ทีม่ าและความสาคัญของโครงงาน

เนื่องจากบางคนมีความสงสัยในเรื่ องของเจดียส์ ี ขาวที่ต้ งั อยูร่ ิ มแม่น้ าปิ ง
กลางสามแยกถนนวิชายนนท์กบั ถนนวังสิ งห์คา คล้ายวงเวียนรถ
และเมื่อเราได้ศึกษาก็พบว่าเจดียแ์ ห่งนี้มีประวัติความเป็ นมาที่เกี่ยวข้องกับเมืองเชียงใหม่
สร้างขึ้นมาเพื่อเป็ นอนุสรณ์แห่งความดีของลุงเปี ยง ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่มีความเสี ยสละและรักชาติ
จึงสร้างเจดียแ์ ห่งนี้ข้ ึนมา เพื่อเป็ นสัญลักษณ์ที่ทาให้ผคู ้ นเกิดความตระหนัก
และสานึกบุญคุณของคนรุ่ นก่อนที่เสี ยสละชีวติ ตนเองเเพื่อให้คนรุ่ นหลังได้มีชีวิตอยูอ่ ย่างผาสุ ข
ไม่ตอ้ งไปเป็ นเมืองขึ้นของใคร ดังนั้นเราจึงได้คน้ คว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่ อง “เจดียข์ าว” หรื อ “เจดียก์ ิ่ว”
แห่งนี้ข้ ึนมา เพื่อให้ผทู ้ ี่ตอ้ งการศึกษาได้มีความรู ้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ เชียงใหม่เพิม่ ขึ้น

เพื่อปลูกฝังให้ผทู ้ ี่ศึกษาเกิดความตระหนัก และหวงแหนในแผ่นดินบ้านเกิดของตนเองมากขึ้น 3.วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้บุคคลทัว่ ไปเกิดความเข้าใจและได้ทราบเกี่ยวกับประวัติของเจดียข์ าว 4. เพื่อให้ผอู ้ ่านได้ทราบถึงวิถีชีวติ ของชาวเชียงใหม่และเศรษฐกิจในสมัยก่อน . เพื่อศึกษาประวัติความเป็ นมาและความสาคัญของเจดียข์ าว ซึ่ งเป็ นประวัติศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับเชียงใหม่ในอดีต 2.

คานา โครงงานเล่มนี้จดั ทาขึ้น และผูท้ ี่สนใจจะศึกษาเกี่ยวกับประวัติของ “เจดียข์ าว” หรื อ “เจดียก์ ิ่ว” ซึ่ งคณะผูจ้ ดั ทาได้เล่าถึงประวัติความเป็ นมา ฯลฯ โครงงานเล่มนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของวิชาประวัติศาสตร์ คณะผูจ้ ดั ทาหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าโครงงานเล่มนี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ่นไม่มากก็นอ้ ย หากมีขอ้ ผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ ที่น้ ีดว้ ย .

จัดทาโดย คณะผูจ้ ดั ทา ม.2/10 (กลุ่ม 2) วัตถุประสงค์ ๑ เพื่อให้ผทู้ ี่สนใจที่จะศึกษาประวัติความเป็ นมาของเจดียข์ าว หรื อ เจดียก์ ิ่วได้รับทราบสิ่ งที่อยากรู ้ ๒ เพื่อบอกตาแหน่งให้แก่ผทู ้ ี่สนใจจะไปเยีย่ มชมสถานที่จริ งของเจดียข์ าว หรื อ เจดียก์ ิ่ว นัน่ เอง ๓ .

....ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ ๑ มีความรู้ความเข้าใจประวัติความเป็ นมาของโบราณสถานของเมืองเชียงใหม่มากขึ้น ๒ มีส่วนร่ วมการดูแล ปกป้ อง รักษาสิ่ งแวดล้อมของโบราณสถานในชุมชน ๓ เพื่อเป็ นการสร้างความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องประวัติศาสตร์ ของเจดียข์ าวในเมืองเชียงใหม่ ให้ผอู้ ื่นได้รับรู้รับทราบข้อมูล ๔ เกิดความตระหนัก เห็นคุณค่า ความสาคัญ ภาคภูมิใจ ต่อ บุคคลสาคัญของไทย อย่างซาบซึ้ ง. ๕ สามารถนาไปใช้ประกอบการเรี ยนในวิชาประวัติศาสตร์ได้จริ ง ๖ เพื่อปลูกฝังจิตสานึกความรักชาติ และหวงแหนในแผ่นดินบ้านเกิดของตนเอง ๗ เพื่อให้มีความรู้ติดตัวในชีวติ ประจาวัน ๘ สามารถเข้าใจถึงสาเหตุของการสร้างเจดียข์ าวได้มากขึ้น ๙ เพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์การศึกษาสถานที่ทางประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่ให้ผอู้ ื่นได้รับทราบ ..

เพื่อทาการสารวจโบราณสถานภายในกาแพงเมือง และนอกกาแพงเมืองสุ โขทัยทั้ง 4 ด้าน 2. มีความรู้ความเข้าใจประวัติความเป็ นมาของโบราณสถานของเมืองสุ โขทัยมากขึ้น . เพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวสถานที่ทางประวัติศาสตร์ของเมืองสุ โขทัยให้ผอู้ ื่นได้รับทราบ 3. เพื่อเป็ นการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่ องประวัติศาสตร์ของวัดต่างๆใน เมืองสุ โขทัย ให้ผอู้ ื่นได้รับรู้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและเป็ นจริ ง 4. เพื่อเกิดความตระหนัก เห็นคุณค่า ความสาคัญ ภาคภูมิใจ ต่อบูรพกษัตริ ย ์ บรรพบุรุษของไทย อย่างซาบซึ้ง ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้รับ 1.วัตถุประสงค์ 1.

3. ศึกษา ค้นคว้า เอกสาร หนังสื อ บทความ ต่าง ๆ เรื่ องเมืองสุ โขทัย ศึกษาการทาโครงงาน การใช้วธิ ีการทางประวัติศาสตร์ จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประชุมวางแผนการทาโครงงานโดยใช้การสารวจแหล่งโบราณสถานภายในและนอกกาแพงเมืองทั้ง 4 ด้าน จัดตารางปฏิทินการดาเนินกิจกรรมการสารวจโบราณสถานเมืองสุ โขทัย พืน้ ที่เป้าหมาย อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ระยะเวลา ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2551 . 4. 3. มีส่วนร่ วมในการพัฒนาเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมรดกโลก กลุ่มผู้ศึกษา คือกลุ่มนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ปี การศึกษา 2551 ภาคเรี ยนที่ 2 2.มีส่วนร่ วมในการพัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโบราณสถานในชุมชนอย่างจริ งจัง มีประสบการณ์ตรง มีความตระหนัก สานึกรักท้องถิ่น ชุมชน ของชาติ ธารงไว้ซ่ ึงวัฒนธรรมประเพณี อนั ดีงามของไทยมากขึ้น 4. 2. โครงงาน สารวจโบราณสถานเมืองสุ โขทัย โบราณสถาน คือ วัด สระน้ า กาแพงเมือง คูน้ า ประตูเมือง หรื อสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภายใน เมืองและนอกกาแพงเมือง ขอบเขตการศึกษาสารวจ 1.

 GH  lp w ho  FH G HI F FHIGH  HI FHI FHI GH G GFHG GH FH HIG FG FG HIFHI G HI F  FHI FH G GH FH HIG I      .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful