You are on page 1of 10

DIALOG MOTYWUJCY

Dr Wojciech Laskowski

Plan prezentacji
1. Definicja Dialogu Motywujcego (DM) 2. DM a coaching a terapia 3. Model zmiany 4. Motywacja do zmiany 5. Uproszczony schemat DM procedura 6 pyta M. Pantalona

Definicja DM
DM to skoncentrowana na kliencie, dyrektywna metoda zwikszania wewntrznej motywacji do zmiany poprzez analiz i rozwizywanie

ambiwalencji. (Miller, Rollnick 2010:31)

Terapia-coaching-DM
TERIAPIA COACHING DIALOG MOTYWUJCY Koncentracja na problemie Koncentracja na celach i moliwociach Koncentracja na procesie zmiany: od problemu do rozwiza

Psychologia klasyczna i psychopatologia


Modele procesu terapeutycznego

Psychologia pozytywna i pop psychologia


Modele: GROW, CLEAR, OSKAR, ARROW, COACH, inne

Psychologia humanistyczna
Transteoretyczny Model Zmiany (TTM) wg Prochaska i DiClemente

Model zmiany
Podstawowy model odniesienia w DM Transteoretyczny Model Zmiany (TTM) Por. model faz dziaania Heckhausena (actionphase model / Rubicon model)

TTM
Prekontemplacja Kontemplacja Przygotowanie Dziaanie Utrzymanie

Osoba nie rozwaa zmiany

Rozwaanie plusw i minusw

Planowanie zmiany

Podjcie dziaa w celu dokonania zmiany zachowania Wsparcie

Praca nad utrzymaniem zmiany przez dugi czas Przygotowanie sposobw zapobiegajcych nawrotom

Prowokowanie do Rozwijanie mylenia rozbienoci

Poszukiwanie rnych alternatywnych sposobw rozwizania problemu

Motywacja do zmiany
1. Ch + zdolno + gotowo
motywacja

2. Ambiwalencja: wikszoci zmian towarzysz

sprzeczne motywy i uczucia.


3. Czynnik interpersonalny: motywacja do

zmiany

wyania

si

kontekcie

interpersonalnym.

Motywacja jako proces interpersonalny


Dwie strony dialogu motywujcego: opr i zmiana Opr (w DM) sygna dysonansu w relacji terapeutycznej Odruch prostowania (naprawy) wywouje opr po stronie pacjenta/klienta Strategia DM prowokowa wypowiedzi o zmianie

Metoda 6 pyta
1. Dlaczego mgby dokona zmiany? (albo: Dlaczego mgby chcie/zdecydowa si zrobi X?) 2. W jakim stopniu jeste gotowy na zmian? (oce na skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza cakowit niegotowo, a 10 cakowit gotowo) 3. Dlaczego nie wybrae mniejszej liczby? To pytanie zwykle zaskakuje i zbija z pantayku. (lub, gdy osoba motywowana wybraa 1 spytaj: Co byoby potrzebne, aby 1 zmienio si w 2?). 4. Wyobra sobie, e nastpia zmiana jakie byyby jej pozytywne skutki?

5. Dlaczego te skutki s dla ciebie wane?


6. Jaki jest nastpny krok, jeli takowy istnieje?

Bibliografia
Heckhausen, J., Heckhausen, H. 2008. Motivation and Action. New York: Cambridge University Press. Miller, W.R., Rollnick, S. 2002. Motivational Interviewing. Preparing people for change. New York / London: The Guilford Press. Miller, W.R., Rollnick, S. 2010. Wywiad motywujcy. Jak przygotowywa ludzi do zmiany. Wyd. UJ. Oettingen, Gollwitzer. Strategies of Setting and Implementing Goals. Mental contrasting and implementation intentions. In: J.E. Maddux & J.P. Tangney (Eds.), Social psychological foundations of clinical psychology (pp.114-135). New York: Guilford Press. Pantalon, M. 2011. Byskawiczne wywieranie wpywu. Gdask: GWP. Prohaska, J.O., Velicer, W.F. 1997. The Transtheoretical Model of Health Behavior

Change. In: American Journal of Health Promotion, 1997; 12(1): 38-48.


http://motivationalinterviewing.org/ http://www.pttm.org.pl/terapia-motywujaca/slowniczek-terminologii/