You are on page 1of 1

28 | Κοινωνία Χανιώτικα νέα | Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2020

Προστασία του Πολίτη και Καθημερινότητα - 408

Πρώτα η πρόληψη!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Η μείωση της χρήσης πλαστικών και χαρτιού είναι
ΑΛΕΒΑΝΤΗΣ* αναγκαία και για σοβαρούς οικονομικούς λόγους

Έ
χουμε αναφερθεί πίου 23 φορές ισχυρότερο
κατ’ επανάληψη από το διοξείδιο του άν-
στην σημασία της θρακα.
πρόληψης για τον περιο- Τα παραπάνω θα πρέπει
ρισμό ασθενειών, ατυχη- να συνδυαστούν και με το
μάτων και καταστροφών. γεγονός ότι χώρες που πα-
Για τις ασθένειες η διακο- ραδοσιακά εισήγαγαν πλα-
πή του καπνίσματος, η μεί- στικά προς ανακύκλωση
ωση της κατανάλωσης οι- είτε απαγορεύουν τις ει-
νοπνευματωδών, η καθη- σαγωγές (π.χ. Κίνα, Ταϊ-
μερινή άσκηση μαζί με την λάνδη, Μαλαισία, Βιετνάμ,
ισορροπημένη διατροφή Ινδία) είτε θεσπίζουν αυ-
και τον έλεγχο του σωμα- στηρούς ελέγχους προκει-
τικού βάρους, μας βοη- μένου να προς ανακύκλω-
θούν να αποφύγουμε ση- ση πλαστικά να μην είναι
μαντικές ασθένειες. ανακατεμένα (π.χ. Πολω-
Μπορούμε να εξαλεί- νία, Ταϊβάν). Αυτό δημι-
ψουμε τους κινδύνους από ουργεί πτώση των τιμών
τα τροχαία όταν σεβόμαστε Επαναχρησιμοποιήσιμες σακούλες για λαχανικά και ένα «έμφραγμα» στην
και χύμα προϊόντα.
τα όρια ταχύτητας, απο- ανακύκλωση …
φεύγουμε να οδηγούμε μας επιβαρύνεται όλο και πλαστικές σακούλες δεν Χαρτί. Παράλληλα η Κίνα
μετά από οινοποσία, όταν περισσότερο από τα πλα- διασπώνται παρά μόνο αν εισάγει τα τελευταία χρόνια μιας χρήσης) αλλά και χαρ- έχουν χαλάσει.
δεν μιλάμε στο κινητό οδη- στικά. Μερικοί ευαισθη- βρεθούν στο κατάλληλο πε- όλο και λιγότερο χαρτί προς τιού. Πολύ χρήσιμες συμ- Τέλος, να μην ξεχνούμε
γώντας και φυσικά φορώ- τοποιημένοι εθελοντές ριβάλλον. Για παράδειγμα ανακύκλωση. Έτσι το 2019 βουλές για να το πετύχου- και τα αποτσίγαρα που ξε-
ντας κράνος και ζώνη αγωνίζονται κάθε τόσο να οι λιπασματοποιήσιμες σα- εισήγαγε μόνο 11,4 εκατ. με μας δίνει ο Ελληνικός περνούν σε έκταση ακόμη
ασφαλείας. Και τέλος απο- καθαρίσουν τις παραλίες κούλες από υλικά φυτικής τόνους ήτοι το ένα τρίτο σε Οργανισμός Ανακύκλωσης και την ρύπανση με πλα-
φεύγουμε τις καταστροφές μας, ιδίως μετά από μεγά- προέλευσης εξαφανίζονται σχέση με τους 32,2 εκατ. (ΕΟΑΝ). στικά. Ας μην τα πετάμε
από σεισμούς και πλημ- λες καταιγίδες και τις πα- εντός τριμήνου μέσα στη τόνους του 2015! Το απο- Για παράδειγμα, μπορού- στο δρόμο, στις παραλίες,
μύρες όταν επιλέγουμε το ραμονές του καλοκαιριού. θάλασσα αλλά παραμένουν τέλεσμα είναι η ραγδαία με να επιλέξουμε επανα- στις παιδικές χαρές. Από
σημείο που θα κτίσουμε, Οι ευσυνείδητοι προσπα- άθικτες μετά από 27 μήνες πτώση των τιμών και αυ- χρησιμοποιούμενες τσά- αυτά δεν κινδυνεύουν
ακολουθούμε τις οδηγίες θούν να ανακυκλώνουν μέσα στο χώμα. τού του υλικού στις διε- ντες για τα ψώνια – ακόμη μόνο τα ψάρια, τα πουλιά
για σωστές κατασκευές και σωστά τις πλαστικές συ- Γι’ αυτό οι βιοδιασπώμε- θνείς αγορές με συνέπεια και επαναχρησιμοποιήσι- και τα ζώα. Αλλά και τα
λαμβάνουμε τα μέτρα μας σκευασίες στους μπλε κά- νες σακούλες δεν πρέπει να τη μείωση του οικονομικού μες σακούλες για χύμα παιδιά και τα εγγόνια μας
ΠΡΙΝ από την εκδήλωση δους ενώ έχει περιοριστεί ανακυκλώνονται μαζί με ενδιαφέροντος για την ανα- προϊόντα και λαχανικά. που κινδυνεύει η ζωή τους
αυτών των φαινομένων. σημαντικά και η χρήση τα άλλα πλαστικά ιδίως αν κύκλωση χαρτιού ... Μπορούμε επίσης να πε- όταν τα καταπιούν …
Όμως υπάρχουν και άλλοι της πλαστικής σακούλας πρόκειται να καταλήξουν Επαναχρησιμοποίηση. ριορίσουμε τις εκτυπώσεις Όλα τα παραπάνω μπο-
σημαντικοί τομείς στους μίας χρήσης. σε χωματερή. Γιατί εκεί θα Όλα τα παραπάνω δεν ση- και γενικά την άσκοπη ρούμε να τα πετύχουμε
οποίους η πρόληψη μπορεί Δυστυχώς, σε αυτό τον διασπαστούν με αργότερο μαίνουν ότι θα πρέπει να χρήση χαρτιού. Παράλληλα, αρκεί να το προσπαθή-
να αποδειχτεί απαραίτητη τομέα τα νέα δεν είναι ευ- ρυθμό σε σχέση με τη διά- σταματήσουμε τις προ- μπορούμε να χρησιμοποι- σουμε σοβαρά …
αν δεν θέλουμε να υποθη- χάριστα. Κατ’ αρχάς βρε- σπαση στο ύπαιθρο. Επι- σπάθειες ανακύκλωσης. ούμε επαναφορτιζόμενες
κεύσουμε το μέλλον των τανοί επιστήμονες από το πλέον από την χωρίς οξυ- Ωστόσο, θα πρέπει παράλ- μπαταρίες, να προσφέρου- * Φυσικός, τέως στέλεχος
παιδιών μας! Όπως η χρή- Πανεπιστήμιο του Πλύ- γόνο διάσπαση τους στη ληλα να εντείνουμε τις με τα παλιά μας ρούχα και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
ση πλαστικών, και χαρτιού. μουθ απέδειξαν ότι ορι- χωματερή παράγεται με- προσπάθειες μείωσης της να επισκευάζουμε τα προϊ- http://alevantis.blogspot.com
Πλαστικά. Το περιβάλλον σμένες βιοδιασπώμενες θάνιο, αέριο του θερμοκη- χρήσης πλαστικών (ιδίως όντα ή τις συσκευές που

Βιοαποικοδομήσιμη πλαστική
Eνας μόνο πελάτης χρησιμοποιεί 500
σακούλα μετά από τριετή παραμονή
πλαστικές σακούλες το χρόνο!
στη θάλασσα - πηγή Napper &
Thompson