You are on page 1of 73

1

KT CU THP
(CU KIN C BN)
TS. Nguyn Trung Kin
B mn Kt cu cng trnh
Khoa Xy dng va C hc ng dng
http://fca.hcmute.edu.vn
i hc S phm ky thut TPHCM, 09-2012
2
NI DUNG
TNG QUAN V K T C U THP
LIN K T HN V LIN K T BU LNG
TNH TON D M THP
TNH TON CT THP
TNH TON DN THP
3
TI LIU THAM KHAO
Kt cu thp cu kin c bn (PhmVn
Hi v cc tc gi khc NXB KHKT 2009)
K t c u thp cng trnh dn dung va cng
nghip (PhmVn Hi v cc tc gi khc
NXB KHKT 2006)
Bi tp thit k kt cu thp (Trn Th Thn
NXB HQG TPHCM 2009)
TCXDVN 338-2005
4
NI DUNG
TNG QUAN V K T C U THP
LIN K T HN V LIN K T BU LNG
TNH TON D M THP
TNH TON CT THP
TNH TON DN THP
5
A - TNG QUAN V K T C U THP
C IM K T C U THP
PHAM VI NG DUNG KCT
CC YU C U I VI KCT
VT LIU THP
QUY T C CN THP TRONG
XY DNG
6
A - TNG QUAN V K T C U THP
I. C IM CA KT CU THP
Kh nng chu lc ln, tin cy cao
Thp c cng cao: f
y
=220 - 400Mpa
Cu trc ng nht ca vt liu
Trng lng nh
Nh nht so vi kt cu chu lc khc
nh b tng, gch, , g c=/f
Thp: c= 3,7.10
-4
m
-1
G: c= 5,4.10
-4
m
-1
B tng : c= 2,4.10
-3
m
-1
Cng nghip ha cao
Vt liu, kt cu thc hin trong nh my
u
Cu trc vi m thp [m]
Cu trc b tng [cm]
7
A - TNG QUAN V K T C U THP
I. C IM CA KT CU THP
Tnh c ng trong vn
chuyn v lp rp
Tnh kn
Khng thm nc
Khng thm kh
B cha cht lng
u
Kt cu Loggia KCT Cu trc vi m thp [m] B cha xng du
8
A - TNG QUAN V K T C U THP
I. C IM CA KT CU THP
Chu g km
Khuyt
Bo v bng : sn, m
km, m nhm,
9
A - TNG QUAN V K T C U THP
I. C IM CA KT CU THP
Khuyt
Chu la km
Vt liu khng chy
Vt liu chuyn sang do, mt kh
nng chu lc t t=500-600
o
C
Bo v bng : sn chng la,
b tng,
10
A - TNG QUAN V K T C U THP
II. PhkM VI 0h 0h 60k kET 6k0 ThEF
Kt cu thp thch
hp vi cng trnh:
Nhp ln
Chiu cao ln
Ti trng nng
Cn trng lng nh
Cn kn khng
thm
11
A - TNG QUAN V K T C U THP
II. PhkM VI 0h 0h 60k kET 6k0 ThEF
1. hhk 60h hhIEF
Thng thng:
Kt cu khung
Phn t:
thanh (ko, nn),
dm (un),
ct (nn, un)
dy (ko)
dm
khung
dy
khung khung
dy
dm
thanh
dm
dy dy
dm
thanh
12
A - TNG QUAN V K T C U THP
II. PhkM VI 0h 0h 60k kET 6k0 ThEF
Z. hhk hh[F L0h
Kt cu vm, L=100m
Nh thi u TDTT, nh trin lm, kt cu mi SV,
SV San siro - Kt cu dm dn
13
A - TNG QUAN V K T C U THP
II. PhkM VI 0h 0h 60k kET 6k0 ThEF
Z. hhk hh[F L0h
Kt cu dn khng gian
Phn t kt cu chu lc theo 3 phng, cc phn t dn da theo cu
trc phn t ha hc
Ph hp kt cu nhp ln
14
A - TNG QUAN V K T C U THP
II. PhkM VI 0h 0h 60k kET 6k0 ThEF
8. hhk 6k0 Tkh
Vch cng Vch cng
15
A - TNG QUAN V K T C U THP
II. PhkM VI 0h 0h 60k kET 6k0 ThEF
8. hhk 6k0 Tkh
kt cu lin hp thp-b tng (composite)
Millennium Tower (Vienna - Austria) 51 tng
Ct composite
Li b tng
Dm sn composite
Sn b tng
42,3 m
Khung composite
3
3
,
0
5

m
- Thi cng :
2-2,5 lu/1 tun
16
A - TNG QUAN V K T C U THP
II. PhkM VI 0h 0h 60k kET 6k0 ThEF
4. kET 6k0 T0 ThkF T
Thp Eiffel - Paris
Chiu cao lu 1: 57,63m
Chiu cao lu 2: 115,73m
Chiu cao lu 3: 276,13m
Chiu cao tng cng bao gm anten:
324m
Xy dng 1887 1889
Khi lng : 10 100T, 4,5kg/m
2
Lin kt: 2 500 000 inh tn
17
A - TNG QUAN V K T C U THP
II. PhkM VI 0h 0h 60k kET 6k0 ThEF
6. 8E 6h0k 00h 0h
B cha cht lng
18
A - TNG QUAN V K T C U THP
II. PhkM VI 0h 0h 60k kET 6k0 ThEF
6. 6k0
Viaduc Gabarit (Php) xy dng bi Gustave Eiffel- 1884
KC vm: L=165m
19
A - TNG QUAN V K T C U THP
II. PhkM VI 0h 0h 60k kET 6k0 ThEF
6. 6k0
- Viaduc de Mileau (Php), 2001-2003 :
cu cao nht th gii
- 320M euros, xy dng cng ty Eiffage
cp
20
A - TNG QUAN V K T C U THP
II. PhkM VI 0h 0h 60k kET 6k0 ThEF
7. kh kh0kh
Kt cu dn khoan
21
A - TNG QUAN V K T C U THP
II. PhkM VI 0h 0h 60k kET 6k0 ThEF
8. KT CU KHC MI DY
22
A - TNG QUAN V K T C U THP
1. Yu cu v s dng:
- m bo yu cu v chu lc
- m bo v bn vng, kh nng bo dng
- p
2. Yu cu v kinh t
- Tit kim vt liu
- Cng nghip khi ch to
- Lp ghp nhanh
in hnh ha kt cu
III. 6k6 YE0 6k0 0I V0I kET 6k0 ThEF
23
A - TNG QUAN V K T C U THP
IV. VT LIU THP
Qung st (Fe
2
O
3
, Fe
3
O
4
) em luyn Gang (Fe v C) vi C 1,7%.
Kh bt C Thp.
Nu:
+ Lng C 1,7% GANG
+ Lng C < 1,7% THP
Nhiu loi thp khc nhau theo thnh phn ha hc, pp luyn.
Phn loi theo thnh phn ha hc:
Thp xy dng - Thp cacbon thp (0,05-0,3%): thp mm, d cn, d rn
Thp hp kim: c thm Cr (chng g), Ni (chng n mn), Mn ( bn)
nhm nng cao cht lng thp, cng hn thp carbon
Thp hp kim thp dng trong XY DNG (%hk < 2,5%)
Phn loi theo phng php luyn thp: PP l quay, PP l bng
Phn loi theo mc kh xy : Thp si, thp tnh, na tnh
24
A - TNG QUAN V K T C U THP
Thp xy dng :
C 3 loi : si, tnh, na tnh
Chia thnh 3 nhm
Nhm A: m bo cht ch v tnh cht c hc
Nhm B : m bo cht ch v thnh phn ha hc
Nhm C : m bo v c tnh c hc v ha hc Ch dng loi
ny cho cc kt cu chu lc
Chia thnh 6 hng theo yu cu v dai xung kch
K hiu thp xy dng, vd: CCT38n2
C : Thp dng trong kt cu xy dng
CT : Cacbon thng
38 : bn ko t 38 KN/cm
2
= 380Mpa
n : na tnh
2 : hng 2
IV. VT LIU THP
25
A - TNG QUAN V K T C U THP
(1) Min n hi (E, f
y
)
(2) Thm chy do
(3) Min cng c (f
u
)
(4) Min co tht
Biu ko thp quan h -
IV. VT LIU THP S lm vic khi chu ko
26
A - TNG QUAN V K T C U THP
IV. VT LIU THP Cng
27
A - TNG QUAN V K T C U THP
HIN TNG CNG NGUI : Hin tng tng tnh dn ca thp sau khi b
bin dng do (Thp tr nn cng hn, gii hn n hi cao hn, bin dng khi
ph hoi nh hn)
V. S PH HOI DN CA THP
28
A - TNG QUAN V K T C U THP
Xem xt 1 trng thi ng sut phng (
1
,
2
).
S chy ca vt liu: = (
1
-
2
)/2
(1): Khi
1
,
2
cng du nh khng c
thm chy,
tl
