You are on page 1of 15

Jesús Monzó i Cubillos Portaveu Grup Municial Bloc-Coalició Compromís

ESMENES AL PRESSUPOST MUNICIPAL 2012

ESMENES QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL BLOCCOMPROMÍS AL PRESSUPOST GENERAL DE L'AJUNTAMENT DE CATARROJA, RESIDÈNCIA I EMPRESA PÚBLICA DE SERVEIS MUNICIPALS (ESERCA). ANY 2012 El grup Bloc- Compromís presenta al plenari de l’Ajuntament de Catarroja una sèrie d’esmenes que va dirigides a millorar els pressupostos per al 2012 que ha presentat l’actual equip de govern. Entenem que es tracten d’uns pressupostos que requereixen de més austeritat sobretot en les partides d' òrgans de govern, de comunicació social i de festejos. Amb la reducció de les partides pressupostàries en aquests tres apartats, s’aconsegueix millorar la qualitat de vida dels ciutadans; més seguretat als nostres camps, millor educació i cultura, així com unes infraestructures bàsiques més adequades a les necessitats reals i a la demanda ciutadana. Bloc-Compromís aposta per una reducció de la despesa en la partida dels òrgans de govern que passa per la reducció del sou de l’alcaldessa que passaria de cobrar 55.200 euros a 40.000 euros, estalviant-se així 15.200 euros. També apostem per la reducció del sou del regidor amb dedicació exclusiva amb 7.200 euros, quedant-se amb un sou de 30.000 euros anuals. Entenem que les necessitats reals del poble de Catarroja no passen per tindre un periodista a jornada completa, per tant proposem la reducció a mitja jornada i un estalvi de 12.076,28 euros. Per últim, dins de la partida de retribucions òrgans de govern, proposem la reducció del nombre de Juntes de Govern Local, així com de plenaris extraordinaris injustificats, cosa que permetria una reducció en la despesa de 20.232 euros, tenint en compte que es celebre una JGL cada 15 dies. Total estalvi en aquesta partida 54.708,28 euros Així mateix des del Bloc-Compromís proposem la reducció d’un 50% de la partida de Comunicació social (codi 9210). Donada la crisi económica, entenem que la publicitat i la propaganda política s’ha de reduir a la mínima expressió, amb l’edició trimestral del BIM o Periòdic de Catarroja. Tenim així un estalvi de 35.602,71 euros Aquestes dues partides permeten incrementar les partides que es proposen a les esmenes: 1a, 1b, 2, 3 i 4. L'última partida que proposem reduir és la de festejos en el seu apartat de despeses diverses. Entenem que una societat amb més del 20%

Jesús Monzó i Cubillos Portaveu Grup Municial Bloc-Coalició Compromís

ESMENES AL PRESSUPOST MUNICIPAL 2012

de la població activa a l'atur i amb greus problemes per a arribar a final de mes, l'Ajuntament de Catarroja no es pot permetre el luxe de distinar més de 135.000 a diversió i festa, sobretot tenint en compte que tant la JLF com Intercomparsa reben una subvenció de 30.000 euros. Plantegem reduir aquesta partida en 20.000 euros que es destinaran per a incrementar les partides que s’esmenten a les esmenes: 5a, 5b, 5c, 5d. L’esmena 6 del pressupost de l’Ajuntament és una transferencia dels diners d’una partida a altra. ESERCA SL Pel que fa a l’empresa de serveis de Catarroja proposem la reducció de les despeses de personal. La reducció a mitja jornada de l’arquitecte tècnic, davant la falta real d’inversió, i l’escàs pressupost que presenta l’empresa respecte de l’Ajuntament. També proposem l’eliminació d’incentius per la situació de crisi econòmica. Els diners que s’estalvien s’inverteixen en infraestructures i medi ambient; Port de Catarroja. Total diners estalviats per aquestes reduccions: 36.955,00 euros que s’invertiran en les partides especificades a les esmenes 1, 2 i 3 de l’empresa ESERCA

Jesús Monzó i Cubillos Portaveu Grup Municial Bloc-Coalició Compromís

ESMENES AL PRESSUPOST MUNICIPAL 2012

Jesús Monzó Cubillos, portaveu del Grup Municipal Bloc-Compromís presenta la següent ESMENA 1a als pressupostos de l’Ajuntament de Catarroja per a l’any 2012 Codi programa 45030 Concepte: Tansferència EPA Import destinat: 201.400 euros Increment: 10.600 euros Finalitat: Igualar quantitat de diners destinats l’any 2011, sense patir cap tipus de reducció Decrement partida retribucions òrgans de govern. Disminució sou alcaldía en 10.600 euros

Catarroja, 19 de desembre de 2011

Jesús Monzó Cubillos

Jesús Monzó i Cubillos Portaveu Grup Municial Bloc-Coalició Compromís

ESMENES AL PRESSUPOST MUNICIPAL 2012

Jesús Monzó Cubillos, portaveu del Grup Municipal Bloc-Compromís presenta la següent ESMENA 1b als pressupostos de l’Ajuntament de Catarroja per a l’any 2012 Codi programa 45084 Concepte: Guarderia rural Import destinat: Supressió d’aquesta partida Increment: 20.864,58 (subvenció Conveni IRA) +4.600 euros part proporcional ajuntament per a contractar aquest servei Finalitat: Dotar a Catarroja d’un guarda rural per tenir més protegit el nosre camp. Ajuntament creador d’ocupació Decrement partida retribucions òrgans de govern. Disminució sou alcaldia en 4.600 euros. La resta mitjançant subvenció conveni IRA.

Catarroja, 19 de desembre de 2011

Jesús Monzó Cubillos

Jesús Monzó i Cubillos Portaveu Grup Municial Bloc-Coalició Compromís

ESMENES AL PRESSUPOST MUNICIPAL 2012

Jesús Monzó Cubillos, portaveu del Grup Municipal Bloc-Compromís presenta la següent ESMENA 2 als pressupostos de l’Ajuntament de Catarroja per a l’any 2012 Codi programa 1330 Control de trànsit Concepte: Subministrament i millora senyalització viària Import destinat: 34.655,86 euros Increment: 7.200 euros Finalitat: Senyalització nova per al Parc natural de l’Albufera/ Port de Catarroja. Instal·lació de plaques amb els noms de carrers. Decrement partida retribucions òrgans de govern. Menys sou regidor amb dedicació exclusiva. Aquest passaria de cobrar 37.200 euros a 30.000 euros anuals. Tenim un estalvi de 7.200 euros.

Catarroja, 19 de desembre de 2011

Jesús Monzó Cubillos

Jesús Monzó i Cubillos Portaveu Grup Municial Bloc-Coalició Compromís

ESMENES AL PRESSUPOST MUNICIPAL 2012

Jesús Monzó Cubillos, portaveu del Grup Municipal Bloc-Compromís presenta la següent ESMENA 3 als pressupostos de l’Ajuntament de Catarroja per a l’any 2012 Codi programa 1650 Enllumenat Concepte: Conservació instal·lacions Import destinat: 55.600 euros Increment: 12.076,28 euros Finalitat: Millorar la il·luminació actualmente inexistent o molt precària en zones d’oci de parcs i jardins de Catarroja Decrement partida retribucions òrgans de govern. Reduir la jornada completa del gabinet de premsa a mitja jornada. De 24.152,56 euros a 12.076,28 euros. Tenim, per tant, un estalvi de 12.076,28 euros.

