You are on page 1of 43

‫בלמ"ס‬

‫‪33.0302‬‬
‫פקודות מטכ"ל‪ 26 ,‬פבר' ‪78‬‬

‫‪ 33.0302‬דין משמעתי‬
‫תוקף סעיפים ‪ 1‬עד ‪ 288‬מה‪ 1 -‬בינואר ‪2009‬‬

‫תוכן עניינים‬
‫סעיפים‬ ‫נושא‬ ‫פרק‬
‫‪1‬‬ ‫הגדרות‬ ‫א‪.‬‬
‫הגשת תלונה‬ ‫ב‪.‬‬
‫‪3-2‬‬ ‫‪ .1‬המוסמכים להגיש תלונה‬
‫‪5-4‬‬ ‫‪ .2‬דוח עבירה של שוטר צבאי‬
‫‪6‬‬ ‫‪ .3‬חובת הזדהות‬
‫‪11 - 7‬‬ ‫‪ .4‬המועד להגשת תלונה‬
‫‪14 - 12‬‬ ‫‪ .5‬הזנת התלונה והעברתה‬
‫‪17 - 15‬‬ ‫‪ .6‬תלונה נפרדת על כל עבירה ולכל נידון‬
‫‪19 - 18‬‬ ‫‪ .7‬פעולות שליש היחידה לקראת הדיון‬
‫סמכות קציני שיפוט לדון נאשמים בדין משמעתי‬ ‫ג‪.‬‬
‫‪20‬‬ ‫‪ .1‬סוגי קציני השיפוט‬
‫א‪ .‬קצין שיפוט זוטר‬
‫‪20‬‬ ‫ב‪ .‬קצין שיפוט בכיר‬
‫‪21‬‬ ‫ג‪ .‬קצין שיפוט מיוחד‬
‫‪22‬‬ ‫‪ .2‬קצין השיפוט המוסמך‬
‫‪22‬‬ ‫‪ .3‬סמכויות שיפוט מיוחדות‬
‫‪24-23‬‬ ‫א‪ .‬מחנות רב יחידתיים‬
‫‪25‬‬ ‫ב‪ .‬יחידות מסוימות שאינן מחנות רב‪-‬יחידתיים‬
‫‪26‬‬ ‫ג‪ .‬מפקדי מרפאות‬
‫‪32 – 27‬‬
‫‪38 – 33‬‬ ‫ד‪ .‬סמכות קצין כוח אדם זרועי‬
‫‪39‬‬ ‫ה‪ .‬שיפוט חיילים מסוימים‬
‫ו‪ .‬שיפוט בגין עבירות מסויימות‬
‫ז‪ .‬שיפוט בפני דרג פיקודי מסויים‬
‫‪48 - 40‬‬ ‫סייגים לקיום ההליך המשמעתי‬ ‫ד‪.‬‬
‫פתיחת ההליך – ניהול הדיון‬ ‫ה‪.‬‬
‫‪52 - 49‬‬ ‫‪ .1‬מועד הדיון בתלונה‬
‫‪56 - 53‬‬ ‫‪ .2‬תלונה שקצין שיפוט לא ידון בה‬
‫‪57‬‬ ‫‪ .3‬פעולות קצין שיפוט המוסמך לדון בתלונה‪.‬‬
‫‪61 - 58‬‬
‫‪ .4‬ביטול תלונה‬
‫נוהג וטקס‬ ‫ו‪.‬‬
‫‪62‬‬ ‫‪ .1‬מקום הדיון‬
‫‪64 - 63‬‬ ‫‪ .2‬זמן קיום מסדר הדין‬
‫‪65‬‬ ‫‪ .3‬הזמנת נידון או למסדר הדין‬
‫‪69 - 66‬‬ ‫‪ .4‬הופעה‬
‫‪71 - 70‬‬ ‫‪ .5‬הנוכחים בדיון‬
‫‪74 - 72‬‬ ‫‪ .6‬קיום מסדר הדין‬
‫‪78 - 75‬‬ ‫‪ .7‬הכנסת עדים או הוצאתם‬
‫הדיון בתלונה‬ ‫ז‪.‬‬
‫‪80 - 79‬‬ ‫‪ .1‬כללי‬
‫‪81‬‬ ‫‪ .2‬זיהוי הנידון‬
‫‪83 - 82‬‬ ‫‪ .3‬הקראת התלונה‬
‫‪91 - 84‬‬ ‫‪ .4‬זכות הנידון לבקש העברת הדיון‬
‫‪98 - 92‬‬ ‫‪ .5‬תשובת הנידון לאשמה‬
‫‪110 - 99‬‬ ‫‪ .6‬בירור האשמה‬
‫‪111‬‬ ‫‪ .7‬דברי הנידון לפני ההכרעה באשמה‬
‫‪115 - 112‬‬ ‫‪ .8‬הכרעה באשמה‬
‫בלמ"ס‬
‫‪1‬‬
‫בלמ"ס‬
‫‪33.0302‬‬
‫פקודות מטכ"ל‪ 26 ,‬פבר' ‪78‬‬
‫סעיפים‬ ‫נושא‬ ‫פרק‬
‫‪122 - 116‬‬ ‫‪ .9‬הטלת עונש‬
‫‪123‬‬ ‫‪ .10‬הודעה לנידון בדבר זכויותיו עם תום ההליך‬
‫עונשים בדין המשמעתי‬ ‫ח‪.‬‬
‫‪134 - 124‬‬ ‫‪ .1‬כללי‬
‫‪154 - 135‬‬ ‫‪ .2‬ריתוק למחנה או לאוניה‬
‫‪156‬‬ ‫‪ .3‬קנס‬
‫‪ 4‬מחבוש‬
‫‪161 - 157‬‬ ‫א‪ .‬כללי‬
‫‪166 - 162‬‬ ‫ב‪ .‬הפעלת מחבוש על תנאי‬
‫‪171 - 167‬‬ ‫ג‪ .‬הארכת תקופת התנאי‬
‫‪175 - 172‬‬ ‫ד‪ .‬נשיאת מספר עונשי מחבוש‬
‫‪178 - 176‬‬ ‫ה‪ .‬עונש מחבוש שהוטל על כלוא‬
‫‪181 - 179‬‬ ‫ו‪ .‬עונש מחבוש כתב"ן ותקופות אחרות כתב"ן‬
‫‪182‬‬ ‫ז‪ .‬מחבוש עקב קנס שלא שולם‬
‫‪185 - 183‬‬ ‫‪ .5‬פסילת רישיון נהיגה צבאי‬
‫‪189 - 186‬‬ ‫‪ 6‬פיצויים‬
‫דחיית ביצוע העונש או הפסקתו‬ ‫ט‪.‬‬
‫‪190‬‬ ‫‪ .1‬כללי‬
‫‪192 - 191‬‬ ‫‪ .2‬הגורם המוסמך לעכב או להפסיק ביצוע של עונש‬
‫‪194 - 193‬‬ ‫‪ .3‬עילות עיכוב או הפסקה של עונש‬
‫‪199 - 195‬‬ ‫‪ .4‬ביצוע עונש שעוכב או הופסק‬
‫הטיפול בתלונה לאחר קיום ההליך המשמעתי‬ ‫י‪.‬‬
‫‪201 - 200‬‬ ‫‪ .1‬פעולות בגמר מסדר הדין‬
‫‪202‬‬ ‫‪ .2‬רישום הדיון‬
‫‪207 - 203‬‬ ‫‪ .3‬העברת טופס ‪ 630‬בתום הדיון‬
‫‪209 - 208‬‬ ‫‪ .4‬ביצוע הפסק‬

‫ערר‬ ‫יא‪.‬‬
‫‪211- 210‬‬ ‫זכות הערר‬ ‫‪.1‬‬
‫‪212‬‬ ‫מועד הגשת הערר‬ ‫‪.2‬‬
‫‪213‬‬ ‫צורת הערר‬ ‫‪.3‬‬
‫‪214‬‬ ‫העברת ערר‬ ‫‪.4‬‬
‫‪215‬‬ ‫קצין השיפוט הדן בערר‬ ‫‪.5‬‬
‫‪218 - 216‬‬ ‫חייל שהועמד לדין משמעתי בפני הרמטכ"ל‬ ‫‪.6‬‬
‫דיון בערר‬ ‫‪.7‬‬
‫‪219‬‬ ‫א‪ .‬מועד הדיון בערר‬
‫‪226‬‬ ‫ב‪ .‬נוכחות העורר‬
‫‪221‬‬ ‫ג‪ .‬ניהול הדיון‬
‫‪224 - 222‬‬ ‫ד‪ .‬סמכויותיו של קצין שיפוט הדן בערר‬
‫‪226 -225‬‬ ‫העברת טופס הערר‬ ‫‪.8‬‬
‫‪228 - 227‬‬ ‫ביצוע עונש אחרי הערר‬ ‫‪.9‬‬

‫המתקת עונש‬ ‫יב‪.‬‬
‫‪230 - 229‬‬ ‫‪ .1‬סמכות לביטול עונש או פיצויים‬
‫‪235 -231‬‬ ‫‪ .2‬סדרי הפנייה להמתקת עונש‬

‫שיפוט עבירות תנועה בדין משמעתי‬ ‫יג‪.‬‬
‫‪237 - 236‬‬ ‫‪ .1‬כללי‬
‫‪238‬‬ ‫‪ .2‬תנאים להעמדה לדין משמעתי‬
‫‪243 - 239‬‬ ‫‪ .3‬עבירות תנועה שאינן נתונות לדין משמעתי‬
‫‪244‬‬ ‫‪ .4‬דוחות משטרת ישראל ופקחי רשויות מקומיות‬
‫‪246 - 245‬‬ ‫‪ .5‬קצין השיפוט המוסמך‬
‫‪248 – 247‬‬ ‫‪ .6‬דיווח על השיפוט בעבירות תנועה‬
‫שיפוט מהיר‬ ‫יד‪.‬‬
‫‪250 - 249‬‬ ‫‪ .1‬כללי‬
‫‪252 - 251‬‬ ‫‪ .2‬הסמכות להגיש תלונה במבצע שיפוט מהיר‬
‫בלמ"ס‬
‫‪2‬‬
‫בלמ"ס‬
‫‪33.0302‬‬
‫פקודות מטכ"ל‪ 26 ,‬פבר' ‪78‬‬

‫סעיפים‬ ‫נושא‬ ‫פרק‬
‫‪253‬‬ ‫‪ .3‬עבירות הנתונות לשיפוט מהיר‬
‫‪254‬‬ ‫‪ .4‬סמכויות קצין השיפוט לדון בשיפוט מהיר‬
‫‪255‬‬ ‫א‪ .‬מבצעי אכיפה הנערכים בכל צה"ל‬
‫‪256‬‬ ‫ב‪ .‬מבצעי אכיפה בזרוע‪ ,‬בפיקוד או באגף‬
‫‪257‬‬ ‫‪ .5‬העברת הדיון וערר‬
‫‪258‬‬ ‫‪ .6‬מועד הדיון בתלונה‬
‫‪259‬‬ ‫‪ .7‬דיווח על תוצאות השיפוט‬
‫‪260‬‬ ‫‪ .8‬שיפוט מהיר בגין נסיעה בטרמפים‬
‫שיפוט עובדים בשירות הצבא‬ ‫טו‪.‬‬
‫‪261‬‬ ‫‪ .1‬כללי‬
‫‪263 - 262‬‬ ‫‪ .2‬הגשת תלונה‬
‫‪264‬‬
‫‪265‬‬ ‫‪ .3‬עבירות הנתונות לדין משמעתי‬
‫‪266‬‬ ‫‪ .4‬קצין השיפוט המוסמך‬
‫‪267‬‬ ‫‪ .5‬מסדר הדין‬
‫‪268‬‬ ‫‪ .6‬עונשים בדין משמעתי‬
‫‪ .7‬העברת טופס ‪ 630‬בתום הדיון‬

‫שיפוט עובדים בשליחות הצבא‬ ‫טז‪.‬‬
‫‪269‬‬ ‫‪ .1‬כללי‬
‫‪270‬‬ ‫‪ .2‬עבירות הנתונות לדין משמעתי‬

‫דין משמעתי בהוראת פרקליט צבאי‬ ‫יז‪.‬‬
‫‪271‬‬ ‫‪ .1‬כללי‬
‫‪272‬‬ ‫‪ .2‬קצין השיפוט המוסמך‬
‫‪273‬‬ ‫‪ .3‬סדרי הדיון בתלונה‬
‫‪274‬‬ ‫‪ .4‬הזנת התלונה והעברתה‬
‫‪275‬‬ ‫‪ .5‬מועד הדיון‬
‫‪276‬‬ ‫‪ .6‬הליכים לפני הדיון‬
‫‪279 - 277‬‬ ‫‪ .7‬חוות דעת מטעם הנידון בדין משמעתי‬
‫‪280‬‬ ‫‪ .8‬העברת טופס ‪ 630‬לאחר הדיון‬
‫‪281‬‬ ‫‪ .9‬ערר על ידי הפרקליט הצבאי הראשי‬
‫‪283 -282‬‬ ‫‪ .10‬סמכויות קצין השיפוט הדן בערר‬

‫פיקוח ובקרה‬ ‫יח‪.‬‬
‫‪284‬‬ ‫‪ .1‬ביקורת על ידי שליש יחידה‬
‫‪285‬‬ ‫‪ .2‬אחריות מפקד היחידה‬
‫‪286‬‬ ‫‪ .3‬ביקורת על הטיפול בתלונות‬

‫‪288 - 287‬‬ ‫הוראות שונות‬ ‫יט‪.‬‬
‫נספח א'‬ ‫נספחים – כתב הסמכה לדון עברייני תנועה בדין משמעתי‬
‫נספח ב'‬ ‫כתב המתקת עונש שהוטל בדין משמעתי‬
‫נספח ג'‬ ‫עבירות לפי חוק השיפוט הצבאי‪ ,‬התשט"ו‪ ,1955-‬התנונות לדין‬
‫משמעתי‬

‫בלמ"ס‬
‫‪3‬‬
‫בלמ"ס‬
‫‪33.0302‬‬
‫פקודות מטכ"ל‪ 26 ,‬פבר' ‪78‬‬

‫פרק א ‪ -‬הגדרות‬
‫בפקודה זו ‪-‬‬ ‫‪.1‬‬
‫"הוראת פרקליט" ‪ -‬הוראה של פרקליט צבאי או של הפרקליט הצבאי הראשי‪ ,‬כי תלונה תידון בדיון‬ ‫א‪.‬‬
‫משמעתי כאמור בסעיפים ‪ )3(281 ,)3(280‬או ‪ 282‬לחוק‪.‬‬
‫"החוק" ‪ -‬חוק השיפוט הצבאי‪ ,‬התשט"ו‪.1955-‬‬ ‫ב‪.‬‬
‫"היעדר מן השירות שלא ברשות" ‪ -‬עבירה לפי סעיף ‪ 94‬לחוק‪ ,‬לרבות איחור ליחידה‪ ,‬אשר לא בוצע‬ ‫ג‪.‬‬
‫במטרה להשתמט מפעולה צבאית מסוימת‪.‬‬
‫"חייל" ‪ -‬מי שנתון לתחולת החוק‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬
‫"יחידה" ‪ -‬יחידת רישום‪ ,‬לרבות כל יחידות הרישום הכפופות לה‪.‬‬ ‫ה‪.‬‬
‫"כלוא" ‪ -‬חבוש‪ ,‬עציר ואסיר‪ ,‬כהגדרתם בתקנות השיפוט הצבאי (בתי סוהר צבאיים)‪ ,‬התשמ"ז‪.1987-‬‬ ‫ו‪.‬‬
‫"מבחן חש"ץ" ‪ -‬מבחן בנוגע להכרת דיני השיפוט המשמעתי‪ ,‬כפי שנקבע בפקודות הצבא‪.‬‬ ‫ז‪.‬‬
‫"מחנה" ‪ -‬לרבות מחנה רב‪-‬יחידתי‪.‬‬ ‫ח‪.‬‬
‫"מחנה רב‪-‬יחידתי" ‪ -‬מחנה שבו מרוכזים מספר מחנות קבע‪ ,‬שבהם חונות מספר יחידות (ללא קשר‬ ‫ט‪.‬‬
‫ארגוני ביניהן)‪ ,‬ואשר אחת המפקדות בו משמשת גם כמפקדת מחנה‪.‬‬
‫"מסדר דין" ‪ -‬הליך ניהול הדיון המשמעתי‪.‬‬ ‫י‪.‬‬
‫"מעשה" – לרבות מחדל‪.‬‬ ‫יא‪.‬‬
‫"מפקדת המחנה" ‪ -‬לרבות יחידה המנהלת בפועל את המחנה‪.‬‬ ‫יב‪.‬‬
‫"מתקן כליאה" ‪ -‬בית סוהר צבאי‪ ,‬מחנה מעצר צבאי או חדר משמר צבאי‪.‬‬ ‫יג‪.‬‬
‫"נגד בכיר" ‪ -‬נגד בדרגת רס"ר ומעלה‪.‬‬ ‫יד‪.‬‬
‫"נגד משמעת יחידתי" ‪ -‬נגד שמינה ראש אכ"א או מי שהוא הסמיכו לכך‪.‬‬ ‫טו‪.‬‬
‫"נידון" ‪ -‬חייל העומד לדין משמעתי‪.‬‬ ‫טז‪.‬‬
‫"עבירה נגד המשטר והמשמעת של המחנה" ‪ -‬לרבות עבירת הופעה ולבוש‪.‬‬ ‫יז‪.‬‬
‫"עבירת הופעה ולבוש" ‪ -‬עבירה של אי‪-‬קיום אחת מן הפקודות או ההוראות המפורטות להלן‪ :‬פ"מ‬ ‫יח‪.‬‬
‫‪ ;33.0501‬פ"מ ‪ ;33.0807‬פ"מ ‪ ;30.0106‬הק"א ‪ 33-05-01‬והק"א ‪.33-06-02‬‬
‫"עובד בשירות הצבא" ‪ -‬מי שהחוק חל עליו מכוח סעיף ‪ )2(8‬לחוק‪.‬‬ ‫יט‪.‬‬
‫"עובד בשליחות הצבא" ‪ -‬מי שהחוק חל עליו מכוח סעיף ‪ )3(8‬לחוק‪.‬‬ ‫כ‪.‬‬
‫"קצין בודק"‪ -‬קצין שמונה בהתאם לפ''מ ‪.33.0304‬‬ ‫כא‪.‬‬
‫"קצין כוח האדם הזרועי" ‪ -‬כל אחד מהמפורטים להלן‪ :‬קצין השלישות הפיקודי; מז"י‪-‬רח"ט כ"א; ח"א‪-‬‬ ‫כב‪.‬‬
‫רמ"ח הפרט; ח"י‪-‬רמכ"א; אכ"א‪-‬רמ"ח משא"ן; אמ"ן‪-‬רמ"ח משא"ן; אגף התקשוב‪-‬רת"ח משא"ן; אט"ל‪-‬‬
‫רמ"ח משא"ן‪.‬‬
‫"קש"ב ממונה" ‪ -‬כל אחד מהקש"בים המפורטים להלן‪ ,‬ובלבד שלעניין העברת דיון ‪ -‬דרגתו אינה נמוכה‬ ‫כג‪.‬‬
‫מדרגת קצין השיפוט שממנו הועבר הדיון; ולעניין דיון בערר ‪ -‬דרגתו אינה נמוכה מדרגת קצין השיפוט‬
‫שפסק בתלונה‪:‬‬

‫בלמ"ס‬
‫‪4‬‬
‫בלמ"ס‬
‫‪33.0302‬‬
‫פקודות מטכ"ל‪ 26 ,‬פבר' ‪78‬‬

‫קש"ב המשמש כמפקדו של קצין השיפוט שדן בתלונה;‬ ‫‪)1‬‬
‫מפקד מפקדה ממונה‪ ,‬סגנו או ראש מטהו ‪ -‬לגבי קצין שיפוט ביחידת רישום הכפופה לאותה‬ ‫‪)2‬‬
‫מפקדה;‬
‫קצין כוח האדם הזרועי לגבי קצין שיפוט ביחידה הכפופה למפקדתו;‬ ‫‪)3‬‬
‫הקמצ"ר או סגנו ‪ -‬לגבי קצין שיפוט במשטרה צבאית‪ ,‬הדן חייל המוצב בחמ"ץ‪ ,‬ושכפוף פיקודית‬ ‫‪)4‬‬
‫לקש"ב שאינו מוצב בחמ"ץ;‬
‫הקרפ"ר או סגנו ‪ -‬לגבי קצין שיפוט שהוא רופא‪ ,‬הדן רופא בעבירה של רשלנות מקצועית או אי‪-‬‬ ‫‪)5‬‬
‫קיום הוראה מקצועית של הקרפ"ר;‬
‫מפקד מיטב או רע"ן תגבורת המילואים במיטב (לגבי קש"ב ביחידה מחוץ לצבא (ימ"ל) או מחוץ‬ ‫‪)6‬‬
‫לסד"כ) ‪ -‬ריתוק משקי (ימ"ל ריתוק)‪ ,‬אם אין באותה יחידה קש"ב ממונה;‬
‫קצין כוח האדם הזרועי או מפקד מתקן כליאה ‪ -‬לגבי קש"ב שדן כלוא‪ ,‬השייך לזרוע או למתקן‬ ‫‪)7‬‬
‫הכליאה בהתאמה‪ ,‬בגין עבירה שעבר לפני כליאתו‪.‬‬
‫"השירות הסדיר" ‪ -‬שירות החובה או שירות הקבע‪.‬‬ ‫כד‪.‬‬
‫"שירות ביחידה" – חייל ייחשב כמשרת ביחידה אם התקיים בו אחד מהתנאים המפורטים להלן‪:‬‬ ‫כה‪.‬‬
‫הוא מוצב בה;‬ ‫‪)1‬‬
‫הוא מסופח אליה;‬ ‫‪)2‬‬
‫הוא נסמך אליה ‪ -‬ביחס לעבירה הפוגעת בסדר ובמשמעת של היחידה שאליה הוא סמוך; ובטרם‬ ‫‪)3‬‬
‫שיפוטו של החייל‪ ,‬עודכנה יחידת האם של הנידון בדבר הכוונה לשפטו;‬
‫הוא עובד בשירות הצבא או בשליחות הצבא ביחידה;‬ ‫‪)4‬‬
‫הוא קיבל מהיחידה נשק כדי להחזיקו‪ ,‬לפי תעודת הרשאה‪ ,‬לפי סעיף ‪5‬ב(ג) לחוק כלי הירייה‪,‬‬ ‫‪)5‬‬
‫התש"ט‪;1949-‬‬
‫הוא אסיר הנמצא ביחידה לצורך עבודה צבאית;‬ ‫‪)6‬‬
‫הוא כלוא השוהה במתקן כליאה‪ ,‬וקצין השיפוט משרת באותו מתקן הכליאה‪.‬‬ ‫‪)7‬‬
‫"שליש היחידה" ‪ -‬לרבות מש"ק השלישות וקצין הניהול‪ ,‬שהסמיך מפקד היחידה לעניין פקודה זו‪.‬‬ ‫כו‪.‬‬
‫"תא העבירות" ‪ -‬תא במקמצ"ר‪-‬ענף השיטור והמבצעים‪ ,‬המטפל בעבירות משמעת ותנועה‪.‬‬ ‫כז‪.‬‬

‫פרק ב ‪ -‬הגשת תלונה‬
‫המוסמכים להגיש תלונה‬
‫‪ .2‬מפורטים להלן הגורמים המוסמכים להגיש תלונה‪:‬‬
‫מפקד היודע או יש לו יסוד סביר להניח‪ ,‬כי אחד מפקודיו עבר עבירה;‬ ‫א‪.‬‬
‫הגורמים המנויים להלן היודעים או יש להם יסוד סביר להניח‪ ,‬כי חייל נמוך בדרגה‪ ,‬כמפורט להלן‪,‬‬ ‫ב‪.‬‬
‫עבר עבירה‪:‬‬
‫קצין שיפוט ‪ -‬נגד חייל המשרת ביחידתו;‬ ‫‪)1‬‬
‫קצין שיפוט המשרת במפקדה ‪ -‬נגד חייל המשרת ביחידה הכפופה למפקדה זו;‬ ‫‪)2‬‬
‫נגד בכיר ‪ -‬נגד חייל המשרת ביחידתו;‬ ‫‪)3‬‬

‫בלמ"ס‬
‫‪5‬‬
‫בלמ"ס‬
‫‪33.0302‬‬
‫פקודות מטכ"ל‪ 26 ,‬פבר' ‪78‬‬

‫קצין שיפוט ‪ -‬נגד חייל המצוי במחנה שבו משרת הקצין‪ ,‬אשר ביצע עבירה נגד המשטר והמשמעת‬ ‫‪)4‬‬
‫של המחנה;‬
‫נגד בכיר‪ ,‬מש"ק ש"ג ומש"ק משמעת‪ ,‬המשרתים במפקדת מחנה רב‪-‬יחידתי ‪ -‬נגד חייל המשרת‬ ‫‪)5‬‬
‫באחת היחידות החונות במחנה‪ ,‬אשר ביצע עבירה נגד המשטר והמשמעת של המחנה;‬
‫מפקד מרפאה צבאית‪ ,‬או אחראי מרפאה צבאית‪ ,‬וכן מפקד מרפאה צבאית או אחראי מרפאה‬ ‫‪)6‬‬
‫צבאית אשר מונו ע"י קרפ"ר להיות אחראים על מרפאה אזרחית הפועלת מטעם חיל הרפואה ‪-‬‬
‫נגד חייל אשר עבר בתחום המרפאה עבירה נגד המשטר והמשמעת;‬
‫קצין שיפוט בחטיבה מרחבית (חטמ"ר) – נגד חייל המבצע בחטמ"ר משימות אבטחה ותעסוקה‬ ‫‪)7‬‬
‫מבצעית‪ ,‬אשר ביצע עבירה בעת ביצוע משימות אלה או בקשר אליהן‪.‬‬
‫קצין שיפוט‪ ,‬נגד בכיר‪ ,‬מש"ק ש"ג ומש"ק משמעת ‪ -‬נגד חייל שביצע עבירה שקצין שיפוט‬ ‫‪)8‬‬
‫ביחידתם מוסמך לשופטו בגינה‪.‬‬
‫נגד משמעת יחידתי ‪ -‬נגד החיילים‪ ,‬כמפורט להלן‪:‬‬ ‫ג‪.‬‬
‫חייל המצוי במחנה יחידתו (למעט מפקד היחידה)‪ ,‬ואשר יש לו יסוד סביר להניח כי עבר במחנה‬ ‫‪)1‬‬
‫עבירה נגד המשטר והמשמעת של המחנה‪ .‬לעניין סעיף קטן זה‪" :‬מפקד יחידה" ‪ -‬לרבות מפקדי‬
‫היחידות החונות במחנה רב‪-‬יחידתי;‬
‫חייל נמוך בדרגה אשר יש לו יסוד סביר להניח‪ ,‬כי עבר במקום שאינו נתון לפיקוחו או לשליטתו‬ ‫‪)2‬‬
‫של הצבא עבירת הופעה ולבוש‪ ,‬או עבירה אחרת‪ ,‬שעניינה התנהגות פרועה‪.‬‬
‫הוראות נוספות‪ ,‬יפורטו להלן‪:‬‬ ‫‪.3‬‬
‫אין באמור בסעיף ‪ 2‬לעיל כדי למנוע מאדם שיש לו יסוד סביר להניח‪ ,‬כי חייל אחר עבר עבירה‪,‬‬ ‫א‪.‬‬
‫להפנות את הדברים למפקדו של אותו החייל‪ ,‬אשר יהיה רשאי לפעול כלפיו בהתאם לסמכויות‬
‫הנתונות לו על‪-‬פי דין‪.‬‬
‫מפקד שאליו הועברה פנייה כאמור בסעיף משנה א‪ ,‬יעדכן את הפונה בדבר תוצאות טיפולו בתוך ‪30‬‬ ‫ב‪.‬‬
‫יום ממועד קבלת הפנייה‪.‬‬
‫דוח עבירה של שוטר צבאי‬
‫שוטר צבאי שיש לו יסוד סביר להניח‪ ,‬כי חייל עבר עבירה‪ ,‬יגיש דוח עבירה ויעבירו לשליש יחידתו של‬ ‫‪.4‬‬
‫החייל שנגדו הוגש הדוח‪.‬‬
‫שליש היחידה שקיבל דוח עבירה‪ ,‬יפנה לתא העבירות‪ ,‬ולאחר שיקבל אישור מתאים‪ ,‬יעביר את הדוח למפקד‬ ‫‪.5‬‬
‫היחידה‪ ,‬אשר יגיש או יורה להגיש תלונה נגד החייל שנגדו הוגש הדוח‪.‬‬

‫חובת הזדהות‬
‫בנוסף על האמור בפ"מ ‪ , 30.0106‬חייל הנדרש להציג את תעודתו הצבאית המזהה בפני גורם המוסמך להגיש‬ ‫‪.6‬‬
‫נגדו תלונה‪ ,‬כמפורט בסעיף ‪ ,2‬יהיה חייב לעשות כן‪.‬‬
‫המועד להגשת תלונה‬
‫תלונה תוגש בהקדם‪ ,‬ולא יאוחר משבעה ימים מיום ביצוע העבירה או מהמועד שבו נודע לראשונה על‬ ‫‪.7‬‬
‫ביצועה‪ ,‬לפי המאוחר‪.‬‬
‫האמור בסעיף ‪ 7‬לא יחול על תלונה המוגשת בהוראת פרקליט צבאי או באישורו‪ ,‬או על תלונה המוגשת‬ ‫‪.8‬‬
‫בעקבות דוח עבירה של שוטר צבאי‪.‬‬
‫בלמ"ס‬
‫‪6‬‬
‫בלמ"ס‬
‫‪33.0302‬‬
‫פקודות מטכ"ל‪ 26 ,‬פבר' ‪78‬‬

‫תלונה תוגש על גבי טופס תלונה ודיון ("טופס ‪.)"630‬‬ ‫‪.9‬‬
‫בטופס התלונה והדיון יפורטו מהות המעשה המיוחס לחייל‪ ,‬והמהווה לכאורה עבירה‪ ,‬מועד ביצוע המעשה‬ ‫‪.10‬‬
‫וסעיף העבירה‪.‬‬
‫מי שמוסמך להגיש את התלונה‪ ,‬לפי סעיף ‪ ,2‬יערוך אותה‪ ,‬יחתום עליה וימסור אותה לשליש יחידתו‪ ,‬לשם‬ ‫‪.11‬‬
‫הזנתה‪.‬‬
‫הזנת התלונה והעברתה‬
‫עם הגשת התלונה נגד החייל‪ ,‬יזין שליש יחידתו של מגיש התלונה את התלונה במערכת הממוכנת‪ ,‬הייעודית‬ ‫‪.12‬‬
‫לכך בצה"ל‪.‬‬
‫הוגשה תלונה נגד חייל ביחידה שאינה יחידתו‪ ,‬יודיע שליש יחידתו של מגיש התלונה לשליש יחידתו של‬ ‫‪.13‬‬
‫החייל אודות הגשת התלונ ה; ואם עתיד החייל להישפט בגין התלונה מחוץ ליחידתו ‪ -‬גם על הכוונה לעשות‬
‫כן‪.‬‬
‫נמנה מגיש התלונה עם יחידה שאינה יחידת קצין השיפוט שישפוט את הנידון‪ ,‬יעביר שליש יחידתו של מגיש‬ ‫‪.14‬‬
‫התלונה את טופס התלונה לשליש יחידתו של קצין השיפוט‪ ,‬וזה ישפוט הנידון‪.‬‬
‫תלונה נפרדת על כל עבירה ולכל נידון‬
‫לגבי כל מעשה עבירה יוגש טופס תלונה נפרד‪ .‬ואולם‪ ,‬אם עבר חייל מספר עבירות של הופעה ולבוש בעת‬ ‫‪.15‬‬
‫ובעונה אחת‪ ,‬יוגש נגדו טופס תלונה אחד שעניינו אי קיום ההוראות המחייבות בצבא בנושא הופעה ולבוש‪,‬‬
‫בו יפורטו כל הליקויים שנמצאו בהופעתו של החייל‪.‬‬
‫אין לפצל מעשה עבירה אחד ולהגיש בגינו טפסי תלונה נפרדים‪.‬‬ ‫‪.16‬‬
‫כל טופס תלונה יכיל תלונה נגד נידון אחד בלבד‪.‬‬ ‫‪.17‬‬
‫פעולות שליש היחידה לקראת הדיון‬
‫שליש יחידה שהוגשה לו תלונה‪ ,‬ימסור אותה בהקדם לקצין שיפוט מוסמך‪ ,‬כמפורט בפרק ג‪ ,‬ויצרף אליה את‬ ‫‪.18‬‬
‫כל המסמכים הנוגעים לתלונה וכן את המסמכים המפורטים להלן‪:‬‬
‫‪ )1‬דוח עבירה ‪ -‬אם התלונה הוגשה בהסתמך על דוח עבירה;‬
‫‪ )2‬גיליון התנהגות של הנידון;‬
‫‪ )3‬טפסי ‪ 630‬הנוגעים להליכים קודמים שבהם נמצא הנידון אשם והוטלו עליו עונשים מותנים הניתנים‬
‫להפעלה;‬
‫‪ )4‬נעצר חייל בגין המעשה העומד ביסוד התלונה‪ ,‬יצרף שליש היחידה לתלונה גם את פקודת המעצר‪,‬‬
‫ויציין על גבי טופס ‪ 630‬במקום המיועד לכך‪ ,‬כי החייל היה נתון במעצר‪.‬‬
‫שליש היחידה‪ ,‬שבה צפוי החייל להישפט‪ ,‬יפעל לעדכונו של החייל‪ ,‬זמן סביר לפני הדיון שנקבע‪ ,‬בדבר‬ ‫‪.19‬‬
‫הפרטים המפורטים להלן‪:‬‬
‫הגשת תלונה נגדו‪.‬‬ ‫א‪.‬‬
‫תוכן התלונה‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬
‫זכותו לעיין בחומר הראיות המצוי ברשות קצין השיפוט‪ ,‬לרבות טופס התלונה‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬
‫זכותו לבקש להביא עדים ולהציג ראיות מטעמו‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬

‫בלמ"ס‬
‫‪7‬‬
‫בלמ"ס‬
‫‪33.0302‬‬
‫פקודות מטכ"ל‪ 26 ,‬פבר' ‪78‬‬
‫פרק ג ‪ -‬סמכות קציני השיפוט לדון נאשמים בדין משמעתי‬
‫סוגי קציני השיפוט‬
‫הגדרת סמכות קציני השיפוט לפי סוגם‪ ,‬תפורט להלן‪:‬‬ ‫‪.20‬‬
‫סמכות קצין שיפוט זוטר לפי סעיף ‪ 1‬לחוק מוענקת בזה לכל קצין בשירות הסדיר או בשירות מילואים‬ ‫א‪.‬‬
‫פעיל‪ ,‬שדרגתו סגן ומעלה‪ ,‬שאינו קצין שיפוט בכיר‪ ,‬ובתנאי שעבר בהצלחה מבחן חש"ץ‪ ,‬והוכשר‬
‫כנדרש בפקודות הצבא‪.‬‬
‫סמכות קצין שיפוט בכיר לפי סעיף ‪ 1‬לחוק מוענקת בזה לכל קצין‪ ,‬בשירות הסדיר או בשירות מילואים‬ ‫ב‪.‬‬
‫פעיל‪ ,‬שדרגתו רס"ן לפחות ובתנאי שעבר בהצלחה מבחן חש"ץ‪ ,‬והוכשר כנדרש בפקודות הצבא‪.‬‬
‫סמכות קצין שיפוט מיוחד מוענקת בזה לכל קצין בשירות הסדיר או בשירות מילואים פעיל‪ ,‬שדרגתו‬ ‫ג‪.‬‬
‫סא"ל‪ ,‬לפחות‪ ,‬וכן לקצין שיפוט בדרגת רס"ן‪ ,‬הנושא מינוי סא"ל‪ ,‬ובתנאי שעבר בהצלחה מבחן חש"ץ‪,‬‬
‫והוכשר כנדרש בפקודות הצבא‪.‬‬
‫אין באמור בסעיפי משנה א עד ג כדי לגרוע מסמכותו של מי שהוסמך כקצין שיפוט בטרם פרסום פקודה‬ ‫ד‪.‬‬
‫זו‪.‬‬
‫קצין השיפוט המוסמך‬
‫קצין שיפוט מוסמך לדון חייל‪ ,‬שהוגשה נגדו תלונה‪ ,‬בהתקיים כל התנאים המפורטים להלן‪:‬‬ ‫‪.21‬‬
‫הקצין גבוה בדרגה אחת‪ ,‬לפחות‪ ,‬מדרגת הנידון‪.‬‬ ‫א‪.‬‬
‫הקצין הוא מפקדו ש ל הנידון או שמפקד היחידה הסמיכו לדון את החייל‪ ,‬בהתאם לתנאים ולסייגים‬ ‫ב‪.‬‬
‫שנקבעו על ידי מפקד היחידה‪.‬‬
‫הנידון משרת ביחידה בה מוצב קצין השיפוט‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬
‫סמכויות שיפוט מיוחדות‬
‫מחנות רב‪-‬יחידתיים‬
‫קש"ב המשמש כמפקד מחנה רב‪-‬יחידתי‪ ,‬או קש"ב המשמש כקצין מטה במפקדת המחנה‪ ,‬שמפקד המחנה‬ ‫‪.22‬‬
‫הסמיכו לכך‪ ,‬מוסמכים לדון כל חייל נמוך בדרגה המשרת באחת מן היחידות החונות במחנה הרב‪-‬יחידתי‪,‬‬
‫אשר עבר בתחום המחנה עביר ה נגד המשטר והמשמעת של המחנה‪ ,‬ובלבד שדרגתו של הקש"ב גבוהה מדרגתו‬
‫של הנידון‪.‬‬
‫יחידות מסוימות שאינן מחנות רב‪-‬יחידתיים‬
‫קצין שיפוט המוצב במפקדת חטמ"ר‪ ,‬במפקדת מחוז או במפקדת תיאום וקישור מוסמך לדון כל חייל המוצב‬ ‫‪.23‬‬
‫ביחידת של"ת‪ ,‬שמקום שירותו ביישוב הנמצא במרחב החטיבה‪ ,‬במרחב המחוז או במרחב מפקדת התיאום‬
‫והקישור בהתאמה‪ ,‬ובלבד שדרגתו של הקש"ב גבוהה מדרגתו של הנידון‪.‬‬
‫קצין שיפוט המשמש כמפקד מתקן צבאי‪ ,‬מוסמך לדון כל חייל נמוך בדרגה‪ ,‬הנמנה עם יחידת השמירה‬ ‫‪.24‬‬
‫שהוקצתה לאבטח את המתקן‪ ,‬בגין עבירות נגד המשטר והמשמעת של המחנה‪ ,‬שנעברו בתחום המתקן‪ ,‬וזאת‬
‫אם באותה העת לא נמצא במתקן קצין שיפוט הנמנה עם יחידתו של החייל‪ ,‬המוסמך לדון אותו בגין העבירה‬
‫סמכות מפקדי מרפאות‬
‫קש" ב שהוא מפקד מרפאה צבאית או סגנו מוסמכים לדון חייל נמוך בדרגה‪ ,‬אשר עבר בתחום המרפאה‪,‬‬ ‫‪.25‬‬
‫עבירה נגד המשטר והמשמעת‪ .‬קש"ב שהוא מפקד מרפאה צבאית או סגנו‪ ,‬אשר מונו ע"י קרפ"ר להיות‬
‫אחראים על מרפאה אזרחית הפועלת מטעם חיל הרפואה‪ ,‬מוסמכים לדון חייל‪ ,‬אשר עבר עבירה כמפורט‬
‫לעיל‪ ,‬בתחום המרפאה האזרחית‪.‬‬

‫בלמ"ס‬
‫‪8‬‬
‫בלמ"ס‬
‫‪33.0302‬‬
‫פקודות מטכ"ל‪ 26 ,‬פבר' ‪78‬‬

‫סמכות קצין כוח האדם הזרועי‬
‫קצין כוח האדם הזרועי יהיה מוסמך לדון בדין משמעתי חייל נמוך בדרגה‪ ,‬השייך לזרוע שאליו הוא משתייך‬ ‫‪.26‬‬
‫במקרים המפורטים להלן‪:‬‬
‫חייל‪ ,‬שיש יסוד סביר להניח‪ ,‬כי עבר עבירת הופעה ולבוש‪.‬‬ ‫א‪.‬‬
‫חייל‪ ,‬שזומן להופיע בפני בית דין צבאי כשופט צבאי‪ ,‬ולא מילא חובתו זו‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬
‫מפקד‪ ,‬שלא קיים את חובתו‪ ,‬לפי פקודות הצבא‪ ,‬לוודא‪ ,‬כי חייל הנתון לפיקודו ימלא אחר זימון‬ ‫ג‪.‬‬
‫להופיע בפני בית דין צבאי כשופט צבאי‪.‬‬
‫שיפוט חיילים מסוימים‬
‫כלואים‬
‫נוסף על האמור בכל מקום אחר בפקודה זו‪ ,‬יהיו סמכויות שיפוט כלפי כלו אים לקציני שיפוט בכירים שנתמנו‬ ‫‪.27‬‬
‫על ידי אחד מהמפורטים להלן‪:‬‬
‫ראש אכ"א ‪ -‬לגבי חיילים כלואים המשרתים בכל יחידות צה"ל‪.‬‬ ‫א‪.‬‬
‫קצין כוח האדם הזרועי ‪ -‬לגבי כלואים המוחזקים במתקן כליאה באותה זרוע‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬
‫מפקד מתקן כליאה או סגן מפקד בית סוהר צבאי מוסמכים לדון אדם הנמצא כדין במשמורת הצבא‪ ,‬והכלוא‬ ‫‪.28‬‬
‫במתקן כליאה‪ ,‬הנתון לפיקודם‪.‬‬
‫חיילי חמ"ץ‬
‫נוהל טיפול בחיילי חמ"ץ‪ ,‬יהיה כמפורט להלן‪:‬‬ ‫‪.29‬‬
‫על אף האמור בפקודה זו‪ ,‬חייל המוצב או מסופח לחמ"ץ שדרגתו נמוכה מסא"ל‪ ,‬לא יועמד לדין‪ ,‬אלא‬ ‫א‪.‬‬
‫בפני קצין שיפוט גבוה בדרגה‪ ,‬המוצב ביחידת חמ"ץ‪.‬‬
‫קצין שיפוט המוצב במפקדת חמ"ץ‪ ,‬מוסמך לדון כל חייל נמוך בדרגה‪ ,‬המשרת ביחידת חמ"ץ‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬
‫פקודה זו תחול‪ ,‬גם לגבי סמכויות שיפוט מיוחדות כמפורט בפקודה זו‪ .‬ואולם הקמצ"ר או סגנו‬ ‫ג‪.‬‬
‫מוסמכים לקבוע‪ ,‬כי עניינו של חייל כאמור יידון על ידי קצין השיפוט‪ ,‬שלו מוענקת סמכות שיפוט‬
‫מיוחדת‪.‬‬
‫סעיף משנה א לא יחול‪ ,‬אם החייל מוצב או מסופח ליחידה מחוץ לחמ"ץ לצורך מעבר קורס או‬ ‫ד‪.‬‬
‫השתלמות שמשכם ‪ 30‬יום‪ ,‬לפחות‪.‬‬
‫ר אש אכ"א רשאי להסמיך קציני שיפוט‪ ,‬שאינם מוצבים ביחידת חמ"ץ‪ ,‬לדון חיילים המוצבים בחמ"ץ‪.‬‬ ‫ה‪.‬‬
‫משפטנים‬
‫נוהל הטיפול במשפטנים‪ ,‬יהיה כמפורט להלן‪:‬‬ ‫‪.30‬‬
‫על אף האמור בפקודה זו‪ ,‬קצין בתפקיד משפטן המוצב בפרקליטות הצבאית‪ ,‬לא יועמד לדין משמעתי‪,‬‬ ‫א‪.‬‬
‫אלא לפני קצין שיפוט גבוה בדרגה‪ ,‬המוצב בפרקליטות הצבאית‪.‬‬
‫סעיף משנה א' לא יחול‪ ,‬אם הקצין מוצב או מסופח ליחידה מחוץ לפרקליטות הצבאית לצורך מעבר‬ ‫ב‪.‬‬
‫קורס או השתלמות‪ ,‬שמשכם ‪ 30‬יום‪ ,‬לפחות‪.‬‬
‫רופאים‬
‫נוהל הטיפול ברופאים‪ ,‬יהיה כמפורט להלן‪:‬‬ ‫‪.31‬‬
‫על אף האמור בפקודה זו‪ ,‬רופא שהוגשה נגדו תלונה בגין עבירה שביסודה רשלנות מקצועית או אי‪-‬‬ ‫א‪.‬‬
‫קיום הוראה מקצועית של הקרפ"ר‪ ,‬יידון על ידי קש"ב גבוה בדרגה‪ ,‬שהוא רופא‪.‬‬

‫בלמ"ס‬
‫‪9‬‬
‫בלמ"ס‬
‫‪33.0302‬‬
‫פקודות מטכ"ל‪ 26 ,‬פבר' ‪78‬‬

‫במקרה של ספק ה אם העבירה המיוחסת לרופא שהוגשה נגדו תלונה היא בגדר רשלנות או אי‪-‬קיום‬ ‫ב‪.‬‬
‫הוראה מקצועית‪ ,‬כאמור בסעיף משנה א‪ ,‬יובא העניין להחלטתו של הפרקליט הצבאי הראשי או סגנו‪.‬‬
‫דין קצינים הכפופים במישרין לרמטכ"ל שאינם נשפטים על ידו‬
‫לעניין פקודה זו ייחשב סגן הרמטכ"ל‪ ,‬כמפקד היועכ"ל וראש מו"פ‪.‬‬ ‫‪.32‬‬
‫שיפוט בגין עבירות מסוימות‬
‫עבירות שעניינן היעדר מן השירות שלא ברשות‬
‫לא יועמד חייל לדין בגין עבירה שעניינה היעדר מן השירות שלא ברשות למשך ‪ 24‬שעות או יותר‪ ,‬אלא בפני‬ ‫‪.33‬‬
‫קצין שיפוט בכיר‪.‬‬
‫עבירות ביטחון מידע ומערכות מידע‬
‫חייל יועמד לדין בגין עבירות ביטחון מידע ובגין עבירות מערכות מידע‪ ,‬רק בפני קש"ב מיוחד‪.‬‬ ‫‪.34‬‬
‫חוסר או נזק לאפסניה‬
‫דין משמעתי בגין חוסר או נזק לאפסניה‪ ,‬יהיה כמפורט בפ"מ ‪.52.0301‬‬ ‫‪.35‬‬
‫הטרדה מינית‬
‫דין משמעתי בגין מעשים המהווים הטרדה מינית‪ ,‬יהיה כמפורט בפ"מ ‪.33.0145‬‬ ‫‪.36‬‬
‫סייג לסמכותו של קצין שיפוט ביחס לעבירות מסוימות‬
‫קצין שיפוט לא ידון חייל הנאשם בעבירות על סעיפים ‪( 59‬אלימות כלפי מפקד) או ‪( 62‬איום ועלבונות כלפי‬ ‫‪.37‬‬
‫מפקד) לחוק‪ ,‬אם המעשים המפורטים בתלונה הופנו כלפיו‪.‬‬
‫עבירות ש בגינן מתנהלת חקירת מצ"ח או בדיקה על ידי קצין בודק‬
‫קצין שיפוט לא ידון חייל המואשם במעשה או במחדל‪ ,‬אם בגין אותו מעשה או מחדל מתנהלת או חייבת‬ ‫‪.38‬‬
‫להתנהל‪ ,‬על‪-‬פי פקודות הצבא‪ ,‬חקירת מצ"ח או בדיקה על ידי קצין בודק‪ ,‬אלא אם כן הורה או אישר פרקליט‬
‫צבאי אחרת‪.‬‬
‫שיפוט בפני דרג פיקודי מסוים‬
‫נוהל העמדת חיילים לדין משמעתי בפני קצין שיפוט מסוים או בפני קצין שיפוט הנמנה על דרג פיקודי מסוים‪,‬‬ ‫‪.39‬‬
‫יפורט להלן‪:‬‬
‫הגורמים המפורטים להלן‪ ,‬מוסמכים להורות על העמדת חייל לדין משמעתי בפני קצין שיפוט מסוים או‬ ‫א‪.‬‬
‫דרג פיקודי מסוים‪:‬‬
‫מפקד פיקוד‪ ,‬מפקד זרוע או ראש אגף במטה הכללי – לגבי חייל המצוי תחת פיקודם; הוראה זו‬ ‫‪)1‬‬
‫יכול שתהא כללית או אישית;‬
‫פרקליט צבאי;‬ ‫‪)2‬‬
‫ניתנה הוראה על‪-‬פי סעיף משנה א‪ ,‬לא תהא סמכות לדון את החייל בדין משמעתי‪ ,‬אלא לקצין השיפוט‬ ‫ב‪.‬‬
‫שנקבע או לדרג הפיקודי‪ ,‬שנקבע לפי העניין‪.‬‬
‫אין באמור בסעיף משנה ב‪ ,‬כדי לפגוע בזכותו של חייל לבקש להעביר את הדיון בתלונה‪ ,‬כאמור בסעיף‬ ‫ג‪.‬‬
‫‪ 84‬להלן‪.‬‬
‫קש"ב‪ ,‬יכול להעביר לעצמו לדין משמעתי כל תלונה שקצין שיפוט אחר הנמנה עם יחידה הנתונה‬ ‫ד‪.‬‬
‫לפיקודו רשאי לדון בה‪ ,‬למעט תלונה שהועברה לקצין השיפוט האחר בהתאם להוראת סעיפי משנה א‬
‫עד ג דלעיל‪.‬‬

‫בלמ"ס‬
‫‪10‬‬
‫בלמ"ס‬
‫‪33.0302‬‬
‫פקודות מטכ"ל‪ 26 ,‬פבר' ‪78‬‬

‫פרק ד ‪ -‬סייגים לקיום ההליך המשמעתי‬
‫אין העמדה לדין משמעתי פעמיים‬
‫חייל שהועמד לדין משמעתי על מעשה מסוים‪ ,‬ונמצא חייב או זכאי‪ ,‬לא יובא שנית לדין משמעתי על אותו‬ ‫‪.40‬‬
‫מעשה‪ ,‬אלא אם כן הורה על כך פרקליט צבאי‪ ,‬בהתאם לסמכותו לפי סעיף ‪(168‬ח) לחוק‪.‬‬
‫דין משמעתי ושפיטה‬
‫חייל שנשפט בשל מעשה מסוים בבית דין צבאי או בכל בית משפט אחר‪ ,‬לא יועמד בגינו לדין משמעתי‪.‬‬ ‫‪.41‬‬
‫דין משמעתי ומניעת חופשה‬
‫לא יועמד חייל לדין משמעתי בשל מעשה שבגינו נמנעה חופשתו‪ ,‬אלא בהתאם להוראות הפ"ע ‪.6.0301‬‬ ‫‪.42‬‬
‫לא תימנע חופשת חייל‪ ,‬בשל מעשה שבגינו נשפט בדין משמעתי או בבית דין צבאי‪.‬‬ ‫‪.43‬‬
‫נידון שהוא איש מילואים‬
‫לא יידון איש מילואים בדין משמעתי‪ ,‬אלא כשהוא בשירות מילואים פעיל‪.‬‬ ‫‪.44‬‬
‫עבר איש מילואים עבירה בהיותו בשירות הסדיר‪ ,‬לא יידון בדין משמעתי‪ ,‬אלא אם הובא לדין משמעתי בתוך‬ ‫‪.45‬‬
‫‪ 180‬יום‪ ,‬מהיום שבו סיים את שירותו הסדיר‪ .‬ואולם‪ ,‬קיום הליך הדין המשמעתי כאמור לאחר שחלפו ‪ 90‬יום‬
‫מהיום שבו סיים את שירותו הסדיר‪ ,‬מחייב אישור פרקליט צבאי‪.‬‬
‫עבר איש מ ילואים עבירה בהיותו בשירות מילואים פעיל‪ ,‬לא יידון בדין משמעתי‪ ,‬אלא אם כן הובא לדין‬ ‫‪.46‬‬
‫משמעתי‪ ,‬בתוך שלושה חודשים מגמר שירות המילואים שבו עבר את העבירה‪.‬‬
‫עבר איש מילואים עבירה‪ ,‬בשעה שלא היה בשירות מילואים פעיל לא יידון בדין משמעתי‪ ,‬אלא אם כן הובא‬ ‫‪.47‬‬
‫לדין משמעתי בתוך ‪ 12‬חודשים מיום ביצוע העבירה‪.‬‬
‫נידון המצוי בחופשה ללא תשלום (חל"ת)‬
‫חייל המצוי בחל"ת לא יועמד לדין משמעתי‪ ,‬אלא באישור פרקליט צבאי‪.‬‬ ‫‪.48‬‬

‫פרק ה ‪ -‬פתיחת ההליך ‪ -‬ניהול הדיון‬
‫מועד הדיון בתלונה‬
‫לא תידון תלונה בדין משמעתי‪ ,‬אם עברו שלוש שנים מיום ביצוע העבירה‪.‬‬ ‫‪.49‬‬
‫חייל יועמד לדין משמעתי בסמוך לאחר הגשת התלונה‪ ,‬ולא יאוחר מ‪ 15 -‬יום מיום הגשת התלונה‪ .‬חלפה‬ ‫‪.50‬‬
‫התקופה האמורה‪ ,‬ולא נידונה התלונה בדין משמעתי‪ ,‬לא יועמד חייל לדין משמעתי בגין אותה עבירה‪.‬‬
‫על אף האמור בסעיף ‪ 50‬להלן‪ ,‬היה מקור התלונה בדוח שוטר צבאי או בהוראת פרקליט‪ ,‬יתקיים הדיון בתוך‬ ‫‪.51‬‬
‫‪ 30‬יום מיום קבלת ההוראה לשיפוט בגין הדוח או הוראת הפרקליט ביחידת קצין השיפוט‪ .‬לא התקיים‬
‫השיפוט בתקופות שפורטו לעיל – תועבר סמכות השיפוט למפקדו של קצין השיפוט‪ ,‬בדרגת אל"ם לפחות‪ ,‬וזה‬
‫יהיה חייב לדון בה בהקדם האפשרי‪ ,‬אלא אם יורה פרקליט צבאי אחרת‪.‬‬
‫במניין התקופות הנזכרות בסעיפים ‪ 50‬ו‪ , 51 -‬לא יבואו תקופות שבהן לא ניתן היה לקיים את ההליך מסיבות‬ ‫‪.52‬‬
‫התלויות בנידון‪.‬‬
‫תלונה שקצין שיפוט לא ידון בה‬
‫קצין שיפוט שהובאה לפניו תלונה על עבירה הנתונה לדין משמעתי‪ ,‬והוא אינו מוסמך לדון בה ‪ -‬בין שאינו‬ ‫‪.53‬‬
‫מוסמך לדון את החייל ובין שאינו מוסמך לדון בעבירה ‪ -‬יפעל להעברת התלונה לקצין שיפוט המוסמך לדון‬
‫בה‪.‬‬
‫מצא קצין השיפוט שהעבירה מחייבת חקירת מצ"ח‪ ,‬יעבירה למצ"ח‪.‬‬ ‫‪.54‬‬

‫בלמ"ס‬
‫‪11‬‬
‫בלמ"ס‬
‫‪33.0302‬‬
‫פקודות מטכ"ל‪ 26 ,‬פבר' ‪78‬‬
‫מצא קצין השיפוט שהעבירה מחייבת בדיקת קבו"ד‪ ,‬יפעל כדלקמן‪ :‬אם הוא קש"ז ‪ -‬יעבירה למפקדו שהוא‬ ‫‪.55‬‬
‫קש"ב‪ ,‬על מנת שיפעל למינוי קבו"ד‪ ,‬כמפורט להלן; ואם הוא קש"ב ‪ -‬ימנה קבו"ד;‬
‫קיבל קצין השיפוט הוראה ממפקדו להעביר את הדיון בתלונה אליו או קיבל הוראה מפרקליט צבאי שלא‬ ‫‪.56‬‬
‫לדון בתלונה ולהעבירה אליו‪ ,‬יפעל כאמור‪.‬‬
‫פעולות קצין שיפוט המוסמך לדון בתלונה‬
‫קצין שיפוט המוסמך לדון בתלונה יפעל באחת מהדרכים המפורטות להלן‪:‬‬ ‫‪.57‬‬
‫ידון בה בעצמו;‬ ‫א‪.‬‬
‫יפעל לביטול התלונה‪ ,‬כמפורט בסעיפים ‪ 58‬עד ‪ 62‬להלן‪ ,‬כל עוד לא פסק בדבר היות הנידון אשם או‬ ‫ב‪.‬‬
‫זכאי;‬
‫יעבירה‪ ,‬כל עוד לא פסק בה ‪-‬‬ ‫ג‪.‬‬
‫אם הוא קש"ז ‪ -‬לדיון בפני קש"ב המוסמך לדון בה;‬ ‫‪)1‬‬
‫אם הוא קש"ב ‪ -‬לדיון בפני קש"ב אחר המוסמך לדון בה (או לשפיטה לפני בית דין צבאי) ‪.‬‬ ‫‪)2‬‬
‫ביטול תלונה‬
‫לא תבוטל תלונה אלא אם כן נוכח קצין השיפוט כי אין מקום להאשמה או אם יש נסיבות אחרות‪ ,‬המצדיקות‪,‬‬ ‫‪.58‬‬
‫לדעתו‪ ,‬את ביטולה‪.‬‬
‫החליט קצין השיפוט לבטל את התלונה‪ ,‬יפרט בטופס ‪ 630‬את נימוקיו‪.‬‬ ‫‪.59‬‬
‫על אף האמור בסעיף ‪ 58‬לעיל‪:‬‬ ‫‪.60‬‬
‫קצין שיפוט שדרגתו נמוכה מדרגת מגיש התלונה‪ ,‬ל א יבטל את התלונה אלא אם כן אישר זאת קש"ב‬ ‫א‪.‬‬
‫שדרגתו גבוהה מדרגת מגיש התלונה‪ .‬החליט הקש"ב כאמור לאשר את ביטול התלונה‪ ,‬יפרט נימוקיו‬
‫על גבי טופס ‪ ;630‬החליט הקש"ב‪ ,‬כי אין מקום לבטל את התלונה ‪ -‬ידון בה בעצמו‪.‬‬
‫תלונה שהוגשה בהוראת פרקליט או על‪-‬פי דוח עבירה של שוטר צבאי ‪ -‬לא תבוטל אלא על ידי פרקליט‬ ‫ב‪.‬‬
‫צבאי או על ידי הפרקליט הצבאי הראשי או סגנו‪.‬‬
‫ביטול תלונה על ידי קצין שיפוט לא ימנע את האפשרות לחזור ולדון בה‪ ,‬בהתאם לפקודות הצבא‪.‬‬ ‫‪.61‬‬

‫פרק ו ‪ -‬נוהג וטקס‬
‫מקום הדיון‬
‫מסדר הדין ייערך באוהל המפקד או בחדר‪ ,‬באופן שיאפשר שמירה על פרטיות הנידון והעדים במהלך הדיון‪.‬‬ ‫‪.62‬‬
‫זמן קיום מסדר הדין‬
‫מסדר הדין לא ייערך בימי מנוחה‪ .‬בסעיף זה "ימי מנוחה" ‪ -‬שבת‪ ,‬שני ימי ראש השנה‪ ,‬יום הכיפורים‪ ,‬ראשון‬ ‫‪.63‬‬
‫ושמיני עצרת של סוכות‪ ,‬ראשון ושביעי של פסח‪ ,‬חג השבועות ויום העצמאות; לגבי מי שאינו יהודי ‪ -‬גם ימי‬
‫מנוחה רשמיים כפי שיפורסמו מעת לעת בחוזרי מפ"ע‪.‬‬
‫מסדר הדין יקוים רק בין השעות ‪ 6:00‬ל‪.23:00 -‬‬ ‫‪.64‬‬
‫הזמנת נידון או עד למסדר הדין‬
‫הזמנת נידון או עד למסדר הדין תיעשה כמפורט להלן‪:‬‬ ‫‪.65‬‬
‫שליש יחידתו של קצין השיפוט ימסור למפקדו הישיר של הנידון הודעה בדבר מסדר הדין‪ ,‬תוך ציון‬ ‫א‪.‬‬
‫המועד והמקום‪.‬‬
‫הודעה אישית ימסור לנידון מפקדו הישיר‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬
‫בלמ"ס‬
‫‪12‬‬
‫בלמ"ס‬
‫‪33.0302‬‬
‫פקודות מטכ"ל‪ 26 ,‬פבר' ‪78‬‬

‫עד הנמנה עם יחידה אחרת ‪ -‬יזמנו השליש בכתב או בטלפון באמצעות מפקד יחידת העד‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬
‫הופעה‬
‫כל הנוכחים במסדר הדין‪ ,‬ילבשו מדי שירות נקיים ומגוהצים ויחבשו כומתות‪.‬‬ ‫‪.66‬‬
‫בעת מסדר דין הנערך במהלך פעילות מבצעית או אימונים אין הכרח ללבוש מדי שירות וניתן ללבוש בגדי‬ ‫‪.67‬‬
‫עבודה‪ .‬השליש יוודא‪ ,‬כי בגדי העבודה (לרבות כובעי העבודה) נקיים ומסודרים ככל הניתן‪.‬‬
‫הנידון לא ישא נשק‪ ,‬בעת מסדר הדין‪.‬‬ ‫‪.68‬‬
‫על אף האמור בסעיפים ‪ 66‬עד ‪ 68‬דלעיל‪ ,‬נוכחת הרה וכן חייל המנוע מטעמים רפואיים ללבוש מדים ‪-‬‬ ‫‪.69‬‬
‫רשאים ללבוש בגדים אזרחיים במהלך מסדר הדין‪.‬‬
‫הנוכחים בדיון‬
‫אי‪-‬פומביות הדיון‬
‫מסדר הדין לא יהיה פתוח לקהל‪ ,‬ויהיו נוכחים בו הגורמים המפורטים להלן בלבד‪:‬‬ ‫‪.70‬‬
‫קצין השיפוט;‬ ‫א‪.‬‬
‫הנידון;‬ ‫ב‪.‬‬
‫חייל שמינה מפקד היחידה כדי ללוות את הנידון למסדר הדין (להלן‪" :‬מלווה");‬ ‫ג‪.‬‬
‫עד בזמן מתן עדותו;‬ ‫ד‪.‬‬
‫חייל נוסף לרישום פרוטוקול הדיון (באישור קצין השיפוט);‬ ‫ה‪.‬‬
‫מתורגמן‪ ,‬ככל שנדרש‪.‬‬ ‫ו‪.‬‬
‫על אף האמור לעיל‪ ,‬רשאי קצין השיפוט להתיר את נוכחותם של קצינים אחרים כדי שיתלמדו כקציני שיפוט‬ ‫‪.71‬‬
‫(להלן‪" :‬מתלמד")‪ ,‬בתנאי ש דרגת הקצין המתלמד גבוהה מדרגת הנידון‪ ,‬ושהוא אינו מעורב באופן אחר‬
‫בהליך‪.‬‬
‫קיום מסדר הדין‬
‫המלווה יתדרך את הנידון לקראת מסדר הדין ובדבר אופן קיומו‪ ,‬כמפורט להלן‪:‬‬ ‫‪.72‬‬
‫הנידון יתפוס את מקומו לפני שולחן המפקד;‬ ‫א‪.‬‬
‫הנידון יתייצב בדום בכל מהלך מסדר הדין‪ .‬קצין השיפוט רשאי להתיר לנידון לשבת;‬ ‫ב‪.‬‬
‫ה נידון אינו רשאי להצדיע לקצין השיפוט בראשית מסדר הדין‪ .‬אם יימצא זכאי בתום הדיון ‪ -‬יצדיע‬ ‫ג‪.‬‬
‫לקצין השיפוט בסיומו;‬
‫הנידון יסיים את דברו במילה "המפקד";‬ ‫ד‪.‬‬
‫במסדר דין שבו נוכח מתלמד‪ ,‬יסביר המלווה לנידון את סיבת נוכחותו בדיון‪.‬‬ ‫ה‪.‬‬
‫אם עומדות נגד הנידון כמה תלונות‪ ,‬תידון כל תלונה במתכונת מלאה‪ .‬בין מסדרי הדין יורה המלווה את‬ ‫‪.73‬‬
‫הנידון לעבור מעמידת דום לעמידת נוח‪.‬‬
‫במסדר דין שנערך על ידי קצין שיפוט הלובש בגדים אזרחיים‪ ,‬כאמור בסעיף ‪ 69‬דלעיל‪ ,‬יציין המלווה את‬ ‫‪.74‬‬
‫דרגת קצין השיפוט‪.‬‬
‫הכנסת עדים או הוצאתם‬
‫כשיש להזמין עדים‪ ,‬יורה קצין השיפוט למלווה על כך‪.‬‬ ‫‪.75‬‬
‫המלווה יכניס את העדים בזה אחר זה‪ ,‬לפי סדר שיקבע קצין השיפוט‪.‬‬ ‫‪.76‬‬
‫עד הנמוך בדרגתו מדרגת קצין השיפוט‪ ,‬יצדיע בכניסתו לחדר המסדר ובצאתו ממנו‪.‬‬ ‫‪.77‬‬
‫העד יציג עדותו כשהוא בעמידת נוח‪ .‬קצין השיפוט רשאי להתיר לעד לשבת‪.‬‬ ‫‪.78‬‬
‫בלמ"ס‬
‫‪13‬‬
‫בלמ"ס‬
‫‪33.0302‬‬
‫פקודות מטכ"ל‪ 26 ,‬פבר' ‪78‬‬
‫פרק ז ‪ -‬הדיון בתלונה‬
‫קצין השיפוט ינהל את הדיון על גבי טופס ‪ .630‬במידת הצורך יצורף לטופס ‪ 630‬פרוטוקול המתעד את מהלך‬ ‫‪.79‬‬
‫הדיון‪.‬‬
‫הדיון המשמעתי ייערך כולו בנוכחות הנידון‪.‬‬ ‫‪.80‬‬
‫זיהוי הנידון‬
‫בתחילת הדיון יזהה קצין השיפוט את הנידון בשמו ובמספרו האישי‪ ,‬ויתעד זאת בטופס‪.‬‬ ‫‪.81‬‬
‫הקראת התלונה‬
‫קצין השיפוט יקרא בפני הנידון את התלונה וישאל אותו אם הבין אותה‪.‬‬ ‫‪.82‬‬
‫סירב הנידון להשיב על השאלה‪ ,‬כאמור בסעיף ‪ , 82‬יבהיר לו קצין השיפוט‪ ,‬כי אם לא ישיב עליה יראה אותו‬ ‫‪.83‬‬
‫כמי שמבין את האשמה וימשיך בהליך‪ .‬תשובת הנידון תתועד על גבי טופס ‪.630‬‬
‫זכות הנידון לבקש העברת הדיון‬
‫קצין שיפוט שהובאה בפניו תלונה שלא על‪-‬פי בקשת הנידון‪ ,‬ישאל את הנידון אם ברצונו להישפט בפניו או‬ ‫‪.84‬‬
‫בפני מפקדו של קצין השיפוט שהוא קש"ב‪ .‬היה קצין השיפוט קש"ב ‪ -‬ישאל את הנידון בנוסף אם ברצונו‬
‫לבקש להישפט בפני בית דין צבאי‪.‬‬
‫סירב הנידון להשיב על השאלה‪ ,‬כאמור בסעיף ‪ 84‬דלעיל‪ ,‬יבהיר לו קצין השיפוט שאם לא ישיב על השאלה‪,‬‬ ‫‪.85‬‬
‫יראה אותו כמי שהסכים להישפט בפניו וימשיך בהליך‪ .‬עמד הנידון בסירובו‪ ,‬יתעד זאת קצין השיפוט בטופס‪.‬‬
‫על אף האמור בכל מקום אחר בפקודה זו‪ ,‬נידון שהועמד לדין משמעתי בפני הרמטכ"ל‪ ,‬לא יוכל לבקש‬ ‫‪.86‬‬
‫להעביר את דינו לקצין שיפוט אחר‪ .‬אולם‪ ,‬הנידון זכאי לבקש להישפט לפני בית דין צבאי‪ ,‬ואם ביקש זאת‪,‬‬
‫יחול האמור בסעיף ‪ 89‬להלן‪.‬‬
‫ביקש הנידון להישפט בפני מפקדו של קצין השיפוט‪ ,‬תועבר התלונה כאמור‪.‬‬ ‫‪.87‬‬
‫העברת השיפוט למפקדו של קצין השיפוט‪ ,‬תהא בכפוף להוראות סעיפים ‪ 21‬עד ‪ 39‬דלעיל‪.‬‬ ‫‪.88‬‬
‫ביקש הנידון להישפט בפני בית דין צבאי‪ ,‬יפעל קצין השיפוט על פי פ"מ ‪.33.0304‬‬ ‫‪.89‬‬
‫הועברה לפרקליט צבאי בקשה להעברת הדיון לבית דין צבאי ‪ -‬רשאי הוא להורות על אחד מהמפורטים להלן‪:‬‬ ‫‪.90‬‬
‫עריכת בדיקה;‬ ‫א‪.‬‬
‫ביטול התלונה;‬ ‫ב‪.‬‬
‫כי התלונה תידון בדין משמעתי בפני קש"ב שקבע;‬ ‫ג‪.‬‬
‫הגשת כתב אישום לבית דין צבאי;‬ ‫ד‪.‬‬
‫תלונה שהוחזרה לדין משמעתי‪ ,‬כאמור בסעיף ‪ ,90‬סעיף משנה ג דלעיל‪ ,‬לא תועבר עוד‪.‬‬ ‫‪.91‬‬
‫תשובת הנידון לאשמה‬
‫קצין השיפוט ישאל את הנידון אם הוא מודה באשמה או אם הוא כופר בה‪.‬‬ ‫‪.92‬‬
‫כפר הנידון באשמה‪ ,‬ישאל אותו קצין השיפוט אם יש עובדות מהעובדות המיוחסות לו‪ ,‬בהן הוא מודה‪.‬‬ ‫‪.93‬‬
‫סירב הנידון להשיב‪ ,‬יבהיר לו קצין השיפוט שאם לא ישיב על השאלה‪ ,‬יראה אותו כמי שכפר באשמה ובכל‬ ‫‪.94‬‬
‫העובדות המיוחסות לו‪.‬‬
‫תשובתו של הנידון תתועד בטופס ‪.630‬‬ ‫‪.95‬‬
‫הודה הנידון באשמה‪ ,‬ירשיע קצין השיפוט את הנידון בעבירה המיוחסת לו‪.‬‬ ‫‪.96‬‬
‫כפר הנידון באשמה‪ ,‬אך הודה בעובדות המפורטות בתלונה או בחלק מהן ‪ -‬יחליט קצין השיפוט אם די‬ ‫‪.97‬‬
‫בעובדות שבהן הודה הנידון כדי להרשיעו‪ ,‬או אם יש מקום להביא ראיות נוספות לבירור העניין‪ .‬ואולם‪,‬‬
‫בלמ"ס‬
‫‪14‬‬
‫בלמ"ס‬
‫‪33.0302‬‬
‫פקודות מטכ"ל‪ 26 ,‬פבר' ‪78‬‬

‫מקום שבו מדובר בתלונה שהוגשה בהוראת פרקליט צבאי‪ ,‬יפעל קצין השיפוט לבירור כל העובדות‬
‫המיוחסות לנידון בתלונה‪.‬‬
‫כפר הנידון באשמה והכחיש את כל העובדות המיוחסות לו‪ ,‬יפעל קצין השיפוט לבירור האשמה‪.‬‬ ‫‪.98‬‬
‫בירור האשמה‬
‫קצין השיפוט לא יהיה כפוף לדיני הראיות ויפעל בדרך הנראית לו ביותר לבירור התלונה ‪ -‬הכול בכפוף‬ ‫‪.99‬‬
‫לאמור בפקודה זו‪.‬‬
‫‪ .100‬קצין השיפוט רשאי לזמן עדים‪.‬‬
‫‪ .101‬קצין השיפוט ישאל את הנידון אם הוא מעוניין לזמן עדים או להביא ראיות להגנתו‪.‬‬
‫‪ .102‬ביקש הנידון לזמן עד או להביא ראיה‪ ,‬יורה קצין השיפוט לעשות כן‪ ,‬אלא אם סבר‪ ,‬כי העדות או הראיה אינן‬
‫שייכות לעניין‪ ,‬או תוכנן ניתן להוכחה בדרך אחרת‪.‬‬
‫‪ .103‬מסר הנידון‪ ,‬כי אינו מעוניין לזמן עדים‪ ,‬יחליט קצין השיפוט‪ ,‬לאחר קריאת כל חומר הראיות המצוי בפניו‬
‫ולאחר ששמע את הנידון‪ ,‬אם יש די בראיות לביסוס האשמה‪ .‬סבר קצין השיפוט‪ ,‬לאחר עיון בחומר‪ ,‬שלא די‬
‫בראיות המונחות לפניו‪ ,‬יורה לזמן עדים רלוונטיים‪.‬‬
‫‪ .104‬נוהל השימוש בראיות בכתב‪ ,‬יפורט להלן‪:‬‬
‫א‪ .‬קצין השיפוט רשאי להסתמך על עדויות וראיות בכתב‪ ,‬אלא אם הנידון חולק על תוכנן‪.‬‬
‫ב‪ .‬חלק הנידון על תוכן העדות או הראיה‪ ,‬על קצין השיפוט לזמן עד שיוכל להוכיח את תוכן העדות או‬
‫הראיה‪ ,‬אלא אם ניתן לברר את תוכן העדות או הראיה בדרך אחרת‪ ,‬ובלבד שהבירור ייערך בפני הנידון‬
‫ושתינתן לו הזדמנות להציג שאלות לעד‪.‬‬
‫‪ .105‬קצין השיפוט לא יגבה עדויות אלא בפני הנידון‪ ,‬וכן לא יעיין בעדויות בכתב או בכל חומר כתוב אחר‪ ,‬אלא‬
‫אם ניתנה לנידון הזדמנות לעיין בהם‪.‬‬
‫‪ .106‬נידון בדין משמעתי רשאי להציג שאלות לעדים שעדותם נשמעת בהליך‪ ,‬ועל קצין השיפוט לאפשר לו לעשות‬
‫כן‪ .‬שאלות נידון יופנו לעדים ישירות או באמצעות קצין השיפוט‪.‬‬
‫‪ .107‬עד‪ ,‬פרט לנידון‪ ,‬לא יהיה נוכח בעת גביית עדותו של עד אחר‪.‬‬
‫‪ .108‬עיקרי העדויות או ראיות אחרות (כגון‪ :‬מסמכים) שהובאו בפני קצין השיפוט יירשמו בטופס ‪ ,630‬במקום‬
‫המיועד לרישום פרטי העדויות‪ ,‬ובמידת הצורך גם על גיליון נפרד (פרוטוקול) שיצורף לטופס ולכל העתק‬
‫ממנו‪.‬‬
‫‪ .109‬מסר הנידון‪ ,‬כי אינו מעוניין להביא עדים או ראיות להגנתו‪ ,‬יציין זאת קצין השיפוט בטופס ‪.630‬‬
‫‪ .110‬סירב הנידון להשיב לשאלת קצין השיפוט בדבר רצונו בהבאת עדים או ראיות‪ ,‬יבהיר לו קצין השיפוט שאם‬
‫לא ישיב על השאלה יראה אות ו כמי שאינו מעוניין להציג עדויות או מסמכים להגנתו וימשיך בהליך‪ .‬תשובת‬
‫הנידון תתועד על גבי טופס ‪.630‬‬
‫דברי הנידון לפני ההכרעה באשמה‬
‫‪ .111‬קצין השיפוט ייתן לנידון הזדמנות להשמיע את דברו לפני שיקבע אם הוא אשם או זכאי‪.‬‬
‫הכרעה באשמה‬
‫‪ .112‬בתום בירור האשמה‪ ,‬יחליט קצין השיפוט אם להרשיע את הנידון או לזכותו‪ ,‬וירשום הכרעתו על הטופס‪.‬‬
‫‪ .113‬מצא קצין השיפוט‪ ,‬כי הנידון אשם‪ ,‬יציין מפורשות על גבי הטופס את העבירה שבה הרשיע את הנידון ואת‬
‫סעיף העבירה‪.‬‬
‫‪ .114‬קצין השיפוט רשאי להחליט‪ ,‬כי הנידון אשם בעבירה אחרת מזו שצוינה בתלונה‪ ,‬ובלבד שהתקיימו כל‬
‫התנאים המפורטים להלן‪:‬‬
‫בלמ"ס‬
‫‪15‬‬
‫בלמ"ס‬
‫‪33.0302‬‬
‫פקודות מטכ"ל‪ 26 ,‬פבר' ‪78‬‬

‫הוא מוסמך לדון בעבירה האחרת;‬ ‫א‪.‬‬
‫הוכחה אשמתו של הנידון בעבירה האחרת;‬ ‫ב‪.‬‬
‫ניתנה לנידון הזדמנות סבירה להתגונן מפני אותה עבירה‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬
‫‪ .115‬קצין השיפוט ינמק את החלטתו לזכות או להרשיע את הנידון בטופס ‪ 630‬עצמו או בטופס הנמקה שיצורף‬
‫לטופס ‪ 630‬ויהווה חלק בלתי‪-‬נפרד ממנו‪ .‬בנימוקיו יציין קצין השיפוט את העדויות ואת הראיות אשר עמדו‬
‫ביסוד ההחלטה‪.‬‬
‫הטלת עונש‬
‫‪ .116‬הרשיע קצין השיפוט את הנידון‪ ,‬יטיל עליו עונש‪.‬‬
‫‪ .117‬לפני קביעת העונש יעיין קצין השיפוט בגיליון ההתנהגות של הנידון ויציג אותו בפניו‪.‬‬
‫‪ .118‬קצין השיפוט רשאי לשמוע כל עדות ולקבל כל ראיה‪ ,‬שיש בהן כדי לסייע בקביעת העונש‪.‬‬
‫‪ .119‬קצין השיפוט יאפשר לנידון להשמיע את דבריו לגבי העונש‪ ,‬וירשום אותם בטופס ‪.630‬‬
‫‪ .120‬בשלב הטלת העונש יחולו הוראות סעיפים ‪ 101‬עד ‪ 110‬דלעיל בשינויים המחויבים‪.‬‬
‫‪ .121‬קצין השיפוט ירשום את נימ וקי החלטתו להטיל את העונש אותו בחר להטיל‪ ,‬בשים לב לשיקולים‪ ,‬כגון‪:‬‬
‫חומרת העבירה‪ ,‬נסיבות ביצועה‪ ,‬עברו של החייל‪ ,‬נסיבותיו האישיות‪ ,‬הנזק שנגרם כתוצאה מהעבירה‪ ,‬צורכי‬
‫הרתעת היחיד והרבים ועוד‪.‬‬
‫‪ .122‬גזר קצין השיפוט את עונשו של הנידון‪ ,‬יודיע לו מה העונש שהטיל עליו‪.‬‬
‫הוד עה לנידון בדבר זכויותיו עם תום ההליך‬
‫‪ .123‬הטיל קצין השיפוט על החייל עונש בדין משמעתי‪ ,‬יודיע לו על זכויותיו כמפורט להלן‪:‬‬
‫זכות החייל להגיש ערר‪ ,‬המועד להגשת הערר‪ ,‬והגורם בפניו ניתן לערור;‬ ‫א‪.‬‬
‫זכותו לבקש את עיכוב ביצוע העונש;‬ ‫ב‪.‬‬
‫זכותו לבקש את המתקת עונשו בפני מי שהוסמך לכך‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬

‫פרק ח ‪ -‬עונשים בדין המשמעתי‬
‫‪ .124‬להלן העונשים שניתן להטיל בדין משמעתי‪ ,‬בכפוף לסמכות קצין השיפוט‪ ,‬כמפורט בסעיף ‪ 133‬להלן‪ ,‬וסדרם‬
‫מן הקל אל החמור כמפורט להלן‪:‬‬
‫התראה;‬ ‫א‪.‬‬
‫ריתוק למחנה או לאונייה;‬ ‫ב‪.‬‬
‫נזיפה;‬ ‫ג‪.‬‬
‫נזיפה חמורה;‬ ‫ד‪.‬‬
‫קנס;‬ ‫ה‪.‬‬
‫מחבוש ‪ -‬מותנה או בפועל;‬ ‫ו‪.‬‬
‫הורדה בדרגה אחת‪ ,‬ובלבד שדרגת הנידון אינה עולה על דרגת סמל ראשון;‬ ‫ז‪.‬‬
‫‪ .125‬קצין השיפוט יטיל על הנידון עונש אחד בלבד‪ ,‬בגין כל עבירה שבה הרשיעו‪.‬‬
‫‪ .126‬על אף האמור בסעיף ‪ ,125‬קצין שיפוט שהרשיע חייל בעבירת תעבורה‪ ,‬מוסמך להטיל על הנידון בגין עבירה‬
‫זו במקום או נוסף על כל עונש אחר‪ ,‬עונש של שלילת רישיון נהיגה צבאי‪ ,‬בפועל או על תנאי‪ ,‬במגבלות‬
‫הקבועות בסעיף ‪.133‬‬
‫בלמ"ס‬
‫‪16‬‬
‫בלמ"ס‬
‫‪33.0302‬‬
‫פקודות מטכ"ל‪ 26 ,‬פבר' ‪78‬‬

‫‪ .127‬על אף האמור בסעיף ‪ ,125‬קצין שיפוט שהרשיע חייל בעבירה של העדר מן השירות שלא ברשות או בעבירה‬
‫של איבוד קשר עם היחידה‪ ,‬רשאי להטיל על הנידון בגין עבירה זו‪ ,‬נוסף על כל עונש אחר‪ ,‬גם עונש של קנס‪,‬‬
‫במגבלות המפורטות בסעיף ‪ 133‬דלעיל‪.‬‬
‫‪ .128‬קצין שיפוט שהרשיע חייל בעבירה‪ ,‬רשאי לחייבו‪ ,‬נוסף על כל עונש‪ ,‬בתשלום פיצויים למי שניזוק מהעבירה‬
‫על הנזק שנגרם עקב העבירה‪ ,‬בהתאם לכללים הקבועים בסעיפים ‪ 186‬עד ‪.189‬‬
‫‪ .129‬קצין שיפוט שהטיל על חייל עונש מחבוש רשאי לצוות כי העונש‪ ,‬כולו או מקצתו‪ ,‬יהיה על תנאי‪ ,‬וכי העונש‬
‫המותנה יהיה תלוי ועומד לתקופה שתיקבע בפסק‪ ,‬ובלבד שלא תעלה על שנה אחת מיום מתן הפסק לגבי‬
‫חייל בשירות חובה‪ ,‬ועל שנתיים לגבי כל חייל אחר‪.‬‬
‫‪ .130‬עובדת התניית העונש או חלק ממנו תירשם בטופס ‪ 630‬ובגיליון ההתנהגות של החייל‪.‬‬
‫‪ .131‬חייל שנידון למחבוש על תנאי‪ ,‬לא ישא את עונשו אלא אם עבר תוך התקופה שנקבעה בפסק עבירה מסוג‬
‫העבירה בגינה הוטל התנאי‪ ,‬בהתאם לכללים הקבועים בסעיפים ‪ 162‬עד ‪.166‬‬
‫‪ .132‬לא נקבעה בפסק תקופת התנאי ‪ -‬יראו כאילו נקבעה בו תקופת תנאי של ‪ 90‬יום‪.‬‬
‫‪ .133‬סמכויות קצין השיפוט בהתאם לדרגתו‪ ,‬לסוג העבירה ולנסיבות ביצועה מסויגות בזה כמפורט להלן‪:‬‬
‫אל"ם ומעלה‬ ‫סא"ל‬ ‫רס"ן‬ ‫סרן שהוא בעל‬ ‫סגן עד סרן‬ ‫קציני‬
‫מינוי מפקד‬ ‫שיפוט‬
‫פלוגה ביחידה‬
‫לוחמת או בעל‬
‫מינוי לתפקיד‬
‫מקביל בזרועות‬
‫האוויר והים‬
‫העונשים‬
‫מוסמך‬ ‫מוסמך‬ ‫מוסמך‬ ‫מוסמך‬ ‫מוסמך‬ ‫התראה‬
‫עד ‪ 35‬יום‬ ‫עד ‪ 28‬יום‬ ‫עד ‪ 21‬יום‬ ‫עד שבעה‬ ‫עד שבעה‬ ‫ריתוק‬
‫ימים‬ ‫ימים‬
‫מוסמך‬ ‫מוסמך‬ ‫מוסמך‬ ‫מוסמך‬ ‫מוסמך‬ ‫נזיפה‬
‫מוסמך‬ ‫מוסמך‬ ‫מוסמך‬ ‫לא מוסמך‬ ‫לא מוסמך‬ ‫נזיפה חמורה‬
‫‪ 1/3‬שכר‬ ‫‪ 1/3‬שכר‬ ‫‪ 1/3‬שכר‬ ‫‪ 1/6‬שכר‬ ‫‪ 1/6‬שכר‬ ‫קנס לחיילי חובה‬
‫טוראי‬ ‫טוראי‬ ‫טוראי‬ ‫טוראי‬ ‫טוראי‬
‫שתי משכורות‬ ‫שתי‬ ‫שתי‬ ‫משכורת טוראי‬ ‫משכורת‬ ‫קנס לחיילי קבע‬
‫טוראי‬ ‫משכורות‬ ‫משכורות‬ ‫אחת‬ ‫טוראי אחת‬ ‫ומילואים‬
‫טוראי‬ ‫טוראי‬
‫ארבע‬ ‫ארבע‬ ‫ארבע‬ ‫ארבע‬ ‫ארבע‬ ‫קנס לחיילי מילואים‪,‬‬
‫משכורות‬ ‫משכורות‬ ‫משכורות‬ ‫משכורות‬ ‫משכורות‬ ‫בעבירות של היעדר מן‬
‫טוראי‬ ‫טוראי‬ ‫טוראי‬ ‫טוראי‬ ‫טוראי‬ ‫השירות שלא ברשות‬
‫ואיבוד קשר עם היחידה‬
‫עד ‪ 3‬חודשים‬ ‫עד ‪ 3‬חודשים‬ ‫עד ‪ 3‬חודשים‬ ‫לא מוסמך‬ ‫לא מוסמך‬ ‫פסילת רשיון נהיגה‬
‫(רס"ן במינוי‬ ‫צבאי‪ ,‬בעבירות‬
‫סא"ל בלבד)‬ ‫תעבורה‬

‫בלמ"ס‬
‫‪17‬‬
‫בלמ"ס‬
‫‪33.0302‬‬
‫פקודות מטכ"ל‪ 26 ,‬פבר' ‪78‬‬
‫עד שמונה‬ ‫עד שישה‬ ‫עד ארבעה‬ ‫עד יומיים‬ ‫לא מוסמך‬ ‫מחבוש עבירה של‬
‫ימים‬ ‫ימים‬ ‫ימים‬ ‫היעדר מן‬
‫השירות שלא‬
‫ברשות עד ‪24‬‬
‫שעות‪.‬‬
‫לא מוסמך‬ ‫לא מוסמך‬ ‫לא מוסמך‬ ‫לא מוסמך‬ ‫לא מוסמך‬ ‫עבירת הופעה‬
‫ולבוש ‪-‬‬
‫הרשעה‬
‫ראשונה‬
‫עד שמונה‬ ‫עד שישה‬ ‫עד ארבעה‬ ‫עד יומיים‬ ‫לא מוסמך‬ ‫עבירת הופעה‬
‫ימים‬ ‫ימים‬ ‫ימים‬ ‫ולבוש ‪-‬‬
‫הרשעה שנייה‬
‫ואילך‪.‬‬
‫עד ‪ 30‬יום‬ ‫עד ‪ 20‬יום‬ ‫עד עשרה‬ ‫עד חמישה‬ ‫לא מוסמך‬ ‫כל עבירה‬
‫ימים‬ ‫ימים‬ ‫אחרת שקצין‬
‫השיפוט‬
‫מוסמך לדון‬
‫בה‬
‫דרגה אחת‬ ‫דרגה אחת‬ ‫לא מוסמך‬ ‫לא מוסמך‬ ‫לא מוסמך‬ ‫הורדה בדרגה (אם‬
‫דרגת הנידון אינה‬
‫עולה על סמ"ר)‬

‫בסעיף זה ובסעיפים ‪ 188‬עד ‪ 189‬להלן‪" :‬שכר טוראי" ‪ -‬שכר יסוד חודשי של טוראי בשירות חובה כפי שהוא‬
‫בשעת הטלת העונש או הפיצויים‪ ,‬לפי העניין‪.‬‬
‫בסעיף זה ובסעיף ‪ 174‬להלן‪" :‬סרן שהוא בעל מינוי מפקד פלוגה ביחידה לוחמת או בעל מינוי לתפקיד מקביל‬
‫בזרועות האוויר והים" – לפי רשימה שתגובש על ידי רמ"ט אכ"א‪ ,‬בהסכמת הפצ"ר או סגנו‪.‬‬
‫‪ .134‬הטיל קצין השיפוט עונש שאינו בסמכותו‪ ,‬כמפורט בסעיף ‪ 133‬לעיל‪ ,‬יראו את העונש כולו כבטל‪ ,‬כל עוד לא‬
‫הפעיל הפרקליט הצבאי הראשי או סגנו את סמכותו לתיקון הפסק‪ ,‬בהתאם לסעיף ‪ 168‬לחוק‪.‬‬
‫ריתוק למחנה או לאונייה‬
‫מקום הריתוק‬
‫‪ .135‬חייל שנידון לריתוק‪ ,‬לא יעזוב את שטח המחנה‪ ,‬המתקן או האונייה‪ ,‬פרט למילוי תפקיד‪.‬‬
‫‪ .136‬ככלל‪ ,‬חייל ישא עונש ריתוק במחנה‪ ,‬במתקן או באונייה שבהם הוא משרת‪ ,‬למעט אם התנאים הפיזיים‬
‫באותו מקום אינם מאפשרים זאת‪.‬‬
‫‪ .137‬מפקד המחנה רשאי לקבוע‪ ,‬כי חייל אינו רשאי לשהות במהלך הריתוק במבנים או במתקנים יחידתיים‬
‫מסוימים‪.‬‬
‫משך הריתוק‬

‫בלמ"ס‬
‫‪18‬‬
‫בלמ"ס‬
‫‪33.0302‬‬
‫פקודות מטכ"ל‪ 26 ,‬פבר' ‪78‬‬

‫‪ .138‬ריתוק יחל עם הטלתו‪ ,‬אלא אם עוכב העונש כדין‪ ,‬בהתאם לסעיפים ‪ 190‬עד ‪ 199‬להלן‪ ,‬ויסתיים בתום מניין‬
‫ימי הריתוק‪.‬‬
‫‪ .139‬על אף האמור בסעיף ‪ , 138‬היה עונש הריתוק אמור להסתיים בשעה המאוחרת לשעת סיום הפעילות הרגילה‬
‫של היחידה‪ ,‬יסתיים הריתוק בשעת סיום הפעילות הרגילה של היחידה‪.‬‬
‫‪ .140‬על אף האמור בסעיפים ‪ 138‬ו‪ 139 -‬דלעיל‪ ,‬היה עונש הריתוק אמור להסתיים ביום שישי‪ ,‬בערב חג‪ ,‬בשבת‬
‫או בחג‪ ,‬הרי אם היה אמור החייל לצאת לחופשה בשבת או בחג אלמלא עונש הריתוק ‪ -‬יסתיים הריתוק ביום‬
‫שישי או בערב החג‪ ,‬לפי העניין‪ ,‬ובאופן שיתאפשר לו להגיע לביתו שעתיים לפני כניסת השבת או החג‪.‬‬
‫‪ .141‬בסעיפים ‪ 138‬עד ‪ 140‬דלעיל "יום" ‪ -‬תקופה בת ‪ 24‬שעות‪.‬‬
‫פעילות בתקופת ריתוק‬
‫‪ .142‬עונש ריתוק גובר על כל חופשה‪ ,‬הקלה או פטור שלהם זכאי החייל לפי פקודות הצבא‪ ,‬למעט פטור מטעמים‬
‫רפואיים‪.‬‬
‫‪ .143‬עונש ריתוק שהוטל על חייל הפטור מלינה בבסיס בכל ימות השבוע לרבות סופי שבוע ("הת"ש ‪ )"07‬מטעמים‬
‫רפואיים‪ ,‬או שלא ניתן להקצות לו סידורי לינה במקום הריתוק‪ ,‬כנדרש על‪-‬פי פקודות הצבא‪ ,‬יופעל עד השעה‬
‫‪ , 20:00‬לכל המאוחר‪ .‬בכל מקרה יוודא מפקד היחידה או הקצין שהסמיך לכך כי הסדרי התחבורה הציבורית‬
‫מאפשרים לחייל המרותק ל הגיע לביתו בבטחה‪ .‬אם הסדרי התחבורה הציבורית אינם מאפשרים זאת‪ ,‬ישוחרר‬
‫החייל לביתו בשעה מוקדמת יותר‪ .‬בימי שישי ובערבי חג יש לאפשר לחייל להגיע לביתו שעתיים לפני‬
‫כניסת השבת או החג‪.‬‬
‫‪ .144‬מפקד המחנה יוכל להטיל על החייל‪ ,‬המרותק למחנה‪ ,‬חובה אחת או יותר מהחובות המפורטות להלן‪:‬‬
‫עבודה נוספת ‪ -‬עבודה נוספת‪ ,‬מעבר לעבודתו הרגילה של החייל‪ ,‬ובלבד שביצועה לא יימשך למעלה‬ ‫א‪.‬‬
‫משעתיים ביממה‪.‬‬
‫חובת התייצבות ‪ -‬לאחר גמר אימוניו הרגילים או עבודתו הנוספת‪ ,‬יתייצב החייל המרותק אחת לשעה‪,‬‬ ‫ב‪.‬‬
‫עד השעה ‪ ,22:00‬בפני הסמל התורן‪.‬‬
‫אין באמור בסעיף זה כדי לג רוע מסמכות המפקד להטיל על פקודיו תפקידים נוספים מעבר לשעות הפעילות‪,‬‬
‫בכפוף לפ"מ ‪.33.0201‬‬
‫‪ .145‬חייל המשרת בתפקיד המזכה אותו בתנאי שירות הכוללים ימי מנוחה‪ ,‬והוטל עליו עונש ריתוק ‪ -‬יבצע את‬
‫עונש הריתוק במלואו ביחידתו‪ .‬בימי המנוחה לא יבצע החייל את תפקידו‪ ,‬אך מפקד המחנה יהיה רשאי‬
‫להטיל עליו ביצוע משימות הנוגעות לשגרת המחנה בשעות הפעילות המקובלות במחנה‪.‬‬
‫היתר מיוחד לשהות מחוץ למחנה‬
‫‪ .146‬מפקד החייל בדרגת סא"ל או בדרגת רס"ן הנושא מינוי סא"ל‪ ,‬לפחות‪ ,‬רשאי‪ ,‬בנסיבות מיוחדות‪ ,‬להעניק‬
‫לחייל שהוטל עליו עונש ריתוק למחנה‪ ,‬היתר בתנאים או ללא תנאים‪ ,‬לשהות מחוץ למחנה‪ ,‬לתקופה שלא‬
‫תעלה על ‪ 72‬שעות‪.‬‬
‫נשיאת עונש הריתוק ‪ -‬הוראות שונות‬
‫‪ .147‬לא יוטל עונש ריתוק לתקופה העולה על יתרת השירות של הנידון‪.‬‬
‫‪ .148‬חייל שנידון למחבוש או לריתוק‪ ,‬ולפני שנשא את כל עונשו חזר ונידון לריתוק בשל עבירה אחרת‪ ,‬ישא את‬
‫הריתוק המאוחר במקביל לנשיאת העונש הראשון (להלן‪" :‬באופן חופף")‪.‬‬
‫‪ .149‬חייל שנידון לריתוק‪ ,‬ולפני שנשא את כל עונשו חזר ונידון למחבוש בשל עבירה אחרת‪ ,‬ישא את העונשים‬
‫באופן חופף‪.‬‬

‫בלמ"ס‬
‫‪19‬‬
‫בלמ"ס‬
‫‪33.0302‬‬
‫פקודות מטכ"ל‪ 26 ,‬פבר' ‪78‬‬
‫‪ .150‬היה העונש המאוחר עודף לעונש הראשון‪ ,‬ימשיך החייל לשאת ביתרת העונש‪.‬‬
‫‪ .151‬חייל שנידון לריתוק‪ ,‬ובמהלכו עבר יחידה או בסיס ‪ -‬ימשיך בנשיאת העונש ביחידתו או בבסיסו החדשים‪.‬‬
‫‪ .152‬חייל שנידון לריתוק והוחזק קודם לכן במעצר סגור או פתוח בגין אותה עבירה‪ ,‬יקוזזו ימי מעצרו ממניין ימי‬
‫הריתוק שנגזר עליו‪.‬‬
‫‪ .153‬נידון חייל לריתוק ופרקליט צבאי הורה על ביטול ההליך המשמעתי ועל העמדתו של החייל שנית לדין‬
‫משמעתי‪ ,‬ונידון בהליך המשמעתי החוזר לריתוק ‪ -‬יקוזזו ימי הריתוק בהם נשא ממניין ימי הריתוק שנגזר עליו‬
‫בהליך המשמעתי החוזר‪.‬‬
‫‪ .154‬נידון חייל לריתוק ונשא בעונש‪ ,‬כולו או חלקו‪ ,‬ולאחר מכן בוטל פסק הדין או העונש בהחלטת פרקליט צבאי‬
‫‪ -‬רשאי מי שביטל את הפסק או את העו נש כאמור‪ ,‬להורות על מתן חופשה מיוחדת בתשלום לחייל‪ ,‬ובלבד‬
‫שלא יעלה משך החופשה על משך הריתוק שנשא החייל‪.‬‬
‫ריתוק לאונייה‬
‫‪ .155‬ההוראות הנ"ל יחולו בשינויים המחויבים מן העניין‪ ,‬על ריתוק לאונייה‪.‬‬
‫קנס‬
‫‪ .156‬קנס שהוטל בדין משמעתי ייגבה בהתאם להוראות פ"מ ‪.35.0221‬‬
‫מחבוש‬
‫‪ .157‬גזר קצי ן השיפוט על חייל עונש מחבוש או הורה להפעיל עונש מחבוש מותנה‪ ,‬יודיע לנידון במעמד גזר הדין‬
‫כי הוא נתון במשמורת חוקית של הצבא מרגע הטלת העונש‪ ,‬זולת אם עיכב כדין את ביצוע העונש‪ ,‬בהתאם‬
‫לסעיפים ‪ 190‬עד ‪ 199‬להלן‪.‬‬
‫‪ .158‬היה הנידון נתון במעצר ביחידתו בטרם נשלח למתקן כליאה ‪ -‬יצוין הדבר באישור מיוחד שיצורף לטופס‬
‫התלונה וכן על גבי טופס התלונה‪ ,‬במקום המיועד לכך‪.‬‬
‫‪ .159‬חייל שנידון למחבוש והוחזק קודם לכן במעצר סגור או פתוח בגין אותה העבירה‪ ,‬יקוזזו ימי מעצרו ממניין‬
‫ימי המחבוש שנגזר עליו‪.‬‬
‫‪ .160‬נשא חייל עונש מחבוש לפי פסק שבוטל בהוראת פרקליט צבאי‪ ,‬והורשע בדיון חוזר‪ ,‬יקוזזו ימי המחבוש‬
‫שנשא ממניין ימי המחבוש שנגזרו עליו בדיון המשמעתי החוזר‪.‬‬
‫‪ .161‬נידון חייל למחבוש ונשא בעונש‪ ,‬כולו או חלקו‪ ,‬ולאחר מכן בוטל הפסק או העונש בהחלטת פרקליט צבאי ‪-‬‬
‫רשאי הפרקליט להורות על מתן פיצוי לחייל‪ .‬פיצוי יכול שיהיה בהוראה למתן חופשה מיוחדת בתשלום‪.‬‬
‫הפעלת מחבוש על תנאי‬
‫‪ .162‬חייל שהוטל עליו עונש מחבוש על תנאי‪ ,‬ובתקופת התנאי שנקבעה בפסק עבר עבירה מסוג העבירה שבגינה‬
‫הוטל עליו העונש המותנה (להלן‪":‬עבירה נוספת")‪ ,‬והמעשה שביסוד העבירה הנוספת דומה למעשה שביסוד‬
‫העבירה הראשונה ‪ -‬יצווה קצין השיפוט שהרשיעו בעבירה הנוספת‪ ,‬להפעיל את המחבוש המותנה‪.‬‬
‫‪ .163‬לא יופעל עונש מחבוש מותנה‪ ,‬אלא אם בפני קצין השיפוט‪ ,‬הדן בעבירה הנוספת‪ ,‬מונח טופס ‪ 630‬שבו הוטל‬
‫העונש המותנה (או כתב המתקה או טופס ערר‪ ,‬אם העונש המותנה הוטל במסגרתם)‪ ,‬ואם נוכח קצין השיפוט‬
‫כי העונש המותנה הוטל כדין‪.‬‬
‫‪ .164‬קצין השיפוט שהרשיע בעבירה הנוספת‪ ,‬יצווה להפעיל עונש מחבוש מותנה שהוטל כדין כאמור‪ ,‬גם אם הוא‬
‫עצמו איננו מוסמך להטיל עונשי מחבוש‪.‬‬
‫‪ .165‬הרשיע קצין השיפוט את הנידון בגין עבירה נוספת‪ ,‬וציווה על הפעלת מחבוש מותנה ‪ -‬יטיל עונש בגין‬
‫העבירה הנוספת‪ ,‬ובלבד שהעונש שיטיל כאמור לא יהיה כולו עונש מחבוש על תנאי‪.‬‬

‫בלמ"ס‬
‫‪20‬‬
‫בלמ"ס‬
‫‪33.0302‬‬
‫פקודות מטכ"ל‪ 26 ,‬פבר' ‪78‬‬

‫‪ .166‬הופעל עונש מחבוש מותנה‪ ,‬והוטל על החייל עונש מחבוש בגין העבירה הנוספת‪ ,‬ישא החייל את תקופות‬
‫המחבוש בזו אחר זו‪ ,‬זולת אם קבע קצין השיפוט‪ ,‬שמצא אותו אשם בשל העבירה הנוספת‪ ,‬בטופס ‪ ,630‬ששתי‬
‫התקופות‪ ,‬כולן או מקצ תן‪ ,‬ירוצו באופן חופף; אולם תקופת המחבוש הרצופה‪ ,‬אשר על הנידון לשאת בסך‬
‫הכול לא תחרוג מגבולות סמכותו‪ ,‬כמפורט בסעיף ‪ 174‬להלן‪.‬‬

‫הארכת תקופת התנאי‬
‫‪ .167‬על אף האמור בסעיף ‪ 162‬דלעיל‪ ,‬מצא קצין השיפוט שהפעלת המחבוש המותנה לא תהיה צודקת בנסיבות‬
‫העניין‪ ,‬רשאי הוא‪ ,‬במקום לצוות על הפעלת המחבוש המותנה‪ ,‬להורות על הארכת תקופת התנאי‪ ,‬מטעמים‬
‫שיירשמו‪ ,‬ובלבד שהתקיימו כל התנאים המפורטים להלן‪:‬‬
‫מדובר בהרשעה הראשונה של הנידון בעבירה הנוספת‪.‬‬ ‫א‪.‬‬
‫קצי ן השיפוט לא הטיל על הנידון בשל העבירה הנוספת עונש מחבוש‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬
‫‪ .168‬החליט קצין השיפוט להאריך את תקופת התנאי‪ ,‬יאריכה לתקופה נוספת‪ ,‬שלא תעלה על שנה‪.‬‬
‫‪ .169‬הורה קצין השיפוט להאריך את תקופת התנאי כאמור‪ ,‬יטיל עונש בגין העבירה הנוספת‪ ,‬בכפוף לסעיף ‪,167‬‬
‫סעיף משנה ב דלעיל ‪.‬‬
‫עונשי מחבוש מותנים והליכי שפיטה בבית דין צבאי ובבית משפט אזרחי‬
‫‪ .170‬קצין שיפוט אינו מוסמך להפעיל עונש על תנאי שהטיל בית דין צבאי או בית משפט אזרחי‪.‬‬
‫‪ .171‬בית דין צבאי מוסמך להפעיל או להאריך עונש מחבוש על תנאי שהוטל בדין משמעתי‪.‬‬
‫נשיאת מספר עונשי מחבוש‬
‫‪ .172‬חייל שנידון בדין משמעתי למחבוש‪ ,‬ולפני שנשא את כל עונשו חזר ונידון לעונש מחבוש נוסף ‪ -‬ישא את שני‬
‫העונשים באופן חופף‪ .‬אולם‪ ,‬קצין השיפוט שהטיל את העונש השני‪ ,‬רשאי להורות‪ ,‬כי הנידון ישא בעונשים‪,‬‬
‫כולם או מקצתם‪ ,‬בזה אחר זה‪ ,‬ובלבד שתקופת ה מחבוש הרצופה בגין שני העונשים גם יחד לא תחרוג‬
‫מגבולות סמכותו‪ ,‬כמפורט בסעיף ‪ 174‬להלן‪.‬‬
‫‪ .173‬הורה קצין השיפוט‪ ,‬נוסף על צבירת העונשים גם על הפעלת מחבוש מותנה‪ ,‬לא תחרוג תקופת המחבוש‬
‫המצטברת‪ ,‬שעל הנידון לשאת בגין הפעלת הת נאי‪ ,‬ושני העונשים מגבולות סמכותו‪ ,‬כמפורט בסעיף ‪174‬‬
‫להלן‪.‬‬
‫‪ .174‬סמכויות קצין השיפוט להטיל עונשי מחבוש מצטברים‪ ,‬וכן להפעיל מחבוש מותנה נוסף על הוראה לצבור‬
‫עונשים מסויגת בזה כמפורט להלן‪:‬‬

‫בלמ"ס‬
‫‪21‬‬
‫בלמ"ס‬
‫‪33.0302‬‬
‫פקודות מטכ"ל‪ 26 ,‬פבר' ‪78‬‬

‫אל"ם ומעלה‬ ‫סא"ל‬ ‫רס"ן‬ ‫סרן שהוא מפקד‬ ‫קציני‬
‫פלוגה ביחידה‬ ‫שיפוט‬
‫לוחמת או בעל‬ ‫צבירה‬
‫תפקיד מקביל‬
‫מירבית‬
‫בזרועות האוויר והים‬

‫עד ‪ 45‬יום‬ ‫עד ‪ 30‬יום‬ ‫עד ‪ 15‬יום‬ ‫עד ‪ 10‬ימים‬ ‫שתי עבירות‬
‫או יותר‬

‫עד ‪ 70‬יום‬ ‫עד ‪ 50‬יום‬ ‫עד ‪ 30‬יום‬ ‫עד ‪ 20‬יום‬ ‫צבירה‬
‫מירבית‬
‫והפעלת תנאי‬

‫‪ .175‬קצין השיפוט ירשום בטופס ‪ 630‬ובגיליון ההתנהגות את הוראותיו בדבר נשיאה בעונשי המחבוש בזה אחר זה‪,‬‬
‫כאמור בסעיף ‪ 172‬דלעיל‪ .‬בהיעדר רישום כזה בטופס ‪ ,630‬ישא הנידון את העונשים באופן חופף‪.‬‬
‫עונש מחבוש שהוטל על כלוא‬
‫‪ .176‬על אף האמור בסעיף ‪ 172‬דלעיל‪ ,‬היה קצין השיפוט מפקד מתקן כליאה (למעט מפקד חדר משמר) הדן כלוא‪,‬‬
‫מוסמך הוא להטיל עליו עונשי מחבוש‪ ,‬בגבול סמכותו על‪-‬פי פקודה זו‪ ,‬לתקופה מצטברת העולה על זו‬
‫המנויה בטבלה שבסעיף ‪ 174‬לעיל‪ ,‬ובלבד שסך כל ימי המחבוש שעל הנידון לשאת בתקופת הכליאה לא‬
‫יעלה על ‪ 70‬יום‪.‬‬
‫‪ .177‬קצין שיפוט שהטיל על חייל עונש מחבוש‪ ,‬והחייל נושא אותו זמן בעונש מאסר‪ ,‬רשאי קצין השיפוט לצוות‬
‫בפסק הדין‪ ,‬כי הנידון י שא את המחבוש מיום שחרורו מן המאסר‪ ,‬ובלבד שאם נידון החייל למחבוש כאמור‬
‫יותר מפעם אחת‪ ,‬לא תחרוג תקופת המחבוש המצטברת שעל הנידון לשאת מיום שחרורו מן המאסר‪ ,‬מגבולות‬
‫סמכותו של קצין השיפוט‪ ,‬כמפורט בסעיף ‪ 174‬דלעיל‪.‬‬
‫‪ .178‬על אף האמור בסעיף ‪ 177‬דלעיל‪ ,‬היה קצין השיפוט מפקד מתקן כליאה‪ ,‬מוסמך הוא להטיל על הכלוא עונשי‬
‫מחבוש בגבולות סמכותו לפי פקודה זו‪ .‬העונשים יוטלו לתקופה מצטברת לנשיאה בעונש בפועל מיום שחרור‬
‫הכלוא מן המאסר‪ ,‬העולה על התקופה האמורה בסעיף ‪ ,177‬ובלבד שלא תעלה על ‪ 70‬יום‪.‬‬
‫עונש מחבוש כתקופה בלתי‪ -‬נמנית (להלן‪" :‬תב"ן") ותקופות אחרות כתב"ן‬
‫‪ .179‬עונש מחבוש בפועל שהטיל קש"ב‪ ,‬ייחשב כתב"ן‪ ,‬בהתאם לחוק שירות בטחון [נוסח משולב]‪ ,‬התשמ"ו‪,1986-‬‬
‫אלא אם הורה הקש"ב הוראה אחרת בטופס ‪ 630‬במקום המיועד לכך‪.‬‬
‫‪ .180‬עונש מחבוש מותנה שהטיל קש"ב ייחשב כתב"ן‪ ,‬אם יופעל‪ ,‬אלא אם הורה אחרת הקש''ב שהטיל את העונש‬
‫בטופס ‪.630‬‬
‫‪ .181‬חייל שנעדר מן השירות שלא כדין או נעדר ברשות שהושגה בטענות כוזבות‪ ,‬והרשיעו על כך קש"ב ‪ -‬רואים‬
‫את תקופת היעדרותו כתב"ן‪ ,‬אלא אם הורה קצין השיפוט אחרת‪.‬‬
‫מחבוש עקב קנס שלא שולם‬
‫‪ .182‬קצין שיפוט שהטיל על חייל קנס שלא ניתן לגבותו בדרך של ניכוי‪ ,‬רשאי במעמד גזירת העונש להטיל עליו‬
‫מחבוש‪ ,‬למקרה שהקנס‪ ,‬כולו או מקצתו‪ ,‬לא ישולם במועדו‪ ,‬ובלבד שתקופת המחבוש לא תעלה על התקופה‬
‫שקצין השיפוט רשאי היה להטיל על החייל‪.‬‬

‫בלמ"ס‬
‫‪22‬‬
‫בלמ"ס‬
‫‪33.0302‬‬
‫פקודות מטכ"ל‪ 26 ,‬פבר' ‪78‬‬

‫פסילת רישיון נהיגה צבאי‬
‫‪ .183‬קצין שיפוט שהטיל עונש של פסילה מקבל או מהחזיק רישיון נהיגה צבאי‪ ,‬רשאי לצוות‪ ,‬כי הפסילה תהיה‪,‬‬
‫כולה או מקצתה‪ ,‬על תנאי‪ .‬תקופת התנאי תיקבע בפסק הדין‪ ,‬ולא תעלה על שנה מיום מתן פסק הדין לגבי‬
‫חייל בשירות החובה‪ ,‬ועל שנתיים לגבי כל חייל אחר‪ .‬קבע קצין השיפוט כי הפסילה תהא על תנאי‪ ,‬אך לא‬
‫קבע את תקופת התנאי‪ ,‬יראו כאילו נקבעה תקופת תנאי של ‪ 90‬יום‪.‬‬
‫‪ .184‬תקופת הפסילה תחל מיום מתן פסק הדין‪ ,‬אך לא יובאו במניין חישוב תקופת הפסילה פרקי הזמן המפורטים‬
‫להלן‪:‬‬
‫תקופה שבה הופסק או עוכב כדין ביצוע עונש הפסילה;‬ ‫א‪.‬‬
‫התקופה שלפני המצאת הרישיון בפועל לידי קצין השיפוט או שליש היחידה;‬ ‫ב‪.‬‬
‫תקופה‪ ,‬בתוך תקופת הפסילה‪ ,‬שבה נשא החייל עונש מחבוש בפועל בשל העבירה שבגינה הוטלה‬ ‫ג‪.‬‬
‫הפסילה או הופעלה הפסילה על תנאי‪.‬‬
‫‪ .185‬הכללים שלעיל לגבי עונש מחבוש מותנה יחולו גם על עונש פסילת רישיון נהיגה צבאי מותנה‪ ,‬בשינויים‬
‫המחויבים‪ ,‬וכן בשינויים המפורטים להלן‪:‬‬
‫יראו כל עבירת תעבורה כעבירה נוספת;‬ ‫א‪.‬‬
‫קצין שיפוט שהרשיע בעבירה הנוספת‪ ,‬לא יהיה מוסמך להאריך את תקופת הפסילה המותנית‪ ,‬והיא‬ ‫ב‪.‬‬
‫תופעל;‬
‫קצין שיפוט שהרשיע בעבירה נוספת‪ ,‬יטיל‪ ,‬מלבד הפעלת הפסילה המותנית‪ ,‬עונש בגין העבירה‬ ‫ג‪.‬‬
‫הנוספת‪ ,‬למעט פסילה שכולה על תנאי;‬
‫הופעל עונש פסילה מותנה והוטל על החייל עונש פסילה בגין העבירה הנוכחית‪ ,‬ישא הנידון את‬ ‫ד‪.‬‬
‫תקופות הפסילה בזו אחר זו‪ ,‬זולת אם קצין השיפוט שהרשיעו בעבירה הנוספת‪ ,‬הורה בטופס ‪ 630‬ששתי‬
‫התקופות‪ ,‬כולן או מקצתן‪ ,‬יהיו חופפות‪.‬‬
‫פיצויים‬
‫‪ .186‬קצין שיפוט שהרשיע חייל בעבירה‪ ,‬רשאי לחייבו‪ ,‬נוסף על כל עונש‪ ,‬בתשלום פיצויים על הנזק שנגרם‬
‫כתוצאה מהעבירה לצה"ל או לאדם‪.‬‬
‫‪ .187‬קצין השיפוט יציין בטופס ‪ 630‬לטובת מי נפסקו הפיצויים‪ .‬אין הוראה בדבר חיוב בפיצויים‪ ,‬מייתרת את‬
‫חובתו של קצין השיפוט להטיל עונש בגין העבירה שבה הרשיע את החייל‪.‬‬
‫‪ .188‬קש"ז יהיה רשאי לחייב נידון בפיצויים בסכום שאינו עולה על מחצית משכר טוראי‪ ,‬ובלבד שלא יעלה על‬
‫שיעור הנזק שנגרם בפועל‪.‬‬
‫‪ .189‬קש"ב יהיה רשאי לחייב נידון בסכום של שלושה שיעורים‪ ,‬לכל היותר‪ ,‬של שכר טוראי‪ ,‬ובלבד שלא יעלה על‬
‫שיעור הנזק שנגרם בפועל‪.‬‬

‫בלמ"ס‬
‫‪23‬‬
‫בלמ"ס‬
‫‪33.0302‬‬
‫פקודות מטכ"ל‪ 26 ,‬פבר' ‪78‬‬
‫פרק ט ‪ -‬דחיית ביצוע עונש או הפסקתו‬
‫‪ .190‬עונש שהוטל בדין המשמעתי (לרבות הפעלת עונש מותנה) יבוצע עם הטלתו‪ ,‬אלא אם הורה הגורם המוסמך‬
‫על עיכוב או על הפסקת ביצועו של עונש שאינו על תנאי‪ ,‬על‪-‬פי אחת העילות המפורטות בסעיף ‪ 193‬להלן‪.‬‬
‫בכל מקרה לא יבוצע העונש אם חלפו למעלה משלוש שנים מיום הטלתו‪.‬‬
‫הגורם המוסמך לעכב או להפסיק ביצוע של עונש‬
‫‪ .191‬הסמכות לעכב את ביצוע העונש או להפסיקו נתונה בידי קצין השיפוט שפסק את העונש או בידי קש"ב‬
‫ממונה שאישר אותו בערר‪ ,‬אם הוגש‪.‬‬
‫‪ .192‬נבצר מקצין השיפוט לדון בעניין עיכוב ביצוע העונש או הפסקתו‪ ,‬כמפורט בסעיף ‪ – 191‬רשאי קצין שיפוט‬
‫שהוא מפקדו של הנידון‪ ,‬להחליט בעניין‪ ,‬ובתנאי שדרגתו של המפקד אינה נמוכה מדרגת קצין השיפוט‬
‫שהטיל את העונש או שפסק בו בערר‪.‬‬
‫עילות עיכוב או הפסקה של עונש‬
‫‪ .193‬העילות ש בגינן רשאי קצין השיפוט לעכב עונש של חייל או להפסיקו מפורטות להלן‪:‬‬
‫השתתפות החייל בפעולה קרבית או בהפלגת כלי שיט;‬ ‫א‪.‬‬
‫השתתפות מתוכננת של החייל בסדרת אימונים שמשכה חמישה ימים לפחות;‬ ‫ב‪.‬‬
‫השתתפות מתוכננת של החייל בתעסוקה מבצעית;‬ ‫ג‪.‬‬
‫השתתפות החייל בקורס המתקיים ביחידה צבאית;‬ ‫ד‪.‬‬
‫הוכרז מצב כוננות מוגבר;‬ ‫ה‪.‬‬
‫המצאות החייל בחופשת מחלה על‪-‬פי פקודות הצבא;‬ ‫ו‪.‬‬
‫זכאות לחופשת אבל על‪-‬פי פקודות הצבא;‬ ‫ז‪.‬‬
‫זכאות לחופשת לידה על‪-‬פי פקודות הצבא;‬ ‫ח‪.‬‬
‫החייל נידון לעונש מחבוש בפועל‪ ,‬ולא ניתן לשאת מייד בעונש בגלל תפוסה מלאה של מתקני הכליאה‬ ‫ט‪.‬‬
‫– לתקופה של עשרה ימים‪ ,‬לכל היותר;‬
‫החייל הגיש ערר על פסק הדין;‬ ‫י‪.‬‬
‫החייל הגיש בקשה בכתב‪.‬‬ ‫יא‪.‬‬
‫‪ .194‬נעדר חייל מן השירות שלא ברשות בתקופה שבה עליו לשאת עונש מחבוש או ריתוק‪ ,‬לא תימנה תקופת‬
‫היעדרותו עם מניין ימי המחבוש או הריתוק‪.‬‬
‫ביצוע עונש שעוכב או הופסק‬
‫‪ .195‬עיכב או הפסיק קצין השיפוט את ביצועו של העונש‪ ,‬ייקבע מועד לביצועו או להמשך ביצועו‪ ,‬ובלבד שמועד‬
‫זה לא יהיה מאוחר מ‪ 90 -‬יום מיום ההפסקה או הע יכוב או עד להחלטה בערר‪ .‬עוכב העונש בהתאם לסעיף‬
‫‪ ,193‬סעיף משנה ט'‪ ,‬יעוכב העונש או יופסק ביצועו לתקופה של ‪ 10‬ימים לכל היותר‪.‬‬
‫‪ .196‬חלפה העילה לעיכוב או להפסקת העונש לפני תום התקופה שנקבעה‪ ,‬יורה מייד קצין השיפוט שעיכב את‬
‫העונש על ביצוע העונש או על חידוש ביצועו‪ .‬נבצר מקצין השיפוט להורות כן‪ ,‬יורה על כך מפקד הנידון‬
‫שדרגתו אינה נמוכה מדרגתו של קצין השיפוט‪ .‬חלפה העילה לעיכוב או להפסקה של העונש כאמור‪ ,‬ולא‬
‫הורו על חידוש ביצועו ‪ -‬יראו את העונש כאילו החל או המשיך ביצועו‪.‬‬
‫‪ .197‬החלטה לעכב או להפסיק את ביצוע העונש‪ ,‬או החלטה בדבר מועד התחלתו של ביצוע העונש‪ ,‬כמפורט‬
‫לעיל‪ ,‬תירשם‪ ,‬תוך פירוט עילת העיכוב או ההפסקה‪ ,‬בטופס ‪ 630‬במקום המיועד לכך‪.‬‬
‫‪ .198‬תוקף הוראה בדבר עיכוב ביצוע העונש או הפסקתו יהיה עם נתינתה‪ ,‬ולא יהיה תוקף להחלתה בדיעבד‪.‬‬
‫בלמ"ס‬
‫‪24‬‬
‫בלמ"ס‬
‫‪33.0302‬‬
‫פקודות מטכ"ל‪ 26 ,‬פבר' ‪78‬‬

‫‪ .199‬עוכב או הופסק ביצוע העונש שלא כדין‪ ,‬תנוכה תקופת העיכוב או ההפסקה שלא כדין מתקופת העונש‪.‬‬

‫פרק י ‪ -‬הטיפול בתלונה לאחר קיום ההליך המשמעתי‬
‫פעולות בגמר מסדר הדין‬
‫‪ .200‬שפט את הנידון קצין שיפוט‪ ,‬שאינו מפקדו הישיר‪ ,‬יביא שליש יחידתו של קצין השיפוט לידיעת מפקדו הישיר‬
‫של הנידון את תוצאות הדיון‪.‬‬
‫‪ .201‬שליש יחידתו של קצין השיפוט יוודא את ביצוע גזר הדין‪ ,‬כמפורט להלן‪:‬‬
‫מחבוש בפועל ‪ -‬הנידון יילקח מייד למתקן כליאה‪ ,‬בצירוף העתק טופס התלונה‪ .‬החייל ילווה עד‬ ‫א‪.‬‬
‫לקליטתו במתקן הכליאה תוך הקפדה כי לא יבוא במגע עם נשק לסוגיו או עם כל חפץ אחר שבעזרתו‬
‫עלול הוא להסב נזק לעצמו או לאחרים‪.‬‬
‫ריתוק למחנה ‪ -‬החייל יונחה ביחס לנשיאה בעונשו‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬
‫שלילת רישיון הנהיגה ‪ -‬השליש יוודא כי החייל יפקיד את רישיון הנהיגה בידי קצין השיפוט‪ ,‬וקצין‬ ‫ג‪.‬‬
‫השיפוט יעביר את הרישיון לסמכות רישוי צה"ל‪ ,‬על‪-‬פי הוראות פ"מ ‪.58.0202‬‬
‫הורדה בדרגה ‪ -‬השליש יפעל על‪-‬פי פ"מ ‪.33.0160‬‬ ‫ד‪.‬‬
‫ח ייל מילואים שנידון לעונש של קנס או פיצויים‪ ,‬השליש יפעל על‪-‬פי פ"מ ‪.35.0221‬‬ ‫ה‪.‬‬
‫רישום הדיון‬
‫‪ .202‬נהלי רישום הדיון‪ ,‬יפורטו להלן‪:‬‬
‫בתום הדיון ולא יאו חר משבעה ימים לאחר מכן‪ ,‬יזין שליש יחידתו של קצין השיפוט את תוצאות ההליך‬ ‫א‪.‬‬
‫ברשומת הממוחשבת‪ .‬נגזר על הנידון עונש מחבוש בפועל או פסילה בפועל מקבל או מהחזק רישיון‬
‫נהיגה – יוזנו תוצאות ההליך מייד לאחר הדיון‪.‬‬
‫נמצא הנידון אשם בדין‪ ,‬יוודא קצין השיפוט את רישום הפסק בגיליון ההתנהגות‪ ,‬מייד לאחר תום‬ ‫ב‪.‬‬
‫הדיון‪.‬‬

‫העברת טופס ‪ 630‬בתום הדיון‬
‫‪ .203‬בתום הדיון יעביר שליש יחידתו של קצין השיפוט‪ ,‬או מי שהסמיך לכך‪ ,‬העתקים מטופס ‪ ,630‬כמפורט להלן‪:‬‬
‫הטופס המקורי יתויק בשלישות יחידת הרישום שעימה נמנה החייל הנידון‪.‬‬ ‫א‪.‬‬
‫העתק מן הטופס יועבר למדור תיקיות‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬
‫נידון החייל למחבוש בפועל‪ ,‬יועבר העתק מטופס ‪ 630‬למקום המעצר שבו יישא החייל את עונשו‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬
‫הומתק עונש החייל‪ ,‬יצורף העתק מכתב ההמתקה לטופס ‪ 630‬המקורי‪ ,‬וכן לכל העתקיו‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬
‫טופס ‪ 630‬שבו הוטל עונש מותנה‪ ,‬יישמר עד תום תקופת התנאי‪ .‬הוארכה תקופת התנאי‪ ,‬יישמר עד תום‬ ‫ה‪.‬‬
‫תקופת ההארכה‪ .‬עבר החייל ליחידה אחרת‪ ,‬יועבר טופס ‪ 630‬ליחידתו החדשה של החייל‪.‬‬
‫‪ .204‬הורה קצין שיפוט להפעיל עונש על תנאי‪ ,‬יצורף לטופס ‪ 630‬ולהעתקיו‪ ,‬כאמור בסעיף ‪ ,203‬גם העתק טופס‬
‫‪ 630‬של הדיון שבו הוטל העונש על תנאי‪ ,‬אשר הופעל‪.‬‬
‫‪ .205‬הגיע למתקן הכליאה חייל שהופעל לגביו עונש מחבוש על תנאי‪ ,‬בלי הטופס שבו הוטל עליו עונש על תנאי ‪-‬‬
‫לא ייקלט למתקן הכליאה‪ ,‬זולת אם הוטל עליו עונש מחבוש בפועל חוקי לצד ההוראה בדבר הפעלת העונש‬
‫המותנה‪.‬‬

‫בלמ"ס‬
‫‪25‬‬
‫בלמ"ס‬
‫‪33.0302‬‬
‫פקודות מטכ"ל‪ 26 ,‬פבר' ‪78‬‬
‫‪ .206‬הורה קצין השיפוט‪ ,‬כי עונש המחבוש המוטל בטופס ‪ 630‬יצטבר לעונש מחבוש אחר שהוטל על הנידון ‪-‬‬
‫יצורף לטופס ‪ 630‬ולהעתקיו‪ ,‬כאמור בסעיף ‪ ,203‬גם העתק מטופס ‪ 630‬שבו הוטל עונש המחבוש האחר‪.‬‬
‫‪ .207‬ביקש הנידון לקבל לידיו העתק מטופס ‪ 630‬של הדיון‪ ,‬יועבר לו ההעתק כבקשתו‪ .‬הוראה זו תחול‪ ,‬בשינויים‬
‫המחויבים‪ ,‬גם לגבי טופס הערר‪.‬‬
‫ביצוע הפסק‬
‫‪ .208‬קצין השיפוט ישא באחריות לביצוע העונש שהוטל על הנידון בהליך המשמעתי‪.‬‬
‫‪ .209‬שפט את החייל קצין שיפוט‪ ,‬שאינו שייך ליחידתו‪ ,‬ישא באחריות לביצוע העונש מפקד היחידה שאליה שייך‬
‫החייל‪ .‬נידון החייל למחבוש בפועל‪ ,‬והעונש לא עוכב ‪ -‬ישא קצין השיפוט באחריות לביצוע העונש‪.‬‬

‫פרק יא – ערר‬
‫זכות הערר‬
‫‪ .210‬חייל שהורשע והוטל עליו עונש בדין משמעתי‪ ,‬רשאי להגיש ערר‪.‬‬
‫‪ .211‬ערר שהוגש מטעם הנידון יכול להיות מופנה נגד כל אחד מהמפורטים להלן‪:‬‬
‫הרשעתו;‬ ‫א‪.‬‬
‫העונש שהוטל עליו;‬ ‫ב‪.‬‬
‫חיוב בתשלום פיצויים שהושת עליו;‬ ‫ג‪.‬‬
‫הוראה בדבר הפעלת עונש מותנה שהיה תלוי ועומד כנגדו‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬
‫מועד הגשת הערר‬
‫‪ .212‬המועדים הקובעים להגשת הערר‪ ,‬יפורטו להלן‪:‬‬
‫ערר כאמור בסעיף ‪ 211‬דלעיל‪ ,‬יוגש בתוך שלושה ימים מיום מתן הפסק‪.‬‬ ‫א‪.‬‬
‫במניין הימים לא יובא בחשבון יום מתן פסק הדין‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬
‫אם תם מניין הימים ביום מנוחה או חג‪ ,‬יהיה היום האחרון להגשת הערר למחרת אותו יום מנוחה או‬ ‫ג‪.‬‬
‫חג‪.‬‬
‫קצין השיפוט רשאי לדון בערר‪ ,‬אף אם הוגש לאחר המועד‪ ,‬אם יש לדעתו טעמים המצדיקים זאת‪ ,‬אשר‬ ‫ד‪.‬‬
‫יירשמו על ידו‪.‬‬
‫צורת הערר‬
‫‪ .213‬ערר ייערך בכתב על גבי טופס ערר וינומק‪ .‬החייל יהיה רשאי לצרף לטופס הערר מסמכים או ראיות‪.‬‬
‫העברת ערר‬
‫‪ .214‬החייל ימסור את טופס הערר לשליש יחידתו של קצין השיפוט‪ ,‬וזה יעבירו לקצין המוסמך לדון בערר‪ ,‬ללא‬
‫דיחוי‪ .‬יחד עם טופס הערר‪ ,‬יעביר השליש לקצין השיפוט הדן בערר את טופס ‪ 630‬שבעניינו התנהל הדיון‪ ,‬את‬
‫מלוא החומר שהיה בפני קצין השיפוט ואת גיליון ההתנהגות של החייל‪.‬‬
‫קצין השיפוט הדן בערר‬
‫‪ .215‬ערר יידון בפני קש"ב ממונה‪.‬‬
‫חייל שהועמד לדין משמעתי בפני הרמטכ"ל‬
‫‪ .216‬חייל שהועמד לדין משמעתי בפני הרמטכ"ל אינו רשאי להגיש ערר על פסק הדין‪ ,‬אלא בקשה לעיון חוזר‬
‫לרמטכ"ל – וזאת תוך שלושה ימים מיום מתן הפסק‪.‬‬
‫‪ .217‬סמכויות הרמטכ"ל בעיון החוזר יהיו כסמכויות קצין שיפוט שדן בערר‪.‬‬
‫בלמ"ס‬
‫‪26‬‬
‫בלמ"ס‬
‫‪33.0302‬‬
‫פקודות מטכ"ל‪ 26 ,‬פבר' ‪78‬‬

‫‪ .218‬הכללים האמורים בפקודה זו בדבר ערר‪ ,‬יחולו‪ ,‬בשינויים המחויבים‪ ,‬גם על בקשה לעיון חוזר בהחלטת‬
‫הרמטכ"ל‪.‬‬
‫דיון בערר‬
‫‪ .219‬מועדי הדיון בערר יפורטו להלן‪:‬‬
‫קש"ב שהוגש בפניו ערר מטעם הנידון‪ ,‬בהתאם לסעיף ‪ ,212‬סעיף משנה א‪ ,‬ידון בו בהקדם‪ ,‬ולא יאוחר‬ ‫א‪.‬‬
‫מ‪ 14 -‬יום מיום הגשתו‪ .‬ואולם‪ ,‬הוגש ערר נגד פסק משמעתי‪ ,‬שבו הוטל עונש מחבוש בפועל ‪ -‬יידון‬
‫הערר בתוך ‪ 72‬שעות‪ ,‬לכל היותר‪ .‬הוראה זו לא תחול אם עוכב ביצוע העונש שהוטל בפסק עד תום‬
‫הדיון בערר‪.‬‬
‫חלפו המועדים הקבועים בסעיף משנה א‪ ,‬ולא נידון הערר ‪ -‬יראו בפסק המשמעתי שהוגש נגדו הערר‬ ‫ב‪.‬‬
‫כבטל‪ ,‬אלא אם אישר פרקליט צבאי כי הערר יידון במועד מאוחר יותר‪.‬‬
‫התבטל פסק לפי סעיף משנה ב'‪ ,‬תחול הוראת סעיף ‪.161‬‬ ‫ג‪.‬‬
‫נוכחות העורר‬
‫‪ .220‬הקש"ב הממונה רשאי לדון בערר בנוכחות העורר‪ ,‬או שלא בנוכחותו‪ ,‬ובלבד שלא יחמיר בעונש‪ ,‬כל עוד לא‬
‫נתן לנידון להשמיע את דברו בפניו‪.‬‬
‫ניהול הדיון‬
‫‪ .221‬הקש"ב הממונה הדן בערר רשאי להזמין עדים ולעיין בעדויות בכתב‪ ,‬ובלבד שיתקיימו התנאים המפורטים‬
‫להלן‪:‬‬
‫גביית עדות תתבצע בפני העורר‪.‬‬ ‫א‪.‬‬
‫עיון בעדויות בכתב ייעשה רק אם ניתנה לעורר הזדמנות לעיין בהן‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬
‫סמכויותיו של קצין שיפוט הדן בערר‬
‫‪ .222‬הקש"ב הממונה הדן בערר שהוגש מטעם הנידון רשאי לפעול כמפורט להלן‪:‬‬
‫לדחות את הערר;‬ ‫א‪.‬‬
‫לקבל את הערר ולזכות את הנידון;‬ ‫ב‪.‬‬
‫להקל בעונש; היה הערר על חיוב בפיצויים ‪ -‬לבטל את החיוב או להקטין את שיעור הפיצויים;‬ ‫ג‪.‬‬
‫להחמיר בעונש בתחום סמכותו כקצין שיפוט‪ ,‬ובלבד שלא יחמיר בעונש מבלי לאפשר לנידון הזדמנות‬ ‫ד‪.‬‬
‫להשמיע את דברו‪.‬‬
‫‪ .223‬הקש"ב הממונה הדן בערר רשאי ליתן הוראות‪ ,‬לפיהן תקופת המחבוש בה ישא חייל בעקבות הערר תחושב‬
‫כתב"ן‪ ,‬כמפורט להלן‪:‬‬
‫הטיל את עונש המחבוש הקש"ב הממונה הדן בערר בהתאם לסמכותו להחמיר בעונש ‪ -‬תיחשב תקופת‬ ‫א‪.‬‬
‫המחבוש כתב"ן‪ ,‬אלא אם כן הורה הקש"ב הממונה הוראה אחרת‪.‬‬
‫אישר הקש"ב הממונה עונש מחבוש שהטיל קצין השיפוט שנגד פסק דינו הוגש הערר‪ ,‬או הקל בעונש‬ ‫ב‪.‬‬
‫המחבוש שגזר ‪ -‬רשאי הקש"ב הממונה להתערב בהחלטתו של קצין השיפוט‪ ,‬בדבר היותה של תקופת‬
‫המחבוש תקופה נמנית או בלתי‪-‬נמנית‪.‬‬
‫‪ .224‬החלטת הקש"ב לפי סעיפים ‪ 222‬ו‪ 223 -‬דלעיל‪ ,‬תנומק ותירשם בטופס הערר‪.‬‬

‫בלמ"ס‬
‫‪27‬‬
‫בלמ"ס‬
‫‪33.0302‬‬
‫פקודות מטכ"ל‪ 26 ,‬פבר' ‪78‬‬
‫העברת טופס הערר‬
‫‪ .225‬פסק קש"ב ממונה בערר‪ ,‬יפעל שליש יחידתו של הקש"ב הממונה כמפורט בסעיף ‪ 203‬דלעיל‪ ,‬בשינויים‬
‫המחויבים‪.‬‬
‫‪ .226‬החלטה בערר שהגיש נידון שהוטל עליו מחבוש (בין על ידי קצין השיפוט ובין על ידי הקש"ב הממונה הדן‬
‫בערר)‪ ,‬תובא בהקדם לידיעת מפקד מתקן הכליאה שבו נשא או נושא הנידון בעונש‪.‬‬
‫ביצוע עונש לאחר הדיון בערר‬
‫‪ .227‬הוראות בדבר ביצוע העונש‪ ,‬עיכובו או הפסקתו‪ ,‬וכן הוראות בדבר העברת טופס ‪ 630‬ורישום הדיון‪ ,‬כמפורט‬
‫בסעיפים ‪ 191‬עד ‪ 199‬דלעיל‪ ,‬יחולו גם על הקש"ב הממונה הדן בערר‪ ,‬בשינויים המחויבים‪ ,‬לפי העניין‪.‬‬
‫‪ .228‬נשא החייל בעונש על‪-‬פי פסק שהוגש נגדו ערר‪ ,‬ינוכה העונש שנשא בו מהעונש שהוטל על‪-‬פי הפסק שניתן‬
‫בערר‪.‬‬

‫פרק יב ‪ -‬המתקת עונש‬
‫סמכות לבטל עונש או פיצויים‬
‫‪ .229‬הוטל עונש בדין משמעתי‪ ,‬הסמכות לבטלו או להקל בו על ידי הפחתתו או החלפתו בעונש קל ממנו (להלן‪:‬‬
‫"המתקה") נתונה לרמטכ"ל לגבי כל חייל או למי שסמכותו זו נאצלת לו‪ ,‬כמפורט להלן‪:‬‬
‫ראש אכ"א – לגבי כל חייל‪.‬‬ ‫א‪.‬‬
‫מפקד בדרגת אלוף – לגבי חייל מפקודיו או חייל המוצב ביחידת רישום הכפופה לו לצרכי מנמ"ר‪,‬‬ ‫ב‪.‬‬
‫למעט חייל שהוא דן בעצמו בהליך של דין משמעתי או חייל שהוא דן בערר על הליך של דין משמעתי‬
‫בעניינו‪.‬‬
‫נעדר מפקד מוסמך כאמור בסעיפי משנה א עד ג דלעיל מהארץ או נבצר ממנו זמנית למלא את תפקידו‪,‬‬ ‫ג‪.‬‬
‫תואצל סמכות ההמתקה באופן זמני לסגנו או לראש מטהו‪.‬‬
‫‪ .230‬חויב חייל לשלם פיצויים על‪-‬פי סעיפים ‪ 186‬עד ‪ 189‬דלעיל‪ ,‬רשאי הרמטכ"ל או מי שהוסמך מטעמו‪ ,‬כמפורט‬
‫בסעיף ‪ 229‬דלעיל‪ ,‬לבטל את החיוב בפיצויים או להקטין את שיעורם‪.‬‬
‫סדרי הפנייה להמתקת עונש‬
‫‪ .231‬נידון המבקש כי עונשו יומתק‪ ,‬יפנה בקשה מנומקת בכתב למפקדו הישיר‪.‬‬
‫‪ .232‬פעולות המפקד הישיר‪:‬‬
‫מפקדו הישיר של הנידון יעביר את בקשת ההמתקה‪ ,‬בצירוף העתק מאושר של טופס ‪ 630‬שאליו נוגעת‬ ‫א‪.‬‬
‫הבקשה‪ ,‬להחלטת מפקד הפיקוד‪ ,‬מפקד הזרוע או ראש האגף (להלן‪":‬מפקד בדרגת אלוף") שבידו‬
‫הסמכות להמתיק את העונש‪ ,‬ללא‪-‬דיחוי‪ ,‬ולא יאוחר מ‪ 48 -‬שעות ממועד הגשת הבקשה‪.‬‬
‫מפקדו הישיר של הנידון יהיה רשאי לצרף לבקשה את הערותיו וכן את הערות קצין השיפוט‪ ,‬ואולם אין‬ ‫ב‪.‬‬
‫בכך כדי להוות עילה לעיכוב העברת הבקשה למפקד בדרגת אלוף‪ ,‬כאמור בסעיף משנה א‪.‬‬
‫‪ .233‬זהות המפקד המוסמך‪ ,‬תפורט להלן‪:‬‬
‫מפקד בדרגת אלוף שבידו הסמכות להמתיק את העונש‪ ,‬יהיה מי שכפופה אליו יחידת החייל בעת‬ ‫א‪.‬‬
‫הגשת הבקשה‪.‬‬
‫מפקד בדרגת אלוף שבידו הסמכות להמתיק את העונש לגבי חייל המסופח למתקן כליאה‪ ,‬יהיה מי‬ ‫ב‪.‬‬
‫ש אליו כפופה יחידת האם של החייל בעת הגשת הבקשה‪.‬‬

‫בלמ"ס‬
‫‪28‬‬
‫בלמ"ס‬
‫‪33.0302‬‬
‫פקודות מטכ"ל‪ 26 ,‬פבר' ‪78‬‬

‫הועברה בקשה למפקד בדרגת אלוף‪ ,‬וזה מצא כי אין לו סמכות לדון בה ‪ -‬יורה מייד להעביר את‬ ‫ג‪.‬‬
‫הבקשה למפקד בדרגת אלוף שבידו הסמכות להמתיק את העונש‪.‬‬
‫‪ .234‬מפקד בדרגת אלוף שבידו הסמכות להמתיק את העונש‪ ,‬ישיב על הבקשה בהקדם‪.‬‬
‫‪ .235‬החלטה בבקשת המתקה הנוגעת לעונש מחבוש בפועל תועבר לאלתר גם למתקן הכליאה שבו נושא הנידון‬
‫בעונש‪.‬‬

‫פרק יג ‪ -‬שיפוט עבירות תנועה בדין משמעתי‬
‫‪ .236‬לעניין פרק זה‪" :‬עבירת תנועה" ‪ -‬עבירה מן העבירות המפורטות להלן‪:‬‬
‫עבירה על אחת מן התקנות שבחלקים א ו‪ -‬ב לתקנות התעבורה (נוסח חדש)‪ ,‬התשכ"א‪ ,1961-‬למעט‬ ‫א‪.‬‬
‫תקנות שלעבירה עליהן נקבע עונש חובה‪.‬‬
‫עבירה של אי‪-‬קיום הוראות המחייבות בצבא‪ ,‬לפי סעיף ‪( 133‬א) לחוק‪ ,‬כשההוראה נוגעת לכלי רכב‪,‬‬ ‫ב‪.‬‬
‫להסדרי התחבורה הצבאית או לתעבורה‪.‬‬
‫עבירה לפי סעיף ‪( 79‬א) לחוק‪ ,‬בשל שימוש ברכב צבאי‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬
‫‪ .237‬על שיפוט משמעתי בגין עבירות תנועה יחולו כל הוראות פקודה זו‪ ,‬בשינויים האמורים בפרק זה‪.‬‬
‫תנאים להעמדה לדין משמעתי‬
‫‪ .238‬לא יידון חייל בדין משמעתי בגין עבירות תנועה‪ ,‬אלא בהתקיים אחד המקרים המפורטים להלן‪:‬‬
‫החייל עבר את העבירה כשנסע בכלי רכב צבאי‪.‬‬ ‫א‪.‬‬
‫החייל עבר את העבירה כשנסע בכלי רכב אזרחי‪ ,‬אך במקום שהוא בפיקוחו או בשליטתו של הצבא‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬
‫החייל עבר את העבירה כשנסע בכלי רכב אזרחי במקום שאינו בפיקוחו או בשליטתו של הצבא‪,‬‬ ‫ג‪.‬‬
‫ופרקליט צבאי הורה להעמידו לדין משמעתי‪.‬‬
‫החייל עבר את העבירה‪ ,‬שלא תוך כדי נסיעה בכלי רכב‪ ,‬בנסיבות שיש להן זיקה לצבא‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬
‫עבירות תנועה שאינן נתונות לדין משמעתי‬
‫‪ .239‬לא יועמד חייל לדין משמעתי בגין העבירות המפורטות להלן‪ ,‬אלא אם כן הורה על כך פרקליט צבאי‪:‬‬
‫אי‪-‬ציות לתמרור "עצור"‪.‬‬ ‫א‪.‬‬
‫אי‪-‬ציות לרמזור אדום‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬
‫מעבר על קו הפרדה לבן‪ ,‬שטח הפרדה או אי‪-‬תנועה עם כל גלגלי הרכב‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬
‫נסיעה במהירות העולה ב‪ 20 -‬קמ"ש‪ ,‬לפחות‪ ,‬על המותר‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬
‫עקיפה בדרך לא פנויה‪.‬‬ ‫ה‪.‬‬
‫אי‪-‬ציות לתמרור "אין כניסה"‪.‬‬ ‫ו‪.‬‬
‫נסיעה בשולי הכביש‪.‬‬ ‫ז‪.‬‬
‫אי‪-‬ציות לחובת אחיזת הגה בשתי הידיים‪ ,‬תוך שימוש בטלפון נייד‪ ,‬כאשר כלי הרכב נמצא בתנועה‪,‬‬ ‫ח‪.‬‬
‫למעט שימוש בטלפון באמצעות דיבורית המותקנת בכלי הרכב‪ ,‬או שימוש בטלפון המחובר לאוזניה‬
‫אחת או שימוש בטלפון שהוא בעל "דיבורית" פנימית‪.‬‬
‫‪ .240‬לא יועמד חייל לדין משמעתי בגין עבירה שגרמה לתאונת דרכים שאינה תאונת דרכים קלה‪ ,‬כהגדרתה בפ"מ‬
‫‪ ,58.0214‬אלא לפי החלטת פרקליט צבאי או לפי החלטת תובע צבאי‪.‬‬
‫‪ .241‬העברת דוחות תנועה‪ ,‬תיערך כמפורט להלן‪:‬‬

‫בלמ"ס‬
‫‪29‬‬
‫בלמ"ס‬
‫‪33.0302‬‬
‫פקודות מטכ"ל‪ 26 ,‬פבר' ‪78‬‬

‫דוחות על עבירות תנועה יועברו לתא העבירות‪.‬‬ ‫א‪.‬‬
‫ד וח על עבירת תנועה‪ ,‬שאינה נתונה לדין משמעתי‪ ,‬יועבר אל ראש תחום התעבורה בפרקליטות‬ ‫ב‪.‬‬
‫הצבאית‪.‬‬
‫כל דוח אחר על עבירת תנועה יועבר על ידי תא העבירות לשיפוט משמעתי ביחידה‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬
‫‪ .242‬לא יעמוד חייל לדין משמעתי‪ ,‬על‪-‬פי דוח עבירת תנועה‪ ,‬אלא בהוראת פרקליט צבאי‪ ,‬תובע צבאי או אם‬
‫הועבר לשיפוט ביחידה על ידי תא העבירות‪ ,‬כאמור בסעיף‪ ,241‬סעיף משנה ג‪.‬‬
‫‪ .243‬חייל שאינו שוטר צבאי‪ ,‬וכן אזרח שיש להם יסוד סביר להניח כי חייל אחר עבר עבירת תנועה‪ ,‬ואשר אין‬
‫בסמכותם להגיש נגדו תלונה רשאים לדווח על כך למפקד החייל או לתא העבירות‪.‬‬

‫דוחות משטרת ישראל ופקחי רשויות מקומיות‬
‫‪ .244‬ניתן דוח תנועה מאת שוטר משטרת ישראל או מאת פקח של רשות מקומית נגד חייל‪ ,‬יועבר הדוח לתא‬
‫העבירות‪ ,‬ויראו בו כדוח עבירת תנועה‪.‬‬
‫קצין השיפוט המוסמך‬
‫‪ .245‬דין משמעתי בגין עבירת תנועה יתקיים בפני קצין שיפוט בדרגת סא"ל‪ ,‬לפחות או בפני קצין שיפוט בדרגת‬
‫רס"ן‪ ,‬והנושא מינוי סא"ל‪ ,‬כמפורט בכתב ההסמכה‪ ,‬המופיע בנספח א לפקודה זו (להלן‪" :‬קצין השיפוט‬
‫המוסמך")‪.‬‬
‫‪ .246‬קצין השיפוט המוסמך לא ידון חייל על עבירת תנועה‪ ,‬אם הוא עצמו נמצא בעת ביצוע העבירה בכלי הרכב‬
‫שבאמצעותו או בקשר אליו נעברה העבירה‪.‬‬
‫דיווח על השיפוט בעבירות תנועה‬
‫‪ .247‬מפקד היחידה אחראי לוודא שיועמדו לדין חיילים שנגדם הוגשו דוחות על עבירות תנועה‪ ,‬ושיועבר דיווח על‬
‫תוצאות השיפוט לראש תא העבירות בתוך ‪ 14‬יום מקבלת הוראה‪ ,‬כאמור בסעיף ‪ 242‬דלעיל‪.‬‬
‫‪ .248‬הקמצ"ר יהיה רשאי להגיש תלונה נגד חייל שקיים יסוד סביר להניח כי הוא נושא באחריות לאי‪-‬קיומו של‬
‫דין משמעתי או לאי‪-‬דיווח אודות תוצאותיו‪ ,‬כאמור בסעיף ‪ 247‬דלעיל‪.‬‬

‫פרק יד ‪ -‬שיפוט מהיר‬
‫‪ .249‬בפרק זה‪:‬‬
‫''מבצע אכיפה'' – מבצע המוגבל לתקופה ולמקום מסוימים‪ ,‬שערכו פיקוד‪ ,‬זרוע או אגף ושראש אכ"א‬ ‫א‪.‬‬
‫הסמיכם לכך‪ ,‬כדי לאכוף הוראות‪ ,‬שעבירה עליהן נתונה לשיפוט מהיר‪.‬‬
‫''ראש צוות לאכיפת משמעת'' – מי שהוסמך על‪-‬פי הק"א ‪.33-03-11‬‬ ‫ב‪.‬‬
‫''שיפוט מהיר'' – שיפוט בגין עבירות מסוימות‪ ,‬כמפורט בסעיף ‪ 253‬להלן‪ ,‬שבוצעו במהלך מבצע‬ ‫ג‪.‬‬
‫אכיפה‪.‬‬
‫‪ .250‬על שיפוט מהיר יחולו כל הוראות פקודה זו‪ ,‬בשינויים המפורטים בפרק זה‪.‬‬
‫הסמכות להגיש תלונה במבצע שיפוט מהיר‬
‫‪ .251‬ראש צוות לאכיפת משמעת רשאי להגיש תלונה נגד כל חייל הנתון לסמכותו מכוח תפקיד זה‪ ,‬כאשר יש יסוד‬
‫סביר להניח‪ ,‬כי עבר עבירה הנתונה לשיפוט מהיר‪ ,‬למעט עבירת תנועה‪.‬‬
‫‪ .252‬תלונה ביחס לעבירת תנועה יגיש שוטר צבאי בלבד‪.‬‬

‫בלמ"ס‬
‫‪30‬‬
‫בלמ"ס‬
‫‪33.0302‬‬
‫פקודות מטכ"ל‪ 26 ,‬פבר' ‪78‬‬

‫עבירות הנתונות לשיפוט מהיר‬
‫‪ .253‬העבירות הנתונות לשיפוט מהיר מפורטות להלן‪:‬‬
‫עבירות משמעת‪ ,‬הופעה ולבוש‪.‬‬ ‫א‪.‬‬
‫כל עבירה הנתונה לשיפוט משמעתי שנעברה כלפי שוטר צבאי או כלפי חבר צוות לאכיפת המשמעת‬ ‫ב‪.‬‬
‫בעת מילוי תפקידו במבצע לשיפוט מהיר‪.‬‬
‫עבירה של נשיאת נשק כשנתונה בו מחסנית‪ ,‬בניגוד להוראות המחייבות בצבא‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬
‫עבירה של אי‪-‬נשיאת נשק אישי‪ ,‬בניגוד לפ"מ ‪.2.0101‬‬ ‫ד‪.‬‬
‫עבירות תנועה הנתונות לדין משמעתי‪.‬‬ ‫ה‪.‬‬
‫סמכויות קצין השיפוט לדון בשיפוט מהיר‬
‫‪ .254‬מבלי לגרוע מן האמור בפקודה זו‪ ,‬יהיו הגורמים הנזכרים להלן מוסמכים לשפוט חיילים בגין תלונות שהוגשו‬
‫במסגרת מבצע שיפוט מהיר‪.‬‬
‫מבצעי אכיפה הנערכים בכל צה"ל‬
‫‪ .255‬קש"ב המשרת בפיקוד‪ ,‬בזרוע או באגף שראש אכ"א הטיל עליהם לערוך מבצע אכיפה כלל צה"לי‪ ,‬אשר מונה‬
‫על‪-‬ידי קצין השלישות של הגוף העורך את המבצע לשבת בדין במבצע זה – מוסמך לדון כל חייל שדרגתו‬
‫רס"ן‪ ,‬לכל היותר‪ ,‬אם עבר ביום המבצע עבירה הנתונה לשיפוט מהיר‪ ,‬ובלבד שדרגת הקש''ב תהא גבוהה‬
‫מדרגת החייל‪.‬‬
‫מבצעי אכיפה בזרוע‪ ,‬בפיקוד או באגף‬
‫‪ .256‬קש"ב המשרת בפיקוד‪ ,‬בזרוע או באגף‪ ,‬אשר מונה על‪-‬ידי קצין כוח האדם הפיקודי‪ ,‬הזרועי או האגפי לשבת‬
‫בדין במבצע זה ‪ -‬מוסמך לדון כל חייל שעבר באותו יום‪ ,‬בתחום מרחב הפיקוד‪ ,‬הזרוע או האגף‪ ,‬עבירה‬
‫הנתונה לשיפוט מהיר‪ ,‬ובלבד שדרגת הקש''ב תהא גבוהה מדרגת החייל‪.‬‬
‫העברת הדיון וערר‬
‫‪ .257‬לעניין פרק זה‪ ,‬מוסמכים הגורמים המפורטים להלן לשמש כקש"ב ממונה‪:‬‬
‫במבצע אכיפה הנערך בכל צה"ל ‪ -‬קצין השלישות של הגוף שנקבע לערוך את המבצע‪ .‬התקיים הדיון‬ ‫א‪.‬‬
‫בנוכחות קצין השלישות‪ ,‬יראו את מפקדו של קצין השלישות של הגוף שנקבע לערוך את המבצע‬
‫כקש"ב הממונה‪.‬‬
‫במבצע אכיפה הנערך בזרוע‪ ,‬בפיקוד או באגף ‪ -‬קצין כוח האדם הזרועי‪ .‬התקיים הדיון המשמעתי‬ ‫ב‪.‬‬
‫בנוכחות קצין כוח האדם הזרועי‪ ,‬יראו את מפקדו של קצין כוח האדם הזרועי כקש"ב הממונה‪.‬‬
‫מועד הדיון בתלונה‬
‫‪ .258‬תלונה שהוגשה במבצע אכיפה‪ ,‬תידון בפני הגורמים המפורטים בסעיפים ‪ 255‬עד ‪ ,256‬בתוך שבעה ימים מיום‬
‫הגשת התלונה‪ .‬לא נידונה התלונה בתוך שבעה ימים כאמור – תועבר התלונה לשיפוט ביחידת החייל‬
‫בהקדם‪.‬‬
‫דיווח על תוצאות השיפוט‬
‫‪ .259‬הועמד חייל לדין במבצע שיפוט מהיר בגין עבי רת תנועה‪ ,‬יוודא מפקד היחידה שבה נערך השיפוט כי דוח על‬
‫תוצאות השיפוט יועבר גם לתא העבירות‪.‬‬
‫שיפוט מהיר בגין נסיעה בטרמפים‬
‫‪ .260‬חייל שהוגש נגדו דוח עבירה בגין נסיעה בטרמפים במסגרת מבצע מדמה‪ ,‬כהגדרתו בפ"מ ‪ 2.0104‬יישפט‬
‫בכפוף להוראות הפקודה‪.‬‬

‫בלמ"ס‬
‫‪31‬‬
‫בלמ"ס‬
‫‪33.0302‬‬
‫פקודות מטכ"ל‪ 26 ,‬פבר' ‪78‬‬
‫פרק טו ‪ -‬שיפוט עובדים בשירות הצבא‬
‫‪ .261‬על דיון משמעתי נגד עובד בשירות הצבא יחולו כל הוראות פקודה זו‪ ,‬בשינויים המפורטים בפרק זה‪.‬‬
‫הגשת תלונה‬
‫‪ .262‬תלונה נגד עובד בשירות הצבא לא תוגש‪ ,‬אלא על ידי קצין או נגד בכיר‪.‬‬
‫‪ .263‬העתק מן התלונה יישלח‪ ,‬עם הגשתה‪ ,‬למרכז תע"ץ‪ ,‬תוך שמירה על פרטיות העובד‪.‬‬
‫עבירות הנ תונות לדין משמעתי‬
‫‪ .264‬ניתן להעמיד עובד בשירות הצבא לדין משמעתי בגין עבירות כמפורט להלן‪:‬‬
‫בתקופה שאינה תקופת לחימה‪:‬‬ ‫א‪.‬‬
‫‪ )1‬עבירת תנועה הנתונה לדין משמעתי;‬
‫‪ )2‬עבירה של אי שמירת רכוש צבאי‪ ,‬הוצאת רכוש צבאי מרשות הצבא או שימוש ברכוש הצבא שלא‬
‫למטרות הצבא;‬
‫‪ )3‬עבירה של התרשלות או של אי‪-‬קיום הוראות המחייבות בצבא‪ ,‬ביחס לכללי בטיחות בעבודה או‬
‫ביחס לאי‪-‬שמירת גהות בעבודה;‬
‫‪ )4‬עבירה אחרת שבגינה ניתן להעמידו לדין בבית דין צבאי‪ ,‬ואשר פרקליט צבאי הורה על העמדתו‬
‫לדין משמעתי בגינה‪ ,‬בעקבות חקירת מצ"ח או בעקבות בדיקה על ידי קצין בודק‪.‬‬
‫בתקופת לחימה ניתן להעמיד עובד בשירות הצבא בגין כל עבירה שבגינה ניתן להעמיד עובד לדין‬ ‫ב‪.‬‬
‫בבית דין צבאי לפי סעיף ‪ 13‬לחוק‪ ,‬והנתונה לדין משמעתי‪.‬‬
‫קצין השיפוט המוסמך‬
‫‪ .265‬עובד בשירות הצבא יועמד לדין משמעתי בפני קצין שיפוט שדרגתו סא"ל‪ ,‬לפחות‪ .‬לא משרת ביחידתו של‬
‫העובד קצין בדרגה כאמור או הקצין שוהה בחופשה שאורכה עולה על שבעה ימים ‪ -‬ניתן להביאו בפני קצין‬
‫שיפוט בדרגת רס"ן‪.‬‬
‫מסדר הדין‬
‫‪ .266‬האמור בסעיפים ‪ 72 ,71 ,68 ,67 ,66‬סעיף משנה ג ו‪ 73-‬סיפא‪ ,‬לא יחול על הליך משמעתי נגד נידון שהינו‬
‫עובד בשירות הצבא‪.‬‬
‫עונשים בדין משמעתי‬
‫‪ .267‬קצין שיפוט הדן עובד בשיר ות הצבא אינו מוסמך להטיל עליו את העונשים המפורטים להלן‪:‬‬
‫ריתוק למחנה או לאונייה‪.‬‬ ‫א‪.‬‬
‫בתקופה שאינה תקופת לחימה ‪ -‬עונש מחבוש‪ ,‬אלא אם הורשע העובד בעבירה של הוצאת רכוש מרשות‬ ‫ב‪.‬‬
‫הצבא או בעבירת שימוש ברכוש הצבא שלא למטרות הצבא‪.‬‬
‫הורדה בדרגה‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬
‫העברת טופס ‪ 630‬בתום הדיון‬
‫‪ .268‬נוסף על האמור בסעיף ‪ ,203‬יעביר שליש יחידתו של קצין השיפוט העתק מטופס ‪ 630‬למרכז תע"ץ ‪ ,9508‬תוך‬
‫שמירה על פרטיות העובד‪ .‬העתק הטופס יישמר בתיקו האישי של העובד‪.‬‬

‫בלמ"ס‬
‫‪32‬‬
‫בלמ"ס‬
‫‪33.0302‬‬
‫פקודות מטכ"ל‪ 26 ,‬פבר' ‪78‬‬

‫פרק טז ‪ -‬שיפוט עובדים בשליחות הצבא‬
‫‪ .269‬על דיון משמעתי נ גד עובד בשליחות הצבא יחולו כל הוראות פקודה זו‪ ,‬בשינויים המפורטים בפרק זה‪.‬‬
‫עבירות הנתונות לדין משמעתי‬
‫‪ .270‬ניתן להעמיד לדין משמעתי אזרח בשליחות הצבא בגין עבירה הנתונה לדין משמעתי והיא אחת העבירות‬
‫המפורטות להלן‪:‬‬
‫עבירה הנוגעת לרכוש הצבא;‬ ‫א‪.‬‬
‫עבירת תנועה;‬ ‫ב‪.‬‬
‫עבירה אשר בוצעה תוך ניצול תפקידו או מעמדו;‬ ‫ג‪.‬‬

‫פרק יז ‪ -‬דין משמעתי בהוראת פרקליט צבאי‬
‫‪ .271‬על דיון משמעתי הנערך בהוראת פרקליט צבאי יחולו כל הוראות פקודה זו‪ ,‬בשינויים המפורטים בפרק זה‪.‬‬
‫קצין השיפוט המוסמך‬
‫‪ .272‬הורה פרקליט צבאי על העמדת חייל לדין משמעתי‪ ,‬יתקיים הדיון המשמעתי בפני קצין השיפוט הבכיר שקבע‬
‫הפרקליט‪.‬‬
‫סדרי הדיון בתלונה‬
‫‪ .273‬נוסף על האמור בפרק ז‪ ,‬רשאי פרקליט צבאי להורות כי בדיון משמעתי הנערך בהוראת פרקליט‪ ,‬יחולו סדרי‬
‫דין נוספים‪.‬‬
‫הזנת התלונה והעברתה‬
‫‪ .274‬ואלה הן פעולות שליש היחידה‪:‬‬
‫הורה פרקליט צבאי כי תלונה תידון בדיון משמעתי‪ ,‬יזין שליש יחידתו של קצין השיפוט‪ ,‬עם קבלת‬ ‫א‪.‬‬
‫ההוראה‪ ,‬את התלונה ברשומת הממוחשבת המיועדת לכך‪ ,‬ויציין את הפרקליט כמתלונן‪.‬‬
‫לאחר הזנת התלונה יגיש שליש היחידה את התלונה על גבי טופס ‪ 630‬ויעבירה בהקדם לקצין השיפוט‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬
‫נוסף על האמור בסעיף ‪ ,18‬יצרף שליש היחידה לטופס ‪ 630‬את חוות דעת הפרקליט וכן את חומר‬ ‫ג‪.‬‬
‫הראיות אליו היא מתייחסת‪.‬‬
‫מועד הדיון‬
‫‪ .275‬ואלה הם מועדי הדיון בתלונה‪:‬‬
‫הורה פרקליט צבאי כי תלונה תידון בדין משמעתי‪ ,‬ידון קצין השיפוט בתלונה לא יאוחר מ‪ 30 -‬יום‬ ‫א‪.‬‬
‫ממועד קבלת ההוראה‪.‬‬
‫חלפו ‪ 30‬יום‪ ,‬ולא התקיים הליך משמעתי‪ ,‬כהוראת הפרקליט הצבאי‪ ,‬יועבר הדיון למפקדו של קצין‬ ‫ב‪.‬‬
‫השיפוט‪ ,‬בדרגת אל"ם לפחות‪ ,‬וזה יהיה חייב לדון בה בהקדם האפשרי‪ ,‬אלא אם יורה פרקליט צבאי‬
‫אחרת‪.‬‬
‫הליכים לפני הדיון‬
‫‪ .276‬נוסף על האמור בסעיף ‪ ,19‬יביא שליש היחידה לידיעת הנידון את זכותו לעיין בחוות דעת הפרקליט ובכל‬
‫חומר הראיות אליו היא מתייחסת‪ ,‬ולהציג בפני קצין השיפוט חוות דעת סנגור‪ ,‬כמפורט להלן‪.‬‬
‫חוות דעת מטעם הנידון בדין משמעתי‬
‫‪ .277‬נידון יהיה רשאי להגיש לקצין השיפוט חוות דעת מטעמו‪ ,‬בקשר להוראת הפרקליט‪ ,‬לרבות חוות דעת‬
‫שהוכנה בידי סנגור צבאי או בידי עורך דין שאושר לשמש סנגור לפני בתי הדין הצבאיים (להלן‪":‬סנגור")‪.‬‬
‫בלמ"ס‬
‫‪33‬‬
‫בלמ"ס‬
‫‪33.0302‬‬
‫פקודות מטכ"ל‪ 26 ,‬פבר' ‪78‬‬
‫‪ .278‬פנה ה נידון בבקשה לעכב את העמדתו לדין משמעתי על מנת לתת בידו את האפשרות להמציא חוות דעת‬
‫מטעמו כאמור ‪ -‬יעוכב הדיון המשמעתי בשבעה ימים‪ ,‬לכל היותר‪ ,‬אלא אם הורה הפרקליט הצבאי אחרת‪.‬‬
‫‪ .279‬הפעולות שיינקטו עם הגשת חוות הדעת מטעם הנידון יפורטו להלן‪:‬‬
‫הוגשה חוות דעת מטעם הנידון‪ ,‬תועבר היא לעיון הפרקליט הצבאי זמן סביר לפני הדיון המשמעתי‪.‬‬ ‫א‪.‬‬
‫הוצגה חוות דעת מטעמו של הנידון כאמור לקצין השיפוט לראשונה במעמד הדיון המשמעתי‪ ,‬מבלי‬
‫שהועברה קודם לעיון הפרקליט ‪ -‬יפסיק קצין השיפוט את הדיון המשמעתי ויעביר את חוות הדעת‬
‫לפרקליט‪.‬‬
‫פרקליט צבאי יהיה רשאי להגיש לקצין השיפוט את התייחסותו לחוות הדעת שהוגשה מטעם הנידון‪,‬‬ ‫ב‪.‬‬
‫בהעתק לנידון‪.‬‬
‫הועברה התייחסות הפרקליט הצבאי‪ ,‬כאמור בסעיף משנה ב‪ ,‬יהיה הנידון רשאי להגיש לקצין השיפוט‬ ‫ג‪.‬‬
‫התייחסות נוספת מטעמו‪ ,‬לרבות התייחסות שהוכנה בידי סנגור‪ ,‬בקשר להבהרת עניין שהתעורר‬
‫בהתייחסות הפרקליט הצבאי‪ .‬העתק מההתייחסות הנוספת‪ ,‬כאמור‪ ,‬יועבר לפרקליט‪.‬‬
‫העברת טופס ‪ 630‬לאחר הדיון‬
‫‪ .280‬נוסף על האמור בסעיף ‪ 203‬דלעיל‪ ,‬יועבר העתק מטופס ‪ 630‬גם לפרקליט הצבאי שהורה על הדיון ולשאר‬
‫הנמענים בהוראת הפרקליט‪ ,‬לא יאוחר משבעה ימים מיום הדיון‪.‬‬
‫ערר על ידי הפרקליט הצבאי הראשי‬
‫‪ .281‬זוכה נידון שהועמד לדין משמעתי בהוראת פרקליט‪ ,‬רשאי הפרקליט הצבאי הראשי או סגנו‪ ,‬אם סבר כי יש‬
‫ראיות מספיקות להוכחת אשמת החייל הנידון‪ ,‬להגיש‪ ,‬בתוך ‪ 15‬יום מיום שהובא לידיעתו הפסק‪ ,‬ערר שיידון‬
‫בפני קש"ב ממונה‪ .‬קצין השיפוט רשאי לדון בערר אף אם הוגש לאחר חלוף חמישה עשר הימים כמפורט‬
‫לעיל‪ ,‬אם יש לדעתו טעמים המצדיקים זאת‪ .‬טעמים אלו יירשמו על ידו‪.‬‬
‫סמ כויות קצין השיפוט הדן בערר‬
‫‪ .282‬הקש"ב הממונה הדן בערר שהגיש הפרקליט הצבאי הראשי‪ ,‬רשאי לפעול כמפורט להלן‪:‬‬
‫לדחות את הערר‪.‬‬ ‫א‪.‬‬
‫לבטל את הזיכוי‪ ,‬להרשיע את הנידון ולהטיל עליו עונש; ובלבד שלא יעשה כן כל עוד לא נתן לנידון‬ ‫ב‪.‬‬
‫הזדמנות להשמיע את דבריו‪.‬‬
‫‪ .283‬החלטת הקש"ב לפי סעיף ‪ 282‬תנומק ותירשם בטופס הערר‪.‬‬

‫פרק יח ‪ -‬פיקוח ובקרה‬
‫ביקורת על ידי שליש יחידה‬
‫‪ .284‬שליש יחידה יערוך ביקורת‪ ,‬אחת לחודש‪ ,‬לפחות‪ ,‬בדבר הטיפול בתלונות שאמורות היו להתברר על ידי קצין‬
‫שיפוט מיחידתו‪ .‬בין היתר‪ ,‬יוודא שליש היחידה כ י התלונות הוזנו כנדרש‪ ,‬וטופלו תוך פרקי הזמן הקבועים‬
‫בפקודה זו‪.‬‬
‫אחריות מפקד היחידה‬
‫‪ .285‬מפקד היחידה יוודא כי נוהלי הדין המשמעתי‪ ,‬כמפורט בפקודה זו‪ ,‬יבוצעו בהתאם‪.‬‬
‫ביקורת על הטיפול בתלונות‬
‫‪ .286‬קציני כוח האדם הזרועיים יערכו ביקורת שוטפת על הטיפול בתלונות שאמורות היו להתברר ביחידות‬
‫הכפופות להם‪.‬‬

‫בלמ"ס‬
‫‪34‬‬
‫בלמ"ס‬
‫‪33.0302‬‬
‫פקודות מטכ"ל‪ 26 ,‬פבר' ‪78‬‬

‫הוראות שונות‬
‫‪ .287‬תוקף פקודה זו החל מיום ‪ 1‬בינואר ‪ . 2009‬עד למועד כניסת הפקודה לתוקף‪ ,‬יעמדו בתוקפן ההוראות שקדמו‬
‫לפקודה‪ ,‬כפי שנקבעו בפקודות הצבא‪.‬‬
‫‪ .288‬בנוסף לאמור בסעיף ‪ 18‬להפ"ע ‪ ,1.0102‬עדכון נספח ב לפקודה‪ ,‬ייעשה בנוהל מקוצר‪ ,‬ואינו טעון סבב הערות‬
‫או חתימות‪.‬‬
‫_____________________________________________________________‬

‫בלמ"ס‬
‫‪35‬‬
‫בלמ"ס‬
‫‪33.0302‬‬
‫פקודות מטכ"ל‪ 26 ,‬פבר' ‪78‬‬
‫נספח א‬
‫כתב הסמכה לדון עברייני תנועה בדין משמעתי‬

‫בתוקף סמכותי לפי סעיף ‪ 1‬לחוק השיפוט הצבאי‪ ,‬התשט"ו‪ ,1955-‬הנני קובע בזאת כמפורט להלן‪:‬‬

‫קצין שיפוט רשאי לדון בדין משמעתי בעבירת תנועה אם הוא נושא דרגת סא"ל‪ ,‬לפחות‪ ,‬או אם הוא בדרגת‬
‫רס"ן ונושא מינוי סא"ל‪.‬‬

‫__________________‬ ‫________‬
‫הפרקליט הצבאי הראשי‬ ‫(תאריך)‬

‫בלמ"ס‬
‫‪36‬‬
‫בלמ"ס‬
‫‪33.0302‬‬
‫פקודות מטכ"ל‪ 26 ,‬פבר' ‪78‬‬

‫נספח ב‬
‫כתב המתקת עונש שהוטל בדין משמעתי‬
‫בתוקף סמכותי לפי סעיפים ‪ 167‬ו‪ 167 -‬א לחוק השיפוט הצבאי‪ ,‬תשט"ו‪ ,1955-‬כפי שאצל ראש המטה‬
‫הכללי‪ ,‬בפקודת המטכ"ל ‪ ,33.0302‬הנני מחליט‪:‬‬
‫העונש של__________ שהוטל או החיוב בפיצויים בסך___________‬ ‫‪.1‬‬
‫שנפסק בתאריך __________‪ ,‬בדיון משמעתי בתלונה מס'______ על‪:‬‬ ‫‪.2‬‬

‫יחידה‬ ‫שם משפחה‬ ‫שם פרטי‬ ‫דרגה‬ ‫מס' אישי‬

‫יומתק(ו)* כמפורט להלן‪:‬‬
‫העונש שהוטל יבוטל‪.‬‬ ‫א‪.‬‬
‫העונש שהוטל יופחת ויעמוד על ________‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬
‫העונש שהוטל יוחלף בעונש קל ממנו‪ ,‬והוא __________________‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬
‫החיוב בפיצויים יבוטל‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬
‫שיעור הפיצויים שחויב בה יוקטן ויועמד על _____‪.‬‬ ‫ה‪.‬‬
‫סמן ‪ X‬במשבצת המתאימה‪.‬‬
‫*בהמתקת עונש לעונש מחבוש על תנאי או ב הפחתת עונש מחבוש על תנאי‪ ,‬יש לציין את תקופת התנאי‪.‬‬

‫‪. 2‬שלא להמתיק את העונש שהוטל על החייל הנ"ל‪ ,‬לבטל את החיוב הפיצויים ולא להקטין את שיעורם*‪.‬‬

‫(חתימה)‬ ‫(שם פרטי ושם משפחה)‬ ‫(דרגה)‬ ‫(תאריך)‬

‫*מחק את המיותר‬

‫בלמ"ס‬
‫‪37‬‬
‫בלמ"ס‬
‫‪33.0302‬‬
‫פקודות מטכ"ל‪ 26 ,‬פבר' ‪78‬‬
‫נספח ג'‬
‫עבירות לפי חוק השיפוט הצבאי‪ ,‬התשט"ו‪ , 1955-‬ועבירות על תקנות שירות ביטחון (חובות אנשי‬
‫מילואים)‪ ,‬התשט"ז‪ ,1956-‬הנתונות לדין משמעתי‬

‫בלמ"ס‬
‫‪38‬‬
‫בלמ"ס‬
‫‪33.0302‬‬
‫פקודות מטכ"ל‪ 26 ,‬פבר' ‪78‬‬

‫בלמ"ס‬
‫‪39‬‬
‫בלמ"ס‬
‫‪33.0302‬‬
‫פקודות מטכ"ל‪ 26 ,‬פבר' ‪78‬‬

‫בלמ"ס‬
‫‪40‬‬
‫בלמ"ס‬
‫‪33.0302‬‬
‫פקודות מטכ"ל‪ 26 ,‬פבר' ‪78‬‬

‫בלמ"ס‬
‫‪41‬‬
‫בלמ"ס‬
‫‪33.0302‬‬
‫פקודות מטכ"ל‪ 26 ,‬פבר' ‪78‬‬

‫בלמ"ס‬
‫‪42‬‬
‫בלמ"ס‬
‫‪33.0302‬‬
‫פקודות מטכ"ל‪ 26 ,‬פבר' ‪78‬‬

‫בלמ"ס‬
‫‪43‬‬