tng cao,
o
gim.
Khi
1
=
2
=0 khng chy do
ph hoi dn
(2): Khi
1
,
2
khc du ln thp do
hn :
tl
gim, thm chy ln,
o
tng.
1-
1
,
2
cng du
2-
1
,
2
khc du
3- biu chuNn khi ko 1 hng
28
V. S PH HOI DN CA THP
TRNG THI NG SUT PHC TP :
29
A - TNG QUAN V K T C U THP
1- khng c s tp trung ng sut
2- c s tp trung ng sut
3- tp trung ng sut do rnh ct
S tp trung ng sut lm cho vt liu gin hn.
V. S PH HOI DN CA THP
TRNG THI NG SUT PHC TP :
30
A - TNG QUAN V K T C U THP
V. S PH HOI DN CA THP
CHU TI TRNG LP :
Ti trng lp mi ca vt liu
ph hoi dn
ng sut ph hoi f
f
(n,) <
b
31
A - TNG QUAN V K T C U THP
V. S PH HOI DN CA THP
NH HNG CA NHIT :
Nhit dng:
t=200-300
o
C : c tnh thp t thay i
t=300-330
o
C : thp gin hn
t=500
o
C :
c
= 140MPa
t=600
o
C :
c
= 40MPa
t=600-650
o
C :
c
= 0MPa
t=700
o
C : thp hng
t>1500
o
C : thp bt u chuyn sang th lng
Nhit m: t=-45 -60
o
C thp tr nn rt dn v d nt.
32
A - TNG QUAN V K T C U THP
Thp gc u cnh
(h. a) theo TCVN 1656 : 1993
Vd: L40x4
Nh nht: L20x3
Ln nht: L250x35
Thp gc khng u cnh (h.
b) theo TCVN 1657 : 1993
Vd: L63x40x4
Nh nht : L30x20x3
Ln nht: L200x150x25
Cp chnh xc khi ch to:
A : cp chnh xc cao
B : cp chnh xc thng
Thp gc v cc ng dng
Thanh dn
Ct
Dm
VI. QUY TC CN THP XY DNG
33
A - TNG QUAN V K T C U THP
Thp ch I theo TCVN 1655-75
Vd: I30
Nh nht: I10
Ln nht: I60
T I18 I30 c thm tit din
cnh rng, vd : I22a
Thp I c dng lm
Dm chu un, ct : cng
theo phng trc x ln, tng
cng cng theo trc y
bng cch m rng bn cnh
hoc t hp
Bt li: bn cnh hp v vt
bn trong kh lin kt.
Thp ch I v cc ng dng
VI. QUY TC CN THP XY DNG
34
A - TNG QUAN V K T C U THP
Thp ch C theo TCVN 1654-
75
Vd: [ 22
Nh nht: [5
Ln nht: [40
T [14 [24 c thm tit din
cnh rng v dy hn, vd :
[22a
Thp [ c dng lm
Lin kt thun li, lin kt cnh
bt li
Dm chu un, c bit x g
mi, ct tit din t hp
Thp ch [ v cc ng dng
VI. QUY TC CN THP XY DNG
35
A - TNG QUAN V K T C U THP
Thp ch I cnh rng (h.a)
h c th ln n 1000mm
Cnh c mp song song d
lin kt
Dng lm dm, ct
Gi thnh cao
Thp ng (h.b) c 2 loi: c
ng hn dc v khng c
ng hn dc
Chu lc tt, chng xon tt
Dng trong kt cu thanh dn,
ct
Thp hnh khc
VI. QUY TC CN THP XY DNG
36
A - TNG QUAN V K T C U THP
- Thp tm ph thng: kt cu tm bn (dy 4-60mm)
- Thp tm dy: kt cu tm bn (dy 4 160 mm)
- Thp tm mng: cc thanh thnh mng bng cn ngui (dy 0,2 4 mm)
VI. QUY TC CN THP XY DNG
Thp tm cn ngui
37
A - TNG QUAN V K T C U THP
CC NI DUNG C N N TP:
c im ca kt cu thp (KCT)
Phm vi ng dng KCT
Cc yu cu i vi KCT
Vt liu thp
S pha hoi dn ca thp
Quy cch cn thp trong xy dng
38
NI DUNG
TNG QUAN V K T C U THP
LIN K T HN V LIN K T BU LNG
TNH TON D M THP
TNH TON CT THP
TNH TON DN THP
39
LIN K T HN
LIN K T BU LNG
LIN K T INH TN
Lin kt hn Lin kt bu lng Lin kt inh tn
