UNIVERZITET U SARAJEVU EKONOMSKI FAKULTET

II CIKLUS STUDIJA – MASTER STUDIJ

„STRATEŠKA UDRUŢIVANJA I AKVIZICIJE“
mr. MELDA ESKIĆ-DELIĆ

Sarajevo, 2012.god.
II CIKLUS MASTER STUDIJA: „STRATEŠKA UDRUŽIVANJA I AKVIZICIJE" 1

CILJEVI PREDAVANJA

   

POJAM I VRSTE POSLOVNIH KOMBINACIJA EFEKTI POSLOVNIH KOMBINACIJA FORMALNI I NEFORMALNI PARTNERSKI ODNOSI MOTIVI POJAM I ZNAĈAJ RASTA

II CIKLUS MASTER STUDIJA: „STRATEŠKA UDRUŽIVANJA I AKVIZICIJE"

2

DISKUSIJA: KOJE PROMJENE SU DOPRINIJELE
RASTUĆEM ZNAĈAJU POSLOVNIH KOMBINACIJA?!

  

RESTRUKTURIRANJE DIVERSIFIKACIJA
       

PROMJENE KOJE SU REFLEKTOVALE POSLOVNE KOMBINACIJE:
UBRZANE TEHNOLOŠKE PROMJENE, UMANJENI TROŠKOVI KOMUNIKACIJE, TE TRANSPORTA, ŠIRENJE TRŢIŠTA, TE PROMJENE PO FORMI I OBLIKU VEĆI INTENZITET KONKURENCIJE, POJAVA NOVIH INDUSTRIJA, POVEĆENJE, ODNOSNO UMANJENJE REGULACIJE U NEKIM INDUSTRIJAMA, VEĆA STOPA EKONOMSKOG RASTA, NEADEKVATNI PRIHODI, TE ODNOSI PROCJENE I TROŠKA KAPITALA.

ULOGA STRATEGIJE
  

FUNKCIONALI NIVO POSLOVNI NIVO KORPORATIVNI NIVO:
  

strategija stabilizacije, strategija redukcije, strategija rasta.

II CIKLUS MASTER STUDIJA: „STRATEŠKA UDRUŽIVANJA I AKVIZICIJE"

3

DISKUSIJA: KOJE POSLOVNE KOMBINACIJE POZNAJETE?   POJAM I ZNAĈAJ OSNOVNE VRSTE:       Svako spajanje kompanija u jednu jedinku. Poslovni aranţmani izmeĊu kompanija. Izlaţenje u javnost.  EFEKTI POSLOVNIH KOMBINACIJA    Ekonomski efekti. Finansijski efekti. Trţišni efekti. II CIKLUS MASTER STUDIJA: „STRATEŠKA UDRUŽIVANJA I AKVIZICIJE" 4 . Svi oblici preuzimanja kontrole neke kompanije. Svako podreĊivanje kompanije od strane druge. Dekombiniranje dijelova kompanije.

POSLOVNE KOMBINACIJE II     ALIJANSE AKVIZICIJE SLOŢENE KOMPANIJE ORGANIZACIONE PROMJENE POSLOVNE POSLOVNE KOMBINOVANJE JE KOMBINACIJE KOMBINACIJE AKVIZICIJE AKVIZICIJE SLOŢENE KOMPANIJE IZLA Ţ ENJE U JAVNOST IZLAŢENJE U JAVNOST DEKOMBINOVAN JE DEKOMBINOVANJE ODLAZAK U PRIVATNOST ORGANIZACIONE PROMJENE ORGANIZACIONE PROMJENE II CIKLUS MASTER STUDIJA: „STRATEŠKA UDRUŽIVANJA I AKVIZICIJE" 5 .

ALIJANSE KOMPANIJA    POSLOVNE KOOPERACIJE ZAJEDNIĈKA ULAGANJA INTERKOMPANIJSKI SPORAZUMI   KARTELI LIDERSTVO U CIJENAMA  POSLOVNI TRUSTOVI II CIKLUS MASTER STUDIJA: „STRATEŠKA UDRUŽIVANJA I AKVIZICIJE" 6 .

Podjela razliĉitih faza proizvodnog procesa izmeĊu partnera na temelju specijalizacije.  FINANSIJSKI EFEKTI II CIKLUS MASTER STUDIJA: „STRATEŠKA UDRUŽIVANJA I AKVIZICIJE" 7 . Jedan partner izraĊuje dijelove a drugi gotove proizvode. a drugi izraĊuje proizvode.POSLOVNE KOOPERACIJE  POJAM POSLOVNIH KOOPERACIJA   OSVAJANJE NOVIH TRŢIŠTE SARADNJA U SFERI PROIZVODNJE    Jedan partner daje tehniĉku dokumentaciju.

 PREDNOSTI ZA PARTNERA. Veća pregovaraĉka moć u odnosu na partnere.POSLOVNE KOOPERACIJE II  PREDNOSTI ZA NOSIOCA KOOPERACIJE    Nema potrebe za razvojem vlastite proizvodnje na trţištima zemalja – partnera. Osigurano trţište i sigurnost na duţi rok. Povezivanje s velikim meĊunarodnim kompanijama omogućava osigurani plasman i trţište na duţi rok.KOOPERANTA   Specijalizacija → konkurentnost (kriva iskustva). II CIKLUS MASTER STUDIJA: „STRATEŠKA UDRUŽIVANJA I AKVIZICIJE" 8 .

II CIKLUS MASTER STUDIJA: „STRATEŠKA UDRUŽIVANJA I AKVIZICIJE" 9 .PRIMJER POSLOVNIH KOOPERACIJA   PREVENT GRUPACIJA (www. „Konstantno se mijenjamo i prilagoĊavamo novim izazovima i potrebama kupaca“ istiće poduzeće o samom sebi.php .fondacijahastor. do jedne od najmodernijih koţara.ba/si01.) Grupacija je danas svjetski automobilski kooperant sa velikim rasponom aktivnosti:    od autopresvlaka. preko obrade livenih dijelova.

Ubrzan razvoj novih proizvoda i tehnologija. Kreiranje jaĉih konkurentiskih poslovnih jedinica. Umanjenje vremenskog ciklusa od intencija do inovacije. veća dobit Dijeljenje tehnologije.ZAJEDNIĈKA ULAGANJA – JOINT VENTURE   POJAM i ZNAĈAJ ZAJEDNIĈKIH ULAGANJA KARAKTERISTIKE UGOVORA    Definiranje vlasništva i trajanje ugovora Strategija formiranja cijena Kapaciteti i resursi partnera  MOTIVI        Manja ulaganja. Omogućavanje ulaska na strano trţište II CIKLUS MASTER STUDIJA: „STRATEŠKA UDRUŽIVANJA I AKVIZICIJE" 10 . Bolje korištenje i kombinovanje resursa IR. znanja i troškova. ograniĉen rizik.

Izbor optimalnog partnera.ZAJEDNIĈKA ULAGANJA – JOINT VENTURE II  IZAZOVI   Kontrola. Kulturološko nerazumijevanje. Raspodjela rezultata poslovanja. MeĊusobno nepovjerenje partnera. Da li. Sukobi vezani uz ravnomjernost ulaganja. kada i kako raskinuti ugovor. Konfliktne situacije. Nedostatak podrške partnera. II CIKLUS MASTER STUDIJA: „STRATEŠKA UDRUŽIVANJA I AKVIZICIJE" 11  NEDOSTACI        .

Nokia i Siemens se nadaju znaĉajnim uštedama na troškovima smanjenjem dvostrukih istraţivanja i troškova razvoja.06. Obje kompanije se prestale da proizvode svoje mobilne telefone. kompanije su se udruţile 01.(http://www. Tehnološko liderstvo Ericssona. Finska telekomunikacijska grupa Nokia i njemaĉka mu konkurentska tvrtka Siemens udruţile su svoje aktivnosti na podruĉju telekomunikacijske opreme i mreţa. Svaka od tvrtki će imati 50 posto udjela u Nokia Siemens Networks grupi. kompanije su se udruţile 19.000. god.   NOKIA SIMENS NETWORKS.com/cws) Motiv kombinovanje najboljeg od obje kompanije.sonyericsson. II CIKLUS MASTER STUDIJA: „STRATEŠKA UDRUŽIVANJA I AKVIZICIJE" 12  .PRIMJER JOINT VENTURE-A      SONY ERICSSON.2006god. te predstavnici Nokie i Siemensa su istaknuli kako osim toga oĉekuju da će u sljedeće ĉetiri godine smanjiti za 10 do 15 posto broj svojih uposlenika koji sada u obje kompanije iznosi 60. GLobalna elektroniĉka i marketing ekspertiza Sony-a. stvarajući tako trećeg po redu svjetskog dobavljaĉa. Oktober 2001.

Pristup trţištima sa visokim barijerama ulaska. Tehnološki razvoj i potreba za skraćenjem ţivotnog ciklusa → Skraćenje ţivotnog ciklusa proizvoda.  KRAJ UGOVORA   Ukoliko su se ostvarili ciljevi ili se utvrdi da se ne mogu ostvariti. VIsoki troškovi istraţivanja. Postizanje sinergetskih efekata saradnje. II CIKLUS MASTER STUDIJA: „STRATEŠKA UDRUŽIVANJA I AKVIZICIJE" 13 . Zaštita od konkurencije.DISKUSIJA: ZAŠTO KOMPANIJE “ULAZE” U ALIJANSE. Onda kada neki od partnera redefinira svoje strateške prioritete. Uĉenje i razvoj kompetencija od partnera.  PREDNOSTI    Omogućavaju svakom partneru maksimalnu koncentraciju na one elemente u kojima su konkurenti. KOJI SU MOTIVI I PREDNOSTI?!  MOTIVI ALIJANSI      Nedovoljni vlastiti resursi za iskorištavanje globalnog potencijala.

II CIKLUS MASTER STUDIJA: „STRATEŠKA UDRUŽIVANJA I AKVIZICIJE" 14 . Ostvarenje monopolistiĉkih ekstra profita.INTERKOMPANIJSKI SPORAZUMI  POJAM.  Raznovrsni dogovori konkurenata o cijeni. dugotrajan proces.   LIDERSTVO U CIJENAMA KARTELI. u pravilu.  Prestanak meĊusobne konkurencije. koliĉini ili podjeli trţišta.  Pretpostavke za uspješno funkcioniranje kartela   Postizanje kartelnog dogovora.Otkrivanje i dokazivanje postojanja tajnih kartela i kažnjavanje njihovih članova vrlo složen i. Odrţavanje kartelne discipline. ZNAĈAJ I CILJEVI   Reduciranje konkurencije.

Sluĉaj je poznat pod nazivom «Lombard Club» cartel. Tim je sporazumom bilo obuhvaćeno cijelo podruĉje drţave («sve do najmanjeg sela»). ukupni je iznos kazni izuzetno visok i iznosi 124.132/search?q=cache:azxgx9vni0J:www. EU press releases. jedne evropske drţave. Dogovori o cijenama uvijek su uslijedili nakon što bi Središnja tj. odnosno zbog primjene propisa o amnestiji. 11. Tema sastanaka uvijek je bilo «zajedničko promišljanje o mjerama koje banke moraju poduzeti» (u odgovoru na mjere Središnje banke. juna 2002. Sudionici tog zabranjenog sporazuma bila je većina banaka jedne evropske drţave.centralna banka donijela izmjene kreditnih kamatnih stopa.aztn. novĉanih transfera. II CIKLUS MASTER STUDIJA: „STRATEŠKA UDRUŽIVANJA I AKVIZICIJE" 15     .int/rapid/start/.god. Uprkos tome. Predmet sporazuma bio je dogovor o cijenama bankarskih usluga (kredita. donijela odluku kojom su izreĉene izuzetno visoke kazne kartelu banaka. do 1998.pdf+karteli&cd=2&hl=bs&ct=clnk&gl=ba)  Europska komisija je.. Postupak je uspješno okonĉan i zbog suradnje pojedinih ĉlanica kartela s Komisijom.hr/pdf/clanci/LENIENCY%2520_ZA%2520WEB_. op.a. Stoga je stupanj suradnje utiecao je i na visinu novĉanih kazni izreĉenih pojedinim bankama. .(http://209.85. u tom kartelnom predmetu. depozita.129. financiranja izvoza itd.eu. Kartel je djelovao od januara 1994..). gotovo devet godina.PRIMJERI IZ PRAKSE-kartel  PRIMJER KARTELA: sluĉaj kartela vodećih banaka.god. http://europa.).26 milijuna eura (v.

moţe se angaţirati zaštitnika (protector). Prenošenje kontrolnih paketa dionica sa glasaĉkim pravom.Upravljanje povezanim kompanijama u cilju povećanja trţišne snage povezanih kompanija. a ekstradobiti najrentabilnijih tvrtki slijevaju se u fondove akumulacije cijeloga trusta.se pri odreĊivanju cijena obiĉno ravnaju prema prosjeĉnoj rentabilnosti ĉlanica trusta tako da svaka ĉlanica dobiva jednaku dividendu. ostvarenje monopolistiĉkog poloţaja na trţištu. Upravitelj ne postaje vlasnik. već upravlja vlasništvom (ne za vlastitu korist). donose mnogi antitrustovski zakoni i propisi. Stoga se u razvijenim trţišnim ekonomijama. TRUSTOVI onemogućavaju slobodnu konkurenciju. II CIKLUS MASTER STUDIJA: „STRATEŠKA UDRUŽIVANJA I AKVIZICIJE" 16 . posebno u SAD-a.  ZAŠTITA. Vlasništvo se prenosi na upravitelja.    Trustovi. U sam Dokument o trustu moţemo ukljuĉiti i obavezu upravitelja da prije realiziranja znaĉajnijih odluka ili funkcija dobije saglasnost zaštitnika (protector).  CILJ.INTERKOMPANIJSKI SPORAZUMITRUSTOVI (Alijanse kompanija)  VRSTA UGOVORA    Dokument o trust-u je pravno obavezujući dokument izmeĊu osnivaĉa ili darovatelja (settlor ili grantor) i povjerenika (trustee) o upravljanju vlasništvom trusta u korist odreĊene osobe ili osoba-korisnika (beneficiary).Da bi se zaštitili od poteza skrbnika koja nisu u skladu s dokumentom o trustu.

udruţivanje.AKVIZICIJE (Margers & Acquisitions)   POJAM I ZNAĈAJ AKVIZICIJA NAĈINI I OBLICI AKVIZICIJA:   Akvizicija.  EFEKTI NA ORGANIZACIONU I POSLOVNU STRUKTURU II CIKLUS MASTER STUDIJA: „STRATEŠKA UDRUŽIVANJA I AKVIZICIJE" 17 . spajanje  SPAJANJA PREMA ORGANIZACIONOJ FORMI:    Vertikalne integracije. Konglomeratske integracije. Merdţering. preuzimanje. Horizontalne integracije.

DIJELJENJE KOMPLEMENTARNIH DOBARA. POVEĆANJE TRŢIŠNOG UĈEŠĆA.. CASH-FLOW-A IZGRADNJA BARIJERA ZA KONKURENCIJU. PRISTUP LJUDUSKIM POTENCIJALIMA. TE KLJUĈNIM ZNANJIMA I VJEŠTINAMA. POBOLJŠANA VRIJEDNOST TRGOVAĈKE MARKE. LICENCI. OSTVARENJE PREGOVARAĈKE MOĆI.DISKUSIJA: KOJI SU TO MOTIVI MERDŢERA I AKVIZICIJA ?!                  OSTVARENJE SINERGETSKIH EFEKATA. OSTVARIVANJE BRZOG RASTA. ULAZAK NA NOVA TRŢIŠTA I PRISTUP DISTRIBUTIVNIM KANALIMA. EFEKTI EKONOMIJE OBIMA I ŠIRINE. POBOLJŠANI UVJETI PREGOVARANJA SA FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA ITD. MEĐUSOBNA PODJELA AKTIVNOSTI. MAKSIMIZACIJA PROFITA.. UPOTPUNJAVANJE POSLOVNOG PORTFOLIJA. KORIŠTENJE PORESKIH OLAKŠICA. AKVIZICIJA PATENATA. II CIKLUS MASTER STUDIJA: „STRATEŠKA UDRUŽIVANJA I AKVIZICIJE" 18 . POVEĆANJE POVRATA NA INVESTICIJU (ROI). KNOW-HOW-A.

SPAJANJA. Visoki troškovi integracije itd... II CIKLUS MASTER STUDIJA: „STRATEŠKA UDRUŽIVANJA I AKVIZICIJE" 19 .  NEDOSTACI     Nemogućnost postizanje sinergetskih efekata. MERDŢERING  POJAM I ZNAĈAJ SPAJANJA   Fuzija A+B= A’ ILI B’ Konsolidacija A+B= C  KARAKTERISTIKE PREDNOSTI      Prednost veliĉine kompanije. Postizanje ekonomije obima i širine. Lakša integracija. Neriješeni formalno pravni odnosi. Povećanje trţišnog udjela. Organizacioni sukobi.

Chrysler je prodan investicijskom fondu Cerberus (Kerber). Osim toga spoj njemaĉkog i ameriĉkog naĉina poimanja poslovanja vrlo se brzo pokazao totalno suprotnim.posao.   Cilj -konsolidovanje poslovanja na fragmentiranom farmaceutskm trţištu. reakcija na konkurenciju. jer to na kraju postaje pogubno za finansijske rezultate.132/search?q=cache:7WGL2EkP04MJ:www. Problemi: Chrysler je bila kompanija okrenuta masovnom marketiranju. Godine 1998. Novi naziv kompanije bio je: Daimler Chrysler. spajanjem kompanija Glaxo Wellcome i SmithKline Beecham.PRIMJER SPAJANJA   PRIMJERI IZ PRAKSE: 1.85. Lekcija nauĉena iz ovog mega-spajanja je definitivno ova: ako dvije kulture ne idu zajedno. dok je Daimler bila kompanija koja je uspijevala naći marketinške niše.  2. (http://209.129. Nakon gotovo deset godina muĉenja. onda ih ne treba niti spajati. Godine 1999 stvorena najveća britanska farmaceutska grupacije.II CIKLUS MASTER STUDIJA: „STRATEŠKA UDRUŽIVANJA I AKVIZICIJE" 20 .hr/karijera/spajanja-i-preuzimanja-lekcije-velikih-igraca/137/+spajanje+daimler+benz+i+chrysler&cd=1&hl=bs&ct=clnk&gl=ba9     Cilj. godine spojili su se ameriĉki Chrysler i njemaĉki Daimler Benz. veće svjetsko prisustvo. Kontekts -spajanje se desilo u vrijeme najave preuzimanja ameriĉkog WarnerLambera od strane farmaceutskog koncerna Pfizer-a. Novi naziv komanije je GlaxoSmithKline.šira proizvodna linija.

Imovinom i intelektualnim pravima.  POSLOVNI OBLIK PREUZIMANJA   Prijateljsko nastojanje Neprijateljsko nastojanje II CIKLUS MASTER STUDIJA: „STRATEŠKA UDRUŽIVANJA I AKVIZICIJE" 21 .  PRAVNI OBLIK PREUZIMANJA     Gotovinom. Dionicama.AKVIZICIJA U UŢEM SMISLU  POJAM I ZNAĈAJ AKVIZICIJA   Akvizicija aktive. Akvizicija vlasništva. Dugom (obveznicama).

AHP je najavio sporazum kojim bi ušao u spajanje sa kompanijom WarnerLambert.aspx). ali je morao da popusti pod pritiskom svojih dioniĉara (http://www. Pfizer je odmah reagovao i ponudio 82 milijarde. Ugovor o njihovoj integraciji predviĊa razmjenu akcija u vrijednosti od 80 milijardi dolara. dok je Pfizer na sedmom mjestu i proĉuo se prije dvije godine kada je lansirao “vijagru”.poslovni. a njen ĉuveni proizvod je lek “Lipitor” protiv holesterola. Cilj. rast na generiĉkim trţištima     II CIKLUS MASTER STUDIJA: „STRATEŠKA UDRUŽIVANJA I AKVIZICIJE" 22 . Ponudu je Warner najprije odbio. a inicijalna vrijednost ponude je procijenjena na 72 milijarde dolara.75 akcija Pfizer-a. deveta kompanija na svjetskoj listi.com/id/1003983/). preparat protiv impotencije. po principu jedna akcija Warner Lambert-a za 2. Warner-Lambert je. inaĉe.PRIMJER AKVIZICIJE   PRIMJER IZ PRAKSE: Bitka izmeĊu kompanija American Home Products (AHP) i ameriĉkog Pfizer-a za kompanijom Warner-Lambert (http://www.slate.hr/118879.postizanje rasta prihoda.

ONEMOGUĆAVANJE INTEGRACIJE. DODATNO OBAVEZIVANJE KOMPANIJE.DISKUSIJA: ŠTA SU PREDNOSTI I NEDOSTACI AKVIZICIJE U UŢEM SMISLU ?!  PREDNOSTI AKVIZICIJE     BRZINA. CIJENA AKVIZICIJE.  NEDOSTACI      IZAZOVI AKVIZICIJE II CIKLUS MASTER STUDIJA: „STRATEŠKA UDRUŽIVANJA I AKVIZICIJE" 23 . DODATNI NEPOTREBNI POSLOVI. PRISTUP DOPUNSKI IZVORIMA. UPOTPUNJVANJE KORPORATIVNIH RESURSA. UKLANJANJE POSTOJEĆEG KONKURENTA.

 MJEŠOVITO HOLDING DRUŠTVO-ako društvo ima i druge djelatnosti. obiĉno iste privredne grane. na naĉin rješenja problema nabave sirovina. prehrambena i druge industrije. II CIKLUS MASTER STUDIJA: „STRATEŠKA UDRUŽIVANJA I AKVIZICIJE" 24 . hemijska. kao što su automobilska. .Cilj holding društva vlasništvo industrijskog karaktera  FINANSIJSKI HOLDING. postizanje boljeg (udruţivanog) trţišnog poloţaja nego što ga imaju konkurenti. elektroindustrijska. Tako proizvodi jednog dijela koncerna postaju sirovine ili repromaterijal za druge njegove dijelove. PREDNOSTI   Mogućnsot kontrole poslovanja drugih firmi sa manjim dijelom vlasništva.SLOŢENE KOMPANIJE-Holding društva FORMALNO-Društvo koje drţi dionice druge kompanije u onoj kvaniteti i onog tipa koja im omogućava kontrolu poslovanja takve pravnog oblika tako da se ona moţe oznaĉiti podreĊenom.Cilj ulaganje sredstava u osnovni kapital drugih društava.VRSTA: ĈISTO HOLDING DRUŠTVO-kada društvo iskljuĉivo posluje dolaţenjem u posjed i sudjelovanjem u vlasništvu i upravljanju drugih poduzeća.   KONCERNI- nastaju udruţivanjem većeg broja firmi ili poduzeća. Dobit se stiće upravljanjem podreĊenih kompanija prporcionalno vlasniĉkom udjelu u tim društvima. energije.  CILJ -ostvarivanje dobiti kroz. repromaterijala i drugih resursa za svoje proizvodne procese i plasman vlastitih proizvoda.  INDUSTRIJSKI HOLDING. Mogućnsot umanjeneja rizika poslovanja i minimiziranje poreskih stopa.

II CIKLUS MASTER STUDIJA: „STRATEŠKA UDRUŽIVANJA I AKVIZICIJE" 25 . Prema zakonu o konkurenciji. te ako dva ili više privrednih subjekata imaju zajedniĉki trţišni udio veći od 60% (Sl. ako imaju udio veći od 40%.OGRANIĈENJA POSLOVNIH KOMBINACIJA  ANTIMONOPOLSKI ZAKONI -Prvi moderni zakon protiv monopola jeste poznati Šermanov zakon iz 1890. donijet u Americi sa obrazloţenjem da se njime spreĉavaju monopolizacija i kartelski dogovori velikih firmi.ba/)   Zakon o konkurenciji. godine. kompanije su dominantnom poloţaju na trţištu roba i usluga.gov.list BiH 48/05).bihkonk. posmatra dominantan poloţaj kompanije na relativnom trţištu u odnosu na konkurenciju.   ODOBRENJE ZA POSLOVNE KOMBINACIJE KONKURENCIJSKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE (http://www.

EBO. LIKVIDACIJA IMOVINE. PRODAJA POSLOVNE JEDINICE DRUGOJ KOMPANIJI.LBO. Leverage buy out . “RAZGOLIĆENJE”    II CIKLUS MASTER STUDIJA: „STRATEŠKA UDRUŽIVANJA I AKVIZICIJE" 26 .  TZV.ORGANIZACIONE PROMJENE   IZLAZAK U JAVNOST “GOING PUBLIC” ODLAZAK U PRIVATNOST “GOING PRIVATE”    Management buy out. IZDAVANJE POSLOVNE JEDINICE DRUGOJ KOMPANIJI. Employee buy out .MBO.

radi osvajanja specifiĉnih kupaca na spec. MENADŢERSKE OPCIJE PROFITI OD OKRETANJA SITUACIJE. STABILNOST. II CIKLUS MASTER STUDIJA: „STRATEŠKA UDRUŽIVANJA I AKVIZICIJE" 27 . a rezultira proširenjem obima proizvodnje i prodaje uz smanjenje konkurencije. Zahtjeva potpunu integraciju.  POSLOVNIH FAMILIJA-strategija sastoji se u izgradnji konkurentske proizvodno-  trţišne strategije kombinirane firme.RAST KAO STRATEŠKO OPREDJELJENJE   POJAM I ZNAĈAJ RASTA MOTIVI OSTVARENJA RASTA:      DIVERSIFIKACIJA.  POSLOVNE STRATEGIJE U AKVIZICIJSKIM PROCESIMA SE MOGU ODVIJATI NA RAZINI:  PORTFOLIA-nastala kombinovanjem znaĉaja trţišta i proizvoda kao primarnih izvora rasta. POSLOVNA EKONOMIJA. POSLOVNOG ELEMENTA-uz strategiju poslovnih familija nastoji obrazovati skupinu usko povezanih poslovnih aktivnosti. Obiĉno se to postiţe preuzimanjem konkurencije. trţištu.

KOMPLEMENTARNA EKSPANZIJA .Povećanje proizvodnje i prometa u postojećim fazama dodavanjem novih proizvoda ili korištenjem postojećih postrojenja i opreme.Povećanje kompanije osvajanjem potpuno novih poslovnih aktivnosti koje su u najvećoj mjeri nezavisne od postojećih.RAST KAO STRATEŠKO OPREDJELJENJE II  PRAVCI RASTA   EKSTERNI PRAVAC RASTA INTERNI PRAVAC RASTA VERTIKALNA EKSPANZIJA – Osvajanje prethodnih i/ili nastavnih faza proizvodnje i distribucije u odnosu na fazu u kojoj kompanija posluje. KONGLOMERATSKA EKSPANZIJA . HORIZONTALNA EKSPANZIJA – Povećanje output-a u bilo kojoj od faza proizvodnje i distribucije u kojoj kompanija već posluje.  OBRASCI RASTA KOMPANIJE      MJERENJE RASTA II CIKLUS MASTER STUDIJA: „STRATEŠKA UDRUŽIVANJA I AKVIZICIJE" 28 .

Nepovezana diversifikacija. dug visok a   Uštede na porezu Ostali izvori. b a nisk a Period II CIKLUS MASTER STUDIJA: „STRATEŠKA UDRUŽIVANJA I AKVIZICIJE" Vjerovatnoća uspjeha 29 .   Povezana diversifikacija. Ekonomija širine.SINERGETSKI EFEKTI   POJAM I ZNAĈAJ SINERGIJE FINANSIJSKA SINERGIJA  Diversifikacija. e d  OPERATIVNA SINERGIJA   c krat ak Ekonomija obima.

Hvala na paţnji ! II CIKLUS MASTER STUDIJA: „STRATEŠKA UDRUŽIVANJA I AKVIZICIJE" 30 .