1. Navesti bar tri primera unarnih instrukcija i opisati šta radi instrukcija INC.

-Postavljanje (set), brisanje (clear), inkrementiranje (incriment) -INC je instrukcija za povecanje operanda za 1. 2. Navesti primer bilo koje instrukcije kod koje je jedan od operanada adresiran indeksno i opisati šta tačno radi instrukcija navedena u primeru. -Sabiranje 10010 smestenih podataka u susednim lokacijama primenom indeksnog adersiranja: 1> 2> 3> 4> 5> prenesi u akumulator broj sa lokacije 100016 upisi u indeks registar broj 1 saberi sadrzaj akumulatora sa brojem na lokaciji (1000 + (indeks registar)) inkrementiraj index registar skoci na naredbu 3 ako je indeks registar manji od 6416

3. Da li računari sa nezavisnim adresnim prostorom za U/I koriste istu magistralu adresa za pristup U/I i memoriji ili postoje posebne magistrale? Objasniti kako u tom slučaju mikroprocesor razlikuje memorijske lokacije od registara U/I uređaja. -Veliki racunari imaju odovjene adresne prostore za memoriju i za ulaz i izlaz.Kod U/I naredbi se primenjuje direktno adresiranje, a koristi se i adresiranje pomocu nekog registra u procesoru u koji se zapisuje adresa U/I uredjaja 4. Objasniti uslovni programirani prenos podataka (prenos sa čekanjem i prenos sa proverom - polling). - Uslovni prenos je sigurniji jer se najpre testira stanje U/I jedinica, a prenos se obavlja tek kada je U/I jedinica spremna,no cekanje da bude spremna usporava procesor. U slucaju kada postoje vise spoljasnjih uredjaja povezanih preko jednog medjusklopa, potrebno je dodatno vreme za periodicno prozivanje tih uredjaja radi utvrdjivanja dali im je potrebno obsluzivanje i to se naziva polling 5. Objasniti pojmove maske prekida i vektora prekida. - maskiranje prekida sluzi da bi se sprecili novi signali za prekid pre izvrsavanja sledeceg programa.Vektor prekida se koristi kod magistrala sa 8-bitnim ili 16-bitnim prenosom podataka i 14-bitno adresiranje. 6. Na koji način je tastatura povezana sa računarom tipa PC? - Tastatura se povezuje paralelno, a vrlo retko serisjki(za vece udaljenosti kabla).Kod paralelnog prenosa enkoder salje sve bitove istovremeno, a kos serijske veze bit po bit i podaci se prihvataju u registar. 7. Šta je osnovna razlika između skalarnih podataka i struktura podataka? - Najprostija struktura podataka sadrzi u sebi izolovane, pojedinacne podatke koji se zovu skalari. Skalarni podaci se mogu klasifikovati kao problemski I kontrolni podaci. - Bez obzira na broj dimenzije kod nizova, svi elementi polja sadrze podatke istog tipa. Struktura je kolekcija jedne ili vise promenjivih, koji mogu biti I razlicitih tipova, grupisanih zajedno pod jednim imenom radi lakseg rukovanja. 8. Šta je osnovna razlika između kompajlera (kompilatora) i interpretera? - Kompilatori su programi koji prevode pgrame napisane na proceduralno-orijentisanim jezicima, u programu na masninskom jeziku. - Interpretatori: obicno su proces prevodjenja I proces izvrsavanja programa vremenski razdvojeni. Prvo se ceo program prevede, a potom izvrsi.

9. Koje funkcije bi trebalo da obezbedi hardverski deo jezgra operativnog sistema (digitalne logičke mreže) da bi jezgro ostvarilo svoju funkciju? - Da bi jezgro operativnog sistema ostvarilo svoju osnovnu funkciju, moraju postojati hardverski realizovani delovi (digitalne logicke mreze) , na koje ce se jezgro nadogradjivati. Digitalna logicka kola koja cine osnovu za ostvarivanje funkcija jezgra operativnog sistema podrzavaju realizaciju: mehanizam prekida, privilegovan skup instrukcija, zastitnog mehanizma adresiranja memorije, real-time satnog mehanizma. 10. U kakvim međusobnim odnosima mogu da se nađu procesi u toku izvođenja. Opisati te odnose po jednom (kratkom) rečenicom? - Iskljucenje – odnos medju procesima koji ne dopusta istovremeno izvodjenje dva procesa u pojedinim njihovim delovima. Sinhronizacija – sastoji se u obezbedjivanju odredjenog redosleda u izvodjenja pojedinih delova dva razna procesa. Zastoj – kada u toku izvodjenja traze koriscenje istih resursa. 11. Navesti bar tri primera unarnih instrukcij i opisati šta radi instrukcija DEC. - Dekrementiranje, postavljanje, brisanje. -Dec su instrukcije za povecavanje i smanjenje njihovog operanda za jedan. 12. Navesti primer bilo koje instrukcije kod koje je jedan od operanada adresiran indirektno (posredno) i opisati šta tačno radi instrukcija navedena u primeru. -lokacija 0/ ? 1000/ pocetak programa ... 2500/ zapisi adresu podatka na lokaciju 5000 2501/ pozovi potprogram za sortiranje 2502/ sledeca naredba ... 3450/ podatak ... 5000/ 3450 Indirektno adresiranje koristi jednu adresu da bi naslo drugu adresu 13. Objasniti pojam prioriteta prekida. - U/I uredjaji i kontroleri malo komuniciraju sa procesorom. Obicno da ga obaveste da zele da izvrse prenos ili da su zavrsili posao. Komunikacija se obavlja putem signala INT. Tad procesor prekida tekuci program i pocinje izvrsavanje programa za obradu prekidaanalizator prekida. Obicno se najpre izvrsi do kraja tekuca instrukcija. Analizator prekida utvrdi ko je trazio prekid i preda kontrolu odgovarajucem programu koji opsluzuje taj uredjaj. Kasnije vrati kontrolu programu koji je prekinut. 14. Na koji način je miš povezan sa računarom tipa PC?. - Svako od dugmica misa salje drugaciji signal koji se interpretira pomocu odredjenog programa u racunaru.Taj program kontrolise poloyaj markera na ekranu i pokayuje trenutni polozaj misa.Markeri su ustvari kursori. 15. Šta je osnovna razlika između nizova (polja, array) podataka i struktura podataka? - Nizovi podataka, polja (array) predstavljaju skup pojedinacnih podataka istog tipa, dok strukture podataka koriste slozene forme podataka razlicitih tipova

16. Koje su softvreske alatke potrebne da bi se od izvornog koda dobio izvršni kôd i koji se kodovi dobijaju u toku tog procesa? - Potreban je neki od prevodilaca za zeljeni jezik,a Kod koji se dobija zove objektni ili predmetni kod 17. Koja su tri osnovna stanja u kojima može da se nađe jedan proces? Opisati ta stanja po jednom (kratkom) rečenicom. - Ready – stanje spremnosti za izvodjenje, gotovost. Run – stanje izvodjenja, izvrsavanja. Wait – stanje cekanja, blokiranja 18. Objasniti ulogu i organizaciju FAT-tabele -Kada imamo dosta malih fajlova i cesto ih brisemo i upisujemo stvaraju se praznine na HDD-u i one ne mogu da se iskoriste. Tu na scenu stupa FAT. On nam dozvoljava da vece fajlove podelimo na delove i da ih smestimo u te praznine a u FAT upisemo gde se nalaze ti fajlovi 19. Objasniti pojam steka (magacina) i redova. -Magacin i redovi su strukture podataka koje su vrlo znacajne za rad racunara i organizaciju operativnih sistema. 20. Šta je osnovna razlika mašinski zavisnih od mašinski nezavisnih jezika? Navesti primere za obe vrste jezika. - Podela na masinski zavisne i nezavisne jezike se odnosi na stepen zavisnosti od hardvera racunara. Kod masinski zavisnih jezika imamo podelu na: masinske jezike i masinski orjentisane jezike. U slucaju masinskih jezika programer mora da zna binarne kodove za svaku instrukciju kao i da dobro poznaje arhitekturu racunara. Programer, nadalje mora da odredi tacne lokacije svih podataka. Masinski orjentisani jezici (asembleri i makroasembleri) koriste mnemonike umesto binarnih kodova- asembleri. Makroasembler koristi asemblerske naredbe da omoguci programeru da sam definise makroinstrukcije za svoju upotrebu, a moze i da definise nove naredbe visih programskih jezika. Kod masinski nezavisnih jezika programer ne mora da zna unutrasnju arhitekturu racunara niti binarne kodove. To su visi programski jezici kao sto su FORTRAN, BASIC, COBOL itd. 21. Po trenutku dodele apsolutne adrese kakvo programiranje može da bude? - Po trenutku dodele apsolutne adrese programiranje moze biti: apsolutno- programer dodeljuje apsolutne adrese; . simbolicko- asembler dodeljuje adrese; relokativno- linker dodeljuje adrese; dinamicko- operativni sistem dodeljuje adrese. 22. Koja je razlika objektnog (predmetnog) i izvršnog koda? -Izvrsni kod je spreman za ubacivanje u memoruju dok objektni kod nije. Objektni kod se ne moze izvrsiti jer program moze pozivati potprograme koji nisu konvertovani u isto vreme kad i tekuci program u masinski jezik pa samim tim ni njihove adrese nisu poznate. Dalje, program mora biti smesten u memoriju pocev od lokacije koju je pretpostavio prevodilac 23. Koja je razlika između procesa i programa? - Proces je skup instrukcija koje se izvrsavaju,a program je staticka struktura i on sadrzi instrukcije koje treba ubaciti u memoriju i izvrsiti. Proces je program koji se nalazi u memoriji i izvrsava.

24. Opisati koji se procesi odvijaju kada dispečer oduzima procesor procesu A i dodeljuje ga procesu B. -Proces A se blokira, jezgro operativnog sistema spasava sadrzaje registra iz procesa A, I puni registre u CPU podacima vezanim za proces B. Posto procesor uvek uzima sledecu instrukciju sa adrese na koju ukazuje brojac naredbi, to ce sledeca biti pribavljena instrukcija iz procesa B 25. Koja je razlika iumeđu statičke i dinamičke dodele memorije? -Kod staticke specifikacije memorije, velicina particija je unapred odredjena i ne moze se menjati, pa samim tim ima staticki karakter. Kod sistema sa dinamickom dodelom memorije, velicina particija, kao i njihova pocetna lokacija nisu fiksne vec ih operativni sistem lako moze menjati. 26. Po čemu se liste razlikuju od ostalih struktura podataka? - Liste su uredjene strukture podataka. Sem prvog i poslenjeg clana svi delovi liste imaju predhodnika i sledbenika 27. Kako se podaci upisuju u stek (magacin), a kako se iz njega čitaju? -Podaci se uvek upisuju i ispisuju sa istog kraja steka. Stekovi se, najcesce koriste za drzanje povratnih adresa iz potprograma. 28. Šta su ciklični redovi? - Ciklicni red smajunje potrebni memorijski prostor za drzanje reda 29. Objasniti ulogu povezivača (linkera) i punioca. - Objektni kod je izvorni kod preveden na masinski jezik ali mu fale adrese. Da bi dobio adrese gde se nalaze podprogrami mora da posoji linker. Punilac puni adrese u operativnoj memoriji 30. Zašto je nužno da se pre izvršnog koda najpre napravi objektni kod? - da bi bilo nezavisno od platforme 31. Navesti koje podatke mora da sadrži kontrolni blok procesa (PCB) i koja je njihova uloga. -Kontrolni blok procesa sadrzi informacije razlicitog tipa. Ove informacije generise sam operativni sistem. Stanje procesa ukazuje da li je proces spreman, blokiranm susspendovan ili se upravo izvodi Neki PCB sadrze i pokazivace na liste datteka koje proces koristi, kao i informacije o stanju ulazno-izlaznih uredjaja cije usluge su mu potrebne. Ispitivanjem ovog polja operativni sistem lako moze utvrditi zasto je proces blokiran. 32. Šta sadrži polje operanda u slučaju indirektnog (postrednog) adresiranja? -U slucaju indirektnog adresiranja polje operanada sadrzi samo adresu druge lokacije u kojoj se nalazi podatak. Ta lokacija se naziva pokazivac ili pointer. Dakle, kod indirektnog adresiranja sama lokacija podatka nije poznata 33. Uporediti direktno i indeksno adresiranje. -Direktno adresiranje podrazumeva da polje operanda u instrukciji sadrzi fizicku, apsulutnu adresu lokacije u kojoj se nalazi podatak koji se obradjuje u toj instrukciji. Pomocu indeksnog adresiranja CPU odredjuje adresu podataka koristeci neki od predhodnih nacina, a onda na nju doda sadrzaj nekog indeks registra, i na taj nacin se dobija efektivna adresa.

