You are on page 1of 2

Prednosti lepljenja ploica preko ploica

Prednosti ovog naina postavljanja ploica su uteda u vremenu i trokovima. Ako se odluite za ovaj
nain lepljenja ploica, tedite vreme i materijal potrebni za skidanje starih ploica, pripremu za
lepljenje ploica (ravnanje zidova, popunjavanje rupa u zidu). Zatim mnogo manje uta za iznoenje.
Samim tim tedite i novac. Ovako biste skratili duinu izvoenja radova barem za tri dana i to ako radove
izvodi uvebana i uigrana ekipa majstora. Ako biste to pokuali sami, jako je teko proceniti vreme. I na
kraju znaajno izbegavate veliku koliinu praine, a toga ete biti svesni tek kada ponu radovi, ako
nemate predhodnih iskustava.

Kada je lepljenje ploica preko ploica mogue i isplativo


- Stare ploice su dobro zalepljene za zid

Detaljno proverirete ploice koje su ve nalepljene na zid. To ete utvrditi blagim kuckanjem po sredini
ploice. Ukoliko je zvuk upalj (ploice odzvanjaju), ploica nije vrsto zalepljena za zid, a ukoliko je
zvuk pun sve je u redu. Ukoliko oko te ploice ima vie ploica koje daju tup zvuk, njih je potrebno
ukloniti, ukoliko nije poneku ploicu moemo zanemariti. Potrebno je obratiti panju da kucamo po
sredini ploice, nikako po dnu ili donjim uglovima, zato to se esto dogaa, pri lepljenju ploica na
malter, da izmeu donjih uglova ploica i zida ne bude maltera (smesa peska, cementa i vode). To se
dogaa zbog mane tehnike lepljenja ploica na malter, koji smo obradili u posebnom tekstu, to ne znai
da ploice nisu dobro zalepljene na zid.

- Potronja materijala je ekonomski isplativa

Danas se koriste ploice sve veih dimenzija, za razliku od sedamdesetih, osamdesetih godina prolog
veka i ranije kada je standard dimenzija zidnih ploica bio 15cm x 15cm. Sa tim ploicama i tehnikom
lepljenja ploica na malter nije bilo mogue znaajnije ispraviti greke zidara prilikom zidanja zida.
Takoe treba imati u vidu da se i uz najvei trud i panju greke uvek pojavljuju, pa esto i zidovi
obloeni ploicama nisu idealno ravni, pogotovo to je ravnanje raeno ploicama veliine dlana ruke.

Kako emo proveriti da li je zid dovoljno ravan? Za to nam je potrebna graevinska ravnjaa duine
najmanje dva metra i vaser vaga (libela). Prvo postavljamo ravnjau vertikalno na zid, tako da sa to vie
taaka dodiruje zid. Ukoliko na samoj ravnjai nema libele, postavljamo libelu na ravnjau. Ukoliko je
mehur libele tano na sredini, sve je u redu, ako nije odaljujemo gornju ili donju stranu ravnjae sve dok
mehur ne bude tano na sredini. Kada smo dobili poziciju ravnjae procenjujemo kolika je njena najvea
udaljenos od zida, do 3 ili ak 4 cm je podnoljivo, ako je ta udaljenost postepena ili se poveava na
maloj duini. Zatim, na isti nain postavljamo ravnjau na vie mesta na zidu u zavisnosti od duine zida,
na udaljenosti ne manje od metra do metra i po. Zatim postavljamo ravnjau vodoravno.
Ukoliko zidovi prou i ovaj test, moemo raunati da je mogue lepiti ploice na stare ploice.

Priprema zidova i podova i lepljenje ploica preko ploica


Potreban materijal

1. Prajmer Cn 94
2. Lepak Cm 16
3. Hidroizolacioni premaz CL 50 ili CL 51
4. Fugomal CE 40

Potreban alat
1. Vea molerska etka
2. Nazubljena gleterica
3. Mistrija
4. pakla
5. Gumeni eki
6. Maina za seenje ploica
7. Brusilica
8. Keramiarka kljeta
9. Odbojnici (krstii i kajlice)
10. Vaser vaga
11. Vie ravnjaa
12. Gumena gleterica
13. Suner

Sa zidova i podova je neophodno prvo ukloniti svu masnou, prainu i ostale prljavtine. Zidovi se prvog
dana premazuju prajmerom (podlogom) CN 94 (ukoliko se koristi materijal proizvoaa Ceresit) u dve
sloja, jedan ujutro, drugi sloj kada prethodni sloj potpuno osusi.

Postaviti ravnjau na zid u vodoravnom poloaju tako da ostane prostor izmeu ravnjae i poda. Visinu
na kojoj se postavlja ravnjaa odrediti razmeravanjem u zavisnosti od visine zida i dimenzija ploica.
Naneti nazubljenom gletericom lepak na zid, dodati potrebnu koliinu lepka na ploicu i postaviti ploicu
na zid. Po potrebi dokucati ploicu gumenim ekiem. Dokucavati veoma oprezno, paziti da ne doe do
oteenja ploice. Razmak izmeu dve ploice nivelisati krstiima, za fino nivelisanje koristiti kajlice.
Otvore na ploicama buiti specijalnim burgijama za keramike ploice ili zasei ploicu i modelovati
otore keramiarskim kljetima. Na krajevima ploice skraivati mainom za seenje keramike. Kada
obloimo sve zidove osim reda uz pod, potrebno je proveriti da li na spoju zida i poda postoje rupe, koje
treba popuniti lepkom. Pod i povrinu zida visine od desetak cm etkom namazati hidroizolacijom CL 51
u dva sloja. Vremenski razmak izmeu nanoenja dva sloja hidroizolacije ne bi trebalo da bude manji od
12 sati. Ne preporuujemo da se nanosi hidroizolacija pre poetka radova, da ne bi dolo do oteenja
hidroizolacionog sloja.

Na dobro osuenu hidroizolaciju lepiti podne ploice na isti nain kao i zidne, naneti sloj lepka na pod,
potreban sloj na ploicu i blago kucati gumenim ekiem. Prilikom postavljanja ploica voditi rauna da
svaka ploica bude nagnuta prema slivniku, da se kasnije voda ne bi zadravala na ploici ili ila van
kupatila. Lepak bi trebalo da se sui minimum 12 sati, a ukoliko je sloj lepka deblji i 24 sata.
Red zidnih ploica uz pod lepiti tek kada je pod zavren. Svaku ploicu odmeriti sa obe ivice ploice,
sei je mainom za seenje keramikih ploica. Ukoliko je otpadak manji od 1,5 cm, ploicu sei
brusilicom.

Fugovanje ploica
Dobro oistiti fuge (prostor izmeu dve ploice) od praine i zaostalog lepka, kao i same ploice i
paljivo izvaditi krstie i kajlice, vodei rauna da ne doe do oteenja ploice. Naneti fugomal
gumenom gletericom. Posle nekoliko minuta od nanoenja fugomala viak skinuti vlanim sunerom.
Posle nekoliko sati grubom krpom skinuti prainu od fugomala sa ploica.

Kupatilo je spremno za montau sanitarija 24 asa posle fugovanja.

Lepljenjem ploica direktno na stare ploice tedimo vreme i trokove za skidanje starih ploica,
samnjujemo koliinu uta i praine. Izbegavati ovaj nain ako zidovi nisu ravni, i ako je prostorija
mnogo mala, gde svaki milimetar znai u rasporedu sanitarije i nametaja.