You are on page 1of 1

GP „ DEMEX “ doo

BEOGRAD Surcinska 11f Bezbednost i zdravlje na radu Broj:06/10 Datum:16.10.2010.

Ministarstvo rada i socijalne politike Republike Srbije Inspektorat za rad Odeljenje inspekcije rada za Grad Beograd sa sedištem u Beogradu, 27. Marta 43-45

PREDMET: Prijava gradilišta STAMBENO – POSLOVNI OBJEKAT na Vracaru na katastarskoj parceli br. 3822 KO Beograd – grad Na osnovu odredbi čl.18. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu ( Sl. gl. RS br.101 / 05 ) dostavljamo prijavu o početku radova kao nadležnoj inspekciji rada. Uz prijavu prilažemo Elaborat o uređenju gradilišta. NAZIV OBJEKTA: STAMBENO – POSLOVNI OBJEKAT u Beogradu na katastarskoj parceli br. 3822 Grad Beograd INVESTITOR: Dragan Stepanovic, Beograd, ul. Kursulina 1 i GP „ Demex “ doo Beograd, Surcinaska 11f IZVOĐAČ RADOVA: GP „ Demex“ doo Beograd, Surcinaska 11f POČETAK RADOVA: 16.10.2011. ZAVRŠETAK RADOVA: 31.12.2012. ODGOVORNI IZVOĐAČ RADOVA: Slavisa Jovanovic dipl. ing. građ. PLANIRANI BROJ RADNIKA: 10 - 15

DIREKTOR _____________________ _