34. Koje funkcije ostvaruju uređaji za komunikaciju između računara i periferijskih jedinica? -Uredjaji za komunikaciju izmedju racunara i periferijskih jedinica imaju 4 osnovne funkcije: prihvatanje i prilagodjavanje (buffering), dekodovanje adrese (izbor uredjaja), dekodovanje komandi, vremensko vodjenje i upravljanje. 35. Koja je razlika između memorijski mapiranog i nezavisnog U/I adresnog prostora? -Kod memorijski mapiranog U/I prostora svakoj U/I jedinici pridruzena je jedna ili vise memorijskih adresa. Tacnije, celokupan adresni prostor se deli. Za pristupanje U/I lokacijama mozemo koristiti sve instrukcije i nacine adresiranja. Kod nezavisnog U/I adresnog prostora postoje odvojene U/I operacije od memorijskih operacija. Kod ovakve podele moguce je na istoj adresi imati jednu memorijsku lokaciju ROM i jedan registar u U/I prostoru. Da bi se sprecilo mesanje podataka napravljeno je 2 para kontrolnih signala ( R, W za memoriju i R,W za periferije). Ovakvi racunari (veliki racunari) imaju posebne instrukcije poput IN ili OUT, ili koriste specijalne procesore za obavljanje svih U/I aktivnosti. 36. Opisati u nekoliko rečenica osnovni princip rada direktnog pristupa memoriji (DMA prenosa). -Ovaj metod U/I prenosa oslobadja procesor od tereta kontrole U/I prenosa. Pomocu direktnog pristupa ostvaruje se brz prenos izmedju primarne memorije I spoljnog sveta I periferijskih jedinica bez kontrole od strane centralnog procesora, I bez uticaja na sadrzaje registra u CPU. Kordinacije svih aktivnosti u toku prenosa preuzima poseban hardver DMA kontroler. 37. Opisati ukratko kako radi linijski štampač sa dobošem. - Ovaj stampac poseduje valjak na kome su ispisani karakteri (u jednoj liniji samo slova A, u drugoj B itd.). Kada odredi gde se sve nalazi to slovo koje je sada spremno on otpusta odredjene cekice koji prenose sa valjka slova na papair 38. Da li se podacima na neizmenjivom (hard) disku pristupa direktno ili sekvencijalno? Obrazložiti. - Podacima na HDD-u se pristupa direktno (poludirektno). Direktno se pristupa povrsini i stazi pa se ceka da se glava pozicionira unutar cilindra 39.Navesti primer jedne binarne dvoadresne aritmetičke instrukcije i opisati šta radi i šta označavaju operandi. -ADD NEGATIVE. Sluze da bi zamenili oduzimanje 40. Koje su insrukcije za prenos podataka? -Instrukcije koje prense podatke izmedju registra u centralnom procesoru, izmedju registara centralnog procesora i memorije, zatim izmedju registara u procesoru i steka, kao i u izlazne i iz ulaznih uredjaja. 41. Uporediti direktno i posredno adresiranje -Direktno adresiranje podrazumeva da polje operanda u instrukciji sadrzi fizicku, apsulutnu adresu lokacije u kojoj se nalazi podatak koji se obradjuje u toj instrukciji. Posredno: Adresa operanda se nalazi u specificiranom registru programskog modela. Operand se nalazi u glavnoj memoriji. Ovaj se način adresiranja koristi za ostvarenje strukture stoga.

42. Opisati u nekoliko rečenica osnovni princip rada prenosa pomoću prekida (interapta). - Uredjaji imaju malu komunikaciju sa procesorom samo ga obaveste da žele da izvrše prenos, ili da su završili posao. Kada dodje zahtev za prekid INT, procesor prekida tekući program i otpočinje izvršavanje specijalnog programa za obradu prekida koja se naziva analizator prekida 43. Koje su prednosti DMA prenosa podataka nad prenosom pomoću prekida? -Prednosti DMA prenosa podataka su ti sto ovaj prenos oslobadja procesor tereta kontrole U/I prenosa podataka i na ovaj nacin se ostvaruje brz prenos izmedju primarne memorije i spoljasnjeg sveta i p.uredjaja,bez kontrole od strane CPU i bez uticaja na sadrzaj registara u CPU 44. Opisati ukratko kako radi termički štampač. -Termicki stampaci su serijski matricni stampaci. Imaju glavu sa minijaturnim otpornicima koji su rasporedjeni u obliku matrice. Otpornici na odedjenim mestima greju termoosetljivi papir na kome se javljaju tamne tackice cijim se kombinacijama stvaraju znaci. Zahtevaju skupi termoosetljivi papir I ne mogu istovremeno da stampaju vise kopija. 45. Šta sadrži polje operanda u slučaju neposrednog (immediate) adresiranja, a šta u slučaju direknog (apsolutnog) adresitanja? -Polje operanada u slucaju neposrednog adresiranja sadrzi sam podatak koji ucestvuje u obradi, a u slucaju direktnog adresiranja polje operanada sadrzi fizicku,apsolutnu adresu lokacije na kojoj se nalazi podatak koji se obradjuje u toj instrukciji 46. Definisati pojmove sektora, klastera, traga i cilindra kod neizmenjivih (hard) diskova. -Staze (track) su kruzni prstenovi na povrsini hard diska I oni su samo logicke, na njima se pamte podaci. Cilindar predsatvlja skup svih staza na istom poluprecniku I prestavlja fizicku velicinu. Cilindar ima svoju adresu. Staze su podeljene na nekoliko jednakih delova koji se nazivaju sektori. 2 , 4 ili 8 cine jedan klaster 47. Objasniti pojmove polja (array) i nizova (string) kao tipova podataka. -Array (polje ili niz) pripada slozenom tipu podataka. To je skup polja istog tipa cijim vrednostima moze da se pristupi pomocu indeksa. Ako imaju samo jedan indeks onda se nazivaju nizovi, a ako imaju dva indeksa zovu se matrice. Nizovi sa vise indeksa se nazivaju visedimenzionalne matrice. Stringovi su nizovi tipa karaktera 48. Šta su binarna stabla? - Binarna stabla su nelinaerne liste gde svaki cvor moze da ima najvise dva podstabla.Stoga binarno stablo mozemo definisati kao konacan skup cvorova, koji moze biti prazan ili se sastoji od korena i dva podstabla. 49. Šta obuhvata sintaksa jednog programskog jezika? - Sintaksa jednog programskog jezika obuhvata pravila pisanja komandi. Sintaksa odredjuje kako se deklarisu promenljive i konstante, kako se pisu i pozivaju funkcije itd 50. U koja stanja može da pređe proces iz stanja izvođenja i koji deo operativnog sistema vrši te izmene stanja? - Proces moze da predje samo u stanje zastoja (blokiranja) i deo koji menja stanja se zove dispecher

