โครงงานวิทยาศาสตร์

เรื่ อง เกษตรปราณีตหลุมต้ มยา
ผู้จัดทาโครงงาน

นาย วัชรากร

วงษ์ เย็น

ม.4/1 เลขที่ 2

นาย ภัทรดนัย

จ้ ายประเสริฐ

ม.4/2 เลขที่ 1

นาย กิตติธชั

ช้ างทอง

ม.4/2 เลขที่ 2

ชงโค

ม.4/2 เลขที่ 24

นางสาว เบญจวรรณ

อาจารย์ ท่ ปี รึ กษา
อาจารย์ สิปป์แสง

สุขผล

สาขา ชีววิทยา
โรงเรี ยนรั ตนโกสินทร์ สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์

ภาคเรี ยนที่ 1 ชัน้ มัธยมศึกษาปี่ ที่ 4 ปี การศึกษาที่ 2556


ชื่อเรื่อง

เกษตรประณี ตหลุมต้มยำ

ผู้จดั ทำ
1.นำย วัชรำกร
2.นำย ภัทรดนัย

วงษ์เย็น ม.4/1 เลขที่ 2
จ้ำยประเสริ ฐ

ม.4/2 เลขที่ 1

3.นำย กิตติธชั

ช้ำงทอง ม.4/2 เลขที่ 2

4.นำงสำว เบญจวรรณ

ชงโค

ม.4/2 เลขที่ 24

อำจำรย์ ทปี่ รึกษำ อำจำรย์ สิปป์ แสง สุขผล
ภำคเรี ยนที่ 2 ปี กำรศึกษำที่2556 โรงเรี ยนรัตนโกสิ นทร์สมโภชบวรนิเวศศำลำยำ ในพระสังฆรำชูปถัมภ์

บทคัดย่ อ
โครงงำนเรื่ องเกษตรประณี ตหลุมต้มยำ เป็ นกำรศึกษำกำรเจริ ญเติบโตของพืชแต่ละชนิดที่ปลูกใน
พื้นที่ 1×1 ตำรำงเมตร โดยที่กลุ่มของข้ำพเจ้ำได้เลือกที่จะปลูกหลุมต้มยำ มีพชื พันธุ์ ดังนี้ พริ ก ข่ำ ตะไคร้ ใบ
มะกรู ด มะนำว กล้วย มะเขือเทศ มะเขือเปรำะ จำกกำรศึกษำพบว่ำพืชแต่ละชนิดมีกำรเจริ ญเติบโตที่
แตกต่ำงกัน อย่ำงเช่น มะเขือเทศ และพริ ก หยุดกำรเจริ ญเติบโตแลค่อยๆตำยลงเนื่องจำกปลูกมำเป็ นระยะ 6
เดือน และอำจจะเกิดจำกสำเหตุที่กลุ่มข้ำพเจ้ำ รดน้ ำน้อยเกินไป โดยกลุ่มของข้ำพเจ้ำรดน้ ำวันละ 1 ครั้ง โดย
พืชแต่ละชนิดมีควำมหนำและส่วนสูงของลำต้น เพิม่ ขึ้น ดังนี้ ข่ำ ลำต้นสูงขึ้น 2 เซนติเมตร ,ตะไคร์ ใบ
สูงขึ้น 45 เซนติเมตร , มะกรู ด ลำต้นสูงขึ้น 51 เซนติเมตร ,มะนำว ลำต้นสูงขึ้น 49 เซนติเมตร,พริ ก ตำยลง
กล้วย ลำต้นสูงขึ้น 35 เซนติเมตร,มะเขือเทศ ตำยลง,มะเขือเปรำะ ลำต้นสูงขึ้น 8 เซนติเมตร และสำมำรถเก็บ
เกี่ยวผลผลิตจำกหลุมอ่อมไปทำอำหำรเมนู ต้มยำทะเล และยังสำมำรถนำไปประกอบอำหำรเมนูอื่นได้อีก
คือ ข้ำวผัดต้มยำทะเล,ยำปลำกระป๋ องและยาตะไคร้ ใบชะพลู

กิตติกรรมประกำศ

โครงงำนเล่มนี้เป็ นส่วนหนึ่งของวิชำชีววิทยำ โครงงำนเล่มนี้จะสำเร็จไปไม่ได้ ถ้ำขำดควำมร่ วมมือ
กันของสมำชิกในกลุ่มที่สำมัคคีกนั และช่วยกันทำงำนมำโดยตลอด ถึงแม้ในบำงครั้งอยำกจะมีปัญหำเข้ำมำ
บ้ำงแต่กลุ่มของข้ำพเจ้ำก็ยงั คงร่ วมมือกันมำเสมอ นอกจำกนี้ยงั ต้องขอขอบคุณผูป้ กครองของคณะผูจ้ ดั ทำ
ทุกๆท่ำนที่คอยช่วยเหลือมำโดยตลอด และต้องขอขอบคุณอำจำรย์ สิปป์ แสง สุขผล ซึ่ งเป็ นที่ปรึ กษำ
โครงงำนนี้ที่ช่วยให้คำแนะนำในกำรทำโครงงำนซึ่งคณะผูจ้ ดั ทำของขอบคุณพระคุณทุกๆท่ำนมำ ณ. โอกำส
นี้
คณะผูจ้ ดั ทำ


สำรบัญ
เรื่อง

หน้ ำ

บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกำศ
สำรบัญค-ง

บทที่ 1 บทนำ
- ที่มำและควำมสำคัญของโครงงำน
- วัตถุประสงค์ของโครงงำน
- สมมิติฐำนของโครงงำน
- ตัวแปรในกำรทดลอง
- นิยำมศัพท์เฉพำะของโครงงำน
- ขอบเขตกำรศึกษำของโครงงำน
บทที่ 2 เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
- เศรษฐกิจพอเพียง
- เกษตรประณี ต
- ต้มยำ
- พริ ก
- กล้วย
- มะกรู ด
- ตะไคร้
- ข่ำ
- มะเขือเทศ
- มะเขือเปรำะ
- มะนำว
บทที่ 3 วิธีกำรดำเนินงำน
- เครื่ อง วัสดุ อุปกรณ์
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน

1

2
3

4
5
6-7
6-7
6-7
7-8
7-8
8-9
9-10
9-10
11-12
11-12

สำรบัญ(ต่ อ)

เรื่อง
บทที่ 4 ผลกำรดำเนินกำร
- กรำฟแสดงกำรเจริ ญเติบโตของพืช
- ตำรำงแสดงส่วนสูงที่เปลี่ยนไปของพืชแต่ละชนิด
-รู ปแสดงอำหำรที่ทำจำกผลผลิต หลุมต้มยำ
บทที่ 5 สรุ ป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ

หน้ ำ

13
13-14
14

- สรุ ปและอภิปำยผลกำรศึกษำ

15

- ควำมสอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง

15

- ข้อเสนอแนะ

16

บรรณำนุกรม

17-18

ภำคผนวก

19

- ตำรำงบันทึกกำรเจริ ญเติบโตของพืช

20-21

- ภำพกำรดำเนินกำรงำน

22-24

1
บทที1่
บทนำ
ทีม่ ำและควำมสำคัญ
จำกกำรเกิดวิกฤติเศรษฐกิจที่ตกต่ำ ทำให้เกิดภำวะหนี้สินขึ้นทัว่ ทุกพืน้ ที่ เจอวิกฤติภำวะเศรษฐกิจ
โรงงำนหลำยที่ปิดกิจกำร ลดปริ มำณพนักงำนลง ทำให้หลำยคนตกงำน โดนเลิกจ้ำงงำน ดังนั้นเรำจึงหันมำ
ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยกำรหันมำปลูกพืชผักด้วยฝี มือของตัวเอง มีควำมปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค มีควำม
มัน่ คงต่อผูผ้ ลิต เป็ นสวนอำหำรของครอบครัวที่อุดมสมบูรณ์และมีคุณภำพ มีควำมสุขบนที่ตวั เองสร้ำงขึ้น
และมีควำมยัง่ ยืนต่อสิ่งแวดล้อมของโลก กำรทำเกษตรปรำณี ตคือกำรเปลี่ยนวิธีคิดของเกษตรกร กำรทำ
เกษตรแบบเข้ำใจธรรมชำติ เป็ นกำรเกษตรในพื้นที่ประมำณ 1 ตำรำงเมตร ที่สำมำรถปลูกพืช ในครัวเรื อน
ไว้กินไว้ใช้อย่ำงครบถ้วน โดย ไม่ใช้สำรเคมีใดๆ ในกระบวนกำรปลูก หำกเหลือกินก็สำมำรถนำมำขำยได้
และถ้ำหำกมีพ้นื ที่มำกกว่ำ 1 ตำรำงเมตร ก็สำมำรถขยำยออกไปได้ ซึ่งเป็ นกำรทำอย่ำงค่อยเป็ นค่อยไป โดย
ไม่ใช่กำรลงทุนใหญ่ที่จะมีควำมเสี่ยงมำกกว่ำ ดังนั้นกลุ่มของข้ำพเจ้ำจึงได้จดั ทำโครงงำนเกษตรปรำณี ต
หลุมต้มยำ 1 ตำรำงเมตร

วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
- เพือ่ ศึกษำกำรเป็ นไปได้ของกำรปลูกพืชผักหรื อกำรปลูกเกษตรปรำณี ต 1ตำรำงเมตร
- เพือ่ ศึกษำกำรเจริ ญเติบโตของพืชแต่ละชนิ ด
- เพือ่ ใช้คนสังคมรู ้จกั กำรใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง

สมมติฐำนของโครงงำน
ถ้ำกำรปลูกพืชแบบเกษตรประณี ต 1 ตำรำงเมตรหลุมต้มยำ ตำมแผนภำพที่วำงแผนไว้ทำให้พชื ทุก
ชนิดเจริ ญเติบโตได้ ดังนั้น พืชทุกชนิดที่อยูใ่ นแปลงเกษตรประณี ต 1 ตำรำงเมตรหลุม
ต้มยำ จะสำมำรถวัดกำรเจริ ญเติบโตได้

2
ตัวแปรในกำรทดลอง
ตัวแปรต้น - กำรปลูกพืชหลุมต้มยำแบบเกษตรปรำณี ต 1 ตำงเมตร
ตัวแปรตำม- กำรเจริ ญเติบโตของพืชแต่ละชนิด
ตัวแปรควบคุม - สถำนที่ปลูกที่เดียวกันและอุณหภูมิเหมือนกัน, ปริ มำณน้ ำที่ใช้รด

นิยำมศัพท์ เฉพำะ
- เกษตรประณี ต 1 ตำรำงเมตร หมำยถึง กำรปลูกพืชผักในพืน้ ที่ 1 ตำรำงเมตร โดยสอดคล้องกับหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
- หลุมต้มยำ หมำยถึง หลุมที่ปลูกพืชผักที่สมำรถนำไปทำต้มยำได้ โดยใช้พชื ดังนี้
1.ต้นกล้วย 2.ตะไคร้ 3.มะกรู ด 4.ข่ำ 5.พริ ก 6.มะเขือเทศ 7.มะเขือเปรำะ 8.มะนำว ดังแผนภำพ
ต่อไปนี้

ตะไคร้

มะนำว

มะกรู ด

มะเขือเทศ

กล้ วย

พริก

หลุมต้ มยำ
ข่ ำ

มะเขือเปรำะ

ภำพที่ 1 แผนผังเกษตรประณี ต 1 ตำรำงเมตร ‘หลุมต้มยำ’

3
ขอบเขตของกำรศึกษำ
- ระยะเวลำ 13 มิถุนำยน 2556 – 30 กันยำยน 2556
- เนื้อหำ เกษตรประณี ต หลุมต้มยำ 1 ตำรำงเมตร
- บุคคล
นำย วัชรำกร

วงษ์เย็น

ม.4/1 เลขที่ 2

นำย ภัทรดนัย

จ้ำยประเสริ ฐ

ม.4/2 เลขที่ 1

นำย กิตติธชั

ช้ำงทอง

ม.4/2 เลขที่ 2

นำงสำว เบญจวรรณ

ชงโค

ม.4/2 เลขที่ 24

- สถำนที่ โรงเรี ยนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศำลำยำ ในพระสังฆรำชูปถัมภ์

4
บทที2่
เอกสำรทีเ่ กีย่ วข้ อง
เศรษฐกิจพอเพียง

ภำพที่ 2 ในหลวงกับพระรำชกรณี ยกิจ
เป็ นปรัชญำที่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั ทรงมีพระรำชดำรัสชี้แนะแนวทำงกำรดำเนินชีวติ แก่พสกนิกร
ชำวไทยมำโดยตลอดนำนกว่ำ 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติกำรณ์ทำงเศรษฐกิจ และเมื่อภำยหลังได้ทรงเน้นย้ำแนว
ทำงกำรแก้ไขเพือ่ ให้รอดพ้น และสำมำรถดำรงอยูไ่ ด้อย่ำงมัน่ คงและยัง่ ยืนภำยใต้กระแสโลกำภิวตั น์และ
ควำมเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ คำว่ำ “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็ นปรัชญำที่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั ทรงชี้แนะ
แนวทำงกำรดำเนินชีวติ และกำรปฏิบตั ิแก่ประชำชน โดยยึดหลัก “ทำงสำยกลำง” ท่ำมกลำงมรสุมเศรษฐกิจ
ที่ตอ้ งเผชิญอยูใ่ นปั จจุบนั เศรษฐกิจพอเพียงมีควำมหมำยสรุ ปได้ 5 ประกำร ดังนี้
1. ควำมพอเพียง คือ รู ้จกั พอประมำณ พออยู่ พอมี พอกิน พอใช้ ประหยัด และไม่เบียดเบียนผูอ้ ื่น
2. ควำมมีเหตุผล คือ ตัดสินใจกระทำสิ่งต่ำง ๆ เพือ่ ให้เกิดควำมพอเพียงต้องใช้เหตุผล และพิจำรณำด้วย
ควำมรอบคอบ
3. กำรมีภูมิคมุ ้ กันที่ดี คือ เตรี ยมใจให้พร้อมรับผลกระทบและควำมเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนำคต
4. กำรมีควำมรู ้ คือ นำควำมรู ้มำใช้ในกำรวำงแผนและดำเนินชีวติ
5. กำรมีคุณธรรม คือ มีควำมซื่อสัตย์สุจริ ต สำมัคคี และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

5
2. เกษตรประณีต คือ กำรปลูกด้วยฝี มือ มีควำมปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค มีควำมมัน่ คงต่อผูผ้ ลิตเป็ นสวนอำหำร
ของครอบครัวที่อุดมสมบูรณ์และมีคุณภำพ มีควำมสุขบนตัวชี้วดั ที่ตวั เองสร้ำงขึ้น มีควำมยัง่ ยืนต่อ
สิ่งแวดล้อมของโลกและกำรทำเกษตรปรำณี ตยังสำมำรถเปลี่ยนวิธีคิดของเกษตรกรได้และกำรทำเกษตร
แบบเข้ำใจธรรมชำติ เป็ นกำรเกษตรในพื้นที่ประมำณ 1 ตรม.ที่สำมำรถปลูกพืชในครัวเรื อนไว้กินไว้ใช้อย่ำง
ครบถ้วน โดยไม่ใช้สำรเคมีใดๆ ในกระบวนกำรปลูก หำกเหลือกินก็สำมำรถนำมำขำยได้ นอกจำกนี้ยงั
สำมำรถเลี้ยงปลำหรื อเลี้ยงไก่ก็ได้ และถ้ำหำกมีพ้นื ที่มำกกว่ำ 1 ตรม.ก็สำมำรถขยำยออกไปได้ ซึ่งเป็ นกำร
ทำอย่ำงค่อยเป็ นค่อยไป โดยไม่ใช่กำรลงทุนใหญ่ครั้งเดียวที่จะมีควำมเสี่ยงมำกกว่ำ

ภำพที่ 3 หลุมต้มยำ
3. ต้ มยำ (Tom Yum) เป็ นอำหำรพื้นเมืองที่คนไทยคุน้ เคยกันดี เพรำะมีให้รับประทำนทุกภำคและเป็ นที่
นิยมสำหรับชำวต่ำงชำติดว้ ย หนึ่งในเมนูตม้ ยำที่มีชื่อเสียงระดับโลก คือต้มยำกุง้ ต้มยำเป็ นอำหำรที่ครบรส
คือ เปรี้ ยว เค็ม เผ็ด หวำนเล็กน้อย
ต้มยำมี 2 ประเภท ได้แก่
1.ต้มยำน้ ำใส ต้มยำน้ ำใสเป็ นต้นตำรับของต้มยำ เพรำะอำหำรไทยในอดีตนั้นมักจะไม่ใส่นมหรื อ
กะทิและมักจะปรุ งอย่ำงง่ำย ๆ ไม่มีเครื่ องปรุ งอะไรมำกนัก โดยต้มยำน้ ำใสจะมีส่วนประกอบหลัก คือ
เนื้อสัตว์ เช่น กบ ปลำช่อน ไก่บำ้ น ฯลฯ และจะมีเครื่ องเทศหลัก คือ ตะไคร้ ใบมะกรู ด พริ กทั้งสดและแห้ง
ข่ำ เป็ นต้น
2.ต้มยำน้ ำข้น ต้มยำน้ ำข้นถูกเข้ำใจว่ำเป็ นต้นตำรับของต้มยำ แต่แท้ที่จริ งแล้ว เป็ นเพียงกำรพัฒนำ
มำจำกต้มยำน้ ำใสอีกทีหนึ่ง เพรำะเริ่ มในสมัยรัชกำลที่ 6 ช่วงที่ท่ำนเสด็จประพำสไปเสวยเหลำแถวสำมย่ำน
สมัยนั้นมีเสหลำของคนจีนเข้ำมำใหม่ร้ำนหนึ่ง เสหลำแห่งนั้นทำต้มยำกุง้ ใส่นมเป็ นน้ ำข้น

