o';/Ffrb

/
Gkr-1

nekb g[oy nkg fBoziB ns/ fBowb j? .
;kv/ ftu T[; dh “i's” gqt/Ù j?, fJj Gh fBowb j? .
;kvh “i's” d/ T[dkb/ “jT[w?” dk fˆbk¯ ufVQnk j'fJnk j? .
fJj “jT[w?” e{Vh s/ w?bh “wkfJnk” ftu'A T[gih j? ó fJ; bJh ;kvh
“jT[w?” Gh w?bh j?.
d{i/ b¯˜K ftu ;kv/ nzsqFnksw/ fJbkjh i's sK fBowb j?, go fJ;
d/ T[dkb/ “jT[w?” dk “ST[V” w?bk j?.
fiT[AFfiT[A ;kvk jT[w?Ft/fVnk “wB” wkfJnk ftu ftuodk s/ rbskB
j[zdk j?, fsT[AFfsT[A wB B{ z tX/ o / wkfJeh w? b uVQ d h iKdh j? .
i/eo ;k¯ egV/ s/ w?b dk e'Jh “dkr” bfrnk j't/ sK fJj “w?b dk
dkr” “X{V” B{z geVdk j? ns/ T[j “dkr” j'o rkVQk j[zdk iKdk j?. wZyhnK
nkfd Gh w?bh ns/ rzdh EK T[s/ jh pfjzdhnK jB.
d{finK d/ nT[r[DK d/ “n;o” rqfjD eoB dh fposh jh ;kv/ wB d/
wbhB j'D dh e;tZNh j?.
fJ;/ soQK i/eo ;kv/ wB T[s/ “wkfJeh w?b” bZrh j't/ sK fJj j'oBK
w?bhnK t;s{nK dk n;o b?Adk s/ ep{bdk j?, fi; Bkb ;kvk wB j'o w?bk
j[zdk iKdk j?. fJ; bJh wkfJnk ftu ftuofdnK j'fJnK eJh iBwK d/
wkfJeh n;o j/m ;kvk wB “ekbk f;nkj” ns/ “wzB{o” j' iKdk j?.
ifr jT[w? w?b[ d[y[ gkfJnk wb[ bkrh d{i? GkfJ ..

(gzBkF39)

fJ.s{ nEtk “r[DK” dh .{Mf. (gzBkF1045) fit/A “ekbh n?Be” (black goggles) Bkb . Bkjh pj[fV pj[fV Gowksk . fJ.Ek B{z jh pkDh ftu “GowFG[bktk” fejk frnk j?.hA fJjBK d/ r[DK B{z Gh nkgDh w?bh fdqÙNh dh “ozrs” ukVQ fdzd/ jK.. 2 (gzBkF60) (gzBkF133) .hA fe.woE j' iKd/ jK./ Gh j'o ozr dhnK j'D.T[ X'tfj sk w?b[ B ikJh .bhns B{z d/yD s'A n.edh ó pbfe n. G{bh fco? fd.kB{z . (gzBkF610) n?.kv/ wB T[s/ “wkfJeh w?b” dh “ekbh n?Be” uVQh j'Jh j?.kok ihtB y[nko eo oj/ jK.G[ ir[ j? w?bk d{i? Gofw gfs y'Jh .h GowFG[bkt/ tkbh “fdqÙNh” Bkb ...kB{z uzrh.[X jT[w? wb[ bkJh ..jzT[w? wkfJnk w?b[ j? wkfJnk w?b[ Gohi? okw .s{ dh uzfrnkJh :k n.'FjhDh rZb j? fe iht d/ nzsqFnksw/ fJbkjh fBowb “i's” d/ gqt/Ù j[zfdnK j'fJnK Gh n. (gzBkF570) iBw iBw eh fJ./ GowFG[bkt/ tkbh jkbs B{z jh nfrnkBsk fejk iKdk j?./ soQK .. ekoD . G{bh v{zrfo Efb uV? Gow? wB[ v'bkfJ .dhnK jB.G t.h w?bh nt.s{nK ekbhnK nEtk “w?bhnK” jh fd.zsoh G{bh frqj[ sfi ikfJ .kv/ wB dh n?.dhnK jB. Gkt/A T[j fe.. fJ. (gzBkF651) ekfJnk e[. (gzBkF1234) nfrnkfB nzX/o? . i/ ./ Gh t. yzBbh X'sh T[ibh B j'tJh i/ . fi... fJj fesBh d[ydkJh ns/ jk.'Mh BjhA j' . T[sw. Bkw fpBk .hA nkgDh jT[w? d/ Gow d/ jB/o ns/ nfrnkBsk ftu jh gbuFgbu e/ ..T[ X'tfD gkj[ .nkj[ .[ wB eT[ wb[ bkrh ekbk j'nk f. X[oj[ ftS[zBh feT[ fwb? rofp w[mh fpbbkfJ .. bJh n.kohnK uh˜K ekbhnK jh fd. gbfu gbfu . .rbh w[Jh M{m? XzX? w'j[ .. d?th t.

(gzBkF139) fefonkuko eofj yN[ eowk fJs[ oks/ . nfrnkBsk d/ Gow ftu .nkswokw[ B g{iBh d{i? feT[ .. nzsfo w?b[ B T[so? jT[w? fpB[ r[o pkih jkoh .[y[ j'fJ . .pfd B ekYfj X'fJ .wkfX B br? . (gzBkF67) n?. jT[w? nzsfo w?b[ j? . (gzBkF495) wkfJnk G{b/ f.. nkfd .kB{z fe..kv/ Bkb fe./ soQK dh ó 3 . uzr/o/..X fcofj . d?th “fynkbK” :k “r[DK” T[s/ :ehB nEtk ÙoXkFGktBh jh BjhA nkT[Adh ns/ n?t/A Ugo/ fij/ wB Bkb jh Xkofwe “mkmkFpkrk” eo Svd/ jK..kVk ekVQk e[bMDk fxoBk t?o fto'X MrV/ pdb/./ frb/ . i/ e'Jh . shB/ b'n ftnkgs j? nfXe ojh bgNkfJ .. BkBe fpB[ Bkt? w?fbnk w[J/ iBw[ gdkoE[ y'fJ .. (gzBkF1415) fJ. fijk fe ó ÙZe fÙekfJs o'.koh ./ T[u/o/./ w?b/ wB ftu'A Bht/A s/ “wbhB fynkb” nEtk o[uhnK jh T[gidhnK jB..z. nzsfo w?b[ brh Bjh ikD? pkjoj[ wfb wfb X't? .[GkfJ .[jD/o/.

fBot?o? Bkfb t?o[ oukfJdk ngD? xfo b{eh bkfJ .” . sK . “jT[w?” jh nkdo wkD.” eoB s'A BjhA fMied/. n. nk. . T[./FfrfbnK B{z “:kd” eod/ jK. fiT[AFfiT[A n.. wjKg[oyK. eo/ sK wB B{z m/..kv/ nzdo fÙekfJs. Bkb o'. dk w[ Z Ybk ekoD iht dh “jT[ w ? ” (ego) jh j?. ekoD . n. eod/ jK nEtk “x'4Nd/” jK ó fsT[AFfsT[A fJj “o'.. t?oFfto'X.kvh “jT[w?” dhnK .dk d[y[ gkfJ . MrVk. Bok˜rh ns/ “o'. iK fJjBK dk w[VFw[V nfGnk.” d[fBnkth ihtK Bkb j'D/ sK . go edh edh n.b ftu . tXheh p/fJB.k ns/ ebgBk dh “iV” j? s/ id fJj g{oh Bk j't/ sK wB fe. r[o{nK.o b?Adk j? s/ . ghoFg?rzpoK.” dhnK “sozrK” Bkb “tZiD” br g?AdhnK jB.hA fJjBK o'.fsr[o g[oy[ fBot?o[ j? fBs fjod? jfo fbt bkfJ . fJj “o'. ns/ T[./ d{i/ B{z “d'Ùh” mfjokT[Adk j?.k tshok eodk j?.k¯h egN w[ykb¯s fxoBk fBzdk d[ofttjko nkfd. tZidh j't/.kB{z uzrk Bk brdk j't/ iK fi.k.kv/ Bkb n?. gqsh “o'. fÙekfJs. fijVk .kvk “jT[w?” Bkb ozfrnk wB jh d{finK d/ uzr/FwkV/ tsho/ dk pkjobk n. g[ZiD s/.” T[sgzB j[zdk j?. wB.{yw skoK “o'.. Ùı. Nkeok nkfd eoB br g?Adk j?.kXK. B¯os.” T[gid/ jB.kvh jT[w? nEtk “w?AFw/oh” B{z m/.zsK. . .kvk .[Gkfte jh jB. Bkok˜rh. (gzBkF1415) id e'Jh .hA r[ow[y fgnkfonK.b ftu o' . ntskoK ns/ fJE'A se fe “oZp” Bkb th “o'. nzsfo eq'X[ njzeko[ j? nBfdB[ ib? .