B - LIN K T HN V BU LNG
40
B - LIN K T HN V BU LNG
Cc phng php hn trong KCT
Hn h quang in
Hn hi
Cc yu cu chnh khi hn
Hn trong nha my
I. LIN KT HN
Hn h quang in bng tay
Hn hi
axetylen
oxy
41
B - LIN K T HN V BU LNG
Cc phng php kim tra cht lng ng hn
Kim tra bng trc quan
Kim tra bng pp vt ly
Cc loi ng hn va cng tnh ton:
ng hn i u : f
wc
, f
wt
, f
wv
ng hn gc : f
wf
, f
ws
I. LIN KT HN
Thit b siu m ktra ng hn
Hn i u Hn gc
42
B - LIN K T HN V BU LNG
CNG TNH TON CC NG HN:
ng hn i u : f
wc
, f
wt
, f
wv
Khi chu nn: f
wc
=f (khng phu thuc vo PP kim
tra)
Khi chu ko: f
wt
=f (kim tra bng PP vt ly), f
wt
=0.85f
(kim tra bng PP thng thng)
Khi chu ct : f
wv
=f
v
(khng phu thuc vo PP kim
tra)
ng hn gc : f
wf
, f
ws
f
wf
: cng tnh ton chu ct ca thp ng hn
phu thuc vo loi que hn (tra bng)
f
ws
=0.45f
u
: cng tnh ton thp c bn trn bin
nng chy
I. LIN KT HN
43
B - LIN K T HN V BU LNG
CNG TNH TON CC NG HN:
ng hn gc : f
wf
, f
ws
f
wf
: cng tnh ton chu ct ca thp ng hn
phu thuc vo loi que hn (tra bng)
f
ws
=0.45f
u
: cng tnh ton thp c bn trn bin
nng chy
I. LIN KT HN
44
B - LIN K T HN V BU LNG
Phn loi ng hn theo cng dng : cu to, chu lc
Phn loi theo v tr khng gian : ng hn nm, ng, ngc, ngang
Phn loi theo a a im gia cng : nha my, cng trng
Phn loi theo tnh lin tc : ng hn lin tc, t qung
I. LIN KT HN
45
B - LIN K T HN V BU LNG
LIN KT HN I U C IM:
Lin kt trc tip 2 cu kin cng nm trong mt phng
ng hn i u c ththng gc hoc xin
ng hn i u chu lc tt, ng sut tp trung nho
Khi bn thp dy cn gia cng bn thp c bn
I. LIN KT HN
46
B - LIN K T HN V BU LNG
LIN KT HN I U DNG GIA CNG MP:
I. LIN KT HN
47
B - LIN K T HN V BU LNG
LIN KT HN I U DNG GIA CNG MP:
I. LIN KT HN
48
B - LIN K T HN V BU LNG
TNH TON LIN KT HN I U:
Tng hp cng thc tnh ton ng hn i u
I. LIN KT HN
S chiu lc Cng thc nh ton
w wt c w w
w
N
f , A tl
A
= =
+ l
w
= l - 2t : chi u di nh ton ng hn
+ f
wt
: cng nh ton ng hn chiu ko
+
c
: h s i u kin lmvic
w wv c w w
w
V
f , A tl
A
= =
Chiu c t:
Chiu ko:
49
B - LIN K T HN V BU LNG
TNH TON LIN KT HN I U:
Tng hp cng thc tnh ton ng hn i u
I. LIN KT HN
S chiu lc Cng thc nh ton
w
2
w wt c w
w
tl
M
f , W
W 6
= =
w
w
2 2
t w wt c
w w
w w
2
w w w
3 1,15f
M V
,
W A
tl
A tl , W
6
= +
= =
= =
Chiu u n:
Chiu u n va c t:
50
B - LIN K T HN V BU LNG
TNH TON LIN KT HN I U:
Tng hp cng thc tnh ton ng hn i u
I. LIN KT HN
S chiu lc Cng thc nh ton
w
w
2 2
t w wt c
w w
w w w
2
w w w
3 1,15f
M N V
,
W A A
tl
A tl , W
6
= +
= + =
= =
Chiu u n, c t va ko:
51
B - LIN K T HN V BU LNG
TNH TON LIN KT HN I U:
Tng hp cng thc tnh ton ng hn i u
I. LIN KT HN
S chiu lc Cng thc nh ton
w wt c
w
w wv c
w
w
Nsin
f
tl
Ncos
f
tl
b
l 2t
sin

