Herman Fehst: Bolsevizmus és zsidóság

http://www.angelfire.com/zine2/judeolog/konyv2/fehst.htm

Search:

The Web

Angelfire

Lycos Phone

Share This Page

Report Abuse

Edit your Site

Browse Sites

« Previous | Top 100 | Next »

Magyar Virtus A legszabadabb minıségi sajtó. Itt te vagy a fıszerkesztı.
magyarvirtus.com

Kedvezı árak: easyJet.com Európa kiemelkedı légitársasága Foglalj most az easyJet.com-on!
www.easyjet.com

Nehezen tanulsz? Miért? Használati útmutató a tanuláshoz! Ismerd meg L. Ron Hubbard könyvét
www.hubbardcollege.hu

Herman Fehst: Bolsevizmus és zsidóság Elıszó Bevezetés I. RÉSZ. Zsidók a régi Oroszországban. - Az elıkészítés A zsidóság élete a cári Oroszországban Zsidók az orosz forradalmi mozgalmakban. A zsidóság forradalmi szereplésének okai. A zsidó "Szövetség" /Bund/ Az átmenet korszaka. A bolsevisták magukhoz ragadják a hatalmat II. rész. Zsidók a Szovjetunióban /A beteljesülés./ I. FEJEZET. A Lenin korszak /1917-1922/ Lenin és a zsidók. A Sovnarkom és a központi pártszervek A Központi Végrehajtóbizottság /Z. I K/ és a Komintern A szovjet gépezet A reakció II. FEJEZET. Harc a hatalomért /1922-1927/ Trotzki-Zinovjew-Sztálin A hatalmi szervezet átépítése Zsidók a kormányzatban III. FEJEZET. Sztálin /1928-1934. július/ A párt és az államigazgatás átszervezése A kormányzószervek nemzetiségi összetétele A zsidóság elhelyezkedése a Szovjetunióban A nemzeti ébredés Utószó Irodalom Névjegyzék Elıszó A nyugati civilizáció és a "keresztény" kultúra jóvoltából immár közel két évtizede kell elszenvednie, eltőrnie egy százhetvenötmilliós nagy népnek és egy óriási, világrészekre kiterjedı nagy birodalomnak a bolsevista pokol gyötrelmeit és borzalmait. Könyvtárakra menı irodalom számol be az orosz népnek a világtörténelemben szinte példátlan szenvedéseirıl és szörnyő elnyomatásáról. A Szovjet vezetıi azonban már kezdettıl fogva nyíltan hangoztatták, hogy korántsem elégszenek meg a régi Oroszország leigázásával. Végsı céljuk a világforradalom, vagyis embertelen, istentelen, sátáni uralmuknak mindenüvé való kiterjesztése. A világforradalom jelszava arra is jó volt, hogy ideig-óráig elkábítsa a nyomortól, nélkülözéstıl, éhségtıl elkeseredett orosz milliókat. Európa bolsevizálására irányuló tervszerő aknamunkának hosszú éveken keresztül Németország volt a középpontja. A német nép hitétıl és akaratától hajtott, Hitler politikai és szervezı zsenialitásától vezérelt nemzeti szocialista mozgalom uralomra
1 / 61 2006.04.29. 16:31

Herman Fehst: Bolsevizmus és zsidóság

http://www.angelfire.com/zine2/judeolog/konyv2/fehst.htm

jutásakor, azonban halálos csapást mért a marxista pártokra. A bolsevista világforradalom egyik legbiztosabbnak, legerısebbnek vélt fellegvára váratlanul összeomlott. Ahol a kommunista agitáció a legnagyobb, a legszebb eredményekkel dicsekedhetett, éppen ott most a legveszedelmesebb, a legkérlelhetetlenebb ellenfél kerekedett felül. Félı volt, hogy a német események hatásaként egész Európát egy antibolsevista hullám önti majd el, esetleg Németország vezetésével egy antibolsevista harci front alakul ki. A helyzet a Szovjet szempontjából válságosra fordult. Nem volt idı a habozásra, a fontolgatásra, sürgısen cselekedni kellett. A Szovjet külpolitikájában gyökeres változás állott, be. Eddig a nyílt vagy föld alatti bolsevista propagandára és agitációra fektetvén a fısúlyt, világszerte, más államokkal való szorosabb politikai együttmőködés elıl mereven elzárkózott, legfeljebb a gazdasági kapcsolatok felvételére szorítkozott. A németországi súlyos és kiheverhetetlennek látszó vereség után a szovjet diplomácia egyszerre lázas tevékenységbe kezdett. Még jobban kiépítették és szorosabbra főzték a kapcsolatokat a nyugateurópai zsidó radikális, szabadkımőves politikai körökkel. A szovjet vezérek egyszerre békülékenyebb húrokat kezdtek pengetni a polgári liberális kapitalista világ felé. Megváltozott az egyes országok kommunista pártjainak taktikája is. A német eseményeken okulva kialakult mindenütt, bolsevista kezdeményezésre a kommunistáktól a polgári liberálisokig terjedı egységfront a népi, nemzeti mozgalmakkal szemben. A szovjet diplomaták fáradozásai nem maradtak eredménytelenek. A polgári világrend és az európai kultúra örök szégyenére a Népszövetség szinte egyhangú lelkesedéssel hívta meg és nagy ünnepélyességgel vette fel tagjai közé a Szovjetuniót. A polgári, liberális, demokrata, kapitalista eszmék jegyében fogant Népszövetség megfeledkezve minden józan óvatosságról, a legelemibb becsületérzésrıl, önfeledt boldogsággal ölelte keblére a világforradalomra, nemzetek megsemmisítésére törekvı, védtelen milliókat legyilkoló, az emberi szabadságot lábbal tipró és vérbe fojtó Szovjetuniót. A zsidó bankrabló, külügyi népbiztos Litvinov Finkelstein fajtájára jellemzı vakmerı szemtelenséggel csakhamar vezetı szerepet követel magának a népszövetségi politika irányának meghatározásában, A zsákmányt féltı kisantant, a biztonságáért oktalanul rettegı Franciaország a Szovjetben új fegyvertársat remél. Csehország, Románia és Franciaország bolsevista befolyás alá kerül. Közremőködésükkel és támogatásukkal a bolsevizmus sötét árnyai már itt settenkednek Közép-Európában, a Duna völgyében, de Európa délnyugati sarkából a félbolsevista Spanyolországból is a vörös uralom réme fenyeget. A világforradalom elıkészítésére hivatott Komintern III. Internacionálé harcmodora is lényegesen megváltozott. Az újabb határozatok és utasítások értelmében egyelıre fel kell hagyni a nyílt állam és nemzetellenes kommunista agitációval. A kommunisták a polgári liberálisoktól a szélsı jobboldalig vonuljanak be mindenféle politikai pártba és mozgalomba. Ott benn szervezzenek bolsevista sejteket és folytassák észrevétlenül bomlasztó munkájukat, szítsanak széthúzást, ellentétet, fegyelmezetlenséget, izgassanak a vezetık ellen. Legyenek látszólag nacionalisták, de egy pillanatra se feledkezzenek meg a végsı célról. A kommunista párt a baloldali politikai csoportokkal lépjen mindenütt a legszorosabb harci közösségre. Igyekezzék ezeket a pártokat a maga céljaira kihasználni. Gondosan fel kell készülni a döntı pillanatra, amikor a bolsevisták egyetlen elszánt rohammal megszerezhetik a hatalmat és megvalósíthatják a proletár uralmat, íme ez a Komintern újabb parancsainak lényege. Bolsevizmus! Szovjetunió! Komintern! Milyen borzalmat és rettegést keltı, milyen sötét és titokzatos szavak? Világforradalom! Vajon kik csinálják és kiknek az érdekében? Rejtélyek, amelyekre mindeddig hiányzott a tárgyilagos, a világos és határozott felelet. Ha a nemzeti mozgalmak a bolsevizmus ellen irányuló felvilágosító harcukban a zsidók szerepére is rámutattak, zsidó liberális oldalról nyomban megjött a felháborodott tiltakozás. Fehst professzor könyve most végre száraz tényeket, adatokat,

2 / 61

2006.04.29. 16:31

Herman Fehst: Bolsevizmus és zsidóság

http://www.angelfire.com/zine2/judeolog/konyv2/fehst.htm

számokat sorakoztat fel, amelyeket nem lehet cáfolni, nem lehet elfogult, rosszindulatú, felelıtlen demagógiának bélyegezni. Fehst professzor adatai maguktól beszélnek és jóformán semmiféle magyarázatra sem szorulnak. Fellebbentik a fátyolt ezek az adatok a 20-ik század legborzalmasabb nemzeti tragédiájáról. Werner Sombart írja a proletár-szocializmussal foglalkozó munkájában, hogy a Szovjetunióban a zsidók uralkodnak a tatárok segítségével az oroszok felett. Ennek az igazságnak kérlelhetetlen bizonyítéka Fehstnek ez a munkája. A bolsevizmus a zsidók mőve, a világforradalom hazug jelszava mögött pedig a nemzetközi zsidóságnak Messiást váró hitébıl táplálkozó vad és mindenre elszánt világuralomra törekvése húzódik meg. ** Talán egyetlen más nemzet fiai sem olvashatják oly sok figyelemmel és érdeklıdéssel Fehst könyvét, mint mi magyarok. Ha nem volna valóságos nemzeti betegségünk a könnyelmő megbocsátás és a végzetes feledékenység, most aligha kellene idézgetnünk a 17-18 év elıtt történteket. Belılünk azonban mintha már egészen kihalt volna a nemzeti önérzet és az életösztöntıl parancsolt számonkérés és felelısségrevonás tudata. Másképp hogyan magyarázzuk meg, hogy az októberi és márciusi csıcseléklázadás vezetıi közül fehér tógába öltözve ma is oly sokan hangoskodnak a magyar Fórumon. Fehst könyvének olvasása közben megdöbbenve érezzük az orosz és a magyar tragédia hasonlóságát. Azzal a különbséggel, hogy míg a régi Oroszországban a jogokból kirekesztett, megvetett, háttérbe szorított nép volt a zsidóság, addig nálunk nemcsak egyenjogúságot, hanem valósággal elıjogokat élvezett, dédelgetett kedvence volt az uralkodó politikai iránynak és mérhetetlen pénzt és vagyont harácsolhatott össze. Mégis 1919 március 21-ével fizetett. A vörös lázadás sötét és szégyenletes napjai már egészen feledésbe merültek. Elfeledkeztünk a csıcselékuralom több mint 500 bestiális kegyetlenséggel legyilkolt áldozatáról is. Nemzeti javainkban erkölcsiekben és anyagiakban egyaránt véghezvitt jóvátehetetlen rombolásaikról, a szégyenrıl, amelybe beletaszítottak, a kiszolgáltatottságról, amelyet reánk zúdítottak, mindenrıl, mindenrıl megfeledkeztünk már. Ebben az elıszóban nem tehetjük tüzetes vizsgálódás tárgyává a zsidóság szerepét a két magyarországi csıcseléklázadásban. Emlékeztetıül néhányat a legjellemzıbb adatok közül mégis ide iktatunk. Az 1918-as összeomlásért elsısorban felelıs Nemzeti Tanács 20 tagból állott. Névszerint a következı zsidók voltak tagjai a Nemzeti Tanácsnak: Bíró Lajos, Böhm Vilmos, Diener Dénes József, Garami Ernı, Hatvány Lajos báró, Jászi Oszkár, Kunfi Zsigmond, Purjesz Lajos, Szende Pál, Schwimmer Róza, Weltner Jakab. A Nemzeti Tanácsban tehát 11 zsidói találunk, ami megfelel 55%nak. Az adatokat a Budapesti Hírlap 1918, a Népszava és a Vörös Újság 1919 évfolyamai, Váry Albert: A vörös uralom áldozatai Magyarországon és Gellért Oszkár: A diadalmas forradalom könyve címő mővek szolgáltatták. Károlyi Mihály kormányának 12 tagja közül Jászi, Kunfi, Garami, Szende 4 volt a zsidó, vagyis 33%. A zsidó Gellért Oszkár felsorolja a "forradalom" újságíróit: és pedig a következıket .Magyar Lajos, Hatvány Lajos báró, Kéri Pál, Purjesz Lajos, Pók Ödön (?), Gábor Andor, Göndör Ferenc. Valamennyi zsidó. A proletárdiktatúra alatt a hatalmat bitorló "Forradalmi Kormányzótanács"-nak (népbiztosok) összesen 45 tagja volt, ebbıl 31, tehát 70% volt a zsidó. Váry Albert igazán nem gyanúsítható antiszemita elfogultsággal jelzett munkájában a következıket írja: "Az igazi vezetık, kik a diktatúra szellemét és módszerét adták s akiktıl a bitorolt hatalom gyakorlásának a mikéntje függött, szóval: akik az erıszakos és véres eszközök alkalmazásának igazi szószólói és vezérei voltak, a következık; Kun Béla, Szamuelly Tibor, Vágó Béla, Lukács György, Pogány József, Szántó Béla, dr. Landler Jenı, Alpári Gyula, végül Vántus Károly és Bokányi Dezsı népbiztosok.

3 / 61

2006.04.29. 16:31

többnyire zsidó vezetés alatt álló kommunista összeesküvésekre. jól szervezett. A judeo marxista métely akadálytalanul mérgezi ma is nemzeti szervezetünket. a felszámolás vagy helyesebben a leszámolás ideje elérkezett. de ugrásra készen állanak és csak alkalmas pillanatra várnak.04. társadalmi mozgalmaink. Erıinket sem szabad túlbecsülnünk. végül 7 Böhm Vilmos. Ki ne emlékeznék még a proletár rémuralmat bevezetı paktumra. Ugyanakkor megválasztották az öttagú ellenırzı bizottságot is. tehát 80% a zsidó. ami megfelel 60%-nak. hogy igenis meg akarja dönteni a polgári társadalmat és annak alapját.com/zine2/judeolog/konyv2/fehst. A. Az se tévesszen meg bennünket. Werner Jenı (zsidók). vagy az irodalom. A 13 tagú vezetıségben 6 a nemzsidó." 1919-ben a két csıcseléklázadás által hátrahagyott romhalmaz eltakarításakor az európai helyzet és a magunk rövidlátása meggátolt bennünket abban. hogy szervezetlenek vagyunk. Werner Jenı találunk. mint éppen most. a magántulajdont. ha a magyar munkásságot a rajta élısködı zsidó marxista vezérkartól meg akarjuk szabadítani. amelyek a népi-nemzeti eszmék jegyében hatalmas. Ne feledjük. egyszerően cionista gyarmattá süllyesztette le Magyarországot. Vágó Béla. hogy 1919 márciusában az 5%-os törpe zsidó kisebbség visszaélve a befogadó magyarság jóhiszemőségével. hogy a tízbıl az elsı 8." Tegyük mindjárt hozzá.29. Weltner Jakab tehát 55% a zsidó. Ezek az 50-60-70-80%-os arányszámok bizonyítják. Hogy a szociáldemokrácia csak szálláscsinálója a bolsevizmusnak. Az egyik legfontosabb ilyen bizottság a belügyi. Pedig egy újabb vörös lázadásnak még a kísérlete is menthetetlenül pusztulásba sodorna. Ismerjük be. Bennünket sem akadályozhat meg senki abban. 16:31 . Annyit végre is meg kellett volna már tanulnunk. 9 tagból 6. Gyetvay János. fegyelmezett tömegeket tudnának megmozgatni. Ez alkalommal talán ennyi is elég lesz. l származása (Rudas László) ismeretlen. A judeo-marxizmusnak el kell tőnnie a magyar közéletbıl! 4 / 61 2006. Kunfi Zsigmond. ha a célokban és az akaratban egyetértünk. hogy az itthoni marxista berkekben oly nagy a csend és feltőnı a nyugalom. Pór Ernı.Herman Fehst: Bolsevizmus és zsidóság http://www. helyettese Rónai Zoltán dr. A Népszava 1919 június 14-i száma a pártgyőlésrıl szóló beszámolójában közli a szocialista-kommunista párt új vezetıségének névsorát. Korvin Ottó. Nem annyira az oly gyakran leleplezett. Ebben a döntı és alapvetı kérdésben különbözik minden polgári párttól és távolodik el a polgári világrend kereteibıl. hogy éppen a szocializmus nagy végcéljaiban nincsen különbség szociáldemokraták és bolsevisták között" 1919 június 14-én a pártgyőlésen. afelıl éppen nekünk magyaroknak nem lehet semmi kétségünk. tagok Katz Béla. Szakasits Árpád (nemzsidók). Meg kell állapítanunk. Kun Béla.angelfire. amelyet 1919 március 21-én kötöttek a szociáldemokraták és kommunisták a győjtıfogházban? Már jóval a proletárdiktatúra kikiáltása elıtt 1918 december 22-én így írt a Népszava: "A szociáldemokrata párt sohasem titkolta és ma sem titkolja. a mővészet leple mögött megbúvó kultúrbolsevista törekvésekre gondolunk.htm Valójában ez a tíz ember kormányozta 133 napon át Magyarországot.. Rabinovics József. Ma még hallgatnak. a következıképp alakult meg: elnök Landler Jenı dr. Farkas István (?). hogy a létünket fenyegetı veszélyek ellen idejében kell védekeznünk. Landler Jenı. Még mindig hiányoznak a nagyobbszabású politikai. Weltner Jakab jelenleg szociáldemokrata képviselı a párt elnevezésérıl folyó vitában így szólott: "A néven ne marakodjunk. hogy a szovjet amely új világháborúra izgat még sohasem volt oly közel határainkhoz. hanem a marxista szociáldemokráciára. Az európai viszonyok azóta gyökeresen megváltoztak. A vörös rémuralom utolsó heteiben megszüntették a helyettes népbiztosi intézményt és helyükbe a népbiztosok mellé bizottságokat választottak. Pogány József. itt 3 zsidót Horovitz Gábor. tehát 66% a zsidó. Ma már a nagy európai kultúrnépek elszántan védekeznek a megsemmisítésükre törı bolsevista veszéllyel szemben. hogy a marxizmus mindenféle fajtáját egyszer és mindenkorra számőzzük a magyar közéletbıl.

Majd a zsidóságnak a különbözı orosz forradalmi mozgalmakban játszott szerepét tettem vizsgálat tárgyává. De felhasználtam az idevonatkozó memoir irodalmat. úgy ez részben a régi. illetıleg annak legfelsıbb szervei. másrészt pedig a zsidóknak a szocialista (marxista) eszmékhez való általánosan ismert vonzódásában leli magyarázatát.Herman Fehst: Bolsevizmus és zsidóság http://www. a párt tagállományára és az istentelenek szövetségére is. Ebben a munkámban forrásul különféle lexikonok. s már amennyire adatokhoz juthattam a vörös hadsereg vezérkarára. Éppen ezért a pártnapokon a párt irányító szerveibe beválasztott személyeknek nemzetiségét külön-külön ki kellett kutatni. a kominternre. történelmi és életrajzi mővek szolgáltak. A nemzetiség pontos 5 / 61 2006. Zsidó oldalról a különbözı szovjet tanácsok és végrehajtóbizottságok nemzetiségi összetételére vonatkozólag nyilvánosságra hozott adatok tehát korántsem adnak hő képet az oroszországi nemzetiségeknek az államhatalomban való igazi részesedésérıl. Ezeknek a pártszerveknek nemzetiségi összetétele tehát azt is megmutatja. 16:31 . 1936 március 21-én. hogy az orosz forradalmárok között általánosan elterjedt az álnevek használata. vagy elméleti alapon tárgyalták a zsidóság és a bolsevizmus közötti kapcsolatokat. amelyek az oroszországi zsidókérdéssel foglalkoztak. hogy ez az arányszám egyáltalában nem nagyobb. hogy a zsidóság milyen számarányban vesz részt a Szovjet vezérkarában. szociális és kulturális helyzetébıl indultam ki. Ha volt is egy idıszak mondják zsidó-liberális körökben amikor a zsidók viszonylag sok vezetı állást töltöttek talán be a Szovjetben. A legfelsıbb pártszervek nemzetiségi összetételére nézve számadatokat nem tettek közzé. Adataim. Sıt igen gyakran azt állítják. Ebben a tanulmányomban két évig tartó munka után elsınek kíséreltem meg annak a lehetı legpontosabb megállapítását. megállapításaim bizonyítékának nagyobb részét tartalmazó forrásmunkákat könyvem végén külön is felsorolom. a cári oroszországi zsidóság helyzetében. kézikönyvek. a csekára és a GPU-ra.04. mint az összlakosságból a zsidókra esı százalékszám. akik mindannyian a párt vezérkarának tagjai. különös tekintettel a bolsevista pártra és ennek vezérkarára. Külön fejezet foglalkozik az oroszországi antiszemitizmussal. Szovjet-Oroszországban a hatalom kizárólagos birtokosa a kommunista párt. Miután forrásul legnagyobbrészt Szovjet kiadványok. s hogy azóta a Szovjet vezetésében milyen része volt.29.htm Budapesten. A cári Oroszország zsidóságának politikai. mind máig tudományos pontossággal és tárgyilagossággal nem vizsgálták meg. ilyen módon mővemben a tárgyilagosság a legmesszebbmenı mértékben biztosítva van.com/zine2/judeolog/konyv2/fehst. tanulmányokról tudunk. az egyes népbiztosságokra. a vörös rémuralom kikiáltásának 17-ik évfordulóján Bosnyák Zoltán Bevezetés Azt a kérdést. valamint a zsidóság gyökeresen megváltozott szociális viszonyaival. a legfelsıbb gazdasági szervekre. A nemzetiség megállapítását nagy mértékben megnehezítette az. A kommunista párt vezetı szervein kívül természetesen kiterjesztettem vizsgálódásaimat a népbiztosok tanácsára. évi októberi bolsevista forradalomban a zsidóság milyen szerepet játszott. A szovjetek és végrehajtóbizottságaik nem rendelkeznek semmiféle tényleges hatalommal vagy számottevı hatáskörrel. Összesen több mint 900 személyre vonatkozólag végeztem ilyen kutatást. hogy Trotzkij bukása óta a zsidók vezetı szerepe kizárólag a posta és távirdaügyi népbiztosságra szorítkozik. Legfeljebb kisebb-nagyobb cikkekrıl. valamint a zsidó kommunista és a zsidó liberális irodalom szolgált. Ha az a kérdés vetıdik fel. továbbá orosz politikusok és az oroszországi viszonyokat igen jól ismerık által nyújtott adatokat. hogy a zsidóság a bolsevizmus vezérkarában tényleg milyen mértékben vesz részt. zsidó-liberális oldalról következetesen azt hangoztatják. hogy a különbözı nemzetiségek milyen mértékben részesednek az állami hatalomban.angelfire. hogy az 1917.

A települési öv végleges meghatározása után csaknem teljesen körülfogta a birodalom nyugati.Herman Fehst: Bolsevizmus és zsidóság http://www.401 zsidó élt az országban.htm meghatározásánál nagy segítségemre voltak a szovjet tudományos intézetei által kiadott életrajzok. Meg-megújuló antiszemita kilengésekrıl számolnak be és állandó zsidó üldözésrıl adnak hírt. tudományos vizsgálódásnak eredményeit mindenki számára hozzáférhetıvé tenni. A begyőjtött adatokat úgy ellenıriztem. A települési övet 1791-ben azért állították fel. amelyek a bolseviki forradalom vezetıirıl igen sok adatot és dátumot tartalmaznak. Miután a hellyel takarékoskodni igyekeztem.558.316. hogy egy és ugyanazon személyre vonatkozó és különbözı forrásból származó adatokat összehasonlítottam.com/zine2/judeolog/konyv2/fehst. A zsidók élete manapság a Szovjet népei között a legszánalomraméltóbb. . Utalok azonban a könyv végén levı részletes irodalomjegyzékre. úgy személyét figyelmen kívül hagytam.29. hogy minél kisebb helyen. RÉSZ. Ebben a harcban múlhatatlanul szükségesnek látszott a bolsevizmus és a zsidóság bensı és szoros kapcsolataira vonatkozó. akik készséggel állottak rendelkezésemre és sok becses és értékes adattal voltak segítségemre. hogy egyszerően hazugság az. valamint a párt központi szervezete által kiadóit életrajzi közlemények. Az 1897-es népszámlálás szerint az utolsó a régi birodalomban 5. Ezidıtájt a Sztálin csoport már véglegesen és maradéktalanul magához ragadta a hatalmat. Éppen azért a teljes kiadás egyes fejezeteit erısen megrövidítettem vagy teljesen elhagytam. Vizsgálódásaim természete és terjedelme megkívánta. Könyvem megrövidített kiadásának fordítása fekszik az olvasó elıtt. Arra kellett törekednünk. ehelyütt mondok köszönetet. Kutatásaimat ebben az újabb kiadásban már egészen 1934 júniusáig terjesztettem ki. Ez a fordulat az ország késıbbi történelmében mindvégig éreztette hatását.Az elıkészítés A zsidóság élete a cári Oroszországban A zsidóság zöme Lengyelország háromfelé osztása után. hogy munkatársak támogatását is igénybe vegyem. 6 / 61 2006. A túlnyomó többség Lengyelországban (1.060) élt. 16:31 . A bolsevista forradalom vezetıirıl teljes és pontos névsort talál az olvasó ugyancsak a könyv végén. hogy milyen nyomorúságos jelenleg a zsidók helyzete a Szovjetunióban. Ezek a törvények a zsidók jogait messzemenıen korlátozták. erısen kibıvítettem és elmélyítettem. A települési öv és a külön zsidó törvények végérvényesen csak az 1917-es bolsevista forradalom után tőntek el. Ha egyik-másik személy nemzetiségére vonatkozólag a forrásmunkákban nem találtam adatot. A zsidók életét a régi Oroszországban külön törvények szabályozták. Az oroszországi viszonyokkal foglalkozó többnyire zsidó írók legnagyobb része a fajtájukra jellemzı célzatos elfogultsággal nem gyızik eléggé hangsúlyozni. század végén jött be Oroszországba. minél teljesebb képet adjunk a bolsevizmus zsidó arculatáról. déli és délkeleti részét. Ezideig jóformán nem is ismerték a zsidót Oroszországban.angelfire. hogy ilymódon megakadályozzák a zsidók bejutását az ország belsejébe. Mondanom se kell.576) és az ú. az irodalomra való hivatkozást ebben a kiadásban elhagytam. tárgyilagos. I. települési zónában (3. A nemzsidó világ döntı harcot vív a zsidó kapitalista marxista szellem ellen. Ebben a jegyzékben a valódi és álnéven kívül a nemzetiséget is megjelöltem.n. tehát a 18. Zsidók a régi Oroszországban. Ellentmondást egyetlen egyszer sem tapasztaltam. mintha Oroszországban ezidıszerint antiszemitizmus uralkodnék s egyáltalában nem fedi a valóságot a zsidóság szánalmas helyzetérıl szóló állítás sem.189. Mindazoknak. Most pedig ez az ország lett a zsidóság legnagyobb győjtımedencéje. Más fejezeteket viszont az idıközben beszerzett anyaggal természetesen most is csak bolsevista és zsidó forrásokat használtam. ily módon sikerült a munka alapgondolatát még jobban kidomborítanom.04.

hogy a zsidóság néppusztító munkáját meg kell rendszabályozni. hogy a települési kerületekbıl kijussanak.htm Az oroszországi zsidóknak szinte háromnegyedrésze kereskedelembıl és kézmővességbıl élt. Az orosz kormányok kísérletei.n. hogy még közvetlenül a forradalom kitörése elıtti idıkben is egyedül Ukrajna délnyugati részében mintegy 100. A német vagy olasz iparosok alkotásvágya elıttük mindig ismeretlen volt. A foglalkozásnélküli zsidók száma is erısen megszaporodott. Az orosz törvények ugyanis csak a zsidó hitőeket tekintették zsidóknak. megvesztegetés által jutott be a birodalom belsejébe és ott zavartalanul bonyolította le üzleteit. Ezek hatása alatt az orosz kormány is belátta. 16:31 . Az életbe léptetett intézkedések azonban jóformán semmit sem változtattak a települési kerületek orosz parasztságának kétségbeejtı helyzetén.29. az iparosoknak. Számuk a valóságban ennél jóval nagyobb volt. A zsidók által megszállt városok és az ú. sokkal inkább azonban természetes hajlamaikkal magyarázható.000 mezıgazdálkodással foglalkozó zsidó volt. 1900-ban Oroszországban mindössze 50.000 zsidóból 60. Erre különben fıleg II. A vállalkozóbb szellemő és mozgékonyabb zsidók mindig módot találtak arra. Volt olyan város is. 90-es éveiben az ú. uzsorából élt. a legcsekélyebb eredménnyel sem jártak. a malmoknak. A zsidók társadalmi élısködése szinte zavartalanul tovább folytatódott. A nehéz munkát kerülték a zsidók. Sok zsidó számára nem volt más út. mint az. Még a múlt század 90-es éveiben is kereken 1/4 millió zsidó élt pálinkaeladásból. a cukorgyáraknak és a pálinkafızı üzemeknek. A tilalmakat kijátszva igen sok zsidó élt a falvakban is. addig a zsidók között 38. Nagyon sok zsidó a pénzt nem kímélve.angelfire. Dubnov zsidó történetíró szerint a pálinka egyedárúság bevezetése erısen megnövelte a "zsidó ipari és kereskedelmi proletariátus"-t. Kiszabadulhattak könnyen a zsidók a települési kerületekbıl és biztosíthatták maguknak a teljes egyenjogúságot a kikeresztelkedés. Az 1897 évi népszámlálás szerint Oroszország belsejében már 315.5%a szabó volt. de ık voltak a bérlıi vagy tulajdonosai a birtokoknak. Az iparra is csak kényszerbıl adták rá magukat. ahol a zsidó népesség 50 százalékának nem volt állandó foglalkozása. Ipari munkásnak nem szívesen mentek. települési kerületek egyik-másik helyen az összlakosságnak 50-75.9%-a foglalkozott kereskedelemmel.com/zine2/judeolog/konyv2/fehst. Jellemzı azonban. A pálinkamonopólium bevezetése (1894-98) többé-kevésbé megfosztotta a zsidóságot kizsákmányoló tevékenységének egyik legfontosabb eszközétıl. A zsidóság bizonyos rétegeinek : a kereskedıknek és segédszemélyzetüknek. hanem az egész birodalomban. sıt fokozódott. az áttérés által is. A zsidóságnak ez a határokat nem ismerı lelketlen és kíméletlen kizsákmányoló munkája váltotta ki azután a múlt század 80-as. A települési kerületekbıl való szabadulást és a tényleges egyenjogúságot teljes mértékben biztosította a zsidóságnak elsısorban gazdagsága és jóléte. sıt 100%-a is zsidó volt.6°/o volt a kereskedı. A zsidóság túlnyomórésze az orosz parasztságon élısködött. Ez az egészségtelen társadalmi összetétel részben a zsidók különleges helyzetével.865 zsidó élt. a pénz és a vagyon nemcsak a települési kerületekben és a cári Lengyelországban. pogromokat (zsidóüldözéseket). a diplomásoknak ugyanis adott esetekben megengedték az ország belsejében való letelepedést. Sándor cár reformkorszaka után a törvényhozás is módot adott. hogy gyárba menjen dolgozni. Egy jelentékeny részük pedig pénzkölcsönzésbıl. A monopólium áldozatainak száma igen nagy volt írja Dubnov. Míg a nemzsidó lakosságnak csak 3. A kikeresztelkedett 7 / 61 2006.000 zsidó élt a megengedett és a tiltott szeszesitalok árusításából. hogy a zsidókat földmővelésre késztessék. Ugyanakkor egyedül Ukrajna délnyugati részében 800.n. Kikeresték maguknak a legkönnyebb iparágakat.Herman Fehst: Bolsevizmus és zsidóság http://www.000-et tett ki a rabbik és tanítók száma.04. Lassanként a zsidóság kezébe került az egész gazdasági élet. A forradalom elıtti idıben az orosz bankok nagy része s velük együtt természetesen a nagy ipari és kereskedelmi vállalatok a zsidóság birtokában voltak. voltak a középpontjai a zsidóság kizsákmányoló tevékenységének. A zsidó iparosok 55. A falvak kereskedelmét teljesen kisajátították.