6

ภำพที่ 4 ต้มยำกุง้
4. กำรปลูกพืชชนิดต่ ำงๆ ที่มีในหลุมต้ มยำ
- พริก ทำกำรย้ำยปลูก เมื่อต้นพริ กสูงประมำณ 6 นิ้ว นำต้นพริ ก ลงไปปลูกในดินที่เตรี ยมไว้เมื่อนำลง
ไปแล้ว จำกนั้นใช้ดินกลบรำกของต้นพริ ก
กำรลดน้ ำ
ช่วง 3 วันแรก ให้น้ ำวันละ 2 ครั้ง เช้ำ – เย็น
ช่วง 4 วันต่อมำ ให้น้ ำวันละครั้ง
ช่วงสัปดำห์ที่ 2 ถึงสัปดำห์ที่ 4 ให้น้ ำสัปดำห์ละ 3 ครั้ง
ช่วงสัปดำห์ที่ 5 ถึงสัปดำห์ที่ 7 ให้น้ ำสัปดำห์ละ 2 ครั้ง
ช่วงสัปดำห์ที่ 7 ไปแล้วให้น้ ำสัปดำห์ละ 1 ครั้ง ทั้งนี้กำรให้น้ ำแก่พริ กควรให้ตำมสภำพพื้นที่ และดูควำมชุ่ม
ชื้นของดินประกอบด้วย

ภำพที่ 5 ต้นพริ ก
-ต้ นกล้ วย ขุดหลุมให้มีขนำดควำม กว้ำง 50 เซนติเมตร ลึก 50 เซนติเมตร ปุ๋ ยหมักที่สลำยตัวแล้วใส่
ให้สูงขึ้นมำประมำณ 20 เซนติเมตร คลุกเคล้ำปุ๋ ยหมักกับดินชั้นบนที่ใส่ลงไป แล้วจึงเอำหน่อกล้วยที่เตรี ยม
ไว้ วำงที่ตรงกลำงหลุม เอำดินล่ำงกลบ รดน้ ำ และกดดินให้แน่น ยอดของหน่อควรสูงกว่ำระดับดินประมำณ
10

7

ภำพที่ 6 ต้นกล้วย
-มะกรู ด นำต้นมะกรู ดที่เตรี ยม สูงประมำณ 80 เซนติเมตร ย้ำยลงหลุมโดยขุดหลุม ลึก 50
เซนติเมตร กว้ำง 50 เซนติเมตร รองก้นหลุมด้วยปุ๋ ยหมัก นำต้นมะกรู ดปลูกลงในหลุมที่เตรี ยมไว้ หลังจำก
นั้นกดดินให้แน่นพอสมควร แล้วรดน้ ำให้ชุ่ม

ภำพที่ 7 ต้นมะกรู ด
-ตะไคร้ ใส่ปุ๋ยหมักคลุกเคล้ำให้เข้ำกับดินขุดหลุมปลุกระยะ 30 x 30 เซนติเมตร ก่อนนำตะไคร้ไป
ปลูก
นำพันธุท์ ี่เตรี ยมไว้ตดั ใบออก ให้เหลือต้นยำว ประมำณ 30 - 40 เซนติเมตร มำแช่น้ ำประมำณ 5 - 7 วัน

8
เพือ่ ให้รำกงอกรำกที่แก่เต็มที่จะมีสีเหลืองเข้ม นำไปปลุกในแปลงวำงต้นพันธุ์ ให้เอียง 45 องศำ ไปด้ำนใด
ด้ำนหนึ่งแล้วกลบดิน จำกนั้นรดน้ ำให้ชุ่ม

