1

โครงงานวิทยาศาสตร์
เรื่อง การเปรียบเทียบผลของการใช้สบูอ่ อแกนิคขมิ้นนา้ ผึ้งกับสบูท่ วั ่ ไปที่มผี ลต่อการระคายเคืองผิว
จัดทาโดย
1.นางสาว
2.นางสาว
3.นางสาว
4.นางสาว

ศศิณฐั นันท์
พิจติ รา
เมธาวี
สุภาภรณ์

ชัชวงษ์
เพชรแดง
ศรีสวัสด์
นันทะเสน
4.

เลขที่ 6
เลขที่ 27
เลขที่ 28
เลขที่ 30

ชัน้ ม.4/1
ชัน้ ม.4/2
ชัน้ ม.4/2
ชัน้ ม.4/2

เสนอ
อาจารย์สปิ ป์ แสง สุขผล
รายงานนี้เป็ นส่วนหนึ่งของวิชาวิทยาศาสตร์ สาขา ชีววิทยา
ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2556
โรงเรียน รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์

2

กิตติกรรมประกาศ
โครงงานนี้ประสบความสาเร็จได้เพราะได้ อาจารย์สปิ ป์ แสง สุขผล คอยใหค้ าปรึกษาในด้านการจัดรูปแบบโครงงาน
“การเปรี ยบเทีย บผลของการใช้สบู่อ อแกนิค ขมิ้น นา้ ผึ้งกับสบู่ ทวั ่ ไปที่มีผลต่ อการระคายเคืองผิว ” ทางคณะผู จ้ ดั ท าจึง
ขอขอบพระคุณ มา ณ ทีน่ ้ ี

คณะผูจ้ ดั ทา

3

ชื่อโครงงาน การเปรี ยบเทียบผลของการใช้ สบูอ่ อแกนิคขมิ ้นน ้าผึ ้งกับสบูท่ วั่ ไปที่มีผลต่อการระคายเคืองผิว
สาขาโครงงานที่ทา ชีววิทยา
ชื่อผู้จดั ทาโครงงาน
1.นางสาว พิจิตรา
เพชรแดง เลขที่ 27 ชัน้ ม.4/2
2.นางสาว เมธาวี
ศรี สวัสด์ เลขที่ 28 ชัน้ ม.4/2
3.นางสาว สุภาภรณ์ นันทะเสน เลขที่ 30 ชัน้ ม.4/2
4.นางสาว ศศิณฐั นันท์ ชัชวงษ์
เลขที่ 6 ชัน้ ม.4/1
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อาจารย์ สิปป์แสง สุขผล
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษ อาจารย์ สุนิษา อาจอ่อนศรี

__________________________________________________
บทคัดย่อ
โครงงานนี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาทดลองว่าการใช้สบู่ออแกนิคขมิ้นนา้ ผึ้งกับสบู่ทวั ่ ไปที่มผี ลต่อการระคายเคืองผิวโดย
จะทาการทดลองว่าเมือ่ สบู่ออแกนิคทีจ่ ดั ทาขึ้นโดนผลิตวัตถุดบิ จากธรรมชาติโดยไม่ปนเปื้ อนจากสารเคมีจะไม่มกี ารระคายเคือง
ต่อผิวทีใ่ ช้สบู่ทวั ่ ไปทีม่ สี ารเคมีปนเปื้ อนอยู่หรือไม่ โดยการนาสบู่ออแกนิคที่ผลิตขึ้นมานามาเปรียบเทียบกับสบู่ท่วี างขายตาม
ท้องตลาด โดยจะนาสบู่ทงั้ สองชนิดมาทดลอง ทางมือด้านขวาจะใช้สบู่ออแกนิคและมือด้านซ้ายจะใช้สบู่ทวั ่ ไป จากนัน้ เมื่อทา
การทดลองแล้วนามาเปรียบเทียบและบันทึกผล
ผลการทดลองว่า
จากการทดลองสรุปได้ว่า เมือ่ นาสบู่ออแกนิคสูตรขมิ้นผสมนา้ ผึ้งและสบู่ตามท ้องตลาดทัวไปพบว่

า ผูท้ ดลองพึงพอใจ
สบู่ออแกนิคสูตรขมิ้นผสมนา้ ผึ้งมากกว่าสบู่ตามท้องตลาด โดยผูใ้ ช้ทดสอบส่วนใหญ่เห็นว่า สบู่ออแกนิคสูตรขมิ้นผสมนา้ ผึ้ง มี
ประสิทธิภาพมากกว่าสบูธ่ รรมดาทัว่ ไป โดยสบู่ออแกนิค ด้านการอ่อนโยนต่อผิวหนัง คิดเป็ นร้อยละ ด้านผิวพรรณชุ่มชื้น คิด
เป็ นร้อยละ และด้านขจัดคราบไคลได้ดี คิดเป็ นร้อยละ ส่วนสบู่ธรรมดาทัว่ ไป ด้านการอ่อนโยนต่อผิวหนัง คิดเป็ นร้อยละ
ด้านผิวพรรณชุ่มชื้น คิดเป็ นร้อยละ และด้านขจัดคราบไคลได้ดี คิดเป็ นร้อยละ เฉลี่ยแลว้ สบู่ออแกนิค คิดเป็ นร้อยละ และ
สบู่ธรรมดาทัว่ ไป คิดเป็ นร้อยละ

4

สารบัญ
เรื่อง
คานา
กิตติกรรมประกาศ
บทคัดย่อ
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญรูปภาพ
บทที่ 1 บทนา
ทีม่ าและความสาคัญของโครงงาน
จุดมุ่งหมาย
สมมติฐานของการค้นคว้า
ตัวแปรทีเ่ กี่ยวขอ้ ง
ขอบเขตของการศึกษา
นิยามศัพท์เฉพาะ
ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
บทที่ 2 เอกสารทีเ่ กี่ยวขอ้ ง
ขอ้ แตกต่างระหว่างสบู่ทวั ่ ไปกับสบู่ออแกนิค
องค์ประกอบของสบู่และการวัดค่า pH ของสบู่
ขัน้ ตอนวิธกี ารทาสบู่
ขมิ้นชันสมุนไพรชัน้ เลิศช่วยดูแลสุขภาพ
บทที่ 3 อุปกรณ์และวิธกี ารทาเดินงาน
วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและวิธกี ารทดลอง
บทที่ 4 ผลการดาเนินงาน
สรุปผลการทดลอง
บทที่ 5 สรุปผลการทดลองและขอ้ เสนอแนะ
ภาคผนวก
ภาคผนวกแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้สบู่ออแกนิคสูตรขมิ้นผสมนา้ ผึ้ง
ภาคผนวกภาพ
บรรณานุกรม

หน้า


1
1
1
1
1
1-2
2
3-4
4-5
5
8
11
12
13
18
39
41

5

สารบัญตาราง
ตารางที่

หน้ า

ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบสรรพคุณระหว่างสบู่ธรรมดากับสบู่ ORGANIC
ตารางที่ 2 อัตราส่วนผสมทีใ่ ช้ในการทาสบู่
ตารางที่ 3 ตารางการเปรียบเทียบ ค่า pH ระหว่างสบู่ออแกนิคกับสบู่ธรรมดา

3-4
6
14

6

สารบัญรูปภาพ
รูปภาพที่
รูปภาพที่ 1 รูปภาพประกอบคาอธิบายความหมายของขมิ้น
รูปภาพที่ 2 สรรพคุณทางยาของขมิ้น
รูปภาพที่ 3 ขมิ้นชันกับการบารุงผิวพรรณ

หน้า
8
9
10

7

บทที่ 1
บทนา
ที่มาและความสาคัญของโครงงาน
ในปัจจุบนั ผูค้ นนิยมใช้สบู่จากสารเคมีมากกว่าสบู่ออแกนิคที่ทามาจากธรรมชาติเนื่องจากสบู่ออแกนิคนัน้ หาซื้อ
ค่อนขา้ งยากและมีราคาค่อนขา้ งทีจ่ ะแพงกว่าสบู่ปกติตามท้องตลาดทัวไปซึ
่ ่งสบู่ท่ที ามาจากสารเคมีอาจจะมีการระคายเคืองต่อ
ผิวหนังสาหรับบุคคลทีผ่ วิ แพ้งา่ ยได้ เพราะฉะนัน้ ทางผูจ้ ดั ทาจึงได้คิดค้นในการทาสบู่ออแกนิคขึ้นสูตรขมิ้นผสมนา้ ผึ้ง เนื่องจาก
สบู่ สู ต รนี้ ช่ ว ยในการบ ารุ ง ผิ ว พรรณเพราะในขมิ้น มี ส ารCURCUMINและสารสกัด เอทิล อะซี เ ตทที่ป ระกอบด้ว ย
MONODENETHOXYCURCUMON,BISDEMETHOXYCUMIN,FURULIC ACID, CAFEIC ACID,P-COUMARIC
และ TRANS-CINNAMIC ACID ซึ่งมีฤทธิ์ตา้ นการแพ้ และในขมิ้นยังพบสารสกัดเมทานอลจากเหง ้าขมิ้นแหง้ และสารเคอร์
คูมนิ จากขมิ้น สามารถยับยัง้ การเจริญเติบโตแบคทีเรีย ส่วนในนา้ ผึ้ง มีสารแอนติออกซิเดนท์ (ANTIOXIDANT) หรือสาร
ต้านอนุมลู อิสระมีประสิทธิภาพในการเป็ นสารต้านอนุมลู อิสระธรรมชาติ จึงสามารถปกป้ องผิว จากการถูกทาลายจากรังสียูวี ที่
เป็ นสาเหตุให้ผิว แก่ ก่อนวัยและเป็ นมะเร็งผิวหนัง ช่ วยยืดอายุการชราของผิว คงความอ่อนเยาว์ใหก้ บั ผิว และช่ วยฟื้ นฟูผิว
ดังนัน้ จึงให้ความสนใจและศึกษาเกี่ยวกับขัน้ ตอนกระบวนการทาสบู่ออแกนิคและศึกษาเปรียบเทียบสบู่ออแกนิคสูตรขมิ้นผสม
นา้ ผึ้งกับสบู่ธรรมดาทัว่ ไป
จุดมุ่งหมาย
1. เพือ่ ศึกษาเปรียบเทียบผลของการใช้สบู่ออแกนิคและสบู่ขายตามท้องตลาดทัวไป

2. เมือ่ ทดลองการใช้สบู่ออแกนิคแลว้ จะไม่เกิดผลข ้างเคียงต่อผิวหนังสาหรับคนแพ้งา่ ย
สมมติฐานของการค้นคว้า
ถ้าสบู่ออแกนิคทาความสะอาดร่างกายได้ดกี ว่าสบู่ธรรมดาดังนัน้ สบู่ออแกนิคมีประสิทธิภาพมากกว่าสบู่ธรรมดาทัวไป

ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง
ตัวแปรต้น
สบูอ่ อแกนิค
ตัวแปรตาม
ประสิทธิภาพของสบู่
ตัวแปรควบคุม สภาพผิวหนังและปริมาณสบู่
ขอบเขตของการศึกษา
โครงงานดังกล่าวเป็ นการศึกษาการเปรียบเทียบสบู่ออแกนิคและสบู่ธรรมดาทัวไป
่ โดยใช้ผวิ หนังผูค้ นที่ผิวแพ้ง่าย 20
คน ทาการทดลอง

8

นิยามศัพท์เฉพาะ
1. สบู่ออแกนิค คือ ผลิตภัณฑ์ทเ่ี กิดจากพื้นฐานอันแท ้จริงของธรรมชาติ ทีไ่ ม่มกี ารปนเปื้ อนของสารสังเคราะห์ใดๆที่
เกิดจากประยุกต์เทคโนโลยีหรือสารเคมีต่างๆ โดยได้จัดทาสูตขมิ้นผสมนา้ ผึ้ง
2. สบู่ทวั ่ ไป คือส่วนผสมระหว่างกรด (ไขมัน) กับเบส (ด่าง) ในอัตราส่วนทีท่ าให้สามารถทาความสะอาดได้ดี และไม่
เป็ นอันตรายต่อผิวมีค่า pH อยู่ระหว่าง 8-10
3. ประสิทธิภาพ คือ ผูท้ ใ่ี ช้สบู่ออแกนิคสูตรขมิ้นผสมนา้ ผึ้งนัน้ จะไม่มคี วามระคายเคืองต่อผิวหนังและรักษาบารุงผิว
ให้มคี วามชุ่มชื้น
4. คะแนนความพึงพอใจ หมายถึง ผลรวมคะแนนทัง้ หมดคิดเป็ นร้อยละซึ่งคิดได้จากเกณฑ์ความพึงพอใจ แบ่งเป็ น
3 ระดับ หากผูต้ อบแบบสอบถามเลือกจะมีเกณฑ์การให ้คะแนนดังนี้
4.1 พึงพอใจมาก
คิดเป็ น 3 คะแนน
4.2 พึงพอใจปานกลาง คิดเป็ น 2 คะแนน
4.3 ไม่พงึ พอใจ
คิดเป็ น 1 คะแนน
ประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั
1. รูจ้ กั วิธกี ารทาสบู่ออแกนิคสูตรนา้ ผึ้ง
2. สามารถทาสบู่ออแกนิคสูตรนา้ ผึ้งมาใช้ได้
3. สามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพสบู่ออแกนิคสูตรขมิ้นผสมนา้ ผึ้งและสบู่ธรรมดาทัวไป

ในการศึกษาครัง้ นี้
1. จานวนคนทัง้ หมดในการสารวจความพึงพอใจ 20 คน
2. คะแนนสูงสุดของเกณฑ์ คือ พึงพอใจมาก คิดเป็ น 3 คะแนน
ดังนัน้ สูตรสาเร็จในการคานวณคะแนนความพึงพอใจ คือ
ผลรวมของคะแนนทัง้ หมด
ออแกนิค
ผลรวมของคะแนนทัง้ หมด
สบู่ทวั ่ ไป

9

บทที่ 2
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ข้อแตกต่างระหว่างสบู่ทวั ่ ไปกับสบู่ออแกนิค
1. สินค้าออแกนิค เมื่อเริ่มทาการผลิตต้องเว้นระยะปรับเปลี่ยน 3 ปี จึงจะได้รบั การรับรองมาตรฐานสากลได้
(สหภาพยุโรป อเมริกา) ทาให้เกษตรกรทีต่ อ้ งการปรับเปลีย่ นจากเกษตรเคมี มาทาออแกนิคมีความยากลาบาก
ในด้านการตลาดในช่วงสามปี แรก หากผูบ้ ริโภคไม่รู ้ หรือไม่สนับสนุน
2. เมือ่ เริ่มการผลิต ปี เเรกผลผลิตจะลดลงกว่าเกษตรเคมีทวไป
ั ่ เพราะต้องปรับสภาพเเวดลอ้ ม นิเวศ และสร้าง
ความอุดมสมบูรณ์ในดินก่อน
3. ขัน้ ตอนการตรวจสอบรับรองเพื่อใหเ้ กิดความมัน่ ใจว่าสินค้าเป็ นออแกนิ คจริงๆ ทาใหต้ น้ ทุนสูงขี้นเฉพาะใน
ส่วนนี้ (รวมค่าการจัดการในการผลิตเพื่อใหไ้ ด้ตามมาตรฐาน)เพิ่มขึ้นไม่ตา่ กว่า 10 เปอร์เซนต์ เมื่อเทียบกับ
ฟาร์มเคมีทวั ่ ๆไปทีไ่ ม่ตอ้ งทาระบบการตรวจสอบย้อนกลับ
4. พืชผัก ผลไม้ ออแกนิค เน้นผลิตตามฤดูกาล ไม่เหมือนเกษตรเคมีท่เี น้นทานอกฤดู ซึ่งจะทาใหไ้ ด้ผลผลิตสูง
กว่ากันเกือบเท่าตัว โดยเฉพาะผัก ผลไม้หลายๆชนิด ที่ทานอกฤดูดว้ ยการเร่ งด้วยฮอร์โมนสังเคราะห์ อัน
ส่งผลให้รายได้เกษตรออแกนิคน้อยกว่าเกือบเท่าตัวหากขายผัก ผลไม้ในราคาเท่ากันกับผัก ผลไม้เคมี
5. แปลงผลิตออแกนิค ต้องเว้นระยะเเนวกันชน พืชแนวกันชนกับเเปลงเพื่อนบา้ นไม่สามารถเอามาขายติดตรา
รับรองมาตรฐานได้เพราะถือว่ามีความเสีย่ งในการรับสารปนเปื้ อนจากแปลงขา้ งเคียง อันนี้ทาใหเ้ สียโอกาสใน
การขายในราคาทีเ่ ป็ นธรรมกับเกษตรออแกนิค
สบู่ ธ รรมดา
สบู่ บารุ ง ผิ ว
สบู่ ธ รรมชาติ
ผลิตจากนา้ มันพืชหรือไขมันสัตว์ ผลิตจากนา้ มันพืชหรือไขมันสัตว์ ผลิตจากนา้ มันพืชทีผ่ ่าน
ทีผ่ ่านกระบวนการสกัดจาก
ทีผ่ ่านกระบวนการสกัดจาก
กระบวนการสกัดจากโรงงาน
โรงงานอุตสาหกรรม
โรงงานอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม

สบู่ ORGANIC
ผลิตจากนา้ มันพืชออแกนิค ที่
ผ่านกระบวนการสกัดเย็น

ผลิตจากเกล็ดสบู่ทม่ี กี ารแยกเอา ผลิตจากเกล็ดสบู่ทม่ี กี ารแยกเอา กลีเซอรีนทีไ่ ด้มิได้ผ่านการแยก
กลีเซอรีนทีไ่ ด้มิได้ผ่านการแยก
กลีเซอรีนออกไป
กลีเซอรีนออกไป แต่จะเติมกลี ออกไป จึงทาให้สบู่มคี วามนุ่ม ชุ่ม ออกไป จึงทาให้สบู่มคี วามนุ่ม ชุ่ม
เซอรีนกลับเขา้ ไปอีกครัง้ ใน
ชื่นต่อผิวพรรณ
ชื่นต่อผิวพรรณ
กระบวนการผลิตสบู่ขนั้ สุดท ้าย
ทาให้สบู่ประเภทนี้มรี าคา
ค่อนขา้ งแพง

10

มีการเติมสารซักฟอก

มีการเติมสารซักฟอก

ไม่มกี ารเติมสารซักฟอก

เติมสีสงั เคราะห์และนา้ หอม

เติมสีสงั เคราะห์และนา้ หอม

อาจมีการเติมนา้ หอมและสมุนไพร ใช้นา้ มันหอมระเหย และสมุนไพร
ทีเ่ ป็ นออแกนิค

สารเคมีอาจก่อให้เกิดสารตกค้าง สารเคมีอาจก่อให้เกิดสารตกค้าง ปราศจากสารตกค้าง และไม่
และระคายเคืองต่อผิว
และระคายเคืองต่อผิว
ก่อให ้เกิดการระคายเคืองต่อผิว
ย่อยสลายได้ในธรรมชาติ
มีอายุการเก็บรักษานาน ไม่เกิด
กลิน่ หืน

ไม่มกี ารเติมสารซักฟอก

ปราศจากสารตกค้าง และไม่
ก่อให ้เกิดการระคายเคืองต่อผิว

ย่อยสลายได้ในธรรมชาติ
มีอายุการเก็บรักษานาน ไม่เกิด
กลิน่ หืน

ย่อยสลายได้ในธรรมชาติ
ย่อยสลายได้ในธรรมชาติ
ก้อนสบู่มเี นื้อสัมผัสแข็ง
ก้อนสบู่ค่อนข ้างนิ่ม
เกิดกลิน่ หืนเมือ่ รักษาไว้เป็ น
สามารถเก็บรักษาได้นานถึง 1 – 2
เวลานาน
ปี โดยไม่เกิดกลิน่ หืน
ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบสรรพคุณระหว่างสบู่ธรรมดากับสบู่ ORGANIC

องค์ประกอบของสบู่และการวัดค่า pH ของสบู่
สบู่ เป็ นสิง่ ทีใ่ ช้ในการทาความสะอาดร่างกาย เช่น การอาบนา้ การล ้างมือ สบู่จะช่วยละลายไขมัน ทาให้การชาระล ้าง
สะอาดมากขึ้น
สบู่กอ้ น คือส่วนผสมระหว่างกรด (ไขมัน) กับเบส (ด่าง) ในอัตราส่วนทีท่ าให้สามารถทาความสะอาดได้ดี และไม่เป็ น
อันตรายต่อผิว คือมีค่า pH อยู่ระหว่าง 8-10 (ในเอกสารจดแจ้งของ อย.ให ้ผูผลิ
้ ตสบู่กอ้ นระบุว่ามีค่า pH ไม่เกิน 11) กรด
หรือกรดไขมัน เช่นนา้ มันพืช ไขมันสัตว์ เบส เช่นโซดาไฟ โดยทัวไปอั
่ ตราส่วนผสมทีเ่ หมาะสมคือเมือ่ ผสมกันแล ้วควรจะเหลือ
กรดไขมันอยู่ประมาณ 5% หากไม่มเี ครื่องมือในการวัดค่า pH ให ้เก็บสบู่เอาไว้อย่างน้อย 15-30 วัน เพือ่ ให ้ค่า pH ลดลง อยู่
ในอัตราทีเ่ หมาะสม
กรด (ไขมัน) และเบส (ด่าง) ทีน่ ามาทาสบู่ ไขมันแต่ละชนิดประกอบด้วยกรดไขมันมากกว่า 1 ชนิด ตามธรรมชาติกรด
ไขมันเหล่านี้จะไม่อยู่อสิ ระ แต่รวมตัวกับสารกลีเซอรอลในไขมันอยู่ในรูปกลีเซอไรด์ เมือ่ ด่างทาปฏิกิริยากับกรดไขมัน กรด
ไขมันจะหลุดออกจากกลีเซอไรด์ รวมตัวเป็ นสบู่ สารทีเ่ กาะอยู่กบั กรดไขมันก็จะหลุดออกมาเป็ นกลีเซอรีน ปฏิกิริยาของ กรด
ไขมันแต่ละชนิดเมือ่ รวมตัวกับด่างแล้ว จะให้สบู่ทม่ี คี ุณสมบัตแิ ตกต่างกัน เช่น กรดลอริก(lauric acid) มีมากในนา้ มัน
มะพร้าว เป็ นกรดไขมันทีท่ าปฏิกิริยากับด่างแล้วให้สารทีม่ ฟี องมาก เป็ นต้น
คุณสมบัตขิ องสบู่ทไ่ี ด้จากกรดไขมันต่างชนิดกัน
1. นา้ มันมะพร้าว สบู่ท่ผี ลิตได้มเี นื้อแข็ง กรอบ แตกง่าย สีข าวข น้ มีฟองมากเป็ นครีม ใหฟ้ องที่คงทน
พอควร เมือ่ ใช้แลว้ ทาให้ผวิ แหง้
2. นา้ มันปาล์ม ให้สบู่ทแ่ี ข็งเล็กน้อย มีฟองน้อย ฟองคงทนอยู่นาน มีคุณสมบัติในการชะลา้ งได้ดี แต่ทาให ้
ผิวแหง้
3. นา้ มันราขา้ ว ให้วติ ามินอีมาก ทาให้สบู่มคี วามชุ่มชื้น บารุงผิว ช่วยลดความแห้งของผิว

11

4. นา้ มันถัว่ เหลือง เป็ นนา้ มันทีเ่ ขา้ ได้ดีกบั นา้ มันอื่น ให้ความชุ่มชื้น รักษาผิว แต่เก็บไว้ได้ไม่นาน มีกลิ่นหืน
ง่าย
5. นา้ มันงา เป็ นนา้ มันทีใ่ ห้วติ ามินอี และให ้ความชุ่มชื้น รักษาผิว แต่มกี ลิน่ เฉพาะตัว
6. นา้ มันมะกอก ทาให้ได้สบู่ทแ่ี ข็งพอสมควร ใช้ได้นาน มีฟองเป็ นครีมนุ่มนวลมาก ให้ความชุ่มชื้น ไม่ทาให ้
ผิวแหง้
7. นา้ มันละหุ่ง ช่วยทาให้สบู่มฟี องขนาดเล็กจานวนมาก ทาใหส้ บู่เป็ นเนื้อเดียวกันดี สบู่ไม่แตก ทาใหส้ บู่มี
ความนุ่มเนียน และช่วยให้ผวิ นุ่ม
8. นา้ มันเมล็ดทานตะวัน ทาให้สบู่นุ่มขึ้น แต่ฟองน้อย
9. ไขมันวัว จะได้สบู่ทม่ี เี นื้อแข็งสีขาวอายุการใช้งานนานมีฟองน้อย ทนนาน แต่นุ่มนวล
10. ไขมันหมู จะได้สบู่ทม่ี เี นื้อแข็ง อายุการใช้งานนาน ฟองน้อย แต่ทนนาน
11. ขี้ผ้ งึ ได้สบู่เนื้อแข็ง อายุการใช้งานนาน ฟองน้อย แต่ทนนาน
12. ไขมันแพะ ได้สบู่เนื้อนุ่ม ได้ความชุ่มชื้นแก่ผวิ ผิวนุ่มเนียน
13. เบส (ด่าง) ทีใ่ ช้มี 3 ชนิด คือ
14. ขี้เถ้า ใช้ในการผลิตสบู่ในสมัยโบราณ ปัจจุบนั มีการพัฒนาใช้เป็ นด่างแทน
15. โซดาไฟ หรือโซเดียมไฮดรอกไซด์ ทาปฏิกิริยาได้สบู่กอ้ นแข ้ง
16. โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ ทาปฏิกิริยาได้สบู่เหลว
ขัน้ ตอนวิธกี ารทาสบู่
สบู่ช่วยรักษาความสะอาดให้ร่างกาย และสิ่ง อื่น ๆ ได้เป็ นอย่างดี ความสะอาดช่ วยป้ องกันการแพร่ ระบาดของเชื้อ
โรค การทาสบู่ใช้เองภายในบ้านสามารถทาได้โดยอาศัยส่วนประกอบทีส่ าคัญคือ ไขมันและนา้ ด่าง
วิธกี ารทาสบู่ มีอยู่ 2 วิธคี อื
วิธที ่ี 1 ใช้นา้ ด่างสาเร็จรูปในท้องตลาด หากสามารถหาซื้อนา้ ด่าง สาเร็จรูปได้ง่ายในท ้องตลาด
วิธที ่ี 2 ใช้นา้ ด่างจากการชะล้างขี้เถ้า วิธีน้ ีได้แบบอย่างมาจากผูอ้ พยพไปตัง้ ถิ่นฐานในทวีปอเมริกาเหนือรุ่น
แรก ๆ
ส่วนผสมของสบู่
1. ไขมันและนา้ มัน อาจเป็ นไขมันสัตว์หรือนา้ มันพืชก็ได้ แต่นา้ มันจากแร่ ธาตุใช้ไม่ได้ ไขมันสัต ว์
เช่น ไขวัว กระบือ นา้ มันหมู ไขมัน พืช เช่น นา้ มันมะพร้าว นา้ มันมะกอก ข ้าวโพด เมล็ดฝ้ าย ถัว่
เหลือง ถัว่ ลิสง และนา้ มันละหุ่ง
2. นา้ ด่าง นา้ ด่างสาเร็จรูปทีข่ ายในท ้องตลาดเรียกว่า โซดาไฟ หรือผลึกโซดา หรือผลึกโซเดียมไฮ
ดรอกไซด์ ราคาถูกมีขายทัวไป
่ หรือนา้ ด่างทีไ่ ด้จากการชะล ้างขี้เถ้าเรียกว่า โพแทช
3. บอแร็กซ์ สารบอแร็กซ์น้ ไี ม่จาเป็ นต้องใช้ก็ได้ แต่สารนี้ช่วยให ้ สบู่มสี สี นั สวยงามและทาใหเ้ กิด
ฟองมาก มีจาหน่ ายตามร้านขายยา หรือร้านขายของชา มีช่ือเรียกว่า ผงกรอบ หรือผงนิ่ม ส่วน
ใหญ่บรรจุในถุง พลาสติก

12

4. นา้ หอม นา้ หอมก็ไม่จาเป็ นต้องใช้เช่นกัน แต่ถา้ ใช้จะทาให้สบู่ มีกลิน่ ดีข้นึ ถ้าไขมันทีใ่ ช้ทาสบู่นนั้
เหม็นอับ ใช้นา้ มะนาวหรือนา้ มะกรูดผสม จะช่วยให ้กลิน่ หอมยิ่งขึ้นและไม่เน่า
5. นา้ นา้ ที่ใช้ทาสบู่ได้ดตี อ้ งเป็ นนา้ อ่อน ถ้าเป็ นนา้ กระด้างจะทา ใหส้ บู่ไม่เกิดฟอง จึงขจัดความ
สกปรกไม่ ไ ด้ ควรท าให น้ ้า นั้น หายกระด้า ง เสีย ก่ อ น โดยเติ ม ด่ า งประมาณ 1 ช้อ นโต๊ ะ
(15มิลลิลติ ร) ต่อนา้ กระด้าง 1 แกลลอน (3.8 ลิตร) คนให ้เข ้ากัน ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 3-4 วัน จึง
เท เอาส่วนบนออกมา ส่วนนา้ และตะกอนทีก่ น้ ภาชนะเททิ้งไปได้ นา้ ทีเ่ หมาะ ในการทาสบู่มากทีส่ ุด
คือนา้ ฝน
การทาสบู่จากนา้ ด่างสาเร็จรูปในท้องตลาด
อุปกรณ์
- ถ้วย ถังหรือหม้อทีท่ าด้วยเหล็กหรือหม้อดินก็ได้ แต่ อย่าใช้หม้ออะลูมเิ นียม เพราะด่างจะกัด
- ถ้วยตวงทีท่ าด้วยแก้วหรือกระเบื้องเคลือบ
- ช้อนกระเบื้องเคลือบหรือช้อนไม้ และใบพายหรือกิ่งไม้ ขนาดเล็กสาหรับคน
- แบบพิมพ์สบู่อาจจะทาด้วยแผ่นไม้หรือกระดาษแข็งก็ ได้ ขนาดของแบบพิมพ์จะใช้กว้างหรือยาว
ตามต้อง การ แต่ส่วนลึกควรจะเป็ น 2-3 นิ้ว ดีทส่ี ุด
- ผ้าฝ้ ายหรือกระดาษมันสาหรับรองรับสบู่ ในแบบพิมพ์ โดยตัดผ้าหรือกระดาษออกเป็ น 2 ชิ้น
ชิ้นหนึ่งกว้าง กว่าเล็กน้อย อีกชิ้นหนึ่งยาวกว่าแบบเล็กน้อย ใช้ สาหรับช่ วยยกสบู่ออกจากแบบ
พิมพ์งา่ ยขึ้น
อัตราส่วนของส่วนผสมทีใ่ ช้ในการทาสบู่ได้ประมาณ 4 กิโลกรัม
นา้ มันหรือไขแข็งสะอาด
3 ลิตร หรือ 2.75 กก.
บอแร็กซ์
57 มิลลิลติ ร (1/4 ถ้วย)
ผลึกโซดาหรือนา้ ด่าง
370 กรัม
นา้
1.2 ลิตร
นา้ หอม (เลือกกลิน่ ตามต้องการ)
1-4 ช้อนชา
ตารางที่ 2 อัตราส่วนผสมทีใ่ ช้ในการทาสบู่
ขัน้ ตอนในการทาสบู่
1. เตรียมไขมัน ถ้าไขมันไม่สะอาด ควรทาใหส้ ะอาดเสียก่ อน โดยเอาไปต้มกับนา้ ในปริมาณที่
เท่ากันในกาต้มนา้ เมือ่ เดือดแล ้วเทส่วน ผสมผ่านผ้าบาง ๆ หรือตะแกรงสาหรับกรองลงในภาชนะ
ทีเ่ ตรียมไว้ แล้วเติมนา้ เย็นลงไป 1 ส่วนต่อส่วนผสม 4 ส่วน ปล่อยทิ้งไว้ให ้เย็นโดยไม่ ต้องคน ถ้า
จะให้สะอาดยิ่งขึ้นควรใส่มนั เทศทีห่ นเป็
ั ่ นแว่นลงไปก่อน ทีจ่ ะต้มส่วนผสม
2. เตรียมนา้ ด่างผสม ทาได้โดย ตวงนา้ ตามปริมาณที่ตอ้ งการ แลว้ ค่อย ๆ เติมด่าง (ผลึก โซดา)
ที่จะใช้ลงไปในนา้ ไม่ควรเติมนา้ ลงไปในด่าง เพราะจะเกิดความร้อน และกระเด็นทาใหเ้ ปรอะ
เปื้ อนได้ แล้วปล่อยให้นา้ ด่างผสมนี้เย็นลงจนปกติ

13

3. ค่อย ๆ เติมนา้ ด่างผสมนี้ลงไปในไขมันที่ละลายแลว้ ในข อ้ 1 ขณะที่เติมนี้ตอ้ งคนส่วนผสม
ทัง้ หมดนี้อย่ างช้า ๆ และสมา่ เสมอในทิศทาง เดียวกัน จนกว่าส่วนผสมจะขน้ ตามปกติ ใช้เวลา
ประมาณ 30 นาที ช่วงนี้ เติมนา้ หอมทีเ่ ตรียมไว้ลงไปได้ หลังจากนัน้ ปล่อยไว้ 15-20 นาที จึงค่อย
คนหนึ่ง ครั้ง ทิ้งไว้ 2-3 ชัว่ โมง เมื่อส่ว นผสมเหนียวดีแ ลว้ จึงเทลงในแบบ พิม พ์ ซึ่งมีผา้ หรื อ
กระดาษมันรองอยู่
4. หาฝาครอบแบบพิ ม พ์ แล ว้ ทิ้ ง ไว้ป ระมาณ 2 วัน ไม่ ค วรมี ก าร เคลื่ อ นย้า ยหรื อ ถู ก
กระทบกระเทือน สบู่จะยึดกันแน่นสามารถเอาออกจาก แบบพิมพ์ได้
5. เมื่อสบู่แข็งตัวดีแล้ว นาออกจากแบบพิมพ์ แลว้ ใช้เสน้ ลวดหรื อ เสน้ เชือกตัดสบู่ออกเป็ นชิ้น
ตามขนาดที่ตอ้ งการ แลว้ นาไปวางเรียงไว้ให ้ อยู่ในลักษณะที่ลมพัดผ่านได้ทวั ่ ถึงในบริเวณที่อุ่น
และแหง้ ปล่อยไว้ 2-4 สัปดาห์ จึงนาไปใช้ได้
การทดสอบว่าสบู่จะดีหรือไม่
1.สบู่ทด่ี คี วรจะแข็ง สีขาว สะอาด กลิน่ ดีและไม่มรี ส สามารถขูด เนื้อสบู่ออกเป็ นแผ่นโค้งๆได้
2.ถ้าสบู่ทผ่ี ่านขัน้ ตอนตามเวลาที่ทาทุกช่ วงแลว้ แต่ยงั มีส่วนผสมบาง ส่วนไม่แข็งตัวหรือแยกกัน
อยู่ หรือไม่ดเี พราะสาเหตุใดก็ตาม อาจแก้ไขให ้ดี ขึ้นดังนี้
2.1 ตัดสบู่ออกเป็ นชิ้นเล็ก ๆ ใส่ลงในหม้อที่มนี า้ บรรจุอยู่ 2.8 ลิตร พร้อมทัง้ เทส่วนที่
เป็ นของเหลวทีเ่ หลืออยู่ในแบบพิมพ์ลงไปด้วย
2.2 นาไปต้มนานประมาณ10 นาที อาจเติมนา้ มะนาวหรือนา้ มัน อื่น ๆ ที่มกี ลิ่นหอมลง
ไปในส่วนผสมประมาณ 2 ช้อนชา (ถ้ายังไม่ได้เติม)ต่อจากนัน้ จึงเทส่วนผสมลงในแบบ
พิมพ์ใหม่อกี ครัง้ หนึ่ง ปล่อยไว้ 2 อัน แล ้วดาเนินการตามทีก่ ล่าวมาแล ้ว
การทาสบู่จากนา้ ด่างทีไ่ ด้จากขี้เถ้า
อุปกรณ์
1. เครื่องมือสาหรับการชะล ้างนา้ ด่าง ประกอบด้วยก้อนหิน ขนาดย่อม ๆ หลายก้อน
- แผ่นหินราบมีร่องนา้ ให้ไหลได้
- ถังไม้ขนาดจุ 19 ลิตร มีรูเล็ก ๆ หลายรูตดิ อยู่กน้ ถัง
- ภาชนะรองนา้ ด่าง ไม่ควรใช้ภาชนะทีท่ าด้วยอะลูมเิ นียม เพราะนา้ ด่างจะกัด
- กิ่งไม้เล็ก ๆ และฟาง
- ขี้เถ้า 19 ลิตร ซึ่งได้จากการเผาไหม้ทุกชนิด ขี้เถ้าจาก ไม้เนื้อแข็งจะใช้ทานา้ ด่างได้ดี
ทีส่ ุด สาหรับชนบทแถบ ชายทะเล ขี้เถ้าจากการเผาสาหร่ายทะเลใช้ได้ดีมาก เพราะมีธาตุ
โซเดียมทาให้สบู่แข็งตัวได้ดี
- นา้ อ่อนปริมาณ 7.6 ลิตร
2. วิธกี ารชะล้างขี้เถ้าทานา้ ด่าง
- ตัง้ อุปกรณ์ดงั แสดงในรูป โดยที่กน้ ของถังทาเป็ นที่กรอง ขี้เถ้า ใช้ก่ิงไม้ไข ว้ กัน 2 กิ่ง
เรียงเป็ นแถว แล ้วเอาฟางวางลงบนกิ่ง

14

- ใส่ข้เี ถ้าลงในถัง แลว้ เทนา้ อุ่นลงในถังเพื่อใหข้ ้ เี ถ้าเปี ยก และเหนียว เกลี่ยใหเ้ กิดหลุม
ตรงกลาง แลว้ ค่อย ๆ เทนา้ ส่วนทีเ่ หลือลงใน หลุมนัน้ ปล่อยใหน้ า้ ซึมแลว้ เติมนา้ อีก นา้
ด่ า งสีน ้า ตาลจะไหลลงสู่ ส่ ว นล่ า ง ของถัง นานประมาณ 1 ชม. น ้า ด่ า งที่ไ ด้จ ะมี
ปริมาณ 1.8 ลิตร ถ้านา้ ด่างที่ มีความเข ้มข ้นดีแล ้ว ทดสอบได้โดยเอาไข่ไก่หรือมันฝรัง่ ใส่
ลงไป ไข่หรือมัน จะลอยได้ หรือถ้าจุ่มขนไก่ ลงไป นา้ ด่างจะเกาะติดแต่ ไม่กดั ขนไก่ ให ้
หลุด ถ้านา้ ด่างอ่อนไป ควรเทกลับคืนถังอีกครัง้ หรือเคี่ยวให ้ข ้นด้วยการต้ม
- ส่วนการทาสบู่ในขัน้ ต่อไปนัน้ ดาเนินการเช่นเดียวกันกับ วิธแี รก
ขอ้ ควรระวังในการใช้นา้ ด่าง
นา้ ด่างนี้เป็ นพิษเพราะกัดผิวหนังและทาให้เกิดแผลร้ายแรงได้ ฉะนัน้ ไม่ควรให ้ถูกผิวหนัง ถ้า ถูกต้องรีบลา้ ง
ทันทีดว้ ยนา้ เปล่า แล้วล้างด้วย นา้ ส ้มอีกครัง้ หนึ่ง
ถ้ากลืนนา้ ด่างลงไป ให้รีบดืม่ นา้ สม้ นา้ มะนาวหรือมะกรูดตามลงไป ใหม้ าก ๆ แลว้ รีบไปพบแพทย์ ดังนัน้
ควรเก็บนา้ ด่างให้พน้ มือเด็ก
การทดสอบว่าสบู่จะดีหรือไม่
- สบู่ทด่ี คี วรจะแข็ง สีขาว สะอาด กลิน่ ดีและไม่มรี ส สามารถขูด เนื้อสบู่ออกเป็ นแผ่นโค้ง ๆ ได้
-ถ้าสบู่ทผ่ี ่านขัน้ ตอนตามเวลาทีท่ าทุกช่วงแล ้ว แต่ยงั มีส่วนผสมบาง ส่วนไม่แข็งตัวหรือแยกกันอยู่ หรือไม่ดี
เพราะสาเหตุใดก็ตาม อาจแก้ไขให ้ดี ขึ้นดังนี้
- ตัดสบู่ออกเป็ นชิ้นเล็ก ๆ ใส่ลงในหม้อทีม่ นี า้ บรรจุอยู่ 2.8 ลิตร พร้อมทัง้ เทส่วนที่เป็ นของเหลวที่เหลืออยู่
ในแบบพิมพ์ลงไปด้วย
- นาไปต้ม นานประมาณ10 นาที อาจเติมน า้ มะนาวหรื อ นา้ มัน อื่น ๆ ที่มีก ลิ่นหอมลงไปในส่ วนผสม
ประมาณ 2 ช้อนชา (ถ้ายัง ไม่ไ ด้เติม )ต่ อจากนัน้ จึงเทส่ว นผสมลงในแบบพิมพ์ใ หม่อีกครั้งหนึ่ ง ปล่อ ย
ไว้ 2 อัน แลว้ ดาเนินการตามทีก่ ล่าวมาแล ้ว
ขมิ้นชัน สมุนไพรชัน้ เลิศ ช่วยดูแลสุขภาพ

รูปภาพที่ 1 รูปภาพประกอบคาอธิบายความหมายของขมิ้น

"ขมิ้นชัน" หรือทีค่ นทัว่ ไปรูจ้ กั ในชื่อ "ขมิ้น" คนเชียงใหม่เรียกว่า ขมิ้นแกง ขมิ้นหัว ขมิ้นหยอก คนตรัง เรียก ขี้ม้นิ
หรือ หมิ้น มีช่อื ทางวิทยาศาสตร์ว่า Curcuma longa Linn. เป็ นพืชล ้มลุกในวงศ์ขงิ ทีม่ ถี ่นิ กาเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สูงประมาณ 30-90 เซนติเมตร มีเหง ้าอยู่ใต้ดนิ มีแขนงรูปทรงกระบอกแตกออกมาด้านข ้าง 2 ด้าน ส่วนเนื้อในของเหง ้ามีสี
เหลืองเขม้ จนถึงสีแสดจัด มีกลิน่ หอมเฉพาะตัว

15

ใบเดีย่ วของขมิ้นชันจะแทงออกมาจากเหง ้าเรียงเป็ นวงซ้อนทับกันเป็ นรูปหอก ขนาดใบกว้าง 12-15 เซนติเมตร ยาว
30-40 เซนติเมตร ดอกมีสเี หลืองอ่อน แทงออกมาจากเหง ้า แทรกขึ้นมาระหว่างก้านใบ ปกติจะบานครัง้ ละ 3-4 ดอก รูปกลมมี
3 พู
เหง ้าของขมิ้นชันมีสารสาคัญประเภทเคอร์คูมนิ อยด์ ซึ่งเป็ นสารสีเหลืองประกอบอยู่หลายตัว ทัง้ เดสเมทอกซีเคอร์คู
มิน และบิสเดส เมทอกซีเคอร์คูมนิ และนา้ มันหอมระเหย ซึ่งมีสารสาคัญอย่าง เทอร์เมอโรน และซิงจิเบอรีน ซึ่งสารทัง้ หมดนี้
ช่วยเพิม่ สรรพคุณทางยาให้ขมิ้นชันได้อย่างดี

รูปภาพที่ 2 สรรพคุณทางยาของขมิ้น
สรรพคุณทางยาของขมิ้นชัน
สรรพคุณทางยาของขมิ้นชันกัน ส่วนที่ใช้ก็คอื "เหง ้า" ทีม่ รี สฝาด โดยเหง ้ามีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา ลดการ
อักเสบ และมีฤทธิ์ในการขับนา้ ดี ต้านอนุมลู อิสระป้ องกันการเกิดมะเร็งในตับ ช่วยบารุงตับ นอกจากนี้ ยังมีสารอาหารหลาย
ชนิด ทัง้ วิตามินเอ วิตามินซี วิตามินอี และเกลือแร่ต่าง ๆ
ส่วนนา้ มันหอมระเหยในขมิ้นชัน ก็มสี รรพคุณบรรเทาอาการปวดท ้อง ท ้องอืด แน่นจุกเสียด จึงนิยมนาขมิ้นมาใช้
สมานแผลในกระเพาะอาหาร ทาความสะอาดลาไส้ รักษาโรคกระเพาะอาหาร
การศึกษาวิจยั เพิม่ เติมยังพบว่า ขมิ้นมีสรรพคุณบารุงร่างกายอีกหลายอย่าง ทัง้ ช่วยรักษาระบบทางเดินหายใจทีผ่ ดิ ปกติ หืด ไอ
เวียนศีรษะ รักษาอาการปวดและอักเสบเนื่องจากไขข ้ออักเสบ เพิม่ ภูมคิ มุ ้ กันให ้แก่ร่างกาย ช่ วยขับนา้ นมสตรีหลังคลอดบุตร
การใช้ขมิ้นชันเป็ นยาทาภายนอก เพือ่ รักษาอาการแพ้ แก้อกั เสบ ผื่นแดง แมลงสัตว์กดั ต่อย ให้นาเหง ้าขมิ้นยาว
ประมาณ 2 นิ้ว มาฝนกับนา้ ต้มสุก แล้วทาในบริเวณทีเ่ ป็ น วันละ 3 ครัง้ หรือจะใช้ผงขมิ้นโรยทาบริเวณทีม่ อี าการผื่นคันจาก
แมลงสัตว์กดั ต่อยได้เช่นกัน

16

รูปภาพที่ 3 ขมิ้นชันกับการบารุงผิวพรรณ
ขมิ้นชัน กับการบารุงผิวพรรณ
สูตรพอกผิวด้วยขมิ้น
ให้นาขมิ้นสดเล็กน้อยมาลา้ งนา้ ให้สะอาดแล ้วหันเป็
่ นชิ้นเล็ก ๆ นาไปปัน่ รวมกับดินสอพอง 2-3 เม็ด ผสม
กับนา้ มะนาว 1 ผล ปัน่ จนละเอียดเป็ นเนื้อเดียวกัน จากนัน้ นามาพอกหน้าที่ล ้างสะอาดแล ้ว ทิ้งไว้ประมาณ 15-20
นาที แล้วค่อยล้างออกด้วยนา้ สะอาด เมือ่ ใช้แล ้ว ใบหน้าเต่งตึงขึ้น และถ้าทาเป็ นประจาสัปดาห์ละ 3-4 ครัง้ ผิวหน้า
จะสดใสและดูดขี ้นึ
เศรษฐกิจพอเพียง เป็ นปรัชญาทีช่ ้ แี นวทางการดารงชีวติ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชมีพระราช
ดารัสแก่ ชาวไทยนับตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2517 เป็ นต้นมา และถูกพูดถึงอย่างชัดเจนในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 เพื่อเป็ นแนว
ทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย ให้สามารถดารงอยู่ได้อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืนในกระแสโลกาภิวตั น์และความ
เปลีย่ นแปลงต่าง ๆ
เศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทต่อการกาหนดอุดมการณ์การพัฒนาของประเทศ โดยปัญญาชนในสังคมไทยหลายท่านได้
ร่วมแสดงความคิดเห็น อย่างเช่ น ศ.นพ.ประเวศ วะสี, ศ.เสน่ ห ์ จามริก, ศ.อภิชยั พันธเสน, และศ.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา โดย
เชื่อมโยงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเขา้ กับ วัฒนธรรมชุมชน ซึ่งเคยถูกเสนอมาก่ อนหน้าโดยองค์กรพัฒนาเอกชนจานวนหนึ่ง
นับตัง้ แต่พทุ ธทศวรรษ 2520 และได้ช่วยให้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นทีร่ ูจ้ กั อย่างกว้างขวางในสังคมไทย
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้เชิญผูท้ รงคุณวุฒิในทางเศรษฐกิจและสาขาอื่น ๆ
มาร่ ว มกัน ประมวลและกลัน่ กรองพระราชด ารัส เรื่ อ งเศรษฐกิ จ พอเพีย งเพื่อ บรรจุใ น แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คม
แห่งชาติ ฉบับที่ 9 และได้จดั ทาเป็ นบทความเรื่อง "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" และได้นาความกราบบังคลทูลพระกรุณาขอ
พระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย เมือ่ วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2542 โดยทรงพระกรุณาปรับปรุงแก้ไขพระราชทานและทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุ ญาตใหน้ าบทความที่ทรงแก้ไขแลว้ ไปเผยแพร่ เพื่อเป็ นแนวทางปฏิบตั ิของ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและทุกฝ่ ายทีเ่ กี่ยวข ้อง ตลอดจนประชาชนโดยทัว่ ไป เมื่อวันที่
21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542
ปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ได้รบั การเชิดชู เป็ นอย่ างสู งจากองค์การสหประชาชาติ ว่าเป็ นปรัชญาที่มปี ระโยชน์ต่อ
ประเทศไทยและนานาประเทศ และสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกยึดเป็ นแนวทางสู่การพัฒนาแบบยัง่ ยืน[6] โดยมีนกั วิชาการและ
นักเศรษฐศาสตร์หลายคนเห็นด้วยกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แต่ในขณะเดียวกัน บางสื่อได้มกี ารตัง้ คาถามถึงการยกย่อง
ขององค์การสหประชาชาติ รวมทัง้ ความน่าเชื่อถือของรายงานศึกษาและท่าทีขององค์การ

17

บทที่ 3
อุปกรณ์และวิธกี ารทดลอง
ขัน้ ตอนกระบวนการในการทาสบู่ออแกนิคสูตรขมิ้นผสมนา้ ผึ้ง มีดงั ต่อไปนี้
1.วัสดุอปุ กรณ์
1.1 หม้อ 3 ใบ
1.2 ไม้พายหรือทีค่ น 3 อัน
1.3 เตาแก๊ส 1 ถัง
1.4 กล่องบล็อกทีส่ าหรับทาให้สบู่เป็ นก้อน 1 อัน
1.5 ผ้าขาวบาง 1 ผืน
1.6 บีกเกอร์ 1 อัน
2.สารเคมี
2.1 โซดาไฟ
180 กรัม
2.2 นา้ มันมะพร้าว 360 กรัม
2.3 นา้ มันมะกอก
630 กรัม
2.4 นา้ มันราขา้ ว
420 กรัม
2.5 ผงขมิ้น
450 กรัม
2.6 นา้ ผึ้ง
80 กรัม
3.ขัน้ ตอนการทาโครงงาน
3.1 ศึกษากระบวนการขัน้ ตอนในการทาโครงงาน
3.2 ตัง้ หัวขอ้ โครงงานในเรื่องทีจ่ ะศึกษาพร้อมทัง้ หาข ้อมูลต่างๆทีเ่ กี่ยวข ้องในส่วนทีเ่ ราจะศึกษา
3.3 นาขอ้ มูลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์พร้อมไปขอคาแนะนาจากอาจารย์ทป่ี รึกษาโครงงาน
3.4. ศึกษากระบวนการทาสบู่ออแกนิคจากอินเตอร์เน็ตเพือ่ มาเป็ นแนวในการทาโครงงานมาศึกษา ซึ่งมีการ
ทาดังนี้
3.4.1 เตรียมอุปกรณ์
การทาสบู่ออแกนิค

18

3.4.2 นานา้ มันมะพร้าว 360 กรัมกับนา้ มันมะกอก 630 กรัมและนา้ มันราข ้าว 420 กรัมมาผสม
รวมกันทัง้ หมดในหม้อ คนให้ละลายเข ้าด้วยกันทัง้ หมด จึงเอาไปต้มจนกระทังอุ
่ ณหภูมคิ วามร้อน 38 องศา
เซลเซียส ยกเอาลงมาพักไว้ก่อน

3.4.3 นา NaOH 180 กรัมค่อยๆ ใส่ลงไปในบีกเกอร์ 1000 ml. ที่มนี า้ สมุนไพรขมิ้นชันเขม้ ขน้
450 กรัมผสมกับนา้ ผึ้ง 80 กรัม ทีละเล็กทีละน้อยคนให ้ละลายเข ้าด้วยกันทัง้ หมด

3.4.4 นาเอา NaOH ทีผ่ สมกับนา้ สมุนไพรขมิ้นชันเข ้มข ้นมาค่อยๆเทลงไปในนา้ มันที่ผสมรวมกัน
อยู่ คนให้เขา้ ด้วยกัน จะเห็นว่ามีลกั ษณะทีเ่ หนียวข ้นมากและนามาเทในแม่พมิ พ์ท่เี ตรียมไว้ แลว้ ค่อยนาไป
ตัดเป็ นก้อนขนาด 5x8x2.5 cm ทีหลัง

19

3.4.5 นาแม่พมิ พ์ทไ่ี ด้มาทิ้งไว้ในห ้องทีม่ อี ณ
ุ หภูมติ ามธรรมดาประมาณ 24 ชัว่ โมง และหาผ้าคลุม
เพือ่ ไม่ให้กลิน่ ของขมิ้นชันระเหิดออก ปล่อยทิ้งเอาไว้ประมาณ 45 ชัว่ โมง เพือ่ ให ้เนื้อสบู่แข็งตัว

20

บทที่ 4
ผลการทดลอง
ผลการทดลองว่าการใช้สบู่ออแกนิคขมิ้นนา้ ผึ้งกับสบู่ทวไปที
ั ่ ม่ ผี ลต่อการระคายเคืองผิวโดยจะทาการทดลองว่าเมื่อสบู่
ออแกนิคทีจ่ ดั ทาขึ้นโดนผลิตวัตถุดบิ จากธรรมชาติโดยไม่ปนเปื้ อนจากสารเคมีจะไม่มกี ารระคายเคืองต่อผิวที่ใช้สบู่ทวั ่ ไปที่มี
สารเคมีปนเปื้ อนอยู่หรือไม่โดยนาสบู่ออแกนิคมาเปรียบเทียบ ค่า pH กับสบู่ธรรมดาทัวไปตามท

้องตลาด

ชนิดของสบู่

ค่า pH ของสบู่

สบู่ออแกนิค

8

สบู่ธรรมดา

8 - 10

ตารางที่ 3 ตารางการเปรียบเทียบ ค่า pH ระหว่างสบู่ออแกนิคกับสบู่ธรรมดา

กราฟแสดงความพึงพอใจของผูท้ ดลองใช้ระหว่าง สบู่ออแกนิค กับ สบู่ทวั่ ไป
จากผูท้ ดลองใช้ท้งั หมด 20 คน
100

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

สบูอ่ อแกนิค
สบูท่ วั่ ไป

21

บทที่ 5
สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ
สรุปผลการทดลอง
จากการทดลองสรุปได้ว่า เมือ่ นาสบู่ออแกนิคสูตรขมิ้นผสมนา้ ผึ้งและสบู่ตามท ้องตลาดทัวไปพบว่

า ผูท้ ดลองพึงพอใจ
สบู่ออแกนิคสูตรขมิ้นผสมนา้ ผึ้งมากกว่าสบู่ตามท้องตลาด เนื่องจาก สบู่ออแกนิคสูตรขมิ้นผสมนา้ ผึ้งมีสรรพคุณในการบารุง
ผิวพรรณให้ช่มุ ชื้นและไม่อนั ตรายต่อผูท้ ม่ี ผี วิ แพ้งา่ ย ส่วนสบู่ตามท ้องตลาดซึ่งมีสารเคมีปนเปื้ อนอาจจะส่งผลให ้เป็ นอันตราย
ต่อผิวหนังผูท้ ม่ี ผี วิ แพ้งา่ ยได้ ดังนัน้ สบู่ออแกนิคสูตรขมิ้นผสมนา้ ผึ้งจะไม่มกี ารระคายเคืองผิวสาหรับบุคคลแพ้ง่าย
ข ้อเสนอแนะ
1.ทาสบู่ให้มรี ูปร่างน่าใช้มากกว่านี้
2.ควรทาให้มสี สี นั มากกว่านี้
3.ควรทาให้สบู่แข็งตัวมากกว่านี้

22

ภาคผนวก

23

ภาคผนวก
(แบบประเมิน)

24

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้สบู่ออแกนิค สูตรขมิ้นผสมนา้ ผึ้ง กับ สบู่ธรรมดา
เพศ

ชาย

หญิง

ระดับผูป้ ระเมิน

ครู

นักเรียน

บุคคลทัวไป

สบู่ออแกนิค สูตรขมิ้นผสมนา้ ผึ้ง
ระดับความพึงพอใจ

พึงพอใจมาก

พึงพอใจปานกลาง

ไม่พงึ พอใจ

พึงพอใจมาก

พึงพอใจปานกลาง

ไม่พงึ พอใจ

เกณฑ์การประเมิน
การอ่อนโยนต่อผิวหนัง
ผิวพรรณชุ่มชื้น
ขจัดคราบไคลได้ดี

สบู่ธรรมดา
ระดับความพึงพอใจ
เกณฑ์การประเมิน
การอ่อนโยนต่อผิวหนัง
ผิวพรรณชุ่มชื้น
ขจัดคราบไคลได้ดี

ข ้อเสนอแนะเพิม่ เติม
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................. ...............................................................
........................................................................................................................................... .................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................................

25

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้สบู่ออแกนิค สูตรขมิ้นผสมนา้ ผึ้ง กับ สบู่ธรรมดา
เพศ

ชาย

หญิง

ระดับผูป้ ระเมิน

ครู

นักเรียน

บุคคลทัวไป

สบู่ออแกนิค สูตรขมิ้นผสมนา้ ผึ้ง
ระดับความพึงพอใจ

พึงพอใจมาก

พึงพอใจปานกลาง

ไม่พงึ พอใจ

พึงพอใจมาก

พึงพอใจปานกลาง

ไม่พงึ พอใจ

เกณฑ์การประเมิน
การอ่อนโยนต่อผิวหนัง
ผิวพรรณชุ่มชื้น
ขจัดคราบไคลได้ดี

สบู่ธรรมดา
ระดับความพึงพอใจ
เกณฑ์การประเมิน
การอ่อนโยนต่อผิวหนัง
ผิวพรรณชุ่มชื้น
ขจัดคราบไคลได้ดี

ข ้อเสนอแนะเพิม่ เติม
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................. ...............................................................
........................................................................................................................................... .................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................................

26

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้สบู่ออแกนิค สูตรขมิ้นผสมนา้ ผึ้ง กับ สบู่ธรรมดา
เพศ

ชาย

หญิง

ระดับผูป้ ระเมิน

ครู

นักเรียน

บุคคลทัวไป

สบู่ออแกนิค สูตรขมิ้นผสมนา้ ผึ้ง
ระดับความพึงพอใจ

พึงพอใจมาก

พึงพอใจปานกลาง

ไม่พงึ พอใจ

พึงพอใจมาก

พึงพอใจปานกลาง

ไม่พงึ พอใจ

เกณฑ์การประเมิน
การอ่อนโยนต่อผิวหนัง
ผิวพรรณชุ่มชื้น
ขจัดคราบไคลได้ดี

สบู่ธรรมดา
ระดับความพึงพอใจ
เกณฑ์การประเมิน
การอ่อนโยนต่อผิวหนัง
ผิวพรรณชุ่มชื้น
ขจัดคราบไคลได้ดี

ข ้อเสนอแนะเพิม่ เติม
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................. ...............................................................
........................................................................................................................................... .................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................................

27

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้สบู่ออแกนิค สูตรขมิ้นผสมนา้ ผึ้ง กับ สบู่ธรรมดา
เพศ

ชาย

หญิง

ระดับผูป้ ระเมิน

ครู

นักเรียน

บุคคลทัวไป

สบู่ออแกนิค สูตรขมิ้นผสมนา้ ผึ้ง
ระดับความพึงพอใจ

พึงพอใจมาก

พึงพอใจปานกลาง

ไม่พงึ พอใจ

พึงพอใจมาก

พึงพอใจปานกลาง

ไม่พงึ พอใจ

เกณฑ์การประเมิน
การอ่อนโยนต่อผิวหนัง
ผิวพรรณชุ่มชื้น
ขจัดคราบไคลได้ดี

สบู่ธรรมดา
ระดับความพึงพอใจ
เกณฑ์การประเมิน
การอ่อนโยนต่อผิวหนัง
ผิวพรรณชุ่มชื้น
ขจัดคราบไคลได้ดี

ข ้อเสนอแนะเพิม่ เติม
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................. ...............................................................
........................................................................................................................................... .................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................................

28

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้สบู่ออแกนิค สูตรขมิ้นผสมนา้ ผึ้ง กับ สบู่ธรรมดา
เพศ

ชาย

หญิง

ระดับผูป้ ระเมิน

ครู

นักเรียน

บุคคลทัวไป

สบู่ออแกนิค สูตรขมิ้นผสมนา้ ผึ้ง
ระดับความพึงพอใจ

พึงพอใจมาก

พึงพอใจปานกลาง

ไม่พงึ พอใจ

พึงพอใจมาก

พึงพอใจปานกลาง

ไม่พงึ พอใจ

เกณฑ์การประเมิน
การอ่อนโยนต่อผิวหนัง
ผิวพรรณชุ่มชื้น
ขจัดคราบไคลได้ดี

สบู่ธรรมดา
ระดับความพึงพอใจ
เกณฑ์การประเมิน
การอ่อนโยนต่อผิวหนัง
ผิวพรรณชุ่มชื้น
ขจัดคราบไคลได้ดี

ข ้อเสนอแนะเพิม่ เติม
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................. ...............................................................
........................................................................................................................................... .................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................................

29

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้สบู่ออแกนิค สูตรขมิ้นผสมนา้ ผึ้ง กับ สบู่ธรรมดา
เพศ

ชาย

หญิง

ระดับผูป้ ระเมิน

ครู

นักเรียน

บุคคลทัวไป

สบู่ออแกนิค สูตรขมิ้นผสมนา้ ผึ้ง
ระดับความพึงพอใจ

พึงพอใจมาก

พึงพอใจปานกลาง

ไม่พงึ พอใจ

พึงพอใจมาก

พึงพอใจปานกลาง

ไม่พงึ พอใจ

เกณฑ์การประเมิน
การอ่อนโยนต่อผิวหนัง
ผิวพรรณชุ่มชื้น
ขจัดคราบไคลได้ดี

สบู่ธรรมดา
ระดับความพึงพอใจ
เกณฑ์การประเมิน
การอ่อนโยนต่อผิวหนัง
ผิวพรรณชุ่มชื้น
ขจัดคราบไคลได้ดี

ข ้อเสนอแนะเพิม่ เติม
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................. ...............................................................
........................................................................................................................................... .................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................................

30

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้สบู่ออแกนิค สูตรขมิ้นผสมนา้ ผึ้ง กับ สบู่ธรรมดา
เพศ

ชาย

หญิง

ระดับผูป้ ระเมิน

ครู

นักเรียน

บุคคลทัวไป

สบู่ออแกนิค สูตรขมิ้นผสมนา้ ผึ้ง
ระดับความพึงพอใจ

พึงพอใจมาก

พึงพอใจปานกลาง

ไม่พงึ พอใจ

พึงพอใจมาก

พึงพอใจปานกลาง

ไม่พงึ พอใจ

เกณฑ์การประเมิน
การอ่อนโยนต่อผิวหนัง
ผิวพรรณชุ่มชื้น
ขจัดคราบไคลได้ดี

สบู่ธรรมดา
ระดับความพึงพอใจ
เกณฑ์การประเมิน
การอ่อนโยนต่อผิวหนัง
ผิวพรรณชุ่มชื้น
ขจัดคราบไคลได้ดี

ข ้อเสนอแนะเพิม่ เติม
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................. ...............................................................
........................................................................................................................................... .................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................................

31

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้สบู่ออแกนิค สูตรขมิ้นผสมนา้ ผึ้ง กับ สบู่ธรรมดา
เพศ

ชาย

หญิง

ระดับผูป้ ระเมิน

ครู

นักเรียน

บุคคลทัวไป

สบู่ออแกนิค สูตรขมิ้นผสมนา้ ผึ้ง
ระดับความพึงพอใจ

พึงพอใจมาก

พึงพอใจปานกลาง

ไม่พงึ พอใจ

พึงพอใจมาก

พึงพอใจปานกลาง

ไม่พงึ พอใจ

เกณฑ์การประเมิน
การอ่อนโยนต่อผิวหนัง
ผิวพรรณชุ่มชื้น
ขจัดคราบไคลได้ดี

สบู่ธรรมดา
ระดับความพึงพอใจ
เกณฑ์การประเมิน
การอ่อนโยนต่อผิวหนัง
ผิวพรรณชุ่มชื้น
ขจัดคราบไคลได้ดี

ข ้อเสนอแนะเพิม่ เติม
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................. ...............................................................
........................................................................................................................................... .................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................................

32

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้สบู่ออแกนิค สูตรขมิ้นผสมนา้ ผึ้ง กับ สบู่ธรรมดา
เพศ

ชาย

หญิง

ระดับผูป้ ระเมิน

ครู

นักเรียน

บุคคลทัวไป

สบู่ออแกนิค สูตรขมิ้นผสมนา้ ผึ้ง
ระดับความพึงพอใจ

พึงพอใจมาก

พึงพอใจปานกลาง

ไม่พงึ พอใจ

พึงพอใจมาก

พึงพอใจปานกลาง

ไม่พงึ พอใจ

เกณฑ์การประเมิน
การอ่อนโยนต่อผิวหนัง
ผิวพรรณชุ่มชื้น
ขจัดคราบไคลได้ดี

สบู่ธรรมดา
ระดับความพึงพอใจ
เกณฑ์การประเมิน
การอ่อนโยนต่อผิวหนัง
ผิวพรรณชุ่มชื้น
ขจัดคราบไคลได้ดี

ข ้อเสนอแนะเพิม่ เติม
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................. ...............................................................
........................................................................................................................................... .................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................................

33

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้สบู่ออแกนิค สูตรขมิ้นผสมนา้ ผึ้ง กับ สบู่ธรรมดา
เพศ

ชาย

หญิง

ระดับผูป้ ระเมิน

ครู

นักเรียน

บุคคลทัวไป

สบู่ออแกนิค สูตรขมิ้นผสมนา้ ผึ้ง
ระดับความพึงพอใจ

พึงพอใจมาก

พึงพอใจปานกลาง

ไม่พงึ พอใจ

พึงพอใจมาก

พึงพอใจปานกลาง

ไม่พงึ พอใจ

เกณฑ์การประเมิน
การอ่อนโยนต่อผิวหนัง
ผิวพรรณชุ่มชื้น
ขจัดคราบไคลได้ดี

สบู่ธรรมดา
ระดับความพึงพอใจ
เกณฑ์การประเมิน
การอ่อนโยนต่อผิวหนัง
ผิวพรรณชุ่มชื้น
ขจัดคราบไคลได้ดี

ข ้อเสนอแนะเพิม่ เติม
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................. ...............................................................
........................................................................................................................................... .................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................................

34

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้สบู่ออแกนิค สูตรขมิ้นผสมนา้ ผึ้ง กับ สบู่ธรรมดา
เพศ

ชาย

หญิง

ระดับผูป้ ระเมิน

ครู

นักเรียน

บุคคลทัวไป

สบู่ออแกนิค สูตรขมิ้นผสมนา้ ผึ้ง
ระดับความพึงพอใจ

พึงพอใจมาก

พึงพอใจปานกลาง

ไม่พงึ พอใจ

พึงพอใจมาก

พึงพอใจปานกลาง

ไม่พงึ พอใจ

เกณฑ์การประเมิน
การอ่อนโยนต่อผิวหนัง
ผิวพรรณชุ่มชื้น
ขจัดคราบไคลได้ดี

สบู่ธรรมดา
ระดับความพึงพอใจ
เกณฑ์การประเมิน
การอ่อนโยนต่อผิวหนัง
ผิวพรรณชุ่มชื้น
ขจัดคราบไคลได้ดี

ข ้อเสนอแนะเพิม่ เติม
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................. ...............................................................
........................................................................................................................................... .................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................................

35

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้สบู่ออแกนิค สูตรขมิ้นผสมนา้ ผึ้ง กับ สบู่ธรรมดา
เพศ

ชาย

หญิง

ระดับผูป้ ระเมิน

ครู

นักเรียน

บุคคลทัวไป

สบู่ออแกนิค สูตรขมิ้นผสมนา้ ผึ้ง
ระดับความพึงพอใจ

พึงพอใจมาก

พึงพอใจปานกลาง

ไม่พงึ พอใจ

พึงพอใจมาก

พึงพอใจปานกลาง

ไม่พงึ พอใจ

เกณฑ์การประเมิน
การอ่อนโยนต่อผิวหนัง
ผิวพรรณชุ่มชื้น
ขจัดคราบไคลได้ดี

สบู่ธรรมดา
ระดับความพึงพอใจ
เกณฑ์การประเมิน
การอ่อนโยนต่อผิวหนัง
ผิวพรรณชุ่มชื้น
ขจัดคราบไคลได้ดี

ข ้อเสนอแนะเพิม่ เติม
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................. ...............................................................
........................................................................................................................................... .................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................................

36

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้สบู่ออแกนิค สูตรขมิ้นผสมนา้ ผึ้ง กับ สบู่ธรรมดา
เพศ

ชาย

หญิง

ระดับผูป้ ระเมิน

ครู

นักเรียน

บุคคลทัวไป

สบู่ออแกนิค สูตรขมิ้นผสมนา้ ผึ้ง
ระดับความพึงพอใจ

พึงพอใจมาก

พึงพอใจปานกลาง

ไม่พงึ พอใจ

พึงพอใจมาก

พึงพอใจปานกลาง

ไม่พงึ พอใจ

เกณฑ์การประเมิน
การอ่อนโยนต่อผิวหนัง
ผิวพรรณชุ่มชื้น
ขจัดคราบไคลได้ดี

สบู่ธรรมดา
ระดับความพึงพอใจ
เกณฑ์การประเมิน
การอ่อนโยนต่อผิวหนัง
ผิวพรรณชุ่มชื้น
ขจัดคราบไคลได้ดี

ข ้อเสนอแนะเพิม่ เติม
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................. ...............................................................
........................................................................................................................................... .................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................................

37

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้สบู่ออแกนิค สูตรขมิ้นผสมนา้ ผึ้ง กับ สบู่ธรรมดา
เพศ

ชาย

หญิง

ระดับผูป้ ระเมิน

ครู

นักเรียน

บุคคลทัวไป

สบู่ออแกนิค สูตรขมิ้นผสมนา้ ผึ้ง
ระดับความพึงพอใจ

พึงพอใจมาก

พึงพอใจปานกลาง

ไม่พงึ พอใจ

พึงพอใจมาก

พึงพอใจปานกลาง

ไม่พงึ พอใจ

เกณฑ์การประเมิน
การอ่อนโยนต่อผิวหนัง
ผิวพรรณชุ่มชื้น
ขจัดคราบไคลได้ดี

สบู่ธรรมดา
ระดับความพึงพอใจ
เกณฑ์การประเมิน
การอ่อนโยนต่อผิวหนัง
ผิวพรรณชุ่มชื้น
ขจัดคราบไคลได้ดี

ข ้อเสนอแนะเพิม่ เติม
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................. ...............................................................
........................................................................................................................................... .................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................................

38

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้สบู่ออแกนิค สูตรขมิ้นผสมนา้ ผึ้ง กับ สบู่ธรรมดา
เพศ

ชาย

หญิง

ระดับผูป้ ระเมิน

ครู

นักเรียน

บุคคลทัวไป

สบู่ออแกนิค สูตรขมิ้นผสมนา้ ผึ้ง
ระดับความพึงพอใจ

พึงพอใจมาก

พึงพอใจปานกลาง

ไม่พงึ พอใจ

พึงพอใจมาก

พึงพอใจปานกลาง

ไม่พงึ พอใจ

เกณฑ์การประเมิน
การอ่อนโยนต่อผิวหนัง
ผิวพรรณชุ่มชื้น
ขจัดคราบไคลได้ดี

สบู่ธรรมดา
ระดับความพึงพอใจ
เกณฑ์การประเมิน
การอ่อนโยนต่อผิวหนัง
ผิวพรรณชุ่มชื้น
ขจัดคราบไคลได้ดี

ข ้อเสนอแนะเพิม่ เติม
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................. ...............................................................
........................................................................................................................................... .................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................................

39

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้สบู่ออแกนิค สูตรขมิ้นผสมนา้ ผึ้ง กับ สบู่ธรรมดา
เพศ

ชาย

หญิง

ระดับผูป้ ระเมิน

ครู

นักเรียน

บุคคลทัวไป

สบู่ออแกนิค สูตรขมิ้นผสมนา้ ผึ้ง
ระดับความพึงพอใจ

พึงพอใจมาก

พึงพอใจปานกลาง

ไม่พงึ พอใจ

พึงพอใจมาก

พึงพอใจปานกลาง

ไม่พงึ พอใจ

เกณฑ์การประเมิน
การอ่อนโยนต่อผิวหนัง
ผิวพรรณชุ่มชื้น
ขจัดคราบไคลได้ดี

สบู่ธรรมดา
ระดับความพึงพอใจ
เกณฑ์การประเมิน
การอ่อนโยนต่อผิวหนัง
ผิวพรรณชุ่มชื้น
ขจัดคราบไคลได้ดี

ข ้อเสนอแนะเพิม่ เติม
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................. ...............................................................
........................................................................................................................................... .................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................................

40

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้สบู่ออแกนิค สูตรขมิ้นผสมนา้ ผึ้ง กับ สบู่ธรรมดา
เพศ

ชาย

หญิง

ระดับผูป้ ระเมิน

ครู

นักเรียน

บุคคลทัวไป

สบู่ออแกนิค สูตรขมิ้นผสมนา้ ผึ้ง
ระดับความพึงพอใจ

พึงพอใจมาก

พึงพอใจปานกลาง

ไม่พงึ พอใจ

พึงพอใจมาก

พึงพอใจปานกลาง

ไม่พงึ พอใจ

เกณฑ์การประเมิน
การอ่อนโยนต่อผิวหนัง
ผิวพรรณชุ่มชื้น
ขจัดคราบไคลได้ดี

สบู่ธรรมดา
ระดับความพึงพอใจ
เกณฑ์การประเมิน
การอ่อนโยนต่อผิวหนัง
ผิวพรรณชุ่มชื้น
ขจัดคราบไคลได้ดี

ข ้อเสนอแนะเพิม่ เติม
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................. ...............................................................
........................................................................................................................................... .................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................................

41

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้สบู่ออแกนิค สูตรขมิ้นผสมนา้ ผึ้ง กับ สบู่ธรรมดา
เพศ

ชาย

หญิง

ระดับผูป้ ระเมิน

ครู

นักเรียน

บุคคลทัวไป

สบู่ออแกนิค สูตรขมิ้นผสมนา้ ผึ้ง
ระดับความพึงพอใจ

พึงพอใจมาก

พึงพอใจปานกลาง

ไม่พงึ พอใจ

พึงพอใจมาก

พึงพอใจปานกลาง

ไม่พงึ พอใจ

เกณฑ์การประเมิน
การอ่อนโยนต่อผิวหนัง
ผิวพรรณชุ่มชื้น
ขจัดคราบไคลได้ดี

สบู่ธรรมดา
ระดับความพึงพอใจ
เกณฑ์การประเมิน
การอ่อนโยนต่อผิวหนัง
ผิวพรรณชุ่มชื้น
ขจัดคราบไคลได้ดี

ข ้อเสนอแนะเพิม่ เติม
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................. ...............................................................
........................................................................................................................................... .................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................................

42

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้สบู่ออแกนิค สูตรขมิ้นผสมนา้ ผึ้ง กับ สบู่ธรรมดา
เพศ

ชาย

หญิง

ระดับผูป้ ระเมิน

ครู

นักเรียน

บุคคลทัวไป

สบู่ออแกนิค สูตรขมิ้นผสมนา้ ผึ้ง
ระดับความพึงพอใจ

พึงพอใจมาก

พึงพอใจปานกลาง

ไม่พงึ พอใจ

พึงพอใจมาก

พึงพอใจปานกลาง

ไม่พงึ พอใจ

เกณฑ์การประเมิน
การอ่อนโยนต่อผิวหนัง
ผิวพรรณชุ่มชื้น
ขจัดคราบไคลได้ดี

สบู่ธรรมดา
ระดับความพึงพอใจ
เกณฑ์การประเมิน
การอ่อนโยนต่อผิวหนัง
ผิวพรรณชุ่มชื้น
ขจัดคราบไคลได้ดี

ข ้อเสนอแนะเพิม่ เติม
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................. ...............................................................
........................................................................................................................................... .................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................................

43

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้สบู่ออแกนิค สูตรขมิ้นผสมนา้ ผึ้ง กับ สบู่ธรรมดา
เพศ

ชาย

หญิง

ระดับผูป้ ระเมิน

ครู

นักเรียน

บุคคลทัวไป

สบู่ออแกนิค สูตรขมิ้นผสมนา้ ผึ้ง
ระดับความพึงพอใจ

พึงพอใจมาก

พึงพอใจปานกลาง

ไม่พงึ พอใจ

พึงพอใจมาก

พึงพอใจปานกลาง

ไม่พงึ พอใจ

เกณฑ์การประเมิน
การอ่อนโยนต่อผิวหนัง
ผิวพรรณชุ่มชื้น
ขจัดคราบไคลได้ดี

สบู่ธรรมดา
ระดับความพึงพอใจ
เกณฑ์การประเมิน
การอ่อนโยนต่อผิวหนัง
ผิวพรรณชุ่มชื้น
ขจัดคราบไคลได้ดี

ข ้อเสนอแนะเพิม่ เติม
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................. ...............................................................
........................................................................................................................................... .................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................................

44

ภาคผนวก
(รูปภาพ)

45

46

47

บรรณานุ กรม
วันทีส่ บื ค้น : 2 สิงหาคม 2556. เขา้ ถึงได้จาก http://besiam.wordpress.com
วันทีส่ บื ค้น : 25 มกราคม 2557. เขา้ ถึงได้จาก http://health.kapook.com/view42014.html
วันที่สืบค้ น : 25 มกราคม 2557. เข้ าถึงได้ จาก
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B9%88

วันทีส่ บื ค้น : 25 มกราคม 2557. เขา้ ถึงได้จาก http://www.dek-d.com/board/view/603522/
วันทีส่ บื ค้น : 28 มกราคม 2557. เขา้ ถึงได้จาก
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%
E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0
%B8%87