You are on page 1of 20

Wywizywanie si urzdw centralnych oraz urzdw marszakowskich i wojewdzkich z obowizkw prowadzenia stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej

Autorzy: Micha Bukowski, Krzysztof Hrycko Zatwierdzi: podsekretarz stanu dr in. Grzegorz Bliniuk Data: 07-07-2007

Spis treci
1. Wprowadzenie.......................................................................................2
Obecny stan prawny i organizacyjny.........................................................................2 Cele zrealizowanej akcji informacyjnej......................................................................4

2. Analiza otrzymanych pism i stron podmiotowych BIP..................................6


Wnioski z pism otrzymanych od urzdw objtych akcj informacyjn...........................6 Analiza stanu faktycznego stron podmiotowych urzdw objtych akcj informacyjn.....7 Naleyte podpisywanie dokumentw a wano przeprowadzanych procedur................11 Stan techniczny stron podmiotowych BIP.................................................................11

3. Podsumowanie - wnioski w zakresie regulacji prawnych............................16


Akty prawne regulujce publikowanie informacji przez podmioty publiczne...................16 Formaty udostpniania danych...............................................................................17 Strony podmiotowe BIP a serwisy wasne podmiotw................................................18 Wnioski z zakresie dziaa ministra waciwego ds. informatyzacji...............................19 Uwagi kocowe....................................................................................................20

1 z 20

Wywizywanie si urzdw centralnych oraz urzdw marszakowskich i wojewdzkich z obowizkw prowadzenia stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej
Autorzy: Micha Bukowski, Krzysztof Hrycko Zatwierdzi: podsekretarz stanu dr in. Grzegorz Bliniuk Data: 07-07-2007

1. Wprowadzenie
Obecny stan prawny i organizacyjny
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej w rozdziale trzecim Wolnoci, prawa i obowizki czowieka i obywatela1 okrelia prawo do informacji o dziaalnoci organw wadzy publicznej oraz osb penicych funkcje publiczne. Jednoczenie zapisy Konstytucji gosz, e tryb udzielania informacji okrel odpowiednie ustawy, a w zakresie prac Sejmu i Senatu - ich regulaminy. Prace nad ustaw o dostpie do informacji publicznej (UDIP) byy prowadzone w Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektw ustaw dotyczcych prawa obywateli do uzyskiwania informacji o dziaalnoci organw wadzy publicznej oraz osb penicych funkcje publiczne, a take dotyczcych jawnoci procedur decyzyjnych i grup interesw (NDI), pod przewodnictwem pana posa Henryka Wujca. Komisja dziaaa w trakcie trzeciej kadencji Sejmu RP. Efektem prac komisji byo uchwalenie 6 wrzenia 2001 roku Ustawy o dostpie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 64, poz. 565.). Ustawa ta nakada na podmioty okrelone w art. 4 ust. 1 i 2 UDIP obowizek prowadzenia stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej i publikowania na nich informacji publicznych. Na ministra waciwego do spraw informatyzacji naoony zosta obowizek stworzenia Strony Gwnej Biuletynu Informacji Publicznej (SGBIP), na ktrej znajduj si odnoniki do witryn WWW podmiotw, ktre maj obowizek prowadzenia stron BIP i ktre przekazay niezbdne informacje redakcji strony gwnej BIP. Ustawa naoya take pierwotnie na ministra spraw wewntrznych i administracji, a obecnie - na ministra waciwego do spraw informatyzacji - obowizek wydania rozporzdzenia regulujcego: 1) szczegowe wymagania dotyczce ukadu ujednoliconego systemu stron Biuletynu Informacji Publicznej, w szczeglnoci: a) struktur strony gwnej, o ktrej mowa w ustpie 1 ustawy, b) standardy struktury stron, o ktrych mowa w ustpie 2 ustawy, 2) zakres i tryb przekazywania informacji, o ktrych mowa w ustpie 3 ustawy, 3) wymagania dotyczce zabezpieczania treci informacji publicznych udostpnianych w Biuletynie Informacji Publicznej.

Art. 61 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

2 z 20

Wywizywanie si urzdw centralnych oraz urzdw marszakowskich i wojewdzkich z obowizkw prowadzenia stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej
Autorzy: Micha Bukowski, Krzysztof Hrycko Zatwierdzi: podsekretarz stanu dr in. Grzegorz Bliniuk Data: 07-07-2007

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej zostao wydane 17 maja 2002 r., a weszo w ycie 20 czerwca 2002 r. Rozporzdzenie utracio moc z dniem 21 stycznia 2007 r. na podstawie art. 63 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziaalnoci podmiotw realizujcych zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501). Dnia 22 stycznia 2007 roku weszo w ycie nowe rozporzdzenie w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej, ktre zostao podpisane 18 stycznia 2007 roku przez ministra spraw wewntrznych i administracji pana Ludwika Dorna. Nowe rozporzdzenie wnioso kilka istotnych zmian majcych na celu uatwienie podmiotom prowadzenie stron BIP, jednoczenie regulujc niektre kwestie zwizane ze uatwieniem dostpu do informacji dla obywateli. Z szeregu obserwacji wasnych redakcji SGBIP oraz gosw pyncych ze rodowiska zajmujcego si prawem dostpu do informacji, a take osb zajmujcych si praktycznymi aspektami funkcjonowania systemu BIP, wyania si krytyczny obraz obecnego stanu rzeczy. Raporty Najwyszej Izby Kontroli badajcej wywizywanie si podmiotw z obowizkw udostpniania i odstpstwa informacji s publicznej take zawieraj uwagi co do ale sposobu prowadzenia po czci podmiotowych stron BIP. Naley podkreli, e uwagi wykazuj, i nie wszystkie bdy wynikiem zaniedba kontrolowanych jednostek, wynikaj z niejasnych zapisw prawnych i braku szczegowych regulacji tej materii. Wanym wnioskiem pyncym z raportu NIK noszcego tytu Informacja o wynikach kontroli wywizywania si wojewodw i jednostek samorzdu terytorialnego z obowizku udostpniania informacji publicznej2 (LBI-410-13-2005) z 20 padziernika 2006 r. jest zobowizanie ministra SWiA do wyegzekwowania od podmiotw realizacji udostpniania informacji publicznej przez BIP. Obecnie na stronie gwnej BIP jest zarejestrowanych okoo omiu tysicy podmiotw, a wedug wspomnianego raportu NIK podmiotw zobowizanych do prowadzenia stron BIP jest ponad osiemdziesit tysicy podmiotw! Trzeba jednak zauway, e obecnie brak jest w aktach prawnych wskazanego organu, ktrego obowizkiem i uprawnieniem byoby nadzorowanie wywizywania si podmiotw wskazanych w art. 4 ust. 1 i 2 UDIP z obowizku prowadzenia stron podmiotowych BIP (w szczeglnoci UDIP nie zawiera w tym zakresie stosownej regulacji). Bez wtpienia podmiotem, ktry nadzoruje wywizywanie si podmiotw z obowizku prowadzenia stron BIP, nie jest minister waciwy do spraw informatyzacji.
2 Wywizywanie si wojewodw i jednostek samorzdu terytorialnego z obowizku udostpniania informacji publicznej, Najwysza Izba Kontroli (NIK), nr ewidencyjny: 154/2006, data sporzdzenia: 10/2006. Dokument dostpny na stronie podmiotowej BIP NIK pod adresem http://bip.nik.gov.pl/pl/bip/wyniki_kontroli_wstep/inform2007/2006154.

3 z 20

Wywizywanie si urzdw centralnych oraz urzdw marszakowskich i wojewdzkich z obowizkw prowadzenia stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej
Autorzy: Micha Bukowski, Krzysztof Hrycko Zatwierdzi: podsekretarz stanu dr in. Grzegorz Bliniuk Data: 07-07-2007

Cele zrealizowanej akcji informacyjnej


Raport jest sprawozdaniem z przeprowadzonej akcji informacyjnej realizowanej wrd urzdw centralnych oraz urzdw marszakowskich i wojewdzkich prowadzcych strony podmiotowe BIP. Lista podmiotw objtych akcj zostaa ujta w Zaczniku nr 1 do raportu. Celem raportu jest przedstawienie stanu stron podmiotowych BIP wspomnianych urzdw. Redakcja SGBIP przeprowadzia akcj informacyjn pragn osign dwa cele: 1. Zwikszenie wiadomoci obowizywania nowych regulacji prawnych odnoszcych si do BIP. 2. Uatwienie podmiotom dostosowania si do wymogw nowego rozporzdzenia w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej Jednoczenie pragnc pozna stan dostosowywania stron podmiotowych oraz planowanych terminw zakoczenia prac dostosowawczych poproszono w pimie informacyjnym o opisanie stanu zaawansowania ewentualnych prac prowadzonych na rzecz penej zgodnoci stron podmiotowych BIP z rozporzdzeniem. Przedstawiciel Departamentu Informatyzacji pani naczelnik Agnieszka Suska-Buawa 22 lutego 2007 r. na spotkaniu Dyrektorw Generalnych w Sterdyniu poinformowaa o moliwoci zorganizowania spotka przedstawicieli redakcji SGBIP z osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie ministerialnych podmiotowych stron BIP. Celem spotka miao by przedstawienie przez redakcj zagadnie dotyczcych elektronicznej formy dostpu do informacji publicznej, a take zapoznanie si uwagami pracownikw ministerstw oraz wymiana dowiadcze. Niniejszy raport ma na celu przedstawienie informacji na temat wywizywania si podmiotw, ktrych dotyczya akcja informacyjna, z pyncych z ustawy i rozporzdzenia obowizkw w zakresie odnoszcym si do prowadzenia stron BIP oraz zakresu prac majcych dostosowa strony BIP do wymogw pyncych z nowego rozporzdzenia. Przy przygotowywaniu pism do podmiotw przyjto zaoenie, e strony BIP podmiotw speniaj wymagania pynce z ustawy i dotychczasowego rozporzdzenia. W trakcie kontroli stron podmiotowych okazao si, e odstpstwa od wyej wymienionych aktw prawnych wystpuj czsto, dlatego ta informacja te zostaa zawarta w raporcie. Raport, jak i zawarte w nim spostrzeenia, maj wspomc komrk obsugujc ministra waciwego ds. informatyzacji w okreleniu dalszego kierunku prac i rozwoju systemu stron BIP. Autorzy raportu licz, e wnioski pynce z raportu po jego publikacji pomog podmiotom w dostosowaniu stron do wymogw prawnych oraz na ulepszenie systemu stron BIP w Polsce. Grupa podmiotw, do ktrych zostao wysane pismo, zostaa wybrana z uwagi na istotne

4 z 20

Wywizywanie si urzdw centralnych oraz urzdw marszakowskich i wojewdzkich z obowizkw prowadzenia stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej
Autorzy: Micha Bukowski, Krzysztof Hrycko Zatwierdzi: podsekretarz stanu dr in. Grzegorz Bliniuk Data: 07-07-2007

miejsce tej grupy w administracji pastwowej, jak i ze wzgldu na zakres uprawnie poszczeglnych podmiotw. Nie bez znaczenia jest fakt, e podmioty, do ktrych zostao skierowane pismo, s odbierane przez obywateli jako podmioty od ktrych szczeglnie mona wymaga respektowania obowizujcego prawa oraz ktrych strony BIP powinny suy jak wzr dla podmiotw im podlegych.

5 z 20

Wywizywanie si urzdw centralnych oraz urzdw marszakowskich i wojewdzkich z obowizkw prowadzenia stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej
Autorzy: Micha Bukowski, Krzysztof Hrycko Zatwierdzi: podsekretarz stanu dr in. Grzegorz Bliniuk Data: 07-07-2007

2. Analiza otrzymanych pism i stron podmiotowych BIP


Wnioski z pism otrzymanych od urzdw objtych akcj informacyjn
Akcj informacyjn objto szedziesit osiem podmiotw. Jak wynika z nadesanych odpowiedzi zdecydowana wikszo podmiotw zdaje sobie spraw co najmniej z czci obowizkw wynikajcych z wejcia w ycie nowego rozporzdzenia. Spora grupa podmiotw planuje take prace majce dostosowa wasne strony podmiotowe BIP do nowych wymaga. Trudno jest jednak stwierdzi, na ile informacje o podejmowanych dziaaniach w celu dostosowania stron podmiotowych BIP do wymogw obowizujcego prawa s konsekwencj konsekwentnej polityki jakoci urzdu, a na ile zostay spowodowane otrzymaniem pisma inicjujcego akcj. Dwoma podmiotami, ktre do 30 czerwca 2007 roku nie miay stron podmiotowych BIP, s Narodowy Bank Polski (NBP) oraz Biuro Bezpieczestwa Narodowego (BBN). BBN nie udzielio adnej odpowiedzi na wysane pismo; NBP udzieli natomiast odpowiedzi, e trwaj prace nad dostosowaniem strony internetowej Narodowego Banku Polskiego do obowizujcego prawa w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. Planowany termin zakoczenia prac to 31 grudnia 2007 roku. Jeli chodzi o brak lub niekompletnoci informacji, o ktrych mowa w art. 8 ust. 6 UDIP, to jedynie Ministerstwo Sprawiedliwoci przekazao w swoim pismie, e zakres planowanych prac obejmie take uzupenienie strony BIP o wymagane ustaw informacje. Inne podmioty nie informoway o pracach w zakresie analizy swych stron pod ktem art. 8 ust. 6 UDIP. Na zdecydowanej wikszoci stron podmiotowych wystpuje problem z opatrywaniem informacji publicznych wszelkimi wymaganymi ustaw metadanymi. Cz podmiotw przedstawia w pismach opini, e ich strony speniaj wymagania nowego rozporzdzenia w sprawie BIP (Rozp.BIP). Naley podkreli, e Rozp.BIP ze stycznia 2007 roku w zakresie wymaga technicznych odsya do wymogw rozporzdzenia Rady Ministrw z dnia 11 padziernika 2005 r. w sprawie minimalnych wymaga dla systemw teleinformatycznych (Rozp.Min.Wym.) (Dz.U. Nr 212, poz. 1766). Wszystkie podmioty objte akcj informacyjn zobowizane s zatem do realizacji i rozwoju systemw teleinformatycznych zgodnie z zapisami Rozp.Min.Wym., a w kontekcie stron podmiotowych BIP w szczeglnoci do stosowania odpowiedniej strony kodowej oraz wersji standardu jzyka HTML - ju od listopada 2005 roku. Niestety pewna cz podmiotw nie zastosowaa si do przywoywanych wymogw. Artyku 61 ust. 4 Konstytucji wskazuje, e sposb dostpu do danych publicznych Senatu RP i Sejmu RP okrel ich regulaminy. Zarzdzenie nr 2 marszaka Senatu z dnia 22 marca 2006 r. 6 z 20

Wywizywanie si urzdw centralnych oraz urzdw marszakowskich i wojewdzkich z obowizkw prowadzenia stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej
Autorzy: Micha Bukowski, Krzysztof Hrycko Zatwierdzi: podsekretarz stanu dr in. Grzegorz Bliniuk Data: 07-07-2007

stanowi, e strona internetowa znajdujca si pod adresem www.senat.gov.pl jest stron systemu Biuletynu Informacji Publicznej. W pimie z kancelarii Senatu RP zawarto informacje e sposb prowadzenia powyszej strony okrela regulamin. W zwizku z powyszym Senat nie planuje adnych szczeglnych dziaa zwizanych z nowym rozporzdzeniem w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. Departament Informatyzacji MSWiA stoi na stanowisku, e kada strona podmiotowa BIP winna spenia wymagania okrelone we wspomnianych aktach prawnych. Z tego wzgldu wydaje si, e nie mona uznawa strony WWW za stron podmiotow BIP jednoczenie twierdzc, e podmiotu nie obowizuj regulacje okrelajce zakres danych, jak i wymagane rozwizania techniczne. Z kolei odpowied z Maopolskiego Urzdu Marszakowskiego nie pozwala okreli stanu prac nad dostosowaniem strony podmiotowej urzdu. Strona BIP urzdu marszakowskiego utrzymywana jest na stronach Wrt Maopolski. Wrota Maopolski umoliwiaj prowadzenie stron podmiotowych BIP przez podmioty administracji na terenie wojewdztwa maopolskiego. Trzeba jednak zauway, e strona Wrt Maopolski nie spenia wymogw rozporzdzenie w zakresie kodowania (zastosowano kodowanie ISO-8859-2 zamiast UTF-8), jak i formatu danych (zastosowano HTML 4.0 zamiast HTML 4.01). O ile w samym pimie od pana Marszaka Wojewdztwa Maopolskiego znajduje si informacja o trudnoci w okreleniu czasu i kosztw w dostosowaniu stron do wymogw prawa, to w zaczonym pimie - odpowiedzi wykonawcy systemu, firmy Comarch S.A. - zostao zamieszczone wyjanienie, e testy wyka, czy zadanie dostosowania strony do wszystkich wymogw technicznych jest moliwe do realizacji. Z uwagi na brak odniesienia do tej kwestii w pimie waciwym od marszaka, mona przypuszcza, e jeli testy si nie powiod, to strony BIP znajdujce si na Wrotach Maopolski nie bd speniay wymaga w dajcej si przewidzie przyszoci.3

Analiza stanu faktycznego stron podmiotowych urzdw objtych akcj informacyjn


Najwikszym rozdwikiem midzy zapisami prawnymi a praktyk prowadzenia stron BIP jest brak spenienia wymogw pyncych z art. 8 ust. 6 UDIP, ktry gosi: Podmioty udostpniajce informacje publiczne w Biuletynie Informacji Publicznej
3 Strona wejciowa BIP Wrt Maopolski zawiera jednak deklaracj: Uwaga - Biuletyny Informacji Publicznej we Wrotach Maopolski zgodne s z NOWYM rozporzdzeniem MINISTRA SPRAW WEWNTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. - (Dz.U. nr 10, poz. 68)., stan na dzie 3 lipca 2007 r., URL: http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/Wprowadzenie/.

7 z 20

Wywizywanie si urzdw centralnych oraz urzdw marszakowskich i wojewdzkich z obowizkw prowadzenia stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej
Autorzy: Micha Bukowski, Krzysztof Hrycko Zatwierdzi: podsekretarz stanu dr in. Grzegorz Bliniuk Data: 07-07-2007

s obowizane do: 1) oznaczenia informacji danymi okrelajcymi podmiot udostpniajcy informacj, 2) podania w informacji danych okrelajcych tosamo osoby, ktra wytworzya informacj lub odpowiada za tre informacji, 3) doczenia do informacji danych okrelajcych tosamo osoby, ktra wprowadzia informacj do Biuletynu Informacji Publicznej, 4) oznaczenia czasu wytworzenia informacji i czasu jej udostpnienia, 5) zabezpieczenia moliwoci identyfikacji czasu rzeczywistego udostpnienia informacji. Najmniej problemw podmiotom sprawia spenienia wymogw pyncych z pkt 6 ust. 1. O ile na stronach BIP rzadko nazwa podmiotu jest podawana w stopce redakcyjnej dotyczcej konkretnej informacji publicznej, to mona przyj, e strona BIP ma udostpnia informacje publiczne dotyczce danego podmiotu. Przy takiej interpretacji obywatel (czy - jak zostao to wskazane w UDIP -kady) nie jest ograniczany w swoich prawach. Wydaje si jednak, e lepsz praktyk byoby utworzenie pola podmiot udostpniajcy, w ktrym wprowadzane byyby dane dotyczce konkretnego podmiotu. Na niektrych stronach umieszczane s dane dotyczce jednostek podlegych. W takim przypadku brak oznaczenia podmiotu udostpniajcego informacj jest powanym bdem. Mona przyj co prawda, e to podmiot nadrzdny udostpnia informacje na temat podmiotu podlegego, w takim jednak przypadku nie mona mwi o spenieniu obowizku przez podmiot podrzdny. Widocznym problemem w takich przypadkach jest dziaanie moduu wyszukujcego. Moduy zastosowane na stronach podmiotw, ktre prowadz podstrony podmiotw podlegych, nie pozwalaj zwykle na ograniczenia wyszukiwania tylko na danej podstronie podmiotu podlegego. Modu wyszukujcy (popularnie zwany wyszukiwark) przeszukuje peny serwis BIP, a wic podstrony podmiotu nadrzdnego i innych podmiotw podlegych. Zbir zwrconych wynikw nie ogranicza si zatem wycznie do danych zgromadzonych na podstronie danego podmiotu podlegego. Osoba przegldajca wyniki kwerendy moe mie zatem problemy z ocen, ktra ze zwrconych informacji jest informacj odnoszc si do wybranego podmiotu. Najwiksze problemy na podmiotowych pojawiaj si jednak z dopenieniem obowizku: 1. podawania danych osoby, ktra wytworzya informacj lub odpowiada za tre informacji, 2. oznaczenia czasu wytworzenia informacji. Artyku 6 ust. 2 UDIP podaje na potrzeby dostpu do informacji publicznej nastpujc definicj dokumentu:

8 z 20

Wywizywanie si urzdw centralnych oraz urzdw marszakowskich i wojewdzkich z obowizkw prowadzenia stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej
Autorzy: Micha Bukowski, Krzysztof Hrycko Zatwierdzi: podsekretarz stanu dr in. Grzegorz Bliniuk Data: 07-07-2007

Dokumentem urzdowym w rozumieniu ustawy jest tre owiadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisw Kodeksu Karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub zoona do akt sprawy. Z powyszej definicji dokumentu mona atwo wysnu definicj osoby wytwarzajcej lub odpowiedzialnej za tre dokumentu. Osob wytwarzajc lub odpowiedzialn za tre dokumentu jest funkcjonariusz publiczny w rozumieniu przepisw Kodeksu Karnego, ktry podpisa, w ramach jego kompetencji, w dowolnej formie tre owiadczenia woli lub wiedzy, utrwalonej w postaci dokumentu skierowanego do innego podmiotu lub zoonego do akt sprawy. Z tego wzgldu niewaciwe jest przypisanie autorstwa wszystkich informacji publicznych zgromadzonych na stronie BIP redaktorowi lub innej osobie, ktra nie wytworzya lub nie jest odpowiedzialna za tre dokumentu. W przypadku publikacji na stronie podmiotowej BIP owiadczenia majtkowego osob, ktra w ramach swoich kompetencji moe wytworzy informacj, jest osoba, ktrej owiadczenie to dotyczy. W przypadku za publikacji na stronach rozporzdze autorem jest waciwy minister, gdy tylko on ma - w ramach swoich kompetencji - prawo podpisa rozporzdzenie. Analogicznie sprawa ma si z zarzdzeniami wojewodw. Jeli za publikowane jest ogoszenie o przetargu to osob, ktra wytworzya informacj lub odpowiada za jej tre jest osoba, ktra podpisaa dokumenty przetargowe i ma prawo w ramach swych kompetencji reprezentowa dany podmiot w procedurze przetargowej. Podobnie przedstawia si sytuacja z wyznaczeniem daty wytworzenia informacji publicznej. W przypadku dokumentw powstaych wewntrz urzdu dat tak jest data zapisana w dokumencie. Cz podmiotw podajc dane osoby odpowiedzialnej za informacje wskazuje redaktora strony podmiotowej BIP. Podstaw takiego niewaciwego rozwizania jest przyjcie zaoenia, e nie zamieszcza si danych autora informacji jako wytwrcy dokumentu, ale osoby, ktra przegotowaa dokument do publikacji (a wic sprowadzia do postaci elektronicznej, np. zeskanowaa lub przygotowaa w formacie tekstowym) lub podja decyzj o publikacji jakiego dokumentu. Obostrzenia dotyczce dokumentw nie dotycz oczywicie informacji publicznych, ktre nie s dokumentami. W takim przypadku podmioty winny jako osob wytwarzajce informacj lub odpowiadajc za tre wskazywa autora lub osob, ktra zatwierdzia merytorycznie artyku do publikacji. 9 z 20

Wywizywanie si urzdw centralnych oraz urzdw marszakowskich i wojewdzkich z obowizkw prowadzenia stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej
Autorzy: Micha Bukowski, Krzysztof Hrycko Zatwierdzi: podsekretarz stanu dr in. Grzegorz Bliniuk Data: 07-07-2007

Jeli za chodzi o dane osoby udostpniajcej, jak i czas udostpnienia, podmioty nie napotykaj problemw z podaniem tej informacji. Odstpstwem s strony podmiotowe BIP takich sub jak Agencja Bezpieczestwa Wewntrznego (ABW), Centralne Biuro Administracyjne (CBA), Agencja Wywiadu (AW), ktre podaj jedynie funkcj osoby wprowadzajce informacj lub wydzia, nie podajc jednak tosamoci takiej osoby. Wydaje si, e dziaanie takie nie jest zgodne z wymogami UDIP odnonie podania tosamoci (imienia i nazwiska) osoby. W przypadku potrzeby utajnienia danych osb publikujcych, jak i odpowiadajcych za tre, naley podawa podstaw takiego wyczenia. Ustawa o dostpie do informacji publicznej w art. 5 zezwala na takie rozwizanie, okrelajc jednake sposb, w jaki naley tego dokona. Powysze uwagi nie odnosz w aden sposb do strony BIP Ministerstwa Sprawiedliwoci, ktra jako jedyna nie zawiera danych okrelonych w art. 8 ust 64. Naley zauway, i niewaciwe jest umieszczanie stopki z danymi okrelonymi w art. 8 ust. 6 odnoszcymi si do caej podstrony BIP, na ktrej jest zawarte kilka niezalenych informacji publicznych. Problemy osb odpowiedzialnych za prowadzenie stron podmiotowych BIP (jak

i projektantw tych stron) dotycz rwnie rozrnienia pojcia informacji publicznej z form i miejscem jej udostpnienia. Na wielu stronach podmiotowych BIP znajduj si informacje o niezalenych zamwieniach publicznych (znajdujcych si w rnym stadium prac) oraz stopka z moliwoci wprowadzenia jedynie dwch dat - daty wytworzenia informacji oraz daty wprowadzenia informacji. Wydaje si, e takie rozwizanie w przypadku kilku informacji (dokumentw) jest bdne w wietle wymogw UDIP. Korzystajc z obrazujcego sytuacj przykadu, informacje o kadym z tych przetargw powinny zawiera peny zakres danych okrelonych w art. 8 ust. 6 UDIP. W przypadku, gdy stopka znajduje si w dolnej czci strony, a na stronie znajduje si kilka informacji publicznych, data wytworzenia (lub dodania) jest dat wprowadzenia pierwszej informacji, a dat modyfikacji/aktualizacji jest dat dodania ostatniej informacji publicznej. Takie rozwizanie jest niepoprawne i nie do przyjcia na stronach BIP. Kolejnym rozwizaniem stosowanym na stronach podmiotowych BIP jest zamieszczanie pola nazywanego modyfikacja, aktualizacja, ostatnio zmodyfikowano czy ostatnio dodano. Pole takie przyjmuje rne nazwy na rnych stronach podmiotowych BIP, ale z kontekstu wystpowania naley wnioskowa, e jego warto po zmianie lub dodaniu nowej pozycji jest aktualizowana (najczciej w sposb zautomatyzowany). Trzeba zauway, e UDIP nie odnosi si w adnym sposb do daty aktualizacji. Naley przyj, e terminologia UDIP odnosia si do terminw wystpujcych w administracji publicznej i prawie polskim, a nie do terminw obecnych
4 Naley jednak zauway, e w odpowiedzi z Ministerstwa Sprawiedliwoci zawarto informacj, i zostan przeprowadzone prace w celu dostosowaniu stron podmiotowych BIP Ministerstwa Sprawiedliwoci do wymogw Ustawy.

10 z 20

Wywizywanie si urzdw centralnych oraz urzdw marszakowskich i wojewdzkich z obowizkw prowadzenia stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej
Autorzy: Micha Bukowski, Krzysztof Hrycko Zatwierdzi: podsekretarz stanu dr in. Grzegorz Bliniuk Data: 07-07-2007

w terminologii uywanej na stronach WWW. Jako przykad moe posuy strona BIP Ministerstwa Szkolnictwa Wyszego i Nauki, gdzie pod adresem http://www.bip.nauka.gov.pl5 podano dat wytworzenia informacji 2004-08-25, dat udostpnienia w BIP 2004-08-25, a dat ostatniej aktualizacji 2006-11-10. Zakres dat jest o tyle ciekawy, e Ministerstwo zostao utworzone na podstawie 1 rozporzdzenia Rady Ministrw z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyszego (Dz. U. Nr 76, poz. 533). W tym przypadku wytworzenie informacji w 2004 roku oraz modyfikacja informacji w 2006 roku ka si zastanowi, kiedy tak naprawd informacja (o obecnie udostpnionej treci) zostaa wytworzona.

Naleyte procedur

podpisywanie

dokumentw

wano

przeprowadzanych

Kolejnym zagadnieniem, jakie wie si z publikacj informacji publicznej, jest nakazany prawem obowizek umieszczania pewnego zakresu informacji zwizanych z konkretn procedur. Jako przykad do dalszego nawietlenia problemu omawiana bdzie procedura przetargowa oraz postpowanie kwalifikacyjne. Obydwie czynnoci w trakcie swojego trwania nakadaj na podmiot obowizek umieszczania odpowiednich informacji z nimi zwizanych na stronach podmiotowych BIP. Przy nienaleytym wprowadzaniu takich informacji moe doj do traktowania wszystkich dokumentw powstaych na rnych etapach przebiegu sprawy jako jednej informacji publicznej. Przy stosowaniu terminu modyfikacja lub aktualizacja nie bdzie moliwoci stwierdzenia, kiedy konkretna informacja zostaa wytworzona i udostpniana oraz jaka osoba wytworzya dokument i go udostpnia naBIP. atwo sobie wyobrazi sytuacje, w ktrych:

podmiot, ktrego oferta nie zostaa wybrana toku postpowania przetargowego albo osoba, ktra nie zostaa przyjta w toku postpowania kwalifikacyjnego

zaskar przebieg konkretnego postpowania. Naley wic przyj, e to w interesie podmiotu udostpniajcego informacje ley dochowanie szczeglnej starannoci tak, aby wszystkie informacje i dokumenty byy naleycie opisane. Ewentualny kontrole Najwyszej Izby Kontroli mog te poruszy t kwesti.

Stan techniczny stron podmiotowych BIP


Pismo zostao wysane do podmiotw, ktre s zobowizane do stosowania artykuw ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziaalnoci podmiotw realizujcych zadania publiczne
5 Stan z 22.06.2007

11 z 20

Wywizywanie si urzdw centralnych oraz urzdw marszakowskich i wojewdzkich z obowizkw prowadzenia stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej
Autorzy: Micha Bukowski, Krzysztof Hrycko Zatwierdzi: podsekretarz stanu dr in. Grzegorz Bliniuk Data: 07-07-2007

(Dz. U. Nr 64, poz. 565), jak i wydanego na jej podstawie rozporzdzenia Rady Ministrw z dnia 11 padziernika 2005 r. w sprawie minimalnych wymaga dla systemw teleinformatycznych (Dz. U. nr 212, poz. 1766). Z tego te wzgldu od daty wejcia w ycie tego rozporzdzenia strony BIP prowadzone przez podmioty realizujce zadania publiczne powinny by kodowane w formacie UTF-8 (wersja 3) oraz korzysta z hipertekstowego jzyka znacznikw w wersji 4.01 (HTML 4.01) albo XHTML 1.0.

Rys. 1. Standardy kodowania znakw na zbadanych stronach SPBIP

12 z 20

Wywizywanie si urzdw centralnych oraz urzdw marszakowskich i wojewdzkich z obowizkw prowadzenia stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej
Autorzy: Micha Bukowski, Krzysztof Hrycko Zatwierdzi: podsekretarz stanu dr in. Grzegorz Bliniuk Data: 07-07-2007

Rys. 2. Liczba bdw wg walidatora W3C na zbadanych stronach podmiotowych BIP

Do dnia opracowania raportu kodowanie UTF-8 stosuje 35%6 podmiotw, jeli za uwzgldni si dostosowanie stron do standardw opracowanych przez organizacj W3C, to walidator odnotowywa rednio 60 bdw7. Niniejszy raport w adnym stopniu nie odnosi sie do liczby bdw znalezionych na stronach. Liczba, jak i kwalifikacja (waga) bdw jest rna, wic bez dogbnej analizy nie da sie tylko i wycznie na podstawie samej liczby bdw odnie do jakoci danej strony. Analiza eDostpnoci (eAccesibility), jak i jej funkcjonalnoci strony podmiotowej BIP jest zdecydowanie bardziej zoona. Podana liczba bdw ma tylko zobrazowa skal zjawiska, a take wskaza, jakie dziaania naprawcze wskazane jest podj lub jakich rozwiza naley unika. Z otrzymanych od podmiotw pism wynika, e podmioty s w fazie dostosowywania stron podmiotowych BIP do wymogw pyncych z rozporzdzenia w sprawie minimalnych wymaga dla systemw teleinformatycznych oraz rozporzdzenia w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. Niepokojcym jest jednak fakt, e blisko poowa podmiotw ma strony w formacie HTML 4.0 lub

6 7

Kontroli strony kodowej podlegaa strona podmiotowa, do ktrej prowadzi link ze strony gwnej BIP. Nie sprawdzano stron kodowych uytych na podstronach chyba, e zaznaczono to wyranie w tekcie. Sprawdzeniu walidatorem syntaktycznym znajdujcym si pod adresem http://validator.w3.org podlegaa strona podmiotowa, do ktrej prowadzi link ze strony gwnej BIP. Nie sprawdzano walidacji podstron chyba, e zaznaczono to wyranie w tekcie.

13 z 20

Wywizywanie si urzdw centralnych oraz urzdw marszakowskich i wojewdzkich z obowizkw prowadzenia stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej
Autorzy: Micha Bukowski, Krzysztof Hrycko Zatwierdzi: podsekretarz stanu dr in. Grzegorz Bliniuk Data: 07-07-2007

w nagwku brak jest deklaracji typu dokumentu (DTD). Na stronie Senatu RP8 zastosowano HTML 3.2, ktry wedle rozporzdzenia w sprawie minimalnych wymaga dla systemw teleinformatycznych - przeznaczony jest do stosowania na potrzeby prezentacji w urzdzeniach przenonych. Naley pozytywnie odnie sie do zakresu danych okrelonych w art. 6 ust 1 ustawy, a udostpnianych na stronach podmiotowych BIP. Zdecydowana wikszo podmiotw wprowadza dane na bieco i systematycznie, cho na niektrych stronach podmiotowych zamieszczono nieaktualne rozporzdzenie w sprawie BIP lub s do niego odwoania. Trzeba zauway, e strony podmiotw takich jak AW, CBA, ABW odbiegaj w pewnym zakresie od innych stron podmiotowych, naley mie jednak na uwadze, e specyfika pracy tych sub jest z natury mniej jawna. Trudno jednak zrozumie wski zakres udostpnianych informacji przez BIP Ministerstwa Budownictwa; wydaje si, e zakres dziaalnoci tego ministerstwa nie usprawiedliwia wskiego zakresu udostpnianych danych. Jako bardzo pozytywne naley uzna, e cze podmiotw wskazywao na podjcie krokw majcych na celu spenienie zalece WCAG 1.0. Z uwagi na fakt, e wikszo podmiotw prowadzi wasne serwisy WWW niezalenie od stron podmiotowych BIP, cze danych umieszczanych jest na stronach podmiotowych BIP, a cz na stronach serwisu wasnego. Spotykany sposb umieszczania na stronach BIP linkw prowadzcych do informacji zamieszczonych na stronie wasnej powoduje trudnoci w nawigacji oraz wyrane rozgraniczenie informacji gromadzonych na rnych stronach tego samego podmiotu. Sytuacja taka powoduje take trudnoci w nawigacji i okreleniu miejsca, gdzie odwiedzajcy i Rozp.BIP. W czasie przygotowywania raportu9 mijay terminy, ktre podmioty wskazay w swoich odpowiedziach na dostosowywania stron podmiotowych BIP do wymogw prawa. O ile cz podmiotw wprowadza podstawowe zmiany wymagane Rozp.BIP, to mona zauway, e nie wszystkie terminy zostay dotrzymane. Oceniajc zakres prac, jakie podmioty maj do wykonania wydaje si, e cz podmiotw zbyt optymistycznie okrelia zakres prac i ich tempo. O ile jednak cz prac jest powanym wyzwaniem, to przekazanie danych osoby redagujcej stron podmiotow naley dokona niezwocznie. Dla przykadu na stronie gwnej BIP osob wskazan jako redagujc strony BIP Wielkopolskiego Urzdu Wojewdzkiego bya pani Barbara Pietrzyk, podczas gdy tego samego dnia na stronach BIP urzdu wskazana bya pani Magorzata si znajduje oraz ktre informacje speniaj rygory okrelone UDIP

8 9

Ktra zostaa uznana w regulaminie Senatu RP (poda rdo) za stron podmiotow BIP. Rozpoczcie prac nad treci raportu - druga poowa maja 2007 r.

14 z 20

Wywizywanie si urzdw centralnych oraz urzdw marszakowskich i wojewdzkich z obowizkw prowadzenia stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej
Autorzy: Micha Bukowski, Krzysztof Hrycko Zatwierdzi: podsekretarz stanu dr in. Grzegorz Bliniuk Data: 07-07-2007

Zapdowska.10

10 Stan na 22 czerwca 2007 roku.

15 z 20

Wywizywanie si urzdw centralnych oraz urzdw marszakowskich i wojewdzkich z obowizkw prowadzenia stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej
Autorzy: Micha Bukowski, Krzysztof Hrycko Zatwierdzi: podsekretarz stanu dr in. Grzegorz Bliniuk Data: 07-07-2007

3. Podsumowanie - wnioski w zakresie regulacji prawnych


Podstawowym wnioskiem, jaki nasuwa si po analizie odpowiedzi przekazanych przez podmioty prowadzce strony BIP, jest potrzeba wyznaczenia organu majcego w swoich kompetencjach egzekwowanie obowizkw wynikajcych z ustawy o dostpie do informacji publicznej, a co za tym idzie - wpywu na sposb i zakres udostpnianych informacji w systemie stron Biuletynu Informacji Publicznej. Dobrym przykadem wydaje si by ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) i wskazanie w niej Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych jako osoby majcej za zadanie egzekwowanie wymogw tej ustawy. Wanym aspektem nastpnych dziaa powinno by wprowadzenie zasady opiniowania przez jeden organ wszystkich aktw prawnych odnoszcych si do udostpniania informacji publicznych w internecie. Obecnie w rnych aktach prawnych (kilkudziesiciu w randze ustaw i rozporzdze) wystpuj odwoania do wasnych stron internetowych lub podmiotowych stron BIP. Jednoczenie brak w aktach szeregu informacji, ktrych poszukuj podmioty oraz wskazwek dla redaktorw stron podmiotowych. Gwnym problemem, jaki pojawia si w ramach umieszczania informacji na stronach BIP, jest skupienie si zapisw aktu prawnego na obowizki umieszczenia informacji. Brak natomiast opisanego cyklu ycia informacji na stronach BIP. Redaktorzy stron podmiotowych BIP czsto w e-mailach i telefonach do redakcji gwnej BIP zadaj pytania, jak dugo informacje maj by udostpniane na stronach BIP, gdy akt prawny nakazujcy je umieci nie mwi nic o formie informacji i wymaganym okresie czasu jej udostpniania w BIP. Departament Informatyzacji stoi na stanowisku, e dobr praktyk w stanowieniu aktw prawnych powinno by cykliczne publikowanie materiaw i udzielanie odpowiednich wskazwek dla redaktorw BIP tak, aby przy stosowaniu konkretnych zapisw nie byo dowolnoci oraz wtpliwoci co do interpretacji zapisw prawa.

Akty prawne regulujce publikowanie informacji przez podmioty publiczne


Problemem, jaki daje si zaobserwowa przy analizie rnych aktw prawnych odnoszcych si do udostpniania informacji w sieci www, jest uywana terminologia. W niektrych aktach jest zapis np publikuje si na stronie podmiotowej BIP, w innych natomiast publikuje si na stronie internetowej podmiotu. Podmioty realizujce wymogi opisane w tych aktach prawnych w przypadku, gdy jest zapis publikuje si na stronie internetowej podmiotu uznaj, e nie maj obowizku umieszczenia danej informacji na stronie podmiotowej BIP. Departament Informatyzacji uznaje za wskazane publikowanie na stronach podmiotowych 16 z 20

Wywizywanie si urzdw centralnych oraz urzdw marszakowskich i wojewdzkich z obowizkw prowadzenia stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej
Autorzy: Micha Bukowski, Krzysztof Hrycko Zatwierdzi: podsekretarz stanu dr in. Grzegorz Bliniuk Data: 07-07-2007

BIP

jak

najszerszego

zakresu

informacji

publicznych

okrelonych

otwartym

katalogu

przedmiotowym UDIP. Jak najszersze udostpnienie takich informacji ley w interesie spoecznym. Ustawy i rozporzdzenia wydawane s w celu regulacji zagadnie, ktre s ich przedmiotem; nakadanie za obowizku prowadzenia innej strony ni strony BIP wydaje si by przekroczeniem delegacji konstytucyjnej (w przypadku ustaw) lub ustawowej (w przypadku rozporzdze). Jedynym aktem prawnym w randze ustawy nakadajcym na podmioty obowizek prowadzenia strony internetowej jest UDIP. Dlatego nawet jeli w innych aktach prawnych znajduje si zapis publikuje si na stronie internetowej podmiotu, naley rozumie przez to umieszczanie informacji publicznych na stronie podmiotowej BIP.

Formaty udostpniania danych


Artyku 6 ust. 1 pkt 4 podpunkt 1 nakazuje udostpnia tre i posta dokumentw urzdowych. O ile za pomoc strony BIP mona umoliwi wszystkim zapoznanie si z treci dokumentu, to zapoznanie sie z postaci dokumentu moe nastpi tylko w siedzibie podmiotu. Niektre podmioty udostpniaj na stronach BIP dokumenty w formacie PDF, aby zapewni dostp do treci jak i w pewien sposb umoliwi zapoznanie si postaci dokumentu. Trzeba jednak w takim przypadku poruszy kilka kwestii. Ustawa nakazuje udostpnia informacj wszystkim, a wic take ludziom z rn form dysfunkcji np. wzroku. Oprogramowanie, ktre jest wykorzystywane przez ludzi ociemniaych do zapoznawania si z treciami zgromadzonymi na stronach WWW, moe uniemoliwia odczyt niewyranego dokumentu w formacie PDF lub dokumentu w formacie JPG niezalenie od jego jakoci. Drugim istotnym czynnikiem, ktry musi bra pod uwag redaktor strony BIP przed umieszczeniem informacji publicznej jest zagadnienie przeszukiwania informacji. Wikszo dostpnych na rynku systemw informatycznych do obsugi stron BIP pozwala wyszukiwa informacje dostpne w tabelach relacyjnych baz danych, za pomoc jzyka SQL. Na wikszoci stron BIP nie ma zatem moliwoci odnalezienia informacji tekstowych zawartych w plikach zapisanych w formatach JPG, PDF, DOC, ODT, co jest sprzeczne z zapisami Rozp.BIP. Trzeba te zwrci uwag na celowo umieszczania informacji w formatach innych ni HTML. O ile umieszczenie zdigitalizowanego obrazu nominacji, dyplomu, nagrody mona uzna za celowe, to trudno zrozumie sens umieszczania formalne. w formacie PDF listy kandydatw stoi do zatrudnienia speniajcych wymagania Departament Informatyzacji

na stanowisku rozwaenia umieszczania w formacie PDF dokumentw, ktre spywaj do danego podmiotu (trudno sobie wyobrazi wymaganie od podmiotu przepisywanie wynikw kontroli NIK z dokumentu, ktry ma kilkadziesit stron), a dokumenty wytwarzane w danym podmiocie

17 z 20

Wywizywanie si urzdw centralnych oraz urzdw marszakowskich i wojewdzkich z obowizkw prowadzenia stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej
Autorzy: Micha Bukowski, Krzysztof Hrycko Zatwierdzi: podsekretarz stanu dr in. Grzegorz Bliniuk Data: 07-07-2007

udostpnia w formie HTML. W przypadku za obszernych dokumentw, np. SIWZ, mona zastosowa metadane (sowa kluczowe) opisujce tre takiego dokumentu. Dziki takiemu rozwizaniu wyszukiwarka po wpisaniu poszukiwanego sowa moe wskaza odpowiedni dokument PDF czy JPG jedynie w oparciu o informacje opisujce dokument nawet, gdy nie moe przeszukiwa jego treci.

Strony podmiotowe BIP a serwisy wasne podmiotw


Naley odnotowa fakt prowadzenia przez podmioty jednoczenie stron podmiotowych BIP oraz oglnych serwisw WWW. Osoby pracujce nad UDIP miay wiadomo istnienia tych oglnych serwisw, jednak wprowadziy obowizek prowadzenia stron podmiotowych BIP i umieszczania na nich informacji publicznych. Z uwagi, e zakres informacji publicznych jest bardzo szeroki, dua cz informacji publicznej nie znajduje si na stronach BIP, ale na stronach wasnych danych podmiotw. Na spotkaniach z redaktorami stron podmiotowych BIP by przedstawiany argument, e art. 11 ust. 1 UDIP zezwala na udostpnianie w drodze wyoenia lub wywieszenia w miejscach oglnie dostpnych. Niektre podmioty interpretuj ten zapis jako zezwolenie na dowolno wyboru: strona podmiotowa BIP albo serwis WWW podmiotu. Redakcja Gwna BIP stoi na stanowisku, e ten zapis nie daje prawa wyboru miejsca udostpnienia informacji publicznej w postaci elektronicznej. Ustawa jednoznacznie wskazuje BIP jako podstawowe miejsce udostpnianie informacji publicznych. Co wicej - BIP wskazany jest jako urzdowy publikator teleinformatyczny, a wic udzielanie informacji publicznych w sieci internetowej powinno by przeprowadzane poprzez strony BIP. Ustawodawca zakada, e nie kady ma dostp do internetu i dlatego naley umoliwi take dostp do informacji publicznych w drodze wyoenia lub wywieszenia w miejscach oglnie dostpnych. Trudno zatem uzna, e umieszczenie informacji publicznych na stronach wasnych WWW zamiast na stronach BIP bdzie stanowio zabezpieczenie prawa dostpu do informacji publicznej dla obywatela, ktry nie ma dostpu do internetu. Jednoczenie skoro informacje s przygotowane do umieszczenia na stronach oglnych podmiot nie poniesie adnych dodatkowych kosztw w przygotowywaniu tych informacji na stronach BIP. Rygor dostpnoci stron BIP okrela Rozp.BIP, obowizek opatrzenia informacji odpowiednimi opisami UDIP, wic dla obywatela wiksz warto ma informacja umieszczona na stronach BIP ni na stronach oglnych urzdu. Trzeba te zauway e projekt Ustawy zawiera termin pomieszczeniach. W trakcie prac w Komisji pady gosy o potrzebie zmiany tego zapisu.11 Ekspert Komisji prof. Hubert Izdebski
11 Biuletyn nr:4151/III. Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektw ustaw dotyczcych prawa obywateli do uzyskiwania informacji o dziaalnoci organw wadzy publicznej oraz osb penicych funkcje publiczne, a take dotyczcych jawnoci procedur decyzyjnych i grup interesw /nr 11/ . Data posiedzenia 10-05-2001

18 z 20

Wywizywanie si urzdw centralnych oraz urzdw marszakowskich i wojewdzkich z obowizkw prowadzenia stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej
Autorzy: Micha Bukowski, Krzysztof Hrycko Zatwierdzi: podsekretarz stanu dr in. Grzegorz Bliniuk Data: 07-07-2007

zaproponowa uycie terminu miejsce jako bardziej oglnego i lepiej odpowiadajcemu potrzebom obywateli. Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrw pani Anna Grzymisawska jako przykad, dla ktrego trzeba zmieni pomieszczenie na miejsce, podaa sotysw penicych obowizki w swoich domach (nie maj biur poza miejscem zameldowania). Trudno zatem od nich wymaga, aby wydzielali oddzielne pomieszczenie na wywieszanie informacji publicznych. W ich przypadkach wystarczy wywieszenie na terenie posesji (np. na pocie) tablicy z ogoszeniami. Departament Informatyzacji prezentuje stanowisko, e prba uatwienia penienia funkcji publicznych przez osoby nie dysponujce biurem/urzdem nie powinna by wykorzystywana przez podmioty, ktre nie umieszczaj informacji na stronach BIP, ale robi to na stronach serwisu oglnego tumaczc, e umieciy informacje w miejscu oglnie dostpnym.

Wnioski z zakresie dziaa ministra waciwego ds. informatyzacji


Z uwagi na brak wskazanego podmiotu, ktry miaby w swoich kompetencjach egzekwowanie wymogw Ustawy oraz nadzorowanie sposobu prowadzenie stron BIP przez podmioty, MSWiA powinno dy do stworzenia centrum informacji o informacji publicznej. Dobrym miejscem bya by nowa, przebudowana strona gwna, gdzie moliwe byoby prowadzenie nastpujcych dziaa:

Popularyzacja zagadnie dostpu do informacji publicznej. Popularyzacja zagadnie ergonomii korzystania ze stron podmiotowych BIP, a tym

samym zwikszenie atwoci dostpu do informacji publicznej.

Prowadzenie dziaa z zakresu public relations na rzecz projektw BIP i Nowy BIP

realizowanych w DI MSWiA (czemu suy bdzie m.in. wprowadzenie systemu jednolitej identyfikacji wizualnej). Znajomo tematyki dostpu do informacji publicznej nie jest powszechna (czego

wiadectwem mog by odpowiedzi niektrych podmiotw); podmioty czsto w dobrej wierze odpowiaday, e ich strony speniaj wymogi prawa, podczas gdy nie miao to penego odbicia w rzeczywistoci. Jako przykad niech posuy odpowied, e Lubelski Urzd Marszakowski zaimplementowa rozwizanie majce na celu zabezpieczenie serwera w celu spenienia zapisu o czasie niedostpnoci strony gwnej BIP do 8 godzin. Jest to sygna dla ministerstwa, by podjo kroki majce na celu wyjanienia spornych lub trudnych kwestii oraz - przy ewentualnym tworzeniu nowego rozporzdzenia aby pooy wikszy nacisk na stosowanie zrozumiaego powszechnie jzyka.

19 z 20

Wywizywanie si urzdw centralnych oraz urzdw marszakowskich i wojewdzkich z obowizkw prowadzenia stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej
Autorzy: Micha Bukowski, Krzysztof Hrycko Zatwierdzi: podsekretarz stanu dr in. Grzegorz Bliniuk Data: 07-07-2007

Uwagi kocowe
Obserwujc liczb zgosze stron podmiotowych BIP na stron gwna oraz liczb skadanych wnioskw aktualizacyjnych w okresie od marca do czerwca 2007 roku zaobserwowano tendencj wzrostow. Tendencja dotyczya czciej aktualizacji, ni dodawania podmiotw, a wic pismo do podmiotw centralnych, urzdw wojewdzkich i marszakowskich uruchomio fal weryfikacji aktualnie prowadzonych stron podmiotowych. Znajdujcy si w rozporzdzeniu zapis goszcy o przekazywaniu aktualnych danych do umieszczenia na stronie gwnej, zosta wykorzystany do np. zmiany danych redaktora, ktry od roku nie by zatrudniony w urzdzie. Pismo uruchomio te cykl spotka pracownikw redakcji gwnej BIP z osobami

odpowiedzialnymi w urzdach za prowadzenie stron podmiotowych BIP. Do dnia dzisiejszego odbyy si spotkania w nastpujcych instytucjach:

Ministerstwo Finansw, Ministerstwo Skarbu Pastwa (z udziaem przedstawiciela Prokuratorii Generalnej), Ministerstwo Sportu, Kancelaria Prezesa Rady Ministrw, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Kancelaria Prezydenta RP, Generalny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych.

W trakcie spotka prezentowane byy zagadnienia zwizane z udostpnianie informacji publicznej za pomoc stron Biuletynu Informacji Publicznej, jak i sprawy zwizane z prowadzeniem stron BIP. Omawiano szczegowo wymogi nowego rozporzdzenia w sprawie BIP. Jednoczenie kontakt z redaktorami stron podmiotowych pozwoli pracownikom Redakcji Strony Gwnej BIP zapozna si z specyfik oraz problemami, z jakimi na co dzie zmagaj si redaktorzy stron podmiotowych BIP. Szereg zgoszonych uwag i pomysw zostanie wykorzystanych przy dalszej pracy nad rozwojem systemu BIP. Z pism spywajcych od podmiotw po przeprowadzonych prezentacjach wynika, e prezentacje rwnie pomogy lepszemu zrozumieniu zagadnienia i wypenianiu obowizkw zwizanych z prowadzeniem stron BIP.

20 z 20