You are on page 1of 7

Rome, 15 September 2021

FEEST VAN SINT VINCENTIUS A PAULO

Aan alle leden van de Vincentiaanse Familie

Beste broeders en zusters,

Moge de genade en vrede van Jezus altijd bij ons zijn!

De maand september wordt de


Vincentiaanse maand genoemd omdat wij, leden van de wereldwijde Vincentiaanse Familie,
ons voorbereiden om het feest van Sint-Vincentius a Paulo samen te vieren met prachtig
voorbereide eucharistievieringen, liturgieën van het Woord of andere gebedsbijeenkomsten,
samen met alle takken van de Vincentiaanse familie in een bepaalde parochie, dorp, stad,
regio of land. We bereiden ons ook voor om het feest te vieren met concrete daden van
lichamelijke en geestelijke naastenliefde jegens onze Heren en Meesters.

Ik wil elke tak van de Vincentiaanse familie hartelijk bedanken en feliciteren met de
inventiviteit, betrokkenheid en dienstbaarheid die ze vanaf het begin van de pandemie tot
vandaag heeft getoond om het lijden te verlichten waarmee de wereld getroffen werd door
Covid-19. Deze raakt zoals altijd het hardst de armen, de meest kwetsbaren. We hopen en
bidden allemaal dat het ergste van de pandemie langzaam achter ons ligt, hoewel dat in
sommige landen meer het geval is dan in andere. We leven nog steeds met veel onzekerheid
over wat er gaat komen.

We leren steeds meer nieuwe tools te gebruiken om met elkaar in contact te blijven via
sociale media, Zoom en andere platforms die tot onze beschikking staan. Dit zijn uitstekende
middelen om te groeien in onderlinge verbondenheid en samenwerking. Desalniettemin
ervaren we, met nog grotere urgentie, de noodzaak om persoonlijke ontmoetingen,
vergaderingen en bijeenkomsten te hervatten die we hadden voordat de Covid-19-pandemie
zich over de wereld verspreidde. Na zo'n lange periode van isolement, distantiëring en verbod
op samenkomsten te hebben meegemaakt, is het onze hartenwens om persoonlijke
ontmoetingen, vergaderingen en bijeenkomsten nog talrijker te maken.

Terwijl Vincentius meer dan 30.000 brieven schreef, de belangrijkste vorm van communicatie
op afstand van zijn tijd, waren zijn dagen gevuld met ontmoetingen met individuen en
groepen, en hij waardeerde duidelijk herhalingen van gebed en conferenties die de
medebroeders en de zusters samenbrachten.

Over groei in onderlinge verbondenheid gesproken, ik zou drie gebieden willen benadrukken
die ik in het verleden al heb besproken. Er zijn in alle opzichten grote verbeteringen
aangebracht, maar er moet nog veel worden gedaan om de doelen te bereiken die we onszelf

Vincentian Family Office — Oficina de la Familia Vicenciana — Bureau de la Famille Vincentienne


500 East Chelten Avenue, Philadelphia, PA 19144, USA
+1 (215) 715-3984 VFO@famvin.org famvin.org
2

op deze gebieden hebben gesteld. Daarom kom ik er in de brief van dit jaar op terug, in de
overtuiging dat als we erin slagen de onderlinge verbondenheid en samenwerking te
intensiveren en de doelen te bereiken die we onszelf op deze specifieke gebieden hebben
gesteld, de andere gebieden bijna automatisch zullen volgen en het veel gemakkelijker zal
zijn om de 160 vestigingen samen te brengen voor elk nieuw initiatief dat we in de toekomst
kunnen starten.

1) Nationale Raden van de Vincentiaanse Familie in alle 162 landen waar de


Vincentiaanse Familie vandaag aanwezig is.

Het Secretariaat van de Vincentiaanse familie (VFO) werkt heel hard om het volgende
doel te helpen bereiken: volgend jaar,
2022, zullen alle 162 landen een
Nationale Raad
van de Vincentiaanse Familie
hebben.

Wie moet deel uitmaken van de


Nationale Raad? De
vertegenwoordigers van alle
takken in een bepaald land. Geen
enkele tak mag worden weggelaten,
maar iedereen,
groot of klein, moet zich deel voelen
van dezelfde familie. Als het land groot is,
kunnen er regionale Vincentiaanse gezinsraden zijn, evenals lokale raden in grote
steden, zoals in sommige landen al het geval is. Al deze zouden altijd onderling met
elkaar verbonden moeten zijn en gecoördineerd worden door de Nationale Raad.

Ik zou een beroep willen doen op de takken in een bepaald land, regio of stad die er al
langer zijn en meer ervaring hebben dan andere takken op het gebied van organisatie
om de verschillende vertegenwoordigers van de Familie bij elkaar te brengen. Ze zijn
goed gepositioneerd om takken uit te nodigen en de Raden te organiseren, waaraan
elke afzonderlijke tak zal deelnemen, om samen verschillende initiatieven, projecten
en ontmoetingen te plannen gedurende het jaar. Ik moedig de Nationale Raden aan
om de ontmoetingen niet te beperken tot één keer per jaar, maar een paar keer per
jaar, om samenwerking en onderlinge verbondenheid te ontwikkelen en te
intensiveren die het familie regelmatig bij elkaar zullen brengen.

Om aan te dringen op het belang van samenwerking aan initiatieven die door anderen
zijn begonnen, in overeenstemming met het doel van de Congregatie van de Missie
stelde Vincentius zich de bezwaren voor die de leden zouden kunnen maken. “Iemand
in het gezelschap kan zeggen: “Mijnheer, ik ben in de wereld om de armen te
evangeliseren, en u wilt dat ik in seminaries werk’”; "Het is prima dat we dat doen,

Vincentian Family Office — Oficina de la Familia Vicenciana — Bureau de la Famille Vincentienne


500 East Chelten Avenue, Philadelphia, PA 19144, USA
+1 (215) 715-3984 VFO@famvin.org famvin.org
3

mijnheer, maar waarom zouden we de Dochters van Liefde dienen?" ; 'De vondelingen,
waarom zouden we ons daarmee belasten? Hebben we niet genoeg te doen?”
Vincentius zegt over degenen die zich zouden afkeren van dergelijke samenwerking
dat ze “mensen zijn die slechts een beperkte kijk hebben, hun perspectief en plannen
beperken tot een bepaalde omtrek waarbinnen ze zich, om zo te zeggen, op één plek
opsluiten; ze willen deze niet verlaten, en als ze iets daarbuiten te zien krijgen en
dichterbij komen om te kijken, keren ze onmiddellijk terug naar hun centrum, als slakken
in hun schelp.”

Ik nodig je uit om al het mogelijke te doen zodat deze ontmoetingen, projecten en


initiatieven niet beperkt blijven tot twee of drie vestigingen in een bepaald land, regio
of stad, maar letterlijk alle vestigingen omvatten. Zodra de ene of de andere vestiging
met een initiatief komt en de andere vestigingen uitnodigt om samen te werken,
zullen deze andere zeker graag samenwerken.

2) Reactie als Vincentiaanse familie in zijn geheel op natuurrampen, oorlogen en


andere rampen

Binnen de Vincentiaanse Familie moeten we een systeem bedenken op


internationaal, nationaal, regionaal en lokaal niveau om zo efficiënt en snel mogelijk
te reageren op natuurrampen, oorlogen en andere calamiteiten, niet als een aparte
tak, maar samen als Vincentiaanse Familie. In feite zijn we op dit gebied al beginnen
nadenken en handelen op het niveau van het uitvoerend comite van de
Vincentiaanse Familie (VFEC).

Vincentian Family Office — Oficina de la Familia Vicenciana — Bureau de la Famille Vincentienne


500 East Chelten Avenue, Philadelphia, PA 19144, USA
+1 (215) 715-3984 VFO@famvin.org famvin.org
4

Vorig jaar kwamen we samen als een internationale familie om de mensen te helpen
die getroffen zijn door Covid-19, evenals bij de tragische explosie in de haven van
Beiroet. De VFEC lanceerde een campagne met het Comité van de Famvin Homeless
Alliance (FHA) om de honderdduizenden daklozen in de Libanese hoofdstad te
helpen, via de Nationale Raad van de Vincentiaanse Familie in Libanon,
gecoördineerd door de nationale voorzitter.

Tijdens de plaag die Marseille in 1649 trof, beschreef Vincentius, toen hij hoorde van
de dood van pater Brunet en zijn lekenmedewerker, de Chevalier de la Coste, een
snelle reactie op de crisis. Hij schreef aan Antoine Portail: 'De hertogin van Aguillon
zou u vijfhonderd livres sturen... Als u meer geld nodig heeft, laat het me dan weten; we
zullen er onmiddellijk sturen en, indien nodig, zullen we onze kruisen en kelken
verkopen om u te helpen."

Vincentian Family Office — Oficina de la Familia Vicenciana — Bureau de la Famille Vincentienne


500 East Chelten Avenue, Philadelphia, PA 19144, USA
+1 (215) 715-3984 VFO@famvin.org famvin.org
5

Door de vorming en versterking van de


Nationale Raden van de Vincentiaanse
Familie
in alle 162 landen waar we aanwezig zijn,
zullen we basiscoördinatieteams hebben in
samenwerking met de Vincentiaanse
Familie op internationaal niveau, die een
kracht
worden waarop de armen in de wereld
kunnen rekenen. Elke tak, groot of klein, is
een
onmisbaar onderdeel van het prachtige mozaïek waaruit de Vincentiaanse familie
bestaat.

3) Famvin Homeless Alliance (FHA) met zijn 13 Huizen-campagne

De FHA met de 13 Huizen Campagne is een initiatief op het gebied van liefdadigheid
dat de Vincentiaanse Familie samenbrengt en moet daarom worden gepromoot
binnen de Vincentiaanse Familie om het hart van elk lid te bereiken, zodat iedereen
erbij betrokken wordt. De FHA is ons unieke gemeenschappelijke project. Daarom
moet het worden gepromoot, ingevoerd en uitgebreid in alle 162 landen waar de
Vincentiaanse familie aanwezig is, zodat geen enkele congregatie of vereniging
erbuiten blijft, maar allemaal actief deelnemen aan het initiatief in elke uithoek van de
wereld waar we wonen en dienen.

Tot dusver zijn 44 takken van de Vincentiaanse familie actief betrokken bij de FHA en
de 13 Huizen-campagne. Het is nu aanwezig in 44 landen; 1826 huizen zijn gebouwd, en 6628
mensen zijn geholpen. We hadden gehoopt dat we op het feest van Sint-Vincentius a
Paulo vorig jaar veel meer extra takken, congregaties en lekenverenigingen zouden
vinden om op de een of andere manier deel te nemen aan de FHA, maar dat doel werd
niet bereikt. Er is nog een lange weg te gaan.

Vincentian Family Office — Oficina de la Familia Vicenciana — Bureau de la Famille Vincentienne


500 East Chelten Avenue, Philadelphia, PA 19144, USA
+1 (215) 715-3984 VFO@famvin.org famvin.org
6

Helaas neemt het aantal mensen dat op


straat leeft, vluchtelingen die uit hun huizen zijn verdreven en mensen die in
ondermaatse woningen leven, over de hele wereld drastisch toe als gevolg van de
Covid-19-pandemie. Een verenigd antwoord op deze overweldigende behoeften is
meer dan ooit nodig.

Onze tijd herinnert aan de situatie waarmee Vincentius te maken kreeg tijdens de
‘Fronde’ toen hij Vincentiaanse en andere kerkelijke groepen en individuen
mobiliseerde om ontheemden te helpen. Hij kon aan zijn medebroeder in Polen
rapporteren:
Ongeveer achthonderd vluchtelingenmeisjes zijn in particuliere huizen
geplaatst, waar ze worden opgevangen en opgevoed. Je kunt je voorstellen
hoeveel
schade er zou zijn aangericht als ze waren blijven rondzwerven. We hebben er
honderd
in één huis in de Faubourg Saint-Denis; we gaan de plattelandsmeisjes redden
uit
hetzelfde gevaar, die door de legers in Parijs werden achtergelaten. Sommigen
zijn op
straat, sommigen wonen op twijfelachtige plaatsen en anderen verblijven bij
familieleden. Omdat ze echter allemaal in een staat van losbandigheid en gevaar
verkeren, was men van mening dat het opsluiten in een klooster, onder de hoede
van de
Dochters van Sainte-Marie, een zeer aangename dienst voor God zou zijn.

Zoals ik in een eerdere brief heb geschreven, moeten we snel tot het punt komen
waarop dakloosheid niet alleen zal worden aangepakt door een individuele persoon of
een individuele tak, maar samen als een Familie op lokaal, nationaal en internationaal
niveau. Elke tak, helpt dankzij zijn lange geschiedenis van dienstverlening aan de
daklozen, zijn expertise, professionaliteit en middelen, bij het opbouwen van een
geweldige kracht die veel effectiever wordt bij het helpen van de Armen.
Hiertoe zou ik elk van de 160 takken van de Vincentiaanse Familie, die dit nog moet
doen, willen uitnodigen om
actieve medewerkers te
worden in het Famvin
Homeless
Alliance-initiatief door
contact op te nemen met het
FHA coördinerend comitélid
Mevr. Yasmine Cajuste: (fha
.info@famvin.org) om
informatie en materialen te

Vincentian Family Office — Oficina de la Familia Vicenciana — Bureau de la Famille Vincentienne


500 East Chelten Avenue, Philadelphia, PA 19144, USA
+1 (215) 715-3984 VFO@famvin.org famvin.org
7

ontvangen. U kunt ook de FHA-website bezoeken: vfhomelessalliance.org.

Ik wens elk lid van de wereldwijde Vincentiaanse Familie in de breedste zin van het
woord een diepe genadeervaring terwijl we het feest van Sint-Vincentius a Paulo
vieren in alle uithoeken van de wereld. Moge Onze-Lieve-Vrouw van de Wonderdadige
Medaille, Saint Vincentius a Paulo, en alle Heiligen, Zaligen en Dienaren van God van
de Vincentiaanse Familie blijvend bidden voor ons en ons inspireren op het pad om
de Liefdadigheid te globaliseren!

Je broer in Saint Vincent

Tomaž Mavrič, CM

Vincentian Family Office — Oficina de la Familia Vicenciana — Bureau de la Famille Vincentienne


500 East Chelten Avenue, Philadelphia, PA 19144, USA
+1 (215) 715-3984 VFO@famvin.org famvin.org