51. Opisati proces izvršavanja instrukcije za poziv potprograma (šta se dešava sa programskim brojačem i tokom programa, da li se neki podaci cuvaju i kako ...). -Racunar sacuva u steku tekuci sadrzaj programskog brojaca pre nego sto upise novu adresu u PC,i zbog toga program moze da se vrati na instrukciju koja se nalazi iza instrukcije poziva podprograma u bilo koje vreme 52. Opisati ukratko, sa nekoliko rečenica, DMA prenos podataka i prenos pomoću prekida (navesti samo osnovne principe rada ova dva načina prenosa). -Pomoću DMA ostvaruje se brz prenos izmedju primarne memorije i spoljnog sveta i periferijskih jedinica. Koordinaciju svih aktivnosti u toku prenosa preuzima poseban hardver koji se zove DMA kontroler. Uredjaji imaju malu komunikaciju sa procesorom samo ga obaveste da žele da izvrše prenos, ili da su završili posao. Kada dodje zahtev za prekid INT, procesor prekida tekući program i otpočinje izvršavanje specijalnog programa za obradu prekida koja se naziva analizator prekida 53. Koja vrsta prenosa podataka se koristi u USB magistrali i sa kojim brzinama prenosa se radi (treba navesti samo red veličine bilo za koji od USB standarda) - Prenos podataka se vrsi serijski (universal serial bus) U praktičnoj upotrebi su brzine prenosa: 1.0 standard – 1.5 mbps 1.1 standard – 12 mbps 2.0 standard – 488 mbps 54. Koji je princip rada ekrana sa tečnim kristalom (LCD) i koje nedostatke ima u odnosu na monitore sa katodnom cevi (CRT) ? - Ovaj ekran se sastoji iz tecnih kristala koji se nalaze u sendvicu izmedju dve staklene ploce. Propustanjem struje kroz odredjene koordinate generise se slika. Prednosti su male dimenzije i mala potrosnja struje a mane visoka cena i potreba za spoljnim izvorom svetla. 55. Objasniti pojmove skalarne veličine i strukture kao tipova podataka. - Skalarne velicine su prosti tipovi vrednost. One mogu da se sastoje samo iz brojeva i karakter se tretira kao broj uzet iz ASCII tabele, dok su Strukture slozeni tipovi podataka i mogu da se sastoje iz raznih skalarnih podataka i drugih struktura. 56. Šta su stabla? - Stabla su razgranate nelinearne liste.Stabla sadrze cvorove koji su potencijalne tacke granjanja,takodje sadrze grane koje su veze izmedju cvorova.Cvor na vrhu je koren a cvor na kraju se zove krajevi stabla. 57. Navesti bar tri primera unarnih instrukcija i opisati šta radi instrukcija rotiranja nadesno (ROR). -Unarne instrukcije: postavljanje (set), brisanje (clear), komplimentiranje (comlement) Funkcija ROR rotiranje pomera bitove unutar jednog registra i jednom ili drugom smeru. 58. Objasniti pojam maske prekida. - Da ne bi doso do vise prekida u isto vreme mora da se postavi maska prekida. Ona sluzi da zabrani prekide nizeg nivoa

59. Uporediti štampač sa mlazom mastila i laserski štampač po brzini i kvalitetu štampe. - Laserski stampaca stampa celu stranu dok ink-jet ne stampa. Laserski stampac je bolji po svim karakteristikama ali je i skuplji. 60. Šta su spregnute liste? -Spregnute liste su forma povezanih zapisa u kojim aj enajmanje jedan sastavni deo (podjedinica), pokazivac (pointer). 61. Objasniti pojam vektora prekida. - Vektor prekida se koristi kod magistrala sa 8-bitnim ili 16-bitnim prenosom podataka i 14-bitno adresiranje. 62. Koji je princip rada štampača sa mlazom mastila (ink-jet)? - Ovaj stampac koristi mlaz mastila da bi iscrtao zeljeni oblik Imaju strcaljke koje ispustaju mastilo kada predju preko vise razlicitih mogucih medijuma. Tecno mastilo se u tankom mlazu nanosi na papir da bi se formirala slika.. 63. Šta je osnovna razlika između jednostruko i dvostruko povezane liste? - Jednostruke liste imaju pokazivac samo na naredni clan dok dvostruko spregnute liste imaju pokazivac na naredni i predhodni. 64. Šta su povezivači (linkeri) i punioci? -Povezivac (linker) konvertuje predmetni kod u modul za punjenje koji se moze smesitit u memoriju I iszvrsiti. Neki sistemi koriste punilac da premoste korak modula za punjenje, I smestaju predmetni kod direktno u memoriju radi izvrsavanja 65. Koliki je (približno) maksimalni kapacitet diska organizovanog kao FAT16 čiji klaster sadrži jedan sector? Veličina sektora je 0,5kb. Obrazložiti odgovor. 104. Opisati princip rada steka (magacina) realizovanog softverski pomoću pokazivača steaka (SP). 66. Koja je uloga DMA kontrolera kod direktnog pristupa memoriji. - Uloga DMA kontrolera je koordinacija sviha aktivnosti u toku prenosa podataka.On se najcesce koristi za prenos velike kolicine podataka 67. Koji je princip rada pisača (plotera) sa valjkom? -Kod plotera sa obrtnim valjkom, kretanjem glave za crtanje upravljaju signali koji se dovode iz racunara. Kretanjem valjka se ostvaruje pomeranje papira, a njime se upravlja iz racunara 68. Zašto se više sektora neizmenjivog diska (HDD) grupiše u klaster i zašto je bitno da veličina klastera bude što manja? -Radi optimizacije prostora I skladistenja podataka 69. Šta je karakteristično za spregnute liste kao vrste struktura podataka? - Karakteristicno je da dopustaju programskim informacijama u raznim delovima memorije da budu logicki spojene bez fizickog pomeranja ili reorganizacije memorije .70. Opisati proces upisa podatka u sofrverski organizovan stek (magacin) sa pokazivačem steka SP (ili glava liste). -Magacin-stek, cija je glava 5, sadrzi zapis A, koji je smesten na poziciju 5 u promarnoj ili sekundarnoj memoriji. Specijalna lokacija koja se zove glava liste zadrzi pokazivac a vrh steka, (slicno kao registar SP – pokazivac steka.

71. Kako se podatak upisuje u cikljični red? - Upotreba ciklicnih redova zahteva drzanje dva pokazivaca jedan za celo, I drugi za kraj odnosno rep reda. Pokazivac sa kraj reda se koristi kada se dodaje novi podatak, a pokazivac na celo reda tokom ispisivanja. Algoritam mora konkretno da izracunava ciklicne adrese, a mora obezbediti detekciju kako punog, tako I praznog reda. 72. Navesti primer jedne binarne dvoadresne logičke instrukcije i opisati šta radi i šta označavaju operandi. -Instrukcija OR. Daje u rezultatu jedinicu, u svim bitima gde je jedinica bilo u A bilo u B. Operandi specifiraju registre (u cpu), ili adresu lokacije u memoriji koja se koristi tokom izvrsavanja instrukcije. 73. Koje su insrukcije za upravljanje tokom programa? -Instrukcije bezuslovnog skoka (jump) ili grananja (branch) -Instrukcije uslovnog skoka ili grananja -Specijalne upravljacke instrukcije 74. Opisati u nekoliko rečenica osnovni princip rada direktnog pristupa memoriji. -Upravljacka jedinica mora najpre da posalje memoriji adresu zeljene lokacije, I da saceka potrebno vreme da se omoguci meomoriji da prihvati adresu, a zatim aktivira ulaznu jednicu. Ulazna jedinica pod dejstvom upravljackog signala izvrsava postavljeni zadatak tako sto postavlja podatak na magistralu podatka.Memoriji se tada upucuje zahtev koji je ulazna jedinica postavila na magistralu. 75. Navesti primer bilo koje instrukcije uslovnog skoka i opisati šta ta instrukcija radi. Sve instrukcije uslovnog skoka se zasnivaju na testiranju pojedinih bitova u registru stanja, samo ako je ispunjen neki uslov. Instrukcija preskoka – za testiranje i granjanje, a mogu biti: skoci u koliko je doslo do prenosa, skoci u koliko nije doslo do prenosa, skoci u koliko je akomulator prepunjen 76. Koje su prednosti, a koji nedostaci monitora sa tečnim kristalom (LCD) u odnosu na monitore sa katodnom cevi (CRT)? -Prednosti LCD-a su: mali i tanki, imaju manju potrosnju struje. Mane: imaju fiksnu(malu rezoluciju)i zahtevaju spoljni izvor svetlosti, dok CRT imaju dobre rezolucije, ali su glomazni i trose dosta energije.CRT tehnologija se vise ne usavrsava. 77. Kako rade crtači (ploteri) i koje vrste postoje? Ploteri sluze za izradu tekstualnih i grafickih prikaza. Kod plotera sa obrnutim valjkom pokretanjem glave ostvaruje se crtaje, a pokretanjem valjka pomeranje papira. Vrste: Ploteri sa obrtnim valjkom, i xorizontalni ploteri. 78. Koju vrstu prenosa podataka koriste tastatura i miš povezani preko PS/2 kabla -Sihroni prenos podataka. 79. Kako radi termički štampač (printer)? - Ovi stampaci pripadaju matricnim stampacima. Na glavi su ima rasporedjeni otpornici koji greju termoosetljiv papir i tako formiraju karaktere.

80. Po čemu se jednoadresne instrukcije razlikuju od dvoadresnih i šta znače njihgovi operandi? -Od broja operanada, odnosno adresnosti instrukcija, u mnogome zavisi efikasnost obrade podataka pomocu racunara. Dugacke naredbe (viseadresne instrukcije), zahtevaju upotrebu dugackih memorijskih reci, ili se pribavljaju u vise pristupa meomoriji. Programi su pregledniji, citljiviji i kraci, tj zauzimaju manji broj memorijskih lokaija. 81. Opisati bar tri insrukcije za prenos podataka. Nije neophodno navesti tačan mnemonik. -Instrukcija TAB – prenesi iz akomulatora A u akomulator B -Instrukcija MOV - Na rimer MOV A,E – prenosi sadrzaj iz registra E u registrar A -Instrukcija PSH A – zapisi sadrzaj akomulatora A na stek 82. Uporediti direktno i posredno (indirektno) adresiranje. -Direktno ili apsulutno adresiranje podrazumeva da polje operanda u instrukciji sadrzi fizicku, apsolutnu adresu lokacije u kojoj se nalazi podatak koji se obradjuje u toj instrukciji. Kod indirektnog adresiranja lokacija podatka nije poznata, ali se zna lokacija pokazivaca na podatak. 83. Opisati postupak upisa podatka na stek ? - Pokazivač steka se povećava za 1 pre čitanja memorijske reči, zatim se podatak čita sa lokacije čija je adresa u pokazivaču steka i nakon čitanja lokacija se smatra slobodnim za upis 84. Koja je uloga FAT tabele u diskovima? -Fat sistem automatski odredjuje velicinu klastera 85. Uporediti indeksno i posredno (indirektno) adresiranje. - Pomocu indeksnog adresiranja CPU odredjuje adresu podatka i onda na nju dodaje sadrzaj nekog indeksa registra, i tako se dobija efektivna adresa.Posredno-kod adresiranja lokacija nije poznata ali se zna lokacija pokazivaca na podatak.Lokacija nije poznata vec se ona upisuje u toku izvrsavanja programa. 86. Opisati bar tri insrukcije uslovnog skoka. Nije neophodno navesti tačan mnemonik. - Instrukcija preskoka skip skoči ako ima prenosa ,skoči ako je akumulator popunjen. Inkrementiraj i preskoči. Direktiraj i preskoči 87. Objasniti ulogu pokazivača steka u mikroprocesorima. - Pokazivač steka sadrži adresu dela memorijskog prostora koji se koristi za privremeno smeštanje podataka. To su sadržaji nekih registara iz CPU-a 88. Šta sve definiše (propisuje) RS 232c standard? - Pogodan je za prenos podataka na velika rastojanja. Cena kabla i broj liniskih pojačavača je znatno manja. Ovaj interfejs omogućava da se prenos podataka koristi komunikaciona oprema 89. Po šemu se asinhroni serijski prenos razlikuje od sinhronog? Obrazložiti.. -Za simpleks ili poludupleks sihroni serijski prenos potrebna su tri voda: jeda vod za podatke, jedan vod za takt, povratni vod (masa). Za dupleks sihroni serijski prenos potreban je jos jedan vod za podatke (ukupno 4 voda). Ako se izostavi vod za takt, uz dodavanje nekih nekih informacija za sihronizaciju podatka radi se o asihronom serijskom prenosu.

90. Po čemu se FAT-16 razlikuje od FAT-32? - Glavna razlika izmedu FAT16 i FAT32 formata je u relativnoj velicini klastera. FAT16 format ima 16-bitnu semu adresiranja, da bi se ovim formatom mogli adresirati veoma veliki drajvovi u kojima se nalazi mnogo sektora, FAT16 te sektore mora organizovati u veoma velike klastere, pri cemu ne postoji mogucnost formatiranja volumea veceg od 4GB. Za razliku od FAT16 formata, FAT32 format ima 32-bitnu semu adresiranja,zbog toga, FAT32 moze koristiti mnogo manje klastere, cak i na veoma velikim volume-ima; na volume-ima do 8GB, mogu se koristiti klasteri od 4KB. Osim te razlike, FAT32 je isti kao i FAT16 format. 91. Šta je osnovna razlika kompajlera i inerpretera (interpretatora)? - Kompajler prvo prevede izvorni kod pa ga izvrsava dok interpreter prevodi i izvrsava liniju po liniju. 92. Uporediti USB, RS232 i IEEE1394 standarde prenosa podataka. -RS232: podaci se salju kao niz bita (bitstream) asihrono izmedju terminala. Veza je nebalansirana. Povezivanje od tacke do tacke. Tipicne brzine: 9600, 19200, 38400, 115200 baund. USB: asihroni simetricni serijski prenos, za balansiranim vidovima (diferencijalni signali). Tri standarizovane bitske brzine: ls 1.5 mbita/s, fs 12 mbita/s, hs 480 ,bita/s. IEEE1394: ovaj standard podrzava asihroni serijski prenos pomocu balansiranih signala. Orginalni standard je podrzavao 100, 200 i 400 mbita/s. Verzija 139 4b uvodi brzinu od 800 mbita/s. Ovaj standard podrzava i komunikaciju bitske brzine 1.6 gbita/s i 3.2 gbita/s preko optickog kabla. Novi standardi uvode brzine 6.5 gbita/s preko optickog vlakna i neke nove tipove konektora. 93. U koja stanja može da pređe proces iz stanja izvršavanja i koji deo operativnog sistema vrši te izmene stanja? - Moze da prodje u stanje cekanja, blokiranja (wait state, blocked). Te izmene vrsi kontrolni blok. 94. Navesti bar dva primera unarnih instrukcija i opisati šta rade. Nije neophodno navesti tačan operacioni kôd. -Inkrementiranje (incriment): INC je instrukcija za povecanje operanda za 1. Rotiranje ROR: pomera bitove unutar jednog registra i jednom ili drugom smeru. 95. Navesti primer bilo koje instrukcije kod koje je jedan od operanada adresiran indirektno (posredno) i opisati šta tačno radi instrukcija navedena u primeru. lokacija 0/ ? 1000/ pocetak programa ... 2500/ zapisi adresu podatka na lokaciju 5000 2501/ pozovi potprogram za sortiranje 2502/ sledeca naredba ... 3450/ podatak ... 5000/ 3450 Indirektno adresiranje koristi jednu adresu da bi naslo drugu adresu