Bleichmann. régebben cionista író Rafes mondja a következı. amely a szocialista "Bund" kezdeményezésére jött létre. Trotzki-Bronstein. amelyet a zsidóság már a forradalom elıtti cári Oroszországban megszerzett. a diploma megszerzése is teljes egyenjogúságot biztosított a zsidóknak. ık csinálták az úgynevezett "orosz közvélemény"-t. a hivatalnoki karba. kádé elnevezést). hatalomról. Hasonlóképp Nathanson alapította még a 90-es években a "Narodnoje Prawo" (Népjog) nevő pártot. Zsidók az orosz forradalmi mozgalmakban Az ismert zsidó bolsevista. A zsidó értelmiségnek az orosz kulturális élet meghódítására irányuló munkáját hathatósan támogatta a mindent uraló zsidó tıke. A zsidó Nathanson szervezte az elsı "narodnitseskije" (népies) pártokat: így a "tsaikowzy" szövetséget. Végül is az orosz kormány kénytelen volt a közép és fıiskolákra felvehetı zsidók számát korlátozni. népes rajokban lepték el az egyetemeket és fıiskolákat. Mivel csaknem az egész orosz sajtó és könyvkiadás kezükben volt. Miután a fıiskolai végzettség. de a vezetı szerepet is magához ragadta a forradalmi pártokban.com/zine2/judeolog/konyv2/fehst.htm zsidók számára minden út nyitva volt. Saját szenvedésén és nyomorúságán keresztül ismerhette meg a zsidóság könyörtelen kizsákmányolásra irányuló munkáját. ahol az állam ügyeinek irányítására is nagy befolyást gyakoroltak. Rajta kívül tekintélyes szerepet vitt még a pártban igen sok zsidó. Abramovits-Rein és még számos zsidó. a különbözı forradalmi pártokban az aktív tagok közölt mindig igen nagy számmal találtak zsidókat. A szociáldemokrata párt hamarosan két részre szakadt. Ezek a szervezetek voltak késıbb alapjai a szociálforradalmár és a szociáldemokrata pártnak. Az utolsó cárok általában szintén ezt a zsidóellenes álláspontot tették magukévá.angelfire. Az irodalomnak és a mővészeteknek minden ágát zsidók uralták. a név megrövidítése által kapta ez a párt a K. Az orosz nép legszélesebb rétegeinek módjában volt közvetlen közelrıl megismerni a zsidóság élısdi természetét. A zsidóknak a bolsevikieknél játszott szerepét alább részletesen és behatóan fogjuk vizsgálni.04. "mensevikiek"-re (kisebbségiek) és "bolsevikiek"-re (többségiekre). A mensevikiek vezérkara kizárólag zsidókból állt. Vezetıik túlnyomóan zsidók éspedig: He. A zsidó érdekek szószólói ott voltak a császári minisztériumokban csakúgy mint a cári család közvetlen környezetében. A szociálforradalmár pártot a zsidó kapitalista Gotz-Cassoch-Wysotzki dinasztia alapította és irányította. A pártvezetık között voltak Axelrod. Herzenstein. Különösen a 90-es évek óta vettek erısen tevékeny részt a zsidók a forradalmi 8 / 61 2006. A legtekintélyesebb zsidó párt azonban a szociáldemokrata párt volt. Végül a kadettek vezére a zsidó Winawer volt. amelyek döntı szerepet játszottak az 1917-es forradalomban. A katonai korok. 16:31 . amelynek romjaiból szervezıdött meg késıbb a polgári ellenzék pártja (Konstitutionelle Demokraten.. majd a "Semlja i Woljá''t (Föld és szabadság) ezekbıl alakult ki a "Narodnaja Wolja" (Népszabadság) és a "Tsernyi Peredéi" (a fekete különítmény). A zsidók közül számosan jutottak el ilyen módon a legmagasabb állásokba. így többek között: Grusenberg. a hivatalnoki kar és az egyház is minden egyenjogúsítási törekvéssel a legélesebben szembefordult. a 60-as. néhány vonással nem is lehet képet adni arról a mérhetetlen befolyásról.29. Néhány szóval. Benyomultak a hadseregbe. szinte vallomásszerően hangzó szavakat: "A cárizmusnak a zsidóság ellen irányuló győlölete jogosult volt.D. sıt a papságba is. A forradalom elıtti években az orosz kulturális élet minden ágában zsidóké volt a vezetı szerep. Volin. Nartow Zederbaum. Hessen. Az orosz nép nagy tömegeinek lelke mélyén ugyanis kiirthatatlanul ott élt az ellenszenv a zsidósággal szemben. de még inkább a 70-es évektıl a zsidóság nem csak hogy nagy tömegekben benyomult. Grossmann Rostsin.Herman Fehst: Bolsevizmus és zsidóság http://www." Csakugyan. Hiszen a 60-as évektıl kezdve a kormányok. Dan-Gurwits. A forradalomban annak idején fontos szerep jutott az anarchistáknak is. Mindezek ellenére sem tudta kivívni a régi Oroszországban egyenjogúságának törvénybeiktatását. Jollos.

másokkal meg mindenféle gúnyt őztek. Egészen bizonyos például. A II. Több császárképnek kiszúrták a szemét. Csoda-e ily körülmények között." Már az 1905. amely rajta keresztül büntette meg a zsidóság meggyalázásáért a moszkvai Hamant. Plehwe belügyminiszter egyik gyilkosa a zsidó Sikorski. A rohamcsapatokat a zsidó Litwin Seddi vezette.04. évi elsı forradalomban is zsidók állottak mindenütt az élen.angelfire. így II. Ezeknek az óriási összegeknek segítségével mi sem volt könnyebb. évi forradalomról emlékirataiban Sulgin a birodalmi duma tagja. Moszkvában 1905 decemberében zsidók által szervezett véres bolsevista lázadás tört ki. aligha sejtette. Ez a gyilkosság a zsidók bosszúmőve volt. Sándor cár meggyilkolásában részt vett egy Helphand nevő zsidó nı. akik nem akarták magukat a zsidó vezetık önkényének alárendelni. mert a nagyherceg sok ezer zsidót kitelepített Moszkvából és a zsinagógát is bezáratta. Ebbe az üzletbe hatalmas saját és idegen tıkéket fektettek be.29. A birodalmi dumában helyet foglaló polgári forradalmárok vezére Trotzki-Bronstein volt. A nagyherceg meggyilkolásáról Dubnow a zsidó historikus világosan félreérthetetlenül írja a következıket: "Amikor Kaljaaew az elıkelı orosz ifjú a Romanow ház egyik tagjára bombát dobott. A szociálforradalmi párt terrorista szervezetének feje elıbb a zsidó Gersuni. A tömegek szellemi irányítását.htm mozgalmakban. Az orosz forradalmárokat a zsidó vezetık egyszerően csak eszköznek használták a saját külön terveik megvalósítására. vagyis a forradalmi pártokban az agitációs és propaganda tevékenység vezetését is teljesen a zsidók sajátították ki. Egy vörös hajú zsidó diák fejével átszakította az uralkodó cár képét és az átszakított vászonnal a vállain ırjöngve ordította: "Most én vagyok a cár!" A forradalom rémségeiben és borzalmaiban mindenütt ott volt a zsidóság keze. A kommunista párt zsidó tagozata 1919 végén a Központi Komiténak küldött jelentésében találóan írja a következıket: "A forradalmi mozgalom elmúlt 25 esztendeje alatt. majd a zsidó Asew volt. különösen az ország nyugati részében a zsidó munkásság volt az egyetlen igazán forradalmi elem. a végrehajtást pedig legszívesebben az oroszokra bízták. A zsidóság forradalmi szereplésének okai Mivel magyarázható meg a zsidók tömeges részvétele és vezetı szerepe a forradalmakban? A zsidókat elkeserítette a velük szemben lépten-nyomon megnyilvánuló általános 9 / 61 2006. évi pogrom egyenes felelet volt a zsidóknak a forradalomban tanúsított magatartására". s minden eszközzel teljes megsemmisítésükre. tönkretételükre törekedtek.com/zine2/judeolog/konyv2/fehst. hogy a zsidók inkább kitervezték. mint inkább a zsidóság érdekeit szolgálták. nagy nyereséggel kecsegtetı jó üzletnek tekintették. Dubnow is megjegyzi "Az 1905. Sándor cár meggyilkolását végrehajtó szervezetnek alapítója a zsidó Nathanson volt. Megrendítı képei fest az 1905. mint a forradalmi pártok számottevı vezetı állásainak zsidókkal való betöltése. A zsidók által megszervezett gyilkosságok valószínőleg nem is annyira az orosz szabadságharc célját. A terrort. ha az orosz néptömegek az elsı forradalomra pogrommal válaszoltak. elıkészítették a terrorista cselekményeket. a zsidó érdekek szolgálatára. Mégis tagadhatatlan. kiszorították. "A csıcselék amelyben feltőnı nagy számmal voltak zsidók betódult a városháza üléstermébe és féktelen győlölettel tépte le egymá sután a falon függı cárképeket. a zsidó forradalmi szervezkedésekkel elszántan szembehelyezkedı kormányférfiaknak és magasállású tisztviselıknek meggyilkolását is zsidók szervezték meg. hogy eszköz a történelmi nemezis kezében.Herman Fehst: Bolsevizmus és zsidóság http://www. Azokat az oroszokat pedig. Az irányítás kizárólag az ı kezükben volt. hogy Sergej Alexandrovits nagyhercegnek meggyilkolása az orosz szabadságmozgalom ügyét nem szolgálta. kizáratták a pártokból." A zsidók egyébként a forradalmat kezdettıl fogva kereskedelmi vállalkozásnak. Stolypin miniszterelnök gyilkosa pedig a zsidó Bogrow volt. 16:31 . A terrorcselekmények végrehajtói között is találunk zsidókat.

Herman Fehst: Bolsevizmus és zsidóság http://www. üres lelkek. Hasonlóságot. akik mivel nem tartoznak semmiféle nemzeti közösséghez. akiket semmiféle hagyomány nem főz a környezetükhöz. mint bármely más nép fiaiban. Mint szabadságapostolok csak a fennálló társadalmi rend ellen izgatnak. Természetesen nem véletlen az. pénz után törekszik. lengyeleknek egyaránt ártanak. a zsidó kultúrától elszakadtak. szellemi irányítókat és szervezıket. Mindenképpen azt akarják. megszervezésében vállalják az irányító szerepet. mint a nemzeti érzéssel és gondolattal szemben a legteljesebb elutasítás álláspontjára helyezkedett. Megvetik a nemzeti közösségek szervezett zártságát. franciáknak. úgy csak zavart keltenek és egyenetlenségeket szítanak. noha ennek elnyeréséért minden eszközt igénybe vettek. Sehol sem érzik otthon magukat és mégis mindenütt otthon vannak. Ha ezeknek a gyökérteleneknek van valami kapcsolatuk még a zsidósággal. A zsidó forradalmárok jó részének ösztönszerő vonzódása a nemzetközi szocializmus eszméihez a zsidók gyökértelenségével magyarázható. lengyelekké legyenek. mint bárki más vagyon. Végül a bolsevizmuson keresztül eljutott a zsidóság az egész orosz birodalom feletti uralomhoz.com/zine2/judeolog/konyv2/fehst. mint a nemzeti eszmét a legélesebben elítélik. hogy ezzel a zsidóknak. A gyökértelen zsidók olyan emberek. összekeverésére. átértékelık. Hiszen egy ilyen forradalom siker esetén megadja nekik a teljes egyenjogúságot. Miképp a bolsevizmus alapját képezı forradalmi elméletnek a megalapítója is a zsidó Marx (Mardochaj) volt. mert természetellenes. Még hozzá a zsidókat ezekben a pártokban nem mint egyszerő. hogy a zsidók németekké. akik elvesztették nemzeti sajátságaikat. A zsidó sokkal inkább. éppen a bolseviki pártban kezdettıl fogva fontos szerepet töltöttek be. A bolsevizmus kezdettıl fogva mind máig úgy a magántulajdonnal. 16:31 .04. Mindig gyanús az idealizmusuk is. új és korlátlan lehetıségeket nyújt a vagyonszerzésre és végül a legmesszebbmenıen biztosítja a zsidóságnak.htm ellenszenv. franciákká. anélkül azonban. mint nemzeti kisebbségnek kijáró jogokat. írja a hírhedt zsidó vezér Lewin hogy a racionális gondolkodásra hajlamos zsidók." Mivel is magyarázhatjuk tehát végeredményben a gyökértelen zsidóknak feltőnı és különös vonzódását a nemzetközi szocializmus eszméihez? Zsidó szerzık elsısorban a zsidóságnak a materializmusra és a racionalizmusra való általánosan ismert hajlamosságára hivatkoznak. győlölnek mindent ami nemzeti és hódolnak a népeket szétromboló internacionalizmusnak. 10 / 61 2006. A zsidók pedig mint majd késıbb látni fogjuk. Szívesen vállalkoznak a különbözı nemzeti kultúráknak a közvetítésére. hogy ez sohasem valósítható meg. Olyan emberek ezek. ha a zsidók egy polgári forradalom elıkészítésében. Nem akarják belátni. úgy e tannak a legmeggyızıdésesebb és legszenvedélyesebb terjesztıi és hívei mindig a zsidók voltak. Egyáltalában nem volna meglepı. a nemzeti öntudat. szürke párttagokat találjuk. Befolyásuk a pártban idıvel mind jobban növekedett. hogy egy másik földbe. A zsidókat azonban a nemzetközi szocialista pártokban találjuk. Ezek a tömegek természetesen kedvezıbb életlehetıségek után vágyakoztak. Nem akarják megérteni. A települési kerületek zsidó tömegeinek helyzete meglehetısen nyomorúságos volt. majd legfıbb vezetıivé lettek a mozgalomnak. Nem volt meg az egyenjogúságuk. amelyek úgy a magántulajdon gondolatát. hanem mint vezéreket. ezekben a hagyományokban felesleges sıt káros és az emberiség fejlıdését akadályozó értelmetlenségeket látnak nem. Hasonlóképp a zsidóban sokkal jobban él a népi. rokonságot látnak a legellentétesebb dolgokban. a szellem proletárjai. Mindig tagadók. rombolók. akik a történelmi folytonosságból kiszakadva nem találnak megnyugvást. bírálók. Szívesen radikálisok és a legmodernebbek a modernek között. egy másik nemzeti kultúrába beleolvadtuk volna. Klatzkin a legismertebb zsidó nacionalisták egyike "zsidó asszimiláltak"nak nevezi ıket és így ír róluk: "szívesen kozmopoliták: gyökértelenek. megerısíti ıket az eddig szerzett tulajdonukban. nem érzik a nemzeti géniusz titokzatos erıit. Mindez azonban korántsem magyarázza meg az orosz forradalmak zsidó jellegét.29.angelfire. akik a zsidó földtıl. németeknek. amelyben élnek.

htm egyáltalában nem véletlen. hogy a zsidóság lelki alkatának egyik leglényegesebb vonása az akadályokat nem ismerı. 11 / 61 2006. hanem az öntudatos zsidók is részt vettek. mint amelyet nyugaton a kapitalizmuson keresztül szerzett meg.Herman Fehst: Bolsevizmus és zsidóság http://www. Ezért voltak hát éppen a zsidók a nemzetközi szocializmus eszmerendszerének nem csak kieszelıi. hogy a történelmi meglepetésekkel szemben az egyetlen biztosíték az. kispolgári szocialista pártokkal rokonszenveztek és a szélsıséges bolsevikiektıl sokáig idegenkedtek. A zsidóság szélesebb rétegei jóideig csak a mérsékelt. hogy a hatalom felé vezetı utat mindenképpen biztosítsa.angelfire. amikor a hatalmat kezükbe kerítették akkor a zsidók nagy tömegekben tódultak a bolsevistákhoz. sıt a bolsevista lázadásban is nemcsak a gyökértelen. Ezzel a mérhetetlen hatalomvággyal magyarázhatjuk meg a zsidóságnak úgy az orosz. mindenütt ott voltak a képviselıi. sıt talán még erısebb hatalmi helyzetet kivívnia. de nagyon kevesen és csak idınként mutatóba azért. az uralomvágy hajtja. eszközökben nem válogató. 16:31 . "világmozgató vonása a zsidó kultúrának". de minden idıkben legkiválóbb képviselıi és legodaadóbb terjesztıi is. Minél inkább növekedtek a forradalom gyızelmi kilátásai. A zsidók forradalmi szelleme. írja Lenin. A radikális érzelmő zsidók közül sokan már régen nagyon tekintélyes helyet töltöttek be a bolsevista pártban. Legjobbjaink között ugyancsak sok a zsidó". Az orosz forradalomban. Marx merıben zsidóvérő volt. hogy az idegen környezethez minél tökéletesebben alkalmazkodjék. amikor eljött az alkalmas pillanat. A zsidóságnak ez a vágya nem teljesült be.29. A települési kerületek ortodox zsidó tömegei fanatikus hívei. A hatalom megszerzése a bolsevizmus által egyáltalán nem volt valami nagy feladat a zsidóság számára. A zsidóság széles rétegei Oroszországban inkább a mérsékelt szocialista és polgári pártok segítségével szerettek volna a hatalomhoz jutni. Marx barátja és munkatársa Engels Frigyes 1890-ben ezeket írja: "Sok. Ki tudhatja elıre a történelem útjait. hogy melyik párt fog majd uralomra kerülni? A zsidóság tudta jól. nyomban átállt a bolsevista oldathoz. Igen. mert csak így tud magának biztos és erıs pozíciót kivívni. ha minden pártban ott van. A bolsevizmus kíméletlen kézzel szétrombolta a hagyományokból és a történelembıl táplálkozó orosz életet. kényszeríti a zsidóságot arra. ki számíthatja ki. hogy a bolsevisták uralomra jutnak. hogy a zsidók a forradalmi eszmékhez mindig oly közel állottak". Semmit és senkit sem felejtett ki a játszmából. elszánt harcosai és védelmezıi lettek a bolsevista forradalomnak. Már a forradalom elıtti idıkben is szoros együttmőködés fejlıdött ki a világnézetileg egymástól egészen távol álló nemzeti és a szocialista zsidók közölt. Nem hiába emelte ki Lenin a zsidók nemzetköziségét és hangsúlyozta "fogékonyságukat a kor vezetı eszméi és mozgalmai iránt". akik a bolsevizmus ellen harcoltak hangzik fel az ellenvetés a túlsó oldalról. mint minden más forradalomban való szereplését. Látszólag ehhez a régi élethez való visszatérésnek még a lehetıségeit is megsemmisítette. Amikor ennek tudatára ébredt. könnyőszerrel nyithatták meg az érvényesülés útját fajtestvéreik elıtt.04. Klatzkin írja: "A hatalomra törekvés. különösen pedig. Zsidó vezérek egyidejőleg orosz forradalmi és zsidó nemzeti pártokhoz tartoznak. annál nagyobb tömegekben csatlakoztak hozzá a népüktıl el nem szakadt nacionalista zsidók. Mit jelent mindez? Egyszerően azt. hogy váratlan fordulatok ellen is be legyen biztosítva a zsidóság. sok mindent köszönhetünk a zsidóknak!" Heinérıl és Börnérıl nem is szólva.com/zine2/judeolog/konyv2/fehst. sıt tagjai is. valamennyi forradalmi pártban megszerezte a vezetést. Voltak zsidók. Zsidó kapitalisták szocialista pártok bıkező támogatói. hasonlóképp Lasalle is. A faji összetartás törvényének értelmében ezek a zsidók. Amikor azonban valószínőnek látszott. egy pillanatig meg nem szőnı törekvés a hatalomra. Ebben az esetben ugyanis kiépíthették volna orosz földön is a Nyugat-Európában már oly jól bevált kapitalisztikus hatalmi rendszert. A cionista zsidók közül is számosan léptek be a bolseviki pártba. A bolsevizmus által hirdetett "szocializmus" segítségével rövidesen sikerült Kelet-Európában ugyanolyan." A zsidóság tehát.

hanem keressük a vallás rejtélyét az igazi zsidóban.htm Éppen napjainkban láthatjuk. amelyet Marx alkotott meg át van itatva a zsidó materializmus eszméivel. az ı egyeduralmuk." Dosztojevszki sötét jóslatai a legnagyobb mértékben beteljesedtek Oroszországban. hatalmi vágyukat külön állam alapításában. sıt mintegy kiegészítik egymást. Útjuk és céljuk azonos. Egy olyan társadalmi berendezkedés. az önzés. Rányomták saját szellemiségük bélyegét és magukhoz ragadták a vezetést.." Ehhez legfeljebb még azt kell hozzáfőznünk. a faji és a társadalmi közösségen kívül álló elemei. Mindkettı sajátosan és jellegzetesen zsidó szellemi termék.. Történelmi távlatból nézve a dolgokat és eseményeket. A nemzsidó népek uralkodni akarásukat. hogy a zsidók nyugaton már "sok régi eszményt a magukéval helyettesítettek. A zsidók befurakodtak az orosz nép felszabadító harcába. mintha egymás ellen harcolnának. A zsidóság materialista szelleme a keresztény népek szellemévé lett. Végül még egyet nem szabad figyelmen kívül hagynunk. "Nézzük csak meg az igazi világi zsidót" írja 1843-44-ben. hogy a keresztények zsidókká lettek. A zsidók ily módon uralmi törekvéseiket tehát csak más népek keretein belül tudják megvalósítani. A teljesen elzsidósodott bolsevizmus egyik legfıbb és legerısebb támasza lett a világzsidóságnak az ébredı emberiség elleni harcában. 16:31 . Mi a zsidók világi kultusza? A nyerészkedés.. A zsidók annyira emancipálták magukat. A zsidó a maga módján már emancipálódott: a pénz segítségével hatalomhoz jutott.. a zsidóságot létalapjában rendítené meg. A pénz uralkodik a világ felett. mint a zsidó Marx. hanem mindig más népeken élısködik és azok kizsákmányolásából él. Megkezdıdik eszméiknek gyızelme s megsemmisül az emberszeretet érzése.angelfire. hogy a más népek által alkotott államokat szétrobbantják. A zsidóságot ebben a munkájában erıteljesen támogatják a befogadó nép alacsonyabbrendő. megszervezésében és megvédelmezésében élik ki.Herman Fehst: Bolsevizmus és zsidóság http://www. hogy maga Marx egyáltalában nem szakadt el az általa oly találóan és tökéletesen megrajzolt zsidó szellemiségtıl. A zsidó Isten világistenné lett. zseniális elméjével a zsidó világuralom bekövetkezését is elıre megsejtette.Közeledik az ı birodalmuk. ugyanezen évben ezeket írta: ". kitőnik. a keresztény és nemzett gondolat. A bolsevizmus a világ zsidóságában egyre erısebb és hathatósabb támogatóra talál. A zsidók a liberalizmus és racionalizmus eszmevilágával megfertızték a népeket.04. az igazság szomjúhozása. Néha úgy tőnik fel. hogy a zsidóságnak a bolsevizmus elleni harca mind jobban ellanyhul. Mi a világi alapja a zsidóságnak? A gyakorlati érzék. A forradalom az orosz nép szörnyő végzetévé zsidó üggyé lett. Mindkettı a zsidóság végleges gyızelmét akarja kivívni. 12 / 61 2006. Dosztojevszki már 1877-ben azt írta. A zsidóságnak a nemzsidó népek megsemmisítésére és a hatalom megszerzésére irányuló harcában fontos fegyvere a liberalizmus és a racionalizmus..29. nem képes az államalkotásra. Nem is lesz és nem is lehet nekik soha. Hatalmi céljaikat a zsidók csak úgy tudják elérni. sıt még az európai nemzetek faji büszkesége is. amely megsemmisíti a nyerészkedésnek még a lehetıségét is. A zsidóság materialista szellemiségének lényegét és romboló hatását talán senki sem fejtette ki oly világosan és találóan. A szétbomlasztott néptesteken könnyőszerrel gyızedelmeskednek és uralkodnak a zsidók. A nemzetközi szocializmus tana. A bolsevizmus pedig amely oly élesen tükrözi vissza a zsidó "világisten" eszményeit megszerezte nekik a végleges és korlátlan uralmat." Jövıbelátó. A népeket forradalomra. A zsidóknak azonban nincs területileg elhatárolt államuk. A zsidó marxizmus fordított oldala a zsidó kapitalizmusnak. a zsidó kapitalizmus és a zsidó bolsevizmus közötti kapcsolatok egyre szorosabbak lesznek. a hétköznapi és ne az ünnepnapi zsidót.com/zine2/judeolog/konyv2/fehst. Ki a zsidók világi istene? A pénz . ne keressük a zsidók rejtélyét vallásukban... mert túlnyomóan kereskedı és intellektuell nép s mint ilyen. hogy nagyon jól megférnek egymással. saját fajuk uralma és a történelemben gyökerezı szervezett állami élet elleni harcra izgatják.

ezzel szemben ık maguk saját belsı ügyeikbe semmiféle idegen beavatkozást nem tőrnek meg. a teljes beolvadás mondotta. csak a Szövetség szervezetei végezhetik. hogy a proletár-mozgalomnak nemzetiségek szerint való felosztása nemcsak hogy nem segíti elı. A párt legyen egységes a föderatív elv hamarosan bomláshoz vezetne és a mozgalom végét jelentené. "A proletariátusnak egész Oroszországban nyelvi és nemzetiségi különbség nélkül. Lenin akkor igen élesen szembehelyezkedett a Szövetséggel. Az O. A "Szövetség" kezdettıl fogva jól meg volt szervezve. ık betolakodnak a vendéglátó. Tutsanski (zsidó). de egyenesen veszélyezteti a végsı gyızelmet.htm A zsidó "Szövetség" /Bund/ A zsidók nem elégedtek meg azzal. Az utolsó három képviselte a Szövetséget. ahol zsidók nagy tömegekben éltek. hogy "zsidó nemzet" van. kimondván. A Szövetségnek kezdettıl fogva döntı súlya volt az orosz szociáldemokrácia irányításában. A Szövetség különben ezt az álláspontját nyíltan és világosan is leszögezte az 1901-ben tartott 4-ik kongresszusán. 16:31 . Névszerint a következık. Eidelmann. hogy az orosz pártokban a vezetést magukhoz ragadták. alapítói között hat a zsidó és csak kettı az orosz. Az oroszországi proletariátus megszervezésére vonatkozólag a Szövetség megbízottai azt javasolják. Ezeknek a jelentıs zsidó tömegeket magukba foglaló alakulatoknak számottevı szerepük volt az orosz forradalom kialakulásában.com/zine2/judeolog/konyv2/fehst. Lenin nem tekintette a zsidóságot külön nemzetnek. Mint következetes internacionalista azt vallotta. szervezeteibe és a legmesszebbmenıen beavatkoznak e népek belsı életébe. P. A zsidó proletariátust érintı kérdésekben teljesen szabad kezet tartott fenn magának. de fenntartotta a jogot. 1903-ban tartott 11-ik kongresszusán a Szövetség már azt követeli.angelfire. hanem külön zsidó pártokat is szerveztek. P. Wanowski (orosz). Sz. oroszországi általános zsidó munkásszövetség" röviden a "Szövetség" volt. A "Szövetség" volt a fıszervezıje a mi pártunk elsı kongresszusának 1898-ban. hogy ezt a munkát az egyes nemzetiségek közölt külön-külön végezzék el. hogy a párt keretén belül föderatív egységnek ismerjék el. hogy azt saját céljainak és tömegeinek megfelelıen fogja keresztül vinni." 13 / 61 2006. A Szövetség mint az O. A "Szövetség" kezdeményezésére jött létre egy évvel késıbb az Oroszországban szétszórt különbözı marxista csoportok egyesülése az oroszországi szociáldemokrata munkáspárt. És semmi esetre sem lehet csupán a véletlennek betudni. Eidelmann (zsidó). (Oroszországi szociáldemokrata munkáspárt) tagja elfogadta ugyan a párt programját. Radsenko (oroszj.29. A pártnak amelyik késıbb Oroszország urává lett. A zsidóság számára egy út van csupán. autonóm egység lépett be. a Szövetség pedig egyedüli képviselıje e nemzet proletariátusának. Mutnik vagy Mutnikovits (zsidó). Az elsı központi komité három tagjából Kremer. Radsenko. A Szövetség fıfeladata továbbra is a külön zsidó érdekek védelme maradt. Petrusewits (?). A propaganda munkát Oroszországnak azokon a vidékein. mert vezetésében nagy számban vettek részt a zsidó értelmiség tagjai. A leghatalmasabb és az orosz forradalomban legjelentékenyebb szerepet játszó ilyen párt a "Lengyelországi. litvániai. 1897-ben alapították. Kremer (zsidó). M. az ı tömegeikre idegenek nem gyakorolhatnak befolyást.04. A szocialista színezet ellenére a Szövetség lényegében véve zsidó nemzeti párt volt. Wigdortsik (zsidó). M. a befogadó népek politikai és társadalmi mozgalmaiba. Sz.) A kongresszus résztvevıi voltak az orosz szociáldemokrácia alapítói. Kossowski-Lövenson [zsidó]. A jól ismert zsidó taktikával állunk szemben. kettı zsidó. hogy ezt a kongresszust Minszkben tehát a települési kerület és a Szövetség mőködési területének egyik városában tartották" írja a zsidó bolsevista Zinovjev (Radomylski.Herman Fehst: Bolsevizmus és zsidóság http://www. Az oroszországi szociáldemokrata munkáspártba csak mint különálló. mint erıs harci egységnek kell fellépnie az önkényuralom és a burzsoázia ellen vívott harcban.

Goldenberg. A bolsevistákkal szemben a Szövetség egészen az októberi forradalomig meglehetısen elutasító magatartást foglalt el. a pénzügyet a zsidó Bramson irányítja. Egyidıben megalakult az elsı "ideiglenes kormány".szerve a munkás és katonatanácsok végrehajtó bizottsága. összes szerveit zsidók irányították. az agitációt a zsidó Ehrlich." (a Z. Avilov tehát 3 zsidó.000 szervezett munkás képviseletében 305 kiküldött vett részt. A munkástanács vezetıségében is összesen 2 munkás foglalt helyet. a nemzetközi ügyeket zsidó Larin-Lurjé. Skobelew. Bronstein. Krassikov. Csak az 1906 évi elsı forradalom idején. Sokolovot pedig zsidó származásúnak mondják. egyébként a 30 tag közül 7 volt a zsidó. "Három évig a Szövetség volt pártunknak a leghatalmasabb és számszerőleg is legerısebb szervezete" írja a már említett zsidó bolsevista Zinovjev. Frankorusski és egy orosz. A zsidók között igen elterjedt a Sokolov név. Tseidse (georgiai).: Steklov. Valóban a Konvent arculata egészen zsidó volt. Pesechonow és a zsidó Bogdanov. Most már nyitva állott az út a korlátlan egyenjogúsítás és azontúl a hatalom és az egyeduralom felé. Ettıl kezdve azután mind bensıbbé és szorosabbá váltak a kapcsolatok a Szövetség és a mensevikiek között. Gromann. l orosz. az élelmezési ügyeket a zsidó Gromann. Suchanov-Himmer. Ehrlich. 1904-ben a szövetségnek 40. melynek hatalma és befolyása mindinkább növekedett. Csaknem valamennyi osztály élén zsidók állottak. 1917 április 3-án már meg is jelent a zsidókra vonatkozó korlátozásokat megszüntetı törvény.) A 15 tag közül tehát 3 orosz. az agrárügyeket a zsidó Gotz és Suchanov. A forradalom elsı napjaitól kezdve a zsidók mindenütt az élen állottak.com/zine2/judeolog/konyv2/fehst. Krassikov és az orosz Slejapnikov. Bronstein. A végrehajtó bizottság igazi irányítása az októberi forradalom kitöréséig a következık kezében volt.000 tagja volt. A zsidóság minden rétege pártállásra való tekintet nélkül kitörı örömmel üdvözölte a forradalmat. Grinevits-Schechter. különösen Oroszország nyugati és délnyugati részében szintén a zsidók voltak többségben. hogy fél zsidó.angelfire.htm A Szövetség követeléseinek megtagadása miatt válaszul kilépett a szociáldemokrata pártból. pl. Liber (zsidó) és Dán (zsidó). A forradalom történésze és tevékeny résztvevıje a zsidó Suchanov-Himmer szerint az elsı végrehajtó bizottság tagjai a következık voltak: a georgiai Tseidse. Bramson. a 6 közül 2 georgiai és 4 zsidó. Az "Izvestija Z. hogy Nabokov az alelnök nyíltan "synedrion"nak (sanhedrin a vének tanácsa a zsidóknál) nevezte. Március 12-én (ógörög idıszámítás szerint február 27-én) összeomlott a Romanovok 300 éves trónja. (Kerenskire vonatkozólag azt állítják. A Tauris palotában a birodalmi duma komitéja mellett rögtön megalakult a "forradalmi demokrácia" . Késıbb némi visszafejlıdés mutatkozott. akik közül 25. amelyhez a Szövetség is csatlakozott került újra közelebbi kapcsolatba a párttal. Kapelinski. Az igazi kormány a végrehajtó bizottság volt. Az átmenet korszaka.Herman Fehst: Bolsevizmus és zsidóság http://www. Nahum Sokolov egyik vezére a cionizmusnak. Ziperovits. A tartományok kormányzószervezeteiben. Zeretelli (georgiai). Frankorusski. tudósításai) elsı szerkesztıségének tagjai. Bogdanov (zsidó). K. a törvényelıkészítést a zsidó Suchanov. a gazdasági osztályt a zsidó Liber. A végrehajtó bizottságban a zsidók túlsúlya késıbb még nagyobb volt. I. l georgiai és 9 zsidó.04. Gotz (zsidó). Ismeretlen nemzetiségő : Kerenski és Sokolov. 16:31 . az orosz Gvosdev. Steklov-Nachamkes. Tsaiklovski. Frankorusski. az általános ügyvitelt Bogdanov. I. Már a forradalom elsı napjaitól kezdve igyekeztek a zsidók tömegesen elhelyezkedni az állami és tartományi kormányzat különbözı 14 / 61 2006.29. 1907-ben az OszMP-nek V-ik pártnapján 149. Az átmeneti korszak utolsó idejében alakult Konventben a zsidók annyira túlsúlyban voltak. A paraszt képviselık tanácsa által alakított elsı végrehajtó bizottságban mindössze három földmőves volt.000 munkás képviseletében 55 delegátus tartozott a Szövetséghez. K.

