You are on page 1of 28

99 10 11

Kassapa

1. 2.

3. Metteyya 4.

BPS
D
JPTS

Buddhist Publication Society


Dgha-nikya
Journal of Pali Text Society

PED
PTS

Pali-English Dictionary
Pali Text Society

DPPN

Dictionary of Pali Proper Names

Cakkavatti-Sihanada-SuttantaBuddhavasa
1Visuddhimagga
Atthaslin
142
Angatavasa Kassapa

Sa+kha
KetumatMah-Panda
34
39
2
3

-464 CE

Mahvasa cavasa Milindapaha


Sratthappaksin Manorathapran

2 D III 75; J. Minayeff, ed.,Angatavasa, p. 45-46.


3

C. A. F. Rhys Davids, edit., The Visuddhimagga of Buddhaghosa, p. 434


440
1

4334-413

CE

635-713 CE

J. MinayeffMandalay
1886 JPTS 41 53
13 5Angatabuddhavasa
6 1919 E. Leumann
7 2006 K. R. Norman J. Minayeff E. Leumann
8 Chit Tin 1992 9
J. Minayeff Chit Tin K. R. Norman

1~3

J. Minayeff, ed, Angatavasa. pp. 41-53.


J. Minayeff, ed, Angatavasa, p. 33.
7 E. Leumann, Maitreya-samiti, das Zukunftsideal der Buddhisten, pp. 184-191.
8 K. R. Norman, Angatavasa Revisited . pp. 1-37.
9 Chit Tin, The Coming Buddha Ariya Metteyya, pp. 49-61.
6


4~7
8~910~14
15~26
27~3233~42

43~~49
50~6869~9596~99
100~104105~111
111~121121~132
133~137

138~142 10
Eva me suta

453

Angatavasa
234-245

10

11

12

385 CE 13
398 CE 14

467

15 316420

CE

No.453 16
17
18 454

No.453
151
12

pp. 761-785
13

385 CE CBETA, T55, no. 2145, p. 64, b6-12
14 3
(
)(CBETA, T55,
no. 2154, p. 505, a4-5) 3

(CBETA, T55, no. 2154, p. 505, b2-6)


15 3

(CBETA, T55, no. 2154, p. 510, b12-14)


16

17
125
18 4

11

401 CE
19
No.456
401 CE 20

455
635713 CE
700~703 CE 21

T453
T457

316-420 CE
12 398 CE

T454

T456

T455

401 CE

401 CE

700-703 CE

(CBETA, T55, no. 2154, p. 512, c12-13)


CBETA, T14, no. 454, p. 423, c5
19 2

(CBETA, T55, no. 2145, p. 11,


a5-27)
20 2

(CBETA, T55, no. 2145, p. 11,


a6-27)
21 1

(CBETA, T50, no. 2061, p. 710, b23-29)


5

Ketumat
22

23

8.

9.

35.

40.

Ketumat ketu flag, banner, sign


mati Ketumat
23 8. tad Ketumat nma rjadhn bhavissanti |
dvdasayojanym satta-yojana-vitthat || 9. ki naranrhi psdehi vicittit |
35. samagg sakhila niccam avivd bhavissare | 40. iddh phit ca khem ca
antianupaddav || 9. sevit suddhasattehi ajeyy dhammarakkhit || 12. psdo
sukato tattha dibba-vimna-sdiso | puakammbhinibbato nnratanacittito || 17. satt'
eva tlapantiyo sattavaikapkr || 29. atho pi dve ca tumbni taulni pavuccare |
ekabje samuppann puakammena jantna || 16.acchodak vippasann sdu-st
sugandhik | samatitthik kkapeyy atho vluka-sahat || 15. sumpit pokkhara
22

ramay supatih ||

12.

17.

29.

tumbni

9.

16.


15.


24

Jambu-dpa

32 42 25

26

a kind of water vessel

24

Tumba

25

J. Minayeff, Angata-vasa, p. 45-46.

[][]!
astivassasahassyukesu, bhikkhave, manussesu pacavassasatik

26

kumrik alapateyy bhavissanti.Astivassasahassyukesu, bhikkhave , manussesu tayo bdh


bhavissanti, icch, anasana, jar. Astivassasahassyukesu, bhikkhave, manussesu aya jambudpo
iddho ceva bhavissati phto ca, kukkuasamptik gmanigamarjadhniyo. Astivassasahassyukesu,
bhikkhave, manussesu aya jambudpo avci mae phuo bhavissati manussehi, seyyathpi
naavana v saravana v.

27

27

33.

36.

35.

38.


39.

41.

40.
33.

