AKTA PENDIDIKAN 1996 (AKTA 550), AKTA PENDIDIKAN (PINDAAN) 2002.

INSTITUT AMINUDDIN BAKI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SRI LAYANG , GENTING HIGHLANDS
1

Objektif
 Meneliti

dan membincangkan

kandungan Akta Pendidikan 1996, Akta Pendidikan (Pindaan) 2002 dan peraturan-peraturan berkaitan
 Menyatakan

implikasi AP 1996 kepentingan AP 1996

terhadap pengurusan sekolah
 Menyatakan

sebagai alat untuk membantu pembuatan keputusan
2

Persoalan?
Siapakah

Pengetua/Guru Besar di sekolah daripada perspektif undang-undang? tanggungjawab tuan/puan sebagai Pengetua/Guru Besar di sekolah?
3

Apakah

Konsep
Respondeat Vicarious

Superior

liability

4

Akta Pendidikan 1996
5

Latar Belakang

Akta 550 digubal bagi menggantikan Akta Pelajaran 1961 Berasaskan perakuan-perakuan dalam Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran Kebangsaan (1979)

 

Diwartakan pada 1 Ogos 1996 Akta 550 dibahagikan 16 bahagian dengan 156 seksyen
6

PERLEMBAGAAN

ORDINAN

PARLIMEN Dll 593 555 550 AKTA 174 4 30 91

KANUN

P P

PENDIDIKAN 1996 P P

P P P - Peraturan

7

Struktur Akta Pendidikan
• Pendahuluan • Tafsiran • Bahagian • Seksyen • Jadual • Pemberitahuan Undang-Undang Am Surat Pekeliling
8

Kandungan Utama
Perkara Seksyen

Permulaan Pentadbiran Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan Sistem Pendidikan Kebangsaan Penilaian dan Peperiksaan

1–2 3-9 10 – 14 15 – 66 67 - 69
9

Kandungan Utama
Perkara Seksyen

Pendidikan Tinggi Institusi Pendidikan Swasta Pendaftaran Institusi Pendidikan Pendaftaran Guru Jemaah Nazir

70 - 72 73 - 78 79 - 102 103 - 106 117 - 122
10

Kandungan Utama
Perkara Seksyen

Kewangan Rayuan Peraturan-Peraturan Kesalahan dan Penalti Pelbagai Peralihan dan Pemansuhan

123 - 125 126 - 129 130 - 131 132 - 139 140 - 145 146 - 156
11

Latar Belakang
Terdapat pendahuluan pada Akta 550 yang menyatakan kepentingan dan hala tuju Dasar Pendidikan Kebangsaan
 

Rasional pendidikan kebangsaan Falsafah Pendidikan Kebangsaan sebagai landasan kepada Dasar Pendidikan Kebangsaan
12

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan sepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.”
13

‘’Pendidikan

Pelaksanaan Dasar Pendidikan
Memenuhi keperluan negara serta memupuk perpaduan kaum:

• • •

Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama Kurikulum Kebangsaan dan peperiksaan yang sama Pelbagai pendidikan dan skopnya yang komprehensif
14

Kandungan Utama Akta
 Bahasa  Kurikulum  Penilaian  Kuasa

Kebangsaan Agama Islam Sekolah

 Pengajaran

dan Peperiksaan Murid

 Pengurusan  Dendaan

Menteri Membuat Peraturan dan Kompaun
15

Kandungan Utama Akta
(Bahasa)
 Bahasa

Kebangsaan hendaklah menjadi bahasa pengantar utama
 Seksyen

17 (1)

 Bahasa

Kebangsaan diajar sebagai mata pelajaran wajib
 Seksyen

17 (2)
16

Perkara-Perkara Utama
 

Kurikulum Kebangsaan hendaklah digunakan oleh semua sekolah - Seksyen 18 (1) Kurikulum Kebangsaan hendaklah menentukan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang dijangka akan diperolehi oleh muridmurid pada akhir tempoh persekolahan masing-masing dan hendaklah termasuk mata pelajaran teras yang dinyatakan dalam Jadual dan apa-apa mata pelajaran lain yang ditetapkan - Seksyen 18 (2) Menteri boleh menambah / meminda Jadual dari semasa ke semasa & diwartakan Seksyen 18 (4) Peraturan Kurikulum Kebangsaan P.U (A) 531 hendaklah dirujuk

17

Perkara-perkara Utama Dalam Akta (Pendidikan Islam)

Diadakan bila terdapat 5 atau lebih murid Islam dalam sesebuah institusi pendidikan yang diajar oleh guru bertauliah - Seksyen 50 (1) Minimum 2 jam seminggu - Sek. 50 (2) Pengelola /orang lain bertanggungjawab membuat perkiraan untuk memenuhi keperluan ini Seksyen 50 (3) dan (4) Institusi pendidikan Islam yang tidak ditubuhkan dan disenggara Menteri/ Kerajaan Negeri boleh diberi bantuan wang peruntukan parlimen Seksyen 52
18

 

Kandungan Utama Akta
(Pengajaran Selain Islam)
 Institusi

pendidikan bantuan kerajaan

boleh mengadakan pengajaran selain agama Islam untuk murid dengan dua syarat:
 tidak

dibiayai menggunakan wang yang agama yang dianuti murid (Seksyen 51)
19

diperuntukkan oleh parlimen
 pengajaran

sahaja.

(Penilaian dan Peperiksaan Murid)

Kandungan Utama Akta

Menteri boleh menetapkan cara murid dinilai dan taraf yang perlu dicapai - Seksyen 67 (1)

Penilaian ini adalah sebagai tambahan kepada mana-mana peperiksaan yang ditetapkan Seksyen 67 (2)

Menteri boleh membuat peraturan-peraturan untuk mengendalikan peperiksaan - Seksyen 68
20

(Penilaian dan Peperiksaan Murid)
 Larangan

Kandungan Utama Akta

pengendalian peperiksaan kecuali mendapat kelulusan bertulis Pengarah Peperiksaan - Seksyen 69 (1)  Larangan tidak terpakai bagi :
 lembaga

68 (e)  Majlis Peperiksaan Malaysia di bawah Akta 225  pengendalian untuk menilai murid sesuatu institusi itu sendiri Seksyen 69 (4)

yang ditubuhkan di bawah seksyen

21

Kandungan Utama Akta
(Pengurusan)

Institusi pendidikan hendaklah diuruskan mengikut suratcara pengelolaannya - Seksyen 53 Tiap-tiap institusi pendidikan hendaklah mempunyai suratcara pengelolaan - Seksyen 53 (1) Seksyen 53 (1) tidak terpakai bagi Institusi pendidikan kerajaan kecuali SJK dan sekolahsekolah yang ditentukan oleh Menteri - (3) Pembubaran Lembaga Pengelola institusi pendidikan kerajaan / bantuan kerajaan 22

Kandungan Utama Akta
(Pengurusan)

Kuasa Menteri memberi bantuan kewangan dan lain-lain - Seksyen 64 Menteri mengadakan pemeriksaan perubatan dan pergigian terhadap murid - Seksyen 65 Tanpa menjejaskan kuasa dalam Seksyen 64 Menteri boleh mengadakan kemudahan penginapan - Seksyen 66
23

Kandungan Utama Akta
(Pengurusan)

Semua institusi pendidikan hendaklah didaftarkan di bawah akta ini - Seksyen 79 (1) Permohonan pendaftaran dibuat kepada Ketua Pendaftar - Seksyen 79 (2) dan Ketua Pendaftar boleh mengenakan apa-apa terma dan syarat - Seksyen 79 (3) Perakuan Pendaftaran Sementara dikeluarkan oleh Ketua Pendaftar - Seksyen 81 (1) Perubahan kepada premis dan alamat premis hendaklah mendapat kelulusan Ketua Pendaftar terlebih dahulu - Seksyen 83 (1)

24

Kandungan Utama Akta (Pengurusan)

Semua pengelola dan pekerja hendaklah didaftarkan - Seksyen 88 Ketua Pendaftar boleh mengeluarkan suatu permit kepada pemohon atau seseorang yang bertindak secara sementara sebagai pengelola atau pekerja - Seksyen 89 (2) Permit boleh dibatalkan bila-bila masa ; dan pemohon untuk didaftar hendaklah terhenti berkuat-kuasa apabila dia didaftarkan di bawah Akta ini - Seksyen 89 (3)
25

Kandungan Utama Akta
(Pengurusan)

Pengelola, guru besar atau orang yang bertanggung-jawab tentang pengurusan sesuatu institusi pendidikan hendaklah menyimpan atau menyebabkan supaya disimpan, mengikut cara yang ditetapkan, suatu daftar yang mengandungi butir-butir yang ditetapkan mengenai semua murid di institusi pendidikan itu Seksyen 98, Bab 4 : Pendaftaran Murid
26

Perkara Utama Dalam Akta
(Pengurusan)

Tiada seorang pun boleh mengajar di sesuatu institusi pendidikan melainkan jika dia didaftarkan sebagai guru di bawah Akta ini Seksyen 103 (1); Tidak terpakai bagi :
 anggota

Perkhidmatan Pendidikan yang mengajar di institusi pendidikan kerajaan atau bantuan kerajaan yang suatu pemit mengajar telah dikeluarkan di bawah Seksyen 114 (guru pelatih, guru sementara dan mereka yang menunggu keputusan permohonan untuk didaftar sebagai guru)

 seseorang

27

AKTA PENDIDIKAN (PINDAAN) 2002, AKTA A1152
Kurikulum Prasekolah Kebangsaan hendaklah digunakan oleh semua tadika (Pindaan seksyen 22) Pendidikan rendah wajib (Seksyen baru 29A)

28

Kuasa Menteri
Menteri boleh membuat peraturan-peraturan bagi maksud pelaksanaan Akta ini - Seksyen 130
 Prosedur  Tempoh

penerimaan murid pendaftaran institusi pendidikan,

penggal institusi pendidikan

 Prosedur

guru
 Disiplin

murid Kebangsaan murid
29

 Kurikulum  Persatuan  Lain-lain

Implikasi Penguatkuasaan Akta Pendidikan 1996
• Penginstitusian pendidikan prasekolah ke dalam sistem pendidikan kebangsaan • Peluasan peluang pendidikan • Peluasan pendidikan swasta terutamanya pada peringkat tinggi • Penyediaan khidmat nasihat kepada pelaksanaan Institusi Pendidikan Tinggi Awam (IPTA)
30

Implikasi Penguatkuasaan Akta Pendidikan 1996

Pengkorporatan IPTA supaya wujud keupayaan governan secara autonomi Jaminan kualiti terhadap program yang dilaksanakan oleh Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) melalui pengiktirafan Lembaga Akreditasi Negara (LAN) Pemberian taraf universiti kepada ITM Jaminan bantuan pendidikan tinggi melalui Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Negara (PTPTN) bagi pelajar yang layak dan diterima masuk ke IPTA dan IPTS
31

 

RUJUKAN
Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) & Peraturan Terpilih. Kuala Lumpur. International Book Service

32

TAMAT
Terima kasih
33