1

SUKATAN PELA1ARAN TINGKATAN 3


BAHAGIAN A : KEMAHIRAN

Unit 1: Kedudukan
Unit 2: Arah
Unit 3: Skala Dan Jarak
Unit 4: GraI , Carta Dan Raiah
Unit 5: Peta


BAHAGIAN B : GEOGRAFI FIZIKAL DAN MANUSIA

TEMA 7 : SUMBER

Unit 6 : Sumber-sumber Utama
Unit 7 : Taburan Pelbagai Sumber
Unit 8 : Kepentingan Pelbagai Sumber
Unit 9 : Kesan Penerokaan Sumber Terhadap Alam Sekitar
Unit 10: Pengurusan Sumber


TEMA 8 : KEGIATAN EKONOMI

Unit 11: Kegiatan Ekonomi Utama
Unit 12: Faktor-Iaktor Yang Mempengaruhi Kegiatan Ekonomi
Unit 13: Sumbangan Kegiatan Ekonomi Terhadap Pembangunan Negara
Unit 14: Kesan Kegiatan EkonomiTerhadap Alam Sekitar
Unit 15: Langkah-langkah Mengurangkan Kesan Kegiatan Ekonomi
Terhadap Alam Sekitar
Unit 16: Kepentingan Keriasama Ekonomi Antarabangsa

2


UNIT 1 KEDUDUKAN

SUB TA1UK:

1.1 . Obiektif
1.2 . Ruiukan Grid
1.1.1 Ruiukan Grid 4 Angka
1.1.2 Ruiukan Grid 6 Angka
1.3 . Ketinggian
1.4 . Kontur Dan Keratan Rentas
1.5 . Rumusan


1.1 OBJEKTIF

Pada akhir unit ini, anda dapat:

O engenalpasti kedudukan Garisan Timuran dan Garisan Utaraan berasaskan peta topografi
O envatakan Ruiukan Grid 4 angka dan 6 angka berasaskan ciri-ciri geografi vang diberikan
O enamakan ciri-ciri geografi berasaskan Ruiukan Grid 4 angka dan 6 angka
O enuniuk cara penggunaan Ruiukan Grid 4 angka dan 6 angka berasaskan ciri-ciri geografi
vang diberi
O embandingkan dan membezakan penggunaan Ruiukan Grid 4 angka dan 6 angka
O envatakan cara mengenal ketinggian dalam peta lakar vang berasaskan peta topografi
O enentukan ketinggian dalam peta lakar vang berasaskan peta topografi
O embandingkan dan membezakan simbol-simbol ketinggian dalam peta lakar vang berasaskan
peta topografi
O engira ketinggian berpandukan selang kontur dalam peta lakar vang berasaskan peta topografi
O enamakan ciri-ciri bentuk muka bumi berdasarkan garisan kontur
O elukis keratan rentas berdasarkan garisan kontur vang diberi
O enielaskan ciri-ciri bentuk muka bumi berdasarkan keratan rentas vang dilukis


1.2 RUJUKAN GRID

O Garisan grid digunakan bagi menunuiukkan kedudukan sesuatu tempat di atas peta topograIi.
Garisan grid yang dilukis melintang dinamakan garisan utaraan dan garisan grid yang dilukis
secara menegak dinamakan garisan timuran.
O Kedudukan sesuatu tempat di atas peta topograIi dapat ditentukan dengan menggunakan rujukan
grid. Rujukan grid merupakan titik persilangan antara garisan timuran dan utaraan.
3O Terdapat dua ienis ruiukan grid :
O Rujukan grid 4 Angka digunakan bagi menuniukkan obiek di dalam sesuatu
persegi grid.
O Rujukan grid 6 angka Digunakan bagi menuniukkan kedudukan sesuatu ciri
geograIi dengan lebih tepat.
1.3 KETINGGIAN

Ketinggian sesuatu tempat dapat dinyatakan dengan menggunakan pelbagai kaedah seperti warna, simbol
dan garisan.

1. Warna

O Kaedah ini digunakan pada peta atlas.
O arna berbeza digunakan bagi menuniukkan perbezaan ketinggian.
O Ton warna iuga digunakan bagi menuniukkan ketinggian. Ton yang gelap mewakili kawasan
tanah tinggi seperti warna coklat dan ungu. Coklat dan ungu untuk menuniukkan bukit atau
gunung.
O Manakala ton yang semakin cerah bagi kawasan rendah seperti warna biru menuniukkan laut,
sungai, tasik. Manakala warna hiiau menuniukkan kawasan tanah pamah.

. Simbol

O Antara ienis simbol yang digunakan ialah:

Tanda Tinggi
Menuniukkan poin dan lokasi ketinggian sesuatu tempat.


Tanda Aras
Menuniukkan pion dan lokasi ketinggian sesuatu tempat dengan
lebih tepat seperti ketinggian ialan raya dan ialan keretapi.Stesen Trigonometri
Menuniukkan ketinggian sesuatu tempat, biasanya puncak gunung
atau bukit.Ruiukan umum mengenai obiek di
dalam persegi grid A boleh dibuat
melalui RG 1222. Sementara
kedudukan B secara tepat dibuat
dengan membahagikan iarak antara
garisan grid timuran 14 dan 15 serta
utaraan 22 dan 23 kepada 10
bahagian sekata. Kedudukan B
dinyatakan secara tepat dalam
bentuk ruiukan grid 6 angka ialah
RG145235.
4

1.4 KONTUR DAN KERATAN RENTAS

O Kontur adalah kaedah yang lebih tepat bagi menentukan ketinggian dan menggambarkan bentuk
bumi sesuatu kawasan dalam peta topo.
O Selang kontur adalah iarak antara 2 kontur. Selang kontur adalah sama. Contohnya 10m, 15m,
50m atau 100m.O Garisan kontur iuga digunakan bagi menuniukkan bentuk muka bumi sesuatu kawasan dengan
menggunakan teknik keratan rentas.
O Jenis-ienis cerun seperti cerun curam, landai dan bertangga dapat dilihat dengan ielas melalui
keratan rentas.
Kontur yang ditebalkan
dinamakan kontur
indeks.
a) Cerun landai
b) Cerun curam c) Cerun Bertangga
5

d) Lurah
e) Dataran Tinggi I) Rabung Bukit
g) Tebing Tinggi
61.5 RUMUSAN

7


UNIT 2 ARAH

SUB TA1UK:

2.1 . Obiektif
2.2 . Pengenalan
2.3 . Bearing Sudutan / Azimut
2.4 . Bearing Sukuan
2.5 . Rumusan

2.1 OBJEKTIF

Dalam unit ini anda akan dapat:

O Mengukur bearing sesuatu tempat dengan menggunakan iangka sudut di atas peta lakar
berasaskan peta topograIi.

2.2 PENGENALAN

O Arah meruiuk kepada kedudukan sesuatu tempat dari satu tempat yang lain.
O Arah dapat dituniukkan dengan menggunakan arah mata angin. Arah yang meniadi ruiukan utama
ialah utara.
O Terdapat 3 ienis utara :

1. Utara Magnet - Utara agnet meruiuk kepada utara vang
dituniukkan oleh iarum kompas.
2. Utara Benar - Utara Benar ialah ialah kutub utara.
3. Utara Grid - Utara Grid ialah utara vang vang selari dengan
garisan grid timuran peta topografi.

2.3 BEARING SUDUTAN / AZIMUT

O Arah sesuatu tempat boleh dinyatakan dengan bearing.
O Bearing sesuatu obiek / tempat dinyatakan dalam nilai sudut atau dariah (°).
O Bearing yang biasa digunakan ialah bearing sudutan atau bearing azimut.
O Bearing sudutan diukur dari arah utara mengikut arah pusingan iam dalam satu bulatan penuh. Ia
diberi nilai 0° hingga 360°.
8


2.4 BEARING SUKUAN

O Bearing sukuan pula diukur dari arah utara atau selatan ke arah timur atau barat mengikut sukuan
90°. Nilai bearing sukuan ialah dari 0° hingga 90°
O Sudut diukur pada 4 sukuan.
1. Jika sudut berada di Sukuan 1 ukuran sudut bermula 0° Utara hingga 90° Timur.
2. Jika sudut berada di Sukuan 2 ukuran sudut bermula dari 0° Selatan hingga 90° Timur
3. Jika sudut berada di Sukuan 3 ukuran sudut bermula dari 0° Selatan hingga 90° Barat
4. Jika sudut berada di Sukuan 4 ukuran sudut bermula dari 0° Utara hingga 90° Barat


2.5 RUMUSAN
9


UNIT 3 SKALA

SUB TA1UK:

3.1 . Obiektif
3.2 . Skala
3.3 . Jarak
3.4 . Keluasan
3.5 . Rumusan


3.1 OBJEKTIF

Dalam bab ini anda akan dapat:

O envatakan ienis-ienis skala. iaitu skala lurus. skala penvata. dan skala pecahan wakilan.
O engukur iarak dengan menggunakan skala.
O engira keluasan kawasan sekata berdasarkan skala peta.
O enukar dan menghubungkaitkan setiap skala. iaitu skala lurus. skala penvata. dan skala
pecahan wakilan.


3.2 SKALA

O Skala ialah nisbah antara iarak yang dilukis dalam peta dengan iarak sebenar di atas permukaan bumi.
O Skala membolehkan saiz kawasan tertentu dikecilkan supaya dapat dilukis pada peta.
O Terdapat tiga ienis skala yang biasa digunakan dalam peta, iaitu skala lurus, skala penyata dan
pecahan wakilan.

1. Skala Lurus
O Terdiri daripada satu garisan lurus yang dibahagikan kepada beberapa bahagian yang sama
iaraknya.
O Terdapat dua ienis iaitu skala lurus mudah dan skala lurus penuh.

Skala Lurus Mudah Skala Lurus Penuh

Keterangan
O Terdiri daripada satu garisan lurus yang
dibahagikan kepada beberapa pecahan.
O Setiap pecahan di atas garisan lurus
mewakili iarak di atas peta.
O Nombor di atas setiap pecahan mewakili
iarak di atas permukaan bumi.
O Skala lurus mudah pada raiah di atas ialah 1
cm mewakili 1 km.
Keterangan
O Menuniukkan pecahan yang lebih
lengkap dan ielas.
O Berdasarkan raiah di atas, skala yang
dituniukkan ialah 2 cm mewakili l km.
O Di sebelah kiri nombor 0 terdapat
pecahan yang lebih kecil untuk mengukur
iarak yang lebih kecil.


10


. Skala Penyata

O Merupakan skala yang dinyatakan dalam bentuk penyataan atau perkataan.
O Contoh:

O Skala penyata (a) di atas bermakna ukuran1 cm dalam peta mewakili iarak 1 km di atas
permukaan bumi.
O Skala penyata (b) pula bermakna ukuran 1 cm dalam peta mewakili iarak 500 meter di atas
permukaan bumi.
O Skala penyata (c) pula bermakna ukuran 1 cm dalam peta mewakili iarak 100 meter di atas
permukaan bumi.


3. Skala Pecahan Wakilan

O Merupakan skala yang dinyatakan dalam bentuk pecahan atau nisbah.
O Contoh:
O Skala (a) di atas bermakna 1 cm dalam peta mewakili 50 000 cm atau 0.5 km di atas permukaan
bumi.
O Skala (b) di atas pula bermakna 1 cm dalam peta mewakili 100 000 cm atau 1 km di atas
permukaan bumi.
O Skala (b) di atas pula bermakna 1 cm dalam peta mewakili 200 000 cm atau 2 km di atas
permukaan bumi.


Cara Menukar Skala

O Skala lurus, skala penyata dan pecahan wakilan adalah saling berkaitan antara satu sama lain.
O Setiap ienis skala itu boleh ditukar kepada ienis skala yang lain dengan mudah.
O Contohnya skala lurus dapat ditukar kepada skala penyata atau pecahan wakilan dan sebaliknya.

SkaIa Lurus SkaIa Penyata Pecahan wakiIan
1 cm mewakiIi 1 km

1 : 100 000
a) 1 cm mewakili 1 kilometer
b) 1cm mewakili 500 meter
c) 1 cm mewakili 100 meter
a) 1 : 50 000
b) 1 : 100 000
c) 1 : 200 000

11


3.3 JARAK

O Jarak ialah iauh di antara dua tempat.
O Jarak dapat dibahagikan kepada dua ienis, iaitu iarak mutlak dan iarak relatiI.
O Jarak mutlak antara dua tempat dapat diukur dalam unit sentimeter, meter, dan kilometer.
O Manakala iarak relatiI pula diukur dari segi kos dan masa.
O Jarak dalam peta dapat diukur dengan menggunakan skala lurus, skala penyata, dan pecahan
wakilan.
O Pembaris, iangka tolok atau ialur kertas dapat digunakan untuk mengukur jarak lurus.
O Benang dan ialur kertas pula digunakan untuk mengukur jarak melengkung.


3.4 KELUASAN

O Luas sesuatu kawasan dalam peta topograIi boleh dianggarkan dengan meruiuk kepada persegi
grid.
O Keluasan permukaan bumi yang diwakili oleh setiap persegi grid bergantung kepada skala peta
tersebut.
Misalnya:
Skala peta ialah
1 : 50 000 atau 1 cm bersamaan 0.5 km.
Oleh itu.
luas satu persegi grid ÷ 0.5 x 0.5
÷ 0. km persegi
O Langkah-langkah menganggarkan luas kawasan.
Langkah 1
Tentukan kawasan yang hendak diukur keluasannya.
Misalnya kawasan tanaman padi, getah, paya, tasik dan sebagainya.

Langkah
Sediakan pemidang grid di atas kertas surih.

Langkah 3
Letakkan pemidang grid di atas kawasan yang hendak diukur.

Langkah 4
Kira dan iumlahkan segiempat-segiempat yang merangkumi kawasan yang hendak diukur.
12


3.5 RUMUSAN13


UNIT 4 GRAF, CARTA DAN RAJAH


SUB TA1UK:

4.1 . Obiektif
4.2 . Kaedah envunsun Data aklumat
4.3 . Graf Bar aimuk
4.4 . Graf Gabungan
4.5 . Carta Pai
4.6 . Raiah Aliran
4.3 . Rumusan


4.1 OBJEKTIF

Dalam unit ini anda akan dapat:

O envusun maklumat dan data dalam bentuk iadual.
O elukis dan melengkapkan graf bar maimuk. graf gabungan. carta pai dan raiah aliran.
O embaca graf bar maimuk. graf gabungan. carta pai dan raiah aliran.
O entafsir dan merumus graf bar maimuk. graf gabungan. carta pai dan raiah aliran.


4.2 KAEDAH MENYUNSUN DATA MAKLUMAT

O Jadual merupakan maklumat yang telah disusun dalam bentukyang kemas, ringkas dan mudah
diIahami.
O Jadual digunakan sebagai panduan untuk melukis graI dan carta.
O Contoh :

Perhatikan maklumat yang diberikan dalam perenggan dibawah tentang perubahan iumlah penduduk
Malaysia mengikut kumpulan umur dari tahun 1998 hingga 2002.O Maklumat yang diberi di atas dapat diringkas dan dipermudahkan dengan menggunakan Jadual di
bawah.

Pada tahun 1998. iumlah penduduk Malaysia adalah seramai .1 juta orang.
Jumlah ini semakin meningkat dari setahun ke setahun, iaitu kepada .7 juta orang
pada tahun 1999. 3. juta orang pada tahun 000. 3.8 juta orang pada tahun
001 dan 4.3 juta orang pada tahun 00. Jumlah penduduk dalam kumpulan
umur 0-14 tahun iuga semakin bertambah daripada 7. juta orang pada tahun
1998 kepada 7.6 juta orang pada tahun 1999, 7.7 juta orang pada tahun 000, 7.8
juta orang pada tahun 001 dan 7.9 juta orang pada tahun 00. Bagi kumpulan
umur 1-64 tahun. iumlah penduduk bertambah daripada 13.8 juta orang pada
tahun 1998 kepada 14. juta orang pada tahun 1999. 14.6 juta orang pada
tahun 000.1.0 juta orang pada tahun 001 dan 1.4 juta orang pada tahun
00. Kumpulan umur 6 tahun dan ke atas iuga menuniukkan pertambahan
daripada 0.8 juta orang pada tahun 1998 kepada 0.9 juta orang pada tahun 1999.
Jumlah penduduk dalam kumpulan umur ini tidak bertambah pada 2000, tetapi
meniadi 1.0 juta orang pada 001 dan 00.
14


umpuIan Umur
JumIah penduduk (juta orang)
1998 1999 2000 2001 2002
0 -14 tahun 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9
15 - 64 tahun 13.8 14.2 14.6 15.0 15.4
65 tahun ke atas 0.8 0.9 0.9 1.0 1.0
Jumlah 22.1 22.7 23.2 23.8 24.3
$:2-07: Jabatan Perangkaan Malaysia, 2003
JaduaI : JumIah penduduk MaIaysia mengikut kumpuIan umur, 1998-2002
4.3 GRAF BAR MAJMUK

GraI bar maimuk adalah graI yang mempunyai berbagai komponen dalam setiap bar. Kepentingan
komponen di wakili oleh ketinggian bar bagi komponen tersebut.


4.4 GRAF GABUNGAN

GraI gabungan ialah graI yang menggabungkan dua ienis graI iaitu graI bar dan graI garisan bagi
menuniukkan dua unsur yang berlainan dalam satu graI. Contohnya graI yang menuniukkan iumlah huian
dan suhu dalam satu graI.
Cara Melukis
O Di atas kertas graI lukis paksi
menegak dan mendatar
O Daripada iadual lihat nilai
maksimum dan minimum.
O Tentukan skala menegak.
Contoh: 1 cm RM 1000 iuta
O Labelkan kedua-dia paksi
O Tandakan nilai bagi setiap
komponen secara sistematik.
Nilai yang lebih besar di bawah.
O Lorek atau warnakan komponen
bagi menuniukkan perbezaan .
O Letakkan taiuk dan petuniuk.

Cara Melukis
O Di atas kertas graf lukis paksi menegak
dan mendatar.
O Ada dua paksi menegak. Paksi kanan
mengukur jumlah hujan dan di kiri pula
suhu.Paksi mendatar menunjukkan
bulan.
O Tentukan nilai maksimum dan
minimum.
O Pilih skala yang sesuai bai suhu dan
hujan.
O Lukis ketinggian bagi semua bar dan
plot nilai suhu di bahagian tengah
setiap bar mengikut bulan.
O Sambung semua titik yang diplot.
O Lengkapkan dengan tajuk.
15
4.5 CARTA PAI

Carta pai ialah graI bulatan yang dibahagikan kepada beberapa sektor. Setiap sektor dapat menuniukkan
maklumat tertentu . Kepentingan setiap maklumat ini dituniukkan oleh saiz sudut yang berbeza.

4.6 RAJAH ALIRAN

Raiah aliran merupakan raiah yang memberikan gambaran ielas mengenai sesuatu proses. Susunan raiah
adalah menurut urutan proses secara sistematik. Aliran proses biasanya dituniukkan melalui anak panah.

Cara Melukis
O Daripada iadual kira peratus bagi semua
sektor. Contohnya penggiraan sektor
elektronik.


O Lukis bulatan dengan ieiari yang sesuai.
O Gunakan iangkasudut dan lukis keluasan
dalam dariah mengikut sektor.
O arna dan lorekkan setiap sektor.
O Label dan lengkapkan dengan taiuk.


Cara Mentafsir
O Teliti taiuk, susunan
nombor, anak panah dan
penerangan ringkas.
O Contohnya raiah Aliran
Rawatan Air Kumbahan
yang menerangkan secara
ringkas proses rawatan.
Anak panah pula
menuniukkan urutan
proses

164.7 RUMUSAN17


UNIT 5 PETA

SUB TA1UK:
5.1 . Obiektif
5.2 . envenaraikan Pandang Darat Fizikal Dan Budava Berdasarkan Simbol
5.3 . Hubung Kait Antara Pandang Darat Fizikal Dan Budava
5.4 . entafsirkan Peta Lakar
1.3 . Rumusan

.1 OBJEKTIF
Dalam unit ini, anda akan dapat:
O envenaraikan pandang darat fizikal dan budava berdasarkan simbol-simbol dalam peta lakar.
O enghubungkaitan pandang darat fizikal dan budava dalam peta lakar.
O entafsir peta lakar.

5.2 MENYENARAIKAN PANDANG DARAT FIZIKAL DAN BUDAYA
BERDASARKAN SIMBOL

Peta lakar yang berasaskan peta topograIi ialah peta yang dapat menuniukkan dua maklumat penting
iaitu:
1. Pandang darat Iizikal
2. Pandang darat budaya

1. Pandang Darat Fizikal
O Merangkumi bentuk muka bumi, saliran dan tumbuhan semulaiadi.

. Pandang Darat Budaya
O Merangkumi pelbagai ciri akibat tindakan manusia terhadap persekitarannya seperti petempatan,
pertanian, perlombongan, pengangkutan dan perindustrian.
O Di dalam peta lakar semua ciri-ciri pandang darat Iizikal dan budaya ini dapat dikenali melalui
simbol-simbol seperti warna, lorekan, garisan, simbol titik dan singkatan perkataan.
O Simbol-simbol ini penting semasa membuat taIsiran sesuatu peta lakar.