Catarroja, 19 de desembre de 2011

Jesús Monzó Cubillos

Jesús Monzó i Cubillos Portaveu Grup Municial Bloc-Coalició Compromís

ESMENES AL PRESSUPOST MUNICIPAL 2012

Jesús Monzó Cubillos, portaveu del Grup Municipal Bloc-Compromís presenta la següent ESMENA 4 als pressupostos de l’Ajuntament de Catarroja per a l’any 2012 Codi programa 1710 Parcs i Jardins Concepte: Conservació i manteniment Import destinat: 320.366,53 euros Increment: 35.602,71 euros Finalitat: Millorar les instal·lacions actuals dels parcs i jardins. Tanca Parc de les Moreres, augmentar zona canina Parc 8 de març, instal·lació de pèrgola plaça Maria Mare, Plaça Major, etc. Decrement partida comunicación social. Reduir la publicació de El periòdic de Catarroja (BIM). Fer campanyes utilitzans les TIC. Reducció d’un 50% en aquesta partida. Estalvi 35.602, 71 euros.

Catarroja, 19 de desembre de 2011

Jesús Monzó Cubillos

Jesús Monzó i Cubillos Portaveu Grup Municial Bloc-Coalició Compromís

ESMENES AL PRESSUPOST MUNICIPAL 2012

Jesús Monzó Cubillos, portaveu del Grup Municipal Bloc-Compromís presenta la següent ESMENA 5a als pressupostos de l’Ajuntament de Catarroja per a l’any 2012 Codi programa 3210 Ensenyança bàsica Concepte: 220. Material d'oficina Import destinat: 4.429,59 euros Increment: 1.429,59 Finalitat: Millorar el material didàctic de l'EPA, així com el material didàctic del Gabinet Psicològic Municipal. Decrement partida de festejos en 20. 000 euros

Catarroja, 19 de desembre de 2011

Jesús Monzó Cubillos

Jesús Monzó i Cubillos Portaveu Grup Municial Bloc-Coalició Compromís

ESMENES AL PRESSUPOST MUNICIPAL 2012

Jesús Monzó Cubillos, portaveu del Grup Municipal Bloc-Compromís presenta la següent ESMENA 5b als pressupostos de l’Ajuntament de Catarroja per a l’any 2012 Codi programa 3320 Activitats. Promoció Cultural Concepte: 212. Conservació i manteniment casa de la cultura Import destinat: 7.011,06 euros Increment: 5.000 euros Finalitat: Millorar i comprar nou material per a la casa de la cultura, actualment inexistent o en pèssim estat. Decrement partida de festejos en 20. 000 euros

Catarroja, 19 de desembre de 2011

Jesús Monzó Cubillos

Jesús Monzó i Cubillos Portaveu Grup Municial Bloc-Coalició Compromís

ESMENES AL PRESSUPOST MUNICIPAL 2012

Jesús Monzó Cubillos, portaveu del Grup Municipal Bloc-Compromís presenta la següent ESMENA 5c als pressupostos de l’Ajuntament de Catarroja per a l’any 2012 Codi programa 3341 Promoció Artística Concepte: 226. Gastos diversos Import destinat: 3.914,71 euros Increment: 1.447,91 euros Finalitat: Igualar el pressupost de 2011 per no castigar de manera tan excessiva la cultura del nostre poble. Decrement partida de festejos en 20. 000 euros

Catarroja, 19 de desembre de 2011

Jesús Monzó Cubillos

Jesús Monzó i Cubillos Portaveu Grup Municial Bloc-Coalició Compromís

ESMENES AL PRESSUPOST MUNICIPAL 2012

Jesús Monzó Cubillos, portaveu del Grup Municipal Bloc-Compromís presenta la següent ESMENA 5d als pressupostos de l’Ajuntament de Catarroja per a l’any 2012 Codi programa 3341 Promoció i ús del valencià Concepte: 227. Treballs altres empreses Import destinat: 3.762,43 euros Increment: 12.122,05 euros Finalitat: Fomentar la llengua dels valencians entre el funcionariat. Fer possible la impartició de cursos mitjançant la contractació a temps parcials d’un llicenciat. Utilitzar aquest funcionari per cumplir el conveni amb la Generalitat de l’EPA (curs de valencià nivell superior). Aposta ferma per l’educació i formació dels treballadors i ciutadans en general. Decrement partida de festejos en 20. 000 euros

