You are on page 1of 18

PSIHOLOGIJA USPEHA

IVETI ILI IVOTARITI

Neboj a Jovanovi

ZA PO ETAK TE KO PITANJE:

Kako ste? Kako vam ide u ivotu? ta odgovarate, ako ste iskreni, na ovo pitanje?

Neboj a Jovanovi

JO

TE KIH PITANJA:

Da li ste uspe ni u igri zvanoj ivot? ta zna i uspeti u ivotu? Kako procenjujete svoj uspeh u slede im kategorijama:
Zdravlje i vitalnost  Posao, karijera, finansije  Odnosi sa ljudima  Emotivni odnosi  Brak, porodica, roditeljstvo  Op te zadovoljstvo sobom i ivotom 

Neboj a Jovanovi

JO

TE A PITANJA:

Da li ste tako zami ljali svoj ivot? Da vam je ova pamet, a one godine, ta biste uradili druga ije? Ko je odgovoran za ono to nije valjalo? Da li su krive okolnosti? Da li se moglo druga ije odgovoriti na te okolnosti? ta je potrebno znati o ivotu da bismo bili uspe ni u njemu?

Neboj a Jovanovi

IVOTNA PRAVILA- ta je potrebno znati o ivotu da bismo bili uspe ni u njemu?

ivot je rezultat svih na ih izbora. ³Ako sedne u pogre an voz, svaka ti je stanica pogre na.´ 

Na

Po etna gre ka:

Nedostatak jasne predstave o tome ta elimo od ivota, koje su na e su tinske elje i ciljevi.
Neboj a Jovanovi

IVOTNA PRAVILA- ta je potrebno znati o ivotu da bismo bili uspe ni u njemu?

³Ili razume , i uspeva , ili ne razume i ne uspeva .´-´Ko zna, zna´ Nu no je poznavati kako funkcioni e sistem u kojem elite da uspete. Nu no je poznavati pravila ivotne ³igre´ ako elite da pobedite u njoj.

Neboj a Jovanovi

PRAVILA

IVOTNE IGRE SU: Odgovoran sam za svoj ivot

Biraju i pona anje, biramo i posledice ivot ne nagra uje namere, misli ili elje, ve dela. Odgovorni ste za sopstveni ivot, niko ga ne e iveti umesto vas. Optu uju i druge ljude, ili okolnosti, za vlastiti neuspeh, gubite mogu nost da promenite ono to mo ete-sebe.
Neboj a Jovanovi

PRAVILA

IVOTNE IGRE SU: Ono to tra im, to i vidim

Ne postoje ³objektivne okolnosti´ ve samo na in na koji ih do ivljavamo i reagujemo na njih.

Na uspeh manje zavisi od onoga to nam se de ava nego od na ina na koji opa amo svet i na ih reakcija na doga aje oko nas. Ono to je za jednu osobu neprevazilaziv problem, ³smak sveta´, za drugu je samo jedna stepenica koju treba presko iti na putu do cilja.
Neboj a Jovanovi

PRAVILA

IVOTNE IGRE SU: Menjam ono to ne funkcioni e

Svoju percepciju stvarnosti mo emo promeniti. Svoj odgovor na ono to nam se de ava mo emo promeniti. Dakle:

Odgovornost za promenu je na nama. Odgovornost je: Dati pravi odgovor na situaciju. Odgovor koji dovodi do uspeha. Biraju i odgovor, biramo i posledice.
Neboj a Jovanovi

PRAVILA

IVOTNE IGRE SU: Ono to ne priznajem ne mogu promeniti

Mo ete promeniti samo ono to priznajete kao svoj problem-problem za koji ste vi odgovorni. Ono to ne priznate, ne ete ni promeniti. Dakle:

ine i ono to ste i do sada inili, ive ete onako kako ste i do sada iveli.
Neboj a Jovanovi

PRAVILA IVOTNE IGRE SU: ´Olak avaju e okolnostiµ su zamajavanje. Ra una se samo rezultat

Nije va no da li ste u pravu, da li ste imali ³olak avaju e okolnosti´ za neuspeh. Va no je da budete uspe ni u onome to vam je va no. Zamajavanja sebe:
NIJE MI BILO SU ENO NISAM IMAO USLOVE NIJE BIO PRAVI TRENUTAK NISAM IMAO SRE E MOJE NAJBOLJE NAMERE NIKO NE RAZUME JA HO U, ALI ME ONI SPRE AVAJU
Neboj a Jovanovi

PRAVILA IVOTNE IGRE SU: Ako verujem da mogu, u pravu sam. Ako verujem da ne mogu, u pravu sam.

U pravu ste ako verujete da ne mo ete bolje, jer vam bolje ne e ni biti. Biraju i uverenje, birate na in ivota. U pravu ste ako verujete da mo ete bolje. Izbor: iveti ili ivotariti? Ako birate bolje, treba da znate i kako. Evo kako:
Neboj a Jovanovi

KORACI NA PUTU DO USPEHA: Definisanje ciljeva
1.

Koje su va e su tinske elje? Koji su va i su tinski ciljevi u odre enoj oblasti ivota? Ne me ajte ciljeve i sredstva. Ciljevi su ose anja koja elite da imate. Do ivljaj sebe koji elite. Sredstva su na ini na koje to mo ete da postignete. Ciljeve morate definisati jasno, precizno, operacionalno.
Neboj a Jovanovi

KORACI NA PUTU DO USPEHA: Definisanje razloga neuspeha
2.

Da biste uradili bolje, morate prepoznati ta ste lo e radili do sada, kako biste promenili neuspe an na in. Surovo iskreno prema sebi odgovorite:
ZA  ZA  ZA  ZA -Ono 

TO NISAM USPE NIJI /A? TO NISAM PLA ENIJI /A? TO NISAM ZADOVOLJNIJI /A ? TO NISAM PRIHVA ENIJI /A? to ne priznate, ne ete ni promeniti

Neboj a Jovanovi

KORACI NA PUTU DO USPEHA: Definisanje prepreka u sebi

3.
Ograni avaju a uverenja-nisam sposoban za to, nemogu e je...Pogre ne predstave, predrasude. Nedostatak ambicije i volje, lenjost. O ekivanje instant uspeha, ostvarenja snova ³preko no i´. Nedostatak jasnog plana. Povr nost. Optu ivanje drugih za sopstvene neuspehe. Potreba da se dobije ne to ili mnogo za ni ta. Strah od uspeha i strah od neuspeha. Negativan stav prema ivotu. Negativne misli i energija. Oklevanje, odugovla enje. Preveliki strah od rizika. Uvla enje u ³zonu sigurnosti´
Neboj a Jovanovi

KORACI NA PUTU DO USPEHA: Definisanje prioriteta. Planiranje.

4.
Odre ivanje stepena prioriteta ciljeva. Projektni status Kreiranje ivotne strategije: ta? Kada? Kako? Gde? Operacionalno definisanje zadataka. ta imam, ta nemam. Odre ivanje resursa i nedostataka. U enje iz sopstvenih uspeha. Menad ment vremena. Upravljanje vremenom. Spremnost na rizike. Motivacija. Disciplina. Fleksibilnost. Odgovornost. Akcija. ivotne odluke. Ugovor sa samim sobom. Pridr avanje. Samopo tovanje.
Neboj a Jovanovi

IVOTNE ISTINE

OVEK NE MO E DA DA OD SEBE ONO TO NEMA. AKO NEMATE SEBE, NE MO ETE SEBE DATI ONIMA KOJE VOLITE. USPEH JE VA A OBAVEZA. MAKSIMUM KOJI ETE DOBITI OD IVOTA JE ONO TO TRA ITE!
Neboj a Jovanovi

VA IZBOR ta ete tra iti od sebe? ta ete tra iti od ivota? VA IVOT JE REZULTAT SVIH VA IH IZBORA. IVETI ILI IVOTARITI? IZBOR JE VA
Neboj a Jovanovi