1enis-jenis simbol Keterangan
Simbol titik
Berupa titik, bulatan kecil, segi tiga sama
Diguna untuk menuniukkan ciri-ciri di sesuatu lokasi seperti
Simbol garisan
Berupa garisan yang diguna untuk menuniukkan ciri-ciri yang
memaniang seperti sungai
Simbol kawasan
Diguna untuk menggambarkan ciri-ciri yang meliputi kawasan
luas seperti kawasan tanaman dan paya
Simbol
bergambar
Diguna untuk menggambarkan ciri-ciri yang tidak sesuai
dituniukkan melalui simbol lain
Singkatan
perkataan
Diguna untuk menamakan sesuatu ciri seperti B.P. untuk balai
polis

18
Jadual : Jenis-ienis simbol yang digunakan di dalam peta topograIi untuk menuniukkan pandang darat
Iizikal dan pandang darat budaya.


5.3 HUBUNG KAIT ANTARA PANDANG DARAT FIZIKAL DAN BUDAYA

O Pandang darat Iizikal dan pandang darat budaya berhubung kait antara satu sama lain. Contohnya,
pandang darat Iizikal seperti kawasan tanah pamah yang digunakan untuk tuiuan pertanian akan
berubah meniadi pandang darat budaya, contohnya sawah padi, ialan raya dan sebagainya.
O Jadual di bawah menuniukkan hubung kait antara pandang darat Iizikal dengan budaya.

Pandang darat Iizikal Kegunaan Pandang darat budaya
Tanah pamah
Pertanian ,perhubungan,
petempatan, kemudahan
sosial
Padi sawah, ialan raya, ialan kereta
api, bangunan, sekolah, hospital,
tempat ibadat, wakil pos, balai polis
Tanah tinggi:
Puncak bukit, Cerun
curam, Sungai, Jeram
Kuasa hidroelektrik,
Pelancongan,
Perhubungan,
Petempatan, Pembalakan
Empangan, bangunan, ialan raya,
ialan tidak berturap
Tanah beralun
Pertanian, Petempatan,
Perhubungan
Getah, kelapa sawit, bangunan, ialan
raya
Lembah sungai
Sungai, Pasir, Lumpur
Pertanian, Pengairan,
Perlombongan
Padi sawah, tali air, terusan, kawasan
lombong, kolam, tangki air
Paya
Sungai, Hutan paya ,
Lumpur
Pertanian, Pengairan,
Perikanan
Padi sawah, pelbagai tanaman bukan
pokok baka, tali air
Pinggir pantai
Pantai, Kuala sungai,
Taniung, Teluk
Pengangkutan,
Perikanan, Pelancongan
Pelabuhan, dermaga, ieti, tembok,
bangunan, ialan raya

Jadual : Hubung kait antara pandang darat Iizikal dengan budaya

5.4 MENTAFSIRKAN PETA LAKAR

Langkah mentaIsir peta lakar

O Nyatakan ciri-ciri pandang darat Iizikal dan pandang darat budaya.
O Berikan kedudukan dan anggaran keluasan setiap kawasan.
O Hubungkaitkan pandang darat Iizikal dengan pandang darat budaya.


195.5 RUMUSAN20TEMA 7 : SUMBER


UNIT 6 SUMBER-SUMBER UTAMA

SUB TA1UK:

6.1 . Obiektif
6.2 . Sumber-sumber Utama
6.3 . Jenis-ienis Sumber Utama
6.4 . Rumusan


6.1 OBJEKTIF

Di akhir unit ini, anda akan dapat :

O MentakriIkan sumber yang boleh diperbaharui dan tidak boleh diperbaharui.
O Menyenaraikan ienis-ienis sumber utama, iaitu sumber mineral, hutan, air, tanih dan suria.
O Mengelaskan ienis-ienis sumber utama kepada sumber yang boleh diperbaharui dan tidak boleh
diperbaharui


6.2 SUMBER-SUMBER UTAMA

O Tiga ienis sumber :
1. Sumber semulaiadi
2. Sumber manusia
3. Sumber budaya

O Sumber semulaiadi terdiri sumber hutan, tanih, air, matahari, haiwan dan mineral.
O Sumber semulaiadi dapat di bahagikan kepada dua ienis iaitu:

Sumber Boleh Diperbaharui
(Sumber yang bekalannya boleh diganti)
Sumber Tidak Boleh Diperbaharui
(Sumber yang habis apabila digunakan)
O Sumber Hutan
O Sumber Tanih
O Sumber air
O Cahaya Matahari
O Angin
O Udara
O Haiwan

Bahan Api
O Petroleum
O Gas asli
O Arang batu
Mineral
O Biiih Timah
O Besi
O Emas
O Kuprum

21


6.3 JENIS-JENIS SUMBER UTAMA
Sumber utama boleh dibahagikan kepada beberapa ienis iaitu :
Sumber Utama Keterangan
1. Sumber Hutan
O Tumbuh-tumbuhan dan hidupan liar
O Sumber yang boleh diperbaharui.
. Sumber Air
O Diperolehi dari paya, sungai dan tasik.
O Sumber yang boleh diperbaharui.
3. Sumber Tanih
O Lapisan atas permukaan bumi.
O Sumber yang boleh diperbaharui.
4. Sumber Suria
O Diperolehi dari cahaya matahari
O Sumber yang boleh diperbaharui.
. Sumber
Mineral
O Bahan galian yang dikeluarkan dari
kerak bumi
O Sumber yang tidak boleh diperbaharui.


6.4 RUMUSAN
22


TEMA 7 : SUMBER


UNIT 7 TABURAN PELBAGAI SUMBER


SUB TA1UK:

.1 . Obiektif
.2 . Sumber ineral
.3 . Sumber Hutan
.4 . Sumber Tenaga
.5 . Sumber Tenaga Di Negara Lain
.6 . Rumusan


7.1 OBJEKTIF

Di akhir unit ini, anda akan dapat

O envenaraikan ienis-ienis mineral logam dan bukan logam
O enamakan ienis dan kawasan mineral di negara alavsia
O enanda dan menamakan taburan mineral di atas peta negara alavsia
O envenaraikan sumber hutan negara alavsia
O enamakan ienis dan kawasan hutan negara alavsia
O enanda dan menamakan taburan hutan di atas peta negara alavsia
O envenaraikan sumber tenaga vang digunakan di negara alavsia
O enamakan sumber tenaga dan taburannva di negara alavsia
O enanda dan menamakan taburan sumber tenaga di atas peta negara alavsia
O enghuraikan penggunaan sumber tenaga negara alavsia
O embuat kesimpulan tentang penggunaan sumber tenaga negara alavsia pada masa depan
seperti kemaiuan teknologi dan kitar semula
O envenaraikan ienis-ienis sumber tenaga negara lain
O enghuraikan penggunaan sumber tenaga negara lain

23


7.2 SUMBER MINERAL


Jadual : Taburan dan kegunaan sumber mineral di Malaysia

Sumber
MineraI
eterangan kegunaan Lokasi / Taburan
PetroIeum
nyak yang d
dapat dar kerak
bum.
Dgunakan untuk
menghaslkan petrol,
parafn dan pelbaga
bahan kma.
O D luar panta Terengganu,
Sarawak dan Sabah
O D kawasan laut cetek,
atu d kawasan Pentas
Sunda
as AsIi
as yang
dperoleh dar
kerak bum
Dgunakan sebaga
bahan ap dan bahan
mentah untuk baja
urea
O D luar panta Terengganu,
Sarawak dan Sabah
O D kawasan laut cetek,
atu d kawasan Pentas
Sunda
aoIin
Tanah lat halus
yang berwarna
puth
Dgunakan untuk
membuat tembkar,
menyalut kertas,
membuat cat dan
dalam perubatan
O Perak (rab sebanyak 50
juta tan metrk)- Bdor dan
Tapah
O Johor (rab sebanyak 20
juta tan metrk) - achap,
Ayer Htam
auksit
Bahan bakar
tanah lat
Dguna untuk
menghaslkan
alumnum
O Teluk Ramuna, Johor
O Bukt ebung, Lundu-
Sematan dan Tanjung
Seberang, Sarawak
O Hanya dlombong d Teluk
Ramuna sahaja
mas
Logam berwarna
kunng, lembut
dan mudah
dtempa
Dgunakan untuk
membuat barang-
barang kemas sepert
ranta, cncn dan Ìan-
lan
O Raub, Pahang
O amut, Sabah(hasl
sampngan lombong
kuprum)
atu apur
Batu yang
mengandung
kapur
Dgunakan untuk
menghaslkan smen
O Perak, Kelantan, Pahang,
Perls, Kedah
O Sarawak
ijih Timah
Bjh yang
mengandung
tmah
Dgunakan untuk
menyadur tn,
membuat puter, pater
dan bater
O Tmah aluvum dlombong
d Lembah Knta, Perak
dan Lembah Langat,
Selangor
Arang atu
Arang keras yang
dgal dar kerak
bum
Bahan ap, dbakar
untuk menghaslkan
haba
O Kapt dan Slantek,
Sarawak
O Sabah
uprum
(Tembaga)
Logam kemerah-
merahan yang
boleh dtempa
Dgunakan untuk
membuat wayar
pengalr elektrk
O Bukt Jebong-Bawak,
Kenda dan Bau d
Sarawak
O amut, Bukt Bdu-bdu d
Sabah
24


7.4 SUMBER HUTAN

1enis Hutan Lokasi
Hutan Hujan
Tropika

O Kaki Banianran Titiwangsa, Baniaran Keledang, Baniaran
Bintang dan Tahan di Semenaniung.
O Sri Aman, Miri dan Limbang di Sarawak
O Kaki Baniaran Crocker, pedalaman Sandakan dan Tawau di
Sabah.
Hutan Paya

Hutan Paya Air Tawar

O Tasik Chini, Rompin, Mersing, Air Hitam, Sabak Bernam,
Taniung Karang dan Dataran Hilir Perak di Semenaniung.
O Sungai Lupar, muara Sungai Raiang dan Marudi di
Sarawak.

Hutan Paya Air Tawar

O Muara Sungai Merbuk, Nibung Tebal , Parit Buntar, Larut
Matang dan Masai di Semenaniung.
O Sibuyau dan Kabong di Sarawak
O Teluk Marudu dan Teluk Darvel di Sabah.
Hutan Pantai
O Pantai Cahaya Bulan, Merchang, Taniung Rhu dan Desaru.
O Pulau Talang-Talang di Sarawak.
O Pulau Sipadan, Sabah.
Hutan Gunung
O Banianran Titiwangsa, Baniaran Keledang, Baniaran
Bintang dan Tahan di Semenaniung.
O Baniaran Crocker di Sabah.
O Baniaran Tama Abu dan Iran di Sarawak.
257.5 SUMBER TENAGA

Jenis Tenaga egunaan/Lokasi
HidroeIektrik

O Sumber tenaga elektrk.
O Empangan Kenyr d Terengganu, Empangan Temenggor dan
Chenderoh d Perak, Empangan Pelagus dan Batang A d
Sarawak, dan Empangan Tenom Pang d Sabah.
Tenaga Suria

O Sumber tenaga.
O Aktvt pengerngan perusahaan keropok, kan kerng dan batk.
O Pengeluaran kuasa elektrk rendah bag kegunaan telefon, rada
dan lampu syarat d merata tempat d alaysa.
Arang atu
O Sumber tenaga elektrk.
O Stesen Jana kuasa elektrk Terma anjung dan Stesyen jana
Kuasa Sultan Abd A d Kapar, Selangor.
Tenaga iomas
O Sumber tenaga .
O Pembakaran kayu ap dan arang kayu. Tenaga dar pereputan
ssa organk sepert hampas dan tandan sawt, sekam pad,
hampas tebu, habuk kayu dan buangan hawan.
Tenaga NukIear
O Penyeldkan dan Pembangunan
O Ìnsttut Penyeldkan Teknolog Nuklear alaysa (ÌNT) d Bang.7.6 SUMBER TENAGA DI NEGARA LAIN

1. Tenaga Suria Di 1epun

Faktor-Iaktor yang menggalakkan:
O Tahap teknologi tinggi
O Bekalan petroleum dan arang batu tidak mencukupi
O Permintaan yang tinggi kerana penduduk ramai, perindustrian maiu, dan taraI hidup tinggi

Bagaimana tenaga diperolehi
O Memperoleh tenaga elektrik melalui tenaga suria dengan memasang alat Iotovoltaic di bumbung
rumah.

