You are on page 1of 6

I HC THI NGUYN

TRNG H CNTT V TRUYN THNG

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM


c lp - T do - Hnh phc

BNG GHI IM THNG XUYN


Lp hc phn: MAT132-1-11 (N02)
Hc phn : Ton cao cp 2

Hc k : 1

Nm hc : 2011 - 2012

Gio vin dng danh sch ny :


1. Ghi im cc bi kim tra thng xuyn, im nh gi thc hc tp cho sinh vin
2. Np li cho phng TTKT&BCLGD sau khi kt thc ging dy hc phn.
Stt

M Sinh vin

H v Tn

IM

Ngy sinh

C.CN BI 1 BI 2 BI 3 BI 4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

DTC09M1200201
DTC10M1200001
DTC1051200002
DTC0851220023
DTC1051210061
DTC10M1200002
DTC1051210197
DTC10M1200008
DTC0951200040
DTC0851220002
DTC10M1200087
DTC1051210009
DTC1051200090
DTC1051200018
DTC1051200441
DTC0951200230
DTC0951200109
DTC1051200167
DTC0851220006
DTC0851220035
DTC0951200266
DTC0951200032
DTC10M1200021
DTC0851200168
DTC0951200226
DTC0951210035
DTC0951200067
DTC09M1200209
DTC0951210206
DTC1051200293
DTC1051200294
DTC1051210214
DTC0951200225
DTC1051200292
DTC09M1210012
DTC10M1200034
DTC10M1200108
DTC0951200231

Phm Vn i
L Bnh An
Chu Th Vn Anh
L c Anh
L Tun Anh
Nguyn Tun Anh
inh Vn nh
Trn Quang Chnh
H Minh Cng
Phm Vn Cng
Ma Cng Dng
Nguyn Th Dng
Nguyn Tin Dng
T Hng Dng
L Vn nh
Hong Chung c
V Tr c
Nguyn Th Giang
Nguyn Trng Giang
Lu Vn H
Vy Hi H
Nguyn Hong Hi
Nguyn Mnh Hi
Trn Cng Hoan
V Vn Hong
Nguyn Trng Hun
Bi Xun Hu
H Vn Hng
Phm Vn Hng
Hong Ngc Huy
Nguyn Th Huyn
Trn Cng Hng
Trn L Hng
Nguyn Th Hng
Triu Duy Khnh
Vn Kin
Nguyn Trung Kin
Thanh Lm

10/10/1989
30/12/1992
28/04/1992
23/06/1989
10/04/1992
04/11/1991
10/10/1990
07/01/1992
31/03/1991
11/09/1990
12/09/1990
18/05/1992
22/10/1992
03/03/1992
08/10/1992
12/06/1991
27/03/1990
21/06/1992
30/06/1990
24/06/1990
05/09/1989
26/12/1991
28/02/1992
24/05/1989
06/10/1991
03/03/1991
14/12/1990
05/02/1990
08/03/1991
24/05/1992
25/11/1992
28/07/1992
20/12/1991
13/08/1992
06/04/1991
10/05/1991
16/09/1992
13/02/1990

8
7
8
8
8
6
6
10
8
7
8
5
7
8
10
8
8
8
8
9
6
8
8
7
8
8
8
8
8
7
8
8
8
6
6
8

6
4
5
6
5
2
5
4
4
7
6
5
5
5
7
5
5
6
6
6
3
7
5
4
6
6
4
6
5
5
5
7
2
7
4

TB

Stt

M Sinh vin

H v Tn

IM

Ngy sinh

TB

C.CN BI 1 BI 2 BI 3 BI 4

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

DTC10M1200038
DTC0951200128
DTC1051210153
DTC0951200206
DTC1051210029
DTC1051200321
DTC10M1200044
DTC0951200003
DTC1051210330
DTC09M1200267
DTC1051200480
DTC1051200401
DTC1051210164
DTC09M1200067
DTC0851220060
DTC1051210182
DTC10M1200125
DTC0951200202
DTC0951200338
DTC0951200028
DTC1051200439
DTC1051200415
DTC1051200451
DTC0951200116
DTC1051210121
DTC1051200346
DTC09M1200078
DTC10M1200130
DTC0951210186
DTC0951200115
DTC0951200290
DTC0951200107
DTC0951200148
DTC1051200443
DTC10M1200060
DTC1051200248
DTC1051200140
DTC1051200067
DTC10M1200071
DTC1051200353
DTC10M1200203

Nguyn Mnh Linh


Trn Ngc Linh
Lu Vit Long
Nguyn Trng Lu
Phm Vn Lc
Nguyn Xun Minh
Nguyn Th Nn
Nguyn Duy Ng
Hng Nht
Phm Th Nhng
inh Th Nhng
Mai Vn Qun
Ng Qy Qun
Lng Vn Quyn
Bi Vn Sn
Hong Vn Sn
Nguyn c Tm
Nguyn B Tp
Ng Vn Thnh
Lng Nh Thin
Lu Minh Thot
Bi Hong Thn
Phm Duy Thun
Nguyn Th Thu
Hong Vn Thuyt
Nguyn c Tin
Nguyn c Ton
Nguyn Khnh Ton
Vn Ton
inh Vn Tr
Nguyn Tin Trnh
inh Vn Trng
Hong Trung
Lng Hng Trng
V Vn Trng
Nguyn Minh T
ng Sn Tng
ng Xun Tng
Bi Quang Vinh
ng Ngc V
Vin nh V

18/09/1992
24/08/1991
03/03/1992
26/03/1991
02/03/1990
13/01/1992
25/09/1992
15/08/1991
04/10/1992
10/10/1991
22/04/1991
01/05/1992
02/04/1992
21/02/1991
13/11/1989
19/07/1992
09/08/1992
23/08/1990
23/04/1984
11/09/1990
26/08/1990
06/09/1992
02/05/1992
19/08/1991
04/09/1990
19/02/1992
04/11/1991
06/07/1992
22/10/1991
20/09/1990
01/04/1991
21/01/1991
23/02/1989
01/04/1991
08/02/1991
14/05/1992
29/07/1992
29/04/1992
17/10/1991
07/03/1992
08/08/1990

8
8
4
7
8
8
8
8
8
8
8

5
6

5
7
5
6
7
6
8
10
4
4

10
7
8
7

8
8
5
8

8
5
7
6
7
4

8
8
8
7
8
5
7
6
8
8

6
7
8

8
6
5

5
4
7
5
5
8
5
5

Danh sch c: 79 Sinh vin


H TN, CH K CA GIO VIN

Thi Nguyn, ngy 28 thng 10 nm 2011


XC NHN CA B MN

Stt

M Sinh vin

H v Tn

Ngy sinh

IM
C.CN BI 1 BI 2 BI 3 BI 4

Ghi ch :
Bng im khng c php ty, xa.
im ghi phi r rng, c ch k xc nhn
im trung bnh (TB) c lm trn n phn nguyn

TB

Khong co ten trong ds diem danh

Khong co ten trong ds diem danh