P. 1
De-Combinational Logic Design

De-Combinational Logic Design

|Views: 39|Likes:
Published by baohuy_pla

More info:

Published by: baohuy_pla on Apr 04, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

pdf

text

original

Thi t k m ch t h p

Nguy n Qu c Cư ng – 3i

N i dung
• • • • • • • • M t s quy ñ nh khi vi t tài li u Bi u ñ th i gian c a các m ch Các PLD t h p Các m ch mã hóa Các m ch gi i mã Multiplexer So sánh Các m ch s h c

Combinational logic design

2

Tài li u tham kh o
• Digital Design: Principles & Practices – John F Wakerly – Printice Hall

Combinational logic design

3

M t s quy ñ nh khi vi t tài li u
• Sơ ñ kh i • Ký hi u các gate • M c tích c c cho các chân

Combinational logic design

4

Sơ ñ kh i
• Th hi n các kh i ch c năng chính c a h th ng • Không quá chi ti t • C g ng th hi n trong m t trang

Combinational logic design

5

Combinational logic design

6

Combinational logic design

7

Ký hi u các gate

Combinational logic design

8

các ký hi u tương ñương s d ng ñ nh lý DeMorgan

Combinational logic design

9

M c tích c c cho các chân
• Thư ng quy ñ nh n u có “vòng tròn nh ” ñ ch tích c c m c th p • N u không có “vòng tròn nh ” thì hi u là tíchc c c m c cao

Combinational logic design

10

• (a): n u c hai input = HIGH thì output = HIGH • (b): n u c hai input = HIGH thì output = LOW • (c): n u c hai input = LOW thì output = LOW

Combinational logic design

11

• Tín hi u:
– N u có h u t _L thì hi u là tích c c m c th p – N u không có ha a t _L thì hi u là tích c c m c cao

Combinational logic design

12

Bi u ñ th i gian
• Bi u di n ho t ñ ng c a các tín hi u là hàm c a th i gian • S d ng các mũi tên ñ ch quan h “nhân-qu ” c a các tín hi u trong m ch

Combinational logic design

13

Combinational logic design

14

M ch logic t h p PLD
• PLD: Programmable Logic Device • Lo i PLD ñ u tiên ñư c g i là PLA (Programmable Logic Arrays):
– M ch logic t h p 2 t ng AND-OR – ð c trưng b i:
• S inputs: n • S output: m • S các tích: p (thư ng p nh hơn r t nhi u 2^n)

– T ng h p các hàm logic theo ki u t ng các tích

Combinational logic design

15

Combinational logic design

16

• input n i v i m t buffer ñ t o ra:
– chính tín hi u input (buffer) – bù c a input (inverter)

• • • •
Combinational logic design 17

Các dây tín hi u ñư c n i s n trong m ch X : dùng ñ ký hi u nơi có th thi t l p các k t n i hay không thông qua các c t chì Các input c a t ng AND khi ñ h (không n i v i buffer) s ñư c thi t l p là HIGH Các input c a t ng OR khi ñ h (không n i v i output c a t ng AND) s ñư c thi t l p là LOW

Cách th hi n khác c a PALs
Combinational logic design 18

ð th c hi n các hàm logic

Combinational logic design

19

ð th c hi n các output là h ng s

Combinational logic design

20

• ð output = const = 0 nên s d ng phương pháp O2 hơn là O3:
– Khi t t c input thay ñ i ñ ng th i, O3 có kh năng s chuy n 0 1 0 (glitch)

Combinational logic design

21

PALs
• PALs: Programmable Array Logic:
– Ch có m ng AND là programmable – M ng OR là fixed

• Ph bi n nh t là PAL16L8:
– 64 hàng, 32 c t, 32 x 64 = 2048 c t chì – M i AND gate có 32 input ng v i 16 bi n và ph n bù PAL 16L8 c a các bi n – 8 AND gate liên k t v i m t pin:
• 7 AND gate ñư c n i v i 7 input c a m t c ng OR • AND th 8 ñư c n i v i output-enable gate, n u AND = 1 thì output m i ñư c ñưa ra pin
Combinational logic design 22

Combinational logic design

23

• PAL16L8 ch th c hi n ñư c các hàm t ng c a 7 tích ho c ít hơn • Trong sơ ñ chân c a PAL16L8: có 20 pin
– 2 pin cho VCC và GND – 10 pin cho I1 ñ n I10 – 8 pin cho O1 ñ n O8 – ð c bi t: chân O2 ñ n O7 là shared:
• Input • Output

Combinational logic design

24

PLD v i công ngh bipolar

Combinational logic design

25

• Hàng ñ u: các m ch open-collector ñư c n i v i nhau th c hi n ch c năng như m t m ng AND:
– Ch m t output c a buffer là pull-low thì c c t ñó s có m c LOW – Các c t n i v i m t m ch ñ o g p l i như m t m ng NAND

• Tương t cho m ng th hai NAND • V i c u trúc NAND-NAND có tác d ng gi ng như AND-OR
Combinational logic design 26

• ð t o s k t n i v i các c t s d ng m t c t chì nh • C t chì s ñư c ñ t nóng và làm b c hơi khi thi t l p m t ñi n áp c 20V ñ n 30V

Combinational logic design

27

PLD v i công ngh CMOS

Combinational logic design

28

• Vi c ñ t c t chì cho các ph n t ñư c th c hi n ngay t i bư c ch t o IC:
– không linh ho t, c n ñ t hàng v i nhà s n xu t IC – h p v i các ng d ng có s lư ng s n ph m l n

• ð linh ho t hơn s d ng EPLD (Erasable Programmable Logic Device)

Combinational logic design

29

EPLD

Combinational logic design

30

• C c th n i (floating gate) c a MOS transistor:
– Bao quanh b i các ch t cách ñi n – Ban ñ u không có ñi n tích MOS transistor ho t ñ ng bình thư ng:
• n u input = LOW • n u input = HIGH connected n-MOS transistor s “off” n-MOS transistor s “on”

• Khi có ñi n áp cao ñ t vào nonfloating gate:
– floating gate s nhi m ñi n tích âm do tác d ng c a ñi n trư ng m nh – ñi n tích âm v n b gi l i t i floating gate khi b ñi n áp cao – ñi n tích âm t i floating gate ngăn c n ho t ñ ng c a MOS transistor:
• n u input = LOW • n u input = HIGH disconnected
Combinational logic design

MOS transistor “off” MOS transistor s v n “off”

31

• ð xóa tr ng thái “disconnected”:
– Thi t l p ñi n áp trên nonfloating gate ñi n áp cao và ñi n tích trên floating gate s phóng ngư c d u

Combinational logic design

32

Các b gi i mã (decoder)
• Gi i mã: bi n ñ i mã output:
– n input 2n mã t h p, m output – Thư ng n < m – B gi i mã s d ng nhi u:
• M i t h p input s ng v i m t bit trong m bit output

input sang m t mã khác
2m mã t h p

Combinational logic design

33

• Chân EN (Enable):
– Tích c c: các t mã input s ñư c ánh x ñ n các t mã output – Không tích c c: t t c các t mã input ñ u ñư c gán ñ n m t t mã duy nh t ñ u ra

Combinational logic design

34

74x139

Combinational logic design

35

Combinational logic design

36

Combinational logic design

37

74x138

Combinational logic design

38

Combinational logic design

39

Combinational logic design

40

Combinational logic design

41

B gi i mã 7 thanh
• B gi i mã 7 thanh:
– input mã BCD – output ñi u khi n hi n th 7 thanh

Combinational logic design

42

74x49

Combinational logic design

43

Combinational logic design

44

B mã hóa (encoder)
• Mã hóa: bi n ñ i mã output:
– n input 2n mã t h p, m output – Thư ng n > m – B gi i mã s d ng nhi u:
• M i bit input s ng v i m t t h p c a m bit output

input sang m t mã khác
2m mã t h p

Combinational logic design

45

Combinational logic design

46

Mã hóa ưu tiên 74x149

Combinational logic design

47

Combinational logic design

48

Combinational logic design

49

Combinational logic design

50

D n kênh (Multiplexer)
• Multiplexer:
– khóa s n i n input t i ñ u ra c a nó ph thu c vào tín hi u ñi u khi n s – thư ng n = 2, 4, 8,... – s = log2(n)

• Không như d n kênh tương t , d n kênh s ch cho tín hi u ñi theo m t chi u: input output

Combinational logic design

51

Combinational logic design

52

74x151

Combinational logic design

53

Combinational logic design

54

74x157

Combinational logic design

55

Combinational logic design

56

m r ng nhi u multiplexer

Combinational logic design

57

Demultiplexer
• B tách kênh: ngư c l i v i Multiplexer
– 1 input v i n output – s tín hi u ch n kênh output

Combinational logic design

58

Multiplexer – Demultiplexer

Combinational logic design

59

EXCLUSIVE OR
• Exclusive OR (XOR) và XNOR

Combinational logic design

60

th c hi n XOR

Combinational logic design

61

Combinational logic design

62

Ki m tra ch n – l
• M ts
– s bit 1 trong dãy s là ch n (even) ? – s bit 1 trong dãy s là l (odd) ?

ng d ng (truy n tin) c n xem xét:

Combinational logic design

63

Combinational logic design

64

B so sánh
• S d ng trong các h th ng máy tính • S d ng trong các giao di n thi t b ñ ki m tra ID • So sánh 2 s nh phân:
– So sánh b ng ho c không b ng – So sánh b ng, l n hơn, nh hơn comparator comparator magnitude

Combinational logic design

65

74x86

B so sánh b ng và không b ng (comparator) s d ng 74x86 k t h p v i NOR (74x02) và NAND (74x00)
Combinational logic design 66

74x85

So sánh =, > , < (magnitude comparator)
Combinational logic design 67

Combinational logic design

68

n i t ng 74x85

Combinational logic design

69

B c ng
• B c ng m t n a (halft adder): c ng hai toán h ng X và Y 1 bit, k t qu c t trong 2 bit:
– bit th p c a k t qu ký hi u HS (halft sum) – bit cao c a k t qu ky hi u CO (carry out)

Combinational logic design

70

• B c ng ñ y ñ (full adder): dùng ñ c ng hai bit v trí b t kỳ trong dãy s c a s h ng nhi u bit X và Y:
– C n có bit carry-in (ñ nh n carry-out t bit th p) – T ng c t trong 2 bit:
• bit th p ký hi u S • bit cao ký hi u là COUT

Combinational logic design

71

b c ng ñ y ñ

Combinational logic design

72

Ripple adder
• C ng hai s nh phân n bit:
– S d ng full adder ñ c ng t ng bit – n full adder ñư c n i t ng ñ c ng n bit

Combinational logic design

73

ALU
• ALU (Arithemetic and Logic Unit): Là m ch t h p:
– th bi –L ñi c hi n các phép tính s h c và logic trên 1 ho c 2 n n bit: a ch n ch ñ ho t ñ ng thông qua các tín hi u u khi n

Combinational logic design

74

74x181

Combinational logic design

75

Combinational logic design

76

• minus: tr (s h c) • plus: c ng (s h c)

Combinational logic design

77

B nhân
• Tham kh o

Combinational logic design

78

Combinational logic design

79

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->