Kegunaan tenaga suria:
O Memanaskan air kolam renang
O Memanaskan air di restoran, hotel, dan rumah
O Stesen pemancar radio dan televisyen
O Mengepam air ke rumah dan kawasan pertanian
O Bot menggunakan bateri tenaga suria
O Mengeringkan makanan, ikan, dan hasil pertanian
O Papan tanda di tepi ialan raya
O Mengawal lampu isyarat


26


. Tenaga Ombak Di Perancis

Kaedah:
O Saluran terus : ombak diempang ke kawasan lebih tinggi dari laut dan dibiarkan mengalir ke
bawah bagi menggerakkan turbin.
O Kolam berayun : udara diasak ke atas apabila ombak memasuki satu saluran tegak dari bawah.
Tekanan air di dalam iatuh dan menggerakkan turbin apabila ombak berundur.
O Pelampun : tenaga kinetik dihasilkan bagi menggerakkan turbin apabila pergerakan pelampung
menggerakkan pam hidraulik piston.

Kegunaan:
O Memutar roda pengisar biiirin yang terdapat di sepaniang pantai
O Meniana kuasa elektrik
O Menggerakkan pam air, gergaii, danmesin
O Stesen tenaga ombak:
O Sungai ranee, st. Malo
O Mont saint michael
O Arguenon
3. Tenaga Pasang Surut Di China

Faktor yang menggalakkan:
O kawasan pantai mengalami arus pasang surut yang deras
O Pada awalnya digunakan untuk mengepam air bagi tuiuan pengairan.

Kaedah:
O Empangan : pintu empangan dibuka semasa air pasang. Air diempang sehingga paras tertinggi.
Apabila air surut, air yang diempang dilepaskan untuk memusingkan turbin.
O Arus pasang surut; aliran arus yangkuat di kawasan laut cetek memusingkan turbin yang terletak
di dalam laut.

Kegunaan:
O Menggerakkan turbin bagi menghasilkan tenaga elektrik yang digunakan untuk
O Lampu rumah
O Kilang kecil
O Kawasan kebun kecil
O Stesen tenaga pasang surut terdapat di
1. Zheiiang
2. Jiangxia
3. Baishakou
4. Guozishan
5. XingIuyang

4. Tenaga Angin Di Belanda

Faktor yang menggalakkan:
O Terdedah kepada tiupan angin yang kuat
O Menghadap laut utara
O Pada peringkat awal, kincir angin digunakan untuk
O Mengepam air
O Mengisar gandum dan iagung
O Memecahkan biii sawi menaburkan biiirin
27
O Sekarang:
O Meniana kuasa elektrik dengan memasang turbin angin di tempat lapang

Kaedah:
O Tenaga angin memutarkan turbin angin dan menggerakkan generator yang an menggerakkan
generator pam dipasang di dalamnya
O Generator menghasilkan kuasa elektrik yang dibekalkan ke rumah, peiabat, dan kilang kecil serta
penduduk di kawasan luar bandar
Lokasi pemasangan turbin angin:
O Tepi pantai
O Tengah laut

. Tenaga Biomas Di India
Sumber:
O Sisa ladang
O Sisa tanaman
O Sisa habuk kayu gergaii
O Naiis haiwan/naiis ternakan
O Kegiatan pertanian dan penternakan yang luas diialankan membekalkan bahan yang banyak untuk
menghasilkan tenaga biomas. Hampir 15° tenaga biomas digunakan oleh penduduk bandar dan
85° digunakan oleh penduduk luar bandar.

Kegunaan:
O Kayu api, ierami padi, dan rumput kering digunakan sebagai bahan bakar dalam industri kecil
O Haba yang dihasilkan daripada pembakaran biomas digunakan untuk memasak, memanaskan air,
dan menerangkan rumah
O Biogas dihasilkan melalui pemprosesan bahan kumuh haiwan
O Gas metana dan etana digunakan untuk memasak air dan menyalakan lampu
O Biomas dibakar untuk mendidihkan air bagi mengeluarkan wap untuk memutarkan
turbin generator bagi menghasilkan tenaga elektrik

6. Tenaga Geoterma Di Iceland

Faktor yang menggalakkan:
O Terletak di kawasan gunung berapi yang masih aktiI
O Kolam geoterma, iaitu air kolam bawah tanah yang dipanaskan oleh magma akan menghasilkan
wap panas apabila mencapai takat didih.
O ap panas ini muncul di permukaan bumi melalui rekahan dan membentuk geiser, iaitu sebuah
perigi air panas.

Kegunaan:
O Kolam geoterma bersuhu kurang daripada 150°C
O Memanaskan rumah
O Memasak
O Kolam geoterma bersuhu lebih daripada 200°C
O Menghasilkan tenaga elektrik

Kegunaan lain:
O Mencairkan salii
O Memanaskan kolam renang
O Memanaskan rumah hiiauKawasan pengeluaran tenaga geoterma:
O Reykir
O Hengill
O Nasiavellir
O Krisuvile
28


7.7 RUMUSAN

29
TEMA 7 : SUMBER


UNIT 8 KEPENTINGAN PELBAGAI SUMBER

SUB TA1UK:

.1 . Obiektif
.2 . Kepentingan Penerokaan Pelbagai Sumber
.3 . Rumusan

8.1 OBJEKTIF

Di akhir unit ini, anda akan dapat :
O envenaraikan kepentingan penerokaan pelbagai sumber negara alavsia
O enielaskan dengan contoh kepentingan penerokaan pelbagai sumber negara alavsia
O enghubungkaitkan kepentingan penerokaan pelbagai sumber kepada pembangunan negara
alavsia.

8.2 KEPENTINGAN PENEROKAAN PELBAGAI SUMBER

1. Menyediakan Bahan Mentah

O Kebanyakan sumber semula iadi negara kita digunakan sebagai bahan mentah dan iuga bahan asas
untuk industri hiliran (Industri membuat barangan pengguna berasaskan bahan mentah separuh
siap).
O Sumber hutan seperti kayu balak akan diproses meniadi kayu gergaii dan seterusnya diiadikan
bahan asas untuk membuat rumah. Sumber hutan yang lain seperti rotan dan buluh diiadikan
sumber asas bagi membuat kraI tangan dan perabot. Tumbuhan hutan seperti kuinin dan kayu
putih digunakan untuk membuat ubat tradisional.
O Petroleum merupakan seienis sumber mineral yang ditapis untuk mendapatkan pelbagai bahan
bakar. Minyak digunakan untuk menghasilkan pelbagai bahan lain dalam industri petrokimia.
Petroleum dan gas iuga digunakan sebagai bahan untuk menghasilkan tenaga elektrik terma dan
bahan api yang terpenting di Malaysia.
O Mineral lain seperti kaolin pula digunakan untuk membuat barangan seramik seperti iubin salur
pembetung longkang, tembikar, dan pasu bunga. Bauksit digunakan sebagai bahan mentah asas
aluminium untuk membuat periuk, badan kenderaan seperti kapal terbang, kereta, kapal, dan
kereta api.

. Menyediakan Peluang Pekerjaan

O Sumber hutan seperti kayu balak menyediakan peluang pekeriaan bermula daripada proses
membalak hingga kepada pemasaran. Antara contoh pekeriaan adalah sebagai pembalak,
pengurus, dan pekeria dalam pemasaran dan pengangkutan kayu balak dari hutan kepada
pengguna. Sebilangan penduduk bekeria di sektor keraiaan dalam pelbagai iabatan yang berkaitan
dengan pengurusan hutan seperti Jabatan Perhutanan dan PERHILITAN.
O Sumber tanah memberi peluang kepada penduduk negara kita bekeria dalam bidang pertanian
sebagai petani. Sektor perladangan menyediakan banyak peluang pekeriaan kepada penduduk.
Antaranya ialah buruh ladang, pengurus, pekeria dalam bidang pemasaran, pengeksport, dan
sebagainya. Selain itu, terdapat iuga tenaga proIesional yang terlibat dalam sektor ini seperti
saintis dan penyelidik yang berusaha untuk mempertingkat mutu dan hasil tanaman. Sektor ini
menyumbangkan 12° daripada keseluruhan guna tenaga di negara kita.
30
O Sektor perlombongan iuga menyediakan banyak peluang pekeriaan kepada penduduk. Pada
tahun 2002, seramai 27 500 orang bekeria secara langsung dalam bidang perlombongan, termasuk
mineral tenaga dan mineral bahan mentah. Mereka bekeria sebagai iurutera lombong, ahli geologi,
pekeria am lombong, kakitangan pengurusan lombong, dan pekeria yang terlibat dalam
pengangkutan dan pemasaran hasil lombong. Selain itu, seramai 50 600 penduduk negara ini
bekeria dalam sektor yang mengeluarkan dan memasarkan sumber tenaga seperti gas dan elektrik.
Mereka bekeria sebagai iuruteknik, iurutera, pegawai pemasaran, dan kerani

3. Menambahkan Pendapatan Negara

O Penerokaan pelbagai sumber telah menambahkan punca dan pendapatan negara.
O Eksport hasil-hasil pertanian seperti getah, minyak kelapa sawit, teh, dan lada hitam; sumber
mineral seperti petroleum mentah, biiih timah, kuprum, biiih besi, dan gas asli; hasil hutan seperti
kayu balak telah menambahkan pendapatan negara.
O Eksport barangan buatan daripada sumber-sumber semula iadi negara iuga menambahkan
pendapatan negara. Contohnya, perabot, tayar, balak, iongkong timah.
O Sungai, kawasan hutan, paya, dan tasik iuga dibangunkan sebagai kawasan ekopelancongan.
Contohnya, Tasik Chini, Taman Negara, Tasik Kenyir, dan Tasik Bera. Industri
pelancongan tersebut turut menambahkan pendapatan negara.

