You are on page 1of 7

• ไม่สามารถเช่ ือมต่ออินเทอร์เน็ตได้

• สัญญาณหลุดบ่อย
• การดาวน์โหลด หรืออัปโหลดข้อมูลช้า
ปั ญหาการเช่ ือมต่อ ไม่สามารถเช่ ือมต่อได้
้ ตอนท่ี 1 ปิ ดและเปิ ดอุปกรณ์ เม่ ือ การเช่ ือมต่อ ADSL หลุดไป และไม่สามารถ
ขัน
ทำาการเช่ ือมต่อได้ ขัน
้ ตอนแรกก่อนการแก้ปัญหาอ่ ืน ๆ คือการปิ ดโมเด็มหรือเราเตอร์
การปิ ดโมเด็มหรือเราเตอร์ทำาได้โดยการกดป่ ุม Power On/Off เป็ นเวลา 30 วินาที
แล้วเปิ ดสวิทช์ใหม่อีกครัง้ ถ้าใช้ USB โมเด็ม ปิ ดเคร่ ืองคอมพิวเตอร์และรอเป็ นเวลา
30 วินาที ก่อนทำาการเปิ ดเคร่ ืองใหม่
ขัน
้ ตอนท่ี 2 ตรวจสอบไฟสัญญาณต่าง ๆ
ถ้า ปิ ด-เปิ ดโมเด็มหรือเราเตอร์แล้ว แต่ไม่สามารถทำาการเช่ ือมต่อได้ ควรทำาการตรวจ
สอบว่าอุปกรณ์ ADSL สามารถทำาการ Synchronize กับสายสัญญาณ ADSL ได้
หรือเปล่า คำาว่า Synchronize หมายถึง การท่ีอป ุ กรณ์ตรวจสอบและเช่ ือมต่อกับ
สัญญาณ ADSL ซ่ึงแสดงด้วยไฟสัญญาณ DSL ซ่ึงแตกต่างกันไปตามแต่ละโมเด็ม
และผู้ผลิต กรุณาตรวจสอบกับคู่มือ
โมเด็มหรือเราเตอร์ การ Syn สัญญาณ การไม่ Syn สัญญาณ
Billion 7000 USB ไฟสีเขียวติดน่ิง ไฟสีเขียวกระพริบ
Billion Bipac 711C
ไฟสีเขียวติดน่ิง ไฟสีเขียวติดน่ิง
Router
Zyxel 645 R ไฟสีเขียวติดน่ิง ไฟดับ

ถ้าอุปกรณ์สามารถ syn สัญญาณ ADSL ได้ แต่ไม่สามารถเช่ ือมต่อได้ กรุณาข้ามไป
ท่ีขัน
้ ตอนท่ี 5
ขัน
้ ตอนท่ี 3 ตรวจสอบสัญญาณโทรศัพท์
สัญญาณ ADSL ถูกปล่อยมาพร้อมกับสัญญาณโทรศัพท์ หากสายโทรศัพท์ไม่มี
สัญญาณ ก็จะทำาให้สัญญาณ ADSL ขาดหายไปด้วย การตรวจสอบว่าสายโทรศัพท์มี
สัญญาณโทรศัพท์หรือไม่ ทำาได้โดยการนำาสายโทรศัพท์เช่ ือมต่อกับเคร่ ืองรับโทรศัพท์
และเช่ ือมต่อเข้ากับพอร์ตโทรศัพท์ แล้วยกหูฟังสัญญาณโทรศัพท์ ถ้าไม่มีสัญญาณ
โทรศัพท์ (dial tone) มาตามสาย เม่ ือตรวจสอบจุดเช่ ือมต่อต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว
ควรติดต่อผู้ให้บริการโทรศัพท์ของท่าน เพ่ ือทำาการตรวจสอบคู่สายโทรศัพท์
ขัน
้ ตอนท่ี 4 ตรวจสอบสายโทรศัพท์และการเช่ ือมต่อ POTs Splitter
กรณีเช่ ือมต่อผ่าน POTs splitter ตรวจสอบว่าการเช่ ือมต่อ POTs splitter ถูก
ต้องหรือไม่ ดังภาพ

