You are on page 1of 10

மள - சார நிேவதிதா

ஆககம: பிரயமடன தேராகி

இனேறாட பதினஞச நாைளகக ேமல இரககம ொதாணைடயில இநத மள
சிககி. மீ ன சாபபிடட ேபாததான சிககியிரகக ேவணடம. இதககததான நான ரசியா
இரககிற மீ னாயிரநதாலம மள மீ னாக இரநதால ொதாடவேதயிலைல. சில
மீ னகளில நடமள மடடம இரககம. ேகாழிச சிறகமாதிர. சில மீ னகளில சைதகக
உளேளொயலலாம ஒேர மளளாயிரககம. காரததிைக வாைள, மளள வாைள எலலாம
இநத வைகயறாதான. ஆனால இநத இரணட ரகததிலம ேசராத ஒர மீ ன... ேகாலா
மீ ன. இதககம நடமள உணட. அேதாட பாதி பாகம சைதேயாட மள கலநதம, பாதி
ொவறம சைதயாகவம இரககம. இநதக ேகாலா வரஷம பரா கிைடததக
ொகாணடரககாத. ைவகாசி, ஆனி மாசஙகளில மடடமதான ேகாலா.. ஆட வநதாேல
ேகாலா கைறய ஆரமபிதத விடம. இதககககட ஒர ொசால வழகக... ‘ஆட மாசம
வநதா ேகாலா ஆததா வடடககப ேபாயடம.’
ேகாலா மீ ன பிடபபேத ஒர அலாதி... அைதப பாரகக ேவணடொமனற கடட மரததில
ஒர மைற ேபாயிரககிேறன... ேகாலா பிடகக லாஞசில ேபாவத கிைடயாத...
காரணம, ேகாலா பிடகக கைறநதபடசம இரபத ைமலிலிரநத அறபத ைமல
வைரயிலம கட ேபாவத உணட... லாஞச எனறால இததைன ைமலகள ேபாக டஸல
ொசலவ...?
ஆற அலலத ஏழ ேபர ஒர கடடமரததில காைல மனற மணிககக கிளமபினாரகள
எனறால வரவதறக இரணட நாள கட ஆகம! ஒர தடைவகக மணாயிரததிலிரநத
இரபதாயிரம மீ னகள வைர அகபபடம. கடடமரததிேலேய தாைழ, பல தைழ
இவறைறயம எடதத வநத விடவாரகள... இைத ஒர மரசசதரததில பிைணததககடட
ஒர சினன பசநதைழத தீவ மாதிர தணண ீரல மிதகக விடட விடவாரகள... ேகாலா
இநதப பசைசையப பாரதததம கடடம கடடமாகத தளளி வரம, பசநதைழயில
மடைடையப பீசச.... சில சமயம இநதத ‘தீவகைள’ கைரகக எடதத வநத பிறகம
கட அவறறில தஙகியளள இநத மடைடகைளப பாரகக மடயம. இனொனானற...
ேகாலாைவ வைல ’வசிப’

பிடபபத இலைல. இததான கணணால பாரததப பிடககிற
மீ ன... ேகாலாவககத தனி வைல... அநத ஏநத வைலைய ைவததகொகாணட அபபடேய

ஏநதி ஏநதிப ேபாடடகொகாளள ேவணடயததான.. இநத வைலையததான கசசா
வைலொயனற ொசாலவத...
சில சமயஙகளில ஒர ேகாலா கடக கிைடககாமல ேபாவதம உணட. இதககக
காரணம ‘பரலா’... இநதப பரலா மீ ன வநதாேல அநத இடததகக ஒர ேகாலா கட
வராத... மறறபட அமாவாைச நாளில ேகாலா அதிகம கிைடககம எனற ஒர
நமபிகைக. ொபாதவாக ேகாலா சீஸனதான இவரகளின ’அறவைடக காலம’...
ேகாலாவககாக ஒர தடைவ கடலககச ொசனறால ஒர ஆளகக மனனற
ரபாயகடக கிைடககம. ஆனால இைதவிட அபாயமான ேவைல உலகததில ொராமபக
கைறசசல... மனேனொயலலாம ேகாலா பிடககப ேபாகிறவரகளகக ‘வாயககரசி’
ேபாடட அனபபவாரகளாம. இபேபாொதலலாம அநதப பழககம கிைடயாத.
இநத ைவகாசி வநதாேல ேபாதம... எலலார ேபசசிலம ொராமப அடபடவத
ேகாலாதான... ொகாஞசம ேவகமா காறற அடததால கடப ேபாசச... ‘ேச... ேச.. எனனா
காதத... மகம வாொயலலாம ஒேர மணண.. சனியன படசச ேகாலா காதத’ எனற
அலததக ொகாளவாரகள.
அதைதயம, மாமாவம வநத இனைனேயாட பதினஞச நாளா ஆவத...? பதினஞச
நிமிஷமா ஓடபேபாசச.. எனகக இநத மள ொதாணைடயிொல சிககியேத இவரகள வநத
அனைறககததான.. மாமா வநததேம ைநனா மாரகொகட கிளமபிடடாஙக... மீ ன
இலலாவிடடால சாபபாடைடேய ொதாடமாடடார மாமா... அதவம ேகாலா மீ ன எனறால
அவரகக உயிர...
அவேராட அனற சாபபிடடேபாத சிககியததான... அதககப பிறக மீ ைனேய
ொதாடவிலைல நான... இநத மளைள நிைனததால மீ ன ஆைசேய
விடடபேபாயவிடகிறத... என அதைத மீ ொனலலாம சாபபிடவதிலைல... எபபவாவத
எஙகள கடடாயததககாக சாபபிடமேபாொதலலாம சாபபிடட பிறக ‘வாநதி’ எடககவம
தவறவதிலைல... மாமாவகக எதிர என அதைத... படபபத எனறால அதைதககக
ொகாளைள ஆைச... சைமயல மடநத விடடால ைகயில பததகம தான.... மாமாேவா
ஏதாவத படககிறார எனறால அத வாரா வாரம ராசிபலன மடடமாகததான இரககம!
எழதவதிலம அபபடததான... அதைத எனகக எழதின எலலா கடதஙகைளயம
பததிரபபடததி ைவததிரககிேறன. கவிததவ மிகக அநதக கடதஙகைள எததைன
மைற படததிரககிேறன ொதரயமா...! மாமாேவா தன ேபனாைவத திறபபத

ைகொயழததப ேபாட அலலத தன அமமாவககக கடதம எழத இநத இரணடககம
மடடமதான. (ேதவரர அமமாவகக உஙகள மகன எழதிகொகாளவத. ேகமம,
ேகமததிறக பதில. நான வரம பததாநேததி அஙக வரகிேறன. ேவற ஒனறம
விேசஷம இலைல. இபபடகக...) ஆரமபததில தன அமமாவககககட அதைதயின
மலமதான எழதிகொகாணடரநதாராம. ஆனால அவர அமமாவிடமிரநத “எனகக
ேநரடயாக ஒர ொலடடர எழதககட உனகக ேநரம இலைலயா? இனிேமல உன
ொபணடாடடைய விடட எழதாேத... இஷடமிரநதால நீேய உன ைகபபட எழத” எனற
‘பாடட’ வாஙகிய பிறகதான அநதக கடதம கட அவர எழதகிறார. இதககப பிறக
மாமா எழதச ொசானனாலம அதைத எழதவதிலைல. இபபட ஒவொவானறாகச
ொசாலலிகொகாணேட ேபாகலாம.
“ேடய ராஜா... நான ொவளிேய ேபாேறன.. வரறீயா...?”
மாமாவின பிசிறான கரல ேகடட என சிநதைன அறநதத. அபேபாத அஙக வநத என
அதைத எனைன மநதிக ொகாணட ொசானனாரகள.
“ராஜாவகக உடமப சரயிலைல... அத வராத”
“சர சர... நீேய அவைனப படட வசசகக...”
-மாமா ேகாபததடன ொசாலலிவிடட ொவளிேய ேபாயவிடடார.
மாமாவகக சாயஙகாலம ஆற மணியிலிரநத ஒனபத மணி வைர ொவளிேய ேபாய
ஊர சறறாவிடடால தைலேய ொவடததவிடம... பாவம... அதைத... வடடல

தனியாேவ
இரநதிரநத எபபடததான ைபததியம பிடககாமல இரககிறேதா...?
அதைதயின ேபசசில இபேபாொதலலாம ஒனைறக கவனிதேதன. ொகாஞச நாளாக
அதைத எனனிடம ‘டா’ ேபாடடப ேபசவதிலைல. பதத வரஷ விதயாஸம ொபரச
இலைலயா? ஆனால இபபடப ேபசவததான எனககப பிடககத..
ொநறறியில ஒர ொமனைமயான ஸபரஸதைத உணரநத நிமிரநத பாரககிேறன....
அதைத...
”ராஜா... ொநததிொயலலாம ொராமப சடேத..” எனற ொசாலலிகொகாணேட படததிரநத என
பககததில அமரநத என ைகைய எடததத தன ைககளககள ைவததகொகாணடாரகள.

ொநறறி சடவொதனன...? இநதத திணைண இரடடல இபபடக கிைடதத அதைதயின
இநத அணைமககாக அபபடேய நான எரநத ேபாவதறகம தயார....
ொவகேநரம இரவரம ேபசேவ இலைல.
திடொரனற அதைத ேகடடாரகள.
”ொதாணைடயிேல மள சிககிடடனனிேய.. ேபாயடசசா..?”
“மஹூம.. இலொல...”
“அபபடனனா நான ொசாலற மாதிர ொசய... சாபபிடமேபாத சடான ொவறம சாததைத
ஒர ொபரய உரணைடயா உரடட வாயில ேபாடட விழஙக. ேபாயடம...”
இதகக நான பதில ொசாலலவிலைல... என ைகையப பிடததக ொகாணடரககிற
அதைதயின ைககைள அபபடேய எடதத ஒர மததம ொகாடததால எனன எனற
ேயாசிததக ொகாணடரககிேறன... ஆனால?
இைதச ொசயய எனைனத தடபபத எத?
‘Love has no taboos' எனற படததிரககிேறன. ஆனால அதைதயின ேமல நான
ொகாணடளளத காதலா...? காதல.. ேச.. ொதாடரகைதகளேளயம, சினிமாவிேலயம இநத
வாரதைதையப ேபாடட ொராமப அசிஙகபபடததி விடடாரகள.

Is it sex-love...?
ேநா... அபபட எனனால நிைனகக மடயவிலைல. இத ஒர tender devotion.... ஆனா இதன
எலைல எதவாக இரககம....?
அனாவசியமாக மனைசப ேபாடடக கழபபிகொகாணடரககிேறன... அதைதயின ேமல
எனககளள பேரைம இனற ேநறற ஏறபடடதா எனன?
அபேபாத ஆற வயசிரககம... அதைத அடககட எனனிடம “ராஜா.. நீ யாைரக
கலயாணம பணணிககப ேபாற...?” எனற ேகடபாரகள. நான ஒவொவார மைறயம
‘உஙகைளததான... உஙகைளததான’ எனற ொசாலேவன.
ொகாஞசஙகட மறககவிலைல.

“அதைத... உஙகைளததான நான கடடககேவன. ஆனா நான உஙகைளக கடடககிறபேபா
உஙக ைக ேதாொலலலாம அவவாவகக இரககிற மாதிர ொகாழ ொகாழனன சரஙகி
இரககககடாத... இபப இரககிற மாதிரேய இரககணம” எனற ொசாலலி அதைதயின
ைகசசைதையத ொதாடடக காணபிபேபன...
உடேன அதைத சிரததகொகாணேட என அமமாவிடம “பாரததீஙகளா வதிைன... ராஜா
ொசாலறொத” எனற ஆரமபிதத நான ொசானனைதொயலலாம ொசாலலிச ொசாலலி
சிரபபாரகள.
இபேபாத மீ ணடம அைத நிைனததப பாரககிேறன.. ஆனால இபேபாொதலலாம அதைத
ஏன அநதக ேகளவிையக ேகடபேத இலைல...?
’ராஜா நீ யாைரக கலயாணம பணணிககப ேபாற...?’
அபபடேய அதைத ேகடடாலம மனப ொசானனத ேபால எனனால பதில ொசாலல
மடயமா?
’அதைத... உஙகைளததான நான கடடககேவன... ஏனனா உஙகள ைக பதினஞச
வரஷததகக மநதி இரநத மாதிர இலலனனாலம உஙக மனச அபபடேயதான
இரகக...’
திடொரனற ொதர நாயகளின காைதக கிழிககிற சததம ேகடட தககம கைலநதத. அட
எபபட இஙேக வநத படததிரககிேறன...? கைடசியில அதைதேயாட ேபசிக
ொகாணடரநதத நிைனவிரகக... அபபறம தககக கலககததில இஙேக வநத படததத
நிைனவ இலைல. இனிேமல எபபடத தககம வரம? விடகிற ேநரம... ொகாஞச ேநரம
ஸஸளம பரணட ொகாணடரநத விடட எழநேதன...
பாதரமககப ேபாய ேபஸடடம, பரஷஷும எடததகொகாணட ொகாலைலப பககம
ேபாேனன. பரஷ பணணிகொகாணடரககம ேபாேத மள ொநரடவத ொதரகிறத...
பலைலத தலககிவிடட கடைட விரலால நாகைக வழிதேதன. இதகக நான tongue
cleaner பயனபடததவத இலைல. Tongue cleaner எனறால நாககில ஒர கறிபபிடட
‘ஏரயா’ைவததான சததபபடதத மடயம. அட நாகககொகலலாம அத ேபாகாத...
அதனால உசிதம, கடைட விரல. ஆனால விரல நகததில ஏேதனம பிசிற இரநதால
நாகைகக கீ றி விடம... எசசிேலாட ரததமம வரம... அபபறம அத கயேராக ரததமா
அலலத நாககக கீ றலின ரததமா எனற சநேதகபபடட பயபபட ேவணடயிரககம!

அதககாக கடைட விரல நகதைத மடடம பிசிற இலலாமல ைவததிரகக ேவணடம.
சர... இனற எபபடயம இநத மளைள எடததவிட ேவணடம... கடைட விரைலயம,
சடட விரைலயம மாறறி மாறறித ொதாணைடககள விடடக கைடநேதன... ஏகமாய
வாநதி வநதததான மிசசம.
மள அபபடேயததான இரநதத....
இதகக மனனால கட மீ ன சாபபிடடேபாத மள சிககியிரககிறத... ஆனால இநத
மாதிர பதினஞச நாள இரபத நாொளனற உயிைர வாஙகியதிலைல.
சினன வயசில ஒர ேவடகைக நிைனவ வரத. அபேபாத நான அவவா வடடல

இரநேதன. ஒர நாள சாபபாடடகக கரைணககிழஙக வறவல ொசயதிரநதாரகள. அநத
வயதில அத கரைணககிழஙக எனொறலலாம எனககத ொதரயாத... ஏேதா ரசியாய
இரககவம நிைறய சாபபிடேடன. சாபபிடட மடததத தாமதம... ‘அயேயா... அமமா...’
எனற அலற ஆரமபிதத விடேடன. ொதாணைடயில பயஙகர அரபப... அைத அரபப
எனற ொசாலலத ொதரயாமல ‘ொதாணைடயிேல மள கததிடசசி’ எனற ரகைள
பணணிகொகாணடரநேதன. அபபறம ொமதவாக ேவைலககார வநத ‘இத
கரைணககிழஙக சமாசசாரநதான’ எனற ொசாலலி எலலார பயதைதயம ேபாககி
எனைனத ேதறறினாள.
டஃபைன மடததவிடட அதைதயடன ேபசிகொகாணட உடகாரநதிரநேதன. தமபி வநத
ொசானனான, யாேரா கபபிடவதாக. ொவளிேய வநத பாரததால.... ேபபி.
“எனனடா இத அதிசயமா இரகக.. பதிொனார மணி வைரககம மாரகொகடொலயிலல
சததிககிடட இரபப...”
”இனைனகக நான மாரகொகடடககப ேபாகொல.. சர வா... ொகாஞசம ஈசசநேதாடடம
வைரககம ேபாயிடட வரலாம.”
“இேதா வரேறன... சிதத இர” எனற அவனிடம ொசாலலிவிடட உளேள வநேதன.
அதைதயிடம ேபாய “ொகாஞசம ொவளிேய ேபாயடட வநதிரேறன அதைத...” எனேறன.
“சீககிரமா வநதிட ராஜா...”
-நான இபேபாத ொவளியில ேபாவைத அதைத விரமபேவ இலைல. இரநதாலம
ேபபியின மகததில ொதரநத அநத சீரயஸனஸ..