4. Menggalakkan Pembukaan Kawasan Baru

O Kegiatan perlombongan, pertanian, dan pembalakan telah membukaan kawasan-kawasan baru.
O Kegiatan perlombongan telah membuka kawasan baru seperti Mamut (kuprum), Bintulu (gas asli),
Raub (emas), Ipoh, dan Taiping (biiih timah).
O Kegiatan pertanian turut membawa kepada pembukaan kawasan baru. Contohnya, bandar baru
Jengka Tiga Segi (kelapa sawit), Dataran Kedah (padi), Teluk Intan (kelapa), Sri Aman (lada
hitam), Kluang, Kulai, dan Labis (nanas).
O Kawasan-kawasan baru iuga dibuka untuk diiadikan pusat memproses sumber-sumber.
Contohnya, Kerteh, Miri, dan Lutong (menapis petroleum), Bintulu (mencairkan gas asli), dan
Butterworth (melebur biiih timah).
O Perkembangan Sandakan pula disebabkan oleh kegiatan pembalakan di kawasan sekitarnya.

. Menggalakkan Kemajuan Infrastruktur

O Penerokaan pelbagai sumber membawa kepada perkembangan kemudahan inIrastruktur.
O Jalan kereta api awal dibina dari Taiping ke Port eld untuk mengangkut biiih timah.
O Jaringan ialan raya dibina untuk menghubungkan kawasan perlombongan dan pertanian dengan
pelabuhan.
O Pelabuhan-pelabuhan dibangunkan untuk mengeksport hasil-hasil sumber. Contohnya Pelabuhan
Pasir Gudang, Pelabuhan Sandakan, dan Pelabuhan Bintulu.
O Kemudahan bekalan elektrik, air, dan telekomunikasi turut dimaiukan.
31

7.7 RUMUSAN32

TEMA 7 : SUMBER


UNIT 9 KESAN PENEROKAAN SUMBER TERHADAP ALAM SEKITAR

SUB TA1UK:

.1 . Obiektif
.2 . Kesan Penerokaan Sumber Terhadap Alam Sekitar
.3 . Rumusan


9.1 OBJEKTIF

Di akhir unit ini, anda akan dapat :

O envenaraikankesan penerokaan sumber terhadap alam sekitar negara alavsia
O enghuraikandengan contoh kesan penerokaan sumber terhadap alam sekitar negara alavsia


9.2 KESAN PENEROKAAN SUMBER TERHADAP ALAM SEKITAR

Penerokaan sumber semulaiadi seperti mineral,sumber hutan dan sumber tenaga telah mendatang kesan
terhadap alam sekitar. Kesan-kesan tersebut ialah:

Kesan Huraian
Perubahan
Pandang
Darat


O Perubahan berlaku bila pandang darat Iizikal di ubah meniadi
pandang darat budaya. Contohnya hutan ditebang bagi tuiuan
petempatan.
O Aktiviti perlombongan seperti lombong biiih timah
meninggalkan pandang darat seperti timbunan pasir dan tasik-
tasik.
O Kawasan penerokaan petroleum dipenuhi oleh rangkaian paip dan
tangki simpanan petroleum dan gas.
O Pembinaan empangan menenggelamkan kawasan yang luas
mewuiudkan tasik buatan
Kepupusan

O Kepupusan sumber seperti biiih timah, petroleum dan gas asli
O Hutan semakin mengecil akibat pembalakan.
O Ekosistem terganggu menyebabkan kepupusan spesies Ilora dan
Iauna .
Peningkatan
Suhu

O Kenaikan suhu di kawasan tanah tinggi akibat penerokaan hutan.
O Peningkatan kandungan karbon dioksida di udara menyebabkan
kenaikan suhu
O
Hakisan


O Hakisan tanah berlaku akibat penebangan hutan di tanah tinggi
dan cerun.
O Penerokaan mineral menyebabkan hakisan tanah .
33
O Penerokaan biiih timah meniadikan struktur tanah tidak stabil dan
mudah runtuh.

Banjir

O Penebangan hutan menlenyapkan kawasan litupan tumbuhan,
menyebabkan air larian bertambah bila berlaku huian.
O Air larian akan membawa tanah yang terhakis ke dalam sungai
meniadikannnya cetek dan mudah berlaku baniir.
Pencemaran
Udara dan
Air

O Pembakaran sisa pembalakan mengakibatkan ierebu.
O Pembakaran gas di pelantar minyak mencemarkan udara.
O Pembebasan karbon monoksida, nitrogen oksida dan hidrokarbon
oleh loii penapis iuga mencemar udara.
O Penerokaan kuari ganit dan batu kapur menyebabkan peningkatan
ampaian habuk di udara.
O Perlombongan biiih menyebabkan kelodak di lepaskan ke sungai.
O Perlombongan tembaga menyebabkan sisa buangan mencemar
sungai Lohan.
O Pelepasan sisa kimia oleh loii penapis menieiaskan kualiti air.


6.3 RUMUSAN

34
TEMA 7 : SUMBER


UNIT 10 PENGURUSAN SUMBER

SUB TA1UK:

10.1 . Obiektif
10.2 . Kepentingan Pengurusan Sumber
10.3 . Langkah-langkah Pengurusan Sumber
10.4 . Pengurusan Sumber Air Di Jepun
10.4 . Rumusan


10.1 OBJEKTIF

Di akhir unit ini, anda akan dapat :

O envatakandan menghuraikan kepentingan pengurusan sumber
O envenaraikandan menghuraikan langkah-langkah pengurusan sumber vang dapat
mengurangkan kesan negatif penerokaan sumber
O encadangkanlangkah-langkah vang boleh diambil dalam pengurusan sumber untuk kegunaan
masa depan
O enghuraikanlangkah-langkah pengurusan air di Jepun

10.2 KEPENTINGAN PENGURUSAN SUMBER

Pengurusan sumber ialah proses membuat keputusan mengenai dasar-dasar penerokaan sumber. ObiektiI
pengurusan sumber ialah:

O Menggelak kepupusan
O Meniamin bekalan sumber beterusan
O Mengekalkan keseimbangan ekosistem
35
10.3 LANGKAH-LANGKAH PENGURUSAN SUMBER

Terdapat tiga aspek pengurusan sumber:

Pengurusan Sumber
Pemeliharaan dan
Pemuliharaan

Penggunaan sumber Alternatif.
O Menggunakan kayu getah, rotan, buluh bagi
menggantikan kayu keras.
O Menggunakan tenaga alternatiI seperti tenaga
suria, biomas dan hidroelektrik menggantikan
tenaga Iosil
Program Kitar Semula
O Mengamalkan konsep 3R Reduce, Reuse dan
Recycle.
O Kitar semula bahan seperti kertas dan logam.
Penghutanan Semula
O Menanam semula spesies-spesies pokok bermutu
tinggi dan cepat matang
O Contoh akasia, yemane dan batai.
Ladang Hutan
O Kayu bermutu seperti akasia, yemane dan batai di
tanam secara ladang.
Rawatan Sivilkultur
O Pokok bermutu akan di bantu dan diberi bantuan
untuk hidup dan bersaing
Penebangan Terpilih
O Membuat pemantauan supaya pokok yang betul-
betul matang dan berdiameter sekurang-kurang
45cm boleh ditebang.
Penguatkuasaan
undang-undang

Akta Kualiti Alam Sekitar
O Pemeriksaan dan pemantauan kawasan tumpahan
minyak / penerokaan mineral lain.
Akta Perhutanan
O Akta Perhutanan Negara (Pindaan 1993)
O Akta Perlindungan Hidupan Liar
ewarta Hutan Simpan Kekal dan Taman Negara
O Kawasan tertentu duwarta sebagai hutan simpan,
taman negara, hutan lipur danrizab perlindungan
haiwan
O Contoh Hutan Simpan Sik· Taman Negara
Pahang dan Bako Sarawak.
Pemulihan Bekas Lombong
O Akta Pembangunan Mineral 1994 dan Enakmen
Mineral Negeri menggariskan langkah-langkah
pemuliharaan selepas penerokaan.36
Pendidikan alam
Sekitar

O Penubuhan FRIM Institut Penyelidikan
Perhutanan Malaysia yang menialankan
penyelidikan perhutanan.
O Penwuiudan PERHILITAN Jabatan Perlindungan
Hidupan Liar dan Taman Negara bagi melindungi
taman negara dan huidupan liar
O Persatuan Pencinta Alam Malaysia (MNS)
danTabung Alam Malaysia merupakan badan
bukan keraiaan yang menialankan pendidikan
alam sekitar kepada orang ramai.


10.4 PENGURUSAN SUMBER AIR DI JEPUN

Pengurusan air di Jepun terbahagi kepada 3 kaedah iaitu:

Pengurusan Air
Pengurusan Sungai
O Membina empangan pelbagai guna
O Membina empangan kecil di kawasan terpencil
O Melebar dan mendalamkan dasar sungai
O Membina laluan baniir (Iloodways)
Pengurusan Tasik
O Membina sistem pebetungan
O Membersihkan tasik-tasik
O Mengawal pembiakan rumpai
O Mendalamkan tasik
Kawalan Undang-undang
O Undang-undang Kawalan Kualiti Air
O Undang-undang Kawalan Buangan Industri 1958
O Undang-undang asas Bagi Kawalan Pencemaran
Alam Sekitar37
10.5 RUMUSAN

38
TEMA 8 : KEGIATAN EKONOMI

UNIT 11 KEGIATAN EKONOMI UTAMA

SUB TA1UK:

11.1 . Obiektif
11.2 . Kegiatan Ekonomi Utama Negara alavsia
11.3 . Rumusan


11.1 OBJEKTIF

Di akhir unit ini, anda akan dapat :

O envenaraikan ienis-ienis kegiatan ekonomi utama negara alavsia.
O enentukan taburan kegiatan ekonomi utama berdasarkan peta alavsia.
O enanda dan menamakan taburan kegiatan ekonomi utama di atas peta negara alavsia.


11.2 KEGIATAN EKONOMI UTAMA NEGARA MALAYSIA


Terdapat 3 sektor ekonomi utama di Malaysia:

1. Sektor primer

O Sektor ini berkaitan dengan aktiviti manusia yang meneroka alam semula iadi untuk
meningkatkan pendapatan.
O Contoh : Perikanan, perlombongan, pertanian, dan pembalakan.

. Sektor sekunder

O Sektor ini berkaitan dengan aktiviti memproses bahan mentah ke barang siap.
O Contoh : Perkilangan dan perindustrian.

3. Sektor tertier

O Sektor ini berkaitan dengan aktiviti manusia yang memberi kemudahan perkhidmatan untuk
mendapat keuntungan.
O Contoh : Perdagangan, perkapalan, perniagaan, kewangan, perhotelan, pelancongan,
pengangkutan, insurans, dan pentadbiran.