33.

dasayojanasahassni jambdpo bhavissanti |


33. akaako agahano samo
haritasaddalo || 36. catura+gul tiaji muduk tlasannibh |
35. sapann phalapupphehi
lat gumbavan dum ||
38. gmanigam aki accsanne tahi-tahi || 39.
naaveuvanam iva brah kukkuasapat | avic mae va phuh manussehi bhavissare ||
41.
sad-rati sad-khi ekanta-sukha-samappit | 40. iddh phit ca khem ca anti anupaddav ||
130. asti-vassa-sahassni tad yu bhavissare |
34. pacavassasat itthnam
vivh ca bhavissanti ||
34. tayoroga bhavissanti iccha-anasanam jara |
27.
ropita sayam-jta puakammena jantna | akaam athusa suddha sugandha taulaphala
| akaha-pkima sli paribhjanti manus ||
20. nibbatt dibba-dussni dibb c eva
pasdhan | upabhogaparibhog ca sabbe tatth palambare ||
42. bahv-anna-pn bahubhakkh bahu-masa-surodak |
36. ntist nccuh ca samavass mandamlut ||


130.

34.

34.

27.


20.


42.36.


10

Sa+kha28
29 30 31

28

CBETA, T01,
CBETA, T02,
b16 .
30 CBETA, T14,
31 CBETA, T14,
29

no. 26, p. 509, c14-15.


no. 125, p. 788, a9-11 CBETA, T14, no. 454, p. 424, a21 CBETA, T14, no. 456, p. 430,

no. 456, p. 429, c25.


no. 457, p. 434, c7-8.
11

32

10.

10.

10.

11.

11.

33

1.
AB 2.

10. Sakho nmsi so rj ananta-bala-vhano | satta-ratana-sapanno cakkavatt


mahabbalo || 10. Sakho nmsi so rj ananta-bala-vhano | 10. sattaratanasapanno cakkavatt mahabbalo || 11. hata-paccatthika khema anussissati dhammato
|| 11. iddhi m yasav c eva sabba-kma-samappito |

32

D III 75

33

12

1.

34 96
BrahmavatSubrahm

35

Subrahm

1.2.3.
5.6.7.8.
9.10.11.12.13.
14.15.16.17.18.
19.20.21. 22.23.24.
25. Horner 1975 Introduction xxi
35 96. mt Brahmavat nma Subrahm nma so pit | 96. mt Brahmavat nma
34

4.

Subrahm nma so pit | purohito Sa+kha-rao Metteyyassa tad bhave ||


13


Brahmavat

96
45
36 AB
96
Purohito
398

37

2.

38

39

45

37
243
38 32
39
43.anubyajana-sapanno dvattisavara-lakkhao || 44. suvaa-vao vigata-rajo
supabhso jutidharo | 105. ahasti bhave hattho ymen eva so jino | ura bhave
paavsa vikkhambhe tassa satthuno || 106. visla-netto rakkhi visuddha-nayano isi|
36

14

43.
43.
44.

105. 88

25

106.

20

107.
25

( )

( )

( )

animmisa div-ratti au thla masa-cakkhun||


paavsati ||
15

107.pabh niddhvati tassa yvat

AB

20

3.

40

41

50.

51.

30
50. kad ca ratim atthya gaccha uyyane kitu || 51. kmesv dnava dhro
bodhisattna dhammat | 66. yasmi ca divase dhro nekkhamma

40
41

abhinikkhami | nikkhantadivase yeva bodhimaa upehiti || 99.bodhi tassa bhagavato Ngarukkho


bhavissanti || 100. vsahattha satakkhandho skh vsasatni ca | savellitagg luit morahattho va
sobhati ||
66. yasmi ca divase dhro nekkhamma abhinikkhami | nikkhantadivase yeva
bodhimaa upehiti || 67.pallakena nisditv bujjhissati mahyaso ||

16

99.

100.

66.

67.

66.

AB

17

4.

42

57.


58.

57. catursti sahassni brahma veda-prag | 58. Isidatto Puro ca


ubhayo te pi bhtaro | catursti sahassni pabbajissanti te tad || 62. Sudhano nma gahapati
Sudatto iti vissuto | paccupessanti sambuddha catursti-sahassato || 63. itth Yasavat
nma Viskh iti vissut | caturstisahassehi naranrhi purekkhit || 64.ae(another)
ngarik c' eva tato jnapad bah | khattiy brahma vess sudd c' eva anappak || 72.

42

tad so Sa+kharj ca psda ratanamaya | jinapmokkhasaghassa niyydetv punpara ||73.


mahdnam daditvna kapaiddhikavanibbake | taramnarpo sambuddha deviy saham gato || 75.
tad hanissati sambuddho dhammabheri varuttama | amata dudrabhinigghosam
catusaccapakasanam || 76. rao anucar janat navuti-sahassa-koiyo | sabbe va te niravases
bhavissante hi bhikkhuk ||
18

64.

63.

72.


73.

19


76.

75.