96. Objasniti zašto brzina obrtanja čvrstog diska utiče na brzinu prenosa podataka sa diska. - Sto je veca brzina obrtanja manje je vreme potrebno da bi se nasao zeljeni podatak na disku. Manje vreme trazenja podatka obezbedjuje vece brzine prenosa. 97. Objasniti pojam prioriteta i maske prekida - Kada u isto vreme dodje do dva ili vise prekida operativni sistem mora da odluci koji ce prekid da propusti a koje ce da ostavi da sacekaju. Da bi OS mogao da odluci mora da postoji neki prioritet po kome se odredjuje koji je prekid vazniji. Kada se opsluzijue neki prekid ne sme da dodje do drugog prekida zato sto to moze da dovede do gubljenja pojedinih podataka. Da bi se novi prekidi sprecili postavlja se maska prekida. Neki prekidi imaju visok prioritet i ne smeju biti maskirani 98. Uporediti laserski štampač i štampač sa mlazom mastila (inkjet). -Laserski stampaci bez mehanickog dodira, slika dobosu. U toku rada dobos se izlaze laserskim zracima koji su modulisani potrebnim znacima za stampanje. Specijalni suvi prah prebacuje naelektrisanje dobosa na predhodno zagrejan obican papir. Inkjet koristi mlaz mastila da bi iscrtao zeljeni oblik Imaju strcaljke koje ispustaju mastilo kada predju preko vise razlicitih mogucih medijuma. Tecno mastilo se u tankom mlazu nanosi na papir da bi se formirala slika.. 99. Šta obuhvata sintaksa, a šta semantika jednog programskog jezika? - Sintaksa jezika izucava da li su jezicke konstrukcije gramaticki korektne i daje mogucnost formalnog odkrivanja gresaka. Sintaksa ne ulazi u znacenje tih konstrukcija. Znacenje konstrukcija izucava semantika. 100. Koja vrsta prenosa podataka se koristi u USB magistrali i sa kojim brzinama prenosa se radi (treba navesti samo red veličine za bilo koji od USB standarda) -Asihroni simetricni serijski prenos, sa balansiranim vidovima (diferencijalni signali). Tri standarizovane bitske brzine: ls 1.5 mbita/s, fs 12 mbita/s, hs 480 ,bita/s 101. Objasniti bar jedan način zapisa sintakse programskog jezika. - Sintaksa dijagrama: Pascal koristi ovaj sistem opisa sintakse. On se sastoji iz kruzica, pravogaonika i kazuje korisniku kako sta treba da izgleda. 102. Opisati instrukcije za pomeranje podatka udesno (shift). Nije neophodno navesti tačne mnemonike. -Pomeranje je instrukcija koja pomera bitove unutar jednog registrau jednom ili drugom smeru.Pomeranje udesno odgovara deljenju sadrzaja registra sa ili 2n, gde je n broj mesta za kolko se mora sadrzaj. Ovo je celobrojno deljenje, bez ostatka 103. Opisati postupak upisa podatka na stek koristeći pokazivač steka ? Magacin-stek, cija je glava 5, sadrzi zapis A, koji je smesten na poziciju 5 u promarnoj ili sekundarnoj memoriji. Specijalna lokacija koja se zove glava liste zadrzi pokazivac a vrh steka, (slicno kao registar SP – pokazivac steka

104. Koje vrste programiranog prenosa podataka postoje i šta ih karakteriše Postoje 2 vrste programskog prenosa: bezuslovni i uslovni. Bezuslovni nije potpuno kontrolisan. Procesor nema nikakvu kontrolu o periferiji (upisuje i cita podatke svojevoljno). Kod uslovnog prenosa procesor proverava da li je periferija spremna. Postoje 2 vrste uslovnog prenosa: sa cekanjem i proverom (polling). 105. Šta sve treba da obavlja DMA kontroler kod direktnog pristupa memoriji? -Upravljati adresnom magistralom u vreme DMA prenosa, upravljati magistralom podataka, generisati adrese lokacija u memoriji, brojati prenete podatke, izabrati nacin upravljanja, smer prenosa, 106. Opisati razliku između sinhronog i asinhronog serijskog prenosa. - Sinhroni serijski prenos vrsi prenos podataka u blokovima tako da se imaju manji gubici u nekorisnom prenosu a dok asinhroni serijski prenos salje podatak velicine 5-8 bita kod koga se na pocetku dodaje START bit a na kraju STOP bit i ispred njega dodaje se bit PRIORITETA. 107. Opisati kakve vrste serijskog prenosa definišu standardi RS232C, RS422 i RS485 RS232: podaci se salju kao niz bita (bitstream) asihrono izmedju terminala. Veza je nebalansirana. Povezivanje od tacke do tacke. Tipicne brzine: 9600, 19200, 38400, 115200 baund. RS442: Ovaj standard za razliku od rs323 podrzava balansiran serijski prenos. Zbog smanjenog uticaja smetnji na signal u toku prenosa moguc je prenos na vecu daljinu I vecom brzinom.Dozvoljava direktnu vezu inteligentnih uredjaja bez modema half-duplex vezom. RS485: je jedini standard koji omogucava povezivanje vise predajnika I prijemnika od tacke do tacke u istu mrezu . Osnovni standar predvidja povezivanje I do 32 uredjaja. Uredjaji su ravnopravni I svaki moze da bude predajnik ili prijemnik. RS485 koristi kao standard za razmenu podataka izmedju racunara, PLC-ova, mikrokontrolera I inteligentnih senzora. 108. Navesti primer jedne binarne logičke instrukcije i opisati šta tačno radi. -AND. Koristi se za izdvajanje sadrzaja dela registra. 109. Opisati instrukcije za rotiranje podatka. Nije neophodno navesti tačne mnemonike. -Rotiranje su instrukcije koje pomeraju bitove unutar jedno regista, u jednom ili drugom smeru. 110. Šta znače operandi dvoadresnih instrukcija i po čemu se one razlikuju od jednoadresnih? Od broja operanda, odnosno vrednosti instrukcija, u mnogome zavisi efikasnost obrade podataka mopocu racunara. Dugacke naredbe (viseadresne instrukcije) zahtevaju upotrebu dugackih reci memorijskih reci ili se pribavljaju u vise pristupa memoriji. Programi su pregledniji, citljiviji i kraci, tj zauzimaju manji broj memorisjkih lokacija. 111. Opisati tok izvršavanja programa kod prenosa podataka pomoću prekida . -Po zavrsetku obrade prekida, vracca se zapamceni sadrzaj registra, a prekinuti program nastavlja sa izvodjenjem tacno na onom mestu dge je prekinut, tj izvrsava se sledeca instrukcija prekinutog programa. 112. Šta je vreme traženja (seek time) na neizmenjivom (hard) disku a šta rotaciono kašnjenje? -Vreme trazenje je vreme koje je potrebno hard disku da posalje prvi bajt procesoru, od trenutka kada ga je procesor zatrazio. Nakon pozicioniranja glave podaci nisu odmah na raspolaganju, pa treba sacekati da se disk okrene do mesta gde se nalaze zeljeni podaci. Ovaj interval se zove rotaciono kasnjenje.

113. Po kom principu se pamte podaci na neizmenjivom (hard) disku, koji se medijum koristi? -Na disku se podaci pamte duz staze bit po bit, sekvencijalno. Osnovni oblik organizvanja i povezivanja podataka su datoteke. 114. Objasniti pojam vektora prekida. Koja vrsta prekida koristi vektore? -ektor prekida se koristi kod magistrala sa 8-bitnim ili 16-bitnim prenosom podataka i 14-bitno adresiranje. Vektorski prekid ima posebnu naredbu skoka za svaku vrstu prekida. 115. Zašto je bilo potrebno uvesti strukture kao način organizovanja podataka? -Struktura je kolekcija jedne ili vise promenjivih (varijabili), koje mogu biti i razlicitic tipova, grupisanih zajedno pod jednim imenom radi lakseg rukovanja. Strukture podataka omogucavaju da grupa „srodnih“ varijabla bude tretirana kao jedna jedinica, umesto kao odvojeni objekti. 116. . Šta su povezivači (linkeri) i punioci? Kakav kôd je ulaz, a kakav izlaz iz povezivača (linkera)? -Objektni kod se ne moze izvrsiti, vec se mora dalje modifikocati pre izvodjenja. Tu dodatnu obradu ovaljaju sistemski programi koji se zovu povezivaci (linkers) i punioci (loaders). Pri izlazu iz povezicava kod je izvrsni. 117. Navesti bar tri primera unarnih instrukcija i opisati šta rade - Inkrement – Uvecava vrednost nekog broja ili promenljive Dekrement – Smanjuje vrednost nekog broja ili promenljive Siftovanje – Pomera binarni podatak u levu ili desnu stranu u zavisnosti dali je levo ili desno siftovanje 118. Opisati ukratko kako radi crtač (ploter). - Ploteri sluze za izradu tekstualnih i grafickih prikaza. Kod plotera sa obrnutim valjkom pokretanjem glave ostvaruje se crtaje, a pokretanjem valjka pomeranje papira. Horizontalni ploter sluzi za crtanje krivih linija na posebnim listovima pomocu pera koje moze da se krece duz x i y ose. Kretanje pera se ostvaruje posebnim servomexanizmima. 119. Objasniti koji je bio osnovni razlog zašto su sektori grupisani u klastere - Ova organizacija je bila neophodna da bi se omogucio veci kapacitet diskova 120. Koja je razlika u principu rada izmeću čvrstog (hard) diska i diskete - Kod cvrstih diskova upisno/citajuca glava ne dodiruje poloce dok je to slucaj kod disketa. Ovo cesto dovodi do fizickih ostecenja disketa. 121. Kako se tekst (slovni podaci i stringovi) upisuje u memoriju računara? Opisati C i Paskal standard - Slovni podaci se upisuju kao i svi ostali podaci, u binarnom obliku 122. Opisati u nekoliko rečenica osnovne odlike prenosa podataka direktnog pristupa memoriji (DMA prenosa) -Periferija inicira prenos. Pomocu DMA ostvaruje se brz prenos izmedju primarne memorije i spoljnog sveta i periferijskih jedinica bez kontrole centralnog procesora i bez uticaja na sadrzaje registara u CPU. Koordinaciju svih aktivnosti u toku prenosa preuzima poseban hardver koji se zove DMA kontroler. On preuzima kontrolu nad magistralom adresa i podataka. Koristi se za prenos velike kolicine podataka.

123. Opisati ukratko kako radi vertikalni crtač (ploter) sa obrtnim valjkom. - Ploteri sa obrtnim valjkom crtaju na neprekidnom papiru kretanjem glave za crtanje kojom upravljaju signali iz racunara. Kretanjem valjka kojim takodje upravlja racunar pomera se papir. Obe vrste kretanja se ostvaruju pomocu malih koraka. 124. Ko pokreće (inicira) prenos podataka u slučaju programiranog prenosa, ko u slučaju prenosa pomoću prekida, a ko kod prenosa pomoću DMA? Objasniti. - U slucaju programiranog prenosa procesor inicira prenos bez obzira na smer podataka. Postoje 2 vrste programskog prenosa: bezuslovni i uslovni. Bezuslovni nije potpuno kontrolisan. Procesor nema nikakvu kontrolu o periferiji (upisuje i cita podatke svojevoljno). Kod uslovnog prenosa procesor proverava da li je periferija spremna. Postoje 2 vrste uslovnog prenosa: sa cekanjem i proverom (polling). U slucaju prenosa pomocu prekida periferija inicira prenos preko posebne linije zahteva za prekid ( IRQ ). Posle zahteva za prekid CPU skace na unapred pripremljen set instrukcija,izvrsava ga i vraca se na predjasnji posao. U slucaju DMA, periferija inicira prenos koji se odvija pomocu DMA kontrolera. 125. Opisati ulogu prioriteta i maske prekida kod prenosa podataka pomoću prekida (interapta). -Kada u isto vreme dodje do dva ili vise prekida operativni sistem mora da odluci koji ce prekid da propusti a koje ce da ostavi da sacekaju. Da bi OS mogao da odluci mora da postoji neki prioritet po kome se odredjuje koji je prekid vazniji. Kada se opsluzijue neki prekid ne sme da dodje do drugog prekida zato sto to moze da dovede do gubljenja pojedinih podataka. Da bi se novi prekidi sprecili postavlja se maska prekida. Neki prekidi imaju visok prioritet i ne smeju biti maskirani 126. Kako se tekst (slovni podaci i stringovi) upisuje u memoriju računara? - Slovni podaci se upisuju kao i svi ostali podaci, u binarnom obliku. 127. Šta su stabla i gde se takva organizacija podataka koristi? - Stabla su razgranate nelinearne liste i koriste se u bazama podataka, OS... 128. Šta su ciklični redovi i čemu služe. - Vrsta strukture podataka tipa red u kojem je prvi element reda logicki sledbenik poslednjeg elementa.Oni smanjuju potreban memorijski prostor za drzanje reda. 129. Navesti primer bilo koje instrukcije za premeštanje podataka i opisati šta ta instrukcija radi? - Instrukcija za premestanje MOV. Na rimer MOV A,E – prenosi sadrzaj iz registra E u registrar A 130. Šta sadrži polje operanda u slučaju neposrednog (immediate) adresiranja, a šta u slučaju direknog (apsolutnog) adresitanja? Polje operanada u slucaju neposrednog adresiranja sadrzi sam podatak koji ucestvuje u obradi, a u slucaju direktnog adresiranja polje operanada sadrzi fizicku,apsolutnu adresu lokacije na kojoj se nalazi podatak koji se obradjuje u toj instrukciji. 131. Opisati razliku USB prenosa i IEEE1394 (Fire wire) standarda prenosa -USB je slican standard ali razlika je da USB ne moze da funkcionise bez host(root) konektora, odnosno uredjaji se ne mogu medjusobno prikljucivati.Vazna je razlika u brzini prenosa jer je USB mnogo sporiji a ogranicenje proizilazi iz cinjenice da USB koristi samo jednu paricu.

132. Kako se moze upravljati tokom podprograma? - Ovaj režim rada može biti izmenjen uz pomoć izmene sadržaja programskog brojača. Sobzirom da sadržaj programskog brojača određuje koja će se instrukcija izvršiti u sledećem intervalu vremena, moguće je upravljati tokom izvršenja programa menjanjem njegovog sadržaja. 133. Navesti primer bilo koje instrukcije kod koje je jedan od operanada adresiran indeksno i opisati šta tačno radi instrukcija navedena u primeru? sabiranje 10010 smestenih podataka u susednim lokacijama primenom indeksiranog adresiranja: 3>saberi sadrzaj akumulatora sa brojem na lokaciji (1000+(indeks registar)) 4>inkrementiraj indeks registar 5>skoci na naredbu 3 ako je indeks registar manji od 6416 sledeca naredba opis 3>:CPU izracunava jednu efektivnu adresu dodajuci tekuci sadrzaj indeksa na broj 100016 4>govori CPU da doda jedinicu na sadrzaj indeks registra 5>proverava da li je tekuca vrednostindeks registra manja od 100010, ako jeste vraca se 3> 134. Koliki je (približno) maksimalni kapacitet diska organizovanog kao FAT16 čiji klaster sadrži jedan sector? Veličina sektora je 0,5kb. -32mb 135. Kako se moze upravljati tokom podprograma ? Ovaj režim rada može biti izmenjen uz pomoć izmene sadržaja programskog brojača. Sobzirom da sadržaj programskog brojača određuje koja će se instrukcija izvršiti u sledećem intervalu vremena, moguće je upravljati tokom izvršenja programa menjanjem njegovog sadržaja. 136. Šta sadrži polje operanada u slučaju indesnog adresiranja? Kod indeksnog adresiranja polje operanada sadrži lokaciju koja se zove pokazivačka adresa ili pokazivač 137. Šta sadrži polje operanada u slučaju direktnog adresiranja? Podrazumeva da polje operanada i instrukcija sadrži fizičku, apsolutnu adresu lokacije u kojoj se nalazi podatak koji se obradjuje u toj instrukciji 138. Navesti primer bilo koje instrukcije uslovnog skoka i opisati šta ta instruk. radi? Instrukcija preskoka: Ove instrukcije testiraju uslov i preskaču naredbu instrukcije ako je uslov zadovoljen. Sledeća instrukcija će biti izvršena samo ako je rezultat netačan 139. Opisati proces izvršavanja instrukcije za poziv programa Ovaj režim rada može biti izmenjen uz pomoć izmene sadržaja programskog brojača. Sobzirom da sadržaj programskog brojača određuje koja će se instrukcija izvršiti u sledećem intervalu vremena, moguće je upravljati tokom izvršenja programa menjanjem njegovog sadržaja. . 140. Koja je instrukcija za prenos podataka Instrukcije koje prenose podatke izmedju registra centralnog procesora i memorije izmedju registra i procesora steka kao i u izlazne i ulaznih uredjaja

141. Upodedi direktno i neposredno adresiranje? Instrukcije sa neposrednim adresiranjem su brže za izvršavanje tj. zahvataju manji broj pristupa memoriji od direktnog adresiranja, ali se ne mogu adresirati promenljive već samo konstantne 142. Koja je razlika izmedju memoriskih mapiranih i nezavisnog U/I adrresnog prostora? Kod memoriskih mapiranih U/I prostora za pristupanje U/I lokacijama možemo koristiti sve instrukcije i načine adresiranja, dok ovi imaju posebne instrukcije poput IN ili OUT, ili koriste specijalne procesore za obavljanje svih U/I aktivnosti. 143. Šta sve definiše RS232C standard Pogodan je za prenos podataka na velika rastojanja. Cena kabla i broj liniskih pojačavača je znatno manja. Ovaj interfejs omogućava da se prenos podataka koristi komunikaciona oprema. 144. Opisati postupak upisa podataka na stek? Pokazivač steka se povećava za 1 pre čitanja memorijske reči, zatim se podatak čita sa lokacije čija je adresa u pokazivaču steka i nakon čitanja lokacija se smatra slobodnim za upis 145. Opisati bar 3 instrukcije uslovnog skoka Instrukcija preskoka skip skoči ako ima prenosa ,skoči ako je akumulator popunjen. Inkrementiraj i preskoči. Direktiraj i preskoči 146. Opisati kako radi linijski štampač sa dobošem Doboš po celom obimu ima ugravirane znakove. Kada u komparaturu dodje do slaganja znakova šalju se impulsi za aktiviranje elektromagneta koji opuštaju opruge svojih čekića a ovi udaraju u papir 147. Opisati u nekolikom rečenica osnovni princip rada prenosa pomoću prekida Uredjaji imaju malu komunikaciju sa procesorom samo ga obaveste da žele da izvrše prenos, ili da su završili posao. Kada dodje zahtev za prekid INT, procesor prekida tekući program i otpočinje izvršavanje specijalnog programa za obradu prekida koja se naziva analizator prekida. 148. Uporediti direktno i indirektno adresiranje Direktno podrazumeva da polje operanada u instrukciji sadrži fizičku adresu lokacije u kojoj se nalazi podatak koji se obradjuje. Pomoću indeksnog adresiranja CPU odredjuje adresu podataka, a onda na nju doda sadržaj nekog indeksa registra, i tako se dobija efektivna adresa. 149. Koje funkcije ostvaruje uredjaj za komunikaciju izmedju računara i periferijskih jedinica Prihvatanje i prilagodjavanje (buffering); dekodovanje adrese, odnosno izbor uredjaja; drkodovanje komandi: vremensko vodjenje i upravljanje 150. Koje su instrukcije za upravljanje tokom programa Instrukcije bezuslovnog skoka ili grananje . Instrukcije uslovnog skoka ili grananje. Specijalne upravljačke instrukcije

151. Uporediti indeksno i posredno adresiranje? Pomoću indeksnog adresiranja CPU odredjuje adresu podataka, a onda na nju doda sadržaj nekog indeksa registra, i tako se dobija efektivna adresa. Posredno – kod adresiranja lokacija nije poznata, ali se zna lokacija pokazivača na podatak. Lokacija nije poznata, već se upisuje u vreme izvodjenja programa 152. Koja su tri osnovna stanja u kojima može da se nađe jedan proces? Opisati ta stanja po jednom (kratkom) rečenicom? stanje spremnosti za izvodjenje,gotovost(Ready state)u tom stanju proces prelazi iz stanja ulaza u stanje spremnosti I konkurise za CPU. stanje izvodjenja(RUN state),proces je u stanju izvodjena sve dok ne zavrsi svoj posao ili bude blokiran stanje cekanja,blokiranja (WAIT state,blocked),proces ceka da budu dostupni resurse CPU