39
SEKTOR PRIMER
Pertanian

O Tanaman Makanan seperti padi sawah dan padi huma. Kawasan
tanaman padi sawah termasuklah di Dataran Kedah Perlis. dataran
Kerian. Trans Perak. Changkat Jong dan dataran Kelantan.
O Tanaman jualan
4 Kelapa sawit - di Teluk Intan, Slim River, Kuala Langat,
Kluang dan Rompin.
4 Getah antara kawasan getah ialah di Kulim, Setiawan, Kuala
Lipis, Setiu dan Kuala Krai.
4 Koko - di Jerantut, Raub , Kuala Terengganu dan Keningau.
4 Nenas Kluang, Labis, Pontian Kecil
4 Teh Tanah Tinggi Cameron dan Kundasang
4 Lada hitam Kucing, Simuniang dan Sri Aman
4 Savur-savuran dan bunga-bungaan - Tanah Tinggi Cameron
dan Kundasang

Pembalakan

O Pembalakan kavu keras seperti meranti. serava putih. keruing. merbau.
kempas. ielutong.

Perikanan O Perikanan pinggir pantai
4 Diialankan sepaniang pantai barat dan pantai timur di
Semenaniung dan pantai barat di Sabah dan Sarawak.
4 enggunakan perahu dan bot kecil dengan alat tangkapan
seperti pukat tarik/hanvut dan tangkul. kail dan kaedah kelong.
O Perikanan laut dalam
4 Diialankan di kawasan melebihi iarak 32 km dari pantai.
4 Diialankan di Laut China Selatan. Lautan Hindi dan Lautan
Pasifik.
4 enggunakan kapal besar lengkap dengan pukat tunda radar.
echo sounder dan bilik dingin beku.
O Perikanan air tawar
4 Diialankan secara sambilan di sungai . sawah padi . pava dan
tasik.
O Akuakultur
4 Di ialankan di kolam buatan. tasik bekas lombong dan sawah.
4 Pusat pembiakan ikan air tawar terdapat di Batu Berendam.
elaka dan Bukit Tinggi Pahang.
O Ikan hiasan Pusat pembiakan terletak di Sri edan. Batu Pahat
Johor dan Enggor di Perak.

Perlombongan

O Petroleum gas asli di Tiong. Bekok. Duvong di Terengganu. Lutong
dan Baronia di Sarawak. Erb West dan St Joseph di Sabah.
O Bijih timah di Lembah Kinta dan Lembah Langat
O Arang batu di Silantik. ukah-Balingian. Kapit di Sarawak dan di
Silimpopon. Sabah.
O Kuprum amut di Sabah. Sematan. Sarawak.
O Batu kapur dan Marmar di Kaki Bukit dan Beseri di Perlis.
Langkawi . Simpang Pulai. Ipoh dan Batu Cave.
O Emas Kuala Lipis dan raub di Pahang. Gua usang dan Tanah
erah di Kelantan. Bau di sarawak.
O Kaolin di Tapah dan Bidor. Perak. achap dan Air Hitam.
JohorTuaran di Sabah dan Kucing. Sarawak.40
SEKTOR SEKUNDER : Berasaskan Sumber
Industri berasaskan sumber - industri yang menghasilkan barangan denganmenggunakan
sumber seperti kayu balak. getah. kelapa sawit. petroleum. dan mineral lain.
Industri
Berasaskan
Hasil Hutan

O engeluarkan perabot. venir. kavu gergaii dan papan lapis.
O Terletak di Olak Lempit. Pagoh. Parit Jamil. Batu Pahat. uar. Bukit
Rambai. dan Sandakan.
Industri
Berasaskan
Kelapa Sawit

O engeluarkan minvak masak. sabun. lilin. dan barangan kosmetik.
O Terletak di Shah Alam. ak andin. Perai. Kulim. Larkin. dan Tampoi.
Industri
Berasaskan
Getah

O engeluarkan tavar. kasut. dan sarung tangan.
O Terletak di Kulim. ergong. Shah Alam. Petaling Java. dan Senawang.

Industri
Makanan dan
Minuman

O engeluarkan makanan seperti biskut. kek. makanan laut. produk koko.
rempah. dan akanan beku.
O engeluarkan minuman seperti minuman berkarbonat. minuinan tidak
berkarbonat. dan air mineral
O Terletak di kawasan perindustrian Bukit invak. Shah Alam. dan
englembu.

Menapis
Petroleum
dan Mencair
Gas Asli

O enghasilkan petrol. gas. minvak diesel. minvak pelincir. dan minvak tar
O Terletak di Port Dickson. Kerteh. iri. Lutong. dan Bintulu.

Industri
Membuat
Simen

O Terletak di Tasek. Chuping. Rawang. Teluk Ewa. dan Petaling Java

Industri
Kimia

O engeluarkan sabun. bahan pencuci. barangan kosmetik. cat.
farmaseutikal (ubat). dan baia pertanian. Terletak di Shah Alam. Petaling
Java. Aver Keroh. englembu. Perai. ak andin. dan Kerteh.41
SEKTOR SEKUNDER : Bukan Berasaskan Sumber
Industri bukan berasaskan sumber ialah industri yang menggunakan barang separuh siap
atau komponen-komponen untuk membuat barang lain.
Industri
Membuat
Kereta dan
Motosikal

O Diusahakan oleh Perusahaan Otomobil Nasional (Proton). Perusahaan
Otomobil Kedua (Perodua). serta otosikal Dan Eniin Nasional
(ODENAS).
O Kilang Proton terletak di Shah Alam dan Taniung alim manakala kilang
Perodua terletak di Serendah.
O Kilang ODENAS pula terletak di Gurun.
O alavsiaiuga merupakan pengeluar komponen. alat ganti. dan aksesori
automatif vang mencapai piawaian dunia
Industri
Elektrik dan
Elektronik

O engeluarkan penvaman udara. mesin basuh. penvedut harripa gas. kipas
angin. periuk nasi elektrik. pengisar elektrik. lampu. wavar. kabel.
peralatan elektrik industri. bateri. semikonduktor. peralatan transmisi
digital. komputer peribadi. dan kamera.
O Terletak di Bavan Lepas. Bandar Baru Bahgi. Shah Alam. Sri Gading. dan
Perai.
Industri
Tekstil

O enghasilkan kain dan pakaian. Terletak di Kamunting. Larkin. Tampoi.
Kota Bharu. dan Kuala Terengganu.
Industri
Percetakan

O encetak kertas dan buku.
O Terdapat di Perai. ak andin. Kuala Lumpur. Petaling Java. Shah Alam.
dan Johor Bahru
Industri
Perkapalan
O embina dan membaiki kapal.
O Terletak di Pasir Gudang. Tangga Batu. Lumut. dan Kuantan.


SEKTOR TERTIER
Pelancong

O Eko Pelancongan melancong ke kawasan semula iadi seperti Taman
Negara Pahang. Kinabalu. Gua Niah. Tasik Chini dan lain-lain.
O Agropelancongan melawat kawasan pertanian seperti Taman Herba
Pagoh. Tanah Tinggi Cameron. Gunung Keriang. Bacok.
O Pelancongan Kesihatan mendapat rawatan perubatan seperti Hospital
dan Institut Jantung Negara
O Pelancongan Pelajaran melancong di kalangan pelaiar Institusi
Pengaiian Tinggi seperti Universiti Islam Antarabangsa
O Pelancongan Budaya melihat keunikan budava seperti di uzium-
muzium dan tempat berseiarah
O Acara Bertema acara kebudavaan dan peravaan seperti Citrawarna
alavsia. Pesta Air
O Sukan dan Rekreasi seperti Pameran aritim Udara Langkawi. Le Tour
de Langkawi. Pesta Lavang-lavang Antarabangsa Johor.

Perdagangan O eliputi perdagangan domestik dan antarabangsa
Pengangkutan O eliputi darat. air dan udara.
Kewangan O Seperti bank . insurans. bursa saham. pasaran hadapan dan paiak gadai.
Pendidikan O Seperti tadika. sekolah dan universiti.


42


11.3 RUMUSAN

43

TEMA 8 : KEGIATAN EKONOMI

UNIT 12 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN
EKONOMI

SUB TA1UK:

12.1 . Obiektif
12.2 . Faktor-faktor Yang empempengaruhi Kegiatan Ekonomi
12.3 . Rumusan

12.1 OBJEKTIF

Di akhir unit ini, anda akan dapat :
O envenaraikan faktor-faktor vang mempengaruhi kegiatan ekonomi utama negara alavsia
O enerangkan dengan contoh faktor-faktor vang mempengaruhi kegiatan ekonomi utama negara
alavsia

12.2 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPEMPENGARUHI KEGIATAN
EKONOMI

Faktor Fizikal

Bentuk Muka Bumi
O Tanah pamah: Penanaman padi sawah dan perindustrian
O Kaki bukit yang beralun: Penanaman kelapa sawit dan getah
O Tanah tinggi: Penanaman teh dan sayur-sayuran serta pelancongan
O Pinggir laut: Pelancongan dan perikanan

Tanih
O Aluvium: Padi sawah dan lain-lain pertanian.
O Laterit: Kelapa sawit dan getah
O Pasir: Kelapa
O Gambut: Nanas

Iklim
O Panas dan lembap sepaniang tahun menggalakkan pelbagai kegiatan
O Ekonomi
O Suhu yang sederhana di tanah tinggi sesuai untuk penanaman teh dan
O pelancongan
O Monsun Timur Laut menghalang kegiatan perikanan

Bahan Mentah
O Sumber seperti kayu balak untuk membuat perabot, kelapa sawit bagi kilang minyak
masak, sabun dan lilin, getah bagi kilang sarung tangan dan tayar, petroleum bagi
kilang penapis dan petrokimia, gas, kaolin bagi industri tembikar, dan batu kapur
bagi industri simen dan iubin.44
Faktor Kemanusiaan

Teknologi
O Penggunaan teknologi bagi meningkatkan produktiviti dan kualiti serta meniimatkan
kos dan masa pengeluaran.
O Contoh teknologi robotik, Mekatronik, Seramik, Nanoteknologi, Polimer dan lain-
lain.

Dasar Kerajaan
O Penyediaan pelbagai kemudahan pemasaran, penyeiidikan, kredit, dan khidmat
sokongan.
O Penubuhan agensi keraiaan seperti Mardi, Felda, Felcra dan Fama.
O MITI menubuhkan Matrade dan Mida.

Pasaran
O Permintaan yang tinggi dari dalam negara dan luar negara
O Program promosi oleh agensi keraiaan seperti Matrade dan Fama.

Modal
O Modal digunakan bagi membiayai kegiatan ekonomi
O Modal diperoleh dari dalam negara dan luar negara.
O Modal dalam negara didapati dari agensi seperti Permodalan Nasional Berhad
O Lembaga Tabung Haii dan Kumpulan ang Simpanan Pekeria.
O Modal luar pula dari pelaburan langsung asing.

