You are on page 1of 4

Articles - Nyjet

Gjuha Angleze ka dy nyje:


Indefinite article a / an Nyja e pashquar a / an ,
Definite article the Nyja e shquar the .

Nyja e pashquar a / an
Nyja e pashquar perdoret para emrave te pergjithshem ne numrin njejes.
Kjo nyje ka dy forma: a dhe an .
a perdoret para emrave qe fillojne me bashketingellore.
an perdoret para emrave qe fillojne me zanore.
a / an perdoret para emrave te profesioneve.
a / an perdoret para emrave te numerueshem ne numrin njejes, psh:
Countable
Singular

Countable
Plural

a house

houses

a car

cars

Uncountable
Singular
air ( not: an air )
petrol

a / an perdoret me disa shprehje te sasise, psh: a little,a few,a couple of.


a / an perdoret me (What) + nje emer i numerueshem, psh:What a beautiful
voice!.
a / an perdoret pas shprehjeve: (havent got / hasnt got), psh: I havent got a
car.
a / an perdoret para (emrave te numerueshem ne numrin njejes ) pas
parafjaleve (with) dhe (without) si dhe pas lidhezes (as), psh: I did the translation
with a dictionary.

a / an perdoret kur tregojme se qfare eshte diqka, psh: Canada is a big


country, etj.
a / an perdoret ne pershkrime, psh: Shes got a quiet voice. a / an perdoret
para (hundred, thousand, million), psh: a hundred days; a thousand people; a
million dollars.
a / an perdoret per te biseduar rreth nje personi ose gjeje per here te pare,
psh: Ive a cat and a dog!

Nyja e shquar the


Nyja e shquar the shqiptohet ne dy menyra:
1. Shqiptohet (dh): para emrave qe fillojne m e bashketingellore.
2 . Shqiptohet (dhi ): para emrave qe fillojne me zanore.
the perdoret me emra te numerueshem dhe te panumerueshem ne numrin
njejes dhe shumes kur qe te dy edhe folesi edhe degjuesi tashme e dine se per
qfare gjeje ose ideje po bisedojne, psh: Im going to market . Do you want anything?
the perdoret para numrave rendor/rreshtor, psh: the first, the second.
the perdoret me emrat ne numrin shumes, psh: She bought the shoes last
week.
the perdoret per te biseduar rreth njerzeve ose gjerave ne veqanti, psh: Could
you pass the sugar;
the perdoret para emrave qe emertojne pjese kohore te dites, psh: in the
morning.
the perdoret kur ekziston vetem nje gje, diqka unike, psh: the king, the queen.
the perdoret para mbiemrit i cili emerton nje familje, psh: The Browns, The
Thompsons.
the perdoret para mbiemrave ne shkallen siperore, psh: The richest man in the
world.
the perdoret para emrave te shteteve qe kane kuptimin e emrit ne numrin
shumes; para emrave te republikave; unioneve, psh: The United States of America.

the perdoret para shkretetirave, lumenjeve, deterave, oqeaneve, por jo edhe


liqenjeve, psh: The Sahara desert, The Athlantic Ocean.
the perdoret me regjionet e largeta te botes, psh: The West , The Far East,etj.
the perdoret para vargmaleve dhe gazetave, psh: the sun, the daily
telegraph,etj.
the perdoret para shumices se emrave te ndertesave, psh: The Eiffel tower,
The Great pyramid.
Perveq nese emrat e ndertesave jane: aeroporte,
stacione,etj, ateher nuk perdoret nyja e shquar the , psh: Oxford
airport,Cambridge university.
Ja edhe disa shprehje te zakonshme me the , psh: the same,on the right, at the
bottom, in the middle,on the radio . P.sh.:She prefers the sea ,Our house is the
second on the right.

No article Mosperdorimi i nyje

Nuk ka nyje kur bisedojme rreth njerzeve ose gjerave ne pergjithesi, psh: people
are funny.
Nuk ka nyje para emrave te njerzeve, psh: General Parker, Prince Charles.
Nuk ka nyje para gjuheve, psh: Sorry, I dont speak Russian.
Nuk ka nyje para shumices se emrave si psh: kontinenteve,rrugeve, psh:
Travelling through Africa, Oxford.
Nuk ka nyje para kodrave dhe maleve, psh: She climbed Everest; Down north hill.
Por para vargmaleve perdoret nyja e shquar the , psh: Skiing in the Alps.
Nuk ka nyje para disa emrave te vendeve te : aeroporteve, stacioneve, psh:
Heathrow airport,Glasgow central station.
Nuk ka nyje para nje emri + rasa gjinore, psh: St Pauls cathedral. Gjithashtu nuk
ka nyje para revistave, psh: Vogue magazine; She magazine.

Nuk ka nyje para ushqimeve, psh: have breakfast, have lunch.


Nuk ka nyje para diteve te javes, muajve te vitit dhe pushimeve publike, psh: On
Tuestday),In July.
Nuk ka nyje para disa vendeve dhe aktiviteteve, psh: to school, to university.
Shenim: Ne frazen go home, nuk ka nyje ose parafjale, psh: I went home early.
Nuk ka nyje para mjeteve te transportit, psh: by car, by bus, by taxi ,psh: She goes
to work by bus.
Nuk ka nyje ne pasthirrma ose thirrje me what + nje emer i panumerueshem, psh:
What beautiful weather!,What loud music!
Por ka nyje me what + nje emer i numerueshem, psh: What a lovely day today!