ภำพที่ 8 ตะไคร้
-ข่ ำ ขุด หลุมกว้ำงประมำณ 30 ซม. ลึก 10 ซม. นำปุ๋ ยหมักที่หมักดีแล้วสัก 1 กระป่ องนม ผสมดิน
ปลูก พร้อมกับปรับหลุมให้เรี ยบจำกนั้นวำงท่อนพันธุแ์ บบนอนทำงยำว โดยให้ส่วนตำชี้ข้ นึ ด้ำนบน

ภำพที่ 9 ข่ำ
มะเขือเทศ นำต้นมะเขือเทศที่เพำะแล้ว 2 อำทิตย์ สูงประมำณ 15 เซนติเมตรย้ำยลงปลูกในแปลง
ดินที่เตรี ยมไว้ โดยกำรขุดหลุมลึก 10 เซนติเมตร กว้ำง 10 เซนติเมตร นำต้นมะเขือเทศลงปลูกและกลบดิน
ไม่ตอ้ งแน่นจนเกินไป 2-3 วันแรกควรลดน้ ำ 2 ครั้ง หลังจำก 1 อำทิตย์ไปแล้วให้นำปุ๋ ยมำใส่และลดน้ ำวันละ
1 ครั้ง

9

ภำพที่ 10 มะเขือเทศ
-มะเขือเปรำะ ปลูกในแปลงควรเตรี ยมดินปลูก โดยใช้จอบขุดย่อยดินหน้ำดินลึก 15-20 ซม. และ
ย่อยดินให้ละเอียด ใส่ปุ๋ยหมัก หว่ำนและคลุกเคล้ำให้เข้ำกับดินในแปลงและนำต้นมะเขือเปรำะที่เพำะไว้ได้
3 อำทิตย์ ลงปลูกและกลบดินให้แน่น ลดน้ ำให้พอประมำณ และกำรลดน้ ำใน 1 อำทิตย์แรกควรลด 2 ครั้ง
หลังจำก 5 อำทิตย์ ลดแค่วนั ละครั้ง

ภำพที่ 11 มะเขือเปรำะ
-มะนำว ควรปลูกในช่วงต้นฤดูฝนควรขุดหลุมปลูกให้มีขนำดกว้ำงและลึกประมำณ 50 เซนติเมตร
ผสมดิน ปุ๋ ยหมักเข้ำด้วยกันในหลุมให้ สูงประมำณ 2 ใน 3 ของหลุมยกถุงกล้ำต้นไม้วำงในหลุม โดยให้
ระดับของดินในถุงสูงกว่ำระดับดินปำกหลุมเล็กน้อยใช้มีดที่คมกรี ดถุงจำกก้นถุงขึ้นมำถึงปำกถุงทั้ง 2 ด้ำน
(ซ้ำยและขวำ) ดึงถุงพลำสติกออก โดยระวังอย่ำให้ดินแตกกลบดินที่เหลือลงในหลุมกดดินบริ เวณโคนต้น
ให้แน่นปั กไม้หลักและผูกเชือกยึด เพือ่ ป้ องกันลมพัดโยก รดน้ ำให้โชก

10

ภำพที่ 12 มะนำว

11
บทที่ 3
อุปกรณ์ และวิธีกำรทดลอง
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์
1) พืชพันธ์ มีจำนวน 8 ต้น คือ
-ต้นพริ ก
-มะเขือเทศ
-มะเขือเปรำะ
-ตะไคร้
-มะกรู ด
-ผักชีฝรั่ง
-ต้นข่ำ
-ต้นกล้วย
-มะนำว
2) พลัว่
3) จอม
4) บัวรดน้ ำ
5) ปุ๋ ย
6) ดิน
7) ตลับเมตร
ขั้นตอนในกำรดำเนินงำน
1) หำซื้อพืชผลของผักที่จะนำมำปลูก
2) ขุดดินในพืน้ ที่ ที่จดั เตรี ยมไว้ เพือ่ ทำกำรเพำะปลูก
3) วัดขนำดลำต้นของพืชผักแต่ละชนิดก่อนจะปลูกลงไป
4) นำพืชผลผักที่ซ้ือมำปลูก ปักลงไปในดินที่ขดุ ไว้ ตำมภำพ
5) กลบดินปิ ดรำกของพืชผักให้เรี ยบ

12
6) รดน้ ำพืชผักที่ปลูกไว้
7) ดูแลพืชผักที่ปลูกไว้
8) ขั้นตอนกำรศึกษำกำรเจริ ญเติบโตของพืชแต่ละชนิด

13
บทที่ 4
ผลกำรดำเนินงำน

ผลกำรเจริ ญเติบโตของพื้นแต่ละชนิดเป็ นไปดังกรำฟนี้
90
80
70

ข่า

60

ตะไคร้
มะกรูด

50

มะนาว

40

พริก

30

กล้ว ย

20

มะเขือเท

10

มะเขือเปาะ

0
สัปดาห์ 1

สัปดาห์ 2

สัปดาห์ 3

สัปดาห์ 4

ตารางแสงส่วนสูงที่เปลีย่ นไปของพืชแต่ละชนิด
ความสูงของลาต้ น

ชนิดของพืช

ก่อนนาไปปลูก
(CM)

ข่า

20

หลังจากปลูกเป็ นเวลา
1 เดือน ( CM)
30

ความสูงที่เพิ่งขึ ้น
(CM)
8

ตะไคร้

28

75

45

กรูด

20

81

51

มะนาว

25

50

49

พริ ก

10

22

7

กล้ วย

35

84

35

มะเขือเท

12

37

20

มะเขือเปราะ

10

22

8

รูปแสดงอาหารที่ทาจากผลผลิต ‘หลุมต้ มยา’

ภำพที่ 13 ต้มยำ

ภำพที่ 15 ยำปลำป๋ อง

ภำพที่ 14 ข้ำวผัดต้มยำ

ภำพที่ 16 ยำตำไคร้ใบชะพลู

15
บทที5่
สรุป อภิปรำยผล และข้ อเสนอแนะ
สรุปผลกำรศึกษำ
จำกกำรที่กลุ่มของข้ำพเจ้ำได้ลองปลูกเกษตรปรำณี ต “หลุมต้มยำ” และได้วดั ผลกำรเจริ ญเติบโต
ของพืชแต่ละชนิดพืชที่เจริ ญเติบโตได้ดี คือ ต้นกล้วย ตะไคร้ ต้นมะเขือเปรำะ ต้นมะกรู ด ต้นข่ำ พืชที่มีกำร
เจริ ญเติบโตที่ลดลงเรื่ อยๆ คือ ต้นมะเขือเทศ และต้นพริ ก

อภิปรำยผล
โครงงำนที่กลุ่มของข้ำพเจ้ำได้ทดลองทำเกษตรปรำณี ต “หลุมต้มยำ” มีผลดีต่อผูท้ ี่อยำกจะปลูกพืช
ได้หลำยๆอย่ำงในพื้นที่ๆจำกัด ตำมรอยเศรษฐกิจพอเพียงของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ ัวฯ
ผลที่ได้จำกกำรทำโครงงำนเกษตรปรำณี ต “หลุมต้มยำ” คือ ได้ทำให้พ้นื ที่ที่มีอยูอ่ ย่ำงจำกัดให้เป็ น
ประโยชน์มำกที่สุด

ควำมสอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เกษตรปรำณี ตเป็ นสิ่งที่สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรพอเพียงตำมแนวพระรำชดำริ ของ
องค์พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั ฯ เกษตรประณี ตเป็ นกำรทำให้คนลองใช้ควำมสำมำรถกับพื้นที่เล็กๆ
ไร่ มีกำรใช้ชีวติ อย่ำงพอเพียง ลดรำยจ่ำย เพิม่ รำยได้ เมื่อทำไปก็จะพึ่งตนเองได้ ไม่ยำกจน และสำมำรถ
ปลดภำระหนี้สินได้ จึงได้นำองค์ควำมรู ้เดิมมำออกแบบจัดสรรพื้นที่ 1 ตำรำงเมตร สิ่งเหล่ำนี้สำมำรถใช้
บริ โภคในครัวเรื อนและขำยเพือ่ รำยได้เสริ ม เลือกบำงชนิดที่มีรำคำดีพอที่จะมีรำยได้มำหมุนเวียนบ้ำง หำก
รู ้รำยละเอียดในส่วนต่ำงๆ ทั้งหมดก็สำมำรถกำหนดแผนกำรปฏิบตั ิงำนในพื้นที่แต่ละวันได้ รวมถึงต้องรู ้
ปั ญหำในพืน้ ที่ของเรำด้วย