Infrastruktur
O Jaringan pengangkutan, bekalan elektrik dan air, dan iaringan komumkasi melicinkan
kegiatan ekonomi
O Terdapat ialan raya, lebuh raya, lapangan terbang dan pelabuhan yang moden Seperti
KLIA, Pelabuhan Taniung Pelepas dan sebagainya.
Buruh
O Terdapat banyak buruh tempatan berpendidikan dan produktiI
O Mengupah buruh mahir dan kurang mahir dari luar negara
O Terdapat pusat-pusat latihan dan institusi kemahiran bagi melatih tenaga keria yang
berkualiti. Contohnya Institut Kemahiran MARA, Institut Latihan Perindustrian,
Institut Pertanian dan Politeknik.
45
12.3 RUMUSAN46

TEMA 8 : KEGIATAN EKONOMI


UNIT 13 SUMBANGAN KEGIATAN EKONOMI TERHADAP
PEMBANGUNAN NEGARA


SUB TA1UK:

13.1 . Obiektif
13.2 . Sumbangan Kegiatan Ekonomi Terhadap Pembangunan Negara
13.3 . Rumusan


13.1 OBJEKTIF

Di akhir unit ini, anda akan dapat :

O envenaraikan kepentingan kegiatan ekonomi terhadap pembangunan negara alavsia
O enghuraikan dengan contoh kepentingan kegiatan ekonomi terhadap pembangunan negara
alavsia13.2 SUMBANGAN KEGIATAN EKONOMI TERHADAP PEMBANGUNAN
NEGARA


Peluang Keria O Pelbagai peluang pekeriaan diwuiudkan dalam bidang
perkhidmatan, perindustrian, perlombongan, pertanian,
pembalakan dan pertanian.
O Kadar pengangguran iuga dapat dikurangkan.
O Kebanyakkan rakyat akan memperolehi pendapatan.

Peningkatan
TaraI Hidup
O Pendapatan per kapita meningkat
O Kuasa beli iuga bertambah.
O Boleh memiliki rumah
O Peningkatan dalan taraI pendidikan dan taraI kesihatan.
O Pelbagai kemudahan mampu dimiliki seperti bekalan air bersih,
elektrik, sistem ialan raya dan pembetungan yang bersepadu.

Pendapatan
Negara
O Peningkatan pendapatan eksport terutama melalui pelancongan
dan produk berorientasikan eksport seperti barangan elektrik,
elektronik dan barangan pengguna.
O Peningkatan pendapatan tukaran asing akibat peningkatan eksport.
O Peningkatan kutipan cukai terutama cukai syarikat dan
persendirian.

Peningkatan
InIrastruktur
O Pertambahan pendapatan membawa kepada pembinaan pelbagai
kemudahan inIrastruktur bagi meningkatkan kadar ketersampaian.
O Peningkatan kemudahan yang disediakan seperti sistem
pengangkutan, bekalan elektrik, bekalan air dan kemudahan
telekomunikasi.
47
O Sistem pengangkutan keretapi dinaiktaraI.
O Sistem pengangkutan dalam bandar seperti LRT, KLIA Ekspress,
Monorel dan Komuter.
O Pembinaan KLIA yang serba moden.
O Kemudahan pelabuhan dipermodenkan seperti di North Port,
Pelabuhan Klang, Pelabuhan Taniung Pelepas dan Pelabuhan
Kuantan.

Pengurangan
Import
O Mengeluarkan barangan yang dahulu diimport seperti tayar,
bateri dan barangan pengguna
O Mengurangkan import.
O Menggalakkan perkembangan industri berasaskan sumber dalam
negara.
O Memperbaiki imbangan pembayaran kerana dasar pengurangan
import.
O Kesannya akan mengurangkan aliran keluar tukaran asing.Pemindahan
Teknologi
O Mewaiipkan pemindahan teknologi kepada syarikat multinasional
luar negara.
O Menyerap kemahiran dan kepakaran melalui latihan pekeria dan
latihan sambil bekeria.
O Meningkatkan daya cipta dan inovasi pekeria.
O Contohnya pemindahan teknologi dalam industri automotiI.

Proses
Pembandaran
O Berlaku proses pembandaran yang pesat akibat kemaiuan
ekonomi.
O Proses pembandaran peringkat awal diiana oleh sektor
perlombongan biiih timah seperti Kuala Lumpur, Taiping , Ipoh
dan Seremban. Getah dan kelapa sawit pula mewuiudkan bandar-
bandar seperti Segamat, Labis, Setiawan dan teluk Intan.
O Penerokaan petroleum dan gas asli pula telah menyumbang ke
arah perkembangan bandar Kerteh, Miri dan Bintulu.
O Perkembangan industri dan perkhidmatan telah menyumbang
kepada proses pembandaran di Petaling Jaya dan pengwuiudan
bandar-bandar seperti Bandar Sunway, Kelana Jaya dan Subang
Jaya.48
13.3 RUMUSAN


49
TEMA 8 : KEGIATAN EKONOMI


UNIT 14 KESAN KEGIATAN EKONOMI TERHADAP ALAM SEKITAR


SUB TA1UK:

12.1 . Obiektif
12.2 . Kegiatan Ekonomi Utama Negara alavsia


12.1 OBJEKTIF

Di akhir unit ini, anda akan dapat :

O envenaraikan kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar negara alavsia
O enielaskan dengan contoh kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar negara alavsia
O erumus tentang kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar negara alavsia


12.2 KEGIATAN EKONOMI UTAMA NEGARA MALAYSIA

Kepupusan
Sumber
O Kepupusan simpanan sumber semulaiadi seperti mineral .
Contohnya simpanan petroleum dan gas asli yang semakin
berkurangan.
O Hutan yang semakin mengecil serta penyusutan hasil hutan akibat
eksploitasi tidak terkawal menyebabkan industri perkayuan
terieias.
Pencemaran
O Berlakunya pencemaran terutama pencemaran udara dan air.
O Pertambahan bilangan kenderaan terutama di bandar besar ,
kemaiuan perindustrian dan pembukaan kawasan pertanian telah
menyebabkan kualiti udara semakin merosot.
O Kegiatan pembinaan dan kuari menyebabkan kandungan habuk
dan bahan terampai di udara meningkat.
O Pencemaran air berlaku apabila pelbagai sisa kegiatan ekonomi di
alirkan ke sungai. Contohnya sisa induastri, sisa pertanian dan
sisa domestik. Antara sungai yang tercemar ialah Sg Juru, Sg
Pinang, Sg Kelang dan Sg Langat.
O Aktiviti pembalakan menyebabkan kelodak mencemari sungai
dan menurunkan kandungan oksigen di dalamnya menyebabkan
hidupan akuatik pupus.
50
Perubahan
Pandang
Darat

O Kegiatan ekonomi menyebabkan perubahan lanskap. Contohnya
perlombongan biiih timah meninggalkan longgokan pasir dan
tasik- serta kolam buatan manusia.
O Di kawasan kuari pula bukit diratakan bagi mendapatkan granit
dan marmar.
O Penerokaan petroleum menyebabkan perubahan lanskap di
Kerteh dan Bintulu dipenuhi oleh tangki-tangki , paip dan
serombong aktiviti perlombongan.
O Pembukaan kawasan Felda menyebabkan kawasan hutan berubah
meniadi petempatan terancang.
O Pembalakan pula menyebabkan kawasan hutan berubah waiah
meniadi belukar dan lalang.
O Pelancongan pula menyebabkan kemunculan hotel di kawasan
pantai seperti Batu Feringgi dan Port Dickson.
Kesan Rumah
Hijau

O Fenomena global akibat peningkatan suhu yang dihasilkan oleh
gas yang terperangkap dalam atmosIera bumi.
O Gas-gas tersebut termasuklah karbon dioksida, monoksida,
metana dan nitrogen monoksida.
O Pertambahan gas dikaitkan dengan aktiviti perindustrian,
pertambahan kenderaan dan penebangan hutan.
Penipisan
Lapisan Ozon
O Ozon adalah lapisan gas yang nipis di atmosIera yang menapis
sinar ultraunggu matahari dari sampai ke bumi.
O Penyebab utama penipoisan ozon ialah penggunaan
kloroIlorokarbon atau CFC.
O CFC digunakan dalam penyaman udara, peti seiuk , aerosol,
racun seranga dan baia nitrogen.
O Kesan penipisan ozon ialah hasil tanaman terieias, barah kulit dan
katarak mata.
Pulau Haba
O Peningkatan suhu di kawasan bandar berbanding kawasan
sekitarnya.
O Berlaku disebabkan terdapat banyak bangunan konkrit yang
dibina rapat dan pembinaan ialanraya menyebabkan haba
terperangkap.
O Pertambahan kilang dan kenderaan iuga menyumbang kepada
peningkatan karbon dioksida di udara kawasan bandar.
O Kekurangan tumbuhan di kawasan bandar menyebabkan lebihan
karbon dioksida tidak dapat diserap.
O Kesannya haba dihalang dari keluar ke atmosIera.
Hujan asid
O Huian asid adalah Ienomena yang berlaku apabila air huian
bertindak dengan sulIur dioksida dan aoksida-aksida nitrogen
bagi membentuk titisan asid lemah.
O Kesannya ialah meniadikan tanih kurang subur, mencemarkan
air, memusnahkan hidupan dan tumbuhan serta merosak harta
benda.
O Faktor yang menyebabkan keiadian ini ialah pertambahan
kawasan industri dan bilangan kenderaan.
O Keasidan huian di Malaysia semakin meningkat terutama di
kawasan perindustrian di Pulau Pinang, Selangor dan Johor.


51
TEMA 8 : KEGIATAN EKONOMI

UNIT 15 LANGKAH-LANGKAH MENGURANGKAN KESAN KEGIATAN
EKONOMI TERHADAP ALAM SEKITAR


SUB TA1UK:

15.1 . Obiektif
15.2 . Langkah-langkah engurangkan Kesan Kegiatan Ekonomi Terhadap
Alam Sekitar
15.3 . Langkah-langkah engurangkan Kesan Kegiatan Ekonomi Terhadap
Alam Sekitar Di Negara-negara Lain.
15.4 . Rumusan


15.1 OBJEKTIF

Di akhir unit ini, anda akan dapat :

O envenaraikan langkah-langkah mengurangkan kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar
O enghuraikan langkah-langkah mengurangkan kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar
O embandingkan dan membezakan langkah-langkah mengurangkan kesan kegiatan ekonomi
terhadap alam sekitar negara alavsia dengan negara lain.
O encadangkan langkah-langkah lain bagi mengurangkan kesan kegiatan ekonomi terhadap alam
sekitar


15.2 LANGKAH-LANGKAH MENGURANGKAN KESAN KEGIATAN
EKONOMI TERHADAP ALAM SEKITAR

Penghutanan
Semula
O Penghutanan semula ialah program menanam semula pokok-
pokok yang berharga, cepat matang dan yang tahan penyakit.
O Program ini dilakukan dikawasan yang telah ditebang.
O Antara spesies yang ditanam ialah akasia, pain, batai dan
yemane.
O Biasanya pokok yang di tanam akan matang dalam tempoh 10
hinga 15 tahun.
O Antara negeri yang terlibat ialah Pahang, Kelantan, Perak,
Sabah dan Sarawak.

Kitar Semula
O Program 3R iaitu Reduce, Reuse dan Recycle iaitu
mengurangkan penggunaan, guna semula dan kitar semula.
O Kitar semula ialah mengumpul dan memproses semula barang
terpakai meniadi barangan baru yang berguna.
O Bahan yang boleh dikitar semula ialah kertas, plastik, besi,
aluminium dan getah.
O Barangan yang boleh diguna semula ialah botol kaca.
Pendidikan
Alam SekitarO Mendidik masyarakat tentang pentingnya kesedaran dan
tanggungiawab terhadap alam sekitar.
O Program Pendidikan Alam Sekitar telah diperkenalkan mulai
tahun 1980an.
O Pendidikan alam Sekitar diterapkan dalam kurikulum Kaiian
Tempatan, GeograIi dan Sains.
O Selain itu badan bukan keraiaan seperti Kelab Alam Sekitar dan
52
Persatuan Pencinta Alam telah mengadakan pelbagai kempen
mengenai alam sekitar.

KempenO Pelbagai kempen mengenai kesedaran alam sekitar telah
diialankan oleh badan-badan bukan keraiaan seperti Tabung
Alam Malaysia (F) dan Persatuan Pencinta Alam (MNS)
O Sambutan Hari Perhutanan Sedunia, Hari Bumi, Hari Alam
Sekitar Sedunia dan Minggu Alam Sekitar Malaysia telah
diadakan sebagai acara tahunan.
O Jabatan Pengairan dan saliran telah mengadakan kempen
Cintailah Sungai Kita bagi menimbulkan kesedaran dikalangan
masyarakat mengenai kepentingan sungai.
O Program ceramah, pameran, sungai angkat, ekspedisi sungai,
pengindahan sungai dan simposium antarabangsa adalah antara
aktiviti yang diialankan bagi memelihara sungai.
O Penerbitan maialah seperti Era Hiiau yang diedarkan percuma
ke perpustakaan sekolah bertuiuan menyedarkan pelaiar
mengenai kepentingan sungai.
Penguatkuasaan
Undang-undang


O Beberapa akta dan undang-undang telah digubal bagi mengawal
kesan kegiatan ekonomi ke atas alam sekitar.
O Akta Kualiti Alam Sekitar 1974, Akta Kawalan Pencemaran Air
1979, Akta Pembangunan Mineral 1994, Akta Perikanan 1985,
Akta Perhutanan Negara 1984, dan Akta Racun Makhluk
Perosak 1974.
O Agensi penguatkuasaan ialah Jabatan Alam Sekitar.
O Tindakan yang boleh dikenakan ialah denda, peniara,
menggantung lesen dan menanggung kos pemuliharaan.
O Mewaiipkan pemasangan alat-alat seperti penapisan asap,
sistem pembetungan kumbahan, dan pelupusan bahan toksik.
O Kawalan dan pemantauan hutan oleh renier, mengehadkan
pengeluaran lesen membalak dan hukuman berat bagi
mengawal pembalakan haram.
Penyelidikan
dan
Pembangunan


O Galakan terhadap aktiviti penyelidikan dan pembangunan
(R&D) bagi mengurang kesan alam sekitar.
O Beberapa agensi dan badan keraiaan terlibat seperti FRIM
Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia.
O MARDI Institut Penyelidikan Pembangunan Pertanian Malaysia
telah memperkenalkan kaedah pertanian mesra alam melalui
kaedah biologi menggantikan baia kimia dan rucun serangga.
O Penubuhan SIRIM ( Institut Standard dan Penyelidikan
Perindustrian Malaysia) telah menubuhkan Perkhidmatan
Laniutan Mengenai Teknologi Lebih Bersih dan Perkhidmatan
Maklumat Teknologi Lebih Bersih
O SIRIM iuga mengadakan audit teknologi bersih dan khidmat
rundingan teknikal pengurusan sisa.
Penggunaan
Sumber Tenaga
Mesra Alam
O Galakan menggunakan sumber tenaga mesra alam seperti
penggunaan petrol tanpa plumbum yang kurang asap.
O Pengguna keretapi elektrik dan penggunaan tenaga alternatiI
seperti tenaga suria, tenaga ombak, biomas dan tenaga angin.53

15.3 LANGKAH-LANGKAH MENGURANGKAN KESAN KEGIATAN
EKONOMI TERHADAP ALAM SEKITAR DI NEGARA-NEGARA LAIN


Kitar Semula
Di Negara Lain


O Negara yang giat menialankan kitar semula ialah 1erman.
Denmark dan Taiwan.
O Di 1erman terdapat pusat pengumpulan bahan buangan seperti
logam ,plastik , kertas dan pembungkus di seluruh negara.
O Jerman terdapat sistem kitar semula yang dikenali sebagai Sistem
Green Dot. Bahan pembungkus yang mempunyai Green Dot
dikutip, diasing dan dikitar semula.
O Jerman iuga terdapat Ordinan Bungkusan yang mewaiibkan
pekilang mengitar semula bekas yang diguna semasa
penghantaran barangan seperti kadbod, polisterina dan pelet.
O Denmark iuga mengutamakan program kitar semula berbanding
kaedah pelupusan bahan buangan melalui insinerator.
O Denmark telah mengenakan cukai terhadap bahan buangan yang
boleh dikitar semula.
O Program kitar semula Taiwan termasuklah kertas, plastik, logam
dan bahan kaca.
O Taiwan mengharamkan pengedaran beg plastik Terdapat iua
undang-undang mewaiibkan kitar semula bateri terpakai dan
polistirena.

Rawatan Air di
Negara LainO 1epun sangat maiu dalam rawatan semula air.
O Rawatan secara bersepadu diialankan di loii rawatan semula di
bangunan peiabat dan hotel. Bagi kawasan perbandaran loii
rawatan semula perbandaran dibina.
O Kebanyakkan kilang di Jepun mengitar semula air buangan.
O Singapura telah merawat semula air buangan bagi tuiuan
minuman yang dikenali sebagai NEater.yang diproses secara
reverse osmosis
O China pula menggunakan air rawatan semula bagi tuiuan
pertanian , perindustrian dan perbandaran. Antara loii rawatan
semula ialah di Tianiin dan Qingdao.

54
15.4 RUMUSAN
55

TEMA 8 : KEGIATAN EKONOMI

UNIT 16 KEPENTINGAN KERJASAMA EKONOMI ANTARABANGSA

SUB TA1UK:

16.1 . Obiektif
16.2 . Kepentingan Keriasama Ekonomi Antarabangsa
16.3 . Rumusan

16.1 OBJEKTIF

Di akhir unit ini, anda akan dapat :
O envatakan kepentingan keriasama ekonomi antarabangsa
O enielaskan dengan contoh kepentingan keriasama ekonomi antarabangsa
O erumus tentang kesan keriasama ekonomi antarabangsa pada masa depan


16.2 KEPENTINGAN KERJASAMA EKONOMI ANTARABANGSA

Hubungan
Perdagangan
O Keriasama ekonomi antarabangsa penting kerana Malaysia
merupakan antara negara perdagangan utama di dunia.
O Antata bentuk keriasama antarabangsa Malaysia ialah
O Keriasama Dua Hala
O Keriasama Pelbagai Hala
O Keriasama Serantau
O Segi Tiga Pertumbuhan
O Pertubuhan Perdagangan Sedunia
O MITI (Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri)
telah mengadakan pelbagai program misi dagangan dan pameran
di aniurkan bagi mempromosi Malaysia di Asia Barat, Asean dan
China.
O Perbadanan Kemaiuan Perdagangan Luar Malaysia
(MATRADE) bertanggungiawab mengadakan misi dan pameran
perdagangan antarabangsa bagi meluaskan pasaran Malaysia.
O Promosi dagangan iuga telah diadakan di Vietnam, Myanmar,
China, Indonesia, dan AIrika Selatan iuga diadakan terutama
dalam bidang perkkhidmatan, pendidikan dan inIrastruktur.

Pemindahan
Teknologi

O Keriasama ekonomi antarabangsa iuga berIaedah terutama dalam
aspek pemindahan teknologi.
O Malaysia mendapat kelebihan pemindahan teknologi dari
hubungan dagangan dengan Jepun, Korea Selatan, Jerman dan
Amerika Syarikat.
O Pemindahan teknologi dari Jepun meliputi aspek kemahiran,
kawalan kualiti, penggunaan peralatan modal dan bekalan mesin.
O Ini dilakukan melalui pembelian terus, pembelian ekuiti, aliran
sumber manusia, penempatan pegawai dagang dan latihan luar
negara.
O Keriasama ekonomi iuga berlaku dalam bentuk usaha
samasyarikat Malaysia dengan syarikat multinasional asing.
Contohnya ialah Mitsubishi Corporation dari Jepun dengan
Proton, Kia Motors dari Korea dengan NAZA Motors Malaysia.

56
Pelaburan/Modal

O Keriasama ekonomi antarabangsa iuga telah membawa masuk
banyak pelaburan dan aliran modal ke Malaysia..
O Pelaburan asing meliputi sektor elektrik dan elektronik, produk
kimia dan peralatan pengangkutan.
O Pelaburan langsung asing terutama dari Jepun, Eropah dan
Amerika Syarikat beriaya mewuiudkan banyak peluang keria
kepada rakyat.
O Pelaburan asing iuga berlaku dalam bentuk usaha sama seperti
Mitsubishi Corporation dari Jepun dengan Proton, Kia Motors
dari Korea dengan NAZA Motors Malaysia dan HICOM dengan
Honda.
O Keriasama dalam badan seperti APEC, TO dan OIC telah
menggalakkan pelaburan.
O Keriasama ekonomi iuga membolehkan Malaysia membuat
pelaburan ke negara lain seperti di negara-negara ASEAN, India
dan AIrika.
Pasaran O Keriasama ekonomi telah meluaskan pasaran barangan Malaysia
terutama dalam eksport bahan-bahan mentah seperti petroleum,
kelapa sawit getah dan hasil kayu.
O Peningkatan eksport meningkatkan pendapatan negara.
O Antara pasaran utama Malaysia ialah Amerika Syarikat,
Singapura, Kesatuan Eropah, Jepun, Hong Kong , China dan
Taiwan.
O Pasaran baru termasuklah AIrika dan Amerika Latin.

Buruh O Keriasama ekonomi membolehkan Malaysia memperolehi
tenaga keria yang murah daripada negara seperti Indonesia,
Filipina, Bangladesh dan India.
O Tenaga buruh asing sangat penting dalam sektor pembinaan dan
pertanian kerana kos yang murah.
O Rakyat Malaysia yang bekeria di luar pula telah membawa
masuk pendapatan mereka ke Malaysia.

Bahan Mentah O Keriasama ekonomi iuga membolehkan Malaysia mengeksport
bahan mentah seperti petroleum, kelapa sawit, getah,kayu-kayan
dan sayur-sayuran.
O Malaysia iuga boleh mengimport pelbagai bahan mentah yang
tidak terdapat di negara ini.57
16.3 RUMUSAN
Sign up to vote on this title
UsefulNot useful