s/ok fJe'FfJe fJbki j?. fJj fdqVQ j'J/ “o'. fiBQK dk fJe d{.kv/ fBzwB u/sB wB (sub-conscious mind) ftu T[so iKd/ jB. bJh T[mDkFp?mDk.fji/ . pkps fJe f.kv/ ó fynkb fustBh .h./FfrfbnK” ekoD jh . e[M .edk. iKd/ jB.oho “o'rh” j' iKd/ jB .hns” (personality) jh pD iKdh j?. i' s{z nkg jh eo . fJT[A fJ.edh j?A.fynkdkfJe T[dkjoD :kd nkfJnk j? i' fJe w?r˜hB “ohvo˜ vkfJi/.e vkeNo” (psychiatrist) e'b rJh. fijVh tZXdhFtZXdh pVh fxoDs d[ÙwDh ftu pdb rJh.“. B/ pj[s fJbki eokJ/ go e'Jh ckfJdk Bk j'fJnk./ “wkBf. nkfyo T[j fe. fi. T[.o/ s'A ftSVBk Gh n"yk . fjbDkFi[bDk th nfsnzs d[ydkJh j' frnk.h ó šnwohek ftu d' .B.Ft.Fo. dk Bshik iht bJh nfsnzs jkBhekoe j' fBZpVdk j?. sK .” d/ “Gkt” .[GkT[” iK ihtB dk “nzr” pD iKd/ jB s/ nzfsÙeoB ftu XZ. T[j j? fe 5 . T[.j/bhnK pV/ fgnko Bkb ofjzdhnK .wK gk e/ T[BQK ftu dt?s nk rJh.b/ fttjko eow Xow nEtk ihtB d/ jo gfjb{ ftu fJjBK dk gqrNktk j[zdk ofjzdk j?.koh y'i eoe/ fejk fe.'uDh c?. B/ .N” (Reader's Digest) ftu fJT[A Sfgnk .” id . ewkJ/ j'J/ “o'.kvh “Ùı. fJ. T[BQK ftu'A fJe B{z i'VK ftu dodK fJsBhnK tX rJhnK fe T[. fJjBK “o'.fji/F.kvk wB s/ . “s/ok fJbki dtkJhnK Bkb jofˆ˜ BjhA j' .

/Ffrb/” G[bk e/.. gowkofEe gKXhnK bJh sK fJj nfsnzs jh ˜o{oh j? fe T[j gfjbK nkgD/ wB d/ .ko/ “o'. fco T[j d't/A T[. Bshik fJj j'fJnk fe dodK xNdhnKFxNdhnK e[M wjhfBnK ftu fpbe[b jN rJhnK. frb/.ohoe o'r sK . bkjk ebi[fr okw Bkw[ j? r[owfs nBfdB[ fjod? othi? .@ fJj' fijhnK xNBktK nkw tkgodhnK ofjzdhnK jB. fJT[A fJjBK “wkBf.[ eohi? .j/bh d/ ik rb bZrh ./ soQK fgnko ftu ofjD br gJhnK.oho dh w"s j'D Bkb ysw j' iKd/ jB go fJjBK wkBf.ko.j/bh bJh .e o'r” Gh “e'jV” :k “sgfde” dh soQK dhox s/ bkFfJbki j' iKd/ jB.e o'rK” dk ˜fjohbk uZeo (vicious circle) ubdk jh ofjzdk j?.ko/ o'.kv/ “wkBf. Bok˜rhnK B{z g{oh soQK “G[bkT[D” dh e'fÙÙ eoB. fJj . feT[Afe fizBk fuo se . T[.kv/ o'. s'A puD bJh . id .kv/ fjod/ ftu Grsh Gkt T[sgzB j' jh BjhA . B{z fgnko eo.e dhox o'rK dh “p[fBnkd” . fÙekfJsK ns/ fxoBk nkfd dk fJsBk fGnkBe Bshik fBebdk j? sK fJ. j[D . T[d'A se ./Ffrb/ G[bk e/.h j'D eoe/. fÙekfJsK. (gzBkF1262) 6 .edh! go “wosk fenk Bk eosk” nB[.kB{z v{zxh .edk.kv/ nzfsÙeoB ftu XZ.kvk wB ns/ nzfsÙeoB fBowb BjhA j[zdk./. nkgDh .kv/ nrb/ iBwK ftu Gh Bkb jh iKd/ jB s/ nrb/ ihtB B{z Gh nfsnzs d[ydkJh pDkT[Ad/ jB. id dodK B/ nfsnzs d[yh ehsk sK T[j .ko/ o'.wMD tkbh wjZstg{oB rZb fJj j? fe . sK jh r[opkDh ftu fJT[A c[owkfJnk j? ó w/o/ wB ekj/ o'./.s{z nkgDh . ..'uFftuko ns/ T[dw eoB dh nfsnzs b'V j?.” gfjbK sK T[j pVh n"yh j'Jh fe fJj rZb edkfus BjhA j' .

theko BjhA ehshnK.kX{ dh “jT[w?” BjhA .gÙN j[zdk j? fe “jT[w?” dk nGkt j'D eoe/ wjkswk ih B/ rkbQK dk “n.o b?D iK Bk b?D pkps fJe j'o T[dkjoD g/Ù ehsh 7 .” ftu nk e/ “sby” tshok fJyfsnko ehsk. bJh T[j s/o/ e'b jh ofj rJhnK!@ fJ.hsb dk.theko Bk eo/ sK d/D tkb/ e'b jh T[j uh˜ ofjzdh j?. B/ fJjh . fJe j'o T[dkjoD B{z r"o Bkb thukohJ/ .gÙN j[zdk j? fe ni/ .” j' fBZpfVnk.tkb d[jokfJnk.hA b? bU@./ B{z fdZsh ikt/ ns/ nZr'A T[j . bJh fijVhnK rkbQK s{z w?B{z fdZshnK jB. id T[j rkbQK eZYdkFeZYdk EZe frnk sK wjkswk ih B/ fJe gZEo dh rhNh g/Ù eoe/ fejk. šfJj s[. eoe/ T[BQK B{z e'Jh “o'.” eq'XtkB j' e/.oK d/ nXko s/ w?bk iK fBowb j[zdk ofjzdk j?.kyh s'A fJj . T[j w?A . vzvk b? e/. šs[jkvk Bkw eh j?<@ T[.tkb T[. še'Jh uh˜ fe.G s'A fÙo'wDh B[esk j? ówB dk “pkjobk n. pkjobk n. pzd/ B/ fco fJjh . go wjkswk ih fpbe[b ÙKs oj/. soQK eJh tkoh T[. pzd/ B/ fejk. fJBQK pdbdhnK nt..o” BjhA ep{fbnk.kX{ d/ i[nkp ftu “sbyh” nkT[Adh rJh. B/ “o'.o b?Adk ofjzdk j?. T[dkjoD d/ s"o s/ fJe . fJj pkjobk n.kX{ e'b'A fJe pzd/ B/ g[fSnk. e[M fuo pknd T[. jo T[Zso t/b/ .oK dk nfGnk. B/ i[nkp fdsk./ . soQK fJBQK n. T[.” Bk nkfJnk s/ T[j ÙKs oj/. fJBQK n. fJBQK B{z .kX{ “.wfB w?b? Grfs B j'tJh Bkw[ B gkfJnk ikfJ ./ B/ pj[s rkbQK eZYhnK s/ p[ok Gbk fejk. . fJ. fJ. dh jT[w? B{z m/. sK T[. š. šw?A BjhA b?Dh@. eoe/.@.kX{ B{z g[ZfSnk. s'A . nkıoeko .kvh jT[w? (ego) jh b?Adh j?. . T[.KG e/ oZydk j? ns/ fJ.o b?Dk”. s/ fJ. fco wjkswk ih B/ fejk. fJ.h woh.hsb dk. d/ fgS/ g? frnk s/ “nrB dk.o . tZiD eoe/ jh T[.EktK dk . wjkswk p[X ih B{z fe. fi. (gzBkF39) “wB” gkDh dh soQK uzub j? s/ fJj jo soQK d/ pkjob/ ns/ nzdob/ n.kyh j? fe fe.

sK gkDh s/ fuDr dk n.kv/ wB dh “nZrFGVekT{” (inflammable) rqfjDFÙesh fizBhFfizBh j[zdh j?. w[VFw[V e/ :kd eoe/. dk wB ó “o'. fJ.” eoBk .” B/ “B{zj” B{z skjBk wkfonk ó “e[bfjDh” “e[uZih” “ezrkbK dh Xh”.V e/ .ZX j'fJnk fe pkjobk n. noEks . nkfd sK “B{zj” d/ wB ftu fJj ftnzrFwJh shyD p'b fJzB/ y[ZG rJ/ fe T[j “ghVk” o{g pD e/.o B{z b? e/. fi./ pkjob/ n. s'A T[bN. dh ekby” T[. s'A fJj f. “B¯os” ns/ e'qX dh nZr ftu M[b.o rqfjD eod/ jK. sK T[j c"oB .dk fojk. s/ B/V/FB/V/ dhnK uh˜K th .Z.o “b?Dk”ó . s/ ik gt/. T[. T[dkjoD d/ s"o s/ fe.ok wjZstg{oB B[esk fJj j?.kv/ wB dh “nt. w[VFw[V :kd eoe/. d{.o BjhA g?Adk. rZb dk nfGnk. T[. “feqM”. fJ. dk “nfGnk. i/ fJj fuDr fwZNh d/ s/b s/ ik gt/ sK fJedw GKpV pD iKdk j?. dk gZEo T[s/ e'Jh n. T[jh fuDr S'NhnKFS'NhnK beVK s/ ik gt/ sK d/o se nZr pbdh ofjzdh j?. Bkb T[. s/ j"bhFj"bh. T[.iKdh j? ó fe. w[skpe n. s/ d{oFd{o se spkjh wuk fdzdh j?.o BjhA j[zdk. sK fJj pzp dk “Xwkek” pD iKdh j?. T[BQK ftu'A fJe fuDr i/ xkjFc{.hA pkjobk n.[nkj j' iKdk j?./ “. eodh ojh. i/ T[jh fuDr . s/ ik e/ fvZr gt/. sK “fuDr” nkg jh ysw j' iKdh j? fi.”. i/ fes/ Ujh fuDr gkDh ftu fvZr gt/.hfwzN iK gZEo s/ ik gt/. d/ nzfsÙeoB ftu 8 . “o'. pbfe gkDh fuDr B{z jh p[Mk fdzdk j?.V iKdhnK jB. fe fe. go i/ T[jh fuDr g?N'qb iK r?. fuVFfuV e/.Ek” s/ fBoGo j?./ nZr d/ GKpV ftu'A nZr dhnK “fuDrK” ukoFu[c/o/ c?b ojhnK j'D.

kjN Bkb. wB dh fJ. (gzBkF580) i/eo “ekbh . soQK fe. nkgD/ nzdo G[Zbh-G[bkJh rZb 9B{z fco sk˜k eoe/ nkgD/ wB ftu .kv/ Bkb fe.kfonk p{vV? fenk fs. fJ.dk bJh “oZd” (condemn) eo fdzd/ jK ns/ nkgDh “ekbh .hA T[. gqsh o'.{uh” (white list) tkb/ iht pj[s xZN j[zd/ jB feT[Afe . b'e[ ntrDk eh pzB@? rzmVh r[D B ftjkM? e'fJ . sK Gh n.{uh” tkfbnK dh pj[bsk j?.{uh” xND dh pikJ/.edk. . soQK fJj “ekbh .hns s/ g?Adk frnk. iK fe.{uh” tkfbnK dh pj[ frDsh (majority) j' iKdh j? ns/ .{uh” ftu'A e'Jh iht wo Gh ikt/ sK Gh T[.fji/F./ fe.kv/ wbhB wB ftu uzr/o/FT[u/o/ ihtK bJh ÙoXkFGktBh jh BjhA T[gidh . dh g[okDh ejkDh d[jok e/. r[ow[y nEtk fBowb “.hA T[.dh rJh. bJh “ekbh . fJ. B{z .oho.[GkT[ ns/ Ùı.w dk G?Vk tshok eo/. B{z nkgDh ekbh . fgnko/.[ uko' .[Zu/.. . bzw/oh j[zdh iKdh j?. gqsh t?oFfto'X ns/ o'. w?bh jkbs ftu i/ e'Jh . i/eo T[j wk¯h Gh wzr/ ns/ uzrk pDB dh e'fÙÙ Gh eo/. n?./ fto'Xh nEtk “ekbh . r[D S'fv fpy[ bfdnk ntr[D ek tDiko' .kv/ wBFfusFp[ZXhFnzfsÙeoB ftu fJBQK “ekbh . T[.. d/ ./ ftu e'Jh r[D :k uzfrnkJh d/y jh BjhA ./ iht B{z :kd eoe/ n. s/ fÙet/ dhnK rzYK nEtk “fw.k wbhB wB.XZ.{uh” (black list) ftu Ùkwb eo b?Ad/ jK. fJ. d/ j'o uzr/ r[DK B{z Gh w?bh ozrs ukVQ e/ T[.bK” y'bQ e/./Ffrb/ ekfJw oZyd/ jK.kv/ nzdo T[u/F. d/ w[ekpb/ s/ .{uh” tkb/ fe. w?b dk jkBhekoe n.zwsh” j' iKdh j?.o T[. fJ./ S'Nh fijh T[e. pbfe uzfrnkJh nEtk r[DK B{z Gh nkgDh “wbhB ozrs” ukVQ fdzdk j?. fe. fJ.fji/ fJBQK dh jh g{oB “pj[ . sK n.hA T[. pbfe T[..¯?d . (gzBkF1092) G{vV? Bkw[ ft.{uh (black list) ftu'A eZYD bJh fsnko BjhA j[zd/. B{z edkfus wk¯ eoB bJh fsnko BjhA j[zd/.

[nkd nkT[Adk j?. dk BK b? p?mh. nkg{z wukJ/ j'J/ ˜fjohb/ GKpV s'A fJbktk fe. .pdh gkfo gkfj .zrs ns/ .kok “ihtB” jh ó ÙZe o'. (gzBkF702) .[jD/o/.b” nEtk “rzY” y'bQ e/ nkgD/ nkg nikJhA . d?th r[DK dh . T[u/o/.e[bMd/ ofjzd/ jK.. (gzBkF962) fJ./ dh. (gzBkF218) wjk fpyw[ nrfB e' . ““Bh s{z ekjB{z T[. ns/ fJ. fJBQK B{z nkgD/ nzdo.hA fBsk-gqsh fJ. fJj Gkt/A pkjo'A e'Jh Gh ny"sh “w˜jp” Xkod/ fcoB ó go fJBQK dk nzdobk “fBih Xow” ó o'. (gzBkF615) ../ j'o uzr/o/.fG B./ nGkr/ iht nkg{z wukJ/ j'J/ “˜fjohb/ GZm” ftu'A fBeb jh BjhA ./ frb/ fÙekfJsK nzd/f.{uh” ftu'A edh fe. . w?A fJj efjzfdnK th .kX .ko[ . ihT[Ad/ ns/ wo e/ iwK d/ t.D egVhA” nZr br ikdh j?.”” n?. (gzBkF811) GT[ib[ fpyw[ n. t?oFfto'X d/ ˜fjo ftu . g?Ad/ jB./.kX ek soDk fJj[ .[fDnk j?.'Mh jh BjhA nkT[Adh :k ikDFp[M e/ wub/ j'J/ ofjzd/ jB.fsr[o{ dh feqgk pr?o. pbBk ns/ e[bMd/ ofjDk jh j?./ nGkrh iht fJ..zrfs e? nzufb bktj[ fpyw Bdh ikfJ soDh .kro” ftu izwd/.kX{ . edh fe.kX..p? ebwb .VBk. BjhA n.kX .zfr T[Xko/ . “ekbh . n?./ dh “fw.Vd/-pbd/-sVgd/-e[bMd/ ofjzd/ jK. ftu fJBQK B{z “y[ibh” tKr . v?D dh “:kd nkT[D” Bkb jh “.rkj[ r[o . fJE/ jh p.kro[ .zrfs e? pk.Bk ..z.ed/.nK 10 ./ ˜fjohb/ “nrB . w?B{z sK T[. soQK . dt?s.'e . frb/. nzub[ rfj e? . Jhoyk.kvk .

ns/ T[. d/ fjod/ ftu nkgD/ torhnK shpo fxoBk.kVk fBzdk u[rbh t?o fto'X MrV/ bVkJhnK ˜[bw nkfd ftu .Vdk.o¯ ./Ffrb/FfxoBk d/ tbtb/ ikr T[md/ jB.kVdh. vo Jhoyk dt?s . fJj' ekoD j? fe fJsB/ ó gkm g{ik eow Xo w Xkofwe rqzEK 11 .kv/ wBFfusFp[XhFnzfsÙeoB B{z jh BjhA . pbfe d{i/ “iht” T[s/ Gh fJBQK wbhB GktBktK dhnK “bfjoK” n.fji/F. t?oFfto'X d/ tbtfbnK B{z gZfenK eoe/ shpo s/ dkwfBe pDkJh iKd/ jK. d/ wB ftu Gh BhthnK GktBktK ns/ o'.hA T[. pbdk ns/ e[bMdk “BoeFwJh” pD iKdk j?. .o eodhnK jB. fe./ bJh .fji/ n.kvh wbhB nEtk B¯os tkbh GktBk f.

'. fi. bVkJhnK ns/ ˜[bw dk p'bpkbk ns/ tosFtoskok j' fojk j?. t?o.[yFÙKsh bJh e[dos dhnK p/nzs dksK pıÙhnK. B/ fJ./.wkfie . go fJB.w[Zu/ ftÙt ftu fxoBk. Xkofwe n. ó . ns/ fJ. frb/. fJ. “nÙoc[b wıb{eks” dk doik fdZsk.[jktDh ekfJBks 12 . d/ d[fBnkth fBopkj ns/ . B{z pkeh . o'. ekoD .[.kfonK ihtK Bkb'A ftÙ/Ù r[D gqdkB ehs/.kB bJh nfsnzs nc. JhoykFdt?s nkfd “tXd/” ik oj/ jB. “fJB.EkBK Xkofwe gquko ftfdne n. Gow.kB” B{z nekb g[oy B/ nkgDh “fÙo'wDh n"bkd” pDk e/. fto'X.kfJNhnK ftfrnkBe soZehnK d/ pkti{d ó fjofdnK ftu xoK ftu r[nKYhnK ftu wjZfbnK ftu fgzvK ftu ÙfjoK ftu e"wK ftu d/ÙK ftu ftÙt ftu ó ÙZe. fyZu'skD. ns/ Bw'Ùh dh rZb j? fe fJ.EkBK .

