การเปิดหมากม้าโยงขวา

......

เทคนิคการเปิดหมากรุกไทย
โดย มิตรสีมา

ในการเปิดเกมส์การเล่นหมากรุกไทยนั้น นิยมให้ฝ่ายขาวเป็นฝ่ายเปิดเกมส์ก่อน และฝ่ายดำาเป็นฝ่ายรับ
หรือผู้ที่เล่นที่มีฝีมือน้อยกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง เป็นฝ่ายเปิดหมากก่อน ในกรณีนี้แล้วแต่ตกลงกันครับแต่ที่เท่าที่ได้
ศึกษาดูในปัจจุบันนี้มีการเปิดหมากที่หลากหลายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเปิดหมากด้วยเบี้ย ม้า โคน เม็ด เรือ
หรือแม้กระทั่งเปิดหมากด้วยขุน การเปิดหมากนั้นประสบการณ์ของผู้เล่นเป็นสำาคัญว่าจังหวะใดควรเปิดด้วย
หมากตัวใดถึงจะได้เปรียบคู่แข่ง เมื่อเป็นฝ่ายรับก็จะต้องรู้ว่าเมื่อคู่ต่อสู้เปิดหมากตัวนี้ ควรจะต้องรับด้วยการ
เปิดหมากตัวใดเป็นต้น
สำาหรับผู้เขียนนี้ ก็ไม่ได้เล่นหมากรุกเก่งแต่อย่างใด แต่มีใจรักในเกมส์การเล่นจึงได้ศึกษาค้นคว้า และ
ทดลองเดินกับผู้แข่งขันในระดับต่างๆ เห็นว่าพอเป็นแนวทางให้แก่ผู้เริ่มเล่นหมากรุกไทยเบื้องต้นได้บ้าง
หรือผู้ที่เล่นหมากรุกไทยเป็นแล้วแต่ยังไม่มีเทคนิคในการเปิดรูปหมากได้เปิดหูเปิดตากันบ้างนะครับ ถ้ามีอะไร
จะแนะนำาก็แนะนำามาได้นะครับ จะได้ปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นต่อไป และก็จะเขียนบทความนี้เท่าที่ความรู้
และเวลาจะอำานวยให้เพื่อนๆนักโขกได้พิจารณากันนะครับ กลยุทธวิธีในการเปิดหมากก็จะแบ่งเป็น 2 แบบ คือ
1. เมื่อเป็นขาวจะเปิดหมากอย่างไร และ 2. จะรับอย่างไรเมื่อเป็นดำา 55555 เป็นข้อความง่ายๆ แต่ทำายากจังเลย ......

1. เมื่อเป็นขาวจะเปิดหมากอย่างไร?

เพื่อนนักโขกที่มีประสบการณ์การเล่นหมากรุกมากๆ ก็คงไม่ต้องศึกษาหัวข้อนี้เท่าใดนัก แต่เมื่อรู้ไว้ก็
ไม่เสียหายอะไรมากมาย แต่ผู้เริ่มเล่นหมากรุกใหม่ ๆ คงต้องยึดถือปฏิบัติเป็นแนวทาง จนกว่าจะหาจังหวะ
ในการเปิดหมาก(ขาว) เป็นของตัวเองต่อไปจากประสบการณ์ในการเล่นหมากรุก

1.1 การเปิดหมากด้วยม้าโยงขวา(ขาว) & ม้าโยงขวา(ดำา)

ที่นี้เราก็มาทำาความรู้จักกับม้าโยงขวาก่อน ที่ผู้เขียนได้แนะนำาการเปิดหมากด้วยม้าโยงขวา เพราะปัจจุบัน
รูปม้าโยงขวาเป็นมาตรฐานในการเล่นหมากรุก 5-7 ใน 10 ของการเปิดหมากรุก ผู้เล่นจะเปิดหมากและรับด้วย
ม้าโยงขวา (การเปิดหมากด้วยรูปอื่นๆจะนำามาเสนอต่อไป) ซึ่งพอจะสรุปรูปม้าโยงขวาที่มีเล่นตั้งแต่อดีตถึง
ปัจจุบันนี้มีหลากหลายรูปแบบดังเช่น (*** รูปหมากรุกต่างๆ ที่ผู้เขียนได้ตั้งชื่อไว้ ก็เพื่อให้จดจำาได้ง่ายในการ
วางตำาแหน่งของตัวหมาก ***)

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ตำาแหน่ง
ชื่อ
ขุน เม็ด ม้าซ้าย ม้าขวา โคนซ้าย โคนขวา
ม้าโยงขวามาตรฐาน(โคนผูกเม็ด) จ.2 จ.3 ง.2 ฉ.3 ค.2
ฉ.2
ม้าโยงขวาโคนนำาเม็ด
จ.2 ฉ.2 ง.2 ฉ.3 ค.2
จ.3
ม้าโยงขวาโคนสุชาติ
ค.2 จ.3 ง.2 ฉ.3 ค.3
จ.2
ม้าโยงขวาโคนขุนพล
จ.2 จ.3 ง.2 ฉ.3 ง.3
ฉ.2
ม้าโยงขวาโคนขุนพลคู่
จ.2 จ.3 ง.2 ฉ.3 ค.2
ง.3
ม้าโยงขวาโคนอิทธิฤทธิ์
ค.2 จ.3 ง.2 ฉ.3 ข.3
ฉ.2
ม้าโยงขวาบรรเจิดฟ้า
ค.2 จ.2 ง.2 ฉ.3 ข.3
ฉ.2
ม้าโยงขวาบันลือโลก
ค.2 จ.3 ง.2 ฉ.3 ข.3
จ.2
ม้าโยงขวาเม็ดซ้าย
จ.2 ค.3 ง.2 ฉ.3 ค.2
ฉ.2
ม้าโยงขวาโคนสุรการ
ค.2 จ.3 ง.2 ฉ.3 ค.3
ฉ.2
ม้าโยงขวาโคนสีมา
ค.2 จ.3 ง.2 ฉ.3 ง.3
จ.2
ม้าโยงขวาโคนช้าง
จ.2 จ.3 ง.2 ฉ.3 ค.2
ช.3
ม้าโยงขวาเบี้ยก้ามปู
จ.2 จ.3 ง.2 ฉ.3 ค.2
ฉ.2
ม้าโยงขวาปูสามเบี้ย
จ.2 จ.3 ง.2 ฉ.3 ค.2
ฉ.2
ม้าโยงขวาหงส์เหิร
จ.2 จ.3 ง.2 ฉ.3 ค.2
ฉ.2
ม้าโยงขวาเบี้ยริมมหากาฬ
ค.2 จ.3 ง.2 ฉ.3 ข.3
ฉ.2
ม้าโยงขวาเบี้ยริมทศกัณฐ์
ค.2 จ.3 ง.2 ฉ.3 ข.3
จ.2
ม้าโยงขวาโคนก้าวร้าว
ค.2 จ.3 ง.2 ฉ.3 ก.4
จ.2
ม้าโยงขวาปูสี่เบี้ยโคนขุนพล
ค.2 จ.3 ง.2 ฉ.3 ง.3
ฉ.2
ม้าโยงขวาปูสี่เบี้ยโคนช้าง
จ.2 จ.3 ง.2 ฉ.3 ค.2
ช.3
ม้าโยงขวานอกแบบ
ง.1 จ.3 ง.2 ฉ.3 ง.3
ฉ.2

ม้าโยงขวามาตรฐาน(โคนผูกเม็ด)

ม้าโยงขวาโคนนำาเม็ด

หมายเหตุ
เบี้ย
จ,ฉ 4
จ,ฉ 4
ค,จ,ฉ 4
ง,จ,ฉ 4
ง,จ,ฉ 4
ข,จ,ฉ 4
ข,ฉ,4
ข,จ,ฉ 4
ค,ฉ 4
ค,จ,ฉ 4
ง,จ,ฉ 4
จ,ฉ,ช 4
จ,ฉ,ญ 4
จ,ฉ,ช 4
ก,จ,ฉ,ญ 4
ก,ข,จ,ฉ,ญ 4
ก,ข,จ,ฉ,ญ 4
ข,จ,ฉ 4
ง,จ,ฉ,ช 4
จ,ฉ,ช,ญ 4
ง,จ,ฉ,ช 4

ม้าโยงขวาโคนสุชาติ

บุก/รอจังหวะ
รับ
บุก
รับ
บุก /รอจังหวะ
บุก
รับ/รอจังหวะ
บุก
บุก/รอจังหวะ
บุก
บุกเต็มรูป
บุกเต็มรูป
รับ/รอจังหวะ
บุกเต็มรูป
บุก/รอจังหวะ
บุกเต็มรูป
บุกเต็มรูป
บุกเต็มรูป
บุกเต็มรูป
บุกเต็มรูป
บุกเต็มรูป

ม้าโยงขวาโคนขุนพล

ม้าโยงขวาโคนขุนพลคู่

ม้าโยงขวาโคนอิทธิฤทธิ์

ม้าโยงขวาบรรเจิดฟ้า

ม้าโยงขวาบันลือโลก

ม้าโยงขวาเม็ดซ้าย

ม้าโยงขวาโคนสุรการ

ม้าโยงขวาโคนสีมา

ม้าโยงขวาโคนช้าง

ม้าโยงขวาเบี้ยก้ามปู

ม้าโยงขวาปูสามเบี้ย

ม้าโยงขวาหงส์เหิร

ม้าโยงขวาเบี้ยริมมหากาฬ

ม้าโยงขวาเบี้ยริมทศกัณฐ์

ม้าโยงขวาโคนก้าวร้าว

ม้าโยงขวาปูสี่เบี้ยโคนขุนพล

ม้าโยงขวาปูสี่เบี้ยโคนช้าง

ม้าโยงขวานอกแบบ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful