P. 1
A Vava Inova

A Vava Inova

|Views: 5|Likes:
Published by Poly Hatjimanolaki
Ένα τραγούδι των τοίχων, η άγνωστη Καμπυλία και η μυστική γραφή των γυναικών
Ένα τραγούδι των τοίχων, η άγνωστη Καμπυλία και η μυστική γραφή των γυναικών

More info:

Published by: Poly Hatjimanolaki on Aug 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/31/2015

pdf

text

original

Ένα τραγούδι των τοίχων, η άγνωστη Καμπυλία και η μυστική γραφή των γυναικών

Άκουσα σήμερα ένα υπέροχο τραγούδι στο face book, στον τοίχο του καλού φίλου Fιώργου
Pετσίνα - και τóσο πολύ με γοήτευσε η μουσική του ÷ απó τιç πιο ωραίεç μουσικέç του κóσμου
μαç είχε προειδοποιήσει ο Fιώργοç. Kα0óμουν και το άκουγα, χωρίç να καταλαµαίνω τη γλώσσα,
χωρίç καν να Çέρω στην αρχή σε πια γλώσσα είναι γραμμένο.
O δημιουργóç, ο Ìdir, δεν μου ήταν γνωστóç, και στα σχóλια του Youtube κάποιοç είχε γράµει στα
γαλλικά, «çήτω η Καμπυλία», που έκανε κάπωç σαφέστερο το Kabyle, αυτή την άγνωστη λέÇη
τηç γεωγραφίαç δίπλα στο óνομά του.
<iframe width="420" height="345" src="http://www.youtube.com/embed/SY3ÌmOUVmHÌ"
frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Zήμερα µέµαια, η Καμπυλία, συστήνεται ÷ δεν αποκαλύπτεται ÷ με τιç μηχανέç του google σε
κλάσματα δευτερολέπτου. Έτσι, μα0αίνειç πωç είχεç ακούσει μουσική απó τη Bóρειο Aλγερία,
óπου κατοικούν Bέρµεροι...και μετά ο εÇωτισμóç και το παραμύ0ι καραδοκούν και έτσι, óπωç
είναι φυσικó, στα γρήγορα και αχóρταγα άρχιçα να κοιτώ φωτογραφίεç απó το διαδίκτυο, παιδιά,
άντρεç, γυναίκεç με óμορφεç φορεσιέç, παλιέç καρτ ποστάλ του περασμένου αιώνα, γαλλικά
σχολεία ÷ η Aλγερία ήταν παλιά γαλλική αποικία ÷ κεραμικά µάçα με χαρακτηριστικά γεωμετρικά
σχήματα, ώσπου έπεσα στη «γραφή τηç Καμπυλίαç» μια χαρακτηριστική γυναικεία γραφή για την
οποία δεν είχα ακούσει ποτέ τίποτε.HÇερα για την απλοποίηση τηç ιδεογραμματικήç γραφήç
στην Ìαπωνία απó τιç γυναίκεç, με αποτέλεσμα τη σύγχρονη εκδοχή τηç Ìαπωνικήç γραφήç, αλλά
για τιç γυναίκεç τηç Καμπυλίαç και πώç έγραφαν.είχε πολύ ενδιαφέρον.
Fραφή λοιπóν, στα τατουάç, στα υφαντά στα κεραμικά.
ένα πολύ ενδιαφέρον λήμμα στη wikipedia,
http :// fr .wikipedia .org /wiki /Signes _ et _ symboles _ de _ Kabylie επιβεβαι!ει "ι# $%$ι&"'"ε#
%ε "ι# (ε)%ε"*ι+,# %$*-,# "'# α*.αι$ε//'!ι+0# ",.!'# +αι πα*απ,%πει π*1(%α"ι 2ε
επι**$,# π*ι! απ& "'! επ$.0 "'# 3α*.'4&!α#5 2ε 2.,2ει# %ε "'! 36π*ια+0 (*α-05 π$6
27($6*α π*$+α/$8! πε*ι22&"ε*$ "$ ε!4ια-,*$!.
9 (*α-0 ")! (6!αι+! +αι $ι %α(ι+,# "'# ι4ι&"'"ε#5 ' 28!4ε20 "'# %ε "'! +ε*α%ι+0 +αι
"ι# απ$"*$πα:+,# "ε/ε"$6*(7ε# "'# +"'!$"*$-7α# +αι "'# (ε)*(7α#5 %α# +1!$6! !α
+$ι"$8%ε %ε 1//$ %1"ι πια "α 6π,*$.α (ε)%ε"*ι+1 α((ε7α "'# α*.α:+0# επ$.0#5 %ια +αι
