Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bedini John - Silnik Napedzany Energia Prozni

Bedini John - Silnik Napedzany Energia Prozni

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 7,892|Likes:
Published by Itulec

More info:

Published by: Itulec on Apr 01, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/14/2012

pdf

text

original

 
SILNIK NAP
Ę
DZANY ENERGI
Ą 
PRÓ
Ż
NI
 John C. Bedini
Silnik na darmow
ą 
energi
ę
wynalazcy Johna Bediniego istnieje ju
ż
od oko
ł
o 12 lat, lecz dopieroostatnio zacz
ę
to po
ś
wi
ę
ca
ć
nale
ż
na mu uwag
ę
.26 kwietnia tego roku, badacz w dziedzinie elektromagnetyzmu, emerytowany podpu
ł
kownikThomas Bearden, opublikowa
ł
artyku
ł
zatytu
ł
owany “Wyja
ś
nienie powstawania ujemnych rezystorówJohna Bediniego", który jest dost
ę
pny na stronie internetowej <www.sightings.com/general/resistors.htm>. Artyku
ł
jest poprzedzony listem Johna Bediniego z 27 kwietnia skierowanym doprogramu typu talk show prowadzonego przez Jeffa Rense'a, w którym wyja
ś
nia, dlaczego Beardennapisa
ł
ten artyku
ł
.Powodem by
ł
a moja pomoc pewnej dziesi
ę
cioletniej dziewczynce, której udzieli
ł
em jej, aby mog
ł
azdoby
ć
wszystkie nagrody naukowe w Coeur d'Alene... wszystkie pierwsze miejsca oraz dodatkow
ą 
 nagrod
ę
naukow
ą 
na temat jednego z moich silników. Silnik pracowa
ł
przez cztery dni bezzatrzymywania z pr 
ę
dko
ś
ci
ą 
4000 obrotów na minut
ę
, nap
ę
dzaj
ą 
c przy okazji generator, który przezca
ł
y czas wytwarza
ł
energi
ę
. Nauczyciele przedmiotów
ś
cis
ł
ych byli zupe
ł
nie zdezorientowaniprzygl
ą 
daj
ą 
c si
ę
tej demonstracji i chcieli dowiedzie
ć
si
ę
, jak to dzia
ł
a. W odpowiedzi umie
ś
ci
ł
em nastronie KeelyNet plany tego silnika udost
ę
pniaj
ą 
c je wszystkim zainteresowanym bezp
ł
atnie. Jakdot
ą 
d komentarze s
ą 
pochlebne – niektórym ju
ż
uda
ł
o si
ę
wytworzy
ć
darmow
ą 
energi
ę
i uruchomi
ć
 silnik, lecz, jak to zawsze bywa, s
ą 
te
ż
i tacy; którzy twierdz
ą 
,
ż
e to nie mo
ż
e dzia
ł
a
ć
. (Nie da si
ę
 wszystkich przekona
ć
)...Prosz
ę
sobie wyobrazi
ć
niewielki silnik elektryczny na pr 
ą 
d sta
ł
y umieszczony na pó
ł
ce wlaboratorium zasilany zwyk
ł
ym 12-woltowym akumulatorem. Wyobra
ź
my sobie,
ż
e akumulator jestca
ł
kowicie na
ł
adowany i pod
łą 
czamy do niego silnik bez jakichkolwiek innych
ź
róde
ł
zasilania. Jest
 
oczywiste,
ż
e silnik wkrótce wyczerpie akumulator i zgodnie z obowi
ą 
zuj
ą 
c
ą 
wiedz
ą 
po jegoroz
ł
adowaniu zatrzyma si
ę
. I ja tak kiedy
ś
my
ś
la
ł
em. Pod
łą 
czy
ł
em jednak silnik i nadal pracuje on wmoim warsztacie.Nie dzia
ł
a on w oparciu o konwencjonaln
ą 
wiedz
ę
z dziedziny elektryczno
ś
ci. Nie dzia
ł
a on jakkonwencjonalne silniki i generatory. Nie ma tu niczego skomplikowanego. To bardzo proste, kiedy ju
ż
 komu
ś
uda si
ę
zrozumie
ć
, o co w tym chodzi.Silnik dzia
ł
a zgodnie z prawami elektromagnetyki, które w czasie swoich eksperymentów wColorado Springs pod koniec XIX wieku odkry
ł
Nikola Tesla. Wykorzystuje on to,
ż
e pró
ż
nia – “czystapustka",
ż
e tak powiem - jest wype
ł
niona rzekami i oceanami kipi
ą 
cej energii, jak to okre
ś
li
ł
Tesla.Wykorzystuje on zasad
ę
mówi
ą 
c
ą 
,
ż
e czasoprzestrzenna pró
ż
nia jest niczym innym jak czystym,pozbawionym masy
ł
adunkiem. Chodzi o to,
ż
e pró
ż
nia posiada bardzo wysoki elektrostatyczny,skalamy potencja
ł
– jest w wysokim stopniu
ś
ci
ś
ni
ę
ta, napr 
ęż
ona. Aby zrobi
ć
u
ż
ytek z tej zamkni
ę
tej wniej energii napr 
ęż
enia, nale
ż
y j
ą 
wzbudzi
ć
i przechwyci
ć
powstaj
ą 
ce w tym procesie oscylacje pró
ż
ni.Najlepiej osi
ą 
gn
ąć
to wzbudzaj
ą 
c co
ś
, co tkwi rezonansowe korzeniami w pró
ż
ni, a nast
ę
pnie przej
ąć
 rezonansowe drgania napr 
ęż
onej pró
ż
ni.Innymi s
ł
owy nale
ż
y pobudzi
ć
do drgania z cz
ę
stotliwo
ś
ci
ą 
rezonansow
ą 
co
ś
, co tkwi korzeniami wpró
ż
ni, i przechwytywa
ć
wzbudzon
ą 
energi
ę
drga
ń
pró
ż
ni tkwi
ą 
c
ą 
w jej napr 
ęż
eniu. Tak wi
ę
c potrzebanam czego
ś
, co jest zwi
ą 
zane z pró
ż
ni
ą 
i mo
ż
e przetworzy
ć
ruch “pró
ż
niowy" na ruch “masowy".
 
 Tym czym
ś
mog
ą 
by
ć
na
ł
adowane cz
ą 
stki i jony, które s
ą 
ukorzenione w pró
ż
ni poprzez swojestrumienie
ł
adunku, dzi
ę
ki czemu oscylacje napr 
ęż
enia – to znaczy oscylacje pró
ż
ni – mog
ą 
by
ć
 zamienione na normaln
ą 
energi
ę
ruchu masy za pomoc
ą 
na
ł
adowanych cz
ą 
stek lub jonów, o ile uk
ł
adtych cz
ą 
stek znajdzie si
ę
w rezonansie z przechwytywanym przez nas “potencja
ł
em". Do naszychcelów zastosujemy uk
ł
ad jonów.Po pierwsze b
ę
dzie nam potrzebny du
ż
y akumulator, który mo
ż
e pomie
ś
ci
ć
du
żą 
ilo
ść
 na
ł
adowanych jonów systemu, który chcemy wprowadzi
ć
w drgania. Potrzebujemy czego
ś
, co posiadadu
żą 
pojemno
ść
i zawiera du
ż
o jonów. Te warunki doskonale spe
ł
nia zwyk
ł
y akumulator elektrolityczny.Zwyk
ł
y o
ł
owiowo-kwasowy akumulator, o czym nie ka
ż
dy wie, ma jonow
ą 
cz
ę
stotliwo
ść
 rezonansow
ą 
wahaj
ą 
c
ą 
si
ę
od 1 do 6 MHz. Musimy pobudzi
ć
jony zawarte w elektrolicie do drganiazgodnie z ich cz
ę
stotliwo
ś
ci
ą 
rezonansow
ą 
, wyregulowa
ć
“wzbudzaj
ą 
cy" potencja
ł
i “odprowadzi
ć
"w
ł
a
ś
ciwie pr 
ą 
d. Je
ś
li b
ę
dziemy dodawali potencja
ł
, aby wzbudza
ć
system, b
ę
dziemy mogli nast
ę
pniedoprowadzi
ć
do zamiany tego “potencja
ł
u" na “darmow
ą 
energi
ę
elektryczn
ą 
".Spójrzmy na to nast
ę
puj
ą 
co. Wed
ł
ug poj
ęć
konwencjonalnych “elektrostatyczny potencja
ł
skalarny"zawiera w sobie prac
ę
lub energi
ę
przypadaj
ą 
c
ą 
na strumie
ń
masy na
ł
adowanych cz
ą 
stek. Je
ś
li wi
ę
cdo systemu oscyluj
ą 
cych na
ł
adowanych cz
ą 
stek dodamy tylko potencja
ł
bez przep
ł
ywu masy, dodamy“fizyczn
ą 
energi
ę
" do ca
ł
o
ś
ci systemu na
ł
adowanych cz
ą 
stek. Inaczej mówi
ą 
c, “potencja
ł
", którydodajemy, jest zamieniany bezpo
ś
rednio na “zwyk
łą 
energi
ę
" przez jony zagnie
ż
d
ż
one w systemie.Je
ś
li b
ę
dziemy sprytni, nie b
ę
dziemy musieli dostarcza
ć
 
ż
adnej energii w celu przemieszczaniaczystego potencja
ł
u. [Jako dowód,
ż
e jest to mo
ż
liwe, prosz
ę
zajrze
ć
do pracy Toma Beardena“Toward a New Electromagnetics; Part IV: Vectors and Mechanisms Ciarified" (“W kierunku nowejelektromagnetyki, cz
ęść
IV, wektory i mechanizmy wyja
ś
nione"), Tesla Book Co., 1983, slajd 19, str.43, i towarzysz
ą 
c
ą 
jej recenzj
ę
, str. 10-11. Prosz
ę
zajrze
ć
równie
ż
do artyku
ł
u “Significance of Electromagnetic Potentials in the Quantum Theory" (“Znaczenie potencja
ł
ów elektromagnetycznych wteorii kwantów") Y.Aharonova i V.Bohma zamieszczonego w Physical Review, druga seria, vol. 115, nr 3, sierpie
ń
1959, str. 485-491. Na stronie 490 jest mowa o tym,
ż
e jest mo
ż
liwe istnienie obszaruprzestrzeni wolnego od pól, który wci
ąż
posiada potencja
ł
pozwalaj
ą 
cy okre
ś
li
ć
jego fizycznew
ł
asno
ś
ci.Otó
ż
to “rezonansowe sprz
ę
ganie wolnej energii" mo
ż
na wykona
ć
przy pomocy prostego, taniegouk
ł
adu. Nie potrzeba do tego wielkich cyklotronów i ogromnych laboratoriów. Mo
ż
na to wykona
ć
przypomocy zwyk
ł
ego silnika na pr 
ą 
d sta
ł
y, akumulatorów, urz
ą 
dze
ń
reguluj
ą 
cych i obwodówwzbudzaj
ą 
cych.

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Adam Kowalski liked this
Oskar Nowicki liked this
bububu123456 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->