கிளமபிவிடேடன.
ேபசிகொகாணேட ஈசசநேதாடடம வநேதாம. ொபயரதான ஈசசநேதாடடம. ஆனால ஒர
ஈசச மரம கடக கிைடயாத.. எபபேவா ஈசசநேதாடடமாக இரநதிரககலாம.. இபேபாத
எஞசி நிறபொதனனேவா ொபயர மடடநதான... ேபசாமல பளியநேதாபப எனற ொபயைர
மாறறி விடலாம... அவவளவ பளிய மரஙகள...
ஒர பளிய மரததடயில அமரநேதாம... ஒர ொபரய ேவரல மதைகச சாயதத
திணடல அமரநதிரககம ொசடடயார மாதிர உடகாரநத ொகாணடான ேபபி....
ொமதவாக விஷயதைத ஆரமபிதத பிறக சரமாரயாகப ொபாழிய ஆரமபிததான...
விஷயம ேவொறானறமிலைல.. இவன அபபாவகக ஏகமான ொசாதத இரகக...
இரநதாலம மகன தனைன மாதிர நிலததில இறஙகாமல ஒர டாகடராகி விட
ேவணடம எனற தீவிரமான ஆைச. இவேனா பி.ய.சி.ையத தாணடவிலைல. பயாலஜி,
ஜூவாலஜி பததகதைத எடததாேல தககம வரதஙகிறான. விவசாயததிலதான
ஈடபாட. இவன M.B.B.S. ேபாகாததால ஜனம எதிரயாகப பாரககிறார தநைத.. அபபறம
சசசரவகக ேகடகணமா... இனனம கடககிடடப பரளைல... அவவளவதான.
உணரசசிேவகததில எனொனனனேவா மடவகள எடததககிடட இரககான...
“சர வா, ொராமப தாகமா இரகக... அநத வடேல

ேபாயி ொகாஞசம தணணி கடபேபாம.”
-ேபசைச மாறறி அவைனக கிளபபிேனன.
தணண ீைரக கடததவிடட அஙேகேய தீபொபடட வாஙகி சிகொரடைடப பறறைவததக
ொகாணடான... எனககத தணண ீைரக கடதததம மள அதிகமாக ொநரட ஆரமபிததத...
கமடடயத.
இவனககம ொதரயம. ேகாலா மீ ைனச சாபபிடட எனகக மள சிககிகொகாணடத.
அததான எநேநரமம பலமபிக ொகாணேட இரககிேறேன...
“ராஜா.. இநத மள இவவளவ நாள ேபாகாம இரககிறதப பாததா இத மளள
தானானேன எனககச சநேதகமா இரகக. ஒர ேவைள மட கிட சாபபாடடல கிடநத
சிககிகொகாணடரநதால....?”

எனகக மட எனறதம பயமாகி விடடத... அேதாட விடாமல, “ஒர ேவைள ஒனேனாட
பரைமயாவம இரககலாம” எனறான.
எனகக எரசசல வநதவிடடத.
“அபபடனனா... உன அபபாேவாட நான ேநதத ராததிர சினிமா பாரதேதேன.. அவர
எபபட அநத ேநரததொல உனேனாட சணைட ேபாடடரகக மடயம... ஏதாவத கனவ
கினவ கணடரபொப...”
”எனககக ேகாபம வரலொல...”
என எரசசல இனனம அதிகமாகியத.
“எனன ராஜா.. இவவளவ ேநரம? இனிேம நீ ொவளிேய ேபாகக கடாத நாைளகக நாஙக
ஊரககப ேபாற வைரககம வடலேயதான

இரககணம...”
வடடல

நைழவதறகள அதைதயின ஆரடர...
“இபப எனன ஊரகக அவசரம? இனனம அஞசாற நாள கழிசசக கிளமபறத...”
“நான எனன பணறத ராஜா... உன மாமாதாேன...”
“ஆமா, நீஙகளமதான ஊரககப ேபாகணம ேபாகணமன பறககறீஙக...”
-இதகக அதைத பதில ொசாலலவிலைல.
நான ேபாய ொகாலைலக கிணறறில களிததவிடட, திணைணகக வநேதன... அதைத
இலைல. அைறயில படததிரககலாம எனற அைறகக வநேதன. அஙேக....
ேடபிளினமீ த தைலையக கவிழததகொகாணட சினனக கழநைத மாதிர கலஙகிக
கலஙகி...
“அதைத... எனன இத?”
தைலயின மீ த ைகைவதத நிமிரததிேனன.
“இபப உனககத திரபதிதாேன ராஜா... இவவளவதான நீ எனனத ொதரஞசககிடடத...”

-எனகக என ேமேலேய ொவறபப ஏறபடடத. எவவளவ ொமனைமயான மனைசப
பணபடததி இரககிேறன.
தைலயின மீ த ைவதத ைகைய நான எடககேவ இலைல.
இனனம சில நிமிஷஙகளதான... அபபறம வேட

ொவறிசேசாடக கிடககம...
இேதா பறபபடட விடடாரகள... அதைதயம மாமாவம.. நானம கிளமபிேனன, ஸேடஷன
வைரககம....
டொரயன எடட மணிககததான கிளமபம... ஒர மணி ேநரம மனனாேலேய வநதாசச..
தமபியம, மாமாவம ஜனனேலாரததில இடம பிடததவிடடாரகள.
அதைத எனனடேனேய நினற ொகாணடரககிறாரகள. “அடககட ொலடடர எழதவியா...”
எனற ேகடடகொகாணேட என ைககைளப பறறிக ொகாளகிறாரகள...
கணண ீர....
எனகக அபபடேய அதைதையக கடடகொகாணட கதற ேவணடம ேபால இரகக...
ஆனால கணகளில ததமபிய கணண ீைரககட கீ ழதடைடப பறகளால
கடததகொகாணட அடககிக ொகாளகிேறன...
எவவளவ ேநரம இபபடப ேபானேதா ொதரயவிலைல. திடொரனற அதைத கணகைளத
தைடததகொகாணட உளேள ேபாய தமபி உடகாரநதிரநத இடததில அமரநதாரகள.
தமபி கீ ேழ இறஙகினான....
நான ஜனனலரகில ேபாய அதைதயின ைகையப பிடததகொகாணேடன.
‘இநதக ைககக இபபடேய ஒர மததம ொகாடததால எனன...?’
டொரயன ேலசாக நகரநதத. நான ைககைள எடததகொகாணேடன.... டொரயன ொகாஞசங
ொகாஞசமாக ேவகம ொபறகிறத.
ொவளிசசம ொதரகிற வைர ஒர ைக மடடம அைசநத ொகாணடரநதத ொதரநதத.

வடடறக

வநத அைறககள ேபாய ைலடைட ஆஃப பணணிவிடட நாறகாலியில
அமரநேதன. ஒர ொபணணின கரல. ‘ேகாலா.... ேகாலா... ரபாயகக ஏழ ேகாலா...
ேகாலா....’ எனற ஒர ராகததடன ஒலிததத...
ொகாலைலபபககம ேபாய சடடவிரைலத ொதாணைடககள விடடக கைடநேதன...
கமடடலதான வநதத...
மள....?
- கைணயாழி, டசமபர 1979