1.
2.IsidattaPura3.
JtimittaVijaya 4.(Sudhana)Sudatta
5.YasavatViskh6.
7.
43
44 A 45 B 46 47

1. 2. 3.
4.5.6.
CBETA, T02, no. 125, p. 788, b16-c24CBETA, T14, no. 453,
p. 421, c22-p. 422, b6
44 1. 2. 3.
4.5. 6.
CBETA,
T14, no. 457, p. 434, c22-p. 435, a8
45 A 1. 2. 3.
4.5.6.
7. 8.
43

20


1.2.
3.4.

()

48

CBETA, T14, no. 454, p. 424, c5-20


B 1.2. 3.
4.5.
6. 7. 8. 9.
CBETA, T14, no. 456, p. 431,
b9-c25
47 1. 2. 3. 4.
5. CBETA, T14, no. 455, p. 427,
b21-c3
48
[ ]
46

21

5.

Abhisamaya

68 71 72 77
77 78 49
50

68.

69.

D III 76-77

40
50 68. upetv uyynavara phulla Ngavana jino | anuttara dhammacakka eva
49

so vattayissati || 69. dukkha dukkhasamuppda dukkhassa ca atikkama | ariyam aha+gika


magga dukkhpasamagminam || 70. tad manuss hessanti satayojane | paris lokanthassa
dhammaccakapavattane || 71. tato bhiyyo bah dev upessanti tahi jina | nesa mocessati tad
bandhan sahassa-kona ||
72. tad so Sa+kharj ca psda ratanamaya |
jinapmokkhasaghassa niyydetv punpara || 73. mahdnam daditvna kapaiddhikavanibbake |
taramnarpo sambuddha deviy saham gato || 74. mahrjnubhvena anantabalavhano |
navutikoisahassehi saddhi jinam upehiti || 75. tad hanissati sambuddho dhammabheri varuttama |
amata dudrabhinigghosam catusaccapakasanam ||76. rao anucar janat navuti-sahassa-koiyo |
sabbe va te niravases bhavissante hi bhikkhuk ||
77. tato dev manuss ca upetv
loka-nyaka | arahattavaram rabbha paha pucchissare jina || 78. tesa jino bykareyya
arahatta-vara-pattiy asti-koi-sahassehi tatiybhisamayo bhave ||

22

70.

100

71.

72.
73.

74.

75.

23

76.

77.

78.

Kassapa

6.

24

51

12 Kassapa

Kassapa

51

134.parinibbutamhi sambuddhe ssana tassa hhiti | vassasata-sahassni asti c

eva sahassato | tato param antaradhanam loke hessati drua ||


25

CBETA 2010
1 0026
1 0001
2 0125
3 0183
4 0202
14 0452
14 0453
14 0454
14 0455
14 0456
14 0457
2000
Buddhavasa and Cariypi!aka. 1974. Jayawickrama, N. A. ed. London: The Pali Text
Society.
Digha Nikya. 1975-82. 3 vol. T. W, Rys Davids and J. E, Carpenter, eds. London: The Pali
Text Society.
The Visuddhimagga of Buddhaghosa. 1975. Davids, C. A. F. Rhys, ed. London: The Pali Text
Society.

1998

1993 77
Chit Tin. 1992. The Coming Buddha Ariya Metteyya. Kandy: Buddhist Publication Society.
Horner, I. B. trans. 1975. The Minor Anthologies of the Pali Canon. Vol.3: Chronicle of
Buddhas and Basket of Conduct. London: The Pali Text Society.
Jayawickrama, N. A., ed. 1974. Buddhavasa and Cariyapitaka. London: PTS.
Winternitz, M. 1999. History of Indian Literature, vol.2: Buddhist Literature and Jaina
Literature. Trans. by V. Srinivasa Sarma. Delhi: Motilal Banarsidass.
von Hinber, Oskar. 1996. A Handbook of Pli Literature. Berlin: Walter de Gruyter.
Warder, A. K. 1991. Introduction to Pali. Oxford: The Pali Text Society.

26


1987
35 119-181
1989Angatavasa 10 168-172
1990Angatavasa 4
36-31
200220
141-226
20055 91-118
2009Angatavasa
2009
231-246
Collins, Steven. 1993. Bra Mleyyadevattheravatthu Introduction. JPTS 18, pp.1-17.
Filliozat, J. 1993. The Commentaries to the Angatavasa in the Pali Manuscripts of the
Paris Collections. JPTS 19, pp. 43-63.
Feer, M. Lon. 1882.List of Pli Miss. in the Bibliothque Nationale. JPTS 1, pp. 32-37.
Norman, K. R. 2006. Angatavasa Revisited . JPTS 28, pp. 1-37.
Minayeff, J., ed. 1886. Angatavasa. JPTS 2, pp. 33-53.

27