Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
14Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Đề thi chọn HSG THPT Chuyên - Duyên Hải Bắc Bộ Năm 2009 (Đề & Đáp Án)

Đề thi chọn HSG THPT Chuyên - Duyên Hải Bắc Bộ Năm 2009 (Đề & Đáp Án)

Ratings: (0)|Views: 2,834|Likes:
đề thi, kì thi, chọn HSG, duyên hải, bắc bộ, hóa học, hoahoc.org
đề thi, kì thi, chọn HSG, duyên hải, bắc bộ, hóa học, hoahoc.org

More info:

Published by: Tạp Chí Hóa Học - www.hoahoc.org on Aug 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/09/2013

pdf

text

original

 
TT LUY
ỆN TH
I & B
ỒI DƯỠNG KIẾN THỨC NG
ÀY M
ỚI 18A/88
 – 
ĐINH VĂN TẢ
- TP. H
ẢI DƯƠNG
 
 HOAHOC.ORG 
© NGÔ XUÂN QU
ỲNH
 
09798.17.8.85
– 
 
09367.17.8.85 - netthubuon – Website: www.hoahoc.org -
admin@hoahoc.orgS
Ở GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO H
À NAM
TRƯỜNG THPT CHUY
ÊN HÀ NAM
ĐỀ GIỚI THIỆU
 
 Ng­êi so¹n: Ph¹m ThÞ Thanh T©m
 
KÌ THI CH
ỌN HỌC SINH GIỎI
THPT CHUYÊN – DUYÊN H
ẢI BẮC BỘ NĂM 2009
 MÔN: HOÁ H
ỌC LỚP 10
 
Th
ời gian l 
àm bài: 180 phút 
Câu 1
. (2,5 điểm)
 Th
ực nghiệm cho biết năng lượng ion hóa thứ nhất (I
1
) và năng lượng ion hóa thứ hai (I
2
) c
ủa 3 nguy
ên t
ử sau
(tính ra kJ/mol):Li Be BI
1
520 899 801I
2
7300 1757 2430Hãy gi
ải thích v
ì sao:a)
 
I
1
c
ủa Be lớn hơn I
1
c
ủa B v
à Li? b)
 
I
2
c
ủa B nhỏ hơn I
2
c
ủa Li nhưng lại lớn hơn I
2
c
ủa Be?
 c)
 
I
2
c
ủa Be nhỏ hơn I
2
c
ủa Li?
 
Câu 2
. (2,5 điểm)
 1. Cho hai axit HNO
3
và H
3
PO
4
:a) Vi
ết công thức Lewis của mỗi axit.
  b) So sánh (có gi
ải thích) tính axit của mỗi chất.
 c) Vì sao H
3
PO
4
b
ền c
òn H
3
 NO
4
không b
ền?
 2. Hãy gi
ải thích tại sao có phân tử BF
3
, BCl
3
, BBr 
3
 
nhưng không có phân tử BH
3
?
Câu 3
 
(2,5 điểm)
 Trong h
cân bằng: 3H
2
+ N
2
 
2NH
3
 
(1) được thiết lập ở 400K. Người ta xác định được các áp suất
riêng ph
ần sau đây:
 
 Pa P  Pa P  Pa P 
 NH  N  H 
555
10.499,010.125,0,10.376,0
322
 a)
 
Tính h
ằng số cân bằng K 
P
G
0
c
ủa phản ứng (1) ở 400K.
  b)
 
Tính lượng N
2
và NH
3
bi
ết hệ có 500 mol H
2
.c)
 
Thêm 10 mol H
2
vào h
ệ đồng thời giữ cho nhiệt độ v
à áp su
ất tổng cộng không đổi. Bằng cách tính, h
ãy cho bi
ết cân bằng (1)
chuy
ển dịch theo chiều n
ào?Cho: áp su
ất ti
êu chu
ẩn P
0
= 1,013.10
5
Pa, R = 8,314 J/mol.K 
Câu 4
. (2,5 điểm)
 1. Cho H
2
S l
ội qua dung dịch chứa Cd
2+
0,01M và Zn
2+
 
0,01M đến b
ão hòa (
2
0,1
 H
C
).
a) Xác định giới hạn pH phải thiết lập trong
dung d
ịch sao cho xuất hiện kết tủa CdS m
à không xu
ất hiện kết tủa ZnS.
  b) Thi
ết lập khu vực pH tại đó chỉ c
òn 0,1% Cd
2+
trong dung d
ịch m
à Zn
2+
v
ẫn không bị kết tủa
 Bi
ết: H
2
S có K 
a1
= 10
-7,02
,
a2
= 10
-12,9
, K 
s, ZnS
= 10
-21,6
,
s, CdS
= 10
-26
 2. Tính pH và cân b
ằng trong hệ gồm HCl 0,01M v
à H
2
S 0,1M.
Câu 5
. (2,5 điểm)
 
Để loại trừ các ion NO
3-
 
trong nước có thể khử nó th
ành NO
2-
b
ằng cách cho đi qua lưới có chứa bột cadimi
(Cd).a) Vi
ết nửa phản ứng của hai cặp NO
3-
/HNO
2
và HNO
2
/NO trong môi tr 
ường axit. Chứng minh rằng HNO
2
b
ị phân
h
ủy trong môi trường pH bằng 0 đến 6.
  b)
Ở pH = 7, nồng độ NO
3-
là 10
-2
M. Vi
ết phản ứng giữa Cd v
à NO
3-
. H
ỏi NO
3-
có b
ị khử ho
àn toàn
ở 25
0
C trong điều
ki
ện n
ày không? Tính n
ồng độ NO
3-
còn l
ại trong nước khi cân bằn
g?
 
TÀI LI
ỆU LUYỆN THI & BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC NĂM 2011
 
 HOAHOC.ORG 
© NGÔ XUÂN QU
ỲNH
 
09798.17.8.85
– 
 
09367.17.8.85 - netthubuon – Website: www.hoahoc.org -
admin@hoahoc.org
c) Tính th
ế khử chuẩn của các cặp NO
3-
/NO
2-
 
ở pH = 14 v
à 25
0
C.Cho bi
ết:
 E  E  E 
Cd Cd  NO HNO HNO NO
4,0,98,0,94,0
0/0/0/
2223
 
22
414,,()
5.10,1,2.10
a HNO s Cd O
 K
 
Câu 6.
 
(2,5 điểm)
 1. Hãy cho bi
ết quy luật biến đổi (có giải thích):
 a) Nhi
ệt độ nóng chảy v
à nhi
ệt độ sôi của các halogen từ F
2
 
đến I
2
.
 b) Độ bền nhiệt của các phân tử halogen từ F
2
 
đến I
2
.c) Nhi
ệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi của các hidro halogenua từ HF đến HI.
 2. Trong thiên nhiên, brom t
ồn tại chủ yếu trong nước biển ở dạng NaBr. Công nghiệp hóa học
 
điều chế brom theo
quy trình sau: Cho m
ột lượng dung dịch H
2
SO
4
vào m
ột lượng nước biển, tiếp tục sục khí Cl
2
vào dung d
ịch mới thuđược, sau đó d
ùng không khí lôi cu
ốn hơi brom vào dung dịch Na
2
CO
3
t
ới b
ão hòa brom. Cu
ối c
ùng cho H
2
SO
4
vàodung d
ịch đ
ã bão hòa brom, thu h
ơi brom rồi hóa lỏng.
 Vi
ết các phương tr 
ình ph
ản ứng chủ yếu xảy ra trong quá tr 
ình trên và cho bi
ết vai tr 
ò c
ủa H
2
SO
4
?
Câu 7
. (2,5 điểm)
 Cho m gam mu
ối halogenua kim loại kiềm phản ứng với 50 ml dung dịch H
2
SO
4
 
đặc nóng, dư. Sau khi p
h
ảnứng xảy ra hoàn toàn thu được khí A có mùi đặc biệt v
à h
ỗn hợp sản phẩm B. Trung h
òa B b
ằng 200ml dung dịch
 NaOH 2M r 
ồi làm bay hơi cẩn thận sản phẩm thu được 199,6g hỗn hợp D (khối lượng khô). Nung D đến khối lượngkhông đổi, thu được hỗn hợp muối E k 
hô có kh
ối lượng 98g. Nếu cho dung dịch BaCl
2
 
dư vào B th
ì thu
được kết tủa F
có kh
ối lượng gấp 1,4265 lần khối lượng muối E. Dẫn khí A qua dung dịch Pb(NO
3
)
2
 
dư thu được 23,9 gam kết tủa.
 1)
 
Tính n
ồng độ % dung dịch H
2
SO
4
(d = 1,715 g/ml)2)
 
Tính m.3)
 
Xác định t
ên kim lo
ại v
à halogen trên?
Câu 8.
 
(2,5 điểm)
 Chia 15g mu
ối sunfua của kim loại R thuộc nhóm A l
àm 2 ph
ần: Phần 1 tác dụng với dung dịch HCl dư tạo
khí A. Ph
ần 2 đốt cháy hết trong oxi vừa đủ thu được khí B. Trộn hai khí A v
à B v
ới nhau th
ì
được 5,76 gam
ch
ất rắn
màu vàng và m
ột khí dư thoát ra. Dùng một lượng NaOH (trong dung dịch) tối thiểu để hấp thụ vừa hết lượng khí dư
này thì thu
được 6,72 gam muối.
 
Xác định R. Biết các phản ứng đều xảy ra ho
àn toàn.…..…H
ết………
 
 
TT LUY
ỆN TH
I & B
ỒI DƯỠNG KIẾN THỨC NG
ÀY M
ỚI 18A/88
 – 
ĐINH VĂN TẢ
- TP. H
ẢI DƯƠNG
 
 HOAHOC.ORG 
© NGÔ XUÂN QU
ỲNH
 
09798.17.8.85
– 
 
09367.17.8.85 - netthubuon – Website: www.hoahoc.org -
admin@hoahoc.orgS
Ở GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO H
À NAM
TRƯỜN
G THPT CHUYÊN HÀ NAMKÌ THI CH
ỌN HỌC SINH GIỎI
THPT CHUYÊN – DUYÊN H
ẢI BẮC BỘ NĂM 2009
 MÔN: HOÁ H
ỌC LỚP 10
 
Th
ời gian l 
àm bài: 180 phút 
HƯỚNG DẪN CHẤM, THANG ĐIỂM
 
STT
Đáp án
 Thang
điểm
 
Câu 1
(2,5 điểm)
 Li: 1s
2
2s
1
Be: 1s
2
2s
2
B: 1s
2
2s
2
2p
1
 a.I
1(Be)
>I
1(Li)
và I
1(Be)
> I
1(B)
vì phân l
ớp 2s
2
c
ủa Be đ
ã bão hòa nên b
ền vững, để tách electron
ra kh
ỏi phân lớp 2s
2
c
ủa Be ti
êu t
ốn nhiều năng lượng hơn.
 - Các phân l
ớp 2s
1
c
ủa Li v
à 2p
1
c
ủa B xây dựng dở dang n
ên kém b
ền.
 0,5- M
ặt khác trong nguy
ên t
ử Li hiệu ứng chắn của 2e ở phân lớp 1s
2
 
đối với electron của
 phân l
ớp 2s
1
ất mạnh n
ên Z
*
 
đối với electron của 2s
1
c
ủa Li nhỏ, do đó I
1
c
ủa Li nhỏ. Trong
nguyên t
ử B hiệu ứng chắn của cá
c electron
ở các phân lớp 1s
2
, 2s
2
 
đối với electron ở phân
l
ớp 2p
1
c
ũng rất mạnh n
ên I
1
c
ủa B nhỏ hơn I
1
c
ủa Be.
 0,5 b.B
+
:
 
1s
2
2s
2
, Li
+
: 1s
2
, Be
2+
1s
2
2s
1
 - I
2
(B) < I
2
(Li) vì: electron b
ị tách trong B
+
(1s
2
2s
2
) thu
ộc phân lớp 2s chịu lực hút củ
a h
ạt
nhân y
ếu hơn electron bị tách trong Li
+
(1s
2
) thu
ộc phân lớp 1s (cả hai phân lớp này đều b
ãohòa).0,5- I
2
(B) > I
2
(Be) do phân l
ớp 2s
1
c
ủa Be
+
 
chưa b
ão hòa còn phân l
ớp 2s
2
c
ủa B
+
 
đ
ã bão hòa.- 2e trong cùng phân l
ớp 2s
2
c
ủa B
+
ch
ắn nhau yếu c
òn electron 2s
1
c
ủa Be
+
b
ị 2e ở 1s
2
ch
ắn
m
ạnh.
0,5c.I
2
(Be) < I
2
(Li) vì I
2
c
ủa Be ứng với sự tách electron ra khỏi 2s
1
 
chưa b
ão hòa kém b
ền, I
2
 c
ủa Li ứng với sự tách electron ra khỏi phân lớp 1s
2
bão hòa, b
ền vững.
0,5Câu 2
(2,5 điểm)
 1a.HNO
3
: H – O – NH
3
PO
4
:0,250,25 bHNO
3
m
ạnh hơn H
3
PO
4
vì:-
 N có độ âm điện mạnh hơn P
 - S
ố nguy
ên t
ử oxi chỉ li
ên k 
ết với N nhiều hơn số nguy
ên t
ử oxi chỉ li
ên k 
ết với P.
 - Hai y
ếu tố này làm tăng độ phân cực của li
ên k 
ết O
 – H trong HNO
3
, H d
ễ tách ra dưới
d
ạng H
+
.- M
ặt khác ion NO
3-
t
ạo ra bền hơn H
2
PO
4-
do có s
ự cộng hưởng.
 0,75c. N không phân l
ớp d n
ên không th
ể tạo được 5e độc thân n
ên không th
ể tồn tại H
3
 NO
4
. 0,252.- S
ự có mặt của li
ên
ết
trong các phân t
BF
3
, BCl
3
, BBr 
3
làm cho l
ớp vỏ hóa trị của
nguyên t
ử B lẫn các nguy
ên t
ử halogen đều đủ 8e, do đó các nguy
ên t
ử đều bền vững.
 0,5
OH – O – NOH – O – P – O – HOO – HO
 
O

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Sang Hee liked this
Hươg Hấp liked this
Hươg Hấp liked this
Sang Hee liked this
YG NA liked this
Tam Duong Tran liked this
Tam Duong Tran liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->