You are on page 1of 3

7 GREDA SA PREPUSTIMA

7.1 Statička metoda
Greda sa prepustima sastoji se od jedne krute ploče i tri oslonca koji nisu na krejevima, već pomjereni prema unutar. Ako se prostoj gredi sa obadvije strane dodaju konzole dobit će se greda sa prepustima.
X XA 0 Rx Rx XA 0

(6.1)
0

MA YB MA L MB YA MB L

0

YB L M A

(6.2)

0

YA L MB

0

(6.3)

Slika 6.1 Greda sa prepustima

Kontrola :

Yi

0

(6.4)

7.Greda sa prepustima sase može u sloncima a i b rastaviti na tri dijela i rješavati kao jedna prosta greda i dvije konzole.2 Kinematska metoda Kod rješavanja grede sa prepustima kinematskom metodom koriste se isti principi kao kod proste grede i konzole. .

2 Uticajne linije grede sa prepustima .3 Uticajne linije Slika 6.7.