kro” 13 .u/ eh e'mVh” “pfbjkoh e[dos” “./ frb/ Jhoyk dt?s fBzdk fxoBk n?boih (allergy) t?o MrV/ bVkJhnK ˜[bw d[nkok ó “nkfsÙ d[Bhnk” “nrB .tor o{g” “ir tkVh” “ekfJBks” B{z nkgD/ jT[w? t/VQ/ wbhB wB d/ ó Bht/A fynkbK w?bhnK GktBktK BhthnK tkÙBktK y[dˆo˜h ÙZe o'.'e . “.

oho B{z .hA ns/ . T[dkb/Fg[dkb/ B{z .oho w?bk j' iKdk j? ns/ w[VFw[V e/ BQkT[DkFX'Dk g?Adk j?. 14 .w[Zu/ s"o s/ x'o gkg ewk oj/ jK. jB/oh s'A wro'A . fijV/ Ùkw skJhA c/o w?b/ j' iKd/ jB.ko/ xo d/ nzdoFpkjo .ckJh eod/ jK. “GT[ib fpyw . fJ. e{V/FeoeN nkfd B{z xo ftu p/gqtkjh Bkb .kro” x'o Boe nrB e[zN fuzskFfuyk d[yFeb/Ù ftu spdhb eo fdZsk j?. i/eo pZu/ fSbe/. n.kc oZyD bJh fBskFgqsh ./ t/b/ pkjo . fJsBh fJjfsnks ns/ .ktXkBh d/ pkti{d xoK d/ nzdo ns/ T[dkb/ Fg[dkb/ o'˜kBk .¯kJh ehsh iKdh j?.hA pZfunK B{z vKNd/ jK ns/ T[.[ZN e/ . ns/ w/˜Fe[o.[Eo/ egV/ gkT[Ad/ jK. fJ. ekoD .kok NZpo jh xo d/ pkjo ns/ nzdo dh ./ soQK . sK fe pkjo'A e{VkFeoeN ns/ X{V nzdo Bk nk ikt/.hA ¯"oB dotk˜/FfyVehnK pzd eo fdzd/ jK.kB{z fBs egV/ X'D/ g?Ad/ jB.ckJh oZyD dk T[dw eodk ofjzdk j?. fJ.kc oZyD dk isB fBskFgqsh eod/ ofjzd/ jK. soQK n.hA .hA fBskFgqsh w?b/ egV/ bkj e/ .hA xoK d/ nzdo ns/ pkjo.[ZNd/ jB sK n. soQK n.¯kJh dh b'V g?Adh j?. fJ. dotk˜/ ns/ fyVehnK B{z MkVd/Fg{zid/ jK./ soQK n.hnK nkfd coBhuo (furniture). ns/ xoK ftu MkV{ d/ e/ g'uk wkod/ jK. i/ fes/ jB/oh nk ikt/ sK n.kcF.kpD Bkb BQkT[Ad/ jK ns/ eJh tkoh w{zjFjZE X'Ad/ jK ó go c/o Gh . fi.

:k “mkmkFpkrk” eo SZvd/ jK. “nzdobh wkBf. 15 . .kJh j'Jh o'˜kBkFf˜zdrh s'A . d/ doi/ nZv'FnZv wBK dh “fJj.T[go do. :k ikDFp[ZM e/ wub/ j'J/ j'J/ jK. r"bd/ jh BjhA. n?. y/ub ns/ youk eod/ jK.h “e[dosh fJj.. dh g{oBsk bJh n.e w? b ” dh pkps .k.[yh oZyD ftu .ohoe .kj.e w?b” dk ó fynkb jh BjhA nkT[Adk fXnkB jh BjhA iKdk nBikD jK p/Fgqtkj jK nt/.¯kJh dk nfsnzs rfjok “fJj. Ùesh” T[s/ nkXkfos jB.¯kJh dh fJsBh gqtkj ns/ y/ub eod/ jK ó T[E/ .k.ohoe ns/ T[dkb/Fg[dkb/ dh . jkbKfe .kB{z nkgDh ó “nzdobh wkBf.b/ jK. go fJ. pkjobh . go j?okBh dh rZb j? fe n.jkfJe ns/ bkGdkfJe j?. Ùesh” .” j? ó fi.hA fJBQK skVBktK ns/ d?th T[gd/ÙK tZb fXnkB jh BjhA fdzd/.kB{z nkgDh pkjobh . “ihtB” B{z fe.hA nfsnzs T[dw.ohoe ns/ T[dkb/Fg[dkb/ dh ó “w?b s'A puD” ns/ “.gÙN j? fe .[GkfJ jh j[zdh j?.kv/ fJ.kB{z fJ.k.hA fiZE/ pkjobh . go n.ıs “skVBk” eod/ jB ns/ fJ.ko/ Xow ns/ Xkofwe rqzE .fjiF./ jZd se . s' A puD dk T[gd/Ù fdzd/ jB.¯kJh oZyD” dh fJj “gq/oBk” nEtk “gqftosh” .kv/ nzdo e[dosh .

nzsfo w?b[ brh Bjh ikD? pkjoj[ wfb wfb X't? .e w?b” tZb T[ek jh fXnkB BjhA fdzd/.. (gzBkF756) go c/o Gh n.zifw j't? . (gzBkF598) eKfJnk wKif. wkBf. bT[eh nm.o¯ “pkjobh .¯kJh dk bkG f. (gzBkF656) pkjobh . iT[ xN Ghsfo j? wbBK .sq gykfb gykb/ ekfJnk nkg/ .kok fXnkB.fm shoE B@kJh .ojkT[. jT[w? w?bk ir[ fco? wfo izw? tko' tko .G[ feS[ w?bk sfB X's? wB[ jSk B j'fJ . eT[okgB[ sT{ B ikJh ... (gzBkF139) wfB w?b? .'Mh nEtk frnkB jh 16 . iBw s'A fJbktk nrb/ iBwK ftu Gh G[rsDk g?Adk j?.r[opkDh ftu fJ. dhox nX'rsh dh .hws oZyd/ jK.hws j? ó go nzdobh wkBf. gfJn? feofs ewktDk e'fJ B w/NDjko .¯kJh” skJhA jh . eT[B r[BK .. ns/ nkgDh “nzdobh wkBf.fGnsk Xkofwe gquko d/ pkti{d.e w?b dh pkps fJT[A skVBk ehsh rJh j? ó t.e “w?b” dk Bshik fJ... .1.kB{z nkgDh fJ.. (gzBkF558) nzsfo w?b[ b'G pj[ M{m/ pkjfo Bktj[ ekjh ihT[ .o¯ fJ.... iBw d/ pkjow[yh ihtB skJhA . . T[dw ns/ T[gkU f.hA nkgDk .kvh ó T[uh ftfdnk nkX[fBe ftfrnkB BthB ...

. wB s/ epj{ B fpfynk No? ./ bJh .k. JhoykFdt?s nkfd tXd/ ik oj/ jB ns/ . nkfd dk .kXBk eo? . fJ.hA p/FfXnkB/ jh nkgDh wkBf.. nkgDh nzdobh wkBf. fBskFgqsh j'o tXk oj/ jK.e ns/ nfXnksfwe nfrnkBsk d/ GowFG[bkt/ ftu.. p[ZMD :k fJj.e wbhBsk B{z..[ no[ okfs .kv/ pkjow[yh ó gkmFg{ik eowFfeqnk shoE fJÙBkB g[zB dkB i'r nfGnk. .'u eo? fdB.[ d/jh eT[ pj[ .T[ shoE BkfJ .BjhA j[zdk ns/ n. fJ.e w?b” dh pkps ikDB.e ns/ nfXnksfwe nt.woE oj/ jK.kv/ fBskFgqsh ihtB ftu o'.../Ffrb/. ns/ nkgD/ nw'be ihtB B{z nikJhA rtk oj/ jK. wB eh w?b[ B sB s/ ikfs . 17 (gzBkF39) . soQK n.o BjhA j[zdk. pj[ fpfX eow ewktd/ d{Dh wb[ bkrh nkfJ .hA nkgDh “nzdobh wkBf. ifr jT[w? w?b[ d[y[ gkfJnk wb[ bkrh d{i? GkfJ .kvh wkBf.kv/ “ihtB” T[s/ n.. ifb X't? pj[ d/j nBhfs . wb[ jT[w? X'sh fet? B T[so? i/ . gfVn? w?b[ B T[so? g{Sj[ frnkBhnk ikfJ .. fJj' ekoD j? fe .Ek fBZxodh ik ojh j? . eoB s'A n. fJ...

U f.. efo ewkfJ ... (gzBkF558) wB ekwBk shoE ikfJ pf.z. wB eh w?b[ B T[so? jT[w? w?b[ B ikfJ ..fo eots XokJ/ .[X ejk j'fJ ekuh Ghfs .y? fJzdqh tf. (gzBkF495) f.koh .. wB eh w?b[ B T[so? fJj fpfX i/ by isB eokJ/ ..Xk e/ nk. (gzBkF642) (ubdkaaaaa)  18 . nzsfo w?b[ B T[so? jT[w? fpB[ r[o pkih jkoh .D i/ f.. (gzBkF265) fefonkuko eofj yN[ eowk fJs[ oks/ ..