You are on page 1of 3

ANG ALAMAT NG DURIAN

AngninunongtribongmgaBagobonangayoynaninirahansakagubatanng Mindanao ay mgasakopniDatuDuri. Angkahuluganngduli ay tinikpagkatsiya ay lagingnagbibigayngligaligsakanyangmgakaaway. Iilan pang taonangnakalilipassakanyangpagka-Datunangsiya ay nagkaroonsakanyangkabiyakngisangtagapagmanangkaharian. Angbataypinangalanang Durian, naang gusting sabihiymuntingtinik. NagpakitasaDatuangDakilangBathala at ipinaalamsaamanaangkanyanganak ay mabubuhaynglabingsiyamnataonlamang. Lumakadangmgaaraw. Nag-ugatsapusoni Durian namahalinangsakopngkanyangama. Sa di-kawasa ay dumatingangmalungkotnasandali. AngsinabingDakilangLumikha ay natupad.Si Durian ay nagkasakit.Sinumansakaharian ay walangmakapagbigaynglunas. AngDatu ay nalungkot at nawalannglakasnaharapinangkatotohanan. Hinilingni Durian sakanyangamanakapagsiyaynamatayangkanyangbangkay ay

doonilibingsailalimngdurungawanngkanyanginaupangmaipagdasalangka nyangkaluluwasalahatngsandali. Ito ay natupad. Saikasiyamnaaraw ay napansinsalibingni Durian na may halamangsumisibol. Nagtumulinangmgataon.Lumagoanghalaman, yumabongangsangahanggangsaitoynamulaklak at namunga. Isangaraw, tinikmanniDatuDuriangisanghinognabunga. Nagsisunodangmgakawalsapalasyopatingmganasasakupan. Nakitanilangangbalatngbunga ay manipis at maliitangbuto.Anglaman ay malasutla at matamis.NaniwalaangmgataongitoyibinigayniBathalabilangisangalaala ngtagapagpagunitahinggilkay Durian noongnabubuhay pa siya. Si DatuDuri ay matandangmatandana.Isangtaksilangnaggulosamgaalipinupangpagimbutanangkanyangkapangyarihan at kayamanan. ItoysiSangkalan.Sahuliysiyaangnagingdatu. Kanyangdinigma at pinasukopatiangmgaBilaan at Manobos. Napag-alamanngDakilangBathalaangkasakimanniSangkalan. Kanyaitongpinarusahan.Pinawalanangkidlat at kulog.Nakatutulignaputokangnarinigpagkataposngilangsaglit may nakitangmahiwagangliwanagnanakabalotsapunongkahoynanakatayosalibinganni Durian. SiniyasatniSangkalan at ngmgataoangpuno. Angmgabunga ay nagkaroonngmalaki at maramingtiniknakatuladngrimas. NagalitsiSangkalan at isinumpaangDiyos.PinagpalaluanangKanyangkarunungan. Noon diynangalaglaganglahatngmgabungangpunong-kahoy at natabunanangkatawanniSangkalan. Nadurogangkanyangbungo at nalamogangbuongkatawan. Noon diyitinanghalnabangkaysiSangkalan. Angmgatao ay nasiyahansanangyari. Nang buksanngmgataoangilangbungangpunong-kahoy, kanilangnakitangangbalat ay makapal at angbuto ay malaki, ngunitanglamannamaymatamis.Nakatawagngpansinangmasamanitonga moy. Iyanangkauna-unahangpunong Durian.