2

Arahan Bahagian ini mengandungi 30 soalan. Tiap-tiap soalan diikuti dengan empat pilihan jawapan A, B, C dan D. Bagi tiap-tiap soalan, pilih satu jawapan sahaja.

1. Terdapat dua jenis ujian objektif iaitu jenis item respons bebas dan A. item ujian respons tetap. B. item ujian respons tidak tetap. C. item ujian respons tidak bebas. D. item ujian respons tidak teratur.

2. Dalam item respons bebas terdapat tiga jenis item kecuali A. item perkaitan B. item padanan C. item melengkapkan ayat D. item memerlukan jawapan pendek

3. “Bilakah sambutan Hari Guru?” Soalan diatas adalah contoh item respons bebas. Ia dikategorikan item jenis A. item perkaitan B. item padanan C. item melengkapkan ayat D. item memerlukan jawapan pendek

4. Berikut adalah item betul-salah yang biasa digunakan

I. II.

Ya – Tidak Betul – Salah [Lihat halaman sebelah] SULIT

I. I. premis atau stimuli dan beberapa penyelesaian masalah atau tindak balas. Item ini mengemukakan masalah. Item yang dimaksudkan ialah A. mentafsir dan membuat satu rumusan D. II.3 III. Item pengelasan D. Item aneka pilihan 6. Menguji kebolehan calon untuk memahami. Item betul-salah B. istilah dan konsep B. IV. III dan IV 5. III dan IV D. I. hukum atau fakta asas C. II dan IV C. prinsip. Menguji kebolehan calon mengingat semula fakta. Antara berikut yang manakah merupakan penerangan tentang aras kefahaman? A. Item padanan C. Menguji kebolehan calon untuk menggabungkan idea-idea kecil. Benar – Tidak Benar Sama – Bertentangan A. I dan II B. menterjemah dan menginterpretasi fakta atau konsep atau prinsip [Lihat halaman sebelah] SULIT . Menguji kebolehan calon menggunakan konsep.

Tujuan C.4 7. kebolehpercayaan tinggi Untuk penilaian sumatif UJIAN SUBJEKTIF Terdiri daripada soalan yang memerlukan calon beri jawapan berbentuk ayat atau esei Uji kefahaman & kebolehan calon tentang aspek formal Kemudahtadbiran yang tinggi Untuk penilaian formatif B. Jadual dibawah menunjukkan perbezaan ujian objektif dan subjektif. Pilih padanan yang tidak benar PERKARA A. Erti UJIAN OBJEKTIF Terdiri daripada item yang semuanya memerlukan calon beri jawapan ringkas atau pilih gerak balas yang diberikan Uji kemahiran calon guna bahasa untuk susun idea dan fakta Kesahan. Ciri-ciri D. Kegunaan [Lihat halaman sebelah] SULIT . keobjektifan.

III dan IV I. III dan IV I. D. mentafsir dan membuat satu rumusan. Ujian objektif terbahagi kepada dua iaitu respon bebas dan respon tetap. IV.5 8. Berikut merupakan jenis item objektif respon bebas. II. Item padanan Item perkaitan Item aneka pelengkap Item yang memerlukan jawapan pendek A. III. Antara berikut yang manakah termasuk dalam item aneka pilihan? I. C. II. III. I. IV 9. Menguji kebolehan calon untuk menggabungkan idea-idea kecil. [Lihat halaman sebelah] SULIT . Kloz Analogi Negatif Mencari kesalahan A. D. II dan IV II. III dan IV II. Item aneka pilihan merupakan salah satu bentuk bagi soalan objektif item respon tetap. II. III. II dan III I. II dan III I. III dan IV 10. II. B. IV. C. B. I. I.

6 Item soalan objektif dan item soalan subjektif dibina berdasarkan Taxonomy Bloom. Sintesis D. Analisis B. Penilaian [Lihat halaman sebelah] SULIT . Pernyataan di atas menyatakan tentang aras A. Aplikasi C.

V. I. I > II > III > IV > V B.7 11. Item perkaitan B. Item Jenis Pengkelasan Item Aneka Pilihan Ujian Objektif Respons Bebas Item padanan Item yang memerlukan jawapan pendek Item pengelasan Item jenis padanan D. Ujian objektif terbahagi kepada dua iaitu Respons bebas dan Respons Tetap Antara berikut yang manakah merupakan pasangan tidak benar. C. V > IV > II > I > III 12. Menunjukkan status pencapaian pelajar Membolehkan pelajar pempunyai kemahiran berfikir Menunjukkan tahap perkembangan kemahiran pelajar Membezakan antara individu mengikut pencapaian masing-masing [Lihat halaman sebelah] SULIT . II. IV > V > III > I > II C. III. Ujian Objektif Respon Tetap A. IV. Apakah tujuan dalam pembinaan item objektif? A. C. B. Pembinaan soalan ujian mempunyai lima langkah. Item Betul/Salah 13. Pra-Ujian Menulis item ujian Mengubahsuai item ujian Membina JPU Menentukan objektif A. Susun langkah-langkah tersebut mengikut urutan yang betul. D. V > IV > II > III > I D.

8 [Lihat halaman sebelah] SULIT .

9 14. Pernyataan yang tepat berkaitan prinsip membina item padanan ialah A. Berikut merupakan item aneka pilihan I Jawapan terbaik II Jawapan Negatif III Jawapan Songsang IV Jawapan Opsyen/Pilihan A. I dan II B. II dan IV D. III dan IV 17. III dan IV 15. B. I. Antara kriteria item aneka pilihan ialah… A. [Lihat halaman sebelah] SULIT . II dan IV D. II dan III C. I. II. I. Aras padanan perlulah logik. I. menggunakan perkataan yang penting jangan menggunakan ayat yang panjang mengandungi lebih daripada 1 jawapan mengandungi satu idea utama sahaja 16. C. I. D. II. Item padanan dibahagikan kepada beberapa jenis iaitu I Item padanan homogen mudah II Item padanan perhubungan logic III Item padanan jenis klasifikasi IV Item padanan perkaitan A. I dan II B. II dan III C. I.

Perkataan disusun tidak mengikut abjad. Item soalan dan pilihan dalam halaman yang berbeza [Lihat halaman sebelah] SULIT . Mengandungi satu jawapan betul C.10 B. D.

mengenal pasti kesilapan yang terdapat dalam bahan rangsanganJawapannya telah disediakan 20.11 18. Pernyataan di bawah menunjukkan beberapa jenis kesahan dalam penilaian. Pilihan jawapan disusun mengikut tertib 19. rangsangan yang mungkin berupa peta. Pelbagai jawapan diberikan B. Soalan interpretif dalam item aneka pilihan adalah berdasarkan A. mencari fakta yang bertentangan B. mengenal pasti kesilapan yang terdapat dalam bahan rangsangan C. jadual. Mengandungi bahan-bahan yang relevan D. kecuali A B C D Kesahan isi Kesahan ramalan Kesahan serentak Kesahan pentadbiran Item aneka pilihan di atas tergolong dalam pilihan jawapan… A. Negatif [Lihat halaman sebelah] SULIT . Satu jawapan betul B. graf atau petikan karangan D. Jawapan terbaik C. gambar rajah. Jawapannya telah disediakan C. Mengapakah item aneka pilihan digolongkan dalam kumpulan soalan jawapan tetap? A. Analogi D.

hukum atau fakta asas D. D. D. prinsip. menterjemah dan menginterpretasi fakta atau konsep atau prinsip. C.12 21. Menguji kebolehan calon untuk memahami. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) Pendidikan Islam mula dilaksanakan di sekolah-sekolah di Malaysia pada tahun A 1996 B 1997 C 1998 D 1999 Item objektif di atas adalah pada aras mana? A. Bentukkan [Lihat halaman sebelah] SULIT . Bezakan Kirakan. Mereka-bentuk. Pengetahuan B. 23. istilah. B. Terangkan. Mengapakah aras penilaian penting dalam pembinaan item objektif? A. Kefahaman Aplikasi Analisis 24. Manakah kata-kata kerja yang sesuai digunakan bagi membina item objektif aras aplikasi? A. Menguji kebolehan calon mengingat semula fakta. Menguji kebolehan calon menggunakan konsep. Menguji kebolehan calon untuk membuat pertimbangan nilai bagi sesuatu fikiran. konsep B. Pengetahuan B. Rumuskan. C. Gunakan. Menguji kebolehan calon untuk memahami fakta atau konsep atau prinsip C. Kefahaman Aplikasi Analisis 22. C. D. Selesaikan Nilaikan. Definisi tersebut adalah sesuai digunakan untuk item objektif aras… A. tugasan atau kaedah. Tafsirkan Gabungkan.

13 [Lihat halaman sebelah] SULIT .

Item aneka pilihan D. perenggan atau dalam karangan yang lebih panjang. I dan II B.II. I.calon dikehendaki menulis tentang sesuatu topik yang dikemukakan dalam ayat yang lengkap. I. I. Item penggelasan C. integrasi idea dan penguasaan kemahiran bahasa Calon tidak mudah meneka jawapan / meniru jawapan dapat dikurangkan III Uji kebolehan calon dalam semua aras kemahiran khususnya dalam bidang kognitif dan afektif seperti sikap dan daya kreatif pelajar [Lihat halaman sebelah] SULIT . Item gerak balas lanjutan 27. II dan IV D. menyusun.III dan IV 26.14 25. II dan III C. Penyataan di bawah adalah kebaikan item subjektif kecuali I II Sesuai untuk uji kemahiran menulis. Antara berikut yang manakah jenis item esei? I II Item terbuka Item berpandu III Item bersepadu IV Item gerak balas lanjutan A. Dalam item jenis ini. Item yang dimaksudkan ialah A. Item padanan B.

II dan IV D. I dan II B. I.15 IV Sesuai untuk penilaian sumatif jika bilangan soalan kurang A. II. III dan IV [Lihat halaman sebelah] SULIT . I. I. II dan III C.

Sesuai diguna untuk uji bidang kognitif pada aras tinggi (analisis. Pilih item subjektif yang memerlukan jawapan pendek A. Item bersepadu 29. Keobjektifan tinggi . Dapat menguji kemahiran menyusun. menghurai idea & memberi pendapat dalam tulisan 30. “Huraikan faktor. Ujian bermutu senang dibina B. sinteses & penilaian) D. Item tertutup C. Bagaimanakah cara untuk mengatasi masalah pencemaran udara di kawasan Bandar? Soalan esei diatas adalah item perbincangan dan calon bebas menghurai idea atau pendapat. Item terbuka B. “Bagaimanakah proses penghadaman berlaku?” C.16 28.mudah diperiksa & pemeriksa beri markah sama C.faktor keruntuhan akhlak remaja?” B. Antara berikut yang manakah benar mengenai kebaikan item objektif? A. “Bilakah Negara kita merdeka?” D. Item berpandu D. “Bezakan konsep-konsep Penilaian Formatif dengan Penilaian Sumatif “ [Lihat halaman sebelah] SULIT . Item yang dimaksudkan ialah A.

17 KERTAS SOALAN TAMAT [Lihat halaman sebelah] SULIT .

B 3. C 15. D 12. B 30. C [Lihat halaman sebelah] SULIT . A 13.18 Skema 1.A 22. B 24.B 28. D 21. A 14. C 9. D 4. C 16. A 18. A 2. D 5. D 10 C 11. B 6. C 20. D 27. A 29. C 26. B 19. B 8. B 17. D 23. B 7. B 25.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful