You are on page 1of 2

Llegir m’ha fet descobrir

Nom………………………………………      Data………………………… Text que he llegit………………………………………………………

Respostes en el text
Eren allà. Les puc citar: He hagut de cercar + Pensar:

Respostes en el meu pensament
Entre l’autor i jo… Jo tot sol ….

Fitxa de comprensió lectora basada en l´estratègia QAR. Adaptada a partir d´aquesta de Jennifer Jones per Guida Al∙lès. Fonts imatges: http://unrestrictedstock.com/ i també http://iconarchive.com i http://thevoiceofyouth.com/

Fitxa de comprensió lectora basada en l´estratègia QAR. Adaptada a partir d´aquesta de Jennifer Jones per Guida Al∙lès. Fonts imatges: http://unrestrictedstock.com/ i també http://iconarchive.com i http://thevoiceofyouth.com/