A párt zsidó vezetıinek nevei voltak a legközismertebbek. Sverdlov. K. A zsidók lázasan buzgólkodtak. mint az önkormányzatok különbözı szerveit. Az erıtlen és tehetetlen átmeneti kormány megpróbálta elhárítani a fenyegetı veszélyeket. Ezek az intézkedések azonban már elkéstek. pártnap elnöksége 11 személybıl állt. április 3-i törvény elhárított elılük minden akadályt. El is lepték rövidesen úgy az állami igazgatás. A bolsevista párt vezérkarának 1/3-ad része ebben az idıszakban a zsidók közül került ki. Ezek a zsidó-kapitalista célok és érdekek bírhatták a Szövetséget arra. Pétervár fejévé a zsidó Schreidert választották. A párt élén a Zentralkomité (Z. Rajtuk kívül a VI. Ezt azzal magyarázhatjuk.-jainak tagjai között átlagban 36% volt a zsidó. zsidó tagjai irányították. litvánok. együttvéve átlagban csak 14 százalékát adták a pártvezetıségnek. Az 1917. A bolsevisták magukhoz ragadják a hatalmat A bolsevisták által tervbe vett fegyveres felkelés elıkészületei 1917 nyarának vége felé befejezıdtek. A bolsevista pártot a valóságban egészen a Z. úgy nyilvánvaló. Az "Oroszországi Szociáldemokrata Munkáspárt" (bolseviki) nevet kapta.) Központi Komité állt.04. Golostsekin és Krassin már jóval a háború elıtt is tagjai voltak a Z. Általában a forradalom elırehaladásával a zsidók közül egyre többen ott hagyták a régi liberális-kapitalista gondolkozású vezetıiket és átmentek a bolsevista táborba. pártnapon (1917 augusztus) még többek között a következı zsidókat választották be a Komitéba: Trotzki-Bronstein.angelfire. Minél inkább közeledett 1917 nyarának végével az összeomlás napja. az 1903-ban tartott 2-ik pártnapon bekövetkezett szakadás után alakult meg. lengyelek. Joffe. hogy a zsidók ebben az idıben csupán 4%-át tették ki Oroszország össznépességének. annál több lesz a zsidó a bolsevista párt vezetı állásaiban.6°/o között ingadozott. Uritzki. akik viszont egyenesen a forradalom ellenségének tartották a Szövetséget. örmények. K. a "forradalmi demokrácia"-nak fıként zsidókból álló újabb nagy tömegeit terelte át a bolseviki táborba.29. Arányszámuk 22.(A zsidók százalékszámához az elıszóban részletezett módon jutottunk. a szenátusban. nem csoda. ) Az 1903-1907 évek különbözı Z.Herman Fehst: Bolsevizmus és zsidóság http://www. A zsidó Zinovjev-Radomilsky. Már az elsı évek (1903-1907) Zentralkomitéjaiban is mindig vezetı szerepet játszottak a zsidók. Ha figyelembe vesszük. hogy a bolsevista párt vezetésében betöltött szerepük 9-szer nagyobb. Mindkettı tulajdonképpen kormánypárt volt s vezetıi túlnyomórészt zsidók voltak. Újságjaikat és propaganda tevékenységüket betiltotta.2-66. mint az oroszországi szociáldemokráciának teljesen különálló tagja. a georgiaiak. K. mint azt a népességi százalékszámuk után várni lehetne.-nak. Sokolnikov-Brilliant. K. akik közül l 15 / 61 2006. mint a lettek. Zsidókat találunk a minisztériumokban.htm hivatalaiban. stb. A zsidók többsége ebben az idıben a mensevikiekhez és a szociálforradalmárok pártjához tartozott.com/zine2/judeolog/konyv2/fehst. A VI. Még a szövetség is kormánypárti lett és "jobboldali" színezetet öltött magára. 16:31 . Elrendelte a bolsevista vezérek letartóztatását. hogy élesen szembehelyezkedjék a bolsevistákkal. Kollontai (félzsidó nı). Kornilov tábornoknak jobboldali diktatúra megteremtésére irányuló kísérlete. kiléptek és a bolsevistákhoz csatlakoztak. Vessük fel már most a kérdést: Milyen szerepük is volt a zsidóknak a bolsevista párt vezérkarában? A bolsevista párt. A többi nem orosz nemzetiségek. a hadseregben. hogy a zsidóság jó része sokáig egy liberális-kapitalista-zsidó "burgeois" rendszer kialakulásában reménykedett. Elérkezett a döntı pillanat. ha hatalmuk nap-nap után szemmelláthatóan gyarapodott. Az értelmiséghez és a proletariátushoz tartozó zsidók közül sokan nem értettek egyet a Szövetség politikájával.

Joffe (zsidó). Antonov Ovsejenko (orosz). Sokolnikov (zsidó). Kamenev-Rosenfeld) nem jelent meg a pártnapon. Meg kell azonban azt is említenünk. Ez a szerv a bolsevisták katonai agytrösztje. Kamenev (zsidó. a zsidók viszont elérték az abszolút többséget. a "Forradalmár Katonák Központ"-ját. 16:31 . Közülük többen ugyanis már le voltak tartóztatva. Jeremejev (orosz). Sokolnikov. Muranov (orosz). mások pedig elrejtızködtek. Ennek az új szervnek nemzetiségi összetétele végtelenül fontos. Az október 23-ai ülésen megalakították a 7 tagból álló elsı bolsevista "politikai hivatal"-t (politbüro. Trotzki (zsidó). Sztálin. Kollontai. Közülük: 2 orosz (16. Trotzkí. Mechonoscrun (orosz). 4 zsidó (57. Sverdlov. A Komité tehát augusztus 5-i ülésén a maga kebelébıl egy "szőkebb bizottság"-ot küldött ki. K. amelyek Oroszország sorsát a következı 14 napban eldöntötték. (Zinovjev és Kamenev) Ez a két zsidó nem hitt a gyızelemben és félt a következményektıl. Az oroszok arányszáma a "szőkebb bizottság"-ban tehát még csekélyebb. Az oroszok már egészen kisebbségbe szorulnak. A 16 / 61 2006. Dsershinski (lengyel).) A 7 közül: 2 (?) orosz. ellene ketten szavaztak.1%). A pártnapon megválasztott Komité tagjai közül 40 százalék a zsidó. Podvoiski (orosz). A felfordulás alapos gyızelmet biztosító elıkészítése új szerv felállítását tette szükségessé. akik valamennyien vezéralakjai a "Nagy Október"-nek.com/zine2/judeolog/konyv2/fehst. Bubnov (orosz). amelyeknek vezetését is magukra vállalták. l ismeretlen. Az ülésen résztvettek: Lenin. A történelmi Oroszország megsemmisítését. 4 zsidót (36.4%) és 3 nem oroszt (36. Kamenev. Oroszországot körzetekre osztották be. az orosz birodalom és az egész világ forradalmasítását elhatározó sorsdöntı jelentıségő ülés résztvevıinek 60 százaléka zsidó volt. A határozat mellett nyolcan.6%). Uritzki. Uritzki (zsidó). 7 zsidó 58. Dsershinski. hogy mindkét nemmel szavazó zsidó volt.htm georgiai volt.04. A bizottság 11 tagja között 4 oroszt (36. Raskolnikov (orosz). azt a történelmi nevezetességü ülését. Miljutin (orosz). Zinovjev (zsidó). Unslicht (zsidó). Sokolnikov (zsidó). Lomov. Molotov (orosz).7%. hisz a bolsevista lázadásért a fı felelısség ennek a lelkiismeretét terheli.angelfire. Joffe (zsidó).) Sztálin (georgiai). Dsershinski (lengyel).3%) és 7 zsidó (63. Dybenko (ukrajnai). egy szőkebb körő katonai szervet alkot. K. Zinovjev. Nevski (orosz). Lenin (orosz?).4%).2%) 1 georgiai. Október 23-án (ógörög 10-én) tartotta a Z. Galkin (?). Saumian (örmény). A politikai hivatal volt a bolsevikiek "agytrösztje. Október 25-én (ógörög 12) a teljesen bolsevizálódott pétervári szovjet megalakítja a "Forradalmár Katonák Komité"-ját. A "szőkebb bizottság" tagjai voltak a következık: Sztálin (georgiai). Ehhez hasonló többségük a zsidóknak eddig még a bolsevista párt semmiféle irányító szervében nem volt. Végül október 29-én (ógörög 16) a Z. 7 zsidó (39%).3. A szavazásnál tanúsított magatartásuknak nincs tehát elvi jelentısége. nagy és nehézkes szervezetnek bizonyult. Bubnov (orosz). Zinovjev. Cushjev (zsidó).4%) találunk. A 18-ból: 8 orosz (44. A legnagyobbrészt szintén zsidókból álló díszelnökség (Lenin. amelyik elhatározta a forradalmat. hogy nyomban a forradalom után hosszú ideig éppen ez a két zsidó volt a bolsevista uralom leghangosabb szóvivıje. mint a Komitéban. A "szőkebb bizottság" tagjai kijelölték mindannyiuk teendıit. A tárgyilagosság kedvéért meg kell jegyeznünk.29. 2 nem orosz (16. Sverdlov (zsidó). Sverdlov (zsidó). Trotzki. 2 nem orosz (11. Ez adta ki azokat a rendeleteket és utasításokat. a vörös gárda vezetését és a pétervári helyırség csapatai fölötti parancsnokságot.4%). Az oroszok eddigi abszolút többségüket a Komitéban elvesztették. Bubnov. 3 orosz (27.K. Uritzki (zsidó). névszerint a következık: Lenin (orosz?) (Lenin származásával a következı fejezetben behatóan foglalkozunk.5°/o).) Ennek kezében volt a legfelsıbb politikai irányítás." Tagjai a párt legelıkelıbbjei közül valók voltak. Sıt a forradalomban is elég tevékeny szerepük volt. A fegyveres lázadásról szóló határozatot Lenin fogalmazta meg és terjesztette elı. A kitörés elıtt álló bolsevista forradalom irányításához a 25 tagból álló Z. Bokij (zsidó). Erre a szervre bízták a zendülés közvetlen katonai elıkészítését. A Komité tagjai: Trotzki (zsidó). Slassova (orosz nı).Herman Fehst: Bolsevizmus és zsidóság http://www.

"Ez a központi szerv és senki más irányította a zendülésben résztvevı összes szervezeteket (vörös gárda stb. rész. hogy a legfıbb vezetı helyeket elfoglalják. Uljanova. Az 5 tagból: l orosz (20%). Egy új korszak veszi kezdetét. 33 oldal) Blank felesége Lenin rokonainak adatai szerint német nı volt.) Érdekes. 20. Ezzel magyarázhatjuk. Apjának Alexander Dimitrievics Blanknak tulajdonát képezte a Koluskinó birtok. A forradalom egyetlen irányító szervében sem voltak az oroszok oly elenyészı kisebbségben. Igazi neve Uljanov volt. FEJEZET. 2 zsidó (40%) 2 nem orosz (40%). Alexejev i Ser Semja Ulpnovych v. Párizs 1933 Cd Flammalion. jellegzetes orosz tatár típus volt. Ez a tíz férfi idézi fel a szörnyő októberi világégést. Dsershinski (lengyel). Párizs 1929. Atyja Ilja Nikolajevics Uljanov. mint a központban. 3. amikor Sztálin és Trotzki vívták egymással éles harcukat. Zsidók a Szovjetunióban /A beteljesülés. kétségtelenül orosz volt tatár vérbeütéesel. Nemzetiség szerint: 2 orosz (?). Sztálin (georgiai). 5. Kamenev. Uritzki (zsidó). mert a zsidók általában fajtestvéreik származásáról nem szívesen beszélnek. Molodaja Gvardija 1930. (I. lehetetlen észre nem vennünk a taktikát. Lenin anyjáról Mária Alexandrova Blank azt állítják. A bolsevista forradalom vezetı szerveinek nemzetiségi összetételét tanulmányozva. --------------Lenin származása---------Lenin származásának kérdése még nincs tisztázva. Feltőnı ez már csak azért is. hogy a forradalom két legfontosabb szervében: a Politikai Hivatalban és a Katonai Központban a zsidók arányszáma igen nagy. hogy az akkori idıkhöz képest erısen haladó szellemben gondolkozott.htm bolsevizmus zsidó történetírója. A Központnak Trotzki személyében még egy zsidó tagja volt róla Jaroslavski tudatosan hallgat. amellyel a zsidók oly tervszerően és kíméletlenül törtek a hatalom felé! Mindenáron arra törekszenek. Sokolnikov. ezzel szemben a másodrendő jelentıségő Katonai Komitéban aránylag igen "csekély. hogy zsidó vérő. A. Trotzki. oldal. Külsıleg Lenin feltőnıen hasonlított apjához.angelfire. Lenin gyermekéveinek egy részét (1887-88) itt töltötte. hogy fıként szovjet zsidó körök igyekeznek Leninrıl bebizonyítani. Lenin nıvére azt írja Blankról.04.)" A Központ tagjai: Sverdlov (zsidó). Sverdlov. aki egy német nıvel házasodott össze. Pierre Chasle szerint (Vie de Leniné. Zinovjev. Blank volhyniai származású katona orvos volt. Sztálin. 2 nem orosz. Jaroslawski a leghatározottabb formában állítja. annál nagyobb abban a zsidók száma. A pártban ezidıtájt igen erıs antiszemita 17 / 61 2006.29. Urilzki. Ezek a következık: Lenin. Lenin apja asztrahányi kispolgári családból származott. 16:31 . Bubnov (orosz). II. Minél nagyobb valamely szervnek a jelentısége. I. 6 zsidó. Másrészt Jean Jacoby (Lenine. Uljanova-Elisarova.com/zine2/judeolog/konyv2/fehst. Bubnov." A két legfelsıbb bolsevista szervben összesen tíz ember nevével találkozunk. A Lenin korszak /1917-1922/ Lenin és a zsidók. amelynek tüzében mindenekelıtt a régi Oroszország hamvadt el mindörökre. (A. Trotzkinak mint a Pétervári szovjet elnökének és mint a politikai hivatal tagjának be kellett kapcsolódni a Központ munkájába. Uljanove-Elisarova 34 oldal.Leningrád 1925. népiskolai felügyelı a Szimbirszki kerületben. Lenin zsidó származásának kérdése nyílt vagy burkolt formában elıször akkor nyomult elıtérbe. I. Az orosz-tatár vérkeveredés a Volga vidéken igen gyakori jelenség. oldal).Herman Fehst: Bolsevizmus és zsidóság http://www. oldal) Blankot "zsidó" származásúnak mondja./ I. hogy ez a Központ volt a bolsevista lázadás legfelsıbb katonai vezérkara. Vospominanija ob A. hogy anyai ágról zsidó származású. Dsershinski. Simbirske Moszkva .

úgy fel kellene találni a kultúra és az emberiesség érdekében. Ezek a hírek a legszélesebb rétegekben elterjedtek. 58 éves. céhbe tartozó gazdag kereskedı fia. Legbensıbb munkatársai is zsidók voltak. 1909-1912-ig szerkesztıje volt egy pétervári radikális demokrata újságnak (Dejateli revoljucionogo dvisenija v. A frankfurti Blank család is zsidó származású.hazai zsidó"-nak nevezi. Elsısorban a zsidók értették meg. zsidó. sorozat 352. A múlt század 30-as éveiben élt Berlinben egy ismert zsidó bankár: Július Blank. Az oroszországi forradalmárok névtárában két Blankót találunk és pedig: 1) Robin Mordkovits Blank. oldalon a következı orvosok neveit olvashatjuk: Blank Leiba Iserovits. amellyel az orosz népet.angelfire. újságíró) 1891-ben könyvet írt ezzel a címmel. 16:31 . 2) Simon Mordkovits Blank. Blank Scholim (Solom) Susserovits 71 éves. dolgozták át és terjesztették el az új tanokat. sorozat 314. Az új eszmék iránt a. de különösen forradalmi szerepükért becsülte ıket igen sokra. a 2. 64 éves.com/zine2/judeolog/konyv2/fehst. Blank származásának megítélése szempontjából különben igen becses adatokat szolgáltat az orosz belügyminisztérium által 1903-ban kiadott "Orosz egészségügyi névjegyzék. 11-én. A zsidók lelkes és odaadó támogatása nélkül az októberi zendülés nem hozta volna meg a gyızelmet. Viselıi legtöbbször németek. A. hogy az októberi forradalommal foglalkozó kutató munkának semmi esetre sem szabad figyelmen kívül hagynia azokat a tényeket." A jegyzékben található valamennyi Blank nevő orvos zsidó. a berlini egyetemen tanult. hogy a nemzetközi szocializmus élén mindenütt zsidók állanak. azonban a párt orosz köreiben nem sok hitelre találtak.04. szabad orvosi gyakorlatot folytat Kissinevben. falusi orvos. Lenin világnézetének. Lenin zsidó származásáról szóló híreket a trotzkisták terjesztették el. Nikolajev nevő városának egyik gyógyszertára Landau. A. Befejezésül megemlítjük még. Világosan látta. A "birodalom szabad gyógyszertárai"-nak jegyzékében a 100 és 302 oldalon a következı Blankokat találjuk: a Cherson kormányzóság. nagyapjától vagy nagyanyjától. I. A hatalom felé vezetı útjában a zsidók voltak legfıbb támaszai. Blank Chaim Mojsevits. A zsidó Diamanstein a zsidó ügyek biztosa a szovjet kormányban írja egyebek között.. zsidókban volt meg a legnagyobb fogékonyság. kötet." ------------Lenin származásának vége-------------Lenin általában rokonszenvezett a zsidókkal. A 28. Oroszországban R Blank családi név hordozói túlnyomórészt zsidók. XI. Majd utalt arra." A szerzı magát az elıszóban . Rossii Moszkva 1933 III. Usti.Herman Fehst: Bolsevizmus és zsidóság http://www. zsidó 1882 körül született. D. hogy Lenin távoli rokona M. lap). Ezekre az emberekre volt szüksége Leninnek. amelyek a világháborúnak természetes következményei voltak. lap). Tulajdonképpen az sincs még tisztázva. 1903-ban tagja a szociáldemokrata párt odesszai komicijának (Dejateli V. vezetıje a héber zsidó Karl Samoilovits Blank. A háború eseményei miatt kellett például a Baltikumnak és a 18 / 61 2006. egy kievi fogorvosi intézet alapítója. A hivatalos lapok meglehetısen homályos formában cáfolták csak a Lenin zsidó voltáról elterjedt híreket. Peskovski (1843-1903. Blankot Lenin anyai nagyapját bolsevista zsidó körök kikeresztelkedett zsidónak tekintették. Benkevits és Brill héber zsidók tulajdonát képezi. sıt az egész világ dolgozóit boldogítani akarta. született Kissinevben 1866.htm áramlat uralkodott. Maga a Blank név Németországban is igen elterjedt. "A zsidókérdés világtörténete és megoldásának természetes útja. ritkábban zsidók. a zsidó Marx volt a megalapítója. mint számos más ország forradalmában. írásában szenvedélyesen védelmére kel a zsidóságnak és az elıszóban Karl Walker lipcsei professzor szavait idézi: ha a zsidóság nem lenne. bérlı Jákob Iszajevits Friedmann. L. kitıl is örökölhette volna Lenin anyai ágon a zsidó vért. kötet l. novska nevő falu patikája a héber zsidó Blank örökösök tulajdonát képezi.29. Sobo-Bessarábia. Az antiszemitizmus és az anti-trotzkizmus egyidıben ütötte fel a fejét a pártban jegyzi meg maga Trotzki. hogy Lenin a vele folytatott beszélgetések során ismételten kiemelte a zsidók sorsdöntı szerepét úgy az oroszországi.

. hogy mindez csak a régi rabszolgaság maradványa.Az antiszemitizmus az ellenforradalom legutolsó fegyvere mondotta ellene minden eszközzel harcolnunk kell. amikor az antiszemita hullám az egész országot elöntötte. hogy Péterváron. a faji ellentéteké s különbségek felismerése.. józan és megbízható új zsidó hivatalnokosztálynak a segítségével sikerült. Lenin egész természetesnek találja. hanem a forradalommal rokonszenvezı nagyoroszországi és ukrajnai paraszttömegek is. Ugyancsak a háború miatt helyezték el az ország belsejében a határmenti területek zsidó lakosságának igen jelentékeny részét.. a nagytıke cselszövése és az ellenforradalom aknamunkája. Nemcsak az ellenforradalmi szervezetek rendeztek pogromokat.29. nemzetiségő és fajú munkások között kiélezzék az ellentéteket ." Az antiszemitizmus leghatalmasabb áradata mégis éppen a forradalom után zúdult Oroszországra. Ez a zsidó értelmiség törte le az orosz köztisztviselık általános szabotálását. A forradalom szempontjából óriási jelentısége volt annak is. .com/zine2/judeolog/konyv2/fehst. hogy a zsidókat az antiszemitizmussal szemben minden eszközzel megvédelmezze. Oroszország sorsát az döntötte el. Sıt a vörös hadsereg egyes csoportjai is elkeseredett harcot indítottak a zsidóság ellen. Az antiszemitizmusban csak a dolgozók egységének megbontására irányuló kapitalista mesterkedést látott.04. A szabotálást jórészt a zsidók semmisítették meg és így mintegy megmentették a forradalmat Az államigazgatás gépezetének végleges birtokba vétele és elmaradhatatlan átalakítása csak az írni-olvasni tudók eme tartalékseregének. Arra a rendelettervezetre. A zsidók ugyanis a hatalom megszerzése után is a legodaadóbb hívei maradtak. Csak egészen tudatlan vagy teljesen elnyomott emberek hihetnek a zsidókról elterjesztett rágalmakban és hazugságokban. Lenin sajátkezőleg a következı záradékot jegyezte fel: . Orenburgban kellı számban volt írni-olvasni tudó. amelyet Diamanstein az antiszemitizmus letörésére készített. Diamansteinnel folytatott beszélgetésében erısen hangsúlyozza hogy: "a forradalomnak egyik legfontosabb feladata mihamarább felszámolni azokat az igazságtalanságokat." Arra is volt gondja Leninnek. hatalomsóvár zsidó. Az orosz tömegek lassan kezdtek tudatára ébredni annak. Az antiszemitizmusnak csak ott van talaja. Az összeomlás után. Lenin mindig hálás volt a zsidóságnak forradalmi magatartásáért. amely nyomban a forradalom után kitört.angelfire.Herman Fehst: Bolsevizmus és zsidóság http://www. hogy mi is történt a forradalomban.htm többi határmenti területnek gyáriparát a birodalom belsejébe telepíteni. Lenin azonban semmiképpen sem akarta belátni. hogy a háború következtében a zsidó értelmiség tagjai egyre nagyobb csoportokban jelentek meg az orosz városokban. a többé-kevésbé értelmes. A faji gondolat. hogy a különbözı hitő. és bennünket rendkívüli veszélyes helyzetbe sodort.. még kevésbé a bolsevista lázadás. Kazánban. A zsidó értelmiség támogatása nélkül nem tudták volna a hatalmat kezükben tartani. amelyek a kapitalista és vallásos világrend hibáiból a zsidó dolgozó tömegekre nehezedtek. ahol a földbirtokosok és a kapitalisták a parasztokat és a munkásokat rabszolgasorban és a legmélyebb tudatlanságban tartják. 16:31 . Már jóval a forradalom kitörése elıtt programjának egyik fı követelése: a zsidók teljes egyenjogúsítása. "A kapitalisták" mondotta "azon fáradoznak.A Sownarkom valamennyi szovjetet utasítja. hogy antiszemita mozgalmak gyökeres kiirtása céljából nyúljanak a 19 / 61 2006." 1918-ban. a Szovjet urai elhatározzák. eszmevilágából egészen hiányzott. Tıle telhetıleg támogatta a zsidóság hatalmi törekvéseit. hogy ezek a jelenségek az orosz nép ösztönös önvédelmének megnyilvánulásai. hogy a zsidók a forradalomban játszott szörnyő és végzetes szereplésük után továbbra is hatalmon maradtak. Számára rejtély volt a zsidóellenes álláspont lényege. Lenin ebben a néhány gondolatában az oroszországi események lényegére mutatott rá: Ha a háború következtében nem kerülnek a birodalom belsejébe hatalmas zsidó tömegek különösen mővelt és félmővelt zsidók úgy valószínőleg ki sem tört volna a forradalom. hogy kérlelhetetlen harcot indítanak ellene. Makacsul ragaszkodott ahhoz a nézetéhez. Az antiszemita hullám az oroszországi élet gyökeres megváltozásával magyarázható.

com/zine2/judeolog/konyv2/fehst. hogy a röpirat igen sok helyes és hasznos dolgot tartalmaz. 20 / 61 2006. hogy olyan erélyes rendszabályra. aki csak egy jelentéktelen megjegyzést is tesz a zsidókra.04. Pogromisták vagy pogromista agitációt őzök törvényen kívül helyezendık. Egy másik hasonló esetrıl Trotzki számol be. törvényen kívül lesz helyezve és rögtön agyonlövik. A legtekintélyesebb zsidók egyike Pinsker írja: "Egyszersmindenkorra meg kell barátkoznunk azzal a gondolattal. A tartalomra vonatkozó okoskodásomat kissé mesterkéltnek mondotta. Az volt az olvasónak a benyomása. szóról-szóra ugyanazt hirdette az ellenforradalom is: a bolsevizmus kizárólag a zsidók ügye. sok más érv mellett a nemzeti okot is felhoztam: szabad-e ellenségeink kezébe egy olyan fegyvert adni. hogy Gorkij röpirata igen szerencsétlenül van megfogalmazva. A zsidók ismerik az antiszemitizmus lényegét és tudják. Még háromnegyed év sem telt el a szovjeturalom fennállása óta és íme már is mindenki. A röpiratot óriási tömegben nyomatták ki. hogy az antiszemitizmusnak kizárólag ık az okai. ennél beszédesebb bizonyíték a zsidók félelmetes hatalmára Szovjetoroszországban? Amennyire nem akart Lenin tudomást venni az orosz nép zsidóellenes hangulatának igazi okairól. Tartalmát nem tartottam sikerültnek.htm legerélyesebb rendszabályokhoz. hogy a zsidóknak korántsem érdekük. Ettıl eltekintve úgy találta. mint minden más elemi erı. Ebbıl következik.29. "Én ellentmondtam. Amit a röpirat állított. mint amilyen az én zsidó voltom?" Lenin szinte felháborodva válaszolt: "A mi nagy nemzetközi forradalmunkban nem lehet jelentısége az ilyen csekélységeknek.angelfire. Lenin csak abban értett velem egyet. úgy megtagadjuk népi sajátosságunkat. Diamanstein azért igyekezett Gorkij röpiratát a nyilvánosság elöl mindenképpen eltüntetni. Igen jellemzı esetei beszél el erre vonatkozólag a zsidó Diamanstein: "Jól emlékszem. a forradalom egészen a zsidóság érdekei szerint igazodik. hogy más népek életére gyakorolt befolyásuk túlságosan ismert legyen. "Az ellenforradalom elleni harc most a legfıbb feladat." A zsidók nyilván tudatában vannak külön népiségüknek.Herman Fehst: Bolsevizmus és zsidóság http://www. Kell-e ennél több. másrészt ellenségeink fel fogják használni a forradalom elleni harcukban antiszemita propagandára." Trotzki azonban semmiképpen sem akarta nyíltan vállalni a forradalom elsı hóhérának szerepét. Azt reméltem. amely úgy hat. Ezért megelégszenek a tényleges hatalommal. Nem szabad szemet hunynunk ez elıtt a természeti erı elıtt." 1918 július 27-én jelent meg ez a rendelet. hogy más nemzetek egy bennük élı ösztönszerő idegenkedés következtében mindig ki fognak taszítani minket. Az volt a nézetem. A zsidókat minden más nép fölé helyezte és különösen forradalmi magatartásukat dicsérte. nehogy nagyon is szembetőnjenek és így az antiszemitizmus fellángolásának új tápot adjanak. Röviddel az összeomlás után az elsı szovjetkormány megalakulásakor Lenin azt követelte. nincs szükség. azt nem tagadják meg és belátják. amilyen Gorkij írásának elkobzása lenne." A zsidók azonban jól tudták. Gorkij valósággal felmagasztalta a zsidó népet és dicshimnuszt zengett róla. vegyünk tudomást róla. Felállíthatjuk a tételt: Ha tagadjuk ennek az ösztönös idegenkedésnek. ép úgy nem tartotta szükségesnek a zsidóság forradalmi vezetı szerepének a leplezését vagy elhallgatását. hogy az nem a néptömegek tudatlanságának vagy mesterséges propagandának a következménye. 16:31 . miután egy kifejezetten paraszti országban számolni kell a köztudatban mélyen gyökerezı olyan szégyenletes elıítélettel. hogy Lenin majd betiltja a röpirat terjesztését. hogy egy alkalommal felkerestem Lenint Maxim Gorkijnak "A zsidókról" címő röpiratával. egyébként pedig a háttérbe húzódnak. hogy a forradalom a zsidó középrétegek mőve. Ne siránkozzunk miatta. hogy itt nem csekélységekrıl van szó. más szóval antiszemitizmusnak a jogosságát. hogy ez egyrészt nem felel meg a valóságnak." A népbiztosok tanácsa. Végül is úgy találta. a szovjethatalom zsidóuralom. mint amilyen az antiszemitizmus. hogy Trotzki álljon a belügyek élére.

szellemét és tevékenységét is meghatározta. mint a ZIK-nek és elnökségének. jelentısége is lényegesen csökkent. nehogy a Szovnarkommal vagy más hatósággal összeütközésbe kerüljenek. "A sorsdöntı kül és belpolitikai kérdésekben a pártnak kell határoznia és nem a ZIK-nek. A Szovjet vezetıi kezdetben igyekeztek leplezni az államhatalom legfıbb szerveinek alárendeltségét. A népbiztosok elmozdításának vagy tevékenységük ellenırzésének joga az összes Orosz Tanácsok Kongresszusát és ennek központi végrehajtó bizottságát illeti. "A párthatározatokat a különbözı szovjet szervek hajtják végre. Pártunk Központi Komitéja ezt a feladatát fényesen megoldotta. A VIII.com/zine2/judeolog/konyv2/fehst. K. hogy a Szovnarkom mőködését a törvényesség látszatával ruházza fel. 29. "Miért tegyük mindjárt kezdetben egy jelentéktelen dolog által sokkal nehezebbé helyzetünket? Az ellenforradalommal szemben ügykörre való tekintet nélkül úgy is valamennyien harcolni fogunk" mondotta Trotzki. Hasonló okból vonakodott olyan határozottan a zsidó Trotzki nyíltan az ellenforradalom elleni harc élére állni.29. "októberi" kongresszusnak elsı dekrétuma. 21 / 61 2006. amely ilyeneket állít s amelyet még hozzá a Szovjet ad ki. A K. A Sovnarkom és a központi pártszervek "Az ország közigazgatásának irányítására az alakuló győlés összeüléséig átmeneti munkás és parasztkormány alakítandó. mint az államhatalom legfıbb letéteményese szerepelt.04. amely megadja a bolsevisták fegyveres lázadással megszerzett hatalmának a jogalapot. Már a bolsevista uralom elsı heteiben súlyos nézeteltérések merültek fel a Központi Komitéban. Csaknem kezdettıl fogva sokkal nagyobb jelentısége volt a Szovnarkomnak. a legfıbb hatalom látszat szerinti viselıinek. amelynek Népbiztosok Tanácsa a neve. de csak átmeneti idıre.) tartott ülésén az októberi lázadás idején oly jól bevált Politikai Hivatal mintájára a döntés jogát minden fontosabb ügyben átruházta egy "négyes" bizottságra.htm Egy röpirat. hogy egyetlen fontosabb ügyben sem döntött a Szovnarkom. Az igazi kormány tehát tulajdonképpen a K. A súrlódások a breszti békekötés idején valóságos Lenin-ellenes hangulattá fejlıdtek. mint a Szovnarkom fölött ott állottak azonban a központi pártszervek a Központi Komité és az általa választott Politikai Hivatal (politbüro). Formailag a ZIK. A Népbiztosok Tanácsának intézménye azonban hamarosan állandósult. hogy ismételten kiemelte vezetı szerepüket a bolsevizmusban. pártnapon 1919-ben már számosan felvetették a párt és az államhatalom szervei közötti viszonynak a kérdését. 16:31 . K. A Szovnarkomban összpontosult úgy a törvényhozói mint a végrehajtó hatalom.Herman Fehst: Bolsevizmus és zsidóság http://www. érdemének tekinti. A Szovnarkom áll az elıtérben.) Az új alkotmány értelmében a "legfıbb hatalom hordozója a tanácsok kongresszusa s ha ez nem ülésezik úgy a központi végrehajtóbizottság (ZIK. Úgy a Zik. Rá kell itt mindjárt arra is mutatnunk. vagy nem akarta megérteni." A párt ellenzékéhez tartozó Osinski. Miután a ZIK és a Szovnarkom tagjait a két legfıbb pártszerv jelölte ki ily módon az államhatalom két döntı tényezıjének arculatát. de a párt KK-ja dönt. A zsidókra nézve viszont egyre kellemetlenebb volt. hogy nyomban az októberi összeomlás után a K. természetesen kellı körültekintéssel. a zsidóságra nézve nagyon veszedelmes volt. Lenin azonban mindezeket nem tudta. Ezt a tényt Zinovjev elvtárs a K. Zinovjev szavaira a következıképp válaszolt: "Bennünket azzal akarnak megnyugtatni. K. december 12-én (ógörög nov. Amíg a bolsevikieken kívül más párt is volt az országban." Így hangzik a II. K. (Az alakuló győlést 1918 januárjában szétkergették. Trotzkijjal teljesen egyetértett a zsidó Sverdlow és a bolsevista Központi Komité valamennyi zsidó tagja.) A Népbiztosok Tanácsát a ZIK az államigazgatás irányításával bízta meg.angelfire." mondotta Zinovjev Lenin megbízásából a pártnapon. addig nem került le ez a kérdés napirendrıl. a ZIK hatásköre csupán arra szorítkozott.

pártnap után nem hozták nyilvánosságra a P. A zsidók arányszáma ezzel 40 százalékról visszaesett 28 százalékra. A IX. egyszerően átjátszott minden hatalmat a Politikai Hivatal kezébe. Befejezésül végérvényesen megállapíthatjuk: Az ország sorsát teljhatalommal irányító legfıbb pártszervben. A zsidóság befolyása a Politikai Hivatalban a százalékos csökkenés ellenére a valóságban jelentékenyen megnövekedett. pártnap (A X. Felesége zsidó nı.com/zine2/judeolog/konyv2/fehst. K. mivel a K. l georgiaiból és 2 zsidóból állt. Gyakorlatilag lassanként minden kérdésben a Politikai Hivatal döntött.-nak mind a 14 tagja egészen alárendelt szerepet tölt be.2%-ot tett ki. pártnap után a K. K. pártnap a Politikai Hivatal tagjainak számát 7-re emelte fel. Krestinski (Krestinski valószínőleg kikeresztelkedett zsidótól származik. A legmesszebbmenı központosítás szükségességérıl állandóan hirdetett nézeteit Lenin ilyen módon fokozatosan meg is valósította. Egy orosz (?). Trotzki.angelfire. Sztálin. Swerdlow és Trotzki.-t jóformán minden hatalmától megfosztotta a Sovnarkom javára. felépítését véglegesen meghatározták. Mivel a bresti béketárgyalások idején Trotzki ismételten Lenin ellen fordult.9%). többi tagjai a Politikai Hivatal ülésein esetrıl-esetre részt vehetnek ugyan. rendes üléseinek tanácskozásai jámbor fecsegésnek tekinthetık.htm A tsevjorka (a négyek) tagjai: Lenin. H.) után Preobrasenszki és Szerebrjakov kimaradtak és helyüket Tomszki (orosznak tartják." ". A zsidóság félelmetes hatalmát elsısorban az egész szovjet rendszer legfıbb tényezıjében. Lenin a VIII. nem akart mindig engedelmeskedni akaratának. késıbb pedig 7 tagból állott. a határozatokat utólag tudomására hozták a K. A Politikai Hivatal munkásságáról kéthetenként ugyan számot ad a K. határozatai azonban nyomban végrehajtatnak és megfelebbezhetetlenek.K. pártnapon (1918) a Politikai Hivatalt a párt alkotmányába is bevétette. egy georgiai és két zsidó.Herman Fehst: Bolsevizmus és zsidóság http://www. rendes. a négyes bizottság átmenetileg csak három tagból állott és úgynevezett "trojka"-t alkotott. A "tsetvjorka" (a négyes bizottság) l oroszból. Minden hatalom egyetlen kézben összpontosult. Ettıl az idıponttól kezdve a Politikai Hivatal (Politbüro) a párt legfelsıbb szerve. a pártalkotmány által is megerısített elsı Politikai Hivatal tagjai: Lenin. 16:31 . A Népbiztosok tanácsát viszont egészen a pártnak rendelte alá. Preobrasenszki és Szerebrjakov csakúgy mint Krestinski vakbuzgó hívei voltak Trotzkinak és az általa képviselt zsidó irányzatnak. K. A Kommunista párt idevonatkozó határozata szerint: "a Politikai Hivatal a K.K. Mindjárt a szovjeturalom kezdetekor a sok tagú és nem csupán bolsevistákból álló Z. K. mint már említettük.K. Nyilvánvaló" jegyzi meg az ellenzéki Osinski.) Sztálin. l georgiai és 4 zsidó tagja volt. egyszersmind az ország sorsának igazi irányítója. A XI. Az 1921-ben tartott X.. de igen valószínő nála a zsidó vérbeütés) valamint Zinovjew foglalták el.) A Lenin-korszak vége felé a zsidók arányszáma újból egyenlı volt az oroszokéval (42. tagjainak névsorát. a Politikai Hivatalban pedig Lenin volt a diktátor. a K. 5. Az idegen származásúak részesedése csupán 57. a Politikai Hivatalban elért nagy befolyása bizonyítja. (l orosz [?] és l zsidó. Lenin diktatórikusán kormányozni csak a zsidóság segítségével tudott Viszonzásul igyekezett hataloméhségüket minél jobban kielégíteni." Tényleg ez volt a helyzet. A VIII. 2 zsidó (40%) és l georgiai.29. amelyik. Kamenev. pártnap után megalakult. a K.-nak is. A pártban pedig. de csak felszólalási joguk van.. a Politikai Hivatalban az egész Lenin korszak alatt a 22 / 61 2006. 5 tagjából áll. Az országban diktatórikusán uralkodott a párt a pártban a Politikai Hivatal. Lenin diktatúrája alapjában véve a zsidóság diktatúrájával volt egyértelmő. Az "októberi" Politikai Hivatalnak mint már elıbb említettük 2 (?) orosz. A hatalom igazi birtokosa ez a négy ember volt. már nem minden két hétben. hanem csak kéthavonként tartotta üléseit. tehát 2 (?) orosz (40%?). A két új tag Preobrasenszki és Szerebrjakov orosz származású. nyilvános ülésén." A K.K.04. L K. A szovjet uralom egész belsı szerkezetét. "hogy a legfontosabb kérdésekben az 5 tagú Politikai Hivatal dönt.

A Szociálforradahnárok a Szovnarkomba és számos más állami intézménybe is bejutottak. I K/ és a Komintern A Z. A Lenini dıszak alatt általában a K.com/zine2/judeolog/konyv2/fehst. zsidók. K. I. annál nagyobb volt abban a zsidók befolyása.) (1917-1918). 2 egyéb idegen. Minél nagyobb volt valamely szervnek a hatásköre. K. Nemcsak általánosságban beszélhetünk a zsidóság nagy befolyásáról. a hatalma. nyarán kitört lázadásuk leverése után a pártot feloszlatták.angelfire. Sokkal fontosabb ennél az. tagjai között 50% oroszt. elsı elnöksége kizárólag bolsevistákból állt. I. név szerint a következıkbıl: Kamenev.ban. K. Steklow. Dshershinski lengyel. Litwin (zsidók). Stsukin. a decemberi "tsetrvojká"-nak. Awanesow.5%) és 2 az egyéb idegen. 30% zsidót és 20% egyéb idegent találunk.Herman Fehst: Bolsevizmus és zsidóság http://www. pártnapon (1922-ben) 48 tagúvá átszervezett K. A bolsevistákhoz tartozó elnökségi tagok névsora a következı: Swerdlow. hogy a zsidók a K. K-ben a bolsevista uralom elsı idıszakában a különbözı szocialista pártcsoportok képviselıi is benn ültek (Elsısorban a baloldali szociálforradalmárok vittek jelentıs szerepet a Z. Bruno. úgy. Hiába duzzadt fel a pártban és a K. vagy nemléte. A Központi Komitéban. Olits. Kezdetben a külpolitika irányítását bízták rá a Tanácsban. itt is igyekeztek minél nagyobb befolyásra szert tenni. mint a külföldnek. Az elmondottak alapján minden kétséget kizáróan bebizonyosodott. a késıbbi alkotmányos Politikai Hivatalnak is. Az elsı Szovnarkomban a 16 népbiztos közül 12 az orosz (75%). Ennek megfelelıen a XI. lett. A hat tagból tehát 4 a zsidó. Sverdlov. Fomin. A Z.ban és más hasonló jelentéktelen bolsevista intézményben nagy számmal legyenek jelen oroszok. Részben azzal magyarázhatjuk ezt. de szintén nem orosz Olits. Medwedjew. a korábbinak 4-5-szörösére növekedett. 23 / 61 2006. hogy a tájékozatlan tömegek az ország kormányának tekintették. Az elsı években a bolsevizmusra nézve kétségkívül ez a legfontosabb munkakör. A külpolitikai viszonyok alakulásától függött mindenekelıtt a Szovjet léte.ban az orosz elem. 16:31 . Az oroszokat csak cégérnek használták fel hatalmuk elleplezésére. Késıbb az elnökség újjá alakult. K. Stutska. I. tehát a szovjeturalom külsı és belsı védelmérıl kellett gondoskodnia.04. 1918. Különösen az orosz elem szaporodott meg. hogy a K. A zsidóság részére egyenesen elınyös. de a legtöbbet szerepelt a nyilvánosság elıtt. hogy a zsidóság a szovjeturalom alatt a legfontosabb hatalmi szervekben döntı szerephez jutott. hogy a hatalom nincs a kezükben. K. egyszerően átengedték a terepet az oroszoknak. a Politikai Hivatalban a zsidóság semmit sem adott fel hatalmi állásából. Volodarski és Steklow. Zinovjew. A zsidók pedig. Legkisebb a zsidók részesedése a Lenin-uralom idején a Szovnarkomban. K. míg oroszt egyetlen egyet sem találunk. A Központi Végrehajtóbizottság /Z. K. sıt szükséges volt. mivel ez a Politikai Hivatal mellett minden jelentıségét elvesztette. A 2 zsidó közül az egyik azonban Trotzki. a pártnak a Politikai Hivatal után legnagyobb hatáskörrel rendelkezı szervében a zsidók részesedése a lenini idıszakban aránylag csekély volt. A breszti béke megkötése után Trotzki több ízben volt legfıbb irányítója a hadügyeknek. A zsidók így könnyőszerrel bizonyíthatták úgy az orosz népnek. A túlnyomó többség ismét a bolsevisták soraiból került ki. aki egyben tagja volt az "októberi" Politikai Hivatalnak. Jelölve volt még az örmény Awanesow és az ismeretlen nemzetiségő. I. mivel a Z. legalább névleg mégis csak az állam hatalmának legtöbb letéteményese volt. K.ban. Rajtuk kívül még néhány más szocialista és anarchista is tagja volt a Végrehajtóbizoltságnak. (?) Peterson (egyéb idegenek). Badajew (oroszok).ban is több helyet kaptak az oroszok. 2 a zsidó (12. A Népbiztosok Tanácsának volt ugyanis a legkisebb hatásköre.htm nem orosz elem volt többségben. A bolsevisták igyekeztek a végrehajtóbizottságot ezektıl a számukra nem kívánatos elemektıl megtisztítani.29. akik között viszont igen szembetőnı a zsidók túlsúlya. hogy az elsı idıszakban a párt taglétszáma rohamosan. mert a döntı pillanatban a bolsevista uralom kiépítésére vonatkozó határozatok meghozatalánál mindig abszolút többségük volt a zsidóknak.

) Ezt a bizottságot késıbb alárendelték a "Pétervári Forradalmi Hadügyi Biztosságnak. Ginsburg. Ustinowa. A moszkvai szovjet élére is zsidó került Smidowits személyében. Szentpéterváron. Obuch és Wladimirski (zsidók). Számarány: 4 zsidó. Fomin (Krochmal). A végrehajtóbizottság zsidó többsége természetesen Swerdlow személyében zsidót emelt az elnöki székbe is. Rawitsch. A moszkvai kormányzóság közigazgatási biztosává a zsidó Steinberget választották meg. és az egyetlen orosz Molotow. Bokij." A cári család meggyilkolásának bőne is jórészt az ı lelkiismeretét terheli." Öt tagja közül 3 zsidó volt (Uritzki. Janischew zsidók és az orosz Lomow. Nézzük csak. Ez a bizottság a következıkbıl áll: Weissbrod. Röviddel a VIII. Jóval a forradalom után is a Komité uralkodott korlátlan hatáskörrel a város felett. Mantzew. Smoljanski (zsidók). Munkatársakat csak zsidók közül választott. Gubelmann-Jaroslawski." A tanács elnöke. Ordsonikidse. Smirnow. Plaksin (oroszok). 2 egyéb idegen és egyetlen egy orosz. Ustevitsch valamennyien zsidók. 3 orosz. Rosenholtz.29. mindenütt a zsidók irányították a lázadást. Kieselstein. Glutzki. Jeremejew. Smidovits. Swerdlow egyszersmind a párt politikai titkári tisztségét is betöltötte. A baloldali szociálforradalmárokat az új elnökségben Nathanson. pártnap elıtt egy moszkvai győlésen a munkások megtámadták és úgy helybenhagyták. Gsohelstsak. elnökségében megsemmisítı többségben vannak a nem oroszok és abszolút többségük van a zsidóknak. A 24 / 61 2006. rajta kívül zsidó tagok még Uritzki.com/zine2/judeolog/konyv2/fehst.) A 8 tagú bizottság 5 zsidóból és 3 oroszból állott. Preobrasenski. Nikitin (orosz).htm Póttagok: Wolodarski. 1918-ban a német csapatok elınyomulásának hírére alakult Pétervárott a "Forradalmi Védelmi Bizottság. K. Végül a szociáldemokrata párt részérıl Moisejew (zsidó) és póttagként Shilinski (nem orosz) foglalt helyet az elnökségben.1926-ig a moszkvai szovjet és a helybeli pártszervezet elnöke a zsidó Kamenew. Melnitsanski is tagja volt a Forradalmi Komiténak. A feloszlatott moszkvai városi önkormányzati testület helyét is egy bizottság foglalta el. Königstein-Doletzki. hogy a Z. Elsısorban ezen a két emberen keresztül jutott a zsidóság a korlátlan hatalom birtokába. Kilenc tagból 6 zsidó. A hat tagból nem kevesebb mint 5 a zsidó és mutatóba l az orosz. Pupkó. (nem orosz?). Muralow és Lomow oroszok. Gussjew) és 2 orosz (Jeremejev.Herman Fehst: Bolsevizmus és zsidóság http://www. 8 oroszt és 5 egyéb különbözı nemzetiségőt találunk. oroszok: Blagonrawow. Végeredményben tehát a végrehajtóbizottság 27 tagú új elnökségében 14 zsidót. hogy sérüléseibe nemsokára belehalt. Lazis (nem orosz). Amikor a kormány áthelyezte székhelyét Moszkvába. Moszkvában a Forradalmi Harci Komité ragadta magához a hatalmat. Ustevitsch. megalakult Pétervárott az "Északi Területek Népbiztosainak Tanácsa. amely Moszkván kívül még 11 kormányzóság felett gyakorolt teljhatalmat Tagjai: Maximowski. Minden párt vagy szovjet tisztviselı kinevezése tıle függött Radek mondja róla: "Fejében egy kartotékot hordott a párt szinte valamennyi elhalt és élı tevékeny harcosáról. Mrtislawski (oroszok) képviselték. Spiridinowa. kik is voltak a tagjai? Névszerint: Kuschner. Podwolski. Kamkow (Katz). Jermolajew. A zendülés gyızelme után természetesen a hatalmat gyakoroló hivatalok. Tsudnowski (zsidók). úgy a birodalom többi részében is. A bolsevista párt moszkvai kerületi választmánya a maga kebelébıl egy szőkebb körő bizottságot küldött ki. intézmények vezetı helyeit országszerte a zsidók foglalják el. Posern. 16:31 ." A biztosság elnöke a zsidó Trotzki. 1918. (A bizottság titkárai a zsidó Rosenholtz. Sıt a zendülés pillanatában még három zsidó. * Miként a forradalom fıfészkében. egyszersmind a pétervári pártszervezet elnöke a zsidó Zinovjew. Wolodarski.angelfire. Tekintélye Trotzkijéval vetekedett. Megállapíthatjuk. Nosgaljtzew. A párt pétervári komitéjának végrehajtóbizottságát az "októbert"-t követı idıkben a következık alkották: Wolodarski. Teljhatalommal intézte a pártszervezés ügyeit. I.04. Kosior (zsidók). Lewin. Maikin. Ez a Swerdlow egyike volt a bolsevista Oroszország legbefolyásosabb egyéniségeinek.

(Sokáig Zartzynben dolgozott együtt Sztálinnal és Vorosilovval. Etkind Ida. A nemzetiségi megoszlás tehát: 5 zsidó. Az ukrajnai pártszervezetek legfelsıbb szerve kezdetben "az ukrajnai szociáldemokrácia fıválasztmánya" volt. 2 más nemzetiségő és csupán l az orosz. 16:31 . tagjai: Trotzki. A kiewi kormányzóság Komitéjának titkára pedig egy másik. Itzkowski és Kulik. Pachomow (oroszok). a fıiskolák. aki késıbb az ukrajnai Szovnarkom elnöki tisztét is betöltötte. Az elsı ukrajnai szovjet kormány 11 tagja közül nem kevesebb. Elnöke a zsidó Zinovjev. Pjatakow. végül a külügyi népbiztos Salkind. Ju Pjatakow. a szakszervezetek vezetıi Antzelowits. de Krimben. Schachrai. A város belsı védelmét. Wolynski és még sok mást. Charkow városának katonai parancsnoka lett. Gamarnik (?) végül az orosz L. Wivedenski. A párt Központi Komitéja a délnyugati front bolsevizálására a zsidó Lasevitset küldte ki. tanácsadói között egy egész sereg zsidót találunk. Az ukrajnai vörös hadseregben jelentıs szerepük volt Lövenson. l nem orosz. biztonságát a zsidó Satow. Két zsidó és egy georgiai. Gorowitz és Luxemburg. akit kegyetlenkedései közismertté tettek. a Don és a Donetz vidékén. Egy másik Romanes nevő zsidó. A román ügyekkel foglalkozó "legfelsı testület" élén az oláh zsidó Rakowski állt. Hasonló megbízatással ment a román frontra Rosalj. Anzelowiís és a lett eters szervezte meg. oroszok L. A Donetz Krivoroshski-Bassin vidékén megalakult Szovjetköztársaság hadügyeinek vezetésével a zsidó Ruchimovitsot bízták meg. a más nemzetiségi Aussem. Zinovjew fojtotta kegyetlenül vérbe.29. a könyvkiadási népbiztos Jonow. Bakinski.com/zine2/judeolog/konyv2/fehst. Ziperowits. Sarnitzyn." A Feketetenger vidéki Forradalmi Harci Komité élén a zsidó Gawen állt. Barabás. Satonski. Sztálin uralomra jutásakor a közlekedésügyek népbiztosa lett. Jewdokimow. Laptschinski. Az ukrajnai kommunista párt Központi Komitéjának a zsidó Rafail lett a titkára. Schacharai. tudományos intézetek. A Szentpétervárt védelmezı VII. Kiewben az elsı "Forradalmi Harci Komité" tagjai a következık: zsidók Kreisberg. a Fekete tenger mellékének és Rostownak volt katonai "fıbiztosa. a népfelvilágosítást Lunatsarski (Chaimow) és Grüneberg irányította. Lebedjew. egyéb idegen nemzetiség (?) Gamarnik.) A hadügyi népbiztos tisztét egymást követıen két zsidó Schachrai és Nemirovits töltötte be. Közvetlenül az összeomlást követı idıben az ellenforradalom leküzdésére irányuló harc vezetésével az orosz Antonow Owsejenkót bízták meg. Bakinski. Mileikowski. Kleiman. a pártszervezet komitéjának választmányában a zsidó Sorin a titkár. 3 orosz. Grinewits. Avrow. Kulik. Alexandrov. Sof (nem orosz). Bolenkovits.Herman Fehst: Bolsevizmus és zsidóság http://www. Luxemburg. Sorin. Egy Kohn nevő zsidó. A szovjeturalom kezdeti idıszakában a krimi Szovnarkom élére a zsidó Slutzki került.angelfire. A 12-bıl tehát 9 zsidó. A felsoroltak kivétel nélkül valamennyien zsidók.04. A délkeleti (Kubanj Zarizyn) vörös hadsereget az orosz Antonov és a zsidó Rawikowits irányították. Katsuriner. l egyéb nem orosz. Tsudnovski és Baron nevő zsidóknak. a népfelvilágosítást Zinovjev felesége Lilina. A Krím védelmével megbízott Komité elnöke a zsidó Spiro volt. Antonow a rendelkezésére bocsátott vörös csapatok segítségével gyors egymásutánban szervezi meg a szovjeteket nemcsak Ukrajnában. levéltár népbiztosa Rjasanow (Goldendach). Rafes nevő zsidó volt. így: Kudinovski. igazságügyi népbiztos Piljawski. Bosch (?). Satonski. A kronstadti lázadást 1921-ben a trojka: Trotzki. Joffe. mint hat a zsidó (Bosch (?) az elnök. Késıbb a belügyet Rawitsch és Kaplun. a sajtó és propaganda ügyek élére Wolodarski (Goldstein) került. Számarány: 9 zsidó. Jelenleg a 25 / 61 2006. Sztálin. élelmezési népbiztos Gromann. 4 orosz=14. a hadügyek élére Posern.htm belügyek irányítója és a Cseka vezetıje Uritzki. Kubanjban is Környezetében. Tagjai: a zsidó Laptsinski. Az észak-doni kozákok között a zsidó Mandelstamm vezette a bolsevista métely terjesztésére irányuló munkát. Isakow (zsidók). Etkind Dóra. A szentpétervári Szovjet titkára a zsidó Trilliser. Amikor Judenits tábornok csapatai veszedelmesen közeledtek Pétervár felé. Bucharzewa. a Cseka vezetését pedig Bokij vette át. hadsereg parancsnoka a zsidó Posern. Pjatakow. a bolsevisták "haditanács"-ot alakítottak. Bakinski.

* A Kommunista Internacionálé megalakulásától kezdve egyik fellegvára volt a zsidóságnak. Fedenew. az orosz Selesnew. a gazdaságit az orosz Kiritsenkó és a lengyel Dsershinski vezették. amelynek vezetıi a zsidó Sumjatzki (elnök). A távolkeleti területek Komitéjának élén a következı vezetıség állott: elnök Krasnotsekow (Tobelson). A Komintern egyik legnagyobb jelentıségő megbízatását (a kínai bolsevista forradalom megszervezését). nemzetiségi a zsidó Uritzki.htm szibériai kıszénbányák igazgatója. titkár Gubelmann. az "alakuló győlés" elıkészítıi a zsidó Schreider és Kamenew. hogy az automobilosztályt az orosz Sadewski és Balaschow. 16:31 . a ZIK titkárai az örmény Awanesow. A Lenin korszakban a Kominternben Lenin. Gromaschewski.Herman Fehst: Bolsevizmus és zsidóság http://www. A Kominternben megalakulásától kezdve vezetı szerepet vittek a zsidó Radek (Sobelsohn) és Kohn Félix. késıbb a kereskedelmi képviseleten.com/zine2/judeolog/konyv2/fehst. törvényelıkészítı a zsidó Karelin és Joffe.04. Alabenow. alelnök Kalmanovits. A megoszlás tehát 7 zsidó. helyettese a zsidó Madjar volt. Roppant nagy szerepet játszottak a zsidók a polgárháborúk és az ellenforradalmi harcok korában a különbözı katonai intézmények. igazságügy a zsidó Sachs és a lett Stutschka. Mellesleg megemlítjük. Irkutzkban a szibériai szovjetek egy Központi Végrehajtóbizottságot szerveztek. Steklow. A hírszerzı osztály is Berlinben mőködött még pedig eleinte a szovjet követségen. 1922-tıl a mai napig a zsidó Losowski áll a Profinternek élén. pénzügy a zsidó Unschlicht és Spiró. Közép-Ázsiában a zsidó Sokolnikov szervezte meg a szovjeturalmat.angelfire. provinciák a zsidó Sverdlow és Algasow. az "Isvestija ZIK" szerkesztıjei a zsidó Zinovjev. l örmény. Mucha. 3 orosz. l lettet.) Fehéroroszországban 1917 végén alakult meg a nyugati területek elsı Szovnarkomja. Behrson. Az oroszországi bolsevista zsidóság itt találkozott a forradalmi világzsidósággal. 1925-ig a berlini szovjet követség titkára Mirow vezette a Komintern ügyeit. az örmény Proschjan. l georgiait és 1 oroszt (összesen 24) találunk. Deinek valamennyi zsidó. Trilisser és Nazimovits voltak. Kamenew. Oroszország sorsát irányító új legfelsıbb szervnek osztályvezetıi között a fentiek szerint 19 zsidót. a zsidó Borodin-Grusenberg kapta. 2 örményt. hadügy a zsidó Verbo és a georgiai Jenukidse. Mirow késıbb visszatért Moszkvába és itt a Komintern "Adminisztratív" és "Pénzügyi Osztályának" élére állították. utána egészen napjainkig két másik zsidó Pjatnitzki és Manuilski. Freimann. nemzetközi ügyek a zsidó Zinovjev és Kamkow. Mindhárman zsidók. Maikin. az orosz (?) Miljutin. Szibériába a zsidó Salutzkit küldték ki 1500 matrózzal a szovjet hatalom megerısítésére. Ennek az osztálynak vezetıje a magyar zsidó Varga. a következı összetételben. a zsidó Losowski. Kik állottak az elsı ZIK ügyosztályainak élén? Közgazdasági a zsidó Larin. A Kommunista Internacionáléhoz hasonló fellegvárai voltak a zsidóságnak a hivatásos szervezetek (Profintern). valamint a Cseka vezetésében és 26 / 61 2006. Titkárok: elıbb a zsidó Kobetzki. Lander (elnök).29. Trotzki és Zinovjev akarata volt a döntı. A Volga vidéki Szovjetköztársaság Kazánban megalakult Szovnarkomjának elnöke a zsidó Scheinkmann lett. propaganda és agitáció zsidó Volodarski és egy Kachowskaja nevő zsidó nı. A szovjet gépezet Figyelmünket elsısorban az október utáni idıszak ZIK-jának különbözı szakosztályaira kell kiterjesztenünk. a szamariai szovjet élére pedig a zsidó Kuibyschew került. A Komintern 1933-ig Berlinben székelı külföldi (Nyugat-Európa) szervezetének vezetését állandóan zsidók látták el. 1926-ig Zinovjev elnöke volt a Kominternnek. Kalmanovits. tagok még az örmény Miasnikow.

(Elızıleg a Cseka berlini megbízottja Bustrem néven. G. Messing.htm igazgatásában. elıkészítı tanfolyamok stb.angelfire. Az ellenforradalmi mozgalmak letörésére irányuló véres és kegyetlen harcokat a Cseka ú. aki késıbb az egész Cseka fıszervezıje lett. Késıbb lettek a tanács tagjai a zsidó Kun Béla és Unslicht. A legfelsı vezérkarnak biztosa az orosz Kurski. Még Dsherskinski személyi titkára is zsidó volt. A zsidó Glesarow állt az élén a "Forradalmi Katonatanács" adminisztrációs osztályának. P. politikai osztály) megszervezıje és vezetıje a zsidó Artusow volt. legbensıbb munkatársa a zsidó Beresin. Késıbb Messing a szentpétervári Cseka vezetését vette át. Isakow stb. Aralow. A katonai ügyeket az egész Lenin-korszak alatt teljhatalommal a zsidó Trotzki intézte. hogy a Csekában eltérıen a többi szovjet intézményektıl nem a zsidók parancsoltak.Herman Fehst: Bolsevizmus és zsidóság http://www. A moszkvai Cseka élén elıbb a zsidó Breslaw. "A határszéli osztályt" a zsidó Katzenelson és Kagan szervezték meg és irányították. A szentpétervári Cseka vezérkara 1918 elején a következıkbıl állott: Uritzki. A "Köztársaság Forradalmi Katonatanácsa"-nak a szovjet legfelsıbb katonai hatóságának tagjai a következık voltak: zsidók Trotzki. Hellernek. G. A "Cseka" elsı elnökének Dshershinskinek helyettese egy ideig a zsidó Sachs. vagy a színfalak mögött mégis csak a zsidók voltak. hogy a Cseka tényleges vezetıi nyíltan. legtekintélyesebb személyisége a zsidó Mogilewski. 27 / 61 2006. a belügyi népbiztosság hatáskörébe lett beosztva. Joselewits. utána Mantzew állott Mantzew késıbb az ukrajnai Cseka és a déli front külön osztagainak lett a parancsnoka. majd az országos OGPU elnökének lett a helyettese. helyettese a lett (? lettzsidó) Danisewski. Az alább felsorakoztatott adatok ezt kétségtelenül bizonyítják. utóda a zsidó Unschlicht.n. "különleges osztálya"-nak (chiffírozás. Silberberg. eképp nyilatkozik: "olyan állítás ez. P. a zsidó írónak egészen más a véleménye. A Cseka "külügyi osztályának" egyik legbefolyásosabb. U. illetıleg a hadsereg "Forradalmi Katonatanács"-áénál a következı zsidókkal találkozzunk: Lasewits. Sokolnikov-Brillant. helyettese az ugyancsak zsidó Fuhrmeister.n. Ennek a szörnyőségeirıl hírhedt osztálynak a vezetıje a lengyel Menshinski. Amikor a Csekát átszervezték és O. Késıbb az O. Végül a vörös hadsereg parancsnokságánál. Muralow. Kamenew . oroszok S. Leiteisen. Zinovjev. 1917 december 7-én alakult meg a "Rendkívüli Bizottság" az ellenforradalmi üzelmek leküzdésére" (Cseka). Mantzew kezéhez tapad az ukrajnai parasztfelkelés vérbefojtása is. 16:31 . Ezt a népbiztosságot Menshinski halála óta egész a mai napig a zsidó Jagoda vezeti. Az ország legfelsıbb katonai hatóságának 9 tagja között 6 zsidót és 3 oroszt találunk." Lássuk hát a valódi tényállást! Az igazság az. Utóda a Cseka vezéri székében ismét egy zsidó Balitzki. Trilliser legbensıbb munkatársa a külügyi osztályban a zsidó Loginow.04. aki a moszkvai Cseka titkári állását töltötte be korábban. Kamenew-Rosenfeld.) A szovjet vezérek biztonságáról gondoskodó tagozat vezetıje a zsidó Bekenjki. amely a szervezési és személyi ügyeket intézte. Kun Bélával együtt Mantzew rendezte a Wrangel hadsereg legyızése után a krími tömegmészárlásokat. Bokij szervezte meg és áll még ma is élén a Cseka ú. Skljanski.n. Gussjew. Helyettese a zsidó Skljanski volt.29. A moszkvai Cseka elnöki székét Mantzew után a zsidó Messing foglalta el. lett belıle. Kun Béla. Bokij (zsidók) és Worchlewski (lengyel). helyettese a zsidó Jagoda. A külügyi osztály jelenlegi szervezetét az egész világra kiterjedı kémhálózattal a zsidó Trilliser építette ki. amely semmivel sem bizonyítható.com/zine2/judeolog/konyv2/fehst. Egy kaukázusi zsidó. Jurenew. L. Kamenew. A vörös hadsereg ellátásáról a zsidó Krassin gondoskodott. Menshinskí és Jagoda továbbra is megtartották vezetı állásukat. titkos levelezés. Schatow. U. Szentpéterváron a zsidó Uritzki szervezte meg a Csekát. Posern.) "A belföldi hírszerzı szolgálat" (ez volt az ú. Serebrowski. Zsidó oldalról állandóan azt hangoztatták. "különleges osztály"-a vezette.