=
=

ng hn i u xin:
( = )
( )
52
B - LIN K T HN V BU LNG
LIN KT HN GC C IM:
Lin kt hn gc nm gc vung to bi 2 cu kin cn hn
Tit din ng hn l 1 tam gic vung cn, hi phng gia, cnh ca tam
gic gi l chiu cao ng hn (hnh a va b)
Dng ng hn gc thoi hoc hoc hn lm khi chu ti trng ng gim
stp trung ng sut (hnh c va d)
I. LIN KT HN
53
B - LIN K T HN V BU LNG
LIN KT HN GC C IM:
ng hn gc khi chu lc :
C ng lc phc tp
ng sut phn b khng u
Hai mt ca ng hn c max gim bt sphn b khng u
ng sut thi khng nn dng ng hn qu di
Trong tnh ton xem ng hn chu ct quy c va pha hoi theo 2 tit din
I. LIN KT HN
54
B - LIN K T HN V BU LNG
TNH TON LIN KT HN GC:
Tng hp cng thc tnh ton ng hn gc
I. LIN KT HN
S chiu lc Cng thc nh ton
-ng su t phn b u doc
ng hn va bi pha hoai do
c t
- oan ch ng: 5t
min
w1 wf c w2 ws c
w1 w2
w1 f f w w2 s f w w
N N
f , f
A A
A h l ,A h l , l l 10mm
= =
= = =

( )
w
f f wf s ws c
N
l
h min f , f

f w f f w
f min
4h l 85 h , l 40mm
h 1, 2t

- Kimtra:
- Thi t k:
- Ghi chu:
55
B - LIN K T HN V BU LNG
TNH TON LIN KT HN GC:
Chiu cao nho nht ng hn gc: h
fmin
I. LIN KT HN
56
B - LIN K T HN V BU LNG
TNH TON LIN KT HN GC:
Xc nh cc h s :
f
,
s
I. LIN KT HN
57
B - LIN K T HN V BU LNG
TNH TON LIN KT HN GC:
Tng hp cng tnh ton ng hn gc
I. LIN KT HN
S chiu lc Cng thc nh ton
2
1
1 2
2
e
N N kN
e e
N (1 k)N
= =
+
=
- S phn b ni lc cho ng hn s ng va mp:
- V du : thp gc u canh, k=0.7
58
B - LIN K T HN V BU LNG
TNH TON LIN KT HN GC:
Tng hp cng tnh ton ng hn gc
I. LIN KT HN
S chiu lc Cng thc nh ton
- Chiu m men:
w
w
w1 wf c w2 ws c
w1 w2
2
w1 f f
2
w2 s f
w
M M
f , f
W W
l
W h
6
l
W h
6
l l 10mm
= =
=
=
=

59
B - LIN K T HN V BU LNG
TNH TON LIN KT HN GC:
Tng hp cng tnh ton ng hn gc
I. LIN KT HN
S chiu lc Cng thc nh ton
- Chiu c t:
w1 wf c w2 ws c
w1 w2
w1 f f w
w2 s f w
w
V V
f , f
A A
A h l
A h l
l l 10mm
= =
=
=
=

60
B - LIN K T HN V BU LNG
TNH TON LIN KT HN GC:
Tng hp cng tnh ton ng hn gc
I. LIN KT HN
S chiu lc Cng thc nh ton
- Chiu c t va chiu u n:
w w
2 2
td1 wf c
w1 w1
2 2
td2 ws c
w2 w2
w1 f f w w2 s f w
2 2
w1 f f w2 s f
V M
f
A W
V M
f
A W
A h l , A h l
l l
W h , W h
6 6

= += +


= =
= =


61
B - LIN K T HN V BU LNG
LIN KT HN GC C BN GHP:
Bn ghp lin kt thp c bn bng cc ng hn gc cnh va gc u
C s tp trung ng sut ln khng dng cho ti trng ng
Gim ng sut tp trung bng cch vt cnh va khng hn ton b bn ghp
Tit din bn ghp:
I. LIN KT HN
62
B - LIN K T HN V BU LNG
LIN KT HN HN HP:
Lin kt i u + lin kt hn gc c bn ghp
Tp trung ng sut ln
I. LIN KT HN
bg w bg
N A =
63
B - LIN K T HN V BU LNG
NG SUT V BIN HNH HN:
Khi hn xong, do nh hng ca nhit , cu kin thng b cong vnh
Hin tng bin hnh hn. Lc , trong thp c bn v trong ng hn ny
sinh ni ng sut ng sut hn (ng sut nhit, ng sut co ngt)
Bin php:
gim s lng ng hn mt cch ti a,
khng nn dng ng hn qu dy,
trnh tp trung ng hn vo mt ch, trnh ng hn kn hoc ct
nhau lm cn trbin dng tdo vt liu
I. LIN KT HN
64
B - LIN K T HN V BU LNG
Phn loi lin kt bu lng
Bu lng th
Bu lng thng
Bu lng tinh
Bu lng cng cao
Bu lng neo
Cp bn va cng tnh ton:
Cp bn bu lng: t 4.6 n 10.9
Cng tnh ton: f
vb
, f
tb
, f
cb
.
II. LIN KT BU LNG
Lin kt bu lng
65
B - LIN K T HN V BU LNG
Cp bn va cng tnh ton:
Cp bn bu lng: t 4.6 n 10.9
Cng tnh ton: f
vb
, f
tb
, f
cb
.
II. LIN KT BU LNG
66
B - LIN K T HN V BU LNG
S l vic lin kt bu lng thng, th, tinh:
II. LIN KT BU LNG
Pha hoi thp c bn do p mt Pha hoi ct ngang thn bu lng
Kha nng chu ct bu lng:
[N]
vb
=f
vb

b
A n
v
f
vb
: cng tnh ton chu ct vt liu bu lng
A : din tch tit din ngang thn bu lng (phn khng b ren)
n
v
: s lng mt ct tnh ton ca bu lng

b
: h s iu kin lm vic lin kt bu lng
67
B - LIN K T HN V BU LNG
II. LIN KT BU LNG
Pha hoi thp c bn do p mt
Pha hoi ct ngang thn bu lng
Kha nng chu p mt bu lng:
[N]
cb
=d (t)
min
f
cb

b
f
cb
: cng p mt tnh ton bu lng
d : ng knh thn bu lng (phn khng b ren)
(t)
min
: tng chiu dy nho nht cc bn thp cng trt v mt hng

b
: h s iu kin lm vic lin kt bu lng
S l vic lin kt bu lng thng, th, tinh:
68
B - LIN K T HN V BU LNG
II. LIN KT BU LNG
Lc ma st ln to ra do lc xit ln ca cu bu lng
Kha nng chu trt ca 1 bu lng:
[N]
cb
=f
hb
A
bn

b1
(/
b2
)
min
n
f
f
hb
: cng tnh ton chu ko vt liu bu lng, f
hb
=0.7f
ub
A
bn
: din tch thc thn bu lng (k n phn b ren)
: h s ma st

b1
: h s iu kin lm vic lin kt bu lng
n
f
: s lng mt phng tnh ton

b2
: h s tin cy
S lm vic chu trt ca lin kt bu lng cng cao:
69
B - LIN K T HN V BU LNG
II. LIN KT BU LNG
Kha nng chu trt ca 1 bu lng:
[N]
tb
=A
bn
f
tb
f
tb
: cng tnh ton chu ko vt liu bu lng
A
bn
: din tch thc thn bu lng (k n phn b ren)
S lm vic bu lng khi chu ko:
70
B - LIN K T HN V BU LNG
II. LIN KT BU LNG
Cu to lin kt bu lng:
71
B - LIN K T HN V BU LNG
Tng hp cng tnh ton lin kt bu lng
II. LIN KT BU LNG
S chiu lc Cng thc nh ton
- Bu lng chiu c t va p mt:
[ ]
[ ] [ ] [ ]
( )
c
minb
minb vb cb
N
n
N
N min N , N

=
- Bu lng chiu c t va p mt:
[ ]
[ ] [ ] [ ]
( )
c
minb
minb vb cb
V
n
N
N min N , N

=
72
B - LIN K T HN V BU LNG
Tng hp cng tnh ton lin kt bu lng
II. LIN KT BU LNG
S chiu lc Cng thc nh ton
- Lc max tc dung ln bu lng:
[ ]
1
bmax c
2 minb
i
Ml
N N
m l
=

- Lc max tc dung ln bu lng:


+ m : s bu lng trn mt hng
[ ]
2
2
1
bmax c
2 minb
i
Ml V
N N
n m l


= +73
B - LIN K T HN V BU LNG
Tng hp cng tnh ton lin kt bu lng
II. LIN KT BU LNG
S chiu lc Cng thc nh ton
- Bu lng chiu ko:
[ ]
c
tb
N
n
N

- Kimtra b n thp c ban do giamy u :


bl c
n
N
f
A

+ Din ch thc k n giamy u l bu lng:
A
n
= A A
1
Vi : A
1
= Max (A
1,5
1
, A
1,2,3,4,5
1
ns
2
t/4u)