You are on page 1of 3

นายฐานิศร์ น้อยเพ็ง

คุณพ่อผู้นำาจังหวัดชลบุรี ปี ๒๕๕๐
เกิด 2 กันยายน 2496
ตำาแหน่งปัจจุบัน นายอำาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
การศึกษา
• สำาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 จากโรงเรียนวัดสุทัศน์เทศวราราม

• สำาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนพระศรีมหาธาตุบางเขน
• สำาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 5 จากโรงเรียนอำานวยศิลป์พระนคร

• สำาเร็จการศึกษาศิลปศาสตร์บัณทิต(รัฐศาสตร์ ) จากมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

• สำาเร็จการศึกษาศิลปศาสตร์บัณทิต(พัฒนาสังคม) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำาวิทยานิพนธ์


เรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ สภาตำาบล,องค์การบริหารส่วนตำาบล
ในการบริหารงานพัฒนาชนบท”
• นอ.รุ่น 33 ประกาศนียบัตรผู้นำาดีเด่น
• นปส. รุ่น 35

แนวคิดในการอบรมเลี้ยงดูบุตรและครอบครัว
สอนลูกให้ซื่อสัตย์กตัญญู,สามัคคีขยันอดทน, จงรักภักดีต่อชาติ, ศาสนา, องค์พระมหากษัตริย์ ส่ง
เสริมการปกครองแบบประชาธิปไตย,ไม่ติดในอบายมุข, ทำาแต่ความดีมีศีลธรรม

บทบาท/ตำาแหน่งทางสังคม

ประวัติรบั ราชการ
3 เมษายน 2521 เริ่มรับราชการตำาแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง 3 เขตบางเขน
29 มกราคม 2522 โอนบรรจุแต่งตั้งเป็นปลัดอำาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
บุคลาการ 4 กองราชการส่วนท้องถิ่น
ผู้ชว่ ยจ่าจังหวัดนครราชสีมา
16 มกราคม 2534 เลขานุการรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายพัฒนา
4 พฤษภาคม 2535 เข้าอบรมหลักสูตร นายอำาเภอ รุน่ 33
28 ธันวาคม 2535 หัวหน้าฝ่ายปกครองและพัฒนา อำาเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
13 พฤศจิกายน 2536 จ่าจังหวัดเพชรบูรณ์
28 กุมภาพันธ์ 2537 นายอำาเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
1 พฤศจิกายน 2538 นายอำาเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
16 พฤศจิกายน 2538 เลื่อนเป็นระดับ 8 เข้าอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่น 35
14 ตุลาคม 2539 นายอำาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
9 พฤศจิกายน 2542 นายอำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
11 ธันวาคม 2544 นายอำาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
6 ตุลาคม 2546 นายอำาเภอกำาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
27 พฤศจิกายน 2549 นายอำาเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
11 มกราคม 2550 นายอำาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ถึงปัจจุบัน

หลักในการทำางาน
จุดยืนที่แน่นอนของผมก็คือ ต้องรับใช้ประโยชน์ โดยเอาหัวใจไปผูกผันกับเท้าประชาชนให้ได้ ผม
พยายามทำาอย่างนี้มาตลอด ตั้งแต่รับราชการวันแรกจนถึงบัดนี้

หลักในการดำาเนินชีวิต
ชีวิตนักปกครองต้องอยู่พร้อมหน้าทั้งครอบครัว ดำาเนินชีวิตตามพรหมวิหาร 4 และคุณธรรมของ
นักปกครองน้อมนำาแนวพระราชดำาริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ เศรษฐกิจแบบพอเพียง ”
ประวัติดีเด่นในการทำางานที่ถือได้ว่าเป็นเกียรติและความภูมิใจ
• วิทยากรโครงการสารคามพัฒนา ,โคราชพัฒนา
• ได้รับรางวัลสำานักทะเบียนดีเด่น ปี 2504 รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ประเภทอำาเภอใหญ่มีประชากร
120,000 คนขึ้นไป
• ได้รับรางวัลชนะเลิศสำานักทะเบียนดีเด่นปี 2544 ประเภทอำาเภอใหญ่ ประชากร 80,000 – 120,000
คน อำาเภอสีคิ้ว
• ได้รับรางวัลนายอำาเภอดีเด่นของจังหวัดสมุทรปราการ ปี 2545