Rutenberg. szinte máról-holnapra mérhetetlen szenny és piszok. Chaikina. Wul. İ szervezte az 1923-as kudarcba fúlt felkelést. "Szent Isten" kiáltott fel Radek 1918-ban egy külföldi zsidókból álló társaságban akár az egész világot is felfordíthatnánk." Egészítsük ki még ezt a cionista Pasmanik megjegyzésével: "Az orosz nép lelkivilágát lehetetlen meg nem érteni. mint a diadalmas hódítók a meghódított földön. Az orosz népet hiába igyekezett félre vezetni. Az orosz nép jól ismeri a bolsevizmus igazi arculatát. Pines. Chaifetz. Kinigissen.04. A reakció A szociálforradalmár Maslow. A szovjet hatalom különbözı származású képviselıi közül a zsidók a legelviselhetetlenebbek. Safarow. Agranow.. 16:31 . Rosmirowitsch. Rosenblum. kitartó munkával a zsidók az oroszokat lassan minden valamirevaló vezetı állásból kiszorították. Sklowski. Byhowski. Az országos Csekának legismertebb nevő zsidó vizsgálóbírái a következık: Brik. sıt talán legélesebb vonása a zsidógyőlölet. Model. A kormányzóságok zsidó Cseka vezérei közül itt csak néhányat említünk: Golostsekin. Északon és délen. A hírhedt Cseka hóhérok között ott találjuk a zsidó Beresint és a Friedmann fivéreket. Zitkin. Zeitlin. pártállásra. Népünk szemetének gonosztettei ellen a legerıteljesebb eszközökkel kell küzdenünk. Az országos és a moszkvai Cseka elnökségének a felsoroltakon kívül még a következı zsidók a tagjai." A felsorolt tények és adatok alapján kimondhatjuk: a Cseka megszervezésében és igazgatásában a zsidók döntı szerepet játszottak. bőnrészes Kutjepow tábornok elhurcolásában. Fáradozásai nem jártak eredménnyel. "észak hóhérnıje.Herman Fehst: Bolsevizmus és zsidóság http://www. Pergament. hihetetlenül. Tervszerő. Rewkin. az orosz élet Lenin halála utáni korszakának egyik legmélyebb ismerıje és legalaposabb megfigyelıje írja többek között a következıket: "A mai Oroszország arculatának egyik legjellegzetesebb. hogy ha a megszervezett uralmat meg is akarják tartani. az orosz néppel egyre rosszabbul bánnak. A Cseka külföldi megbízottai között is szép számmal voltak zsidók. mőveltségre.htm Az OGPU kényszermunkatáborainak vezetıi ezidıszerint két zsidó Behrmann és Fiesing. A helyi Cseka szervezeteket csaknem mindenütt zsidók vezették. gıgösebbek. Maslow így ír: "A zsidók egyre durvábbak. végül Meisel-Kedrow. A zsidók egy-kettıre felismerték a helyzetet. saratowi Cseka vezér. határtalan gıg és durvaság került fölébük.com/zine2/judeolog/konyv2/fehst. Kronberg. céltudatos. mint németországi Cseka vezetı. A berlini "központ" vezetését késıbb Goldstein vette át. A zsidók szempontjából az oroszok teljesen megbízhatatlanoknak mutatkoztak.angelfire. Nachimson. az utóbbi tervezte ki és hajtotta végre Sverdlovval együtt a cári család meggyilkolását. Katzenelsohn (Transkaukázia). Rosenfeld. Zeistin. Jól tudták. ha nem éppen az oroszok állanának mögöttünk. Jaroslawski-Gubelmann. hogy a szovjet rendszerben kik uralkodnak igazában. Delhas. Deribas. Jnrowski. tolakodóbbak. utóda Pupka. Weinberg. Kun Béla a "krími hóhér".. Sul. Lander (Észak-Kaukázus). szemtelenebbek. Kieselstein. Oroszország népének túlnyomó többsége jól tudja. nemre." Az oroszokhoz Radek persze Lenint is hozzá számította. keleten és nyugaton mindenütt ott érezhetjük. Goldin." Az uralmon levı zsidóság a való helyzetet hiába próbálta leplezni. Kohn a "charkowi hóhér". a párizsi megbízott a zsidó Janowits.29. s helyeiket nekik kell elfoglalni. korra való tekintet nélkül mindenkinek a lelkében ott él a zsidógyőlölet . Nemsokára úgy viselkedtek. Az országos Cseka fıorvosa a zsidó Hirschfeld volt. Stepanov a berlini szovjet követséghez volt szolgátaltételre beosztva." Egész Oroszországban a fıvárostól kezdve a legutolsó kis falusi szovjetig az orosz nép 28 / 61 2006. Galperstein. úgy az oroszokat a hatalomból kérlelhetetlenül ki kell szorítani.

6 2. 16:31 . A "kommunista" és a "zsidó" fogalmak a nép körében csakhamar azonosakká váltak. Tudta jól.. ellenforradalom azt is mondhatjuk. forradalom.7 26 17 2. Az elsı helyet a legnagyobbrészt ukrán parasztokból álló Petljura hadsereg foglalja el. hogy az ı hivatása a zsidók kiirtása. Nem. Nehogy azt higgyük. mondogatták az ukrajnai vagy a fehérorosz parasztok. hogy mit is jelent a marxi tanokra felépített szovjet rendszer. A Haidamak-féle mozgalmak legfontosabb ismertetıjegye az. Az ukrán népet körülfogó más népfajokkal való állandó politikai. ilyenkor a zsidóbolsevista tudósítások egyszerően csak "bandák"-ról beszélnek. a robbanó anyagot a tömegek lelkében. .htm a zsidókat tekintette a bolseviki rendszer legigazibb. És a kirobbanás középpontjában mindig a zsidóság állott. A hadsereg Petljura hadsereg Felkelı osztagok ("bandák") Denikin hadsereg Vörös hadsereg Lengyel hadsereg Különfélék A pogromok száma 493 359 213 106 32 33 A pogromok %ban 40 29 17. A pogromokat zsidó oldalról a fehér hadseregek és általában az ellenforradalmi propaganda hatására vezetik vissza. Az ukrajnai és fehérorosz parasztság évszázadokon át saját szenvedésén és nyomorúságán keresztül ugyancsak megismerhette a zsidóságot és a könyörtelen és kegyetlen kizsákmányoló zsidó munkát.4 0. század közepe óta valahányszor politikai zavarok ütötték fel a fejüket. A második helyen a bolsevista uralom ellen elkeseredett harcot vívó kisebb-nagyobb paraszt felkelı osztagok állanak. hogy mindig valamely politikai válsággal kapcsolatban jelentkeznek és rendesen annak az államnak hanyatlására. amelyhez Ukrajna éppen hozzátartozott. hogy Denikin fehér hadserege a pogromstatisztikában a harmadik helyen áll. Egy. századbeli ukrán Haidamak alig különbözik a 17 18.Herman Fehst: Bolsevizmus és zsidóság http://www.6 A halottak száma 106 706 8086 5235 725 134 185 A halottak %ban 53. Az orosz parasztság sokkal inkább tisztában volt a zsidóság lényegével mint sok társadalomtudós.3 0. hogy ezt a véleményt talán bolsevista ellenes agitáció váltotta ki. amikor az új uralom által elrendelt ingyen munkára kivonultak. Kevés hasonló esetrıl tud a történelem. leghatalmasabb képviselıinek. Világosan felismerte a marxizmus igazi tartalmát és igazi céljait is. háború. közvetlen tapasztalatai nyomán kialakított és lelke mélyén gyökerezı meggyızıdésének ad kifejezést. hogy politikai kanóc volt szükséges. a pogromokkal foglalkozó zsidó könyvben olvashatjuk a következıket: "A 17. Az "ukrán nép három évszázadon keresztül híven kitartott céljai mellett és adott esetben mindig egyformán és ugyanúgy cselekedett. igen hasonlatos a történelemben Haidamak-felkelés néven ismeretes ukrán nemzeti mozgalomhoz. vallási súrlódások és összeütközések egyre növelték a gyújtó. A szovjet uralmat Maslow elbeszélése szerint egyszerően csak "Sidowskájá vlastj"-nak (zsidó uralom) nevezték.Sidowskája panstsina" (zsidó robot uralom). Ami 1918-20-ban történt Ukrajnában. ez esetben saját. A 20.2 8. A kirobbanáshoz csupán az államszervezetben jelentkezı kisebb-nagyobb zavar.6 A táblázatból kitőnik.6 2. hogy a forradalom elsı éveiben természetes visszahatásként egymást érték a véres pogromok. Egyes zsidó írók az ukrajnai pogrom hullámokat az ukránok nemzeti sajátosságaival igyekeznek kimagyarázni.com/zine2/judeolog/konyv2/fehst. az ukrán nép lelkét mindannyiszor az a mélységes meggyızıdés hatotta át. amelyek nem egyszer mint valami hatalmas hullám az egész birodalmat elöntötték. szétbomlására mutatnak.04. Ennek a feltevésnek azonban a leghatározottabban ellent mondanak az ukrajnai pogromokra vonatkozó (1917 ısztıl 1918 áprilisig) zsidó forrásból származó adatok. gazdasági. századbeli elıdjeitıl.29. Csak is ezzel magyarázhatjuk.angelfire." 29 / 61 2006.

A nagy néptömegek mélységes meggyızıdésérıl van itt szó. A felháborodás nem egyszer nyílt lázadásban tört ki. hadat indított Ukrajna leigázására." Tevékeny része volt az ukrajnai pogromokban a vörös hadseregnek is. A legnagyobb arányú vörös pogromokat Budjeny híres lovas hadserege rendezte.com/zine2/judeolog/konyv2/fehst. Mindkettıt több száz bajtársukkal együtt kivégezték. A lovas hadsereg egész VI. a zsidó kapitalistáktól támogatva. A vörös katonákat csakis a bolseviki-zsidó uralomról odahaza szerzett tapasztalatok késztethették arra.(Ez csupán egy eset a sok közül. De az ukrajnaihoz egészen hasonló zsidóellenes megmozdulások törtek ki Fehéroroszországban és Közép-Ázsiában is. Az antiszemitizmus miatt hozott halálos ítéletek száma igen nagy volt. hogy a vörös hadsereg pogromjait úgy a szovjet körök. A táblázatban ugyan negyedik helyen áll csak. Az 1881-es délorosz pogrom a március 1-i cári gyilkosságra vezethetı vissza. minden szovjetellenes tüntetés. Legfeljebb azt mondhatjuk." A zendülést elnyomták és Dumenkot agyonlıtték. Ennek a két zsidóellenes megmozdulásnak is meg voltak a politikai mozgató rugói.Herman Fehst: Bolsevizmus és zsidóság http://www. A törvényszékek véres ítéletei a hadseregben nagy elkeseredést váltottak ki. Ha ezeket a zsidóüldözéseket az orosz nép nem rendezte volna meg. İk egész Ukrajnát akarják. hogy itt a talaj a pogromok számára évszázadokon keresztül jól elı volt már készítve. a legénység közösséget vállalt vezetıivel és követelte szabadonbocsátásukat. A zsidó bolseviki Rafes jegyezte fel egy ukrán katonának a néphangulatra igen jellemzı következı szavait: "Békében és egyetértésben éltünk a zsidókkal. mert nem szorítkoztak egyedül Ukrajnára. A katonák százait agyonlıtték. Amikor Dumenkot a II. most Ukrajnát akarják megsemmisíteni. Bizonyosra vehetjük. hogy az antiszemitizmus miatt halálra ítéltek száma sokkal nagyobb. hadosztályát átszervezték a pogromok miatt. hadtest parancsnokát és vezérkarát antiszemitizmus miatt letartóztatták. Az 191820-as ukrajnai pogromok magyarázatát kizárólag a bolseviki forradalom zsidó jellegében találhatjuk meg. Ezeket eddig inkább orosz jelenségeknek tekintették. mint visszarendelte a lovas hadsereget Ukrajnából. A szovjet kormány nem tehetett mást. Az ukrán nép évszázadok tapasztalatai alapján ösztönszerően is antiszemitává vált." A zsidó pogromoknak be kellett következniük.) A helyzeten ez sem változtatott. Mindez azonban nem elég nekik. 16:31 . A szovjet vezérek kíméletlenül vérbe fojtották a legcsekélyebb antiszemita megmozdulást. Igazságos 30 / 61 2006. Oroszországot már elpusztították a zsidók. A vörös hadseregnél igazán nem lehet ukrán nemzeti okokra hivatkozni. mint a zsidó források igyekeztek elhallgatni. Megadtuk nekik az egyenjogúságot a nemzeti önkormányzatot. mint a pogrom áldozatoké.29. hogy a pogromok igazi okai nem a "fehérek" agitációjában gyökereznek. A shid (zsidó) Trotzki. A zsidógyőlölet éppen ezért egyre fokozódott." "Láthatjuk tehát. A szovjeturalmat itt is azonosították a zsidósággal.htm "A 300 éves múltra visszatekintı Haidamak láncolatába bele kell vennünk az 1881-es és az 1905-ös pogromokat is. Antiszemita eszmék jegyében szerveztek felkeléseket 1918-ban Murawjow a volgai hadsereg fıparancsnoka és délen Grigorjew hettmann. Egy magasállású zsidó szovjet-hivatalnok Maslow elıtt a következıképp nyilatkozott: "Nem csodálkozom a zsidóüldözéseken és pogromokon. A zsidók magatartása szükségszerően ide kellett. mert "ártatlanul szenvednek a forradalomért. A pogromokat már csak azért sem tekinthetjük "ukrán nemzeti" jelenségnek. hogy szörnyő becsapás áldozatai lettek. hogy vezessen. de nem szabad elfelednünk. Ha Nagyoroszországban pogromokról nem is lehet beszélni. egyszersmind sıt fıképpen a zsidók ellen irányult. Az orosz nép nagy tömegei már a forradalom elsı napjaiban érezték. Ukrajnai elınyomulásukat mindenütt pogromok kísérték.angelfire. úgy kétségbe kellene vonnunk ellenállóerejét és életképességét. hogy a zsidóság ellen forduljanak.04. 1905-ös októberi pogrom viszont nyílt és határozott felelet volt a zsidóság akkori forradalmi szereplésére.

A zsidó pogromokon kifolyt vér elenyészı kis csepp az orosz pogromok vérpatakjaihoz képest. A forradalmár orosz zsidóság "régi gárdá"-jának nagyobbik része. A tények mindenesetre azt mutatják. Késıbb sem szoríthatta egészen háttérbe Trotzkit. A következı év márciusában másodszor ezúttal utoljára gutaütés érte. FEJEZET.04. a harc a nagy nyilvánosság elıtt folyt tovább. Az Oroszországot uraló zsidóság kebelében a Trotzki-Zinovjew ügy miatt egyre jobban kiélezıdtek az ellentétek így történhetett csak meg. hogy Lenin állapota reménytelen. Lenin fellépésével tekintélye elhomályosult. biztos élet után vágyakozott. kézben tartani. Az élettıl ide-oda hányt régi gárda szeretett volna már révbe jutni.htm és boldog élet után vágyódtak. befolyásolni.com/zine2/judeolog/konyv2/fehst.angelfire. Csak a személyt illetıen hiányzott az egyetértés. Féltek egyrészt határtalan uralomvágyától. ingadozó magatartásával tőnt fel. valamint a "podpolje" -nak (a cári kormány elleni földalatti harc korszaka. Az orosz forradalomból zsidó forradalom lett. Ketten jöhettek számításba: Trotzki és Zinovjew. a legkíméletlenebb kizsákmányolás és rabszolgaság lett az orosz nép osztályrészévé. A bolsevisták mindent ígértek. A legyilkolt oroszok hekatombái bizonyítják. hogy a hatalom csúcsán. Már életében megindult a belsı harc a pártban a hatalomért. Trotzki és hívei sohasem tudtak beletörıdni Lenin egyeduralmába. Amikor a második gutaütés után kiderült. júniusában Lenin megbetegedett. 16:31 . hogy Trotzki Lenin nélkül nem tudott Oroszországban eredményt elérni. Trotzki habozás nélkül megindította ellene a harcot. A forradalom sorsdöntı pillanataiban pedig határtalan gyávaságával és bizonytalan. másrészt a radikális szellemő zsidó fiatal értelmiséggel. nyíltan vagy titokban. igazi nevén Dsugaswili lett a gyıztes. eredeti egyéniség. mint Lenin legbizalmasabb hívét. Inkább csak személyes barátai csoportosultak körülötte.Herman Fehst: Bolsevizmus és zsidóság http://www. Trotzki és hívei szoros kapcsolatban állottak egyrészt a kapitalista zsidósággal. hogy a kettı közül egy hasonlóképp az uralom felé törtetı harmadik a georgiai Sztálin. mert a mögötte felsorakozó zsidó értelmiség nélkül nem gyızhetett volna a forradalom. hogy ez a forradalom a zsidók által rendezett orosz pogrom volt. Trotzki személye viszont az újabb viharokat jelentette. 31 / 61 2006. egyszersmind jogos és törvényes utódját. ehelyett a legkegyetlenebb erıszak és zsarnokság. 1924. Lenin helyén nem is akartak mást csak zsidót látni. A zsidó vezetı réteg ebben az idıben már olyan erısnek érezte magát. a nép tehát csatlakozott a forradalomhoz. kiszámíthatatlan és kiegyensúlyozatlan egyéniségétıl. Amikor pedig Lenin a zsidóság szempontjából egyre feleslegesebbé és kényelmetlenebbé vált. éhséget és nyomorúságot. Leninnek Trotzki pártjába kellett belépnie. Olyan ember volt. nyugodt. vagy megrázkódtatástól. másrészt nyers. Általában úgy tüntette fel magát. És mit eredményezett a forradalom? Pusztulást. Már az 1905-ös zendülés óta az oroszországi forradalmi mozgalmak vezérének tekintették. II. de mindvégig ádáz és elkeseredett harcot folytattak ellene. Trotzki a nyugati zsidóság jelöltje volt. így került azután elıtérbe Zinovjew. aki nem volt önálló gondolkozású. akit könnyen lehetett. Történelmének legsötétebb lapjai is elhalványulnak a bolseviki uralom rémségei mellett.29. és a forradalmi emigrációnak. A felszabadulást remélték. Mikor 1917-ben kitört a forradalom. januárjában meg is halt. Harc a hatalomért /1922-1927/ Trotzki-Zinovjew-Sztálin 1922. Békés. Valójában Trotzkinak az ország belsejében aránylag kevés híve volt. októberben már minden munkával felhagyott. Irtózott minden újabb felfordulástól.) az arisztokráciája nem nagyon lelkesedett Trotzkiért.

Ez a georgiai tudásban. nyomban ellene fordultak. minél inkább megvalósul a szocializmus Oroszországban. aki ezenkívül a munkavédelmi tanácsban is elnökölt.04. Ha viszont kitör a világforradalom. Egyik tervük sem sikerült. A két leghatalmasabb pártszervezet. számottevı szerephez azonban soha többé nem jutottak.n.Herman Fehst: Bolsevizmus és zsidóság http://www. a 32 / 61 2006. mintha Zinowjewért és Kamenewért dolgozna. miután alárendelték magukat Sztálinnak. Bár egy másik okosabb és szívósabb zsidó: Kamenew is támogatta ıt. Kamenew és Sztálin már Lenin életében megalakították a "trojká"-t. "Egyesült Ellenzék"ei.29. hogy csak Európa tudja nekünk megmutatni az utat!" Trotzki ellen írt válaszában is hangsúlyozza: "Nem szabad egyedül a világforradalomban bízni. A "trojka" kezében igen nagy erık összpontosultak. ha a legközelebbi években sıt évtizedekben nem tör ki nyugaton a forradalom? Megbukottnak kell talán tekintenünk az oroszországi forradalmat. Az utóbbi tagja volt a szervezési hivatalnak és a Központi Komité titkárságának. Trotzkit elıbb Turkesztánba küldték. Az ellenzék vezéreit a pártból kizárták. úgy ennek középpontját természetesen rögtön át kell helyezni a nyugati. majd 1929-ben külföldre számőzték. kapitulálnunk kell?" Így fejlesztette ki Sztálin hírhedt elméletét: "szocializmus egy országban. a Politikai Hivatal nyilvános ülésein egységesen léptek fel Trotzki ellen. Zinowjewet és Kamenewet. de fıként akaraterıben. elszántságban nem maradt Trotzki mögött. hogy Sztálin csak a saját malmára hajtja a vizet. hogy éppen Oroszország lesz az az ország. Sztálin a hatalomért folytatott harcában elsısorban a párt orosz rétegeire támaszkodott. "Hetes" bizottságot alakítottak. ahol Lenin halála óta Kamenew töltötte be az elnöki tisztséget.Hetes" bizottság minden fontosabb ügyet megvitatott elızetesen. pedig az összes pártszervezetek teljhatalmú vezetıje volt. képességekben. Nemcsak az orosz pártvezérek hatalomvágyát. Késıbb egy titkos ú.n.angelfire.. Már a februári forradalom idején ezeket mondotta: "Nincs kizárva. Most egy váratlan fordulattal az eddigi ellenféllel Trotzkival keresték az együttmőködést és megalapították az ú. pártnapon Sztálin az ellenzéket végleg megsemmisítette. Egészen másképp beszélt Sztálin. Mindkettıjükbıl hiányzott azonban a bátorság és elszántság ehhez a harchoz. 1927-ben a XV. Sztálin a párt fıtitkára. Ez még egyáltalában nem jelenti a világforradalomról való lemondást. Sztálin tehát Trotzkival szemben a világforradalmat. amelyik szabaddá teszi az utat a szocializmus számára. akiben megvoltak ezek a tulajdonságok. Az oroszok Trotzkiban Oroszország megvetıjét látták. újra felvették a pártba. hanem a nagy tömegek nacionalista érzelmeit is ügyesen kihasználta. vezetı államok egyikébe. A hetes bizottságban a Politikai Hivatal valamennyi tagján kívül (Trotzkit kivéve) Kujbysew is benn ült. amikor megjegyzi: a párt és az állam vezetı állásainak betöltésénél egyetlen követelmény volt: Trotzki ellen. Ki akarták szorítani a Politikai Hivatalból és megkísérelték a fıtitkári állásától való megfosztást is. A népbiztosok tanácsában Lenint még életében Kamenew helyettesítette. Zinovjew. a szentpétervári és a moszkvai élén Zinovjew és Kamenew állott. Ezenkívül Zinovjew elnöke volt a Kominternnek. A trojka lassanként megnyerte magának a Politikai Hivatal tagjainak többségét. késıbb pedig a Központi Ellenırzı bizottságnak lett az elnöke. El kell vetnünk azt az idejét múlt gondolatot. mert mi lesz akkor. A párt és állam igazgatásban mindenütt a "Hetes" bizottság hívei foglalták el a vezetı helyeket. Trotzkinak teljesen igaza van.com/zine2/judeolog/konyv2/fehst.htm Zinovjew ugyanis nem merte egyedül felvenni a harcot Trotzki ellen. Szükségük volt tehát egy olyan harmadik személyre. De már késı volt. annál kedvezıbbek a világforradalomnak kilátásai. A pártgépezetet Sztálin emberei szállták meg. ha nyugaton nem gyız a forradalom. Sztálinban meg is találták emberüket. 16:31 ." Oroszország meg tudja. meg kell valósítania a maga szocializmusát. Sztálin azt a látszatot keltette. amely legfıbb feladatának Trotzki kiszorítását tekintette. Hátramaradt ország hangoztatta lépten-nyomon Trotzki amelyik sohasem tudja megvalósítani a szocializmust. a valóságban azonban csak magának dolgozott. A . Sıt ellenkezıleg. Az érvényesülésnek volt azonban egy másik elıfeltétele is: Sztálinért. Végül mindhárman tagjai a Politikai Hivatalnak is. Amikor Zinowjew és Kamenew észrevették.

akiket le kell gyızni.29. foltok. 33 / 61 2006. A forradalomba a zsidóságnak ez a rétege nem tudott önállóan bekapcsolódni. a parancsolás.Herman Fehst: Bolsevizmus és zsidóság http://www. Sztálin érezte. Az oroszországi zsidóság két rétege közötti éles ellentétnek volt még egy igen fontos oka. Nem kellett többé fejüket törni a világforradalom elvont és nehézkes kérdései felett. Sztálin még egy másik hangszeren is játszott. A bolsevista zsidóságnak eleurópaisodott "régi gárdája" megvetıen lenézte ezt az új réteget. Egyszersmind ez az elgondolás a Sztálin híveinek túlnyomó többségét kitevı oroszok számára gyakorlatilag is könnyen érthetı és áttekinthetı volt. Antiszemitizmusa azonban csak álarc volt az oroszok számára és csak addig tartott. amig ellenfeleivel leszámolt. de mint vezérek és mint gondolkodók sohasem válnak majd be. Maga köré győjtötte mindazokat a zsidókat. nem engedte közel a hatalomhoz és az utánpótlást sem az ı soraikban kereste. Hiányzott úgy a szellemi felkészültsége. A forradalomban a keleti zsidóság felszabadult. mivel ilymódon ellenfeleit gyöngíthette. ki kell szorítani. amíg a hatalomért folyt a harc. Zinowjew és Kamenew ellen vívott harcát sokan úgy fogták fel. Nem feledkezett meg az oroszok természetes. "Az antiszemitizmus egyszerre emelte fel a fejét az antitrotzkianizmussal" írja Trotzki. Titokban kereste az együttmőködést a zsidókkal.04. de egyenesen elısegítette az antiszemitizmus erısödését és terjedését. A "mestetskowyje" zsidóság. Ezt a félmővelt.nek ') (Mestetskowyje = kishely. A "mestetskowyje" zsidók a régi gárda megvetését vad győlölettel viszonozták. hogy a zsidóság támogatása nélkül a kommunista uralom nem tartható fenn. amely csak a forradalom után kezdett szerepet játszani a pártban. mint minden erejük megfeszítésével az oroszországi szocializmus felépítésén dolgozni. függetleníteni akarta magát a nyugati zsidóságtól. A régi gárda ezt a réteget egészen háttérbe szorította. tulajdonképp a keleti zsidósággal volt azonos. Az ellenzéki zsidók állandóan kifogásolták Sztálinék antiszemitizmusát. Az orosz tömegeket nacionalizmusukkal és antiszemitizmusukkal csupán eszköznek használta fel. saját lábain állt. most pedig egészen önálló akart lenni. legnagyobbrészt keleti zsidókból álló réteget "mestetskowyje"1). hogy legfeljebb csak gyakorlati pártmunkára alkalmasak. Rámutattak alacsony kultúrfokukra. hangsúlyozták. A régi zsidó települési kerületek kisvárosaiból származó keleti zsidóságot jelölték ezzel a szóval) neveztek és legkimagaslóbb képviselıjük Kaganovits lett. Nem kellett egyebet tenniük. Sztálin pedig megjegyzi: "Mindenütt megvannak az antiszemitizmus csírái. Sztálin nemcsak. Különösen a zsidóság új rétege. Arra viszont egyáltalában nem gondolt. akik magasabb iskolákat jártak és csaknem egészen eleurópaiasodtak. Mindkettıvel csak a régi gárda. hogy a kommunizmust megtagadja. még az egyes párttagozatokban is. mint már említettük. A keleti zsidóság kénytelen volt tehát magát alárendelni a régi gárda akaratának..htm szocializmus oroszországi megvalósulásától tette függıvé. addig Sztálin elgondolásában döntı tényezıként szerepeli. Amig Trotzki a kommunista Oroszországot a világforradalom szempontjából csupán eszköznek tekintette. A Trotzki. Az eljövendı világszervezetben tehát Moszkva hivatása: az irányítás. mint az oroszok és zsidók harcát a hatalomért. Sztálint magát is antiszemitának tartották.com/zine2/judeolog/konyv2/fehst. akik készek voltak ıt támogatni. Érdekes. hogy nem akadályozta. a nyugati zsidóság rendelkezett. Ez a beállítás igen hízelgett az orosz kommunisták nacionalista önérzetének." Mindaddig.angelfire. hanem saját gyermekeit tolta elıtérbe. a forradalmi tapasztalatok által nagy mértékben megerısödött antiszemitizmusáról. ezzel már a világforradalmat is szolgálták. hogy ezzel egyidıben a nyugati kapitalista államokban is egyre szembetőnıbben megnövekedett a keleti zsidóság befolyása. elnyomatásról panaszkodott. 16:31 . mint harci eszközt. de a függıséget mindig terhesnek és kényelmetlennek találta. mint az anyagi erıforrások. A zsidóság készséggel sorakozott fel Sztálin mögé.. A hatalom felé való vad törtetésükben másokban csak vetélytársakat láttak. meg kell semmisíteni.

Ellenfelei válaszul a demokrácia követelését szegezték szembe Sztálinnal. sıt erıszakos intézkedéseket léptettek életbe.Herman Fehst: Bolsevizmus és zsidóság http://www. hogy a zsidó uralomról terjesztett mendemondák minden alapot nélkülöznek. amikor harca már Zinovjew és Kamenew ellen is megindult. Ezt a módszert. népes. hogy honnét is fúj a gyızelmi szél! Késıbb.000 tagja és jelöltje 34 / 61 2006. hogy a nagy tömegek segítségével a Sztálin uralma alatt álló központi pártszerveket szétrobbanthatják. hogy önkényuralmát a különbözı. Nem is csalódott benne. Már a XV. Hogy milyen erıs volt ezidıtájt az antiszemitizmus Oroszországban. Törvényeink értelmében az aktív antiszemitizmus halállal büntetendı. Jaroslavski jelentette be. pártnapon. Jaroslavski a XV. A hatalom sokkal becsesébe volt elıttük.com/zine2/judeolog/konyv2/fehst. hogy: "Sztálin elvtárs meggyızıdése szerint könyörtelenül szembe kell fordulnunk az antiszemitizmussal. Azonkívül a Sztálin-féle "keleti-orosz-önállóság" elmélet igen közel állott a "mestetskowyje" zsidóság lelki világához. hogy a zsidók Sztálinban nem csalódtak. mert Sztálinban ismerte fel igazi vezéréi. Sztálin rendszerét a régi lenini nyelven legtalálóbban "demokratikus centralizmus"-nak nevezhetjük. Egyébként a háttérbe húzódott és mindenképpen arra törekedett." Említettük már. hogy. amikor Sztálin fıellenségeinek helyzete szemmel láthatóan megingott. amíg csak Trotzki ellen folyt a harc. Sztálin szabaddá tette elıtte a hatalom felé vezetı utat. amikor gyızelmes befejezéshez közeledett a zsidó ellenzékkel folytatott harc Sztálin sietett bejelenteni. Abban bizakodtak. erısen korlátozták a helyi pártszervezetek jogkörét. hogy idınként még az ellenzék sem riadt vissza antiszemita szólamok hangoztatásától.htm A "mestetskowyje" zsidóság elfordult a Kamenew-Zinovjew-Trotzki csoporttól. a központi pártszervek leplezetlen diktatúráját Sztálin akkor is folytatta. ha szükség lesz rá. a régi gárda tagjai nagy csoportokban menekültek a süllyedı hajóról. 1924. Követelésüket Sztálin nem teljesítette mindaddig. hogy az ellenzék programja az antiszemitizmusra van felépítve. az elsı vonalakat a "mestetskowyje" zsidóságnak kellett átengednie. ápr.29. Sıt maguk is igyekeztek az antiszemitizmust mint harci eszközt felhasználni az ellenzéki zsidókkal szemben. amíg a pártot teljesen át nem alakította." A hatalmi szervezet átépítése A hatalomért vívott harc ideje alatt a fontosabb pártszervek gyökeresen megváltoztak. Eleinte. azt leginkább az mutatja.04. 16:31 . Mindenekelıtt megnyitotta a kapukat az új párttagok hatalmas tömegei elıtt. Végeredményben Sztálin alatt a régi gárda vezetı szerepét elvesztette. 1-én a pártnak 446. Az összes tisztségek csak a központi párthivatalok intézkedései és parancsai alapján voltak betölthetık. a hatalom lassanként teljesen az ı kezébe csúszott át. Sztálin rendszere természetesen nem máról-holnapra alakult ki.. pártszervek tekintélyével fedezze." Az antiszemita közhangulat egyáltalában nem zavarta a Sztálin körül csoportosuló zsidókat. Azt is mondhatnánk.A Szovjetunióban az antiszemitizmust mint szovjetellenes jelenséget elfojtjuk. Ennek a rendszernek vezetı gondolata a legerıteljesebb központosítás volt." Ugyanezen a pártnapon szólalt fel a Központi Komité elnöke is és hamis adatokkal igyekezett bizonyítani. továbbá akiket finom szimatjuk figyelmeztetett. 1931-ben Sztálin egy amerikai újságírónak adott nyilatkozatában többek között a következıket mondotta: . sok tagú. Az antiszemitizmus elfojtása érdekében késıbb nagyon szigorú.angelfire. hogy a "gyakorlatilag gondolkozók" legyızték az "elmélkedıket. Meg voltak gyızıdve. hogy eljött az oroszok elleni harcnak az ideje. mint a vezéreikhez való hőség. akik mellızötteknek érezték magukat. A zsidóságnak ehhez a szárnyához a régi gárdából csatlakoztak mindazok a zsidók. pártnapon meg is jegyezte: "Az adatok hosszú sorával bizonyíthatjuk. Sztálin kérlelhetetlenül leszámol az antiszemitizmussal. vagyis minden hatalomnak a legfelsıbb pártszervben való összpontosítása. Sztálinnak a gyızelmet végeredményben következetesen és céltudatosan kiépített és alkalmazott rendszere hozta meg. Mivel pedig az egész pártgépezet és valamennyi pártszerv felett Sztálin uralkodott.