Catarroja, 19 de desembre de 2011

Jesús Monzó Cubillos

Jesús Monzó i Cubillos Portaveu Grup Municial Bloc-Coalició Compromís

ESMENES AL PRESSUPOST MUNICIPAL 2012

Jesús Monzó Cubillos, portaveu del Grup Municipal Bloc-Compromís presenta la següent ESMENA 6 als pressupostos de l’Ajuntament de Catarroja per a l’any 2012 Codi programa: Serveis socials generals i especialitzats. Transferència a famílies. Concepte: 2310. Emergències socials. Import destinat: 167.654,00 euros Increment: 120.000 euros Finalitat: Ajudar a les famílies de la població amb greus problemes econòmics, especialmente destinat a les famílies on tots els membres estan a l’atur i no tenen cap tipus de recurs. S’estipula també les ajudes a families amb xiquets que tenen pocs recursos econòmics. Les ajudes sempre seran per a productes de primera necessitat (llet, volquers, medicaments…) S’elimina la partida pressupostària per al “xec bebé” i es transferències els diners a aquesta partida

Catarroja, 19 de desembre de 2011

Jesús Monzó Cubillos

Jesús Monzó i Cubillos Portaveu Grup Municial Bloc-Coalició Compromís

ESMENES AL PRESSUPOST MUNICIPAL 2012

ESERCA

Jesús Monzó Cubillos, portaveu del Grup Municipal Bloc-Compromís presenta la següent ESMENA 1 als pressupostos de l’Ajuntament de Catarroja, ESERCA SL, per a l’any 2012 Codi programa: Renovació infraestructura viària Import destinat: 81.245,04 euros Increment: 7.980,00 Finalitat: Millorar accessos col·legi Jaume I, poliesportiu. Vorera camí de les corregudes S’elimina les despeses d’incentius compliments d’objectius dins de la partida de personal

Catarroja, 19 de desembre de 2011

Jesús Monzó Cubillos

Jesús Monzó i Cubillos Portaveu Grup Municial Bloc-Coalició Compromís

ESMENES AL PRESSUPOST MUNICIPAL 2012

ESERCA

Jesús Monzó Cubillos, portaveu del Grup Municipal Bloc-Compromís presenta la següent ESMENA 2 als pressupostos de l’Ajuntament de Catarroja, ESERCA SL, per a l’any 2012 Codi programa: Renovació infraestructura viària Import destinat: 81.245,04 euros Increment: 20.325,00 euros Finalitat: Millora vials i voreres no pressupostades Decrementa la despesa de l’arquitecte tècnic que es redueix a mitja jornada davant la manca de pressupost i l’escassa inversió real.

Catarroja, 19 de desembre de 2011

Jesús Monzó Cubillos

Jesús Monzó i Cubillos Portaveu Grup Municial Bloc-Coalició Compromís

ESMENES AL PRESSUPOST MUNICIPAL 2012

ESERCA

Jesús Monzó Cubillos, portaveu del Grup Municipal Bloc-Compromís presenta la següent ESMENA 3 als pressupostos de l’Ajuntament de Catarroja, ESERCA SL, per a l’any 2012 Codi programa: Actuacions Port de Catarroja Import destinat: 8.491,19 euros Increment: 8.650,00 Finalitat: Millora neteja Port de Catarroja. Dragar la séquia Decrementa la despesa de la gerent de l’empresa que redueix el seu sou que passa dels 48.650,00 a 40.000 euros. Hi ha, per tant, un estalvi de 8.650 euros

Catarroja, 19 de desembre de 2011

Jesús Monzó Cubillos