Przepisy BHP

w pracowni komputerowej
Podr cznik Multimedialny

Opracowanie merytoryczne: Mateusz Piaszczak Krzysztof Sudo Aleksandra Wasyl

1

2

3

4

5

6

Zasada 1

U ywaj wy cznie sprawnego sprz tu.

1

2

3

4

5

6

Zasada 2

Urz dzenia elektryczne pod czaj do uziemionego gniazda.

1

2

3

4

5

6

Zasada 3

Przed uruchomieniem sprz tu zapoznaj si z jego instrukcj obs ugi.

1

2

3

4

5

6

Zasada 4

Ka d nieprawid owo w dzia aniu komputera zg o opiekunowi pracowni.

1

2

3

4

5

6

Zasada 5

Po ka dej lekcji przy komputerze (po 45 minutach)zrób sobie co najmniej 5 minut przerwy z dala od komputera.

1

2

3

4

5

6

Zasada 6

Staraj si urozmaica prac przy komputerze, tak aby cho na chwil od niego si oderwa (np. robi c notatki w zeszycie).

Zagro enia w pracy z komputerem
‡ ‡ ‡ ‡ Bóle kr gos upa Zm czenie oczu Nadwyr enie mi ni nadgarstka RSI Z a jonizacja powietrza

Bóle kr gos upa

Dowiedz si wi cej..

Jak zapobiega bólom kr gos upa?

Ustaw monitor w prawid owej pozycji, tak aby jego górna kraw d by a na poziomie twoich oczu. Dobierz wygodne krzes o i ustaw je na odpowiedniej wysoko ci.

Zm czenie wzroku

Dowiedz si wi cej..

Jak zapobiega zm czeniu oczu?
No specjalne okulary z filtrem do komputera. Siadaj tak, aby zachowa odleg o 35-40 cm od monitora. Wybierz dobry monitor, spe niaj cy normy bezpiecze stwa TCO. Zapewnij sobie prawid owe o wietlenie. Rób cz ste przerwy w pracy. Postaraj si , aby wiat o nie odbija o si od monitora.

RSI
Repetetive Strain Injury

nadwyr enie mi ni nadgarstka
Dowiedz si wi cej..

Jak zapobiega RSI?

Dostosuj swoje stanowisko pracy tak, aby pracowa z nadgarstkami zrównanymi z klawiatur . U ywaj specjalnych ergonomicznych podk adek pod nadgarstki.

Jonizacja powietrza

Dowiedz si wi cej..

Czym jest jonizacja powietrza?
Sprz t komputerowy zaburza równowag cz steczek w powietrzu. Powoduje powstanie nadmiaru cz steczek na adowanych dodatnio. W rezultacie u ytkownik komputera jest bombardowany cz steczkami na adowanymi dodatnio, po czonymi z kurzem. To z kolei powoduje zm czenie, ból g owy i oczu.

Jak zapobiega z ej jonizacji?
Wietrz pracowni komputerow . Ustaw ro liny, które na aduj powietrze ujemnie, zwi ksz wilgotno powietrza i dostarcz wi cej tlenu. Cz sto od wie aj d onie i twarz wod . Utrzymuj porz dek w pracowni. Nie pozwól aby by o w niej za du o kurzu.

Ergonomiczne stanowisko pracy

Stanowisko ergonomiczne oznacza, e jest ono dla Ciebie wygodne i bezpieczne.

Ergonomiczne stanowisko pracy

Prawid owe ustawienie monitora i klawiatury

Ergonomiczne stanowisko pracy

Ergonomiczne stanowisko pracy

Ergonomiczne stanowisko pracy

Zbyt ciemne t o!

Zbyt jasne t o!

Dobre neutralne t o!

Jak porusza si po tym przewodniku?
Przej cie dalej, do nast pnej strony Powrót do poprzedniej strony Powrót do Spisu Tre ci Przycisk zamykaj cy przewodnik

SPIS TRE CI
BHP w pracowni

Zagro enia w pracy z komputerem

Organizacja stanowiska
Nie rozumiem tych przycisków! Zamknij!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful