Dlaczego układ pokarmowy ma zasadniczy wpływ na moc układu odpornościowego

Zaczynamy jeść i często nie zdajemy sobie sprawy, że już w ustach pełnych pożywienia zaczyna się walka z drobnoustrojami !odczas żucia następuj" bowiem pierwsze procesy trawienne Rola układu pokarmowego w systemie odpornościowym

Zaczynamy jeść i często nie zdajemy sobie sprawy, że już w ustach pełnych pożywienia zaczyna się walka z drobnoustrojami !odczas żucia następuj" bowiem pierwsze procesy trawienne Dlatego pokarm należy żuć starannie, by wymieszać go dokładnie ze ślin" zawieraj"c" enzymy trawienne #ie należy popijać kęs$w żadnym płynem, by nie rozcie%czać enzym$w &p$'niej r$wnież kwas$w żoł"dkowych( !opijaj"c łatwiej się je ) to prawda, ale w znacznym stopniu utrudnia trawienie !owodujemy w ten spos$b kolosalne szkody w organizmie *ypij więc szklankę czystej wody na ok +, minut przed posiłkiem, by nasycić wod" kom$rki organizmu *r$ćmy jednak do meritum Zawarty w ślinie enzym lizozym &obecny r$wnież w osoczu, łzach, śluzie nosa, tkankach( rozpuszcza wrażliwe bakterie ) zar$wno żywe jak i martwe - dzieje się tak w warunkach zar$wno tlenowych jak i beztlenowych !rzeżuty pokarm wędruje przełykiem do żoł"dka .am kontynuowany jest proces częściowego trawienia węglowodan$w, tłuszcz$w i białek *chłaniane s" alkohol, tlen, dwutlenek węgla oraz niekt$re leki /łona śluzowa żoł"dka wydziela enzymy trawienne, kwas solny, śluz, hormon gastrynę oraz czynnik wewnętrzny 0astle1a ułatwiaj"cy wchłanianie witaminy / 2 + *szystkie te czynności przebiegaj" w spos$b niezwykle skomplikowany3 4 wydzielanie soku żoł"dkowego regulowane jest przez czynniki nerwowe i humoralne, 4 pobudzaj" wydzielanie soku nerw błędny i hormon gastryna, a hamuj" hormony jelitowe ) sekretyna, enterogastron i cholecystokinino4 pankreozymina,

4 mieszanie i okresowe przesuwanie do dwunastnicy zawartości żoł"dka umożliwiaj" skurcze mięśni$wki &jedna z błon ściany żoł"dka(5 skurcze regulowane s" przez nerw błędny i nerwy wsp$łczulne, a także hormony ) gastrynę i insulinę &wzmagaj" skurcze( oraz sekretynę i cholecystokinino4 pankreozyminę &hamuj" skurcze(, 4 na czynność ruchow" żoł"dka wpływaj" ponadto produkty niepełnego rozkładu białka, hormon histamina, azotowa zasada organiczna cholina oraz jony wapnia i potasu Wysoka kwaśność soku żołądkowego powoduje zabijanie większości bakterii i pierwotniaków dostającyc się do przewodu pokarmowego wraz z pożywieniem 1

!marny jest więc również los m"in" słabyc szczepów laktobakterii zawartyc w wielu reklamowanyc jogurtac #" !apka pokarmowa przechodzi z żoł"dka do dwunastnicy ) pocz"tkowej części jelita .u znajduj" się ujścia wielkich gruczoł$w pokarmowych3 w"troby i trzustki i tu kontynuowany jest proces trawienia !$'niej pokarm przesuwany jest do jelita czczego i krętego * wyrostkach rzęskowych milion$w kom$rek pokrywaj"cych kosmki i 6ałdy jelita znajduj" się enzymy rozszczepiaj"ce węglowodany na cukry proste, tr$jglicerydy tłuszcz$w pokarmowych na kwasy tłuszczowe i cholesterol oraz jedno4 i dwuglicerydy, a także białka na aminokwasy * jelicie cienkim wchłaniana jest woda, wszystkie sole mineralne i witaminy #ie będziemy omawiać proces$w trawiennych, ponieważ nie o to tu przecież chodzi Zwr$cimy uwagę jedynie na to, że cały układ pokarmowy $ to ok" %&' systemu obronnego organizmu( z czego w jelicie kwateruje )&' wszystkic komórek obronnyc " 7aki z tego wypływa wniosek8

*+,-./ *+0. 12*W231-+*0456 -6671/,/8-94156 /R821+6 1204+8/ /R821-467"

9zbrojenie jelita stanowi 2,, milion$w kom$rek nerwowych otulaj"cych troskliwie trawienny szlak Zabezpieczenie tej drogi jest bardziej dokładne niż rdzenia kręgowego #ic się nie dzieje bez przyczyny, więc i tu nie ma przypadku /kazuje się( że mamy w układzie pokarmowym do czynienia z drugim mózgiem $ swoistym :brzusznym mózgiem;" Zaskakuj"ce, prawda8

„Brzuszny mózg” – co to takiego?
* organizmie ludzkim jest mn$stwo sprzęże% zwrotnych *szystkie organy oddziałuj" ze sob", przesyłaj" in6ormacje itd #ajnowsze badania prowadzone m in przez :ichaela ;ersohna &ameryka%ski neurogastrolog, sze6 wydziału anatomii i biologii kom$rkowej 9niwersytetu 0olumbia w #owym 7orku( wykazuj", że system trawienny i procesy psychiczne zachodz"ce w organizmie s" bardziej sprzężone, niż do tej pory przypuszczano /a< =dkrycia naukowe w dziedzinie neurogastrologii świadcz", że system nerwowy ulokowany w układzie pokarmowym ma olbrzymi wpływ na nasz" psychikę !rzemyślmy to wsp$lnie 9kład pokarmowy ) to niesamowita maszyneria, w kt$rej przeprowadzane s" szalenie skomplikowane procesy analizy składu chemicznego pożywienia, zawartości w nim soli mineralnych, wody itp 2

0zy m$zg steruje tymi wszystkimi procesami8 >ztab może wydawać rozkazy, ale musi najpierw dysponować dokładnymi in6ormacjami .akie in6ormacje docieraj" do m$zgu =kazuje się, że <&' włókien nerwowyc prowadzi z układu pokarmowego do mózgu( a nie odwrotnie" 7ak w armii ) od grup rozpoznawczych docieraj" in6ormacje do sztabu * dodatku to one ż"daj" konkretnych działa% ?ałszywe in6ormacje lub ich brak powoduj", że sztab wydaje nieprawidłowe decyzje !odobnie w układzie pokarmowym ) in6ormacje płyn"ce z brzucha s" istotniejsze od in6ormacji spływaj"cych z m$zgu .o w układzie pokarmowym odbywa się analiza setek tysięcy niebezpiecze%stw i toksyn .o tutaj rozpoznaje się składniki tra6iaj"ce do brzucha ) zdrowe czy szkodliwe, przyjaciel czy wr$g8 .o tu odbywa się analiza potrzeb3 jakich enzym$w, hormon$w, kwas$w potrzeba w danej chwili i o jakim składzie8 7akie mechanizmy należy wł"czyć, a jakie wył"czyć8 7akie systemy alarmowe i obronne należy uruchomić w przypadku zagrożenia8 0zy wystarcz" jedynie skurcze i zwykłe wymioty, czy trzeba zaangażować bardziej wyra6inowane metody8 Znajduj"cy się w jelitach swoisty drugi umysł, drugi m$zg poprzez swe sensory odbiera in6ormacje, przetwarza je, uruchamia reakcje i kontroluje je zgodnie z otrzymywanymi danymi *brew pozorom ten @drugiA m$zg jest m$zgiem podstawowym *arto mu zau6ać, ponieważ mieści się tam intuicyjna część nas samych =czywiście, że powinniśmy nauczyć się wykorzystywać cały m$zg znajduj"cy się w czaszce, ale nie wolno zapomnieć o @m$zguA w naszym brzuchu ) miejscu odczuć, dzięki kt$remu m in rozpoznajemy zewnętrzny świat i ustosunkowujemy się do niego !rzypomnij sobie reakcje twojego organizmu w sytuacjach stresowych 0zy nie ściskało 0ię najpierw w tzw @dołkuA8 Beasumuj"c3 człowiek nie posiada jedynie dw$ch system$w nerwowych3 centralnego w głowie i wegetatywnego, odpowiedzialnego za wszystkie organy =kazuje się, że istnieje trzecia siła ) jelitowy @brzuszny m$zgA produkuj"cy w dodatku serotoninę ) substancję wpływaj"c" na ludzkie samopoczucie, kt$ra jest tym dla procesu komunikacji pomiędzy kom$rkami nerwowymi, czym słowa w ludzkiej mowie 7uż na marginesie dodajmy, że istnieje jeszcze i tzw m$zg @sercowyA ) skomplikowana siatka poł"cze% nerwowych oplataj"ca serce, o czym większość z nas dotychczas nie miała pojęcia 7ak więc już widzimy, to @jelitowy umysłA zapewnia nam doskonał" ochronę i obronę przed wszelkimi niepoż"danymi wizytami :ożemy mu pom$c, kiedy tylko zechcemy

Jak odtworzyć funkcje jelita?

0o powiniśmy zrobić, by odtworzyć 6unkcje jelita &zwłaszcza grubego( i zwiększyć w ten spos$b możliwości obronne naszych organizm$w8

2

=czyścić jelita i znormalizować pC &niskokwaśny( środowiska jelita !ozwoli to zlikwidować gł$wne 'r$dło zanieczyszczenia, odci"ży system oczyszczania oraz usunie 'r$dło ucisku na organy wewnętrzne &żoł"dek, w"trobę, nawet serce ) poprzez przeponę( .ym 'r$dłem ucisku s" wybrzuszenia jelita spowodowane 3

kamieniami kałowymi 0zy te organy ) uciskane cały czas przez rozpieraj"ce jelita kamienie kałowe maj" szansę pracować normalnie8 + =dtworzyć perystaltykę jelit i prawidłow" budowę ścianek jelit !ozwoli to jelitu w pełnowartościowy spos$b pełnić swoje 6unkcje zakł$cone3 4 4 4 4 4 E rozci"ganiem jelita przez kamienie kałowe, działaniem produkt$w toksycznych, brakiem naturalnego pożywienia, de6icytem witamin, zwłaszcza witaminy D, używaniem środk$w przeczyszczaj"cych

=dbudować mikro6lorę jelita grubego !ozwoli to na 3 4 unormowanie się pełnowartościowego odżywiania dzięki dodatkowym substancjom odżywczym i witaminom syntetyzowanym przez @dobreA bakterie, uregulowanie się ciepłodajnych i energetycznych 6unkcji jelita, co doprowadzi do unormowania się ogrzewania całego organizmu, znormalizowanie się i wzrost mocy całego systemu immunologicznego organizmu

4 4

Zwr$ćmy więc p$'niej uwagę na kolosalne znaczenie naturalnych produkt$w roślinnych bogatych w błonnik, witaminy, enzymy i kwasy tłuszczowe =mega E Fujmy także dokładnie każdy kęs &min E, razy(, ponieważ wstępne trawienie zaczyna się już w ustach, gdzie pokarm ma być dokładnie rozdrobniony i wymieszany ze ślin" Zapewnijmy naszym ciałom odpowiedni" ilość codziennego, umiarkowanego i urozmaiconego ruchu Dla jelita grubego jest to doskonały prezent !odjęcie takich działa% zapewni jelitu grubemu pozostanie w zdrowiu B$wnież zabiegi magnetostymulacyjne doskonale reguluj" przemianę materii poprzez regenerację wszystkich narz"d$w wewnętrznych na poziomie kom$rkowym Zastan$wmy się r$wnież nad rol" wody w organizmie ) mamy przecież wypłukiwać z niego wszelkie zanieczyszczenia *yj"tkowo ważn" rolę odgrywa r$wnież 6lora tzw GdobrychG bakterii #a temat 6lory bakteryjnej m$wiliśmy przy okazji omawiania roli jelit w organizmie .eraz więc kr$tko o wpływie bakterii na system immunologiczny =kazuje się, że prawidłowa 6lora bakteryjna jelit znacznie zmniejsza ryzyko zachorowania na wiele chor$b, m in na grypę, alergie, astmę #aukowcy do tej pory nie s" w stanie stwierdzić jednoznacznie, dlaczego tak się dzieje Hksperymenty z preparatami bakteryjnymi wskazuj" jednak, że mikro6lora jelitowa ma niepowtarzalne, jedyne w swoim rodzaju, lecz wci"ż nie do ko%ca poznane 4

właściwości, kt$re s" w stanie kształtować odporność organizmu !otwierdziły to m in doświadczenia naukowc$w z 9niwersytetu w .urku w ?inlandii, kt$rzy badali wpływ preparatu bakteryjnego Lactobacillus GG na skuteczność leczenia alergicznych zapale% i alergii pokarmowych u dzieci ( „Bakterie przeciw alergiom” – Gazeta Wyborcza, 06.0 .!00" r. ( Fywe kultury bakterii dodawane s" do niekt$rych jogurt$w w procesie produkcji >" to jednak zwykle szczepy słabsze &koszty<( i praktycznie nieodporne na działanie kwas$w żoł"dkowych

5