ขัน
้ ตอนท่ี 5 ตรวจสอบอุปกรณ์ต่อพ่วง
ถ้า อุปกรณ์ยังไม่สามารถ Sync สัญญาณ ADSL ได้ ตรวจสอบว่ามีอุปกรณ์โทรศัพท์
หรือเคร่ ืองแฟกส์ต่อพ่วงอยู่ โดยไม่ผ่าน POTs splitter หรือไม่ อุปกรณ์ ADSL จะ
ไม่สามารถ sync สัญญาณได้ถ้ามีอุปกรณ์อ่ืน ๆ ต่อพ่วงอยู่ ให้ถอดอุปกรณ์ดังกล่าว
ออก เหลือไว้เฉพาะโมเด็ม หรือเราเตอร์ท่ีเช่ ือมต่ออยู่กบ
ั สายโทรศัพท์
อน่ึง กรณีต่อผ่าน POTs splitter ถ้าโมเด็มยังไม่สามารถ sync สัญญาณได้ ให้
เช่ ือมต่อสายโทรศัพท์ตรง ๆ เข้าท่ีโมเด็ม ถ้าอุปกรณ์ ADSL สามารถ sync สัญญาณ
ได้ โดยการต่อสายตรง อาจเป็ นเพราะว่า POTs plitter อาจลดทอนสัญญาณ ADSL
ซ่ึงมีผลทำาให้สัญญาณไม่ sync ในกรณีเช่นนีจ้ะเกิดในสภาพแวดล้อมท่ีสัญญาณ
SNR มีค่าต่ำา และ Line Attenuation สูง อันเน่ ืองมาจากสายไกลเกินไปจาก
ชุมสายโทรศัพท์ การแก้ปัญหาอาจทำาได้โดยการใช้อป ุ กรณ์แยกโทรศัพท์ และทำาการต่อ
พ่วงโทรศัพท์ผ่าน POTs splitter ดังภาพ
้ ตอนท่ี 6 ตรวจสอบ Username/Password ถ้า โมเด็มสามารถทำาการ
ขัน
sync สัญญาณได้ ควรตรวจสอบ Username และ Password, รูปแบบของ
Username ท่ีถูกต้องควรประกอบด้วย user@domain เช่น
john@basicadsl.cslox.com และ Password เป็ นตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัว
เล็ก ใหญ่ ผสมกันระหว่างตัวเลข และตัวอักษร และหรืออักขระพิเศษตามท่ีกำาหนด
ขัน
้ ตอนท่ี 7 ตรวจสอบค่าติดตัง้ท่ีถูกต้อง
ค่าติดตัง้ท่ีจำาเป็ นสำาหรับเครือข่าย ADSL ค่าติดตัง้นีแ
้ ตกต่างกันไปตามแต่ละผู้ให้
บริการ ADSL ดังนี้
Encapsul V V
Media Provider
ation PI CI
PPPoA/V 10
TA 0
C-Mux 0
PPPoE/LL
ADC 0 35
C
PPPoE/LL
Samart 0 35
C
PPPoE/LL 10
UBT 0
C 0
PPPoE/LL
Q-net 0 40
C
PPPoE/LL
TOT 1 32
C
PPPoE/LL
TT&T 0 33
C
วิธีการติดตัง้ค่าของอุปกรณ์แต่ละตัวจะมีขัน
้ ตอนแตกต่างกัน กรุณาตรวจสอบกับคู่มอ

ของโมเด็ม
ปั ญหา สัญญาณหลุดบ่อย หรือสัญญาณขาด ๆ หาย ๆ บ่อยครัง้ โดยส่วนใหญ่เกิดจาก
คุณภาพของสัญญาณโทรศัพท์ หรือสัญญาณรบกวนต่าง ๆ โดยปกติแล้วสัญญาณ
ADSL จะมีค่ามาตรฐานในการวัดคุณภาพสาย เรียกว่า ค่า SNR และค่า Line
Attennuation
ค่า SNR(Signal to Noise Ratio) จะเป็ นตัวบอกถึงความแรงของสัญญาณ
ADSL เม่ ือเปรียบเทียบกับสัญญาณรบกวน
ค่า Line Attenuation คือค่าการลดทอนของสัญญาณเม่ ือเดินทางจาก DSLAM
มาถึงโมเด็มในบ้านของผู้ใช้งาน ค่ามาตรฐานท่ียอมรับได้ของค่า SNR และ Line
Attenuation เป็ นดังนี้
SNR ไม่ต่ำากว่า 10 dB (เดซิเบล)
Line Attenuation ไม่สูงกว่า 55 dB
ค่า SNR ท่ีต่ำาผิดปกติ อาจเน่ ืองมากจากคุณภาพของสายโทรศัพท์
ค่า Line Attenuation ท่ีสูงผิดปกติ อาจเกิดจากสัญญาณรบกวนในสายโทรศัพท์
เช่น ความช้ืน หรืออยูไ่ กล้แหล่งกำาเนิดสัญญาณรบกวน เช่น มอเตอร์ไฟฟ้ า หรือเกิด
จากระยะทางท่ีไกลเกินไปจากชุมสายโทรศัพท์ เช่น ไกลเกินระยะ 5.5 กิโลเมตรตาม
มาตรฐานของ ADSL
อุปกรณ์ ADSL จะมีหน้าต่างสำาหรับตรวจสอบค่า SNR และ Line Attenution วิธี
การตรวจสอบค่า SNR และ Line Atten สามารถตรวจสอบ ได้จากคู่มือของโมเด็ม
กรณี มีค่าสัญญาณสูง หรือต่ำากว่ามาตรฐาน ให้แจ้งผู้ให้บริการโทรศัพท์มาตรวจสอบคู่
สายโทรศัพท์ ว่ามีความผิดปกติหรือไม่ หมายเลข สำาหรับแจ้งเหตุขัดข้องโทรศัพท์ ดังนี้
ทศท. คอร์ปอเรชัน
่ : กด 1177 ตามด้วยเลขหมายโทรศัพท์
ทรู : 029009000
ทีทีแอนด์ที *997
Noise Margin ค่านีย ้ ่ิงเยอะย่ิงดี
5db or below =bad, no sync/intermittent sync
8db-13db = average - and no sync issues
14db-22db = very good
23db-28db = excellent
29db-35db = rare, can throw a rock at co/remote

Line Attenuation ค่านีย ้ ่ิงน้อยย่ิงดี
ต่ำากว่า 20 = rare, great copper lines, close to co/remote
20-30 = excellent
30-40 = very good
40-60 = average
60-65 = poor
65 and above will have issues
ปั ญหาการดาวน์โหลดข้อมูล หรืออัปโหลดข้อมูลช้า
ปั ญหาของ
คุณภาพของ ตรวจสอบคุณภาพของสัญญาณ จากค่า SNR และ Line Attenuation หาก
สายโทรศัพท์ สูงหรือต่ำาผิดปกติ ให้แจ้งผู้ให้บริการโทรศัพท์

ปั ญหาของ เว็บเซิร์ฟ เวอร์ หรือไฟล์เซิร์ฟเวอร์ท่ีให้บริการข้อมูล ในบางครัง้อาจให้บริการ
เว็บไซต์ หรือ ข้อมูลได้ช้า เน่ ืองจากการทำางานท่โี หลดเกินไปของเคร่ ืองเซิร์ฟเวอร์ท่ีให้บริการ
แหล่งข้อมูล เพราะมีผู้ใช้บริการมากเกินไป หรืออาจเกิดจากเครือข่ายท่ีผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์ใช้
อยู่มก ี ารขัดข้อง
ในกรณีเช่นนีอ ้ าจสังเกตได้จากการเปิ ดเว็บไซต์ต่าง ๆ เพ่ ือเปรียบเทียบความเร็ว
ถ้าเว็บอ่ ืน ๆ มีความเร็วปกติ แต่มีเฉพาะบางเว็บเท่านัน ้ ท่ีโหลดข้อมูลได้ช้า แสดง
ว่าอาจเป็ นปั ญหาท่ีเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายปลายทาง ปั ญหาเช่นนี้ อาจเกิดขึ้น
เป็ นบางครัง้คราว หรือบางช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง
ปั ญหาไวรัส เคร่ ือง คอมพิวเตอร์ท่ีติดไวรัสอาจส่งข้อมูลจำานวนมากออกไปจากเคร่ ือง
คอมพิวเตอร์หรือ เครือข่ายแลน ตลอดเวลา จนช่องทางการส่ ือสารเต็ม ทำาให้
เคร่ ืองคอมพิวเตอร์ท่ีต่ออยู่กบั ADSL Modem หรือ Router ใช้งาน
อินเทอร์เน็ตได้ช้า หากใช้ PC เพียงเคร่ ืองเดียวต่อกับเราเตอร์หรือโมเด็ม อาจ
สังเกตได้จากไอคอนของโมเด็ม หรือ ไอคอนของ LAN หรือสถานะการรับส่ง
ข้อมูล ซ่ึงจะแสดงให้เห็นว่ามีการส่งข้อมูลออกไปในอินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลา
แม้ในขณะท่ีไม่มีการเรียกข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็ตาม
กรณีการ เช่ ือมต่อผ่านเครือข่าย LAN ซ่ึงมีเคร่ ืองคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เคร่ ือง
เช่ ือมต่อภายใน LAN เดียวกัน ให้เช่ ือมต่อเคร่ ืองคอมพิวเตอร์เพียงเคร่ ืองเดียว
เพ่ ือใช้เรียกข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต หากการใช้งานเป็ นปกติ ให้คอ ่ ย ๆ เพ่ิมเคร่ ือง
คอมพิวเตอร์เข้าไปท่ีละเคร่ ือง เพ่ ือตรวจสอบว่าเคร่ ืองใดมีการส่งข้อมูลออกไป
จำานวนมาก
การ ติดตัง้โปรแกรมป้ องกันไวรัส ก็เป็ นอีกวิธีหน่ึงในการป้ องกันเคร่ ือง
คอมพิวเตอร์จากการติดไวรัส อีกประการหน่ึง การอัปเดท patch ใหม่ ๆ เพ่ ือ
อุดช่องโหว่ของระบบปฏิบัตก ิ าร
อิน เทอร์เน็ตเป็ นเครือข่ายสาธารณะทีทุกคนใช้งานร่วมกัน ในช่วงเวลาเร่งด่วนท่ี
ปั ญหาของ มีการใช้งานมาก อินเทอร์เน็ต อาจมีความเร็วลดลงบ้าง ในบางกรณี หากแหล่ง
เครือข่าย ข้อมูลในอินเทอร์เน็ต เช่ ือมต่ออยู่กบ
ั เครือข่ายด้วยความเร็วต่ำา หรือมีปัญหาเก่ียว
กับระบบเครือข่าย ก็จะทำาให้การเข้าถึงข้อมูลได้ช้าเช่นเดียวกัน
บริการท่ี บริการ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงราคาประหยัด เป็ นบริการสำาหรับผูใ้ ช้ตามบ้าน มี
เลือกใช้ อัตราการแชร์การใช้งานท่ีสูง ความเร็วในการใช้งานเครือข่ายภายในประเทศ มี
ความเร็วท่ีสูงกว่าความเร็วในการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีต้องมีการ เช่ ือม
ต่อไปยังต่างประเทศ เหมาะสำาหรับผูท ้ ่ีใช้ข้อมูลภายในประเทศมากกว่าการเรียกดู
เว็บไซต์จากต่าง ประเทศ
ในขณะท่ีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสำาหรับธุรกิจจะมีอัตราการแชร์ข้อมูล
น้อยกว่า จึงให้อัตราความเร็วท่ีดีกว่าบริการท่ีราคาประหยด

ติดต่อ Technical Support หาก ท่านได้ดำาเนินการตามขัน ้ ตอนต่าง ๆ ดังกล่าว
ข้างต้นแล้ว ยังไม่สามารถทำาการเช่ ือมต่ออินเทอร์เน็ตได้

Creadit
http://support.loxinfo.co.th/tutorial.asp?where=adsl/troubleshoo
ting

เน่ ืองจากเวลา 18:00 2009-08-26
Website ท่ีมาของบทความข้างต้นติดปั ญหา ติด backlist ของ google .com
ทำาให้แจ้งข้อความ website ไม่ปลอดภัยทุกครัง้ท่ีเข้าหน้า web
ทาง http://linux.blog.in.th จึงขอทำา copy ของเอกสารข้างต้น และปรับปรุง
บางส่วน
เพ่ ือเผยแพร่ต่อ ในรูปแบบ eBook Online
ขอบคุณข้อมูลดีดี จาก http://www.loxinfo.co.th ด้วยครับ