แบบฝกหัดหนวยการเรียนรูที่ 4

เรื่อง การบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้
ขอ 1. ตอไปนี้เปนขอมูลของบริษัทแอกติ้ง จํากัด
25x1 ม.ค. 1 ยอดคงเหลือยกมาในบัญชีลกู หนี้ 340,000 บาท
มี.ค. 1 ขายสินคาเปนเงินเชื่อ 100,000 บาท
เม.ย.1 รับชําระหนีจ้ ากลูกหนี้ 320,000 บาท
ก.ค. 1 ตัดบัญชีลูกหนี้เปนหนี้สูญ 2,000 บาท
ธ.ค.31 กิจการตั้งบัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 10%ของยอดลูกหนี้คงเหลือสิ้นป
25x2 ก.พ. 1 ขายเชื่อ 200,000 บาท
เม.ย.1 รับชําระหนี้ 260,000 บาท
ก.ย. 1 เก็บเงินจากลูกหนี้ไมไดจึงตัดเปนหนี้สูญ 10,000 บาท
ธ.ค.31 กิจการตั้งคาเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ 10 % ของยอดลูกหนี้คงเหลือสิ้นป
ใหทํา บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป ป 25x1, 25x2
ขอ 2. ตอไปนี้เปนขอมูลของบริษัทหนึ่ง จํากัด มียอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภทบางสวนเมื่อ
31 ธันวาคม 25x1
ลูกหนี้
50,000
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
2,000
ขายทั้งสิ้น
500,000
รับคืนสินคา
10,000
สวนลดจาย
20,000
ปดบัญชีประจําป 25x1 คาดวาจะเกิดหนี้สูญ 2% ของยอดขายสุทธิ
25x2 ก.ค. 1 ลูกหนี้ 4,000 บาท ลมละลายไมสามารถชําระหนี้ไดจึงตัดหนี้สูญ
ธ.ค.31 คาดวาจะเกิดหนี้สงสัยจะสูญ 1% ของยอดขายสุทธิโดยมีบัญชีตาง ๆ
คงเหลือดังนี้
ลูกหนี้
40,000
ขายสินคา
400,000
รับคืนสินคา
8,000
สวนลดจาย
4,000

ใหทํา 1. บันทึกรายการในสมุดรายวันทัว่ ไป ป 25x1, 25x2
2. แสดงรายการในงบดุล (บางสวน) ของป 25x1, 25x2
ขอ 3. ตอไปนี้เปนขอมูลของบริษัทสามเอม จํากัด
25x1 ม.ค. 1 ทําสัญญากูเงินจากบริษัทสี่สหายจํากัดโดยนําบัญชีลูกหนี้จํานวน 140,000บาท
เปนหลักทรัพยค้ําประกัน เมื่อรับชําระหนี้จากลูกหนีจ้ ะนํามาชําระเงินกูทันที
พรอมดอกเบี้ย 9% ตอป และบริษัทสี่สหาย ยอมใหกูในอัตรา 80% ของยอด
ลูกหนี้ค้ําประกันโดยคิดคานายหนา 6% และคิดคาธรรมเนียม 1% ของเงิน
ที่จาย
ก.พ. 1 รับชําระหนีจ้ ากลูกหนี้ 50,000 บาท ใหสวนลด 2% และนําไปชําระหนี้เงินกู
พรอมดอกเบี้ย
ก.พ.15 รับคืนสินคา 1,000 บาท
มี.ค.15 รับชําระหนีจ้ ากลูกหนี้ 55,000 บาท และจายเช็คชําระเงินกูพรอมดอกเบี้ย
มี.ค.31 รับชําระหนีจ้ ากลูกหนี้ที่เหลือและนําเงินไปชําระหนี้เงินกูท ี่เหลือทั้งหมด
พรอมดอกเบี้ย
ใหทํา บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปของบริษัทสามเอม จํากัด
ขอ 4. บริษัทภาณี จํากัด มีบัญชีลูกหนี้ 40,000 บาท ประสงคจะนําบัญชีลูกหนี้ไปขายใหบริษัท
นิภาจํากัด โดยมีขอตกลงยอมใหหกั สวนลด 2% คานายหนา 5% และเงินประกันคาใชจาย
6% โดยมีรายละเอียดดังนี้
25x1 ก.ค. 1 นําบัญชีลูกหนี้ไปขาย
12 ขอเบิกเงินลวงหนา 12,000 บาท ยอมเสียดอกเบี้ย 6% ตอป
20 รับคืนสินคา 800 บาท
28 ลูกหนี้นําเงินมาชําระทั้งหมด
29 สงเงินชําระใหบริษัทนิภา
31 สงคืนเงินประกันคาใชจาย
ใหทํา บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปของบริษัททั้งสอง
ขอ 5. ตอไปนี้เปนขอมูลทางการเงินของบริษัทกุลพิสิฐ จํากัด
25x1 ก.พ. 1 กูเงินจากบริษัทมั่นคง จํากัด โดยออกตั๋วเงินจายจํานวน 400,000 บาทอัตรา
ดอกเบี้ย % ตอป ในการกูเงินนี้กจิ การไดโอนบัญชีลูกหนี้จํานวน 450,000
บาท โดยเสียคานายหนา 2% ของลูกหนี้ที่โอน
มี.ค. 1 เก็บเงินจากลูกหนี้จาํ นวน 250,000 บาท สวนลดจาย 1,000 บาท และรับคืน
สินคา 2,000 บาท
มี.ค.15 นําเงินไปชําระพรอมดอกเบีย้ ตามตั๋ว

มี.ค.31 ตัดลูกหนีเ้ ปนหนี้สูญจํานวน 1,000 บาท และเก็บเงินจากลูกหนี้ไดทั้งหมด
เม.ย. 1 นําเงินไปชําระพรอมทั้งดอกเบี้ยตามตัว๋ ใหแกบริษัทมั่นคง จํากัด
ใหทํา บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปของบริษัททั้งสอง

Related Interests