You are on page 1of 1

Grupa A

Temat: Procesy zewntrzne ksztatujce powierzchni Ziemi


1. Zaznacz prawidowe zakoczenie zdania. Procesy polegajce na przemieszczaniu si zwietrzeliny w d stoku pod wpywem siy cikoci to A. procesy krasowe. B. akumulacja. C. ruchy masowe. D. ruchy grotwrcze. 2. Podkrel formy krasu powierzchniowego. jaskinia, ponor, polje, stalaktyt, mogot, stalagmit, obek krasowy, korytarz 3. Pocz form rzeby terenu z procesem, ktry spowodowa jej powstanie. d krasowienie a abrazja -- erozja lodowcowa c korazja b erozja wgbna e akumulacja lodowcowa 4. Przyporzdkuj wymienionym procesom odpowiadajcy im opis. A. erozja boczna . . .c B. akumulacja rzeczna b. . . . . C. wietrzenie chemiczne . a. . . . a. Niszczenie ska powodujce zmian ich skadu chemicznego. b. Osadzanie materiau niesionego przez rzek u jej ujcia. c. Podcinanie brzegw rzeki prowadzce do poszerzania si doliny. d. Rozcinanie podoa i pogbianie doliny. Grupa B klif a dolina V-ksztatna b grzyb skalny c mogot d wzniesienia moreny czoowej e

Temat: Procesy zewntrzne ksztatujce powierzchni Ziemi


1. Zaznacz prawidowe zakoczenie zdania. Rumowiska skalne powstajce na stokach w wyniku wietrzenia mrozowego to A. wywierzyska. B. gooborza. C. barchany. D. ostace. 2. Podkrel formy krasu podziemnego. jaskinia, ponor, polje, stalaktyt, mogot, stalagmit, obek krasowy, stalagnat

3. Pocz form rzeby terenu z procesem, ktry spowodowa jej powstanie.


Wodospad dolina U-ksztatna Polje powierzchnia moreny dennej Meander a b c d e E erozja boczna A erozja wsteczna C krasowienie B erozja lodowcowa d akumulacja lodowcowa abrazja

4. Przyporzdkuj wymienionym procesom odpowiadajcy im opis. A. erozja wgbna c. . . . . B. korazja b. . . . . C. wietrzenie fizyczne . a. . . . a. Niszczenie ska polegajce na ich rozdrabnianiu pod wpywem czynnikw fizycznych. b. Niszczenie powierzchni skalnych przez piasek. c. Rozcinanie podoa i pogbianie doliny. d. Niszczenie wysokiego brzegu przez fale.