Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
BKK-Jaime

BKK-Jaime

Ratings: (0)|Views: 94 |Likes:
Published by cpmacau
Biblia sa Kristohanong Katilingban
Edisyong Katoliko Pastoral
Cebuano Bible
Biblia sa Kristohanong Katilingban
Edisyong Katoliko Pastoral
Cebuano Bible

More info:

Published by: cpmacau on Feb 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/29/2014

pdf

text

original

 
Kinsa si Jaime, ang “igsoon sa Ginoo”? Panagsa ra siyang hisgotan sa Ebanghelyo(Mc 6:3), apan sa pipila ka tuig human sa Pentekostes, mitumaw siya isip pangulo, angobispo sa katilingban sa Jerusalem. Unya, sa mikaylap na ang Ebanghelyo, giila siyangresponsabli sa tanang Kristohanong katilingban, kadaghanan mga Judio nga natukod saPalestina, Siria, ug Cilicia (tan-awa ang Mga Buhat 15:13-29).Sa tanang Apostol, siyay labing nalambigit sa mga tradisyon (ang kaatbang nga lahini Pablo). Sa pakig-istorya niya sa mga magtotoo sa Jerusalem, nagtudlo siya sa mga yanoug praktikong butang dinasig sa Kaalam sa Daang Kasabotan. Atong mabati ang kalanogsa wali sa Dominggo sa iyang sulat nga gipadala alang sa mga Judiong Kristyanos ngananimuyo sa dako niyang dyosesis.Sila “ang 12 ka tribo nga nakatag sa tanang kanasoran” – ang ngalan nga gihatag samga Judio nga nagpuyo gawas sa yutang natawhan. Gibanabana nga nasulat ni sa mga tuig50-60 human sa kamatayon ni Jesus.Kay ang maong sulat wala man maghisgot og mga doktrina, nagkamenos ini angubang tawo. Apan sa pagkatinuod naghupot ni sa bililhon ug haom nga pagtulon-angmoral, ilabina bahin sa hustisya.
(FOR PAGE 467)
SULAT NI
 JAIME
 
Makanunayong pagpailob
1
Si Jaime, alagad sa Diyos ug saGinoong JesuCristo, nangumostasa 12 ka tribu nga nakatag sa nagka-lainlaing nasod.
2
Isipa nga palaran kaayo mo, mgaigsoon ko, kon matagamtaman ninyoang nagkalainlaing matang sa pag-sulay.
3
Hibaloi nga sa pagsulay sa pag-too molambo mo.
4
Hingpita anginyong kalig-on sa buhat aron kamomismo mahingpit, walay ikasaway, ugwalay mga depikto.
5
Kon kulang sa kaalam ang usaninyo, papangayoa siya sa Diyos ngadali ug hingpit nga mohatag.
6
Apanmangayo siyang masaligon ug walaypagduhaduha. Ang magduhaduhasama sa balod sa dagat nga gidagsa uggipadpad sa hangin.
7
Kining tawhanadili makapaabot og bisan unsa gikan saGinoo.
8
Wala siyay baroganan ug ma-duhaduhaon sa panglihok.
9
Papang-hamboga ang kabos, kay gituboy nasiya.
10
Papanghamboga sab ang adu-nahan kon ipaubos na. Molabay siyasama sa bulak sa kaumahan.
11
Mo-silang ang adlaw ug mauga ang sagbotsa kainit. Mangalaya ang mga bulak ugmawala ang katahom. Mao sab ni angmahitabo sa dato, mahanaw siya sapagsunodsunod sa daghang ambisyon.
12
Bulahan ang mapailobon nga nag-antos sa mga pagsulay. Madawat niyaang purongpurong sa kinabuhi ngagisaad sa Ginoo sa nahigugma niya.
13
Ayawg paingna ang gitintal: “Gikanni sa Diyos.” Dili motintal ang Diyos nibisag kinsa.
14
Hinunoa, ang matag usagidani ug gitintal sa kaugalingong mgadaotang pangandoy.
15
Kon ipanamkonna ang maong pangandoy, ipahimugsoini ang kamatayon.
16
Busa, hinigugma kong mga ig-soon, ayawg palingla.
17
Gikan sa kahi-tas-an ang tanang maayo ug hingpitnga gasa. Gikan ni sa Amahan sa Ka-hayag nga walay pagkabalhin o aninosa kausaban.
18
Sa kaugalingong kabu-but-on gihatagan ta Niyag kinabuhi pi-naagi sa Pulong sa Kamatuoran. BuotNiya nga mahimo tang halad sa tanangbinuhat alang niya.
19
Mga hinigugma kong kaigsoonan,ayaw mog langaylangay pagpaminaw,apan ayaw pagdalidalig sulti ni kasuko.
20
Ang tawhanong kasuko dili makapa-tuman sa hustisya sa Diyos.
21
Busa,wad-a ang tanang kahugawan. Isalik-way ang sagad magpatigbabawng
1.
2Ang labing makapatandog sa pag-sugod sa sulat mao ang kalig-on sa pagtoo. SiJaime walay pagduhaduha sa iyang pagtoo, ugdako ang atong pagsalig sa baroganan: “panga-yo sa Ginoo, kay mohatag siya sa tanan. Bula-han ka kon masagubang mo ang mga pagsulay.”
… sa pagtoo
(b.3). Wala ta moanhi sa kalibo-tan aron maglingawlingaw. Ang mahinung-danon mao ang paggamit sa panahon nga giha-tag kanato sa Ginoo aron pagtubo sa hingkodnga pagkatawo. Ang wala moagig pag-antos,dyotay rag nahibaloan sa kinabuhi. Kasagaran,ang nag-antos, wala makaamgo nga daghansilag angayng pasalamatan tungod sa madao-gong pag-atubang sa linibong kalisdanan.
 Ang kabos gituboy na...
(b. 9).
 
Naglangkobdili tanto sa pagpakaon kay sa pagtabang nila sapag-atubang sa kaugmaon; sa paglambo pinaagisa kaugalingong paningkamot ug sa pagdis-kobre nga wala silay mahimo kon dili unahogtagad ang kaigsoonan, ug paglihok uban nila.
Kon kulang…
(b. 5). Ang Diyos naghatag saatong gikinahanglan aron pagsulbad sa mgasuliran. Ug ang kaalam naghimo natong respon-sabli sa kaugmaon nga gikan sab sa Diyos.
 Apan mangayo...
(b. 6). Ang nangayo ngawalay pagduhaduha, nasayod unsa ang mgababag nga buot sa Diyos nga atong likayan.
 Ayawg paingna…
(b. 13). Kasagaran sa mgatawo dunay tinagong pagsukol sa Ginoo, ugwalay usikang higayon sa paghimo Niyangresponsabli sa ilang mga sayop.
16.
…Amahan sa...
(b. 17). Kay dili man tamakanunayon, gidapit ta ni Jaime sa paglantawsa Amahan nga walay pagkabalhin, kansangkabalaan ug kamalipayon walay mansa. Kahi-bulongan kaayo ni: ang Diyos sa kinabuhingtunhay, nalipay sa atong presensya, apan kitanga nagpuyo ining panahona, dili gani makahi-mo pagpunting sa atong pagtagad Niya. Gikina-hanglan nga makaangkon ta sa samang kalig-onug kamakanunayon nga naa sa Diyos.
Gihatagan ta…
(b. 18). Pareho ni sa giingonsa 1 Pedro 1 – pahinumdom sa bunyag kanus-anadawat nato ang bag-ong kinabuhi. Si Jaimenaghimo ining hukom: kinahanglang magbatonta sa Pulong sa Diyos, sa pagpamalandong iniaron makakita sa gipangayo. Dili igo ang kalam-boan nga daklit sa atong kinabuhi aron pagpa-
 JAIME 1468
1
Buhat12:1726:71P1:1Mt5:111P4:13Heb12:111P1:61H3:7Klm8:21Mt7:721:21Is40:6-7Klm5:152Tim4:8Mt6:131Cor10:13Rom6:231Tim6:161Jn1:5Jn1:121P1:23Pan10:191P2:1
 
ngandam alang sa bunyag, kinahanglang mola-hutay ta sa dalan sa katarong.
2.
1Si Jaime klarong nagsulti:
 Ayawg pihigpihig…
(b. 1)
.
Karon makita kasagaran angpanaglahi. Ang maayog pamisti makadawat samaayong pagtagad. Bisag asa, ang mga kabosgipahulat. Kon wala ta magtagad sa mga itom, okabos, o langyaw; samtang nagtagad ta sadeawto, o bahandianon, ubp... nagbahinbahinta sa mga tawo. Ang kanunayng maghimo ini,wala pa modawat sa Ebanghelyo.
…gipili man…
(b. 5). Ang mga Apostol, nganagtoo ug nagpakaylap sa mensahe nganakapausab sa paganong gingharian sa mgaRomano pulos kabos sa kwarta ug implowen-siya, apan dato sa pagtoo. Gisilyohan nila angmaong pagtoo sa kaugalingong dugo. Si Jaimenagsulat alang sa mga kabos sa salapi, apan datosa pagtoo.Nag-ingon si Jaime nga ang mga dato nag-pasipala sa ngalan ni Cristo – ang mga dato ngawalay pagtoo ug nagyagayaga sa yanongmagtotoo. Naghisgot siya sa mga datong “Krist-yanos” kansang estilo sa pagpuyo nagsaway sangalan ni Cristo. Nagpasipala sila sa ngalan niCristo ug nangyam-id sa Simbahan.Nagdapit si Jaime sa Simbahan sa pagsusi sakaugalingon kon ang pagtinagdanay ta sa usagusa nagtahod ba sa dignidad sa mga kabos. Konang nagdumala sa Simbahan (mga pari) nakig-salo sa pagkaon sa mga yanong pamilya o samga gamhanan; kon ang implowensya mao angmga tawo nga dakog pagtoo, o ang tigpanalipodba sa salapi; kon ang Simbahan isog ba sapagpanalipod sa katungod sa mga kabos.“Balaod sa kagawasan”: Si Pablo, Juan,Pedro, ug Jaime pulos nagkasinabot sa puntonga ang Kristyanos dili makontento sa pagsunodlang sa balaod o sa agalon aron dili mahimutangsa kakuyaw. Dili gyod! Ang Kristyanos kina-hanglang gawasnon ug maalamon sa ilang pag-boluntaryo, ug ang bugtong balaod mao angpagtahan sa kaugalingon kang Cristo.
kadaotan. Dawata nga mahinangponang Pulong nga gitisok diha ninyo ngamay gahom sa pagluwas.
22
Puy-a ang Pulong ug ayawg pami-naw lang. Basig malingla mo.
23
Angnaminaw lang sa pulong ug wala mo-puyo ini
24
nahisama sa nanamin ngamalimot dayon sa panagway.
25
Apanang nagtutok sa balaod nga hingpit sakagawasnon, ug hugtanong nagtumanini, dili lang mamati unya, malimot hi-nunoa, magkinabuhi. Makakaplag siyasa kabulahanan diha sa iyang mgabuhat.
26
Kon may maghunahuna nga di-yosnon siya, apan dili makapugong sadila, naglimbong siya sa kaugalingon.Walay kapuslanan ang iyang relihiyon.
27
Sa mata sa Diyos nga atong Ama-han, ang tiunay ug dili salawayongrelihiyon naa aron pagtabang sa mgailo ug byuda sa ilang kalisod, sa pag-pabilin nga walay mansa sa kadaotanining kalibotana.
 Ang angayng pagtagad
1
Mga igsoon, kon tinuod nganagtoo mo sa atong GinoongJesuCristo, ayawg pihigpihig og tagadsa tawo.
2
Pananglitan, may mosulodsa sinagoga diin nagkapundok mo, nganagsul-ob og barong, nagsingsing ogbulawan, ug kadungan niya ang kabosnga hugawg sapot.
3
Kon hataganninyo sa espesyal nga pagtagad angnagsul-ob og barong ug moingon mo:“Dali, lingkod sa kinanindotang lingko-ranan” unya, moingon mo sa kabos:“Barog diha kondili, lingkod sa akongtiilan...”
4
Wala ba mo magbutang ogkalainan tali sa duha? Wala ba momaghukom ginamit ang duha ka ma-tang sa batakan?
5
Tan-awa ra god, mga igsoon, dili bagipili man sa Diyos ang mga kabosining kalibotana sa pagdawat sa mgabahandi sa pagtoo ug manunod sagingharian nga iyang gisaad sa nahi-gugma niya?
6
Hinunoa, inyo silanggitamay! Dili ba, ang mga dato manang inyong kaaway ug ang mitaralninyo sa hukmanan?
7
Wala ba silamagpasipala sa Balaang Ngalan niCristo nga gihingalan ninyo?
8
Maayo ang inyong gibuhat kontumanon ang Balaod sa Ginghariansumala sa Kasulatan:
Higugmaa ang isigkatawo sama sa imong kauga- lingon.
 
9
Apan kon may pinihig mo,nalapas ninyo ang balaod, ug gihuk-man na mo sa maong balaod.
10
Angnagtuman sa tibuok balaod, apannakasala sa usa ka bahin ini, naka-lapas sa tibuok balaod.
11
Ang nag-ingon:
Ayawg panapaw,
nag-ingonsab
ayaw pagpatay.
Kon wala ka
469JAIME 2
2
Lc8:211Jn3:17Slm19:8Mt5:17Jn13:17Ex22:21Sof2:31Cor1:26Reb2:9Lev19:18Mt22:39Lev19:15Mt5:19

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->