Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
16Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
De Thi Hoc Sinh Gioi 12 Thanh Hoa (toanhoccapba.wordpress.com)

De Thi Hoc Sinh Gioi 12 Thanh Hoa (toanhoccapba.wordpress.com)

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 19,062 |Likes:
Published by ha
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI 12
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI 12

More info:

Published by: ha on Apr 10, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
Së Gi¸o dôc v ®o t¹othanh ho¸
Đ
CHÍNH TH
 
C
Kú thi chän HäC SINH GIáI TØNH
Năm h
c: 2008-2009Môn thi:
To¸n
 L
 
P : 12 THPT
Ngày thi: 28/03/2009Th
 
i gian: 180 phút (không k
th
 
i gian giao
đ
)
Bi 1
(5,0 ®iÓm)
 
Cho hm sè 
23
23
+=
x x y
cã ®å thÞ (C)1.
 
Kh¶o s¸t sù biÕn thiªn v vÏ ®å thÞ (C) cña hm sè.2.
 
BiÖn luËn theo m sè nghiÖm cña ph−¬ng tr×nh:
2323
2323
+=+
mm x x
 3.
 
Víi mçi ®iÓm M thuéc (C) kÎ ®−îc bao nhiªu tiÕp tuyÕn víi (C)?
Bi 2
(4,0 ®iÓm)1. TÝnh tÝch ph©n: I =
dx x x xe
∫ 
++
10222
44
 2. Cã bao nhiªu sè tù nhiªn cã 6 ch÷ sè ®«i mét kh¸c nhau m trong ®ã chØ cãmét ch÷ sè lÎ ?
Bi 3
(5,0 ®iÓm)1. Gi¶i ph−¬ng tr×nh:
)4sin(.2sin) 43sin(
π  π  
+=
x x x
 2. T×m gi¸ trÞ cña
m
®Ó bÊt ph−¬ng tr×nh sau nghiÖm ®óng víi mäi
 x 
 
0)1log1(2) 1log1(2) 1log2(
2222
<+++++
mm xmm xmm
.3. Víi gi¸ trÞ no cña x, y th× 3 sè 
 y y x y x
uuu
5,log2,log8
32221
==+=
theo thø tù ®ã, ®ång thêi lËp thnh mét cÊp sè céng v mét cÊp sè nh©n.
Bi 4
(5,0 ®iÓm)1.Trong mÆt ph¼ng to¹ ®é Oxy cho ®−êng trßn (C) cã ph−¬ng tr×nh:
( )
11
22
=+
y x
 Chøng minh r»ng víi mçi ®iÓm M(
m
; 3) trªn ®−êng th¼ng
 y
= 3 ta lu«n t×m®−îc hai ®iÓm T 
1
,
2
trªn trôc honh, sao cho c¸c ®−êng th¼ng MT 
1`
, MT 
2
l tiÕptuyÕn cña (C). Khi ®ã hy viÕt ph−¬ng tr×nh ®−êng trßn ngo¹i tiÕp tam gi¸c MT 
1
2
.2. Cho h×nh chãp S.ABC cã ®¸y ABC l tam gi¸c vu«ng c©n (AB = BC =1)v c¸c c¹nh bªn SA = SB = SC = 3. Gäi K, L lÇn l−ît l trung ®iÓm cña AC v BC.Trªn c¹nh SA, SB lÇn l−ît lÊy c¸c ®iÓm M, N sao cho SM = BN = 1. TÝnh thÓ tÝchcña tø diÖn LMNK.
Bi 5
(1,0 ®iÓm)Cho n l sè nguyªn lÎ v n >2. Chøng minh r»ng víi mäi
a
kh¸c 0 lu«n cã:
1)!)!1( ...!3!2 1)(!...!3!2 1(
13232
<++++++++
nanaaaanaaaa
nnn
 
HÕt
S
báo danh
…………………….
 
Së Gi¸o dôc v ®o t¹othanh ho¸
§¸p ¸n ®Ò chÝnh thøc
Kú thi chän HäC SINH GIáI TØNH
Năm h
c: 2008-2009Môn thi:
To¸n
 L
 
P : 12 THPT
Ngày thi: 28/03/2009
§¸p ¸n ny gåm cã 5 trangBi §¸p ¸n v híng dÉn chÊm §iÓmBi11(3®)
1. TËp x¸c ®Þnh: R
 
2 biÕn thiªn
1020066;63
,,,,,2,
==
=====
 x y x x y x y x x y
 B¶ng biÕn thiªnx
0 1 2
+
 
,
 y
 
+ 0 - 0 +y
,,
- 0 +y2
)0;1(
 
+
 
- 23 §å thÞ :y
2
 
1
 
2
 
31
+
 
O
 
1
 
31
+
 
3
x
2
 0,50,51,01,0
2. (1®)
§Æt
23)(
23
+=
mmm f 
 
Sè nghiÖm cña ph¬ng tr×nh
2323
2323
+=+
mm x x
l sè giao ®iÓm cña®êng th¼ng y =
23)(
23
+=
mmm f 
víi ®å thÞ (C)Tõ ®å thÞ (C) ta -1 < m < 0; 0 < m <2; 2 < m < 3 th× -2 <
)(
m f 
<2m = -1 hoÆc m = 2 th×
)(
m f 
= -2m = 3 hoÆc m = 0 th×
)(
m f 
= 2m < -1 th×
)(
m f 
< -2m > 3 th×
)(
m f 
> 2
VËy *
<>
13
mm
 
ph¬ng tr×nh cã 1 nghiÖm*
{ }
3;2;0;1
=∈
m
ph¬ng tr×nh cã 2 nghiÖm0,5
 
*
30;01
<<<<
mm
ph¬ng tr×nh cã 3 nghiÖm
 
0,5
3.(1®)
M thuéc ®å thÞ (C) suy ra M
)23;(
23
+
aaa
.®êng th¼ng (d) tiÕp xóc víi (C) t¹iT(x
0
;y
0
) th× (d) cã ph¬ng tr×nh:
23))(63(
20300020
++=
x x x x x x y
 
[ ]
====++ ++=+
230)23)((03)3(2)( ))(63()(3)( 23))(63(23)(
00002020000202023032030002023
a xa xa x xaaa xa x xa  xa x x xa xa  x x xa x xaa M 
 TH1
)0;1(1 23
 I  M aaa
==
cã 1 tiÕp tuyÕn duy nhÊtTH2
)0;1(1 23
 I  M aaa
cã 2 tiÕp tuyÕn
 
0,250,250,250,25
Bi2
 
1.(2®)
I =
∫ 
++
10222
44
dx x x xe
 TÝnh J =
∫ 
++
1022
44
dx x x x
§Æt
+==
+==
212)2(
22
 xv xdxdu xdxdv xu
 
∫ ∫ 
++= +++=
101010102
24231222
xdxdxdx x x x x J 
 
23ln43523ln435)2ln3(ln42 312ln42 31
221010
ee I  x x
=
=+=++
 
0,250,50,50,50,25
2.(2®)
 Ta kÝ hiÖu sè A l
654321
aaaaaa
 
 
Cã 5 kh¶ n¨ng chän mét ch÷ sè lÎ
 
Mçi c¸ch chän 1 ch÷ sè lÎ v 5 ch÷ sè ch½n cã P 
6
=6! C¸ch s¾p xÕp 6 ch÷ sè ® cho vo 6 vÞ trÝ tõ a
1
®Õn a
6
 Nh vËy cã 5.P 
6
=5.6! c¸ch s¾p xÕp 10 ch÷ sè tõ 0 ®Õn 9 vo 6 vÞ trÝ tõ a
1
®Õn a
6
 m mçi c¸ch chØ cã mét ch÷ sè lÎ.*Trong tÊt c¶ c¸c c¸ch s¾p xÕp ®ã th× nh÷ng c¸ch xÕp cã ch÷ sè 0 ®øng ë vÞ trÝ a
1
kh«ng ph¶i l mét sè cã 6 ch÷ sè * Do tÝnh b×nh ®¼ng cña c¸c ch÷ sè ® chän cã
61
sè c¸ch s¾p xÕp kh«ng ph¶il sè cã 6 ch÷ sè v b»ng
!5.5 6!6.5
=
 VËy sè c¸c sè cã 6 ch÷ sè m trong nã chØ cã mét sè lÎ l5.6! - 5.5! = 5!(30 - 5) = 25.5! = 3000 sè 0,50,50,50,5
Bi3
 
1.(2®)
§Æt
4
π  
+=
x
khi ®ã ph¬ng tr×nh ® cho trë thnh

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
letuan2012 liked this
minhhuy226 liked this
vanthehaui90 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->