16

ข้ อเสนอแนะ
1.ศึกษำกำรปลูกพืชอย่ำงละเอียด
2.รดน้ ำอย่ำงสม่ำเสมอ
3.วำงแผนกำรปลูกพืชแต่ละชนิดให้ดีวำ่ ต้นไหนควรอยูท่ ี่ใด

17

บรรณำนุกรม
เศรษฐกิจพอเพียง
แหล่งที่มำ :
http://www.rtafa.ac.th/admin/economics_philosophy/economicsphi
losophy.htm วันที่สืบค้น 25 มิถุนำยน พ.ศ.2556
สรรพคุณของต้มยำ
แหล่งที่มำ : http://www.slimupcenter.co.th/content/getbetter/th/gb_031.php?;TB_iframe=true&height=590&width=960วันที่
สืบค้น 25 มิถุนำยน พ.ศ.2556
พริ ก
แหล่งที่มำ:http://myveget.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%
E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%
B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81.html วันที่สืบค้น 25 มิถุนำยน พ.ศ.2556
มะกูด
แหล่งที่มำ:http://myveget.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%
E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%
B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%94.html วันที่
สืบค้น 25 มิถุนำยน พ.ศ.2556
มะเขือเปรำะ
แหล่งที่มำ:http://myveget.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%
E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%
B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%
80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0.html วันที่สืบค้น 25
มิถุนำยน พ.ศ.2556

18
มะเขือเทศ
แหล่งที่มำ:http://myveget.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%
E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%
B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%
80%E0%B8%97%E0%B8%A8.html วันที่สืบค้น 25 มิถุนำยน พ.ศ.2556
กล้วย
แหล่งที่มำ: http://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/herbs_13_1.htm
วันที่สืบค้น 25 มิถุนำยน พ.ศ.2556
ตะไคร้
แหล่งที่มำ:http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B
9%84%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%89 วันที่สืบค้น 25 มิถุนำยน พ.ศ.2556
ข่ำ
แหล่งที่มำ : http://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/herbs_02_1.htm
วันที่สืบค้น 25 มิถุนำยน พ.ศ.2556
มะนำว
แหล่งที่มา
http://myveget.com/24/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%
B8%B2%E0%B8%A7.asp
วันที่สบื ค้ น 25 มิถนุ ายน พ. .2556

19

ภำคผนวก

20
ตำรำงบันทึกกำรเจริญเติบโตของพืช
วัน/เดือน/ปี

12/07/56

19/07/56

26/07/56

ชื่อของพืช

กำรเจริ ญเติบโตของพืช
ควำมหนำ(ซม.)

ควำมสูง (ซม.)

ข่ำ

0.4

22

ตะไคร้

1.5

30

มะกรู ด

0.3

32

มะนำว

0.2

30

พริ ก

0.2

15

กล้วย

5

42

มะเขือเทศ

0.2

17

มะเขือเปรำะ

0.2

14

ข่ำ

0.4

24

ตะไคร้

1.5

44

มะกรู ด

0.5

34

มะนำว

0.2

66

พริ ก

0.3

16

กล้วย

5.7

54

มะเขือเทศ

0.2

19

มะเขือเปรำะ

0.2

16

ข่ำ

0.4

27

ตะไคร้

1.67

57

มะกรู ด

0.5

74

มะนำว

0.3

41

พริ ก

0.72

19

2/08/56

กล้วย

7

71

มะเขือเทศ

0.3

22

มะเขือเปรำะ

0.2

17

ข่ำ

0.4

40

ตะไคร้

2

75

มะกรู ด

0.5

81

มะนำว

0.3

50

พริ ก

0.84

22

กล้วย

9

84

มะเขือเทศ

0.2

37

มะเขือเปรำะ

0.3

22

22
ภำพลงมือปฏิบัติกำรทำเกษตรประณีต ‘หลุมต้ มยำ’

เตรี ยมพื ้นที่

ปลูกตะไคร่

ปลูกมะเขือเท

ปลูกพริ ก

ปลูกมะกรูด

ปลูกตะไคร้

23

ปลูกกล้ วย

จดบันทึกความสูงของต้ นไม้

ล้ อมเขต 1 ตารางเมตร

ปลูกมะนาว

24

สัปดาห์สดุ ท้ าย

กลับบ้ าน จบโครงงานแล้ วค่ะ/ครับ