A párt központi. "Lenin idejében írja Zinovjew a titkárság csak a szervezési ügyekkel foglalkozott. feltőnıen sokat "politizál. Jelentékeny volt a "mestetskowyje" zsidóság betódulása is a pártba. a pártigazgatás legfelsıbb szerve a Központi Komité titkársága lett. csak végrehajtó." El is határozták már akkor az átszervezését. 1927. 16:31 . Zinovjew. a Központi Komité létszáma megkétszerezıdött." Sokolnikow errıl a kérdésrıl eképp vélekedett: "Ha bármilyen politikai kérdésben a "Politikai Hivatal" tagjai között nézeteltérés merül fel. úgy neki mint a párt fıtitkárának. az ellenzék harca is elsısorban ez ellen irányult.04. A központ hatalma ezzel még jobban megszilárdult.com/zine2/judeolog/konyv2/fehst. A szürke tömegek a párt útvesztıiben nem tudtak tájékozódni. tehát a pártszervezetek legfıbb irányítójának módjában van nyomban megtorolni a "Politikai Hivatalinak ezt a magatartását." A fıtitkár tehát valóban "korlátlan hatalommal" rendelkezett.htm volt. de ezeket is Sztálin kijelölése alapján választották meg. még pedig a Központi Végrehajtóbizottság és a Központi Komité. november 1-én 1. Sztálin beviszik a titkárságba. Hasonló volt az eset a párt összes vezetı tisztségeinél. A valóságban persze semmiféle "demokráciá"-ról nem lehet beszélni.000." Szándékukat úgy akarták megvalósítani. a Végrehajtóbizottságé pedig 150-re növekedett. Az ellenzék erre minden erejének megfeszítésével arra törekedett. 1925. Hatalmát senkivel sem akarta megosztani. Egyik-másik intézménynek. ilymódon Sztálin ellenfeleit saját fegyverükkel gyızte le. népes pártszervek vették át. új választásokat tartottak. amelyek eddig a "Politikai Hivatal" hatáskörébe tartoztak. hogy a titkárságból "egy kicsinyített Politikai Hivatalt csinálnak. A helyi pártszervezetekben vitákat rendeztek. Sztálin keze a pártban mindenüvé elért. "A titkárság szálka az ellenzék szemében" mondja Vorosilov a XIV. nem pedig kezdeményezı s/erepe volt.000. Egyszersmind kifelé mint a hatalom és a jog egyedüli forrása. A vezetı szerepet a megnövekedett létszámú. Mindenki tudta. a két szerv tagjai jogilag egyenrangúak voltak. az államban uralkodó. hogy a titkárság túllépi hatáskörét. Sztálin azonban semmiképp sem akart ebbe a megoldásba belemenni. mint a "Politikai Hivatal"-nak hatáskörét jelentısen csökkentették. Az volt a tervük. A zsidó régi gárda vezérei iránt olthatatlan győlöletet éreztek. július 1-én már 911.200.000. Zinovjew felszólalásában hangoztatja. pártnapon. legfelsıbb szerveinek átalakítása is pontosan ebben a szellemben ment végbe. tehát a XV. hogy a szovjet élére egy vezér kerüljön. hogy ı és hívei már 1923-ban észrevették. örömmel látták most bukásukat.Herman Fehst: Bolsevizmus és zsidóság http://www. Mondanunk sem kell. decemberében. hogy egy ilyen tömegszerv nem tudott kormányozni. hogy a titkárságot kizárólag "a szervezési ügyek" 35 / 61 2006." Mivel Sztálin ereje és hatalma a titkárságban összpontosult. Mindkettı valóságos tömegszervvé alakult át. pártnapon nyíltan ki is jelentette: "A legélesebben szembefordulunk a vezérelmélettel és tiltakozunk az ellen. A Komité és a Végrehajtóbizottság közel 200 tagja közös tanácskozásokat is tartott és ezeken az együttes üléseken beszélték meg mindazokat a döntı kérdéseket. Sztálin ezekre az új tömegekre támaszkodva most már maga kezdte hirdetni a "párton belüli demokrácia" tantételét. A Központi Komíténak volt ugyan még három titkára. Csupán demokratikus külszínt kölcsönzött a szovjet uralomnak. akik ösztönszerően messzemenı ellenszenvvel viseltettek a Trotzki-Kamenew-Zinovjew csoporttal szemben. hogy a Politikai Hivatal három tagját Trotzki. így lett Sztálinból a pártban diktátor. hogy Iljics Wladimir nélkül a Központi Komité titkárságából döntı jelentıségő tényezı lesz.025. Minden hatalom igazi forrrásává. pártnapon 1. Az ellenzék egyik vezére Kamenew. A helyi pártszervezetek új választásait szigorúan a központ utasításai szerint folytatták le. Az új párttagok legnagyobb része a legalsóbb rétegekbıl származó orosz volt. a XIV. 1925. akarata ellen semmit sem lehetett tenni. birtokosa szerepelt.29. A titkárság és így a párt ügyeibe való betekintést senkinek sem engedte meg.angelfire. esetleg Sztálin ellen foglalnak állást." Vorosilow véleménye szerint "a pártszervezést és a politikai irányvonalak kijelölését egyaránt a titkárság végezte.

" Kamenew az ellenzék álláspontját a következıkben foglalja össze. Sıt a hivatalnokok elmozdításának és kinevezésének a jogával is felruházták. Az ellenzék leverése után pedig itt is minden helyet híveivel töltött be. Mennyire más a mi kollektivizmusunk. Vorosilow válaszában többek között ezeket mondja: "Az ellenzék a kollektivizmust igen különös módon értelmezi. hogy az összes politikai vonatkozású kérdéseket teljhatalommal intézi a Politikai Hivatal. 36 / 61 2006. Az átszervezett Ellenırzı Bizottság nemcsak régi feladatát látta el a párttagok legfelsı fegyelmi bírósága volt hanem az összes párt és állami organizációk munkálkodását is ellenırizte. mindenki felesleges és nélkülözhetı. hogy a plénumban biztos a többsége. hogy minden kérdésben a legvégsı fokon a plénumé (a teljes ülés) a döntés joga.) Fıképpen a párthőségre és a pártfegyelemre ırködött. Lenin hátrahagyott tervei szerint az Ellenırzı Bizottságot egybeolvasztották a munkás és paraszt-felügyelet népbiztosságával. a neki alárendelt titkárság hajtja végre. hogy a pártnál és az állami gépezetben csakis Sztálin híveit nevezzék ki. a jogokkal voltak felruházva. K.htm intézésére korlátozza. valójában azonban a titkárság. hogy a hatalom csak látszólag volt a plénum kezében. A plénum feladata rendre inteni. úgy most minden okunk meg van rá." Sztálin jól tudta. A Politikai Hivatalt Sztálin nem szüntette meg. A Politikai Hivatal fokozatosan átalakult a diktátor legfelsıbb titkos tanácsává. azokat a pártvezetıket. akik elfeledkeznek kötelességükrıl és fegyelmezetlen magatartást tanúsítanak. Rábízták az összes párt. A Plénumban az Ellenırzı Bizottság tagjai voltak többségben. viszont a Politikai Hivatalnak régi tekintélyét és jelentıségét vissza szerezze. mint a Központi Komité tagjai. A Lenin-korszakban már sok ellenzéki érzelmő párttagot elítélt az Ellenırzı Bizottság. hogy Sztálin már uralmának kezdetekor megnyerte magának a Politikai Hivatal tagjainak többségét. Tömegesen ítélte el a diktátor számára politikailag kellemetlen párttagokat. Sokan azonban elfelejtik. a titkárságban pedig egyedül Sztálin parancsolt.com/zine2/judeolog/konyv2/fehst. Sztálin harca idejében.29. "Egyesült Plénum" volt a párt legfelsıbb fóruma. 16:31 . nyugodtan hirdethette.04. Az ı kollektivizmusuk szerint a vezetést két-három embernek kell a kezében tartania. hatalmat a a Központi Komité plénumának kezében kívánja látni?" Sztálin is kioktatta az ellenzéket: "A Politikai Hivatal hatalma korlátlan. már ismert nevő politikusnak kellett lennie. ahol a politikai ügyeket megbeszélik és döntéseket is hoznak.n." Sztálin hívei ezzel az érveléssel szemben a Központi Komité plénumának hivatására utaltak. Másrészt ne feledjük. késıbb 9 tagja volt. hogy minden hatalom letéteményese a Komíté teljes ülése.=Zentraí Kontroll Komission] mert nagy segítségére volt Sztálinnak a hatalomért vívott harcában. Láttuk azonban már az elızıekben. Ezt a jellegét mind máig meg is ırizte. a döntés tılük függött. Mivel azonban a titkárság nyomása és a Komité plénumának ellenırzése alatt áll. Meg kell állnunk még egy pillanatra a Központi Ellenırzı Bizottságnál. "A párt vezetését úgy képzeljük el. afféle párttörvényszék volt. Rendelkezik a Központi Komité valamennyi szerve felett. Ebben a rendszerben senki másra nincs szükség. hogy valaki a Komitéba bejusson. vagy léptessék elı. Sztálin kezében az Ellenırzı Bizottság pártcsekává alakult át.és állami intézmény átszervezését.angelfire. Legfeljebb mint a szervezet kiküszöbölhetetlen hibáját. (Z. amelynek határozatait. K. elvesztette régi nagy tekintélyét és egyeduralkodó helyzetét. Sztálin a maga embereit sokkal könnyebben tudta behozni az Ellenırzı Bizottságba. ilyen módon egy újabb nagyszabású szervezetet építettek ki. Ahhoz. pártnapon ha Lenin elvtárs idejében egyedül a Politikai Hivatal feladata volt a párt vezetése. mint a Komitéba. Egyébként a Bizottság tagjai ugyanazokkal. Továbbra is megmaradt a párt legfelsıbb szervének. hogy ehhez a rendszerhez visszatérjünk. Már Lenin életében fennállott (elıbb 7. Két pártnap közötti idıszakban a Komité és az Ellenırzı Bizottság tagjai által együttesen alkotott ú.Herman Fehst: Bolsevizmus és zsidóság http://www. amely minden. "Nézetem szerint mondja Szokolnikow a XIV. Országszerte helyi Ellenırzı Bizottságokat állítottak fel. Ugyanakkor az Ellenırzı Bizottság gondoskodott arról is. kóros velejáróját tőrik meg. kivéve a Komité teljes ülését.

tehát a zsidók száma jelentıs mértékben megszaporodott (abszolút számban. Az átszervezett és nagy hatáskörrel felruházott Ellenırzı Bizottság elnöke a zsidó Kuibysew. 1925 31. Ez a szerv egy terrorista jellegő alakulat. A XIII.6% a zsidó. most átlagban 20%-ra esik vissza arányszámuk." A Sztálin reformjai után legfontosabb szerephez jutó pártszervekben igyekezett tehát a zsidóság leginkább képviselethez jutni. Ennek következtében. valóságos pártcseka volt. hogy Sztálinnak éppen ez a szerv volt a legfontosabb harci eszköze.angelfire. B. 2. utóda késıbb a zsidó Jaroslawski. Az Ellenırzı Bizottságba viszont bárki bekerülhetett. és XIV.7%-a volt zsidó. Figyelembe kell még azt is vennünk. pártnap) A két pártnapon az oroszok átlagos arányszáma 31%. Meg kell még azt is említenünk. Megjegyezzük még.) az elnökség.8%-ra. A párt Központi Komitéjában is hasonlót észlelhetünk. névtelen. o zsidóké 50%. pártnapon a kollégium titkárává a zsidó Jaroslawskit választották meg. mert ilyen közismert nevük volt. Zsidók a kormányzatban Azt hihetnénk. Míg 1923-ban az elnökség feler-észben oroszokból áll. 1925-ben 21. 1924 42. alelnöke a georgiai Ordsonikidse. hogy az orosz elem részvétele állandóan csökkenı irányzatot mutat.htm Sztálin számos ellenfelét kezdetben azért nem tudta a Komitéból eltávolítani. Támogatása nélkül Sztálin aligha verhette volna le ellenfeleit.Herman Fehst: Bolsevizmus és zsidóság http://www. Érdekes. hogy a hatalomért folyó harc idején fellángoló orosz antiszemitizmus amelyet látszólag Sztálin is helyeselt valamint az ellenzéki zsidóknak a vezetı helyekrıl való kiszorítása következtében a zsidóság uralkodó helyzete megingott. 32.5%ra.4%.8°/o. a Politikai Hivatalban a korszak vége felé csakugyan jelentékenyen visszaesett a zsidók arányszáma: 1923-ban 27.2%.6%.7% nem oroszt találunk. ha bizonyos meghatározott idı óta tagja a pártnak. Kezdetben a zsidók százalékszáma 42.50/0. hirtelen visszaesett 30.8°/o volt. Fıtitkár a zsidó Gussjew. Az elnökségben az idıszak közepe felé: 33. 17. Az Ellenırzı Bizottság összetételére vonatkozólag pontos adatok csak az 1924 és 1925 évbıl állanak rendelkezésünkre (a XIII. másrészt sok még ismeretlen nevő hívét nem tudta bevinni. Láttuk. (A legutóbbi a kommunisták legmagasabb fokú pártbírósága volt. 3. a Politikai Hivatalban viszont csak 17. A Központi Ellenırzı Bizottságnak három fı szerve volt: 1. hogy Sztálin az Ellenırzı Bizottság elnökségét összeolvasztotta a Politikai Hivatallal.04. A Sztálin csoport úgy az Egyesült Plénumban (a létszám háromnegyedrészét az Ellenırzı Bizottságból származó tagok tették ki).) A három szervben együttesen a zsidók részesedése a következı volt: 1923 47.2%. Amikor a belsı harc már befejezéséhez közeledett és így a pártkollégium is betöltötte hivatását. 16:31 . 1927 30%. sıt a Politikai Hivatalban is az Ellenırzı Bizottságból bekerült tagok szavazataival lett a diktátor a helyzetnek ura. mint a Politikai Hivatalban az E.) A felduzzadt párttagállományban a zsidók százalékszáma szembetőnıen visszaesett. Ne feledjük azonban.2% zsidót.) a pártkollégium. az egyik ismét Jaroslawski volt. miután az Ellenırzı Bizottság elnökségében 31 . 1924-ben 30. A következı pártnapon már 2 titkárt választottak.3% volt a zsidó.-i tagok segítségével szerezte meg a többséget. 37 / 61 2006. Az ellenzéki zsidóság gócpontjában. késıbb felszökött 62. Míg a Lenin korszakban a tagoknak 28.) a titkárság.29. hogy a Komité mellett a pártnak egy új hatalmi szerve is mőködésbe lépett: a Központi Ellenırzı Bizottság. hogy miképp változott a zsidók százalékszáma a pártkollégiumban. hogy a Komité létszáma a korábbinak kétszeresére növekedett.com/zine2/judeolog/konyv2/fehst.4% oroszt. Az elsı idıkben éppen az Ellenırzı Bizottságnak a nagy tömegekbıl származó. 1927-ben az ellenzéknek a XIV. pártnapon bekövetkezett teljes megsemmisülése után 17. ismeretlen tagjai biztosították Sztálinnak a többséget a Plénumban. egyéb nem oroszoké 12%. 1927-ben számarányuk alig 1/5-re száll alá.8%.

Trotzki megjegyzése szerint "A Sztálini hatalmi szervezet legfontosabb központja az Orgbüro volt. A nyomor és a rabszolgaság jegyében alakult ki az új társadalmi rend. A zsidók jól értették. A zsidók igazi fellegvára a központi pártszervezet volt. július/ A párt és az államigazgatás átszervezése Sztálin a "baloldali" ellenzék (Trotzki-Zinovjew-Kamenew) felett aratott gyızelme után.). miképp kell mindig éppen azokat a szerveket megszállni. sıt megnövekedett. a Szervezési Hivatalban. Az 1. Mindkettınek igazi célja a magántulajdon.04. Vezér eszméje. Befejezésül megállapíthatjuk. A diktátor személyi titkárai. Minden erejével azon van. Sztálin mindent elkövetett megválasztása érdekében. Valamennyi rendszabály. Sem jövedelme. Legnagyobbrészt zsidó munkatársakkal vette körül magát Sztálin a Komité egy másik igen fontos szervében is. Ebben a minıségében ı gondoskodott arról. háttérbe húzódva. Kaganowits és Selenski késıbb került be a titkárságba. Oroszország népességébıl meg kell teremteni az "osztálynélküli társadalmat" volt a jelszó.com/zine2/judeolog/konyv2/fehst.5% zsidót találunk. A zsidóságnak tehát az ellenzék megsemmisítése után is sikerült megtartani a Politikai Hivatalban régebbi birtokállományát. az egyéni kezdeményezés végleges kiküszöbölése Oroszország gazdasági életébıl. Sztálin /1928-1934. Különösen a titkárság mintegy 100 tisztviselıje között találunk feltőnıen sok zsidót.Herman Fehst: Bolsevizmus és zsidóság http://www. A Komité háromnégy titkára egyszersmind Sztálin legbizalmasabb munkatársa. D. FEJEZET. 16:31 . Végül az ötéves tervek be nem vallott legfontosabb 38 / 61 2006. S." Sztálin bizalmából itt Kuibysew vitte a vezetı szerepet. mint a vidéki pártszervek élére mindenüvé megbízható emberek kerüljenek. ötéves tervben a közgazdaság átszervezésének. A Sztálin-kormányt elsısorban közgazdasági kérdések foglalkoztatják. Másik három zsidó Kuibysev. hogy úgy a központi.-ben a marxizmust a maga teljességében valóra váltsa. pártnapon (1921) a Komité titkárává lett.29. hogy a hatalomért folyó harc idıszakában a zsidók befolyása nem csappant. a mezıgazdaság kollektivizálásának irányelveit dolgozták ki. A parasztságra mért halálos csapással megsemmisítik a marxizmus legveszedelmesebb.pjatiletká"-t követte a második. R. sem munkája felett nem rendelkezhetik szabadon. Egy-kettı közülük mindig zsidó. amelyekben a hatalom összpontosult. Az elsı .htm a két szerv együttes ülésén már 26. intézkedés ezt a célt szolgálja. hogy az U. A Központi Komité különbözı szerveinek 767 hivatalnoka között a zsidók voltak túlsúlyban. szinte halálos ellenségét. A zsidó Jaroslawski már a X. Már Lenin életében ez az intézmény volt Sztálin hatalmának egyik fıtámasza. De Kaganowits és Selenski is tagjai voltak az Orgbüronak. ("Orgbüró"). Kaganowits a Komité szervezési osztályának élére került. Az oroszok az ország politikai vezetésébıl teljesen kiszorultak. S. maga fog hozzá a radikális zsidó bolsevisták terveinek megvalósításához. Mindkettınek termelı képességét a legmagasabbra kell fokozni. észrevétlenül döntıen befolyásolhatták az eseményeket. A parasztságot megfosztják a tulajdonában lévı földjétıl. Az ország gazdasági erıforrásai és a dolgozók munkaereje az állam korlátlan tulajdonát képezik. Valóban az orosz nép a maga egészében proletárizálódott. III. Mit jelentettek az öt éves tervek politikai és kulturális tekintetben? Oroszország nemzeti jellege és a mélyebb értelemben vett orosz kultúra megsemmisült. tehát legbensöbb bizalmi emberei között is ott találunk két zsidót (Roschalj és Mechlis. mint tudjuk "Szocializmus egy országban". Innét. az ország iparosításának.angelfire..

Herman Fehst: Bolsevizmus és zsidóság

http://www.angelfire.com/zine2/judeolog/konyv2/fehst.htm

célja volt, hogy Oroszországot a nemzetközi marxizmus hatalmas erıforrásává építsék ki. Ezek a célkitőzések a marxista doktrínák és a nemzetközi zsidóság akaratának beteljesedését jelentik. Csodálkozhatunk-e ezek után azon, hogy a Sztálin-féle "szocialista felépítés" kitervezésében és megvalósításában majdnem kizárólag csak zsidók jutottak szerephez? Zsidó többséget találunk az ötéves terveket kidolgozó "Állami Tervbizottság"-nál. 1931. február 5-én a bizottság a következıkbıl állott: elnök Kuibysev zsidó, helyettesei Unschlicht, Krietzmann, Minajev zsidók, Lomov és Miljutin oroszok (?), tagjai Arsohn, Berdnikov, Weissberg, Wolff, Gubermann, Kattel, Lewin, Mendelsohn, Rosenthal, Ronin, Rubinstein, Hwesin zsidók, Bogdatjev örmény, Strumilin nem orosz, Besrukich, Mechonosin, Donenko (?) Smirnov oroszok. A bizottság 24 tagjából 5 az orosz, 20.9%, 16 a zsidó 66.7%, 4 más nem orosz, 12.4%. Moszkvában a Kommunista Akadémia kötelékében felállították a "Nemzetközi Agrárintézet"et. Az intézetet, amely a mezıgazdaság marxista irányú átszervezésére vonatkozó terveket dolgozta ki, három zsidó igazgatta: Larin-Lurje, Krietzmann, Jakowlew-Eppstein. 1929 decemberében Jakowlew-Eppstein került a mezıgazdasági népbiztosság élére. Ebben a minıségében fı feladata a mezıgazdaság "szocializálása" volt. 1932-ben ebbıl a népbiztosságból kivált a Szovchosok (Szovjet Állami birtokok Hivatala), amelynek élére Jurkin (?) került. Jakowlew és Jurkin munkatársai egytıl-egyig zsidók, névszerint a következık: Gertsikow, Kagan, Tsernow, Charlamow, Grusewski, Ostrowskí, Kamenskí. 1934-ben a mezıgazdasági népbiztosság élén Jakowlew helyére a zsidó Tsernow került. Ugyanakkor Jurkint a Szovhozok vezetésében a zsidó Kalmanovits váltja fel. Tsernow helyettese a két zsidó Lewin és Zilkó, Kalmanovits helyettesei Jurkin (?) és a zsidó Ostrowski. Az iparosítást irányító Legfelsıbb Népgazdasági Tanács (W. S. N. H.) elnöke a zsidó Kuibysew. Utódja a georgiai Ordshonikidse lett. A W. S. N. H. feladatát késıbb három külön népbiztosság veszí át: a könnyő, a nehéz és a fafeldolgozó ipari népbiztosság. A nehézipari élén Ordshonikidse maradt, a könnyőipari élére a zsidó Ljubimow, a fafeldolgozó ipari élére pedig az orosz Lobow került, aki mellé a zsidó Fuschmannt nevezik ki. Az örmény Mikoján vezeti a kül- és belkereskedelmi népbiztosságot. Mikor késıbb ezt a népbiztosságot kettéosztják a belsı ellátás biztosságának élén megmarad Mikoján, a külkereskedelem irányítását átveszi a zsidó Rosenholz. Pénzügyi népbiztos Grinjko, zsidó. Az állami bank igazgatóságának elnöke Kalmanovits, zsidó. 1934 óta az ugyancsak zsidó Marjasin. Orosz neveket a Sztálini szocializálási munkálatok vezérkarában alig találunk. Az orosz elemek ugyanis egyre inkább szembe fordulnak Sztálinnal. A diktátor és zsidó környezete szempontjából nem csak megbízhatatlanok, hanem egyenesen veszélyesek is. Miért fordultak el az oroszok Sztálintól? Mert népük és hazájuk sorsáért való aggódás töltötte el lelkőket. Az oroszok tisztán látták, hogy Sztálin politikája a nemzetgazdaság minden területén végzetes következményekkel jár. Megborzadva látták az oroszok, hogy a földért és az életért harcoló parasztság ellenállását milyen véres és kegyetlen eszközökkel fojtotta el a kormány. A tömegmészárlás, a számőzés, kényszermunkára ítélés, napirenden voltak. A parasztok millióit kiutasították, elkergették otthonukból, szülıföldjükrıl. A kollektivizálás "eredménye"-képpen 1933-ban pusztító szörnyő éhínség, amely a parasztok millióit ragadta el, a végletekig fokozta az elkeseredést. Nagyon fájt az oroszoknak ısi kultúrájuk barbár kiirtása is. Felismerték azt is az oroszok, hogy a Sztálini politika egyik legkézzelfoghatóbb eredményeképpen Oroszország a nemzetközi zsidó kapitalizmus járszalagjára került. Már 1928-ban megindult az oroszok Sztálin elleni harca. Az elsı "jobboldalidnak nevezett ellenzéki szervezkedés élén, a Politikai Hivatalnak a bolsevizmus orosz "régi gárdájá"hoz tartozó tagjai állottak. Névszerint Rykow Bucharin és Tomski. Az ellenzéki megmozdulást Sztálin a zsidók odaadó támogatásával leverte, 1930-ban, a XVI. pártnapon végérvényesen megsemmisítette.

39 / 61

2006.04.29. 16:31

Herman Fehst: Bolsevizmus és zsidóság

http://www.angelfire.com/zine2/judeolog/konyv2/fehst.htm

Ettıl a naptól kezdve lett Sztálin a párt és az állam teljhatalmú egyeduralkodója, mégpedig a zsidóság akaratából és az ı támogatásával. A zsidóság Oroszország feletti uralma most vált teljessé és véglegessé. Az orosz vezetı körök sem maradnak tétlenek. A birodalom minden részében erıteljesen szervezkednek a nemzeti érzéső ellenzéki csoportok. A mozgalom fıként Ukrajnára és Fehéroroszországra terjeszkedik ki. A vezetık Syrsow, Smirnow, Rjutin, Uglanow a legvégsıkre, akár a zsidó-bolsevista uralom alatt álló anyaországtól való elszakadásra is el vannak szánva. Sztálin a zsidóság támogatásával még idejében elnyomja ezeket az újabb ellenzéki megmozdulásukat. 1933-ban a pártban nagyszabású "tshistká"-t, tisztogatást hajtanak végre, amely elsısorban az orosz elemek ellen irányul. A tisztogatási akció befejezése után a zsidóság hatalma még jobban megnıtt. A Központi Komité titkárának, Jaroslavskinak adatai szerint tíz év alatt 1923 1933-ig (a nagy tshitska végrehajtása elıtt) nem kevesebb mint 700.000 tagot zártak ki a pártból ellenzéki magatartás miatt. A kizárások legnagyobb része az utolsó évekre esik s mint már említettük, az esetek óriási többségében öntudatos oroszokról van szó. A XVII. pártnapon 1934 elején Sztálin már bejelenthette, hogy nincs már a pártban ellenzék. A diktátornak látszólag igaza is volt. A "jobboldali ellenzék" régi vezérei és a fiatalabb nemzedék szóvivıi kifáradtak a kilátástalannak látszó harcban, feladták a küzdelmet, engedelmesen fejet hajtottak Sztálin és zsidó környezete elıtt. A párt orosz rétegei elcsendesedtek, külsıleg megnyugodtak. Ellenzéki mozgolódásnak a legcsekélyebb jele sem látszik. A felszínen minden csendes, békés és zavartalan. A harc azonban még nem ért véget. A nyugalom csak vihar elıtti szélcsend. Lenn mélyen a tömegekben ott izzik az elkeseredés. Az orosz nép elégedetlensége nıttön nı s csak alkalmas pillanatra vár, hogy ki is robbanjék. Egészen bizonyos, hogy az új ellenzéki szervezkedés nem marxista alapon álló megmozdulás lesz. A nemzeti forradalom tisztító vihara fog végigszáguldani az orosz pusztákon. A párt és az államigazgatás átszervezése. Az 1928-1934-ig terjedı idıszakban Sztálin egyéni céljainak, valamint az uralomra jutott zsidóság érdekeinek megfelelıen a párt és az államigazgatást gyökeresen átszervezték. A központosítás elvét mindenütt a legmesszebbmenıen, következetesen és kérlelhetetlenül megvalósították, a vezér eszmét, a személyes felelısség elvét, felülrıl-lefelé az egész párt és államigazgatásban életbe léptették. A különféle pártszervekbıl a "demokráciá"-nak még a gondolatát is kiirtották. Régebbi jelentıségüket ezek a pártszervek teljesen elvesztették s a párt és az állam diktatúra egyszerő eszközeivé alakultak át. Mindenekelıtt a Központi Ellenırzı Bizottságot semmisítik meg. Sztálin ugyanis a "jobboldaliak"-kal vívott harca során itt találta szemben magát a legnagyobb ellenállással. Már 1930-ban a XVI. pártnapon a Központi Ellenırzı Bizottság 94 tagjának közel felét nem választják be az új bizottságba. Nagy részét a kihagyottaknak ellenzéki állásfoglalásuk miatt egyszer s mindenkorra kiközösítik a politikai életbıl. Sztálin hívei közül is számosan kiválnak az Ellenırzı Bizottságból, mivel ennek tagjai más tisztséget nem tölthettek be. A kimaradt Sztálinisták azonban vagy a Központi Komité, vagy a párt és államigazgatás más vezetı szervénél nyertek elhelyezést, Sztálin legmegbízhatóbb munkatársainak az Ellenırzı Bizottságból való távozása arra mutat, hogy ez az intézmény már betöltötte hivatását. Hatásköre csakugyan mind jobban csökken. Ugyanakkor természetesen a zsidók arányszáma is rohamosan visszaesik. A zsidók az Ellenırzı Bizottságnak, mint jelentıségét vesztett intézménynek egyszerően hátat fordítanak. Vezetı szerepüket csupán az elnökségben, a titkárságban és a pártkollégiumban tartják meg. Befolyásuk egyikben sem csökken. A pártkollégiumban például 1930-ban 37.5 % zsidót találunk. Az Ellenırzı Bizottságnak a Politikai Hivatalba kiküldött tagjai között 44.5%, a

40 / 61

2006.04.29. 16:31

Herman Fehst: Bolsevizmus és zsidóság

http://www.angelfire.com/zine2/judeolog/konyv2/fehst.htm

Szervezési Hivatalba kiküldött tagjai között pedig 33.3% zsidót találunk. Az Ellenırzı Bizottság munkaköre egyre jobban Összezsugorodik, hatáskörét különféle más szervezetek között osztják meg. A pártrendırség és bíróság feladatkörét lassan egészen átveszi az OGPU, amelynek tekintélye napról-napra növekedik. Lássuk milyen az OGPU. nemzetiségi összetétele? Mielıtt még beolvasztották volna az átszervezett belügyi népbizottságba, vezérkara a következı képet mutatta (1934 július). Elnök Menshinski (lengyel), helyettese Jagoda (zsidó). Az elnöki kollégium tagjai: Prokofjew és Mironow oroszok, Agranow, Balitzki, Redeks, Deribas, Arlusow, Medwedj, Bokij (zsidók), Pillau német. A 12 tagú elnökségbıl ezek szerint 2 az orosz, 8 a zsidó és 2 egyéb nem orosz. Korábban mint az elnökség megbizottai az OGPU kollégumában helyet foglaltak még a zsidó Trilliser (az Ellenırzı Bizottságba került át), a zsidó Messing (a Külkereskedelmi Népbiztosságba osztották be), végül az orosz (?) Akulow. Még a Sztálin korszak elsı éveiben alakult meg a Népbiztosok Tanácsának kebelében az összes szovjet intézmények munkájára felügyelı, az u. "Teljesítı Bizottság." A XVII, pártnapon úgy ezt, mint a ZKK. RK-t feloszlatják. Az elsı helyébe a szovjet ellenırzı bizottságot, a második helyébe pedig a pártellenırzı bizottságot választják meg. Az elıbbi a Sovnarkom, az utóbbi a Központi Komité fölé van rendelve. A pártközpont szerveinek állandó megbeszélései, tanácskozásai véget érnek. Most már a "szocialista felépítés" gazdasági, közigazgatási, kulturális terveinek megvalósítására kerül sor. A politikusok mindinkább háttérbe szorulnak és helyüket a gyakorlati munka emberei foglalják el. Sokan a pártpolitikusok közül, hogy befolyásukat és tekintélyüket el ne veszítsék, igyekeztek bekapcsolódni a gyakorlati életbe. Ezzel párhuzamosan azt tapasztalhatjuk, hogy a párt és az állam szervei közötti kapcsolat egyre jobban elmélyül. Az együttmőködés annyira állandósul, hogy végül is a legfelsıbb párt és államhivatalokat egybeolvasztják. Míg 1927-ben a Sovnarkomnak csak öt tagja volt egyszersmind a Politikai Hivatalnak is tagja, addig 1931-ben 14 népbiztos közül már 8 foglalt helyet a Politbüroban is. Keltı kivételével valamennyi népbiztos benn ül a párt Központi Komitéjában, késıbb ez a kettı is bekerült. Másrészt ugyanebben az évben a Politikai Hivatal tíz tagja közül csak háromnak akik az ország három legnagyobb pártszervezetének vezetıi nincs valamilyen magasabb állása állami intézményeknél. A Népbiztosok Tanácsának, az állami igazgatásnak és az állami hivataloknak súlya jelentékeny mértékben megnıtt. Alátámasztja ezt a véleményünket a zsidók arányszámának alakulása. 1931-ben a Központi Komitéban, amely régebbi fontos szerepét majdnem egészen elvesztette, csak 28% a zsidó, ugyanakkor a Sovnarkomban 46.6%, a Munka és Védelmi Tanácsban (S. T. O.) 36.4%. Mindazonáltal a központi pártigazgatás szervei sem veszítik el egészen minden jelentıségüket. Miután a pártintézményeket és hivatalokat úgy szervezték át, hogy azok szerves alkotórészeivé válnak az államigazgatásnak, némely tekintetben az eddigieknél is jelentısebb szerepet töltenek be. A párt és az állami szervezet átépítése a XVII. pártnapon, 1934-ben fejezıdik be. A hatalom legfıbb birtokosa, a párt és az ország diktátora "a nagy vezér", a párt fıtitkára Sztálin. A diktátor helyettese, a párt 1. titkára és igazi feje a zsidó Kaganowits. A másik két titkár Kaganowits legmegbízhatóbb emberei közé tartozik. A titkárság a hatalmat a központi pártszervek segítségével gyakorolta. A központi pártigazgatás különbözı osztályai az állami és párt élet minden ágazatában kezükben tartották a vezetést és a kezdeményezést. (A szakosztályok a következık: mezıgazdasági, ipari, közlekedési, pénzügyi, kereskedelmi stb.) A titkárság valamennyi fontosabb politikai természető intézkedésének megbeszélése és megszövegezése a Politikai Hivatalban történik, amely ilymódon a legfelsıbb titkos tanács szerepét tölti be. A titkárságnak a szervezésre vonatkozó javaslataival viszont az Org. büro foglalkozik (Szervezési Hivatal.) A Népbiztosok Tanácsának és a Munka és Védelmi Tanácsnak feladata az állami gépezet vezetése azoknak az utasításoknak értelmében, amelyeket a titkárság, az Org.

41 / 61

2006.04.29. 16:31

8%). A 11 tagú intézıbizottságban 3 oroszt (27.. A kormányzószervek nemzetiségi összetétele A Központi Komité Politbüroja (Politikai Hivatal) ezidıszerint 10 rendes és 5 póttagból áll. Nemzetiségi megoszlásuk. mint Sztálin híveinek szélesebbkörő tanácskozása. mezıgazdasági Tsernow (zsidó). Krinitzki mindkettı zsidó. ha a Pártkollégium élére orosz kerül Skirjatow (Származását meglehetıs homály fedi. l lettbıl áll. 7 zsidót (63. Kuibysew. 30 zsidó (41%). (orosz). A Pártellenırzö Bizottság 61 tagból áll. 3 bizonytalan nemzetiségő Kirow (f). a póttagok. A Pártellenırzı és Szovjet ellenırzı bizottságok feladata ellenırizni. az állami bank elnöke Marjasin (zsidó). A Bizottságok három tagja közül kettı rendesen zsidó. A bizottság elnöke a zsidó Kaganovits L. Postysew. a három titkár közül 1. A póttagok közül 31 orosz (45. Tsubarj.8%). egészségügy Kaminski (zsidó). tshistka bizottságokban általában a zsidók vannak többségben. népfelvilágosítás Bubnow (orosz). a Gosplan elnöke Meshlauk (lett). 5 különféle nemzetiségő és 2 ismeretlen. Az ügyvitel irányítására alakított 7 tagú vezetıség 3 oroszból. Kalinin. 30 orosz (42.5%). 3 zsidóból. a . l lett Rudsutak. vízi közlekedés Pachomow (orosz).2%). külkereskedelem Rosenholtz (zsidó). 2 orosz Jeshow.5%). Stetzki. elnök Molotow (orosz). belügy Jagoda (zsidó). Rudsutak (lett). 27 zsidó (38%). 42 / 61 2006.1%). külügy Litwinow (zsidó). 2. nemzetisége tisztázatlan.6%). A póttagok: Kaganovits (testvére Sztálin helyettesének). ebbıl 22 orosz (36. Összetétele: 32 orosz (45%). Ordshonikidse. könnyőipar Ljubimow (zsidó). 5 egyéb nemzetiségő (7. Kaganovits zsidó.5%) és l ismeretlen nemzetiségőt találunk. Úgyhogy a Pártellenırzö bizottságot és a Pártkollégiumot is összes helyi szerveikkel egyetemben a Komité segédszerveinek tekinthetjük. Ezzel szemben a Komité titkársága által 1934 május 7-én kinevezett helyi tisztogató.htm büro és a Politbüro adnak ki.Pártkollégium" alakult. 3 orosz. A Központi Komité titkársága a következıkbıl áll: fıtitkár a georgiai Sztálin. A Sovnarkom Összetétele a következı . hogy noha a pártetika és a pártfegyelem elleni vétségek megtorlására az Ellenırzı Bizottságban külön szerv. Érdekes. 35 zsidó (57. Ezek a következık: 2 georgiai Sztálin. Viták és megbeszélések csakis a titkárság által kijelölt kérdésekrıl folyhatnak. 16:31 .) személyében és három tagja közül csupán Jaroslawski a zsidó. Kuibysew. 11 zsidó (45. 3 zsidó Kaganovits. Sadanow. pénzügy Grinjkó (zsidó?) nehézipar Ordshonikidse (georgiai). l örmény Mikojan. ellátás Mikojan (örmény). Swernik. vajon pontosan végrehajtják-e mindenütt a Komité és a Szovnarkom határozatait. A 24 tagból tehát 8 orosz (33. Elnök a zsidó Kuibysew. helyettesei Kuibysew (zsidó). Kosarew. Meshlauk (lett). Tsubarj. posta és távíró Antipow (orosz). 4 orosz Molotow. l ismeretlen nemzetiségő. Nem csoda most már. titkár a zsidó Manfréd. A Központi Komité plénuma 71 rendes és 68 póttagból áll.3%). Az egész birodalmat érintı sorsdöntı rendelkezéseket a fıtitkárság és a Népbiztosok Tanácsának elnöksége egyaránt aláírja. a pártból való kizárásokat mégis a Központi Komité hajtja végre. 4 zsidó Kaganovits.Herman Fehst: Bolsevizmus és zsidóság http://www. 4 különbözı nemzetiségő (16. Szovchosen-Kalmanovits (zsidó).04. A Szovjet ellenırzı Bizottságnak 70 tagja van.1%).angelfire.5%). Andrejev. Gamarnik.com/zine2/judeolog/konyv2/fehst. a WCSPS elnöke Svernik (zsidó). a Sovnarkom gabonabegyőjtési bizottságának elnöke Kleiner (zsidó). A Központi Komité Orgbürojának (Szervezési Hivatal) a következık a tagjai: l georgiai Sztálin. A Komité plénuma semmi egyéb. Népbiztosok: hadi és tengerészeti Vorosilow (orosz). Kosior. A Központi Komité plénumát évenként átlagban négyszer tanácskozásra hívják össze. közlekedés Andrejew (orosz). 35 zsidó (50%). Petrowski. 12 egyéb nemzetiségő. 4 különbözı nemzetiségő (6.29. fafeldolgozóipar Lobow (orosz). Vorosilow.

különösen a vasútnál. Északkaukázusban Livschitz (zsidó). azelıtt Rómában volt. 11 zsidót (50%) és 4 különféle nemzetiségőt találunk. mint a Keletitenger és Fehértenger közötti csatorna építését a politikai rendırség. Frankfurt. Itt 7 oroszt (31. Csak a fontosabbakat említjük: Németország Weitzer. mit tudunk építeni. Néhányat felsorolunk a Szovjetv asutak zsidó vezetıi közül: Jaketerainin Bilik (zsidó). a Titkárság. fegyenctáborainak igazgatója a zsidó Fierin. Svédország Kollontai (félzsidó). hajtotta végre. U. Délnyugat Druskis (lett vagy zsidó). 80 lokomotívot és pár tucat kompresszort és megmutatjuk. Egyik-másik technikai-gazdásági munkálatot. 16:31 . 4 ismeretlen és 6 a különféle nemzetiségő. a csatornaépítés legfıbb irányítója.Herman Fehst: Bolsevizmus és zsidóság http://www. Finnország Stein (zsidó). "Adjatok nekünk 150 kotrógépet. Kagan. Végül számos zsidót találunk még a munkavezetık között is. 1933 óta már ide is betolakodtak. az utóbbi évekig csak néhány zsidó vezetıt találhattunk. Észtország Ustinow (orosz). Ekkora túlsúlyuk a zsidóknak a kormányzásban még sohasem volt. Az ilyen fantasztikus terveket elutasítjuk. Lettország BratmannBrodowski (zsidó). Ha a vállalat élén véletlenül orosz áll. A munkások legnagyobb része számőzött és fogoly. Az elızıkben vázolt kép teljessége arra kötelez bennünket. P. Itália Löwensohn és így tovább. P U. a mandzsukuói fıkonzul Slawitzki (zsidó).8%). megtiltották a gépek használatát és minden munkát emberi erıvel végeztettek. Görögország Kobetzki (zsidó). U. Japán Jurenev (zsidó). amely szabadon kizsákmányolható. úgy rájövünk.29. Serebrowski. Igazán nem csoda. Unió Trojanovski (félzsidó). a Dnjeprostroinál Leibensohn. A csatornaépítési munkálat irányítójának helyettese is zsidó Frankel. Ha most végignézzük a Politbüro. Slutzki. Törökország Karachan (örmény). Sovchosok Ostrovski. a Szovnarkom. belügy Agranow. Munkatársai a zsidó Kagan és Behrmann. Lássuk a névsort: Németország Suritz (zsidó). P. Külügy Stomonjakow. A külföldi kereskedelmi képviselık majdnem kizárólag zsidók. Murmanban Lednik (zsidó). A munkálat vezetıi természetesen zsidók. Perzsia Pastuchow (örmény). Afganisztán Melnikov (orosz).04. Izraelitov. (pl. mezıgazdaság Zilkó ésLevin. közlekedés Polonski. könnyőipar Fuschmann. Transkaukázusban Rosenzweig (zsidó). az Orgbüro. nehézipar M. 25 a zsidó. A 43 / 61 2006.) Anglia Maiski (zsidó) Ausztria Petrowski (zsidó). akkor az üzemi pártszervezet vezetıje zsidó.htm A Központi Komité Felülvizsgáló Bizottsága 22 tagú. külkereskedelem Frunkin és Dwolaiski. elnökének helyettese a zsidó Jagoda. A Sztálin rendszer végleges kialakulásával egybeesik a zsidóság hatalmának tetıpontra emelkedése. Lengyelország Davtjan (örmény). Ussuriban Lemberg (zsidó). Külföldön ugyanis valamely kormányrendszert rendszerint a legmegbízhatóbb hívek képviselik. Kaganowits. Norvégia Beksadjan (örmény. Közülük 17 az orosz. Litvánia Karski (zsidó). faipar Grünstein. Az O.) A közlekedésnél. Hiszen a fontosabb kérdések megbeszélésekor ık is helyet foglalnak a Tanácsban. ha ezek az emberek az orosz népet csupán igavonó baromnak tekintették. hogy az ország kormányzását tulajdonképpen 52 ember tartja kezében. G. ellátás Grasmann és Lewitin. Sokatmondó a szovjet külföldi képviselıinek a jegyzéke is. A gép és traktorállomások igazgatását is a zsidók tartják kezükben.angelfire. A legnagyobb ipari trösztök és vállalatok élén a következı zsidókat találjuk: Belenki. Helyébe novemberben Potjemkin került. most Magyarországon). Zifrinovits. Anglia Csarski. az O. Sumjatzki és így tovább. Ginsburg. G. Kaganovits. népfelvilágosítás Eppstein. a Párt és a Szovjet ellenırzı Bizottságok tagjainak névsorát. hogy számba vegyük még a népbiztosok zsidó helyetteseit is. Az O. A Fehértengert a Keleti tengerrel összekötı csatorna építésénél például takarékossági okokból ahol csak lehetett. Az építésnél dolgozó munkástömegek táborainak igazgatója a zsidó Rappaport. Franciaország Dowgalevski (zsidó) (Meghalt 1934 júliusban. Franciaország Ostrovski.com/zine2/judeolog/konyv2/fehst. G.

majdnem mindenütt csak zsidó nevekre bukkanunk. A parancsnoki állományban azonban az 1929 évi adatok szerint már jóval több a zsidó. Az utóbbi években a zsidók feltőnı érdeklıdést tanúsítanak a polgári és katonai repülés iránt. a lokomotívot az építés elengedhetetlen feltételeinek mondják. hogy teljes egészében leközöljem: Gyerekek. Ha átnézzük a színházi tudósításokat.17%. azok nem akarják megépíteni a csatornái. hogy kikeresztelkedett zsidó. a hadi akadémia vezetıjérıl is azt mondják. A mai viszonyokat véve tekintetbe. * A vörös hadseregben aránylag kevés zsidót találunk. Hihetıleg ez a szám ma már jóval nagyobb. tanárok és akadémikusok névsorát. Be kell érnünk azzal. majd a külügyi népbiztosság egyik vezetıjének. középsın l%.com/zine2/judeolog/konyv2/fehst. és Basilevits a vörös hadsereg parancsnokai. Nagyon valószínő. Mérnökeink most csak olyan terveket dolgozzanak ki. talicskákkal. írók. a viszonyokat igen jól jellemzı cikkét közöljük kivonatosan. közgazdászok. Az 1926 évi statisztika szerint a vörös hadseregben 1% a zsidó.1% a zsidó. Ott van helyettük korlátlan mennyiségben az embertömegek izomereje. földásó munkával és kézi fúrással számolnak. Az orosz nép vérének. hogy zsidó. a vörös hadsereg vezérkari fınökérıl. míg a felsı fokon 3. Ha pedig majd gépeket is kapnak.44%. inkább zálogosdit játszódjanak.htm mérnökök elıtt feltárjuk a tiszta igazságot: Akik a kotrógépet. hogy átvette az összes ukrajnai katonai erık feletti parancsnokságot).9% zsidóról. Oroszország egész kultúréletét a zsidók irányítják.angelfire. de nagyon jellemzı esettel kell kezdenem. Nem szólva persze a hadsereg igazgatásról. Legalábbis erre kell következtetnünk a légügy terén kifejtett munkásságukért kitüntetettek jegyzékébıl. a hadi iskola vezetıségében 3. csakis megbízható elemeket. A katonai repülés ügyek vezetıje a lett Aloenis. hogy a pénzzel. A hadsereg szanitéc személyzetében ideértve a tábori sebészeket is 23. régebben a közlekedési. sıt évezredek elıtti munkamódszerhez. a géppel. az író szervezetek vezetıi is csaknem kizárólag zsidók. végén a Moment nevő zsidó újság Jakirt Ukrajna "Vorosilovjának" nevezi és megírja róla. 16:31 . Ezeket az adatokat nem tarthatjuk egészen megbízhatóknak.29. hogy a vörös "marsallok" között jó néhány zsidó van. aki most az ukrajnai népbiztosok tanácsában az elnök helyettese. technikusok. A hadsereg kötelékében mőködı politikai megbízottak között az 1929 évi statisztika szerint 10. A vers megérdemli. Hasonlóképpen a könyvkiadók. azaz zsidókat igyekszik ebbe a munkakörbe bevonni. Sokan igen határozott formában állítják például.Herman Fehst: Bolsevizmus és zsidóság http://www. Gondosan titkolják a távolkeleti orosz hadsereg fıparancsnokának Blüchernek a származását. Saposnikowról. hogy Dmitriewskinek. az anyaggal a végletekig takarékoskodni kell. A szovjet újságok szerkesztıi és munkatársai között csak zsidókat találunk. ha átböngésszük a nevesebb mérnökök. mivel a zsidók. amelyek csak ásókkal. Egyetlen gyerekes játékban sem tőnt fel 44 / 61 2006.3% a zsidó. A közlekedési népbiztosság nagy jelentıséget tulajdonítván a repülésügynek.5% zsidóról ad számot. A zsidó Jakir (1935. ha a hadseregben magasabb rangot érnek el. "Egy kicsiny. orvosok. Ugyanezt mondják elıdjérıl Selechesrıl." A szovjet hivatalos köreinek ez az álláspontja világosabban szólva azt jelenti. ezeket a számokat igen alacsonyaknak kell mondanunk. Ugyanez a statisztika a vörös vezérkarban 3. hogy Trotzki utóda a hadsereg fıparancsnokságában Frunse moldovai származású zsidó. gondosan eltitkolják származásukat. A "polgári" repülés élén 1932 óta a zsidó Holtzmann áll. A vörös hadsereg jelenlegi politikai fıbiztosáról Gamarnikról is olyan hírek vannak forgalomban. Alsóbb fokon 2. építészek.04. Vissza kell térni az évszázadok. Nincs terünk ezeknek a sokatmondó névsoroknak közzétételére. verejtékének nincs értéke a szovjet idegenfajú vezetıi elıtt. ugyanannyi mint a cári idıkben. A központi repülı kikötı igazgatója a zsidó Rawitser. úgy gyorsítsák meg a munka ütemét. A "Pravda" 1933 május 29 száma Demján Bednyi versét közli: "Elsı virágaink" címmel.

" "Demján verse után el kell olvasni a Sovnarkom jelentését a nagy zenei verseny eredményérıl. éppen a mai országunk jövıjével akarok foglalkozni. a szovjet kertjei kivirágoztak. A. Vajon ezek után nem kérlelhetetlen valóság-e. A fiatal színésznık közül a "legkiválóbb" jelzıt csak az álnevet használó. Olvassuk el figyelmesen a legutóbbi szovjet képzımővészeti kiállításokon szereplı "hírneves" mővészek vezetékneveit ugyanezt tapasztaljuk. nem oroszokat válogatnak ki. Költık és politikusok visszafojtott lélegzettel hallgatjuk és el vagyunk ragadtatva. Helyüket idegenfajú népcsoporttal töltötték be. a vezetı rétegeket. a rágalmak nem felelnek meg a valóságnak.. Avagy nem kell talán a fiatal tehetségeket támogatni. "Virágozzál zsidó kultúra. Rothsteinek. 16:31 . A vezetı rétegétıl megfosztott nemzet hamarosan elvesztette eredeti. Nadsonok. Kik ma az orosz tudományos élet ékességei? Kik állanak a Tudományos Akadémia élén? Solnzevek.. Nem Kudryawzewet vagy Podgoretzkajat. a zsidóság változatlanul ura a helyzetnek a szovjetben. A szovjet palotáját. hanem a hamisítatlan csengéső fajtiszta zsidó Asatht és Sulamith Messerert küldik ki.04. levelezık között mást. a nemzeti kultúra hordozóit kiirtották. Egy nagy országos zenei versenyen mégis csak a zsidók tőnnek ki tehetségükkel. hanem zsidókat." Azt hiszem. de zsidó Mansurowa nyerte el.. hogy Oroszországban a vezetésre hivatott értelmiség újabb nemzedékeiben túlnyomó többségben vannak a zsidók. nem kell most már bıvebben magyaráznom. Averbachok és Abrámovitsok. Misa Pichtenholz (u. Kik a jutalmazottak? A következı fiatal muzsikusok tettek bizonyságot kiváló zenei tehetségükrıl: Busja Goldstein (Jampolski tanár iskolája). Növekedjél drága gyermeksereg!" Az asszírok. Káplán (Goldenweiser tanár iskolája). Beba Pritykina (Magasiner tanár iskolája). Deborinek. hogy Oroszországban nem fenyegeti veszély a zsidóság uralmát.com/zine2/judeolog/konyv2/fehst. És milyen lesz még a jövı! Milyen lesz a partitúra! Mily csodás mesterek! Virágozz szovjet kultúra. Az építkezés vezetésében közremőködik a zsidó Hermann Krassin. Ezek az elsı virágaink.Herman Fehst: Bolsevizmus és zsidóság http://www. sajátos arculatát és hamarosan rabszolgasorba süllyedt. az az iskola). Növekedj drága gyermeksereg. Aggodalomra nincs ok. noha tehetségük messze elmarad az elıbbiek mögött. amelynek Moszkva építészeti jellegét kell megszabnia a zsidó Jofan építi. A mi elsı virágainkért talán és a mi jövendınkért? . aki 4000 rubel jutalmat kap. végül Sámuel Hillels (Rheinbald tanár iskolája). Bleichmannok. Joffek. Lapozzuk csak át a Pravda és az Izvestija legutóbbi évfolyamait. Ezt a módszert alkalmazzák most a zsidók Oroszország leigázására de sokkal nagyobb 45 / 61 2006. Nézzetek ide. s csak ık részesülnek jutalomban." Mi ebben a szokatlan. miért idıztem ennél a látszólag jelentéktelen eseménynél hosszasabban. hogy hódításuk maradandó legyen. Lukinok és hasonlók. Miért is lelkesedik hát Demján? . A cikkírók. valamennyien 3000 rubel jutalmat kapnak. Mily csoda! Zenészek! Mily csodás mesterek! Íme ez a gyermekek felelete az ellenséges rágalmakra. Ne feledjük. Ezzel is bizonyítani akarják a nemzetközi zsidóság elıtt. hogy az orosz népet általában muzikálisnak tartják!! De ki gyızné felsorolni a hasonló jelenségek egész sorát. igen. Oroszország 160 millió lakójából csupán 3 millió a zsidó. vagy fogságba hurcolták.. buzdítani? Hiszen a kultúra fejlıdését. Ezt az üzenetet vitték Asath és Sulamith a nyugateurópai zsidóságnak. Lunatsarskik. Oroszország jövıjét ezek a gyermekek jelentik? Igen.htm nekünk tehetségük. Lisa Hillels (Stoljarski tanár iskolája). A verset írója egy nagy országos hangverseny fiatal szereplıinek ajánlja. Az orosz építészeket csak másodrendő technikai feladatok megoldására használják fel. Ha a szovjet balettet be akarják külföldön mutatni. ha egy-egy országot meghódítottak." Íme ezek a virágok sarjadnak "a szovjet virágoskertjében. És micsoda virágok ezek! Cseng a szóló és a duett. mint zsidót nem is találunk. Ki irányítja a szovjet sajtót és irodalmat? Koljzowok és Radekek utódai a Parvussenek. A fıiskolák is tömve vannak zsidókkal. a különös kérdezhetik tılem.angelfire.29.

az államszolgálatból kizárták. nem kaptak választójogot. . Sok minden történt a nagyvilágban és Oroszországban.com/zine2/judeolog/konyv2/fehst.04. Mint az elızıkbıl már ismeretes. A zsidóság elhelyezkedése a Szovjetunióban A szovjet uralom már a forradalom kezdetén szembetőnı rokonszenvvel fordult a zsidóság felé s messzemenı jóindulattal és elızékenységgel kezelte a zsidó ügyeket. ügyvédek stb. állandóan zaklatták. Az államvezetésben még résztvevı orosz réteg még sohasem volt oly tehetetlen és erıtlen mint jelenleg. kagán-jává teszi. gyermekeinek iskoláztatási jogát is megvonták. A zsidók valósággal elıjogokat élveztek. az iparban és a szabadpályákon helyezkedtek el. Egyesek úgy is magyarázhatják ezt. Jellemzı. E rendszabályok következtében. Ha az ókorban ezreket és tízezreket hurcoltak el és irtottak ki. A Sztálin-korszakban a "régi" orosz vezetı rétegek üldözése. mint manapság.Herman Fehst: Bolsevizmus és zsidóság http://www. Vizsgálódásainknak íme ez a végsı eredménye. hanem a cári uralom alatt ránehezedı elnyomás és a különféle korlátozások következtében. tehát kényszerbıl tevékenykedett kapitalista szellemben. az orosz nemzeti kultúra hordozójának millióit semmisítették meg. dolgozó. A szovjeturalom kedvencei a zsidók egészen más bánásmódban részesültek. akik sehogysem tudtak megbékülni a kommunista berendezkedéssel a kormányban helyet foglaló fajtestvéreik közbenjárása révén külföldre utazhattak. robotoló állattá süllyesztik és pusztulni hagyják egy sötét. zavartalan nyugalomban élhettek." Ezek a sorok még 1933 közepén íródtak. A zsidóság tehát külön képviseletet kapott a kormányban. piszkos istállóban .. úgy most az orosz értelmiségnek. Tulajdonképpen azonban a szovjetrendszer legerısebb és legmegbízhatóbb támaszának. A mostani párttisztogatás Kaganovitsot Oroszország végleges egyeduralkodójává. vállalkozók. "Orosz földön ma mindenütt kiszorítják a kormányzásból. akiknek megélhetésével semmit sem törıdtek. Azok a nagytıkés zsidók. A szovjet kormány ezt az eljárást egyszerőén azzal magyarázta. Ez a zsidó kapitalista emigráció építette ki késıbb a 46 / 61 2006. A zsidó biztosság nem csak a zsidóság jogi helyzetét javította meg.. Az idegen zsidó uralom sohasem volt olyan erıs Oroszországban.htm arányokban és sokkal tökéletesebb és kegyetlenebb formában. segítségrıl is gondoskodott. a továbbképzés. A XVII. A vagyonos orosz "burshuj"-t (burzsujt) törvényen kívül helyezték. A szovjet urainak szemében az orosz kereskedık.29. de mindenképpen kipusztítani igyekeztek. az emberhez méltó élet lehetıségeitıl. A zsidók egészen kivételes bánásmódban részesültek. a kulturális életbıl az oroszokat. a kereskedelemben.angelfire. hogy a régi idık "igazságtalanságait" akarták jóvá tenni. A nemzetiségek népbiztosságának kötelékében már 1918 januárjában egy különleges szervet állítottak fel a központi zsidóbizottságot azzal a hivatással. 16:31 . iparosok.. mint veszedelmes "antiszociális elemet" akár éhséggel. A gazdag zsidó "burzsujok" ideszámítva a nagy kapitalistákat is. abszolút számban kifejezve. A kommunista pártban ugyanakkor külön zsidó tagozatot állítottak fel. pártnap is lezajlott.. vagy terrorral. A zsidóság Kaganovitson és környezetén keresztül valóban leigázta a hatalmas orosz birodalmat.". a zsidóság nagy tömegei a régi Oroszországban. a zsidóságnak istápolásáról van szó. megfosztják ıket a mővelıdés. Sıt. minden elképzelhetı módon üldözték. A kommunista forradalom szociálpolitikai rendelkezései ezeknek a tömegeknek a létalapját is megsemmisítette. hogy a zsidóság nem önszántából. csupán páriák voltak. ". hanem munkáról.. hogy az oroszokról való gondoskodást a szovjet kormány egyáltalában nem tartotta fontosnak. hogy gondoskodjék a zsidó tömegek kedvezıbb társadalmi elhelyezkedésérıl. élelemrıl és mindennemő támogatásról.. A párt tisztogatás azóta befejezıdött. megrendszabályozása erıteljesen fokozódott Ugyanakkor a régi burzsuj kapitalista zsidóságot érintı összes korlátozásokat megszüntették. az oroszoknak persze még sokkal nagyobb tömegei vesztették el mindennapi kenyerüket.

A zsidó telepítési tervekkel kapcsolatban akaratlanul is felvetıdik a kérdés. önálló zsidó államot teremtettek. A különféle szovjet üzletek lebonyolításával hatalmas vagyonokat harácsolt össze. kihasználva az ország zőrzavaros gazdasági helyzetét. Kaukázusban. Szibériában a legjobb minıségő földeket bocsátotta a telepesek rendelkezésére. U. vajon tényleg sikerült-e a zsidóságnak legalább egy töredékét a földmővelésre rábírni? A zsidó kolóniákról érkezı tudósítások alapján csak tagadó választ adhatunk ezekre a kérdésekre. Birobidjanban pl. Ilyesmi nem csak gyakorlatilag nem volt keresztül vihetı. A kitőnı termıföldek és hatalmas erdıségek régebben a szovjeturalom által kiirtott amuri kozákok tulajdonát képezték. Vajon sikerült-e a szovjet kormánynak tényleg megváltoztatni a zsidók természetét. Az új gazdasági rend vezetı emberei zsidók voltak.Herman Fehst: Bolsevizmus és zsidóság http://www.htm kapcsolatokat a szovjet és a nyugati kapitalizmus között. a megmaradt kozákok és koreai napszámosok mővelik meg a földet. hogy a kormány nagyarányú támogatásával telepítsék le a zsidókat az ország különbözı részeiben és szoktassák rá ıket a földmővelésre. hogy az oroszországi zsidó telepítésekbe a külföldi zsidókat és tıkéjüket is bevonja.29. így történhetett meg. A szovjet kormány a Fekete-tenger mellékén. Közép-Ázsiában. Azt javasolta. Ennek az alakulatnak kiegészítéséül. Élısködésük és kizsákmányolásuk sokszor már annyira tőrhetetlen volt. Ebben az idıszakban azok a zsidók. sıt jóval nagyobb Palesztinánál is. amelyen már jóval elıtte egyik-másik orosz cár is járt. Krímben. hasonló céllal "Ozet" néven egy zsidó társadalmi szervezetet is életre hívtak. Körülbelül hasonló a helyzet az összes többi zsidó földmőves telepen. Késıbb az "Új gazdasági politika" korszakában a zsidók a még szabadon maradt kereskedelmet és kisipart sajátították ki. de politikai okokból sem volt kívánatos. Birobidjan nagyobb kiterjedéső mint Belgium és Hollandia együttvéve. Lenin tervébıl semmi sem lett.ban helyett foglaló fajtestvéreiknek kellett velük szemben erélyesen fellépni. A Szovjetunió kötelékében tehát egy új. hogy a zsidó tömegek elhelyezésének módjain és eszközein töprengve végül Lenin is ugyanarra az útra tévedt. amely Oroszország mezıgazdasági szempontból legfontosabb területeit dúlta fel. a kormányban és az O. kíméletlenül rá vetették magukat a spekulációra. a zsidó Krasnostsekovnak a pere.angelfire. Különös gondot fordítottak a Birobidjanban létesített zsidó kolóniára. amelyet mostanában autonóm területnek nyilvánítottak. A zsidók mindenütt mint új földbirtokosok. valamint az ország tervbe vett gazdasági átszervezésével kapcsolatban a terveket egy idı múlva mégis felelevenítették.com/zine2/judeolog/konyv2/fehst. az orosz nép kizsákmányolására irányuló bőnös együttmőködését. szervezık és 47 / 61 2006. Feloszlatták a zsidó ügyek népbiztosságát s helyébe a Központi Végrehajtóbizottság (ZIK) kebelében megszervezték "A zsidó földmőves-telepítési bizottság"-ot "a Komzet"-et. nagy részük szétszéledt és a távolkeleti határterületekre húzódott. A szervezetek nagyszerő munkájának eredményeként mintegy 250. Megvalósulását megakadályozta elsısorban polgárháború.000 zsidót telepítettek le a Szovjetunióban. sıt a szovjet kormány arra is gondolt. P. hogy az orosz tömegek felháborodásának elkerülése céljából. Természetesen Oroszország valamennyi zsidóját nem lehetett egyszerre elhelyezni az államigazgatásban.04. Itt különbén sem érzik magukat jól a zsidók.G. A Lenin féle telepítési tervek ilyenformán szinte feleslegesekké is váltak. A lelketlen és kiszipolyozó üzérkedést az állami szolgálatba befészkelıdött zsidók odaadóan támogatták. A nyereségekbıl az emigráns zsidóság bıven juttatott az Oroszországban maradt rokonoknak és barátoknak. Ez a por egyebek között élesen megvilágította a spekulációs zsidó tıkének és az állami szolgálatban elhelyezkedett zsidóknak. Politikai okokból. Mindkét szervezet szoros összeköttetésbe lépett a külföldi zsidósággal. A zsidók gazdasági rablóhadjáratára igen jellemzı a távolkeleti szovjetköztársaság egykori elnökének. akik nem tudtak az államigazgatásban elhelyezkedni. amelyek jelentékeny Összegeket küldtek az oroszországi zsidók telepítési akciójának támogatására. Világszerte segélybizottságok alakultak. A települési területeken a zsidók semmiféle földmővelı munkát nem végeznek. 16:31 .

Állhatatosán folytatják a harcot szabadságuk kivívásáért. hogy az orosz forradalom népmozgalom volt. Még mindig hiszik az oroszok. különösen a fiatal orosz nemzedékben.04. A kiöntött vérfolyamok és a meggyilkoltak milliói ellenére sem sikerült azt kiirtani és elfojtani. anélkül. Az orosz munkásifjúság határtalan lelkesedése. Nem az a fontos.com/zine2/judeolog/konyv2/fehst. Ismételten számolniok kellett az orosz nép nemzeti érzésével. Nem ok nélkül mondotta a szovjet írók 1933 augusztusában tartott kongresszusán a zsidó tagozat elnöke. A zsidók az orosz nép igazi ellenségei és Oroszország újjászületésének megakadályozói. hogy Oroszország újra az ı otthonuk lesz. holott a forradalomig nem is ismerték itt a zsidót.angelfire. Zsidó szerzık beismerése szerint már 1928-29-ben (Larin-Heller) a munkások és parasztok győlésein kérdések hangzottak el a zsidóság kiváltságos helyzetére vonatkozólag: Miért kapják a zsidók a legjobb földet? Miért nem állanak sorba? Miért gazdagok? Miért van saját pékük. mint ellenırök és felügyelık. amely a néptömegek vágyaiból. Minden jel arra vall. hogy a zsidók földmővelık legyenek. hogy növekednek az Oroszország felszabadításáért küzdı erık. Az orosz nép szerencsétlenségére a forradalomnak nem volt orosz vezérkara. elsısorban az ifjúság gondolkozóba esett. ahol azután szívvel-lélekkel szolgálta a bolsevizmus és ezen keresztül a maga külön zsidó érdekeit. hogy igen. Senkinél sem vagyunk alábbvalók! Amikor azonban az ötéves terv megvalósult. amelyek a parasztokat szemmel tartják.29. mészárosuk? Miért tódulnak be a zsidó burzsujok Moszkvába? Miért kapnak a zsidók rögtön 48 / 61 2006. hogy a zsidók uralma alatt nem élhetnek tovább s hogy az ország és a nép minden szerencsétlenségének igazi okozója éppen a zsidó uralom. A zsidóságnak azonban minden erıfeszítése ellenére sem sikerült az orosz nemzeti forradalom hullámait teljesen elfojtani. ık maguk nem dolgoznak. hogy az orosz nép milliói egyre világosabban látják. 16:31 . Gyökeres változásokra volt szükség. Természetesen kezükben összpontosul a helyi ipar.Herman Fehst: Bolsevizmus és zsidóság http://www. hanem a Szovjetunió a zsidóság igazi otthona. amely különös erıvel jelentkezett az ötéves terv megvalósításával kapcsolatban. Vajon sikerül-e? Hisszük. Erısödik a nemzeti érzés. Lassanként Oroszország egész zsidósága állami szolgálatba került. tulajdonképpen a forradalomban kivívott nemzeti büszkeségnek volt a megnyilatkozása. a régi uralom azonban képtelen volt ezek keresztülvitelére. Jól tudjuk. a nagy tömegek. hogy most nem Palesztina.htm fıképp mint kizsákmányolok lépnek fel. mintegy felügyelnek rájuk. hogy a dolgozó milliók helyzete valamit is javult volna. kívánságaiból fakadt. A zsidó vezérek a forradalmat saját céljaikra használták ki. Az antiszemitizmus mint láttuk a forradalom kezdetétıl fogva ott él az orosz nép lelkében. a magán és a szövetkezeti kereskedelem is. Minden amellett szól. Szibéria ma már el van zsidósodva. A régi orosz kormányzat sok tekintetben elhibázott. az ı eszméik és módszereik iránti győlölet. A mezıgazdaság kollektivizálásánál már nagyon használhatóknak bizonyultak a zsidó telepesek. A zsidó telepítés igazi célja tehát az. hogy az orosz parasztság közé mindenütt zsidó csoportok furakodjanak be. Mindenütt idegen munkaerıt használnak ki. A felsıbb körök talán hallgatnak. hanem hogy Oroszország minden részében ott legyenek a zsidók. igazságtalan volt. Az orosz nép számára mindezek Örökre idegenek maradnak. amellyel ezt a tervet fogadta. A zsidó telepítések a szovjet vezetık szemében mindenekelıtt politikai célokat szolgálnak. de lenn a tömegekben a zsidóellenes érzület egyre élesebb formákat ölt. A nemzeti ébredés Az orosz nép ma iszonyú történelmi feladat elıtt áll: hazáját kell megszabadítania az idegenfajú zsidó-marxista uralomtól. Egyre erısödik a gondolat: Oroszország az oroszoké! Napról-napra erısebb lesz az idegenfajú leigázók.

a sajtó beképzelt. Sapiski o grashdanskoi woine (Feljegyzések a polgárháborúról) Moskva 1924. felelısségelhárítását. hogy a dialektikusán demokratikus gondolkodás szerint miért nem tekinthetık a közismert. Somja Uljanowych w Simbirske (Az Ukjanow család Simbirskben) MoskvaLeningrad 1925. nagyszájú mindentudói szüntelenül bizonygatják magukról és elvtársaikról a kommunista rendszerben soha senki által sem tapasztalt ellenzékiségüket. Ennyi arcátlan történelemhamisítás és az áldozatok szemébe mondott. Az arcátlanabbjai titokzatosan hozzáteszik: "A pártba szándékosan azért léptem be. Az már természetes.. A kötetben az olvasó elé tárt puszta ténymegállapítások elsöprik a zsidóság könyvtárnyi dialektikus magyarázgatását. A kommunista internacionáléban pedig a népeket elpusztító marxizmus és a világuralomra törekvı zsidóság kötött szövetséget a világ békéje és a szabadság ellen. stb. de a szerzı az olvasóra hagyja a zsidóság felett mondandó jogos ítéletet. mert azt belülrıl hatékonyabban tudtam rombolni". elfogulatlanságát. A fıkérdés: miért a zsidók kormányoznak Oroszországban. Ellenben egyre gyakrabban emlegetik. hogy a zsidóság a véres kommunista ırületben ártatlan.04. a fasizmus bőnei és áldozatai összehasonlíthatatlanul nagyobbak. a humanizmus nevében enyhítsék mások szenvedéseit. Révai. A.29. Miután a "rendszerváltás" óta a liberális demokraták el kívánják hitetni a kommunista rendszerüket végigkínlódó társadalommal. politikusok. sıt a rendszer haszonélvezıi sem ık voltak.com/zine2/judeolog/konyv2/fehst. A teljes névsor még a történelmet ismerık. ez a sok bıgatyás.htm lakásokat? Miért nincsenek zsidók a munkástızsdében? Miért nincsenek zsidók a nehéz munkánál? Miért van antiszemitizmus? Miért fordul mindenki a zsidók ellen és nem más népek ellen? és így tovább. a leghatásosabb érv. hiszékeny magyar el is hiszi. mérhetetlenül embertelenebbek voltak. Zsidó Kiadók bérelt történészek vaskos köteteivel bizonygatják. Az oroszoknak felszabadulásukért folytatott propagandájukban ez a legfontosabb kérdés.Herman Fehst: Bolsevizmus és zsidóság http://www. Moszkvában képzett állítólagos tudósok. szemérmetlen hazugság ellensúlyozására adjuk közre Herman Fehst a bolsevizmus és a zsidóság viszonyát elsıként elemzı tanulmányát. Közéleti személyiségek. a politikailag tájékozottak számára is megdöbbentı. hogy sem a rendszer vezetı rétege. A kommunizmus bőneirıl beszélve mindig erıteljesen hangoztatják. szépítését. magyarázgatják a zsidók ártatlanságát. 49 / 61 2006. ami garantálja tárgyilagosságát. Irodalom a) Orosz: Alexandrow. írók. Péter Gábor. AntonovOwsejenko. gyakorlatában 1934-ig. Utószó MOSAKODNAK! Nincs idıszerőbb politikai könyv ma. Aczél. hogy a zsidóság a nem zsidó társadalomhoz képest kétszeresen többet (mint zsidó is) szenvedett. a pártnak is csak azért voltak tagjai.angelfire. W. Mővében a szerzı csupán a zsidóság szerepét és mértékét mutatja a bolsevizmus születésében. hogy a nácizmus. Röviden: ismét mosakodnak. 16:31 . történelmi hazugságait. Hegedős. Az oroszok nemzeti harca egyszersmind valamennyi nemzet ügye is. 56-os képzelt forradalmár mártír múltjukat. mint Kun. Rákosi. Adatai és tényei bárki által könnyen ellenırizhetık. mint Hermán Fehst 1936-ban megjelent tanulmánya. Kto Prawit Rossiei? (Ki kormányozza Oroszországot?) Berlin 1933 Alexejew i Scher. hogy a rendszert emberibbé tegyék. Ma már a kérdések komolyabbak és mélyebbre hatolnak. Gondolják. kizárólag zsidó és kommunista irodalom alapján. Olyanok. naiv. mert ez a harc mindannyiunk halálos ellensége a kommunista internacionálé ellen irányul. hitelesen anyakönyvezett zsidók zsidóknak. forradalmában.

J. Pamjati pogibschich woshdei.. Pétervár 1906. Orlowski.angelfire. Kornatowski. (Orosz arcképek 1917/18-ból) Állami kiadó Szt. Az események krónikája). állami kiadó. Russkaja rewoljucija i jewreistwo (Az orosz forradalom és a zsidóság). Jevrei w Rossii (A zsidók Oroszországban). párt történelmében). állami kiadó. 16:31 .) Berlin 1922. Ljubinow. A.04. évfolyamok. Kona (Az elesett vezérek emlékének. orosz komm. s'esda WKP (b) (Az orosz kommunista párt XV. S. Utschenije o proletarskoi dikteture i sowetskon prawe (A proletárdiktatúra és a szovjet jog tana). Musei Rewoljucii SSSR.htm Archiv Russkoi Rewoljucii (Az orosz forradalom levéltára). Rasgrom Judenitscha (Judenitsch elpusztítása. 1927. Leningrád 1925. Larin. " Jewrei w Rossii (A zsidók Oroszországban). Protokoly ZK RSDRP (Az oroszországi szociáldemokrata munkáspárt jegyzökönyvei). Moskau 1927.. I. Bormann. Berlin.. J. J. (Az ált. 41. Dostojewski. Na slushbo proletarskoi rewoljucii. Hrohika sobylii (Az 1917-i forradalom.. (A zsidók szerepe az orosz forradalmi mozgalomban). Leningrád 1922. 1928. MoszkvaLeningrád 1929. (Egy író naplója 1877-bıl. E. G. kiadja a Kom. 1930. Borbja sa krasnyi Petrograd (Harc a vörös Pétervárért). 50 / 61 2006.. Deutsch.Herman Fehst: Bolsevizmus és zsidóság http://www. Geronimus. Rossija posle tschttyrjoch let rewoljucii (Oroszország négy évi forradalom után). párt nemzetiségi politikája számokban). Albom po istorii WKP (b) (Album az ált. Sobranije sotschinonii (mővei) 2. S. J. dwishenii. Bolschaja Szovetskaja Enzyklopedija (Nagy szovjetenciklopédia). K.. Woroschilowról szóló cikkek győjteménye. Larin.) Állami kiadó. J. 1924. Albom wospomirtaii.. Sudjby jowreiskogo narode (A zsidó nép sorsa) Berlin. S. Állami kiadó. M. A. pod redakcii F. Gessen. 1922. Állami kiadó. kiadás.. G.. H. Intelligencija i sovety (Az értelmiség és a szovjetek). Moszkva 1930. Rolj jewrojew w russkom rewoljucionnom. Szt. M.Kobn) Moszkva 4927. Lazis. ZK der WKP (b). i Medwedjew. H. Staatsverlag.. Lief . O jewreiskom woprose w Rossii (Az oroszországi zsidókérdésrıl).. Fleer. Dwa goda woiny na wnutrennom fronté (Két éves harc a belsı fronton). 1931. Welikij god. J. 1929. 1930. 74 Pasmanik. "Proletarii"... L.com/zine2/judeolog/konyv2/fehst. Enciklopeditscheskij slowarj (Enciklopédikus szótár). szerkesztette F. Moszkva 1920. Dnewnik pisatelja sa 1877 g.. Szentpétervár 1872. 1925. Buchbinder. 1922. forradalmi múzeuma. Állami kiadó. Kalendar Kommunista (Kommunisták naptára). Jewrei i antisemition w SSSR (A zsidók és az antiszemitizmus az UdSSRben). 1926-31.. Lenin. Plechanow.29. Istorija jewreiskogo rabolschego dwishenija w Rossiei (Az oroszországi zsidó munkásmozgalom története).. Moszkva. Akadémia.. Rafes. Párizs. V. Nacionalnaja politika WKP (b) w cyfrach. Bd. 1928. Rewoljucija 1917 g.. orosz kommun. Moszkva. Gerschensohn. Maslow. Biografii tschlenow politbüro (A politbüro tagjainak életrajza). Pétervár. kiadja a/ Orosz Bibliográfiai Intézet Gránát. 1929. Brodski. Berlin 1922. J. (A nagy év). L. Moszkva-Leningrad.. Otscherki istorii jerreiskogo rabotschege dwishenija (A zsidó munkásmozgalom vázlata).. Moszkva/Leningrád. kiadja az Ud SSR. (A proletár forradalom szolgálatában). Leningrád. Párizs 1926. Russkije portrty 1917-1918 ág. Lenin intézet b. Orschanski. 1920. Leningrád 1927. Resoljucii i postanowlenija XV. M. Istorija jevreiskogo naroda w Rossiei (A zsidó nép története Oroszországban).

(Az orosz kommunista párt statisztikai osztályának ZK-ja.) 1-3. Az orosz 51 / 61 2006. Leningrád (929. XIV. Moszkva 1930. Anyag a rendkívüli bizottságok tevékenységérıl. XV. Zentralnyi Komiét WKP (b). Antisemitism i pogromy na Ukraine 1917 (Az antiszemitizmus és a pogromok Ukrajnában 1917-1918. Istpart. Uljanowa Jelisarowa I. Biografitscheskij sprawotschnik tschlenow obschtschestwa (A politikai kényszermunka és a szétküldés. Tscheka. kiadja a zsidó forradalmi mozgalmakat tanulmányozó osztály.) Uralow S. Sztálinskaja schkoli falsifikacii (Sztálin hamisítási iskolája). Spiridowitsch A. Sokolow N. Ob opposicii (Az ellenzékrıl). Socialnyi i nacionalnyi sostaw UKF (b).com/zine2/judeolog/konyv2/fehst. I. Ispart: Pamjatnik borzam rewoljucii pogibshim w 1917 1922 gg. állami kiadó Moszkva-Leningrád 1926.Moisei Uritzki (Uritzki Mózes). Zentralniy Komitet RKP (b(. Moszkva 1927.04. Trotzki L.. Uljanowe (Emlékek Uljanow A. s'esd Wsesojusnei Kommunistitscheskei Partii (b.. Biobibliografitscheskij Stowarj (A politikai fegyencek és számőzöttek orosz társasága . pártnapjának gyorsírói jelentései). Berlin 1932. Slowo kiadó. kiadás. pártnapjának gyorsírói jelentései).. Moszkva 1920.Herman Fehst: Bolsevizmus és zsidóság http://www. Weliki Oktjabr (A nagy október). kiadja a szociálforradalmárok pártjának központi hivatala. konferencii i plenumow ZK 1898 1932.) Az orosz kommunista párt XIV.angelfire. az orosz pártszámlálás 1927-ben). 4. Zentralnyi KomitetWKP (b). partii (A KPR ZK-ja (b). Párizs 1922. (Az orosz kommunista párt XV. (Az orosz kommuiiistapárt statisztikai osztályának ZK-ja. Istpart: Az l. s'esd Wsesojusnei Kommunistitscheskei Partii (b). (Az oroszországi bolsevizmus története). K dwatzatipjatiletiju perwogo s'esda. Wsesojusnoje Kommunistitscheskaja Partija (b) resoljuciach i reschenijach sesdow. állami kiadó. Zentralniy Komitet RKP (b). WKP (b) w cyfrach (Az orosz kommunista part statisztikai osztálya ZK-ja. Maladaja Gwardija. S. Komissija po istorii Oktjabrskoi Rewoljucii i RKP (b). Életrajzi kiegészítı munka a politikai fegyencek és számőzöttek társaságának tagjairól). Ubiistwo Zarskei semjii (A cári család meggyilkolása). 16:31 .. Moszkva 1932. Moszkva 1927-1933. (Az orosz kommunista párt a ZK győlései. Statistitscheskij otdel. MoszkvaLeningrád 1928. 1930. Életrajzirodalmi szótár). 1926. konferenciái és teljes üléseinek végzéseiben és határozataiban 1898-1932) 1. Wospenimenija ob A. Moszkva 1930. Zentralnyi Komitet WKP (b).htm pártnapjának végzései és határozatai b). A proletár forradalom 1917 1922 évben elesett harcosainak emlékkönyve. Rewoljucionnce dwisheniji sredi jewrejew (A forradalmi mozgalom a zsidók között). Sapiski o rewoljucii (Feljegyzések a forradalomról). Moszkva 1922. Moszkva-Leningrád 1927. Istpart. 1924. StatisLitschcski otdei. Statisiitscheski otdel. Tscheka. Berlin-Petrograd-Moszkva 1923. Materialy po dejatelnosti tschreswytsenainych kommissii (M. az oroszországi forradalmi mozgalom vezérei. Az orosz kommunista párt számokban). kötet. Moszkva 1923. Wsesojusnoje obschtschestwo poliütscheskich katovshan i sylno poselenzew: Dejaleli rewoljuconnoge dwishenija w Rossii. MoszkvaLeningrád 1929. pártnap 25 éves visszatérésére).29.ról). Polititscheskaja katorga i ssylka. Wsesojusnoje obschtschestwo polititcheskich katorshan i sylno poselenzew. Leningrád 1928.. Stalin J. 1925. Tscherikower I.. Wsesojusnaja parlinaja perepisj 1927 g. (Az 1917-1918 évi rendeletek győjteménye). Istorija bolsewisma w Rossii 1883-1903 1917. Berlin 1925. Berlin 1922. kiadás. állami kiadó. Sbornik dekretow 1917-1918 gg. állami kiadó. Suchanow N. (A KPR ZK-ja (b). Komissija po istorii Okljábrskoi Rewoljucii i RKP (b)..

Der Untergang des Judentums A (zsidóság hanyatlása). Hamburg Berlin 1929. források győjteménye. Blum O. az "Archiv für Socialwissenschaften. kiadás.. Rassenkunde Europas (Európa fajismerete). Illustrierte Geschichte der russichen Revolution von 1917. 61 kötet 266 oldal. Bécs). Leipzig 1925..... Tübingen 1929... Probleme des modernen Judentums.. Freiburg.. 16:31 . Jüdisches Lexikon (Zsidó lexikon) 1930. 2. Mit Graf Mirbach in Moskau. 1932." "Proletarskaja Rewoljucija. v. Thomas J. Aus der Geschichte der Kommunistischen Partei der Szovjetunion (Az oroszországi kommunista párt történetébıl) (Bolseviki). Russische Köpfe (Orosz fejek). Bolsewismus und Judentum (Bolsevizmus és zsidóság). Landau 0. Botbmer K. Herzl Th. 52 / 61 2006. K. München 1930. 1925-26. Heller O. Berlin 1930. füzetében. Tübingen 1922. Den Klauen der Tscheka entrennen. Párizs 1930.Herman Fehst: Bolsevizmus és zsidóság http://www. Staatsmánner und Abeuteurer (Államférfiak és kalandorok). állami kiadó. (Földalatti irodalom a mai Oroszországban. évi orosz forradalom képes története. (Szökés a cseka karmaiból) Leipzig-Zürich 1930. Der Nationalismus in der Szovjetunion. Brulskus B.. 76 Hurwicz E. Die Umwälzung in Russland und das Schicksal der rüssichen Juden (Az átalakulás Oroszországban és az orosz zsidók sorsa). Berlin 1919. Berg L. F..) "Orient und Oksident". Unterirdische Literaiur im heutigen Russland. (Mirbach gróffal Moszkvában). (u. Br. évi kiadás. Bajanow B." (A proletár forradalom. Generalsekreteriat zum Studium des Bolschewismus (A bolsevizmust tanulmányozó fıtitkárság). München 1929.) Berlin 1928.. Cleitiow G. Ein Judenstaat (Egy zsidó állam). Russiand (Oroszország). évi. Günther H.04.com/zine2/judeolog/konyv2/fehst. Hoetssch O. (A zsidók gazdasági és szociális helyzete Oroszországban a forradalom elıtt és után). Günther H. 1-6. (A modern zsidóság problémái). Was sagt Szovjetrussland von sich selbst? (Mit mond Szovjetoroszország magáról?) Gladbach-Rheyot 1931.. (A nacionalizmus a Szovjetunióban)... Bickermann J. Die Grundlagen der Nationalitätenpolitik in der Sowjetunion (A nemzetiségi politika alapjai a Szovjetunióban). (A szovjet szolgálatában) Leipzig-Zürich 1930. Philó-kiadó. Rassenkunde des jüdischen Volkes (A zsidó nép fajismerete). Moszkva-Leningrád 1928.. német kiadás. Bécs-Berlin 1931. és 3. Dubnow S. 1931.29. F.)... Jaroslawski E. füzet. Berlin 1918. Jüdischer kiadó. (Werke Mővei. Berlin 1925. Im Dienst des Szovjels. K. Folyóiratok: "Bolschewik. 3." (Társadalomtudományi Levéltár"). Bulaschow. kötet: Die neueste Geschichte (A legújabb történelem). (Az 1917. az "Osteuropa" l. Die wirtschafliche und soziale Lage der Juden in Russland vor und nach der Revolution." (A forradalom és a nemzetiségek) b) Német: Artemjew M. Berlin-Leipzig 1923. Weltgeschichte des jüdischen Volkes (A zsidó nép világtörténelme) VIII. M.. Berlin 1923. Berlin 1928. Der Bolsewizmus (A bolsevizmus). Astrow W" Slepkow A. Gurian W. Lenin W. a.. Klatzkin J. Bessedowski G. 7 füzet. Avee Sztáline daus le Cremlin.) "Rewoljucija i nacionalnosti.. Bessedowski G. 1931. Frankfurt a. Kohn H.angelfire. Berlin 1917.htm kommunista párt nemzetiségi és szociális állománya).. Berlin 1930.

Berlin 1922. zsidó Aussem. Ruppin A. Névjegyzék Abranovitsch (Rein) zsidó Akulow1). Jena 1924. Hamburg 1923. zsidó Awanesow. Berlin 1931 és 1933. Berlin 1918. 1926.. . Geschichte der KPR (b). (Bolsevizmus és zsidók). Berlin 1924.htm Martow J. zsidó Ahtnis. Schlesinger M. Die jüdische Sozialdemokratie in Russland (A zsidó szociáldemokrácia Oroszországban).angelfire..com/zine2/judeolog/konyv2/fehst. orosz Antipow. Land und Leute in Szovjetrussland (A föld és a nép Szovjetoroszországban).... Tscheka. füzetében. Memoiren aus der russischen Revolution. Berlin 1930. zsidó Alexandrow. München 1929. nem orosz Avorbach. (Egy bolseviki feljegyzései).. Steinberg J. Berlin. Regierung und Regierte (Kormány és kormányzottak). (Az orosz szociáldemokrácia története). Melgunow S. Trotzki L. Leipzig 1930. 1925. Dantól. Berlin 1930. Plattén F. zsidó Artusow. Mein Leben (Életem). Berlin 1927. zsidó Algassow... M. orosz? Agranov.Herman Fehst: Bolsevizmus és zsidóság http://www. és Rodilschew.04.. Bolsewizmus und Juden. Berlin 1930. kötet. Als ich Volkskomissar war (Amikor népbiztos voltam).. Sorow S. Berlin 1930. Die Reise Lenins durch Deutschland in plombierten Waggon (Lenin utazása Németországon át lepecsételt kocsiban) (Okmányokra támaszkodó tudósítás). München 1932. Der Staat im Staate (Állam az államban). orosz Antonow-Owsejenko. 1926/27. Trotzki L. évf. Frankfurt a. Geschichte der russischen Revolution (Az orosz forradalom története). évf. " " Die Soziologie der Juden (A zsidók társadalomtudománya). függelék Th. Stern E v. 16:31 . Die russische Gottlosenbewngung (Az orosz istentelen mozgalom)... zsidó Alabonow. Die Judenfrage in der Sowjetunion (A zsidókérdés Szovjetoroszországban).. 4. Popoff G. Ziegler A. (Az orosz kommunista párt története). 1. Wischnitzer M. Seibert Th. Das rote Russland (A vörös Oroszország)..29. Die Juden der Gegenwart (A jelenkor zsidói).. Aufzeichnungen eines Bolsewiks. Sombart W. 2 kötet. Halle 1918.. Pjatnitzki O. Sieben Jahre Sowjetunion (A Szovjetunió hét éve). Geschichte der russischen Sozialdemokratie. Nossig A. Der rote Terror in Russland 1918-1923. Scheffer P. zsidó Arsohn.. 1901/02. Örmény 53 / 61 2006. lett Andrejew. az "Osteuropa" 2. orosz Antzelowitsch. Proletarischer Sozialismus (Proletár szocializmus). Sinowjew G. Trotzki L. München 1931. Wer leitet heute die Kommunistische Internationale? (Ki igazgatja ma a kommunista internacionálét?). Berlin 1924. zsidó Asew. (Vörös terror Oroszországban 1918-1923). a "Neue Zeit" (Új idı) XX. Tage . Schulgin W.

zsidó nı Bychowski. zsidó Bruno. zsidó Beresin. orosz Bucharsowa. 16:31 . zsidó Beksadjon. zsidó Dan (Gurwitsch). orosz Balitzld. zsidó Basilowitsch. orosz. zsidó Bronstein. zsidó Behrmann. zsidó Delhas. zsidó nı Charlanow. Bleichmann.29. zsidó Bogdatjow.angelfire. zsidó Barabasch. zsidó Bokij. zsidó Breslaw. zsidó Bearukich.04.Herman Fehst: Bolsevizmus és zsidóság http://www. zsidó Budnow. zsidó Bosch (zsidónı?) Bramsohn. zsidó Bratmann-Brodowski. zsidó Blücher? Blumkin. zsidó Deribas. zsidó Doletzki (Königstein). zsidó Blagonrowow. lett Dantjan örmény Deborin. örmény Bogrow. orosz Baron. zsidó Brilt. orosz Bilik. orosz Bucharin. zsidó Danischowski. zsidó Bogdanow.com/zine2/judeolog/konyv2/fehst. zsidó Belenkowitsch. orosz Bakinski. lett 54 / 61 2006. zsidó Borodi (Grusenberg). zsidó Badajow. orosz Awrow. zsidó Donenko. zsidó Behrsohn. zsidó Chaikina. örmény Belenki. orosz Axelrod. zsidó Berdnikow.htm Awilow (Globow). zsidó Cheifetu. orosz? Druksis. zsidó Deinek. zsidó Baranow. zsidó Balaschow.

angelfire. zsidó Fomin (Krochmal). zsidó Hirschfeld. zsidó Gusjow (Urabkin). zsidó Grinewitsch (Schochter). zsidó Goldin.. zsidó Helphend. nem orosz? Gubermann. zsidó Holtzmann. zsidó Grünberg. zsidó Frunse? Fuhrmeister. zsidó Ismailowitsch. zsidó Goloschtechekin. zsidó Ginsberg. zsidó Goldstein.htm Dsershinski. zsidó Eidelmann. zsidó Grassmann (Roschtschin). zsidó 55 / 61 2006.Herman Fehst: Bolsevizmus és zsidóság http://www. zsidó Frankorusski. zsidó Isakow. zsidó Grünstein. zsidó Gruschewski. lengyel Dwolniski. zsidó nı Herzenstein.04. 16:31 . zsidó Gamarnak. orosz Ehrlich. W. zsidó? Gromann. zsidó Grusenberg.com/zine2/judeolog/konyv2/fehst. zsidó Goldenberg. zsidó Fuschmann. zsidó Israelitow. orosz Fierin. orosz Ho (Ge). zsidó Frankfurt. zsidó Dybenko. orosz Fraenkel.29. zsidó Gawen. zsidó Gertschikow. zsidó Gshelschtschalt. zsidó Grinjko. nem orosz Gassoch. zsidó Galkin (Gorin)? Galperstein. zsidó Gersebuni. orosz Gwoodow. zsidó Gotz zsidó Grassmann. W. zsidó Gissarow. zsidó Fedonow. zsidó Fonin. zsidó Frumkin. zsidó Freimann. zsidó Gronaschewski. zsidó Gessen.

zsidó nı Kagan. zsidó Krassikow. zsidó Joselevitsch. zsidó Kattel. zsidó Kamenew. zsidó Janovitsch. zsidó Kalinin. zsidó Kossowski (Lövensohn).. zsidó Kachowskaja. zsidó Kurkin? Jurowski. georgiai Jerenojew. zsidó nı Itkind Ida. zsidó Jurenow. zsidó Katschuriner. zsidó Jenyschew. zsidó nı Itzkowski. félzsidó nı Kosarew. zsidó Katzenelsehn. 16:31 . zsidó Jakowlew (Epstein). zsidó Koiontai. zsidó Kamkow. orosz Kaljeew. zsidó Kohn. orosz Jeshow. zsidó Koronski? Kieselstein. zsidó 56 / 61 2006. zsidó Jaroslawski (Gubelmann). zsidó Kamenew (Rosenfeld).Herman Fehst: Bolsevizmus és zsidóság http://www.angelfire. zsidó Karolin.04. R.. zsidó Jakir. zsidó Kaganovits L. Dóra. zsidó Kleiner. orosz Kosior. zsidó Kobetzki. zsidó Kaplun.htm Itkind. zsidó Jollos. orosz Joffe. zsidó Kaganovits M.29. orosz Kaminski. zsidó Kniggissen. orosz Jowdokinow. zsidó Krasneschtschekow (Tobelsohn). (Katz) zsidó Kapelinski. zsidó Jenukidso. zsidó Kiritschenko.com/zine2/judeolog/konyv2/fehst. zsidó Karski.. zsidó Jelonski. orosz Kirow? Kleimann. orosz Kalmanovitsch. zsidó Jonow.

H. zsidó Mantsew.angelfire. zsidó Litwan (Bodoi). zsidó Kuibyschew.. zsidó Kreisberg. zsidó Marjasin. zsidó Malkin. orosz Kuschner. zsidó Luxemburg. zsidó Manfred. zsidó Maxinowski. zsidó Litwinow (Wallach.htm Krassin. zsidó Ljubinow. orosz? Losowcki (Dridse). zsidó Kun. zsidó Mohonoschin. zsidó Lövensohn. zsidó nı Madjar. orosz? Krietsmann. zsidó Krassin.04.Herman Fehst: Bolsevizmus és zsidóság http://www. zsidó Lunatscharski (Chainow). zsidó Kulik. orosz Loginow. zsidó Mochlis. zsidó nı Lindow (Leiteisen). zsidó Kremer. zsidó Mamulski. orosz? Liber.29. zsidó Larin (Lurjó). zsidó Liwelchitz. zsidó Martow /Zederbaum/. zsidó Lenin (Uljanow).com/zine2/judeolog/konyv2/fehst. zsidó Kurski. zsidó Mendelstein. L . zsidó Lonow (Oppokow). orosz Lednik. zsidó Lander zsidó Laptschinski. zsidó Krestinoki. orosz Medwedjew. zsidó Leibenschn zsidó Lenberg. zsidó Lowin. zsidó Maiski. zsidó Lilina. orosz 57 / 61 2006. zsidó Lazis. zsidó Lobow. zsidó Laschowitsch. zsidó Kudinowski. zsidó Lewithin. zsidó Kronberg. 16:31 . zsidó Luki. Béla (Áron Kohn). Finkelstein}. lett Lebedjew.

nem orosz? Ordehonikideo. orosz Mutnik /Mutnikovitsch/. zsidó Pillau. orosz Muralow. zsidó Molotow /Skrjabin/. zsidó Nasinowitsch. zsidó Pjatakow. lett Messing. zsidó Newski.29. zsidó Plaksin. zsidó Nonirowitsch. zsidó Pachonow.com/zine2/judeolog/konyv2/fehst. lett Peterson. zsidó Nachgaljtsew.htm Meisel-Kedrow. zsidó Mogilowski.. zsidó Ostrowski. orosz Mucha. M. zsidó Petrusewitsch? Piljawski. A. zsidó Nathanson /Bobrow/. zsidó Miljutin.04. georgiai Oscrski. orosz Mostislowski. zsidó Nadson. orosz Pjatakow. örmény Minajow. orosz Polonski.angelfire.. orosz Nikitin. örmény Pergament.. zsidó 58 / 61 2006. zsidó Menshinski. orosz Muranow. orosz Mirow /Abranow/.. G. orosz Obuch. zsidó Peschecbonow. zsidó Moisojow.Herman Fehst: Bolsevizmus és zsidóság http://www. zsidó Mironow. nem orosz Potrowski. zsidó Nachinsohn. zsidó nı Melnikow. lengyel Meshlank. orosz Pastuchow. orosz Pjatnitzki /Tarschia/. orosz Mikojan. zsidó Mjasnikow. zsidó Olitscb. zsidó Posern. orosz Melnitschanski. orosz Podvoiski. zsidó Mendelssohn. L. zsidó Mileikowski. német Pines. Ju. orosz Potrowski. 16:31 . orosz Peters. örmény Model.

orosz Prokofjew. zsidó Rosenfeld. orosz Rafail. örmény Pupko. 16:31 . zsidó nı Rubinstein. orosz Rawikowitsch. zsidó Salutzki. zsidó Rosenzweig. zsidó Rakowski. zsidó Salkind. zsidó Rutchimowitsch. orosz Serebrjakow. zsidó Shdinow? Silinski. zsidó Puilriny? Radek /Sobelsohn/. zsidó Skljanski. orosz? Proschjan. orosz Potjenki. orosz Sachs. zsidó 59 / 61 2006. zsidó Rewkin. orosz Safarow. zsidó Selenski. zsidó Redeks. zsidó Ronin. zsidó Raskolnikow. zsidó Rjasanow /Goldendach/.29. zsidó Radschenko. zsidó Rafcs. zsidó Sarnitzyn. zsidó Silberberg. zsidó Sinowjew (Radonyslski). lett Ruthenberg.Herman Fehst: Bolsevizmus és zsidóság http://www.angelfire. zsidó Rudsutak. orosz Serebrowski. zsidó Sakowski. zsidó Rawitscher.htm Postyschew. zsidó Rawitsch. zsidó Selesnow. zsidó Satonski.com/zine2/judeolog/konyv2/fehst. zsidó Rosenholtz. orosz? Preobrashenski. zsidó Rykow.04. nem orosz Sikorski. zsidó Roschalej. zsidó Rothstein. zsidó Rappaport. zsidó Rjutin. zsidó Rosenthal. orosz Romanos. zsidó Rosenblüm. zsidó Rosnirowitsch.

Herman Fehst: Bolsevizmus és zsidóság http://www. nem orosz Sokolnikow (Brilliant). orosz Schachrai. zsidó Trojenowski. zsidó Steinhardt. zsidó Spiridonowa. orosz Smoljan&ki. zsidó Steklow (Nachamkes). zsidó Scheloches. zsidó Sokolow? Solnzew. orosz Tutschanski. orosz nı Spiro. orosz nı Stein. örmény Schoinkmann. orosz Tschcheidse. zsidó Swerdlow. félzsidó Tschaikowski. zsidó Syrzow. zsidó Strümilin. zsidó Steinberg. zsidó Stopanow. zsidó Tschubarj. zsidó Sorin. zsidó Schnumjnn.? Schatow. orosz 60 / 61 2006. zsidó Snidowitsch. zsidó Schulgin.04. zsidó Schwernik.29. 16:31 . (Himmér). zsidó Trilisser.com/zine2/judeolog/konyv2/fehst. zsidó Sztálin. orosz? Trotzki (Bronstein). orosz Schumjatzki. nem orosz Stutschka. zsidó Stomonjakow. zsidó Wanowski. orosz Schlschukin. zsidó Varga. zsidó Schljipniköw. zsidó Stetzki. zsidó Suritz. zsidó Suchanow. orosz Schreider. zsidó Smirnow. zsidó Tshudnowski. georgia Stassowa. zsidó Sof. zsidó Schklowski. zsidó Sul.htm Skobetew.angelfire. z&idó Shaposchnikow. georgiai Tschernow. lett Tomski. orosz Slutzki.

zsidó Zeretelli. zsidó Wolff. zsidó Zeitlin. zsidó Winawer. zsidó Zilkin. zsidó Wigdortschik. zsidó Weissbrod. zsidó Wedenski.angelfire.htm Weinberg. zsidó Ziperowitsch.Herman Fehst: Bolsevizmus és zsidóság http://www. zsidó Zeistin. zsidó Zilko. 16:31 .29. lengyel Wolrnski. orosz Wül. georgiai Zifrinowitscli. zsidó Worclowski.com/zine2/judeolog/konyv2/fehst. zsidó 61 / 61 2006. zsidó Wlediniroki. zsidó Wolodarski (Goldstein). zsidó Werbo. zsidó Wolin. zsidó Weizer. zsidó Woroschilow. orosz Wysotzki.04. zsidó Weissberg. zsidó Wolgin.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful