|ssis|stss mssts(| |ssis|stss mssts(| |ssis|stss mssts(| |ssis|stss mssts

(|
Ummu ofhiroh bf Iokmon Ummu ofhiroh bf Iokmon
MuruI hudo khoiruzzomon MuruI hudo khoiruzzomon
Honun bf. Ahmod Honun bf. Ahmod
Syeorry syIvesfer Syeorry syIvesfer
Peat|a¢a¡a Pem|elajaraa Master|
W $s||(ss¡s ssis mss||s|| |ssatasss ssss(||ssss swsm sst|ss
ts|as ssss(t| ||$# |M# $|M iss $%|M ssis s|ss mssissst|
|s|sws mss|| ts(issst ss|||ss|ss ss|s|s( ¡ss| |s|am
mssssss| ts|ss ¡ss| m|s|mam is|sm |s|s(sss msts ss|s|s(ss.
W $s|s| ssta is(|ssis st(sts|| ¡ss| |s|s| ssis |ass|ss asta|
mss|stss| msss|s| |ta |s|s| ms|s|a| ssm|s|s|s(ss mssts(|.
si| |a(a |s(as ms|s|ssss|ss
ssm|s|s|s(ss mssts(| |s(sss.
Pembelajaran masteri
mss|s||st|ss
s(sstss| ss|s|s(
||sss¡s
ss|s|s( ¡ss|
sssssss|sss¡s (ssis|
ss|s|s|·ss|s|s| i|
ss|s(s ms|a ¡ss|
ms|s|ssss|ss ssm|s|s|s(ss
mssts(| ts|s|
mssissst| |s|sws
sssssss|ss ss|s|s(
ts|s| |ss¡s| mss|s||st.
4asea Pem|elajaraa Master|
W |sm|s|s|s(ss mssts(| sis|s| ssta sssis|stss sss|s|s(ss
iss ssm|s|s|s(ss sass¡s ss|s|s( issst mss|asss| sss ¡ss|
i|s|s(.
W sssss |s| i|ss(|sss||ss s|s| |.$. ||ssm ssis ts|as ä|ss
iss|ss |s(ssss|ss |sssis ssta s(|ss|s stsa ls|ssls| |s|ta
ssmas ss|s|s( |s|s| mss|asss| sssasta ss(|s(s ¡ss|
i|s|s( ss||(ss¡s.
sis msss ¡ss| sa|as asta| ss|s|s(ss mss|asss|s¡s
sss|s|s(ss iss ssm|s|s|s(ss sis|s| |s(|as||t|
W s|sm s(ssss ssm|s|s|s(ss mssts(| ssis |s(as
msmsst||ss ssmas ss|s|s( issst mss|asss| ss(|s(s·
ss(|s(s ¡ss| i|s|s( is|sm ssta as|t ssm|s|s|s(ss stsa
ts|a| ss|s|am |s as|t ssm|s|s|s(ss stsa ts|a| ¡ss| |s|s.
#,,
W #s|s| | ms(|s||ss|ss s(ssss ssm|s|s|s(ss mssts(|.
asa untuk pelajar anda
menguasai sesuatu perkara boleh
dipendekkan jika anda
menggunakan kaedah
atau aktiviti
pengajaran dan
pembelajaran yang
berkesan;
melatih mereka dalam
kemahiran
belajar dan kemahiran
berfikir supaya mereka
menjadi pelajar berdikari.
merangsang dan
mendorong mereka
untuk belajar
menggalakkan pelajar
Belajar dengan
tekun dan tabah;
oedoh ofou okfivifi penqo¡oron don
pembeIo¡oron
akan menjadi lebih
berkesan sekiranya :
1. menggunakan kaedah
mengajar yang menarik serta
menyeronokkan
dan yang berpusatkan
kepada pelajar
4. menjalankan penilaian formatif
untuk menentukan
sama ada mereka sudah
menguasai perkara yang
telah diajar;
3. mengambil kira tahap
kebolehan dan gaya
pembelajaran pelajar untuk
memahami dan menghayati
sesuatu perkara;
2. menggunakan pelbagai bahan
bantu mengajar yang sesuai
5. menjalankan aktiviti
pemulihan
dan pengayaan.
ara Mela|saaa|aa Pem|elajaraa Master|
W |s(sss ts|s| is|sm ssm|s|s|s(ss mssts(| ts|s| mssssiss||ss
ss||s|s| st(sts|| asta| ms|s|ssss|sss¡s.
W ms(sssss| iss ms|s|ssss|ss smsst |ss||s| |s(||at.
|. Mssssta|ss |ss|| ssm|s|s|s(ss
asta| sssasta as|t
ssm|s|s|(ss.
+. Mss|s|ss|ss s|t|.|t|
ssma|||ss iss sss|s¡sss
¦. Mss||s| iss|ss a||ss i|s|ssst||
ls(mst|l iss samst|l. iss
I. Mss|s|s( iss|ss |ssis| stsa s|t|.|t|
sss|s|s(ss iss ssm|s|s|s(ss ¡
ss| |s(|ssss iss
mss||ass|ss s|st |ssta mss|s|s(
¡ss| sssas|.
W $sss(ss sssssss|ss is|sm ssm|s|s|s(ss mssts(| |s|s|
ssmas ss|s|s( |s(as mssissst ss|a(ss|·|a(ss|s¡s
ms(|s| e|º
W a(a |s|s| msma|s|ss iss|ss ms(|s| ¦|º ss|s|s|
sssss(ss sssssss|ss iss ms(|s| |ta |s(as i|ss|||ss
|s(sssa(·sssa( |sssis ms(|s| e|º.
|s(ssss iss %a|ss a(a s|sm
|sm|s|s|s(ss Mssts(|
W |s(ssss |a(a sis|s| ss|s|s| ssm|ms|s sss|s|s( iss lss|||tsts(
ssm|s|s|s(ss.
W a(a t|is| ss(|a msm|ast ss(a|s|ss ¡ss| |sss( is|sm
ms|s|ssss|ss ssm|s|s|s(ss mssts(| |s(sss |ss||s|·|ss||s|
ts(ss|at i| stss sais| i|ss(ss|ss is|sm |$# iss |$M
ssss(s ts(s|(st.
%a|ss |a(a is|sm ss|s|ssssss
ssm|s|s|s(ss mssts(| |s|s|.
%ugas guru dalam pelaksanaan
pembelajaran masteri ialah:
enentukan hasil
pembelajaran untuk dikuasai;
engubahsuaikan kaedah
atau aktiviti pengajaran
dan pembelajaran untuk
pembelajaran masteri
elatih pelajar dalam
kemahiran belajar dan
kemahiran
berfikir supaya mereka
dapat menjadi pelajar
berdikari;
engenal pasti pelajar yang
belum
dan sudah menguasai apa yang
diajar melalui ujian diagnostik
enjalankan aktiviti
pemulihan
dan pengayaan
enilai prestasi
pelajar
melalui ujian
sumatif.
Peraaaa áaa !a¢as Pelajar áalam
Pem|elajaraa Master|
W |s(ssss ss|s|s( |s|s| ss|s|s| sss(ss| ss|s|s( |s(i||s(| ¡ss| |s|s|
ms(ss|sss| i|(| asta| |s|s|s( iss mss|asss| sss ¡ss| i|s|s(.
W s|sm ssm|s|s|s(ss mssts(| sssss(ss| ss|s|s( |s(as |s|s|s( iss
|a|ss |s(tssi|s| i| ssts(s ssta ssms |s|s iss |s| issst i||s|a|ss
ms|s|a| ssm|s|s|s(ss |sss(st|l iss|ss (s|ss·(s|ss ss|s¡s is|sm
|amsa|ss.
%ugas pelajar dalam pembelajaran
masteri ialah dia harus:
tahu akan hasil pembelajaran
untuk dikuasai
belajar dengan tekun, tabah
dan bermotivasi
betul-betul memahami
dan
menguasai
apa yang diajar
memberitahu guru
tentang
perkara yang
belum difahami atau
dikuasai
membuat kerja
pemulihan
atau kerja
pengayaan yang diberi

203.8.3-40.9.3/./...3.350.5.3-0:2 203.7.2809.3/..8907/.!02-0..3232:2/.9 -..3.5.3203/.82.7..5.:3.980-..3505078.8907 W $07..50..3.2.897...7.8907 .9.20...9:.90...5.32.75.:3805079&!$# !# $!/.2-0-07.2..3.3/.05:9:8..3:39: 203.9.8.!03933.7.5 9.3 W $.:502-0.3$%!.9:/..5.

850. 50.7.3 503..32.350..3502-0.8907 2033. !02-0.83.3 2.3... 804.2.. 503.3.8.7. 203/.7.9..7.5...7.5.3 57089.9 .5.9-.:./ :7:..2033..3 20.8..3.3 502-0.-.890707.33. 804.3.32.7:820..703/.7 90...890790../ 30.7 .

.7.3-07.3 /.305.7.3..3203:./.8.7-40203:.50. 503.5.5.7807...:3 .8.3502-0.7. .7 W 438053/50703.3/.7.8907.W !02-0.9.2..3 /.::5:39:50.8.7..7.-07:.3.3..3 /./.3 /03..808:....8./.:1...9:503/0.32...8.8.7..9:57385.3502-0./.340 $ 4425.8907 .8.9 43805!02-0.3...8.8..9: 802:.7.9.3503.38:5../.7/.9.9:507.1.3.50.9203:.

.: 9..7.3. 507.7/.7.89.3/..7.32.:9...:80-0:20:39502-0.:..507.W .9.7.3802:.9::39502-0.7/.3/.28.2574808502-0.50..5.3.7:8 202.3 .9.3..8907 ..9203:.8.7.

7.3 -07178:5. W #..#.8.7.../50..3/.9:507./..3/.92070.9 503. 203:..7.38. .7/.3/.0/.3 203/47432070.7 .2 02. :39:-0.:39:50..32..-40 /503/0. .3.39... 207.2070.-..7.3 -0708..:.3 203.7.9.350.302.7.808:.3.8907 203:3.3 502-0.8..2073.8.3.3/.7-07/.7/03.7 0. 203.9..3 90:3/..7 20.7.3574808502-0.3 -0...

/.50.8:/.9 502:.3  203.3 203:3.3.31472.2.9.. 203:.2-7.3 502-0..2/. 20307434.. 203:3...3 -...9.3..8.3 /.7:39: 202.7. 203.3-075:8.3.9.2070.3 8.3/.350.9.507.3 90.9 808:.3203.3.39:203../.9503./...5 0-40.3808:..7.7...3203.3.-.9:507.0/..3807.3..7 ..3503. .7..3 /.78079.7.. 502-0.3 05./0- -0708..9. 203..3/.350-.0/.3203.3503.:.91 :39:203039:.3......7.7 203.7.

3.3.90:39:20..0.33.320.203.3..8./.8..897..3.9.5.32.. W 207.944/.2502-0.-07:9 .8907 W 07.3 50-.7.7....7.3/.3.3025.8..3.3!02-0.3..890790.

7 .91 /.3 03.3:.3808:.3.9-.7/03..8502-0.3 :39:808:..3489 ./03..7..9::39 502-0.9 502:.9.9.3.9.3/...9 503.3/.7.91/.3 203:3.3 1472.3503.3/.3.. .3 03.39:203.0/.3502-0.:...7..38:2.3.3..3-0708. 03.7.3 03039:.3/.

8.8./.9:.50. 802:.7..7.7..7.3/.2502-0..3503... 8.3 -07.3/03. 2.. 80-.7:8/3.3/.5.8907..7:8203/.  ..7.3503...5.32.32.. W :7:-40202:.3 :7.7.7.980:7.W $.33.32.38:705.38:7 .2..5.7.

7/.. 90780-:9/.3/.3.31.3..3/.947 502-0....3502-0.2 !02-0.507:202-:.3:7:.!07./8.8:7:.7..2$#/.7.7/.88:/.8907 W !07.89.3.3.90787.3-08..3.8.9 .3.32./. ..890707.80-.3$ 80.3%:..2 20.3 W :7:9/.7.03...7.9507:-.9.7.3.3.502253 503..

9 502:.8:7:/....3-0.8907.7 20...2070.720.7..250.7.32.3 /.3.7.3. .2 02./50.3..::..3502-0.3 02.3 /.203:..3 502-0.3.8.9503.3489 .8907.9203.3 -0:2 /.3 502-0..8:7:/. 0.3..57089.:..3 03:-.5..7 -07/.7..3/.5.3.3:39:/:.7.0/...91 0303.8907 %:.9..5.8:.3503.32.3:39: 502-0.7.32..%:..7. 03...8.950.7/.8 50.3 8:2.8...8.3 -07178:5.7.8 502-0.::.7/.38:/.. /.250..3 /.7.7 03..8950.9. 03039:.9.

3/.!07.2502-0..7.8047..:502-0.37..2 !02-0..3.2 :25:.3/3/.8907 W !07..9/.350.3 -:.7.7...7/..80-.3 20.34507.7:8-0...8907808047.3.3/...7.7.3/7:39:-0.5.39.3/.7.7..91/03..3 .8.350.33/.7/.7 W .3203:..:.3%:.8../.5.3 7..2.3-079.350.7-07/.3-40 207.9:8.8!0..3.32.7/.380-....38.

 502:.9.9.3/.3.7.3 507.7. /.3 .3 -0:2/1.5.8 %:. -0...9. 503...8.. ...:.3 203:..3 :39:/:.7/.2502-0.7 202-:..3/-07 .8502-0..8.:07..-.3 2..7.7/03.::7: 9039. -09: -09:202.3-07249.3.2 /.907..2.: /:..390:3 9./.8.850.8907...7:8 202-079.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful