คุณสมบัติเกีย

่ วกับสีเ่ หลีย
่ ม

ด้าน

มุม

เส้นทแยงมุม

มุมทีเ่ ส้น
ทแยงมุมตัด
กัน
ยาวเท่ากัน

จัตุรัส

เท่ากันทุกด้าน

เป็ นมุมฉาก

แบ่งครึ่งซึ่งกัน
และกัน
ยาวไม่เท่ากัน

ผืนผ้า

ด้านตรงข้ามยาวเท่ากัน

ด้านตรงข้ามยาวเท่ากัน
ด้านขนาน

ด้านตรงข้ามขนานกัน
เท่ากันทุกด้าน

ขนมเปี ยก
ปูน

ด้านตรงข้ามขนานกัน

คางหมู

ด้านตรงข้ามขนานกัน 1
คู่

รูปว่าว

ใดๆ

ด้านประชิดเท่ากัน 2 คู่

เป็ นมุมฉาก

แบ่งครึ่งซึ่งกัน
และกัน
ยาวไม่เท่ากัน

มุมตรงข้ามกางเท่ากัน

แบ่งครึ่งซึ่งกัน
และกัน
ยาวไม่เท่ากัน

มุมตรงข้ามกางเท่ากัน

ผลบวกของมุมภายในของ
ด้าน

แบ่งครึ่งซึ่งกัน
และกัน
ยาวไม่เท่ากัน

ที่ขนานกันรวมกัน=180

มุมตรงข้ามกางเท่ากัน 1
คู่

มีคุณสมบัติไม่แน่ นอน

ยาวไม่เท่ากัน
เส้นยาวแบ่ง
ครึ่งเส้นสั้น

เป็ น
มุมฉ
าก
ไม่
เป็ น
มุมฉ
าก
ไม่
เป็ น
มุมฉ
าก
เป็ น
มุมฉ
าก
ไม่
เป็ น
มุมฉ
าก
เป็ น
มุมฉ
าก