' π*$-$*ι+0 πα*14$2' 2"' .*α α6"0 ,.ει 4ια22ει .*02ει# π$6 α//ι# ;α ε7.ε
2+επ12ει ' 2+&!' "$6 <$62ε7$6=3αι ,!α %ι+*& /ε>ι+& 26%β&/)!5 2"α 6-α!"15 π$6
;6%7?ει @ "'*$6%,!)! ")! α!α/$(ι! @ "'! ι2"$*7α "'# A*&+!'# +αι "'# B'4&!α#5 +αι
"$ 6-α!"& π$6 8-α!ε (ια !α α-'(';ε7 "α π1;' "'# ' %ια 2"'! 1//'5 α-$8 $ C'*,α# "'#
ε7.ε +&Dει "' (/22α=
Eπι2"*,-) 2"$ "*α($84ι5 π$6 β*0+α "$6# 2"7.$6# "$6 %ε"α-*α2%,!$6# 2"α (α//ι+1 απ&
"α 3α%π8/ +αι ,"2ι %$ι*1?$%αι %α?7 2α# "'! ι2"$*7α=
F2"$*7α α!;*π)! π$6 4$6/ε8$6!5 6-α7!$6!5 %α(ει*ε8$6!5 -$β$8!"αι "$ 4*1+$ 2"$
412$# +αι /,!ε πα*α%8;ια (8*α απ& "' -)"ι1=
Aα*α+1") ε7!αι $ι 2"7.$ι +αι ' %ε"1-*α2' "$6 "*α($64ι$8:
A Vava Ìnova (Mon Petit Papa)
Txilek elli yi n taburt a Vava Inouva
Ccencen tizebgatin-im a yelli Ghriba
Ugadegh lwahc elghaba a Vava Inouva
Ugadegh ula d nekkini a yelli Ghriba
.
Amghar yedel deg wbernus
i tesga la yezzizin
!mis yethebbir i l"ut
Ussan deg w"arru-s tezzin
Tislit zde##ir uzetta
Tessallay ti$ebbadin
Arrac ezzin d i tamghart
A sen teghar ti"dimin
Txilek elli yi n taburt a Vava Inouva
Ccencen tizebgatin-im a yelli Ghriba
Ugadegh lwahc elghaba a Vava Inouva
Ugadegh ula d nekkini a yelli Ghriba
Tuggi kecment yehlulen
Ta$ma%t tettsargu ta#sut
Aggur d yetran he$ben
&' (')*)+ ',-+.-/-01+ 234 0' 56+,789.'
!a d a"e$mur n tassa#t
Idegger akken idenyen
!lalen d a:t waxxam
I tmacahut ad slen
;1+ (02,-+ 0' 1<0= >+1 0' 81.1?/6+
Txilek elli yi n taburt a Vava Inouva
Ccencen tizebgatin-im a yelli Ghriba
Ugadegh lwahc elghaba a Vava Inouva
Ugadegh ula d nekkini a yelli Ghriba
..................
@- 81.1)1AB 810C.1 D,'/E1 *,'+F- ?'< 04, 87.01
G )7.4 H).=?81I )*,- ,1 )'<3'<,=('<, 01 E.1J+7A+1 ('<
K'E*?1+ 0' 3.*)' 0'< 3*('<L M10C.1 D,'/?81
G )7.4 H).=?81I 0', 5'E*?1+ )+ ->B
N >C.'L 0<A+>?C,'L (0' ?8'<.,'/O+ 0'<
P1).+* O-(01=,-01+
N >+'L 0'< -,3+15C.-01+ ,1 E>*A-+ 0' Q9?= 0'<
@)C50-01+ 0+L ?C.-L 8'< 6*.6'<,
&4 ,/54 8=(9 187 0', 1.>1A-+7
R9.=L 3+1)'82 1,-E')10-E*O-+ 01 (04?7,+1
&1 81+3+* >/.9 187 04 >.+*
S+3*()',01+ 01 A7>+1 0'< 81.-A67,0'L
@- 81.1)1AB 810C.1 D,'/E1 *,'+F- ?'< 04, 87.01
G )7.4 H).=?81I )*,- ,1 )'<3'<,=('<, 01 E.1J+7A+1 ('<
K'E*?1+ 0' 3.*)' 0'< 3*('<L M10C.1 D,'/?81
G )7.4 H).=?81I 0', 5'E*?1+ )+ ->B
&' J+7,+ ?1O-/-01+ (04, 87.01
&' ihlulen (φαγητό από ξερά σύκα) βράζει στην κατσαρόλα
&' (')*)+ ',-+.-/-01+ 234 0' 56+,789.'
&' 5->>*.+ )1+ 01 *(0.1 ?C,'<, 5<A1)+(?C,1
N )'.?'= )1+ '+ (J=,'+ >=,',01+ 5.*J0-L
T '+)'>C,-+1 ?1O-/-01+
;1+ 1,'=>-+ 0' 1<0= >+1 0' 81.1?/6+
@- 81.1)1AB 810C.1 D,'/E1 *,'+F- ?'< 04, 87.01
G )7.4 H).=?81I )*,- ,1 )'<3'<,=('<, 01 E.1J+7A+1 ('<
K'E*?1+ 0' 3.*)' 0'< 3*('<L M10C.1 D,'/?81
G )7.4 H).=?81I 0', 5'E*?1+ )+ ->B
Gι -)"$(*α-7ε# απ& "$ 4ια47+"6$ απ& ε4:

http :// farm H. statiI .fliIkr .Iom /JKLM/JJNOKLPMLQ_LQN I QJHN Ie .Rpg
http :// a KM. idata .oSer Tblog .Iom /QMM U HMO/M/QN/JP/LP/ VIole Tde Tfilles Ten TKabylie Tb N d NL. Rpg
http :// www .artIlon .Iom /WtherXile /Ynthonissen _ Zo[is _ \oseph _ ]arIhe _ Vn _ Kabylie .Rpg
http :// a O. idata .oSer Tblog .Iom /QMM U H^K/M/QN/JP/LP/ VIole Ten TKabylie TKTK d HJK. Rpg
http :// membres .m[ltimania .fr /baya JMMJ/ kabylie /kabylie J. Rpg
http :// farid Tbenyaa .Iom /algerie _ femmes /algerie _ femme _ kabylie .Rpg
http :// tipa_a .typepad .fr /. a /O a MM d ^HLQJP ffI OP e JMKHL^^ a L e NL d PNM I T^MM wi
http ://^P. img .S L. skyroIk .net /^PP/ les Tberberes /piIs /JQNO^MQNP_ small .Rpg
http :// farm L. statiI .fliIkr .Iom /HJNQ/J^NQN^QNKN_Q^J ff J e O^ f.Rpg
http :// [pload .wikimedia .org /wikipedia /Iommons /th[mb /d /d J/ Signes _ de _ Kabylie _ `a _J. R
pg /LNM pU TSignes _ de _ Kabylie _ `a _J. Rpg
http :// fr .wikipedia .org /wiki /XiIhier :Kabylie .Zampe .\bc
http :// fr .wikipedia .org /wiki /XiIhier :Kabylie ._ bottery .\bc
http :// fr .wikipedia .org /wiki /XiIhier :aases _ de _ diddis 5_ d e f He Y P Iors 5_ part _ one .Rpg
http :// fr .wikipedia .org /wiki /XiIhier :aases _ de _ diddis 5_ d e f He Y P Iors 5_ part _ two .Rpg
http :// fr .wikipedia .org /wiki /XiIhier :Kabylie .bot .\bc
http :// www .ro[fianos .Iom /showthread .php /LPHMLO
http :// gelambre .pagesperso Torange .fr /Ssna _ tag[emo[nt Ta_o[_ .htm
Zε παρακαλώ πατέρα Ìνούµα άνοιÇε μου την πóρτα
C κóρη Fκρίμπα, κάνε να κουδουνίσουν τα µραχιóλια σου
K'E*?1+ 0' 3.*)' 0'< 3*('<L M10C.1 D,'/?81
G )7.4 H).=?81I 0', 5'E*?1+ )+ ->B
Amghar yedel deg wbernus
N >C.'L 0<A+>?C,'L (0' ?8'<.,'/O+ 0'<
Le vieux enroulé dans son burnous
i tesga la yezzizin
P1).+* O-(01=,-01+
A l'écart se chauffe
!mis yethebbir i l"ut
O γιοç του ενδιαφέρεται να µγάλει το µωμί του
Son fils soucieux de gagne pain
Ussan deg w"arru-s tezzin
@)C50-01+ 0+L ?C.-L 8'< 6*.6'<,
Passe en revue les jours du lendemain
Tislit zde##ir uzetta
Tη νύφη πίσω απó τον αργαλειó
La bru derrière le métier à tisser
Tessallay ti$ebbadin
Xωρίç διακοπή ανεµοκατεµάçει τα στημóνια
Sans cesse remonte les tendeurs
Arrac ezzin d i tamghart
&1 81+3+* >/.9 187 04 >.+*
Les enfants autour de la vieille
A sen teghar ti"dimin
S+3*()',01+ 01 A7>+1 0'< 81.-A67,0'L
S'instruisent des choses d'antan
Txilek elli yi n taburt a Vava Inouva
e t'en prie père !nouba ouvre"moi la porte
Ccencen tizebgatin-im a yelli Ghriba
# fille $hriba fais tinter tes bracelets
Ugadegh lwahc elghaba a Vava Inouva
e crains l'ogre de la for%t père !nouba
Ugadegh ula d nekkini a yelli Ghriba
# fille $hriba je le crains aussi
Tuggi kecment yehlulen
&' J+7,+ ?1O-/-01+ (04, 87.01
La neige s'est entassée contre la porte
Ta$ma%t tettsargu ta#sut
Tο ihlulen &'()*+, (-, ./01 234(5 6017/8 2+*9 4(+2(0,:(
Aggur d yetran he$ben
&' (')*)+ ',-+.-/-01+ 234 0' 56+,789.'
La tajma;t r%ve déjà au printemps
!a d a"e$mur n tassa#t
Tο φεγγάρι και τα άστρα μένουν φυλακισμένα
La lune et les étoiles demeurent claustrées
Idegger akken idenyen
O κορμοί και οι σχίνοι γίνονται φράχτεç
La b<che de ch%ne remplace les claies
!lalen d a:t waxxam
T '+)'>C,-+1 ?1O-/-01+
La famille rassemblée
I tmacahut ad slen
;1+ 1,'=>-+ 0' 1<0= >+1 0' 81.1?/6+
Pr%te l'oreille au conte
Txilek elli yi n taburt a Vava Inouva
e t'en prie père !nouba ouvre"moi la porte
Ccencen tizebgatin-im a yelli Ghriba
# fille $hriba fais tinter tes bracelets
Ugadegh lwahc elghaba a Vava Inouva
e crains l'ogre de la for%t père !nouba
Ugadegh ula d nekkini a yelli Ghriba
# fille $hriba je le crains aussi

Tislit zdeffir uzetta Tessallay tijebbadin Arrac ezzin d i tamghart A sen teghar tiqdimin Txilek elli yi n taburt a Vava Inouva Ccencen tizebgatin-im a yelli Ghriba Ugadegh lwahc elghaba a Vava Inouva Ugadegh ula d nekkini a yelli Ghriba Tuggi kecment yehlulen Tajmaât tettsargu tafsut Aggur d yetran hejben Το σοκάκι ονειρεύεται ήδη το φθινόπωρο Ma d aqejmur n tassaft Idegger akken idenyen Mlalen d aït waxxam I tmacahut ad slen Και στήνει το αυτί για το παραμύθι Txilek elli yi n taburt a Vava Inouva Ccencen tizebgatin-im a yelli Ghriba Ugadegh lwahc elghaba a Vava Inouva Ugadegh ula d nekkini a yelli Ghriba ……………………………………………… Σε παρακαλώ πατέρα Ινούβα άνοιξε μου την πόρτα Ω κόρη Γκρίμπα. τον φοβάμαι κι εγώ Ο γέρος τυλιγμένος στο μπουρνούζι του Μακριά ζεσταίνεται Ο γιος του ενδιαφέρεται να βγάλει το ψωμί του Σκέφτεται τις μέρες που θάρθουν Τη νύφη πίσω από τον αργαλειό Χωρίς διακοπή ανεβοκατεβάζει τα στημόνια Τα παιδιά γύρω από τη γριά Διδάσκονται τα λόγια του παρελθόντος Σε παρακαλώ πατέρα Ινούβα άνοιξε μου την πόρτα Ω κόρη Γκρίμπα. κάνε να κουδουνίσουν τα βραχιόλια σου Φοβάμαι το δράκο του δάσους Πατέρα Ινούμπα Ω κόρη Γκρίμπα. τον φοβάμαι κι εγώ Το χιόνι μαζεύεται στην πόρτα Το ihlulen (φαγητό από ξερά σύκα) βράζει στην κατσαρόλα Το σοκάκι ονειρεύεται ήδη το φθινόπωρο Το φεγγάρι και τα άστρα μένουν φυλακισμένα Ο κορμοί και οι σχίνοι γίνονται φράχτες Η οικογένεια μαζεύεται Και ανοίγει το αυτί για το παραμύθι Σε παρακαλώ πατέρα Ινούβα άνοιξε μου την πόρτα Ω κόρη Γκρίμπα. κάνε να κουδουνίσουν τα βραχιόλια σου Φοβάμαι το δράκο του δάσους Πατέρα Ινούμπα . κάνε να κουδουνίσουν τα βραχιόλια σου Φοβάμαι το δράκο του δάσους Πατέρα Ινούμπα Ω κόρη Γκρίμπα.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->