit diën đ c gi h n là M = ij zF khi ij = 0.9. Dmm đ c làm bng s
t có mô
dun đàn h i Young là 200GPa, hë s Poisson là 0.3 và ng sut cho phép là 350 MPa. Dmm cu
t o d ng hp kích thc 366x250x16 (Hình 2) vi mô dun đàn h i 1910x103mm3.

Hình 1

Hình 2

Trưӟc hӃt bҥn cҫn phҧi xem lҥi bài trưӟc: VӁ biӅu đӗ mô ment và lӵc cҳt vӟi ANSYS

1.ThiӃt lұp đơn vӏ cho ANSYS, tҥi  


 

2.Chӑn kiӇu phҫn tӱ là: BEAM3

3. Xem thành phҫn cơ bҧn cӫa tiӃt diӋn như: IZZ, IYY, IXX, Z hay A:

Tҥi menu chӑn:        

Bҥn sӁ thҩy mӝt hӝp hӝi thoҥi mӟi xuҩt hiӋn, tҥi  chӑn  . Đӣn là vì dӉ dàng tính
toán đӝ dài cho các phương.

Sau đó chӑn kiӇu dҫm ӣ Sub-type cho phù hӧp vӟi dҫm hӝp như hình trên. Bҥn cҫn phҧi nhұp
đҫy đӫ sӕ liӋu vào như hình sau đây.
Sau khi điӅn xong kích thưӟc hình hӑc cӫa dҫm hӝp, viӋc làm bây giӡ là bҩm . Bҥn sӁ
thu đưӧc đһc trưng hình hӑc cӫa dҫm.

NӃu hình vào đһc trưng hình hӑc cӫa dҫm bҥn sӁ thҩy Izz và Iyy, thì trөc Z là trөc đӭng, còn Y là
trөc nҵm ngang, Vұy hưӟng cӫa dҫm sӁ đưӧc thӇ hiӋn trong 2 trưӡng hӧp như sau:

Hình A Hình B

Nhӳng giá trӏ này sӁ đưӧc khai báo ӣ Real Constant. Khi đó là hình A và là hình B. Nhưng dҫm ӣ
trên chӍ ra là hình A, vì vұy Iyy và chiӅu cao dҫm là
0.356 sӁ đưӧc điӅn vào Real Constant (Menu -> Preprocessor->Real Constant).
Dӵa vào kích thưӟc hình hӑc vӅ chiӅu dài dҫm ӣ hình 1, chúng ta dӉ dàng mô hình đưӧc bài toán
có dҥng như sau (NӃu bҥn không mô hình đưӧc bài toán xin hãy đӑc lҥi ví dө trưӟc VӁ biӅu đӗ
mô ment và lӵc cҳt vӟi ANSYS).

Giӡ chúng ta cҫn phҧi chia nhӓ dҫm L1 vì tҥi vӏ trí 3/7 cӫa dҫm L1 có mӝt lӵc tұp trung ӣ đó.

Tӯ menu:     ! 


 

"#!$%&'() *+,-./0+1
2. OK
Bây giӡ chúng ta cҫn phҧi chia nhӓ chiӅu dài dҫm thành các mҳt lưӟi, đӇ khi vӁ biӇu đӗ Moment
và lӵc cҳt mӟi chính xác.

Đҫu tiӅn cҫn phҧi đӏnh nghĩa vұt liӋu và đһc trưng hình hӑc cho dҫm: 
  "3 "/   / 

""45 67   "3 "0 

89"9 " : "0 ;"<=>  ! "# "#&/?'@


"# % AB'6C3!DE(F$- G 33 "?""4'6C3 "H3 "-"
"I3' :F$D
 &"""4 "J% &"K'@"#L'@" M BN3=JO:L"A
P :Plot Ctrls >Numbering>Node Numbers and Plot
Ctrls >Numbering >Element/Attr Numbering*<--" !$!,!1 ; "-"9 
'6C3"6'L JO: ;Q-3'R A=-&"S3T3R >3:7"( 
5 67"6 67U"J"67'V
ÖE( &<=

Vì dҫm đһt trên các gӕi tӵa, tҥi A là gӕi cӕ đӏnh, B và C là gӕi di đӝng.

  !  ! /    


W 

W $ "#XU-XYJ3Z-"[" "\" @T] -&"S3" "\


" @T=] Z3- 333

W , "#XYJ3Z-" @'93 3,=

)^ :3Z- 'KK" @T" 67 "J !/GG)0*/!XG:L"-'(


- ^ &"S3 "J"O ZF
Sau khi xong bҥn sӁ có thành quҧ như sau:

ViӋc tiӃp theo bҥn cҫn làm là nhұp tҧi trӑng cho dҫm.

- Tҧi trӑng tұp trung

Main Menu > Preprocessor > Loads > Define Loads > Apply > Structural >Force/Moment > On
Keypoint

tҥi Keypoint 5: - 50000 N vӟi chiӅu lӵc là -Y


- Nhұp tҧi trӑng phân bӕ cho dҫm:

  !  ! /  
Chӑn 2 thành phҫn dҫm ӣ giӳa 2 đҫu A và B, bҩm vào BOX đӇ lӵc trҧi đӅu toàn bӝ dҫm này.
Bҩm W

Bҥn cҫn phҧi điӅn VALI = 200e3 N/m.


Làm tương tӵ vӟi các dҫm còn lҥi bҥn sӁ thu đưӧc:

5. Vұt liӋu:

Material Properties: EX: 200e11 N/m2 và PRXY: 0.3

6. Giҧi bài toán:

    !

7. Xem biӃn dҥng và biӇu đӗ moment.

ĐӇ vӁ biӃn dҥng hình hӑc cӫa dҫm: Main Menu > General Postproc > Plot Results > Contour
Plot> Nodal Solution
Select DOF solution> UY.

Chӑn _X `W


ET"3"aI< " @ 'bS-M5

 c G 0 0

"#/0 3"9"9d7"<"#P  >67e3f"


B"M= "A"#SMISC -"O- 
SMISC, 6>S"I367?g+  $D
%/
06h3 M7SMISC12 ?g+  i$D
"#LS2,5?Y0+3  " _Y  "$D`j3] % (
R fL
"#LS, 3,6 ?Y+3  " `Y  "$D``j3] % (
R fL
%W% 

0 '@^ "=" ^ " ] % 3B T-:L"A'#&k3B TfG/1>


01,?/)Y8D

VӁ biӇu đӗ moment:

 c  .   !G . 


BiӅu đӗ moment cӫa dҫm

Tương tӵ đӇ vӁ ӭng xuҩt trên bӅ mһt hoһc ӭng xuҩt mһt dưӟi cӫa dҫm bҥn cũng làm tương tӵ,
bҥn cũng thu đưӧc:
Ӭng xuҩt mһt trên cӫa dҫm

Đưa ra giá trӏ cӫa dҫm:

 c G 0! G 0"#!,


!1, bҩm OK

bҥn sӁ thu đưӧc mӝt danh sách giá trӏ cӫa dҫm:

8. Tính toán giá trӏ hӋ sӕ tҧi:

Giá trӏ lӟn nhҩt cӫa khҧ năng chӏu tҧi cӫa Moment là Mmax = 0.9× (350×106 Pa) × (1910×103
×10í 9 m3 ) = 601650 N§m
trong bài này, giá trӏ lӟn nhҩt cӫa moment theo kӃt quҧ cӫa ANSYS là: [2[[F2)§ (Xem biӇu
đӗ moment)
Load factor = 601650/979907 = 0.614.